HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14"

Transkript

1 Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, ivar.utne (KRØLL) lle.uib.no Første gang lagt ut: Sist oppdatert: :52 Den viktigste målgruppa for denne framstillinga er navnesaksbehandlere ved folkeregistera og hos fylkesmennene. Navnesaker skal avgjøres med grunnlag i lov om personnavn og Rundskriv G- 20/2002 (se referanser på overordna nettside). Dersom noe av framstillinga nedenfor kan komme i motsetning til dette, er det de styrende dokumenta som gjelder. Opphavsrett og kopirett til denne framstillinga: Ivar Utne. Den kan ikke distribueres i strid med åndsverksloven. Opplysninger og kommentarer herfra kan brukes med referanse til overskriften og forfatteren, eller til kildene som det er henvist til her. HVILKE LANDS REGLER: BOSTEDSPRINSIPP (DOMISILPRINSIPP) OG STATSBORGERPRINSIPP, 14 Hos folkeregistera forekommer det ofte navnesaker der norske statsborgere er bosatt i andre land, eller der utenlandske statsborgere er bosatt i Norge. Prinsippene for behandling av slike saker i Norge er omtalt i Rundskriv G-20/2002, s , pkt "Lovvalgsregler, 14". Oversikt over reglene for saksbehandling i Norge Hovedregelen er at loven gjelder for alle som i Det sentrale folkeregister er registrert som bosatt her i riket og har til hensikt å bli boende her varig, jf navneloven 14 første ledd. Utenlandske statsborgere som er omfattet av 14 første ledd, dvs. at de har domisil i Norge, kan dessuten "her i riket inngi melding om å ta, endre eller sløyfe navn i samsvar med avgjørelse truffet av statsborgerlandets myndigheter", jf. navneloven 14 annet ledd, sitert nedenfor. Dessuten kan norske statsborgere bosatt i andre land etter Rundskriv G-20/2002 punkt 2.3.8, s. 26, få sine saker behandla etter norsk navnerett i Norge dersom følgende er oppfylt (*): "Statsborgerprinsippet vil imidlertid ha subsidiær betydning på den måten at norske myndigheter skal behandle meldinger om navn fra norske statsborgere bosatt i utlandet, dersom bopelslandet bekrefter at det ikke vil behandle saken fordi vedkommende er norsk statsborger." (*) Note: Statsborgerprinsippet, se "Bruk av prinsipp..." nedenfor. Det bør imidlertid legges til grunn at dersom vedkommende norske statsborger er bosatt i et land som fremkommer på lista nedenfor som Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 1

2 land som anvender statsborgerprinsippet, er det ikke nødvendig for vedkommende å legge ved en bekreftelse fra bopelslandet om at det ikke vil behandle saken fordi vedkommende er norsk statsborger. Lista over stater som anvender statsborgerprinsipp er ikke uttømmende, slik at det ganske sikkert fins stater med statsborgerprinsipp som ikke er med. For land i de øvrige listene nedenfor og for land som ikke er nevnt, bør en hente inn bekreftelser. Det er ikke gitt slike forskrifter som er omtalt i ledd i lovteksta. Lovteksta for dette er: " 14. Hvem loven gjelder for, utenlandske navneavgjørelser m.m. Loven gjelder for alle som i Det sentrale folkeregister er registrert som bosatt her i riket og har til hensikt å bli boende her varig. Den som omfattes av første ledd og er utenlandsk statsborger, kan her i riket inngi melding om å ta, endre eller sløyfe navn i samsvar med avgjørelse truffet av statsborgerlandets myndigheter, med mindre annet følger av forskrift etter tredje ledd. Kongen kan ved forskrift gi regler om hvilke navnerettsregler som skal gjelde for utenlandske statsborgere som bor her i riket, og for norske statsborgere som bor i utlandet, og om beskyttelse her i riket for etternavn som er i bruk i utlandet." Bruk av prinsipp skifter fra stat til stat Det er ulikt hvordan forskjellige staters myndigheter behandler navnesaker for statsborgere som bor i andre land enn de er statsborgere, både egne og andre lands statsborgere. Noen land bruker bostedsprinsippet, slik at navnesaker blir behandla etter reglene i landet søkerne bor (har domisil). Andre land bruker statsborgersprinsippet, slik at statsborgerlandet behandler sakene uansett hvor søkerne bor. Dessuten fins det stater som veksler mellom disse prinsippene etter bestemte regler. For å behandle slike saker som er omtalt ovenfor i Norge, vil det i noen tilfeller være behov for å kjenne til hvilket av de nevnte prinsippa en stat bruker. Nedenfor er det oversikter over dette. Grunnlagsdokumentasjon for oversikten Oversikter over hvilke stater som praktiserer det ene eller andre prinsippet for navnesaksbehandling, har vist seg å være vanskelig å Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 2

3 skaffe til veie. Framstillinga nedenfor bygger på mange kilder, som er oppgitt i kortform for de enkelte statene. Fulle titler står i referanselista til slutt. Det er ikke uvanlig at en stat endrer praksis fra ett prinsipp til et annet i navnesaksbehandlinga. Det skjedde f.eks. for Norge midt på 1900-tallet, og for Sverige og Finland i siste halvdel av tallet. Disse prinsippa gjelder vanligvis for mange privatrettslige områder, som f.eks. familierett, arverett og navnerett. For mange stater gjelder ikke samme prinsipp for alle rettsområder innenfor privatretten, og bruksmåter innefor bl.a. navneretten kan variere. I framstillinga nedenfor kan en også se at Sri Lanka sannsynligvis har hatt et generelt bostedsprinsipp sammen med Samveldet av nasjoner (tidligere Det britiske samveldet), mens Sri Lanka i dag praktiserer statsborgerprinsipp for navnesaker. Oversikten nedenfor bygger i de fleste tilfellene på generelle opplysninger for de ulike statene, og ikke spesielt for navneretten. Konkret kunnskap om bruk for navneretten er lagt til grunn fra den norske utredningen NOU 2001:1, den danske lovkommentaren Estrup og Aa.-H. 2006, og den tyske lovkommentaren DtNamR 2007, som alle er ført opp som kilder for flere stater. I DtNamR 2007 blir det for de fleste stater vist til hvilke regler eller lovbestemmelser i de enkelte statene framstillinga bygger på, men samtidig blir det i DtNamR 2007 uttrykt forbehold om hvorvidt det er gjeldende praksis ("etwa" = 'antakelig'/'muligens', s. 22, 56). Kilder som kan være sikrere for dagens situasjon enn det som denne oversikten bygger på, vil være informasjon med myndigheter i den aktuelle staten på det tidspunktet en navnesak skal behandles. På grunnlag av det som står ovenfor, bør en i konkrete tilfeller være oppmerksom på at opplysningene nedenfor kan være gale. Grunnene til det kan særlig være: - endringer over tid - ulik praksis mellom rettsområder Stater der informasjonen om statsborgerprinsippet er usikker, er ikke med i lista for stater med statsborgerprinsipp. Det innebærer, som nevnt, at lista for statsborgerskap ikke er uttømmende. Feil og mangler i denne oversikten vil jeg gjerne ha tilbakemeldinger om, gjerne også bekreftelser fra andre kilder på at det som er ført opp, er rett. Listene vil bli kontrollert og utvida. Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 3

4 Statsborgerprinsippet blir brukt bl.a. i følgende stater, der opplysningene regnes som særlige gode for stater som er markert med feit skrift: Stater Kilder Tyskland DtNamR 2007 C,C, s. 21, 54 55; Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; Gaarder 2000, s. 131; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s Navnesak Polen Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; (jf. DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56) Østerrike DtNamR 2007 C,C, s , 56. Navnesak Romania DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Slovenia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Kroatia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Tyrkia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 27, 56 (s. 56: 2003-dok.: statsb., 1992-dok.: bosted) Nederland de Winter 1969, s. 455; DtNamR 2007 C,C, s. 55. Navnesak Frankrike Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; DtNamR 2007 C,C, s (jf. s. 22); Gaarder 2000, s. 131; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s Spania Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31; DtNamR 2007 C,C, s , 55 56; Bogdan 1997, s Navnesak 2005: ikke for ektefeller verken spanske eller utenlandske. Portugal DtNamR 2007 C,C, s , 55 (s. 55: CIEC). Italia DtNamR 2007 C,C, s , 55; Gaarder 2000, s. 131; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s. 130 Russland DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Georgia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Hviterussland DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Armenia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Aserbajdsjan DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Kasakhstan DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Tadsjikistan DtNamR 2007 C,C, s. 56 Usbekistan DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Sri Lanka NOU 2001:1, s , pkt Angola Navnesak 2006: Angola behandler bare søknader fra egne statsborgere. Japan Navnesak 2004: Japan behandler bare søknader fra egne statsborgere. Kuwait Navnesak 2006: Kuwait behandler bare søknader fra egne statsborgere. Thailand Navnesak 2006: Thailand behandler bare søknader fra egne statsborgere. (Se også IUs nettside om Thailandske navneskikker.) USA Se "Bostedsprinsippet" nedenfor. Også følgende stater benytter statsborgerprinsippet, men bruken kan veksle, slik at en bør få det bekrefta for aktuelle saker: Stater Belgia Kilder DtNamR 2007 C,C, s. 56 ("immer mehr" = 'mindre'); de Winter 1969, s. 458 Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 4

5 Luxembourg Øvrige stater i tidl. Jugoslavia, jf. stater ovenfor. DtNamR 2007 C,C, s. 56 ("immer mehr" = 'mindre') DtNamR 2007 C,C, s. 22, referanse til lov- eller annet regelverk i landa mangler i kilden. Bostedsprinsippet (domisilprinsippet) blir brukt bl.a. i: Stater Kilder Norge Rundskriv G-20/2002, s , pkt Danmark Estrup og Aa.-H. 2006, s. 22 Island Thue 2002, s. 48; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s. 130 Irland DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law-land); Thue 2002, s. 48 Storbritannia DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law-land), 57; Thue 2002, s. 48; Cordes og S. 1999, s. 104 (England); Bogdan 1997, s Navnesak 2004: Kan endres hos advokat etter samme regler som for britiske statsborgere. Estland DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 Latvia DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56 USA DtNamR 2007 C,C, s. 24, 57; Thue 2002, s. 48; Cordes og S. 1999, s. 104; Bogdan 1997, s Navnesak 2005/2006: Fått gjennomført endring hos advokat i California. Navnesak 2004: Får ikke gjennomført endring i USA. Navnesak 2006: "så og si umulig" i USA, iflg. norsk generalkonsulat i San Francisco, California. IU: I praksis ikke endring i USA. Sør-Afrika Thue 2002, s. 48; DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law-land) Quebec, franskspråklig Thue 2002, s. 48 provins i Canada Canada, engelskspråklig DtNam C,C, s. 24 (Common-Law-land) del Argentina Thue 2002, s. 48 Uruguay Thue 2002, s. 48 Paraguay Thue 2002, s. 48 Brasil DtNamR 2007 C,C, s. 22, 56; Thue 2002, s. 48 Nicaragua Thue 2002, s. 48 Guatemala Thue 2002, s. 48 Australia Domicile Act 1982 (Australia). Navnesak Det tidligere Britiske samveldet, se nedenfor DtNamR 2007 C,C, s. 24 (Common-Law- Ländern); Thue 2002, s. 48 Det tidligere Britiske samveldet er ført opp sist i tabellen for bostedsprinsipp. Det er videreført som Samveldet av nasjoner Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 5

6 (Commonwealth of Nations). Dels har nye stater kommet til og stater har trukket seg. Det kan være avvik fra bostedsprinsippet på grunn av tilveksten og av andre grunner. Samveldet av nasjoner består pr av statene: Stater: norsk (bokmål/nynorsk) og Kommentarer engelsk Antigua og Barbuda, Antigua and Barbuda Australia jf. ovenfor om bostedsprinsipp Bahamas, The Bahamas Bangladesh Barbados Belize Botswana Brunei, Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam Canada jf. Quebec ovenfor, bostedspr. Dominica Fiji, Fiji Islands suspendert des Gambia, The Gambia Ghana Grenada Guyana India Jamaica Kamerun, Cameroon Kenya Kiribati Kypros, Cyprus Lesotho Malawi Malaysia Maldivene/-ane, Maldives Malta Mauritius Mosambik, Mozambique Namibia Nauru spesialmedlem New Zealand Nigeria Pakistan Papua Ny-Guinea, Papua New Guinea Saint (el. St.) Kitts og Nevis, St Kitts and Nevis Saint (el. St.) Lucia, St Lucia Saint (el. St.) Vincent og Grenadinene/-ane, St Vincent and the Grenadines Salomonøyene/-ane, Solomon Islands Samoa Seychellene/-ane, Seychelles Sierra Leone Singapore Sri Lanka statsborgerprinsipp for Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 6

7 navnesaker, se nedenfor Storbritannia, United Kingdom jf. ovenfor om bostedsprinsipp Swaziland Sør-Afrika, South Africa jf. ovenfor om bostedsprinsipp Tanzania, United Republic of Tanzania Tonga Trinidad og Tobago, Trinidad and Tobago Tuvalu Uganda Vanuatu Zambia (Kilde for medlemsstater: pr ) Blanda prinsipper Noen stater bruker begge prinsippene, med nyanserte regler for når henholdsvis bosteds- og statsborgerprinsipp skal brukes. For statene nedenfor innebærer det i hovedtrekk at utenlandske statsborgere i landet behandeles etter bostedsprinsippet (domisilprinsippet), mens egne statsborgere i utlandet er underlagt statsborgerprinsippet. Sverige og Finland skiller mellom Norden og den øvrige verden for egne statsborgere, slik det går fram nedenfor. Norske statsborgere blir altså normalt behandla etter retten i disse landa når de bor der. Navneendringer fra statsborgere i disse landa skal altså behandles i statsborgerlandet, og endringene kan deretter eventuelt føres inn i det norske folkeregisteret når søkerne er bosatt i Norge. Stater Kilder Sverige; ikke for NOU 2001:1 (s. 69), pkt Norden, se nedenfor Finland; ikke for NOU 2001:1 (s. 71), pkt Norden, se nedenfor Sveits DtNamR 2007 C,C, s. 23; (Thue 2002, s. 48: bostedsprinsipp) Bolivia Thue 2002, s. 48 Chile Thue 2002, s. 48 Colombia Thue 2002, s. 48 Ecuador Thue 2002, s. 48 Mexico Thue 2002, s. 48 Hong Kong, spes. adm. region i Kina Tidligere Common-Law-land, med bostedsprinsipp-trad. Krav om endring for egne statsborgere i navnesak Norden For Sverige og Finland, som har blanda prinsipper, og for Danmark, som har bostedsprinsipp, gjelder bostedsprinsippet både for nordiske statsborgere i landa og for egne statsborgere i øvrige land i Norden Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 7

8 (NOU 2001:1, pkt (s. 68), pkt (s. 69) og pkt (s. 71); Thue 2002, s. 48, ). For Island og for islandske statsborgere er reglene i noen tilfeller annerledes, men ikke i forhold til norske statsborgere og Norge. Dette vil si at norske statsborgere bosatt i Sverige, Finland, Danmark og Island blir behandla etter henholdsvis svensk, finsk, dansk og islandsk navnerett. I Norge blir statsborgere fra disse landa behandla etter norsk rett på grunnlag av bostedsprinsippet ( 14 første ledd i navneloven). Andre avtaler og avgjørelser, som har liten eller ingen betydning for saksbehandling i Norge Det er avtaler mellom mange land om hvordan de skal behandle hverandres statsborgere. Norge deltar ikke i noen slike avtaler om navnesaksbehandling (Ot.prp. nr. 31 ( ), s. 52, kap. 11 (til 14 tredje ledd)). Likevel kan det tenkes at slike problemstillinger kan komme opp i forbindelse med navnesaker på den måten at søkerne påberoper seg en rett de kjenner fra andre land. CIEC (La Commision Internationale de l'etat Civil, 'den internasjonale kommisjon for sivilstand'), som består av 16 europeiske land utenom Norden, har avtaler om behandling av navn, der hver avtale dekker delemner innenfor navneretten. Ingen av avtalene er godtatt og satt i verk for alle landa, men bare for noen, slik at det er en variert praksis innenfor CIEC-landa. Et sentralt prinsipp er at for- og etternavn som er godkjent for egne statsborgere eller bosatte flyktninger i ett av avtalelanda, gjelder uendra i de andre landa. Disse avtalene gjelder altså ikke for Norge. (CIEC; Thue 2002, s. 257, 259; Estrup og Aa.-H. 2006, s ) Personer eller familier med flere statsborgerskap har dessuten fått navnesaker avgjort av bl.a. Europadomstolen (EU) og Den europeiske menneskerettsdomstolen etter retningslinjer fra FN, Europarådet, Den europeiske menneskerettskonvensjon og EU-traktaten (Thue 2002, s ; Betænkning nr. 1446, s , pkt ). Noe av dette kan gjelde for Norge, og kan gjennomgås nærmere dersom slike saker med flere statsborgerskap er aktuelle. Sentral dokumentasjon Som det går fram av referansene i listene, er dette sentral litteratur for mer informasjon om behandlinga i forskjellige stater: Cordes og Stenseng 1999, s. 104 DtNamR 2007 C,C Estrup og Aa.-H. 2006, s. 31 Gaarder 2000, s NOU 2001:1, kap. 5, s Thue 2002, s. 48, Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 8

9 Referanseliste Betænkning nr = Personnavne. Betænkning afgivet af Navnelovsutvalget. Betænkning nr IT- og Telestyrelsen, København ISBN Nettversjon: [henta ] Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt. Fjärde upplagan med supplement Stockholm: Norstedts Juridik ISBN [Fins 6. utg. 2004, ISBN ] Cordes, Jørg og Laila Stenseng. Hovedlinjer i internasjonal privatrett. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag CIEC = La Commision Internationale de l'etat Civil (CIEC), 'den internasjonale kommisjon for sivilstand'), nettadresse: [henta ] CIEC 1973 = Convention relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'etat Civil, signée à Berne le 13 septembre Convention CIEC no 14; nettadresse: [Uoffisiell engelsk oversettelse med tittelen: Convention on the recording of surnames and forenames in civil status registers, signed at Berneon 13 September ICCS Convention No. 14; nettadresse: [henta ; se også CIEC] DtNamR 2007 C,C = Henrich, Wagenitz, Bornhofen: Deutsches Namensrecht Kommentar. Stand: 4 (pr. februar 2007). Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main und Berlin. ISBN (Del "C. Kommentar", underdel "C. Der Name im internationalen Privatrecht"; samme tekst for C,C siden 2004-utg.) Estrup, Henrik og Nikolaj Aarø-Hansen. Navneloven med kommentarer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN Gaarder 2000 = Gaarders innføring i internasjonal privatrett, ved Hans Petter Lundgaard. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget Navnesak [år] = Opplysninger fra andre lands myndigheter for navnesak i oppgitt år. Ot.prp. nr. 31 ( ) Om lov om personnavn (navneloven). Det kongelige justis- og politidepartementet, Oslo Nettadresse: [henta ] Rundskriv G-20/2002, 15. november Lov om personnavn 7. juni 2002 nr. 19. Det kongelige justis- og politidepartement, Oslo Nettadresse: [henta ] Thue, Helge J. Internasjonal privatrett Personrett, familierett og arverett - Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer. Oslo: Gyldendal Akademisk de Winter, L.I.. Nationality of domicile? The present state of affairs. Recueil des cours, Volume 128 (1969-III), s Dordrecht, Nederland >------< Denne fila ligger i et underområde til: Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 9

10 Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), Universitetet i Bergen (nytt storinstitutt fra ) e-post: ivar.utne (KRØLL) lle.uib.no (ny) (gammel adr. som også virker: ivar.utne (KRØLL) nor.uib.no) Ivar Utne <p14_dom_stat_prinsipp.doc> :04 10

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2001: 1

Norges offentlige utredninger 2001: 1 Norges offentlige utredninger 2001: 1 Lov om personnavn Tradisjon, liberalisering og forenkling Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Justis- og politidepartementet ved brev 22. april 1999. Avgitt

Detaljer

Her er litt informasjon om oss.

Her er litt informasjon om oss. Holy Language Institute lærer deg hebraisk, språket i Bibelen. Vi tilbyr et gratis førti leksjon video selvfølgelig kalt 'hebraisk quest "som du kan se på vår hjemmeside, www.holylanguage.com Vår gratis

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon 1.0 14. januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN 82-7846-115-5 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia,

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

Hvor stor er innvandringen til Norge?

Hvor stor er innvandringen til Norge? Hvor stor er innvandringen til Norge? I 2 flyttet 36 5 personer til Norge, og 26 6 personer ble registrert som utflyttet. Innflyttingsoverskuddet ble dermed nær 1. Kan slike tall sies å være høye, eller

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS en utredning for Alternativer til dagens EØS-avtale. Peter Ørebech * Universitetet i Tromsø

EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS en utredning for Alternativer til dagens EØS-avtale. Peter Ørebech * Universitetet i Tromsø EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS en utredning for Alternativer til dagens EØS-avtale Peter Ørebech * Universitetet i Tromsø Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Innledning

Detaljer

0+55 " 1 3 U MAI LUUI

0+55  1 3 U MAI LUUI `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola S NØDHJELPSGIVER 32014 Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola RØDE KORS NØDHJELPSGIVER 3 2014 EBOLA Smitteverndraktene desinfiseres ofte. Draktene er helt

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 1 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM. På rett spor

0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 1 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM. På rett spor 0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 1 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM På rett spor 0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page 2 Wednesday, November 17, 2010 12:08 PM 0000 100342 GRMAT #2C3547A.book Page

Detaljer

INNLEDNING OG BAKGRUNN

INNLEDNING OG BAKGRUNN Forslag til endring av ekteskapsloven 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Innledning Barne-,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 21/02, 12.desember 2002 Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Fastsatt av Skattedirektoratet 12.

Detaljer

PISA 2006 sentrale funn

PISA 2006 sentrale funn Forord Denne boka handler om resultatene fra PISA 2006. Undersøkelsen har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap

Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap Vedlegg til SKDs rundskriv nr. 3,2009 Barne- og likestillingsdepartementets kommentarer til: Forskrift av 15. desember 2008 nr. 1362 om fastsetjing av medmorskap 1. Assistert befruktning Definisjonen av

Detaljer

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red. bakside: 170 mm Denne boka presenterer og drøfter resultater fra den femte gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen av de sentrale spørsmålene som blir reist er: høyde: 240 mm Hvilke faktorer fremmer

Detaljer

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 KOPI Universitetsforlaget Universitetsforlaget 2007 ISBN

Detaljer