Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015."

Transkript

1 Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt med hjemmel i folkeregisterforskriften 1-2 litra b. Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april I Fødsel og farskap Når fødsel har skjedd i: 1. Annet nordisk land Original fødselsattest. For fødsel i Sverige godtas også stemplet og signert utskrift fra Skatteverket. Apostille/legalisering er ikke nødvendig. Original eller bekreftet utskrift av farskapsavgjørelse truffet i et annet nordisk land, jfr. forskrift om anerkjennelse av nordiske farskapsavgjørelser. Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe (Asia:) Original fødselsattest, og fremlagt DNA-test i samsvar med det som er angitt nedenfor 2, med mindre norsk utenriksstasjon på egen hånd har attestert vedkommende fødsel. Rutinene for DNA-testing er gitt i Utenriksdepartementets instruks av (vedlegg til rundskriv 11/2007). Ved avgjørelse av dokumentasjonskrav og om gjennomføring av DNA-testing gjelder følgende: 2.1 Faren er registrert i DSF som gift med barnets mor Når far er bosatt i Norge gjelder pater est-regelen i brnl. 3. I slike saker er det krav om DNA-testing av mor og barn Når far er bosatt i utlandet og a. pater est-regelen gjelder i den staten barnet er født, vil et farskap som følger direkte av utenlandsk lov legges til grunn i Norge uten noen godkjennelse, jfr. brnl. 85 første ledd. Norsk utenriksstasjon kan eventuelt svare på hvilke regler som gjelder om farskap i fødelandet. I slike saker er det krav om DNA-test av mor og barn. b. pater est-regelen ikke gjelder i den staten barnet er født, må farskapet fastsettes etter lovgivningen i fødestaten og godkjennes av NAV Internasjonalt for å være gyldig i Norge, jfr. brnl. 85 annet ledd. I mangel

2 av slik godkjenning er vedkommende ikke å regne som far etter norsk rett, og det er således ingen fødsel som skal registreres Tvil om ekteskapets gyldighet Pater est-regelen forutsetter et gyldig ekteskap eller at det ikke er polygamt. NAV Internasjonalt har ikke myndighet til å ta stilling til spørsmålet om gyldigheten av farskap etter pater est-regelen. I de tilfelle dette likevel er gjort, skal folkeregistermyndigheten se bort fra denne avgjørelse og på selvstendig grunnlag ta stilling til om ekteskapet er gyldig slik at pater estregelen kan legges til grunn Faren er ikke registret i DSF som gift med barnets mor og mor er ugift Når far er bosatt i Norge og a. farskap er vedgått etter brnl. 4, jfr. brnl. 81 første ledd bokstav c, er det krav om DNA-testing av mor og barn. b. farskapet ikke er vedgått etter brnl. 4, er vedkommende ikke å regne som far etter norsk rett, og det er således ingen fødsel som skal registreres Når far er bosatt i utlandet har han ikke anledning til å vedgå farskap etter brnl. 4. Farskapet må da fastsettes etter lovgivningen i fødestaten og må godkjennes av NAV Internasjonalt for å være gyldig i Norge, jfr. brnl. 85 andre ledd. a. Når farskapet er godkjent av NAV, er det krav om DNA-testing av mor og barn. b. Dersom farskapet er ikke godkjent av NAV, er vedkommende ikke å regne som far etter norsk rett, og det er således ingen fødsel som skal registreres Når det er grunn til å tvile på om den som oppgis å være far er biologisk far, er det krav om DNA-testing av barn og oppgitt far. 2.3 Faren er ikke registret i DSF som gift med barnets mor og mor er gift med en annen person I de tilfelle fødelandet følger pater est-regelen, noe som trolig er tilfelle i de fleste land, kan ikke en farskapserkjennelse uten videre etablere farskap. Her må farskapet overføres fra morens ektemann til den som har erkjent farskapet Når far er bosatt i Norge Etter barneloven 7 kan farskap endres dersom en annen mann erkjenner farskapet og erkjennelsen godtas av barnets mor og tidligere far (pater est-faren). NAV skal i tillegg foreta en vurdering og bare fatte endringsvedtak dersom de finn det truleg at den andre mannen er far til barnet". I henhold til forvaltningspraksis vil det bli pålagt DNA-test av mannen som har erkjent farskapet og barnet for å fastslå biologisk tilknytning. 2

3 2.3.2 Når far er bosatt i utlandet Farskapet må i slike tilfelle fastsettes etter lovgivningen i fødestaten og må godkjennes av NAV Internasjonalt for å være gyldig i Norge, jfr. brnl. 85 andre ledd. I henhold til forvaltningspraksis vil det bli pålagt DNA-test av mannen som har erkjent farskapet og barnet for å fastslå biologisk tilknytning. 3. Vest-Europa 3 (ekskl. nordiske land), Estland, Kroatia, Latvia, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Japan, Australia, New Zealand, USA og Canada 4 : Original fødselsattest eller bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon/notarius publicus i vedkommende land. Apostille/legalisering er i utgangspunktet ikke nødvendig. Dersom lokal registermyndighet er i tvil om det fremlagte dokumentet tilfredsstiller kravene til attest, forelegges saken for Skattedirektoratet. Det vil kunne gjelde håndskrevne attester utstedt i Italia (stato civile i vedkommende kommune). Er det grunn til å tro at det kan foreligge surrogati, eller er det ellers grunn til å tvile på riktigheten av opplysningene i attesten, gjelder bestemmelsene i pkt. 2 tilsvarende. Når det gjelder farskap gjelder pkt. 2.1 til og med pkt 2.3 tilsvarende, med unntak for bestemmelsene om DNA-test. Slik test skal likevel fremlegges dersom det er grunn til å tvile på riktigheten av de fremlagte opplysningene. 4. Andre land (alle land som ikke er nevnt under 1, 2 og 3): Fødselsattest godkjent av norsk utenriksstasjon. Dersom slik godkjennelse ikke fremlegges, må vedkommende attest være påført Apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement, se pkt. V. Er det grunn til å tro at det kan foreligge surrogati, eller er det ellers grunn til å tvile på riktigheten av opplysningene i attesten, gjelder bestemmelsene i pkt. 2 tilsvarende. Når det gjelder farskap gjelder pkt. 2.1 til og med pkt 2.3 tilsvarende, med unntak for bestemmelsene om DNA-test. Slik test skal likevel fremlegges dersom det er grunn til å tvile på riktigheten av de fremlagte opplysningene. For fødsel i Kina skal utenriksjonene i henholdsvis Beijing, Guangzhou eller Shanghai vurdere om attesten trenger verifisering eller om det er nødvendig med DNA-testing. Bestemmelsene i pkt. 2 kommer da tilsvarende til anvendelse. II Vigsel Når vigsel er gjennomført i: 1. Annet nordisk land: Original vigselsattest. For Sverige godtas også stemplet og signert utskrift fra Skatteverket. Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe, (Asia:) 3

4 Attester fra disse land har liten eller ingen troverdighet da de ofte er falske. At attester forfalskes eller kan kjøpes, medfører at attester fra disse land ikke har noen bevisverdi. Unntak kan gjøres der UDI har godtatt at ekteskap er inngått i forbindelse med familiegjenforening. Det samme gjelder hvis norsk utenriksstasjon kan attestere vigselen. 3. Andre land Attestene må være i original og påført Apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement, se pkt. V. Attester godkjent av norsk utenriksstasjon godtas også. III Separasjon / skilsmisse Når separasjon / skilsmisse er oppnådd i: 1. Annet nordisk land: Avgjørelser godtas i henhold til den nordiske familierettskonvensjon av 6. februar Konvensjonen gjelder der begge ektefeller er statsborgere i et nordisk land og de ved saksanlegget har tilknytning til minst to nordiske land. Som følge av det gjelder ikke konvensjonen når - to norske ektefeller har bosted i Norge - en eller begge ektefeller er bosatt i en stat utenfor Norden - en eller begge ektefeller ikke er statsborger(e) i et nordisk land Guinea, Kenya,Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe, (Asia:) Her gjelder de samme regler som for vigsel, se pkt. II, 2 3. Andre land: Separasjons-/skilsmissedokumentene må være i original og påført Apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement, se pkt. V. Dokumenter godkjent av norsk utenriksstasjon godtas også. I følge lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner av 2. juni 1978 nr. 38, må det skilles mellom en skilsmisse som skal tjene som bevis for ekteskapets opphør i forbindelse med inngåelse av nytt ekteskap og registrering i øvrige tilfeller Som bevis ved nytt ekteskap Fylkesmannen skal anerkjenne om en utenlandsk avgjørelse om skilsmisse gjelder her i landet, jfr. anerkjennelsesloven 4 første ledd I øvrige tilfeller Utenlandsk separasjon/skilsmisse har etter anerkjennelsesloven 1 gyldighet i Norge dersom - avgjørelsen/dommen er rettskraftig i vedkommende stat og - minst en av ektefellene da saken ble reist hadde domisil eller var statsborger av den fremmede staten 4

5 - avgjørelsen ikke vil virke åpenbart støtende på norsk rettsorden (ordre public). Ved tvil om separasjonen/skilsmissen er gyldig, kontaktes fylkesmannen. IV Dødsfall 1. For norske statsborgere: Dødsattest fra norsk utenriksstasjon. Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe, (Asia:) - generelt Attester fra disse land godtas ikke se også pkt. II, 2. (vigsel) - som bevis i forbindelse med nytt ekteskap Den av brudefolkene saken gjelder kan etter ekteskapsloven 7 litra e annet ledd bringe saken inn for tingretten på det sted ekteskapsvilkårene skal prøves, jfr. skifteloven 8 annet, jfr. første ledd. 3. For utenlandske statsborgere som har avgått ved døden i andre land: Attesten må være i original og påført Apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement, se pkt. V. Attester godkjent av norsk utenriksstasjon godtas også. V Apostille/legalisering For de land som ikke har ratifisert Haag-konvensjon av , er legalisering nødvendig. Legalisering skal foretas av utstederlandets utenriksdepartement. Legalisering foretatt av landets ambassade godtas ikke. En oversikt over de land som har ratifisert Haagkonvensjonen ligger på VI Dispensasjon Skattedirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra kravene til dokumentasjon når det ellers i saken legges fram dokumenter som åpenbart beviser det forhold som søkes registrert i DSF. 1 Landene Burkina Faso, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten og Mali tilføyd ved endring 21. april Eritrea tilføyd ved endring 27. april Saudi-Arabia og Jemen tilføyd ved endring 1. februar Serbia tatt ut og India tilføyd ved endring 10. januar

6 Ghana, Kenya og Zimbabwe tilføyd ved endring 9. april Disse reglene trer i stedet for regler gitt i Rundskriv 9/2009 av 26. august Land vest for følgende lands østgrenser: Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Østerrike, Italia og Hellas. 4 Landene Estland, Kroatia, Latvia, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn tilføyd ved endring 9. april

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Temanotat Skilsmisse og gjengifte med samme person i ni muslimske land

Temanotat Skilsmisse og gjengifte med samme person i ni muslimske land Temanotat Skilsmisse og gjengifte med samme person i ni muslimske land LANDINFO 6. MARS 2012 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. PASS Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. Hvem trenger pass? Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer