DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN"

Transkript

1 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN AKTIVITETSREGNSKAP Note ANSKAFFEDE MIDLER TILSKUDD Offentlige tilskudd Tilskudd fra andre Sum Innsamlede midler, gaver mv Testamentariske gaver OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Prosjektinntekter * som oppfyller organisasjonens formål * som skaper inntekter Sum Finansinntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader ved innsamling av midler Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 Sum kostnader til anskaffelse av midler KOSTNADER TIL FORMÅL: Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 5, Sum kostnader til formål KOSTNADER TIL ADMINISTRASJON Andre driftskostnader Finansposter Sum administrasjonskostnader SUM FORBRUK AV MIDLER ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT OVERFØRINGER Overført øremerket egenkapital Overført annen egenkapital Sum overføringer

2 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Balanse pr Note ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler FINANSIELLE DRIFTSMIDLER Langsiktig plassering i Faste Fonds Lån til tilknyttet selskap Andre langsiktige plasseringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Balanse pr Note FORMÅLSKAPITAL OG GJELD FORMÅLSKAPITAL Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Pantelån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Mellomregning andre avdelinger DNB Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Stabekk, Styret i Det Norske Baptistsamfunn Per Øvergaard Styreleder Terje Aadne Generalsekretær Øystein Lode Nestleder Halvor Krunenes Kuwah Paw Htoeleh Svanhild Gaasvær Anton B. Sinnathamby Thang Hlun Inga Marie Tolås Jon Vestøl Håkon Sigland Økonomileder

4 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses likevel i note. DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Arv og gaver inntektsføres når disse mottas. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. FORDELING AV FELLESKOSTNADER Alle felleskostnader er fordelt med fordelingsnøkkel basert på prosent lønnsbelastning på de ulike prosjektene + administrasjon HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTET SELSKAP Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. PENSJONER Pensjonsforpliktelser er finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. SKATT Det norske Baptistsamfunn driver ikke skattepliktig virksomhet. Lovhjemmel er skatteloven 2-32

5 Formålskapital I 2013 mottok DNB en større arv på kr som ble vedtatt ført som kapital for Baptistenes Høyskoleråd (BHR) jfr testators intensjon i testamente, dvs formålskapital med internt pålagte restriksjoner. Midlene benyttes til det behov BHR har for tilførsel av driftskapital til HLT. Vedtak om slik bruk fattes av Baptistenes Høyskoleråds styre, som er underlagt DNB. I 2013 ble Predikanthytta Mysusæter i Rondane solgt. Avkastningen av kapitalen (pr kr ,40) er av Hovedstyret vedtatt benyttet til reisestipender for predikanter i forbindelse med større konferanser. Vedtak om bruk fattes av Hovedstyret. I løpet av året har DNB overtatt disposisjonsretten til en rekke fond øremerket stipendmidler fra BTS. I tillegg er noen midler som har stått i Faste Fond uten at de er medtatt i regnskapet blitt ført inn. Disse fondene er ført direkte inn i balansen, og fordeler seg slik: Formålskapital med eksterne restriksjoner kr ,14. Formålskapital med interne Kr ,22. Prinsipper for klassifisering av kapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner består av øremerkede gaver gitt ved angivelse i testamente om opprettelse av stipendfond/formålsfond der det påligger spesielle krav til anvendelse i testamentets tekst. Formålskapital med internt pålagte restriksjoner består av midler som Hovedstyret og/eller annet fagstyre har besluttet skal benyttes til spesielle formål. Nærstående parter DNB eier etter landsmøtevedtak i Baptistenes Teologiske Seminar 50 % av aksjene i Høyskolen for Ledelse og Teologi AS (overført fra BTS). Det er i 2013 overført kr fra DNB til HLT som bidrag til underskuddsdekning. Endring nøkkeltall År Innsamlingsprosent Formålsprosent Administrasjonsprosent

6 Note 2 Offentlig tilskudd Tilskudd kirkeskatt Tilskudd Norad/UD støttede prosjekter Momsrefusjon Sum finanskostnad Note 3 Inntekter fra operasjonelle aktiviteter Egenandel arrangementer Leieinntekter Salg annonser Sum finanskostnad Note 4 Andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Annen driftsrelatert inntekt Kostnadsrefusjoner Sum finanskostnad Note 5 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Arrangementer Prosjektkostnader i utlandet Personalkostnader Avskrivning/drift eiendommer og utstyr Honorarer regnskap/revisjon/annen fremmed tjeneste Administrasjon, rekvisita, møter Reisekostnader Gaver, kontingenter, reklame Andre driftskostnader, avregninger Sum

7 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Personalkostnader: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjoner Refunderte lønnskostnader Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Herav: Personalkostnader administrasjon Personalkostnader som oppfyller formålet (se note 5) Antall årsverk: 5,95 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styret. PENSJONSFORPLIKTELSER Det norske Baptistsamfunn har innført tjenestepensjonsordning for alle sine ansatte og administrerer tjenestepensjon for menighetene. Det er en innskuddsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon og årets samlede premie var kr REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr og i tillegg kr for revisjon av prosjekt regnskapene. Beløpene er inklusive merverdiavgift. I tillegg er det belastet honorarer for revisjon utført av lokal revisor i prosjekt regnskapene. Note 7 Finansinntekter og finanskostnader Renter vedrørende Faste Fonds er ført i resultatregnskapet. Rentekostnader ved bruk av egne midler i Faste Fonds er kostnadsført og ført på mellomregning med Faste Fonds.

8 Note 9 Anleggsmidler Driftsløsøre, inventar ol. Bygning og tomt Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler Avgang i året =Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger =Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år Note 10 Langsiktig plassering i Faste Fonds DNB's fond forvaltes av egen fondskomité. Deler av den årlige avkastningen er i 2012 i sin helhet overført til DNB's driftsregnskap. Note 11: Kortsiktige fordringer Posten inneholder tilgodehavende overfor menigheter, enkeltpersoner og prosjekter i Norge, Kongo og Tyskland. Inkludert i posten er også overføringer og tidsavgrensninger. Det er avsatt kr for tap på fordringer pr Fordringer i utenlandsk valuta er oppført til gjeldende valutakurser pr

9 Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt Obligasjoner o.l. 0 0 Lån til ansatte, ledende personer, aksjeeiere m.v. 0 0 Andre fordringer Sum Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskaps.årets slutt Konvertible lån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Annen gjeld 0 0 Sum 0 0 Gjeld sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld 0 0 Sum Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Betania Honningsvåg Holtet Sum Note 13 Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld består av: Påløpne feriepenger, inkl. arb.g.avgift Diverse transitoriske poster Sum Note 14 Bankinnskudd I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr

10 Note 15 Formålskapital Formålskapital med eksterne restriksjoner 2012 Inngang Avgang 2013 Fondsmidler Arv P. M. Liland Fondsmidler H&HA Kristiansens legat i FF Helmine og Rudolf Jensen Fond J. Carlsson & Hustru Legat Maren Bråthens minnefond Nelly & K.A. Øhrns minnefond O.J. Øies minnefond P. Andersen F. Klems minnefond R.& G. Flatebøs minnefond Stipendmidler Andersen/Klem Stipendmidler Maren Bråthen Stipendmidler Øhm/Prøymer Øhrn Prøymers takke/minnefond Nelly og JA Øhrns MF Stipendmilder Sum formålskapital med eksterne restriksjoner Sum fond ført direkte mot balansen Sum kapital med ekst. restriksjoner medtatt i regnskapet Formålskapital med interne restriksjoner Fondsmidler Langesund Bad Fondsmidler Nasjonal Misjon Fondsmidler Ranafondet Øremerket egenkapital Fondsmidler Internasjonal Misjon Fondsmidler Mysuseter Fondsmidler Høyskolerådet Fondsmidler Sarpsborg Fondsmidler studierådet Renter stipendiefond Stipendiefond Seminaret kortsiktig plassering faste fonds Sum formålskapital med interne restriksjoner Sum kapital innført direkte mot balanse Sum kapital med interne restr. medtatt i aktivitetsregnskap Annen formålskapital Korreksjon Res Annen formålskapital Sum Formålskapital Forvaltet av Faste Fonds (konto 1880) Øremerket egenkapital består av: Baltic Sea Annen egenkapital Sum

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Regnskap Resultatrapport 2010

Regnskap Resultatrapport 2010 Regnskap Resultatrapport 2010 REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2010 2009 Medlemsinntekter 1 237 1 185 Offentlige 598 523 621 773 Andre

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer