INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO AS Sted: CAMO AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo Dato: Onsdag 2. mai 2012 Kl.: Aksjonærer som ønsker å møte bes av praktiske årsaker gi beskjed til selskapet innen fredag den 27. april kl Etter at Generalforsamlingen er gjennomført vil daglig leder gi en presentasjon av selskapets status og aktiviteter. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder 2. Fortegnelse over fremmøtte 3. Valg av møteleder 4. Godkjennelse av innkallingen 5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 6. Fastsettelse av Årsregnskap for Fastsettelse av styrehonorar og revisors godtgjørelse 8. Endring av navn fra CAMO AS til CAMO Software AS 9. Valg av styre 10. Valg av ny revisor 11. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer Styret fremmer forslag om at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår: a. Fullmakten gjelder i 18 måneder. b. Selskapet kan erverve aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital ( aksjer pålydende kr. 0,10, totalt kr ,40) c. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 2,50 per aksje d. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,10 per aksje Styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves. CAMO AS, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo Tel: Fax

2 12. Styrefullmakt til utvidelse av aksjekapitalen Styret fremmer forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen på følgende vilkår: Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK som representerer knapt en tredjedel av selskapets aksjekapital ved utstedelse av inntil nye aksjer pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. a. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. b. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven 10-4 kan fravikes av styret. c. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon, jf aksjeloven 13-5 d. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og to år fremover. e. Fullmakten erstatter tidligere fullmakter. CAMO AS årsberetning og regnskap for 2011 er å finne på selskapets web side ***** Aksjonærer som ikke møter selv kan gi fullmakt. Fullmakt til styrets leder oversendes pr telefaks eller per e-post til På vegne av styret i CAMO AS Sverre Stange Styrets leder CAMO AS, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo Tel: Fax

3 Årsregnskap 2011 CAMO AS Konsern

4 CAMO AS Konsern RESULTATREGNSKAP Konsern Morselskap tall i NOK Note Salgsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Herav til minoritetsinteresser 0 0 Årsresultat til majoritetsinteressene Anvendelse/ dekning av årsresultatet Til dekning av udekket tap Til udekket tap Overføring til/ (fra) annen egenenkapital Sum anvendelse/ dekning av årsresultatet

5 CAMO AS Konsern BALANSE PR Konsern Morselskap EIENDELER Note Forskning og utvikling Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på selskap i samme konsern Sum fordringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

6

7 Konsern CAMO AS ÅRSREGNSKAP 2011 Kontantstrømoppstilling Morselskap Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som inv/ fin. Aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer/ andeler i andre foretak Utbetalinger ved investeringer i datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Investeringer i datterselskap Opptak av langsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Kapitalforhøyelse Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

8 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet CAMO AS og de heleide datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskap følger samme regnskapsprinsipp som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes indentifiserte eiendeler og gjeld i datterselskapet, som overføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi utover hva som henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Morselskapet Camo AS har fusjonert med heleiet datterselskap Camo Software AS i Morselskapets tall for 2010 er ikke omarbeidet og vil derfor ikke være sammenlignbare med Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte og andre utdelinger inntekstføres samme år som de er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelinger er fratrukket investeringens verdi i balansen. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsen. Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balanse dagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Dette gjelder også ved omregning av balanseposter i morselskapet og konsolideringen av datterselskapenes regnskaper. Ved omregning av utenlandske datterselskapers resultatposter er benyttet kurs ved regnskapsårets slutt.

9 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balanse dagen. Motatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Langsiktige plasseringer Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler) vurderes til anskaffelseskost. Eiendeler med virkelig verdi lavere enn anskaffelseskost, og der verdifallet ikke anses å være forbigående nedskrives til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer som eiendelen genererer. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forkjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Netto utsatt skatt og skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan benyttes. Forøvrig henvises til note 3. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god rengskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forplliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. Pensjon Innskuddsordning Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Note 2 - Kontanter mm Konsern Morselskap Investeringer i fond Restriksjoner på bruken av kontanter og kontantekvivalenter Innestående skattetrekk Depositum husleie

10 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Note 3 - Skatt Morselskap Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 0 Skatt 28% 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Stedbunden betalbar skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets totale skattekostnad 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Konsern Morselskap Forskjeller som utlignes: Varige driftsmidler Utestående fordringer Kortsiktig gjeld Andre forskjeller Underskudd til fremføring Netto midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt Grunnlag for beregnet utsatt skatt Utsatt skatt CAMO AS har vurdert at selskapet ikke kan sannsynliggjøre bruken av skattefordelen og har dermed ikke balanseført denne. Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittelig nominell skattesats på resultat før skatt: NOK % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller ,0 % Effekt av ikke balanseført utsatt skattefordel ,0 % Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 0

11 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Programvare Rettigheter Goodwill Goodwill Camo SW AS Camo SW India Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Omregningsdifferanse IB Omregn. Diff. Avgang Anskaffelseskost Avskr., nedskr. etc Akk. avskr. Avgang Omregningsdifferanse IB Omregn. diff Avgang Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 til 10 år 10 år 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær All forskning og utvikling av konsernets produkter gjøres av konsernets egne ansatte. Goodwill Selskapets virksomhet består av Camo Software divisjon. Goodwill som representerer merverdier ved oppkjøp i Software ble avskrevet over 5 år. Konsernet Inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5-10 år Lineær Årets leie av ikke balanseførte driftmidler Note 5 - Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandel/ Egenkapital Resultat Adresse stemme- siste år siste år andel 100 % 100 % Camo Software US New Jersey, USA 100,0 % Camo Software, India Bangalore. India 100,0 % Camo Software, Japan Yokohama, Japan 100,0 % Datterselskapene er bokført til kostpris Andre langsiktige plasseringer Eierandel Balanseført verdi Camo Technology inc New Jersey, USA 18 %

12 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Markedsverdi på aksjeposten vurderes å være overensstemmende med balanseført verdi. Note 6 - Kundefordringer og andre fordringer Konsernet Morselskapet Kundefordringer Andre fordringer på datterselskap Andre langsiktige fordringer Andre fordringer og forskuddsbetalinger Sum kundefordringer og andre fordringer Note 7 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital: Selskapets aksjekapital består av aksjer a NOK 0,10 totalt kr ,40. Eierstruktur: Aksjonærene i CAMO AS pr var: Antall Eierandel/ Stemmeandel INANNA AS ,8 % TREMA AS ,4 % HEKTOR AS ,4 % PICTET & CIE BANQUIERS ,7 % EUROCLEAR BANK S.A/N.V ,4 % ECASA AS ,2 % AASE ,0 % GAREWAL ,7 % TUSCA AS ,3 % BR. RIECK AS ,2 % BORDIER CIE ,8 % ÖSTERBERG ,3 % SLÅTTELID ,4 % MARTINSEN, JANNE ,9 % PICTET & CIE BANQUIERS ,9 % PRØITZ, TRINE B ,9 % JACO INVEST AS ,9 % PATOR AS ,8 % THORGANI AS ,8 % SIX SIS AG 25 PTS ,8 % RAAUM ,7 % SYNSENTERET ASKIM HOLDING AS ,6 % Sum 20 største aksjonærer ,9 % Andre aksjonærer ,1 % Totalt antall aksjer, pål. NOK 0, ,0 % Selskapet har kun en aksjeklasse og det er ingen vedtektsfestede begrensninger i omsetningen av aksjen. Alle aksjer har samme stemmerett. Navn Verv Aksjer Styret Sverre Stange (100% eier av Inanna AS) Styrets leder Sverre Stange (100% kontroll Ecasa AS) Halvor Torsøn Svartdal (100% eier av Hektor) Styremedlem Pål Bråthen (100% kontroll ACP AS) Daglig leder 3 200

13 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Ansatte Egenkapital: Morselskap 2011 Aksjekapital Egne aksjer Annen EK Udekket underskudd Egenkapital Kapitalutvidelse Fusjon Camo Software AS Årsresultat Egenkapital Selskapet eier egne aksjer pr Selskapet ervervet egne aksjer i strid med aksjelovens regler 9-2 til 9-5 i 2010, da selskapet ikke hadde tilstrekkelig fri egenkapital til å gjennomføre et slikt erhverv. Styret arbeider med å få solgt denne aksjeposten, slik at dette forholdet blir korrigert. Fri egenkapital: Selskapet har ikke fri egenkapital pr Konsernet 2011 Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Overkursfond Annen EK Udekket underskudd Egenkapital Kapitalutvidelse Korrigering av feil forrige år Effekt av valutakursendring Årsresultat Egenkapital Sum Sum Note 8 - Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til selskap i samme konsern Konsernet Morselskapet Note 9 - Gjeld Konsernet Morselskapet Rentebærende gjeld Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum rentebærende gjeld Selskapet hadde pr et usikret obligasjonslån på kr I obligasjonseiermøte ble betingelsene endret slik at: * Akkumulerte ikke betalte renter skal tillegges lånet ved forfall * Innløsningskurs ved forfall økes til 102,5 % av pari. * Egenkapitalandelen til envher tid skulle være over 23% Det ble avholdt obligasjonseiermøte Ny forfallsdato for gjenstående hovedstol og akkumulerte renter er Ved årsskiftet 2011 er egenkapitalen i konsernet under 23% av totalkapital og selskapet er derfor i brudd med betingelsene i låneavtalen. Styret arbeider med en løsning på dette.

14 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Selskapet har lån i SEB Privatbanken på kr Det er årlig avdrag med forfall 28. desember hvert år på NOK Avtalt innfrielsesdato for lånet er Det er ikke betalt avdrag på lånet i Limit på kassekreditt utgjør kr , trukket pr kr Nedenfor nevnte personer har stillet personlig garanti for lånet i SEBanken. Fordeling av garantiprovisjon og andel av lånet er som følger: Provisjon Bet. Plan Lån/ Garanti Peder Bahre, garantist for lån Sverre Harald Stange, garantist for lån I tillegg har Sverre Stange gitt en selvskyldnerkausjon på kr som sikkerhet for gjeld til Nordea. Note 10 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Konsern Morselskap Lønnskostnader mm Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønn aktivert Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er inngått avtale om innskuddsbasert pensjon. Selskapet tilfredsstiller kravene i lov. Konsern Morselskap Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Andre tjenester Lønnskostnader Ledende ansatte 2011 For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Pål Bråthen, gjennom sitt selskap ACP AS, fakturert CAMO AS NOK For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sitt selskap ECASA AS, fakturert CAMO AS kr For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sine selskap Inanna AS og ECASA AS, fakturert CAMO AS kr Kostnadført styrehonorar Halvor Svartdal (leder) Erik Langaker Nicolai Kielland Løchen Silvija Seres Tom-Erik Lia Morten Trygve Rønning (ut 2008) Lena Musæus (ut nov 2010)

15 CAMO AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Theresa Comiskey Olsen (ut nov 2010) Note 11 - Geografisk fordeling av konsernets omsetning for 2011 Virksomhetens omsetning fordeler seg forholdsmessig som følger geografisk pr. område: Område Andel Amerika 23 % Europa 60 % Asia 5 % Japan 12 % Totalt 100 % Note 12 - Fullmakter registrert i foretaksregisteret I ekstraordinær generalforsamling 15. november 2010 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapet aksjekapital med inntil kr ,20 ved nytegning av inntil aksjer pålydende kr. 0,10. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte og det tidspunkt styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil angitte beløp og gjelder frem til 15. november Fullmakten er benyttet i 2011 ved utstedelse av til kurs kr. 0,30 pr aksje. Det gjenstår dermed aksjer i denne fullmakten.

16 Årsregnskap 2011 CAMO AS

17 Resultatregnskap for 2011 CAMO AS Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt ( ) Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 11 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 ( ) 0 Annen driftskostnad 11 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad 10 ( ) ( ) Annen finanskostnad 10 ( ) ( ) Sum finanskostnader ( ) ( ) Netto finans ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 ( ) Ordinært resultat ( ) Årsresultat ( ) Overføringer Overføringer til/fra fond ( ) 0 Udekket tap Annen egenkapital Sum ( )

18 Balanse pr. 31. desember 2011 CAMO AS Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 1, Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 1, rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler 1, Andre fordringer 1, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 1, Andre fordringer 1, Konsernfordringer 1, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 1, Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19

20 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Camo AS har fusjonert med heleiet datterselskap Camo Software AS i Morselskapets tall for 2010 er ikke omarbeidet og vil derfor ikke være sammenlignbare med Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte og andre utdelinger inntekstføres samme år som de er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelinger er fratrukket investeringens verdi i balansen. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsen. Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balanse dagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balanse dagen. Motatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Langsiktige plasseringer Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler) vurderes til anskaffelseskost. Eiendeler med virkelig verdi lavere enn anskaffelseskost, og der verdifallet ikke anses å være forbigående nedskrives til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer som eiendelen genererer.

21 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper forts. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Forskning og utvikling blir gjort av Camo Software India. Dette er egenutviklet software. Alle kostnader til FoU er aktivert i 2011 og avskrives lineært. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forkjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Netto utsatt skatt og skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan benyttes. Forøvrig henvises til note 3. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god rengskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forplliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. Pensjon Innskuddsordning Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Leiekostnader Leiekostnader behandles som operasjonell leie. Skattefunn Selskapet har mottatt skatterefusjon innenfor regelverket for skattefunn. Refusjonen er behandlet regnskapsmessig som uopptjent inntekt, og vil bli inntektsført over samme tidsrom som relatert produkt avskrives. Garanti- og serviceavsetning Selskapet gir et år gratis service ved nysalg av avtaler. Avsetning til garanti og servicekostnader gjelder kostnader som kan oppstå år 2 etter nysalg. Avsetning gjøres med beløp som anses tilstrekkelig og rimelig. Note 2 - Kontanter mm Restriksjoner på bruken av kontant/ kontantekvivalenter Innestående skattetrekk Note 3 - Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 0 Skatt 28% 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Stedbunden betalbar skatt

22 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 3 - Skatt forts. Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Endring Varige driftsmidler Utestående fordringer Kortsiktig gjeld Andre forskjeller Underskudd til fremføring Sum Utsatt skattefordel CAMO AS har vurdert at selskapet ikke kan sannsynliggjøre bruken av skattefordelen og har dermed ikke balanseført denne tallene er omarbeidet som følge av fusjonen med datterselskapet Camo Software AS. Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittelig nominell skattesats på resultat før skatt: NOK % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller ,0 % Effekt av ikke balanseført utsatt skattefordel ,0 % Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 0 Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Programvare Rettigheter Sum Inventar Anskaffelseskost Tilgang fusjon Camo Software AS Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. ned Akk. avskr. Avgang Akk. reverserte nedskr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets reversering skattefunn Sum avskrivning Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 10 år 10 år 5 år 5 år Lineær Lineær Lineær Lineær Årets leie av ikke balanseførte driftmidler Mottatt skattefunn er ført som avsetning forpliktelse utgjør kr etter årets avskrivning kr

23 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 5 - Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandel/ Egenkapital Resultat Adresse stemme- siste år siste år andel 100 % 100 % Camo Software US New Jersey, USA 100,0 % Camo Software, India Bangalore. India 100,0 % Camo Software, Japan Yokohama, Japan 100,0 % Datterselskapene er bokført til kostpris Andre langsiktige plasseringer Eierandel Balanseført verdi Camo Technology inc New Jersey, USA 18 % Markedsverdi på aksjeposten vurderes å være overensstemmende med balanseført verdi. Note 6 - Kundefordringer, konsernfordringer og andre fordringer Kundefordringer Kundefordringer på datterselskap 0 0 Andre fordringer Camo Software Japan Andre fordringer Camo Inc USA Andre fordringer Camo Software India Andre fordringer Camo Software AS Andre langsiktige fordringer Camo Tech Inc Andre fordringer og forskuddsbetalinger Sum kunder konsernfordringer og andre fordringer Note 7 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital: Selskapets aksjekapital består av aksjer a kr. 0,10 totalt kr ,40. Egenkapital: Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK Udekket underskudd Egenkapital Kapitalutvidelse Fusjon Camo Software AS Årsresultat Egenkapital Selskapet eier egne aksjer pr Selskapet ervervet egne aksjer i strid med aksjelovens regler 9-2 til 9-5 i 2010, da selskapet ikke hadde tilstrekkelig fri egenkapital til å gjennomføre et slikt erhverv. Styret arbeider med å få solgt denne aksjeposten, slik at dette forholdet blir korrigert. Fri egenkapital: Selskapet har ikke fri egenkapital pr Sum

24 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 7 - Egenkapital og aksjonærinformasjon forts. Eierstruktur: Aksjonærene i CAMO AS pr var: Antall Eierandel/ Stemmeandel INANNA AS ,1 % TREMA AS ,4 % HEKTOR AS ,4 % PICTET & CIE BANQUIERS ,6 % BORDIER & CIE ,2 % ECASA AS ,2 % KNUT AASE ,0 % AVTAR GAREWAL ,7 % TUSCA AS ,3 % BR. RIECK A/S ,2 % CAMO AS, egne aksjer ,6 % BÅRD SLÅTTELID ,4 % LARS JOHAN LENNART ÖSTERBERG ,3 % JACO INVEST AS ,2 % TRINE BORTHEN PRØITZ ,9 % PATOR AS ,8 % THORGANI AS ,8 % JANNE EDMAN MARTINSEN ,7 % MAREN CATHRINE GYLLENHAMMAR RAAUM ,7 % FALCON PRIVATE BANK LTD ,6 % ,1 % Andre aksjonærer ,9 % Totalt antall aksjer, pål. kr. 0, ,0 % Selskapet har kun en aksjeklasse og det er ingen vedtektsfestede begrensninger i omsetningen av aksjen. Alle aksjer har samme stemmerett. Navn Verv Aksjer Styret Sverre Stange (100% eier av Inanna AS) Styrets leder Sverre Stange (100% kontroll Ecasa AS) Halvor Torsøn Svartdal (100% eier av Hektor AS) Styremedlem Pål Bråthen (100% kontroll ACP AS) Daglig leder Ansatte Note 8 - Fullmakter registrert i foretaksregisteret I ekstraordinær generalforsamling 15. november 2010 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapet aksjekapital med inntil kr ,20 ved nytegning av inntil aksjer pålydende kr. 0,10. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte og det tidspunkt styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil angitte beløp og gjelder frem til 15. november Fullmakten er benyttet i 2011 ved utstedelse av til kurs kr. 0,30 pr aksje. Det gjenstår dermed aksjer i denne fullmakten.

25 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 9 - Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til Camo Inc USA Note 10 - Gjeld Rentebærende gjeld Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum rentebærende gjeld Selskapet hadde pr et usikret obligasjonslån på kr I obligasjonseiermøte ble betingelsene endret slik at: * Akkumulerte ikke betalte renter skal tillegges lånet ved forfall * Innløsningskurs ved forfall økes til 102,5 % av pari. * Egenkapitalandelen til envher tid skulle være over 23% Det ble avholdt obligasjonseiermøte Ny forfallsdato for gjenstående hovedstol og akkumulerte renter er Ved årsskiftet 2011 er egenkapitalen i konsernet under 23% av totalkapital og selskapet er derfor i brudd med betingelsene i låneavtalen. Styret arbeider med en løsning på dette. Selskapet har lån i SEB Privatbanken på kr Det er årlig avdrag med forfall 28. desember hvert år på kr Avtalt innfrielsesdato for lånet er Det er ikke betalt avdrag på lånet i Nedenfor nevnte personer har stillet personlig garanti for lånet i SEBanken. Fordeling av garantiprovisjon og andel av lånet er som følger: Provisjon Bet. Plan Lån/ Garanti Peder Bahre, garantist for lån Sverre Harald Stange, garantist for lån I tillegg har Sverre Stange gitt en selvskyldnerkausjon på kr som sikkerhet for gjeld til Nordea. Limit på kassekreditt utgjør kr , trukket pr kr

26 CAMO AS Noter til regnskapet for 2011 Note 11 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 13 0 Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er inngått avtale om innskuddsbasert pensjon. Selskapet tilfredsstiller kravene i lov. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til Daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående. Revisjonshonorar Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Andre tjenester Lønnskostnader Ledende ansatte 2011 For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Pål Bråthen, gjennom sitt selskap ACP AS, fakturert CAMO AS kr For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sitt selskap ECASA AS, fakturert CAMO AS kr For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sine selskap Inanna AS og ECASA AS, fakturert CAMO AS kr Kostnadført styrehonorar Halvor Svartdal (leder) Erik Langaker Nicolai Kielland Løchen Silvija Seres Tom-Erik Lia Morten Trygve Rønning (ut 2008) Lena Musæus (ut nov 2010) Theresa Comiskey Olsen (ut nov 2010)

27

28

29

30 PROXY FORM I, the undersigned, holding shares in CAMO AS, [ ] will meet [ ] will not meet, and hereby grants power of attorney to to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO AS on Wednesday 2nd May 2012 [ ] give the Chairman, Sverre Stange, Chairman, power to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO AS on Wednesday 2nd May 2012 (Shareholders name in block letters) (Shareholders signature) Return address: CAMO AS Nedre Vollgate Oslo Norway Fax: (+47) CAMO AS Nedre Vollgate 8, N-0158 Oslo, Norway Tel: Fax: Org Nr:

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer