MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 14:10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 14:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen Medlem Espen Haaland Medlem Dan Erik Kjellnø FO Medlem Tormod Steen Medlem Johan Petter Røssvoll FO Medlem Geir Waage Medlem Linda Veronika Eide Medlem Nils Notler Medlem Gerd Helene Jakobsen FO Medlem Trond Ørjan Møllersen Medlem Hilde Birgitte Rønningsen Varamedlem Rune Olsen Dan Erik Kjellnø Varamedlem Eldbjørg Fagerjord Johan Petter Røssvoll Varamedlem Runar Ragnarson Brataas Gerd Helene Jakobsen Fra adm.: Rådmann Robert Pettersen, Økonomisjef Linda Løvaas, Teknisk sjef Sverre Selfors, Skolesjef Jørn Håkon Halmøy og møtesekretær Tomas A. Bang. Merkn. innkalling: Godkjent Merkn. saksliste: Godkjent Merkn. protokoll Godkjent Protokollgodkjennere: - Geir Waage(Ap) - Espen Haaland(H) - Hilde Birgitte Rønningsen(SV) Spørsmål til Ordfører: Linda V. Eide(Ap): Oppfølging av Nasjonal transportplan og transportplan Nordland. Formannskapet ber administrasjon om å vurdere øremerkede ressurser til oppfølging av Nasjonal transportplan og transportplan Nordland. Det er viktig at Rana som regionssenter og transportsenter følger opp når det gjelder jernbane, vei og flyplass. Et alternativ er å be Rana Utviklingsselskap om å gjøre denne jobben. Formannskapet ber om at administrasjon legger frem en sak om hvordan Nasjonal transportplan og transportplan Nordland skal følges opp fra Rana kommune.

2 o Rådmann Robert Pettersen: Det er begrenset med ressurser, men har dialog med Rana Utviklingsselskap angående transportplan. Geir Waage(Ap): Etter seminaret på Rognan ønsker Arbeiderpartiets gruppe at Rådmannen kan orientere i dagens formannskapsmøte om status og framdrift for omstillingsprosjektet og hvordan dette prosjektet skal kobles opp i forhold til arbeidet med ÅB 2014 og Økplan o Rådmann Robert Pettersen: De tidligere små driftstilpassningene har ikke hatt tilfredsstillende resultat. Vi har et nullresultat, og greier derfor ikke bygge opp reserver for investeringer og uforutsette hendelser. I økonomiplanen er det budsjettert et kutt på 100 millioner. 1.kvartal og 1. halvårs-rapporten viste urovekkende tall fra de tre store sektorene, helse, skole og omsorg. Tallene for siste kvartal er ikke klare, derfor vanskelig å ta ut kostnadsbesparelse pr dags dato. På Rognan ville vi ha en prosess for å vise hvilket omstillingsbehov kommunen skal ta. Kakediagramet viser differansen mellom Rana kommunes nettodriftutgift og snittet i kostragruppe 13. Rana kommune ligger høyere enn gjennomsnittet i kostragruppe 13. Dette synliggjør en omstillingsdifferanse og mulighet. 100 millioner i omstilling er noe som må tas over flere år. Det skal være nytt møte 18.oktober, der vi vil se hvilke forutsetninger som skal legges til grunn i det videre arbeidet med omstillingsprosjektet. Samtidig vil statsbudsjettet bli lagt fram og vi vil få se hvordan 3.kvartalsrapporten vil se ut ser ut. Den. 05. november skal rådmannen legge frem forslag til budsjett. Det handler om å akseptere utfordringene, og Kommunestyret og Formannskapet må gir oss den retningen i politikken slik at administrasjon kan iverksette disse endringene. Det vil bli et møte onsdag 02. oktober med tillitsvalgte der jeg informerte om at disse besparelsene ikke kan komme uten dype kutt. Det vil si at vi blir nødt til å gå til oppsigelser, men per dags dato vil jeg være forsiktig å si noen nøkkeltall. Det er rett før møtet sendt ut en pressemelding for å synliggjøre alvoret og utfordringene vi står foran. Hilde B. Rønningsen(SV): Side 2 av 11

3 Pga mange klager; Kan ordføreren si noe om hvilken påvirkning Rana kommune har på standarden av oppgradering /reparasjon av veien langs Langvatnet? o Teknisk sjef Sverre Selfors: Fylkesveg, statens vegvesen som har ansvaret. Kommunen behandlet tidligere jevnlig prioritering av opprustingstiltak på fylkesvegen. Gjeldende vedtak har Øverdalsvegen på topp. Habilitet: - Christine S. Antonsen(H) ber sin habilitet vurdert i sak 64/13. Formannskapet vedtar at representanten er inhabil. - Tormod Steen(V) ber sin habilitet vurdert i sak 64/13. Formannskapet vedtar at representanten er habil. - Espen Haaland(H) ber sin habilitet vurdert i sak 64/13. Formannskapet vedtar at representanten er habil. Orienteringer: - Administrerende direktør i Rana utviklingsselskap Henrik Johansen orienterer Formannskapet om status om Polarsirkelen Flyplass. Permisjon: - Espen Haaland(H) får innvilget permisjon fra kl 12:00 til kl 13:00. Representanten er ikke til stede på behandling av sakene 68/13, 59/13, 60/13 og 61/13. Side 3 av 11

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/13 13/752 TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN /13 12/1614 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE /13 13/1422 SØKNAD OM SKOLESKYSS - KLAGE 62/13 13/1470 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 63/13 11/1845 FORVALTNING AV SOSIALLÅN 64/13 11/1845 ETTERGIVELSE AV LÅN 65/13 13/1182 HØRING - HUSBANKENS STARTLÅNSORDNING 66/13 12/192 REG. PLAN 8005 BRATTLIVEIEN - DIVERSE AVTALE OM BEGRENSNING I KRAV OM ØKONOMISK BIDRAG KOMMUNALTEKNISK OPPARBEIDELSE (FRAMTIDIG BYGGING OFFENTLIG VEG). 67/13 12/2005 RANA KOMMUNES NÆRINGSPLAN PERSPEKTIV STRATEGISK NÆRINGSPLAN UTEN HANDLINGSDEL LAGT UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN. 68/13 13/1556 POLITIREFORMEN (NOU 2013:9) HØRING Side 4 av 11

5 59/13 TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2013 Rådmannen i Rana, Espen Haaland(H) har permisjon under behandlingen av saken. Geir Waage(Ap) fremmer følgende forslag: Rana formannskap bevilger kr 2,- pr innbygger i Rana kommune til TV-aksjonen Bevilgningen belastes formannskapets reserverte bevilgninger. Forslag fra representanten Geir Waage(Ap) ble enstemmig vedtatt, 12 0 Rana formannskap bevilger kr 2,- pr innbygger i Rana kommune til TV-aksjonen Bevilgningen belastes formannskapets reserverte bevilgninger. 60/13 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Marit Klomstadlien innvilges fritak som verv som meddommer. Rådmannen i Rana, Espen Haaland(H) har permisjon under behandlingen av saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 12 0 Marit Klomstadlien innvilges fritak som verv som meddommer. 61/13 SØKNAD OM SKOLESKYSS - KLAGE Side 5 av 11

6 Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling: Klagen tas til følge. Espen Haaland(H) har permisjon under behandlingen av saken. Allan Johansen(FrP) fremmer rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Rådmannens innstilling blir satt opp mot oppvekst og kulturs innstilling. Oppvekst og kulturs innstilling blir vedtatt, 11(Ap, SV, V, ML, SP og H) mot 1(Frp) stemme. Klagen tas til følge. 62/13 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Pensjonsordningen for de folkevalgte skal fra følge den ordinære OTP. Rådmannen i Rana, Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 13 0 Pensjonsordningen for de folkevalgte skal fra følge den ordinære OTP. 63/13 FORVALTNING AV SOSIALLÅN 1. Informasjonen om forvaltning om sosiallån tas til orientering. Side 6 av 11

7 Rådmannen i Rana, Tormod Steen(V) fremmer følgende forslag: Saken oversendes til Helse og omsorgsutvalget. Forslag fra Tormod Steen(V) blir vedtatt, 12(2 fra H, Ap, V, Sp, ML og SV)( mot 1(1 fra H) stemme. 1. Informasjonen om forvaltning om sosiallån tas til orientering. 64/13 ETTERGIVELSE AV LÅN 1. Museumsgården a. Kommunestyret vedtok i sak 56/88 den å bevilge rente og avdragsfritt lån til Museumsgården på kr. Dette lån ettergis. 2. LHL a. Kommunestyret vedtok i sak 114/92 den et rente og avdragsfritt lån til LHL på kr. Dette lån ettergis. Eierskap og forkjøpsrett i sk Gjendalbygget frafalles. 3. Skonseng barnehage a. Kommunestyret vedtok i sak 64/94 den et rente og avdragsfritt lån på kr. Dette lån ettergis. Rådmannen i Rana, Christine S. Antonsen(H) trer ut av saken pga habilitet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, Museumsgården a. Kommunestyret vedtok i sak 56/88 den å bevilge rente og avdragsfritt lån til Museumsgården på kr. Dette lån ettergis. 2. LHL Side 7 av 11

8 a. Kommunestyret vedtok i sak 114/92 den et rente og avdragsfritt lån til LHL på kr. Dette lån ettergis. Eierskap og forkjøpsrett i sk Gjendalbygget frafalles. 3. Skonseng barnehage a. Kommunestyret vedtok i sak 64/94 den et rente og avdragsfritt lån på kr. Dette lån ettergis. 65/13 HØRING - HUSBANKENS STARTLÅNSORDNING Rana kommune er orientert om foreslåtte endring i Husbankens startlånsordning Rådmannen i Rana, Geir Waage(Ap) fremmer følgende forslag: Rana formannskap er orientert om de foreslåtte endringer i Husbankens startlånsordning og slutter seg til det vedlagte høringsbrevet. De foreslåtte endringer vil skape nye utfordringer for kommunens boligsosiale handlingsplan. En innsnevring av ordningen vil gjøre det vanskeligere for førstegangsetablerere. Rana kommune etterlyser tiltak som kan imøtekomme denne gruppas behov. Rana formannskap er uenig i de foreslåtte endringer i risiko for tap mellom staten og kommunene. Geir Waage(Ap) sitt forslag ble enstemmig vedtatt, 13 0 Rana formannskap er orientert om de foreslåtte endringer i Husbankens startlånsordning og slutter seg til det vedlagte høringsbrevet. De foreslåtte endringer vil skape nye utfordringer for kommunens boligsosiale handlingsplan. En innsnevring av ordningen vil gjøre det vanskeligere for førstegangsetablerere. Rana kommune etterlyser tiltak som kan imøtekomme denne gruppas behov. Rana formannskap er uenig i de foreslåtte endringer i risiko for tap mellom staten og kommunene. 66/13 REG. PLAN 8005 BRATTLIVEIEN - DIVERSE AVTALE OM BEGRENSNING I KRAV OM ØKONOMISK BIDRAG KOMMUNALTEKNISK OPPARBEIDELSE (FRAMTIDIG BYGGING OFFENTLIG VEG). Side 8 av 11

9 1. Kommunen åpner for at byggesaksmyndigheten gjennom dispensasjon og utsettelse av krav i Plan- og bygningsloven, Kap.18 Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv, kan gi tillatelse til fradeling og byggetiltak i tilknytning til de tre ubebygde tomtene 92, 93 og 201 i reguleringsplan 8005 Enge Høgåsen. 2. Som vilkår for slik dispensasjon skal søker i tinglyst erklæring gi tilsagn om følgende bidrag til fremtidig opparbeidelse av Brattliveien: For hver av de ubebygde tomtene 92, 93 og 201 i reg.plan 8005 forplikter søker seg til å betale et avtalefestet bidrag begrenset oppad til kr pr. tomt for kostnader til opparbeidelse av Brattlivegen. Refusjonsbeløp beregnes som beskrevet i kap.18 i planog bygningsloven, og forfaller til betaling når vegen er bygget og driftes som offentlig veg. Regulert grunn til veg og FRI-areal på fradelt eiendom overdras kostnadsfritt til kommunen hvis og når Brattlivegen opparbeides og settes i drift som offentlig veg. Midlertidig atkomst anlegges slik at den tar hensyn behovet for offentlig gangforbindelse mellom Høgåsvegen og Båsmo skole. Byggeaktivitet må ta hensyn til slik forbindelse. 3. Kommunal opparbeidelse av Brattlivegen med snuplass som vist i reguleringsplan 8005 og 8025 vurderes i økonomiplansammenheng. Rådmannen i Rana, Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 13 0 Side 9 av 11

10 1. Kommunen åpner for at byggesaksmyndigheten gjennom dispensasjon og utsettelse av krav i Plan- og bygningsloven, Kap.18 Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv, kan gi tillatelse til fradeling og byggetiltak i tilknytning til de tre ubebygde tomtene 92, 93 og 201 i reguleringsplan 8005 Enge Høgåsen. 2. Som vilkår for slik dispensasjon skal søker i tinglyst erklæring gi tilsagn om følgende bidrag til fremtidig opparbeidelse av Brattliveien: For hver av de ubebygde tomtene 92, 93 og 201 i reg.plan 8005 forplikter søker seg til å betale et avtalefestet bidrag begrenset oppad til kr pr. tomt for kostnader til opparbeidelse av Brattlivegen. Refusjonsbeløp beregnes som beskrevet i kap.18 i planog bygningsloven, og forfaller til betaling når vegen er bygget og driftes som offentlig veg. Regulert grunn til veg og FRI-areal på fradelt eiendom overdras kostnadsfritt til kommunen hvis og når Brattlivegen opparbeides og settes i drift som offentlig veg. Midlertidig atkomst anlegges slik at den tar hensyn behovet for offentlig gangforbindelse mellom Høgåsvegen og Båsmo skole. Byggeaktivitet må ta hensyn til slik forbindelse. 3. Kommunal opparbeidelse av Brattlivegen med snuplass som vist i reguleringsplan 8005 og 8025 vurderes i økonomiplansammenheng. 67/13 RANA KOMMUNES NÆRINGSPLAN PERSPEKTIV STRATEGISK NÆRINGSPLAN UTEN HANDLINGSDEL LAGT UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN. 1. Formannskapet viser til pkt.3 i vedtak i F.sak om fastsetting av Planprogram for utarbeiding av strategisk næringsplan. Formannskapet slutter seg til styringsgruppas beslutning om, med henvisning til Plan- og bygningslovens å legge plandokument for Strategisk næringsplan dat ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist Rådmannen i Rana, Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, Formannskapet viser til pkt.3 i vedtak i F.sak om fastsetting av Planprogram for utarbeiding av strategisk næringsplan. Formannskapet slutter seg til styringsgruppas Side 10 av 11

11 beslutning om, med henvisning til Plan- og bygningslovens å legge plandokument for Strategisk næringsplan dat ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist /13 POLITIREFORMEN (NOU 2013:9) HØRING Ordførers innstilling: Espen Haaland(H) har permisjon under behandlingen av saken. Geir Waage(Ap) fremmer følgende tilleggsforslag: Legges til under side 3, første avsnitt: Barnehusene har vist seg å bidra til en styrket rettssikkerhet for barn og bør derfor videreføres med en organisering under politiet. Ordførers innstilling og tilleggsforslaget blir enstemmig vedtatt, 12-0 Rana formannskap vedtar høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Tilleggs setning: Barnehusene har vist seg å bidra til en styrket rettssikkerhet for barn og bør derfor videreføres med en organisering under politiet. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 15:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 15:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 15:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad FSK 73/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Oddlaug Vonstad innvilges fritak fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 Slutt: 13.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 Slutt: 13.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 Slutt: 13.45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 17:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.01.2012 Tid: 10:00 15.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer