Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 12:55

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 12:55"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 12:55 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Hans Rønning Medlem SP Kai Henning Henriksen Leder H Allan Johansen Nestleder FRP Espen Haaland Medlem H Christine Schybaj Antonsen Medlem H Jarl Stian Johansson Medlem H Marius Solstrand Medlem H Eivind Nicolaysen Medlem H Torill Ø. Hanssen Medlem FRP Veronica Pedersen Medlem FRP Helge Karstensen Medlem FRP Johan Petter Røssvoll Medlem SP Eldbjørg Fagerjord Medlem SP Rune Olsen Medlem ML Tormod Steen Medlem V Geir Waage Medlem AP Linda Veronica Eide Medlem AP Runar Ragnarsson Brataas Medlem AP Lars Yngve Frøysa Medlem AP Agnes Olsen Medlem AP Gerd Helene Jakobsen Medlem AP Trond Ørjan Møllersen Medlem AP Nils Notler Medlem AP Are Nakling Medlem AP Einar Eide Medlem AP Jan Erik Arnøy Medlem AP Hanne Wika Medlem AP Inge Myrvoll Medlem SV Atle Hiller Medlem R Knut Bjørgen Medlem AP Sonja Djønne Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gustav Nyborg MEDL H

2 Allan Rognan MEDL H Peter Wright MEDL H Dan Erik Kjellnø MEDL ML Astrid Danielsen MEDL KRF Hilde Birgitte Rønningsen MEDL SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Steinar Jørgensen Allan Rognan H Ida-Kristin Søfting Berg Espen Haaland(Permisjon H fra kl 12:00) Maria Saltirova Rausandaksel Hilde Birgitte Rønningsen SV Roger Håkonsen Peter Wright H Wenche H. Nilssen Dan Erik Kjellnø ML Kristin Langvatn Astrid Danielsen KRF Svenn Tovås Gustav Nyborg H Fra administrasjonen møtte: Navn Tomas A. Bang Robert Pettersen Linda Løvaas Kåre Nordnes jr Sverre Selfors Vigleik Haga Jørn Håkon Halmøy Ole Petter Rundhaug Gislaug Øygarden Marianne Kibsgaard Stilling Sekretær Rådmann Økonomisjef Helse og sosialsjef Teknisk sjef Kultursjef Skolesjef Ass. Rådmann Kommuneadvokat Rådgiver Møteformalia Merknad til innkalling: Godkjent Merknader til saksliste: - Ordfører Kai Henriksen(H) opplyser kommunestyret at saksprotokoll fra formannskapet er formannskapet innstilling til kommunestyret. - Geir Waage(Ap) ville vite om årsmeldingene fra Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede skulle vært i formannskapet. Ordfører Kai Henriksen(H) orienterte at årsmeldingene skulle direkte til kommunestyret. - Ordfører Kai Henriksen(H) opplyste kommunestyret om at sak 18/14 skulle ha vært behandlet i formannskapet. Siden punkt ang kontrollutvalgets leder allerede har vært til behandling i formannskapet den , forespurte ordfører Kai Henriksen kommunestyret om denne innstillingen kunne erstatte den liggende innstillingen Kommunestyret gav sin enstemmige tilslutning til dette. Innstilling i sak 18/14 ble da følgende:

3 «Leder av kontrollutvalget i Rana kommune skal ha samme godtgjørelse som øvrige hovedutvalgsledere. Endringer trer i kraft med virkning fra nytt kontrollutvalg som velges etter valget i 2011.» - Ordfører Kai Henriksen(H) opplyste kommunestyre at sak 17/14 inneholdt et uklart saksframlegg og innstilling. Kommunestyret vedtok enstemmig å trekke saken og sende den tilbake til HAF. Protokollgodkjennere: - Jarl Stian Johansson(H) - Torill Ø. Hanssen(FrP) - Geir Waage(Ap) Spørsmål til ordfører: - Inge Myrvoll(SV) hadde følgende spørsmål: I budsjettframlegget for 2014 heter det: Ved dag og døgnrehabilitering herunder Friskliv, vil reduksjonen innebære færre tilbud Samtidig står det under utfordringer i budsjett og økonomiplan i samme kapitel: Folkehelsesatsningen innenfor forebygging krever økt fokus på blant annet frisklivssatsningen, hvor det i dag er ventelisteproblematikk. Med andre ord: Målsettinga er økt fokus, altså prioritering av forebygging budsjettresultatet er færre tilbud for forebygging og deriblant Friskliv. Det er et dilemma. Forebygging er ofte det enkleste å kutte på for resultatet vises gjerne i ettertid. Samtidig som vi alle, da mener jeg alle, mener forebygging er en grunnleggende strategi. Nå er det usikkerhet: Skal Frisklivssentralen nedlegges? Mitt spørsmål til ordfører, eller rådmann dersom ordfører delegerer til administrasjonen, er: Hvilken framtid har Frisklivssentralen? Helse og sosialsjef Kåre Nordnes jr svarer: Som en del av reduksjonstiltakene knyttet til rammenedtrekket for 2014 er Frisklivssentralen avviklet i Rana. Det utgjør en bemanningsreduksjon på 1,4 årsverk. Tilbudet er ikke lovpålagt. Administrasjonen belyser nærmere hvordan en Frisklivssatsing kan gjennomføres som en del av kommunens Folkehelsearbeid uten Frisklivssentral. Orienteringer/informasjon: - Økonomisjef Linda Løvaas orienterte and internkontroll og vedtaksoppfølging Habilitet: - Jan Erik Arnøy(Ap) ba om å få sin habilitet vurdert i sak 18/14. Kommunestyret vedtok enstemmig at representanten var inhabil i saken.

4 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Interpellasjoner Interpellasjon i kommunestyret 1.april. Lærernes arbeidskonflikt 2014/854 PS 13/14 Politiske saker Kommunale garantier - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 16/ /1588 PS 14/14 Finansforvaltning /256 PS 15/14 Helhetlig ROS -analyse og overordnet beredskapsplan /1452 PS 16/14 Eiendommer fritatt for eiendomsskatt 2014/1411 PS 17/14 Helgeland Avfallsforedling - endring selskapsavtale låneramme 2014/1743 PS 18/14 Korrigering Folkevalgtes arbeidsvilkår 2014/1738 PS 19/14 Årsmelding Rana Eldreråd /1404 PS 20/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Rana kommune PS 21/14 PS 22/14 Årsmelding 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana Brannsamarbeid Rana kommune - MIP, en mulighetstudie 2014/ / /1610

5 Interpellasjon i kommunestyret 1.april. Lærernes arbeidskonflikt Det ligger an til arbeidskonflikt i skolen vår ettersom KS, som lærernes arbeidsgiver, vil endre den eksisterende arbeidsavtalen. Vi kjenner alle en lærer enten som tidligere elev - eller som forelder med barn på skolen. Vi møter læreren seint og tidlig. De stiller opp for dem som skal ha litt ekstra hjelp ei økt før første time begynner. De stiller opp på foreldremøter på kveldstid, de er med på klasseturer. Trengs det ekstra kontakt enten en kort periode eller mer varig, er de der for eleven. Et engelsk ordtak sier at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, men det er klart at læreren spiller på mange måter hovedrollen når det gjelder å skape gode læringsprosesser, kunnskapstilegning og sosiale ferdigheter. Vi som samfunn trenger dedikerte lærere. Og de tar jobben på alvor. Forbereder undervisningsopplegg, gjennomgår prøver, vurderer. I skoleåret er arbeidsdagen lenger enn normalt. Årsverket er gjort på 39 uker, det er avtale-festet. Nå vil altså KS endre dette ved å utvide lærernes arbeidsår, og kanskje det viktigste frata lærerne den medbestemmelsesretten de har i dag over sin arbeidssituasjon. KS ønsker å si opp sentrale avtaler for å gi rektor styringsretten over lærernes arbeidsdag. I forslaget ligger det at rektor skal høre lærerens mening, men det er rektor som skal bestemme. Dette er et langt skritt tilbake for fagbevegelsen. Fagbevegelsens grunnlag er medbestemmelse gjennom frie forhandlinger og inngåelse av tariffavtaler. Både Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet har avvist KS sine krav. KS på sin side mener seg misforstått, men har ikke trukket tilbake kravene. Misforståelsen er altså ikke annet enn en god forståelse for hva KS sitt krav innebærer. Det er et angrep på den frie forhandlingsretten og et forsøk på å svekke faglige rettigheter. Forslag til vedtak: Rana kommune mener at vi trenger motiverte lærere, som er til stede når elevene trenger det, som har tid til for- og etterarbeid gjennom skoleåret, og som samarbeider om faglige og pedagogiske utviklingsoppgaver. Derfor har lærerne et komprimert arbeidsår sammen med elevene som man tar ut i avspassering senere. Dette har i all hovedsak vært en god ordning. Kommunestyret i Rana er bekymret for at en svekking av den sentrale avtalen kan føre til ulikhet og mer byråkrati i skolen. Lærernes faglige styrke og skolens avtaleverk nasjonalt har vært og er en viktig forutsetning for god undervisning. Kommunestyret i Rana ber KS vurdere om den valgte strategien for forhandlinger om ny arbeidsavtale for lærerne er egnet til å oppnå disse målene. KS bør ikke utfordre kommuneansattes faglige forhandlingsposisjon på sentrale områder uten at mandatet er tydelig avklart. Mo, 23.mars, Atle Hiller, Rødt Rådmann Robert Pettersen svarte følgende: Det vises til interpellasjon fra representanten Atle Hiller, som ønskes fremmet i kommunestyremøte i Rana Representanten ønsker at kommunestyret i Rana skal be KS om å vurdere om den valgte strategien for forhandlinger om ny arbeidstidsavtale for lærere er egnet til å oppnå målet om god undervisning.

6 Lærernes eksisterende arbeidstidsavtale gjelder fram til og forhandlinger mellom KS og organisasjonene for å framforhandle ny avtale startet 20. november januar 2014 ble det brudd i forhandlingene. Etter avtale mellom partene blir dermed lærernes arbeidstidsavtale del av årets hovedtariffoppgjør. Tarifforhandlingene starter 3. april. Rana kommune er medlem av Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og har som medlem gitt KS mandat til å føre forhandlinger på sentralt nivå med arbeidstakerorganisasjonene for undervisningspersonalet. Kommunestyret har i denne sammenheng arbeidsgiverrollen, og har gitt KS sitt mandat gjennom et samlet hovedstyre. Endring av arbeidstidsavtalen har vært tema lenge, og i undersøkelser gjennomført av Rambøll i 2009, 2011 og 2013 gir skoleeiere og skoleledere klart utrykk for at de ønsker en arbeidstidsavtale som gir: større fleksibilitet og større lokalt handlingsrom når det gjelder inndeling av arbeidstid. rom for kompetanseutvikling, felles refleksjon og skoleutvikling. rom for kollegialt samarbeid mellom lærere. fokus på fordeling av oppgaver i stedet for fordeling av tid. Dette er også KS utgangspunkt i forhandlingene som nå skal føres med arbeidstakerorganisasjonene for undervisningspersonalet i forbindelse med hovedtariffoppgjøret. Som medlem av KS har Rana kommune forpliktet seg til de vedtektene som danner grunnlag for medlemskapet. Herunder de fullmakter og det mandat KS er gitt til å føre forhandlinger om lønns- og arbeidstidsavtaler for undervisningspersonale. KS utgangspunkt er at skoleledere og skoleeiere i nært samarbeid med undervisningspersonalet skal finne fram til gode løsninger som sikrer en god skole i fortsatt utvikling. Kommunestyret som arbeidsgiver bør ha tillit til at KS i møte med arbeidstakerorganisasjonene klarer å framforhandle endringer i arbeidstidsavtalen som gir den enkelte skole de beste muligheter til å utnytte sine ressurser på en måte som kommer alle parter i skolemiljøet til gode. Ordfører bruker sin rett til å avvise at interpellantens forslag til uttalelse ble tatt opp til votering. PS 13/14 Kommunale garantier - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 16/13 Formannskapets innstilling: 1. Rana kommune viderefører garanti gitt Rana Produkter AS i K sak 38/ Rana kommune viderefører garanti gitt FADAS i K sak 79/99. Saksprotokoll - Kommunestyret sak 13/14 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, 37 0

7 1. Rana kommune viderefører garanti gitt Rana Produkter AS i K sak 38/ Rana kommune viderefører garanti gitt FADAS i K sak 79/99. PS 14/14 Finansforvaltning 2014 Formannskapets innstilling: 1. Reglement for finansforvaltning, vedtatt første gang i K sak 27/10, vedtas på nytt for inneværende valgperiode. Saksprotokoll - Kommunestyret sak 14/14 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, 37 0 Reglement for finansforvaltning, vedtatt første gang i K sak 27/10, vedtas på nytt for inneværende valgperiode. PS 15/14 Helhetlig ROS -analyse og overordnet beredskapsplan Formannskapets innstilling: 1. Helhetlig (sektorovergripende) ROS-analyse for tas til etterretning. 2. Rådmannen gjennomfører sektorielle ROS-analyser i produksjonsavdelingene basert på helhetlig ROS-analyse innen utgangen av Sektorovergripende beredskapsplan del 1 for vedtas. 4. Rådmannen utarbeider sektorielle beredskapsplaner for produksjonsavdelingene basert på produksjonsavdelingenes egne ROS-analyser innen utgangen av Rana kommune etablerer beredskapsråd under ledelse av ordfører innen utgangen av Saksprotokoll - Kommunestyret sak 15/14

8 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, Helhetlig (sektorovergripende) ROS-analyse for tas til etterretning. 2. Rådmannen gjennomfører sektorielle ROS-analyser i produksjonsavdelingene basert på helhetlig ROS-analyse innen utgangen av Sektorovergripende beredskapsplan del 1 for vedtas. 4. Rådmannen utarbeider sektorielle beredskapsplaner for produksjonsavdelingene basert på produksjonsavdelingenes egne ROS-analyser innen utgangen av Rana kommune etablerer beredskapsråd under ledelse av ordfører innen utgangen av PS 16/14 Eiendommer fritatt for eiendomsskatt Formannskapets innstilling: 1. Saken tas til orientering. Saksprotokoll - Kommunestyret sak 16/14 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, 37 0 Saken tas til orientering. PS 17/14 Helgeland Avfallsforedling - endring selskapsavtale låneramme Innstilling Saksprotokoll - Kommunestyret sak 17/14

9 Enstemmig vedtatt, 37 0 Saken trekkes og sendes tilbake til HAF. PS 18/14 Korrigering Folkevalgtes arbeidsvilkår Innstilling Leder av kontrollutvalget skal ha samme godtgjørelse som øvrige hovedutvalgsledere. Endringen trer i kraft med virkning fra og med valgperioden Folkevalgtes godtgjørelse følger tabell i saksfremlegg, og vil for fremtiden justeres fra 1. januar. Arbeidsgruppen for revidering av Folkevalgtes arbeidsvilkår skal bestå av... Saksprotokoll - Kommunestyret sak 18/14 Jan Erik Arnøy(Ap) fratrådte som inhabil. Ny innstilling: Leder av kontrollutvalget i Rana kommune skal ha samme godtgjørelse som øvrige hovedutvalgsledere. Endringer trer i kraft med virkning fra nytt kontrollutvalg som velges etter valget i Formannskapets innstilling fra sak 64/11 ble enstemmig vedtatt, 36 0 Leder av kontrollutvalget i Rana kommune skal ha samme godtgjørelse som øvrige hovedutvalgsledere. Endringer trer i kraft med virkning fra nytt kontrollutvalg som velges etter valget i PS 19/14 Årsmelding Rana Eldreråd 2013 Innstilling Kommunestyret tar årsmeldingen for Rana Eldreråd 2013 til orientering.

10 Saksprotokoll - Kommunestyret sak 19/14 Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, 37 0 Kommunestyret tar årsmeldingen for Rana Eldreråd 2013 til orientering. PS 20/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Rana kommune Formannskapets innstilling Formannskapet tar handlingsplanen til orientering. Formannskapet anbefaler kommunestyret å vedta Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Rana kommune. Saksprotokoll - Kommunestyret sak 20/14 Maria Rausandaksel(SV) fremmet følgende forslag på vegne av seg selv og representant Linda V. Eide(Ap): Det anbefales at det blir utarbeidet et utfyllende tiltaksliste som viser de konkrete aktivitetene og tiltakene, samt hvem de er ment til og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, Forslag fra Maria Rausandaksel(SV) og Linda V. Eide(Ap) ble vedlagt protokollen. Formannskapet tar handlingsplanen til orientering. Forslag fra Maria Rausandaksel(SV) og Linda V. Eide(Ap) ble vedlagt protokollen. Det anbefales at det blir utarbeidet et utfyllende tiltaksliste som viser de konkrete aktivitetene og tiltakene, samt hvem de er ment til og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.

11 PS 21/14 Årsmelding 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner «Årsmelding 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana.» Saksprotokoll - Kommunestyret sak 21/14 Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, 37 0 Kommunestyret godkjenner «Årsmelding 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana.» PS 22/14 Brannsamarbeid Rana kommune - MIP, en mulighetstudie Formannskapets innstilling: Formannskapet tar mulighetsstudien til etterretning. Brannordningen i Rana kommune opprettholdes som i dag. Samarbeidet med MIP ivaretas og forsøkes utvidet med bistandsavtaler og samarbeidsavtaler. Saksprotokoll - Kommunestyret sak 22/14 Tormod Steen(V) fremmet sitt forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering. Saken følges opp i omstillingsprosjektet. Formannskapets innstilling ble satt opp mot Tormod Steens(V) forslag. Tormod Steens forslag ble vedtatt 19(H, Frp, SP, V og KrF) mot 18(Ap, SV, R og ML) stemmer. Saken tas til orientering. Saken følges opp i omstillingsprosjektet.

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 15:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 15:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 15:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.01.2015 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Nordbytun ungdomsskole, 08.09.2010 auditoriet Fra K-sak: 36/10 Fra kl.: 19.00 Til K-sak: 40/10 Til kl.: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 10.03.2010 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer