Med blikk for levende liv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med blikk for levende liv"

Transkript

1 Til Oslo, 9.august 2013 Frogn kommune ved Bjørn Nordvik Hestehagen Drøbak Naturverdier i planområde ved Seiersten øst for Frognhallen BioFokus ved Arne E. Laugsand har den befart et område hvor det er planlagt utbygging til svømmehall og parkeringsanlegg samt utvidelse av skiløypetrasé. Utbyggingen vil berøre en mindre del av eksisterende naturtype for parklandskap Seiersten skanse som er vurdert til viktig. Naturtypen ble beskrevet i 2002, men kartavgrensningen er oppdatert av BioFokus i Id-nummer på Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase er BN Deler av naturtypens avgrensning (grønn skravering) og området som er befart (blå stiplet linje) er vist på vedlagt kartutsnitt. Referanser og bilder er også vedlagt til slutt i dette dokumentet som er på 6 sider inkludert vedlegg. Naturtypebeskrivelsen fra 2002 gjelder naturtypeavgrensningen generelt: Seiersten skanse er et stort og komplekst befestningsanlegg som har kulturhistoriske verneverdier. Sommeren 2000 ble det kun registrert trivielle arter på befestningen, som var preget av høyvokste gras og andre gjengroingsarter. Selv om området nå er i ferd med å gro igjen har det sannsynligvis tidligere vært jevnlig skjøttet. Det er derfor muligheter for at det tidligere har vokst skjøtselavhengige arter på vollen. Hvordan artsmangfoldet av karplanter på vollen vil utvikle seg dersom skjøtselen blir gjenopptatt, er avhengig av i hvilken grad befestningen tidligere har blitt gjødslet, sprøytet eller tilsådd med grasfrø. Slike aktiviteter har en negativ innflytelse på artsmangfoldet. (Myhre og Heggland 2003) Det befarte området (innenfor hvit stiplet linje i kartvedlegg) kan vegetasjonsmessig deles i 2 områder som skilles av turvei som går nordøstover fra Frognhallen og er markert med lilla linje i karutsnittet. Nordvest for turveien er det renere alm-lindeskog spesielt langs en lav bergskrent (Bilde 4). Feltsjiktet er riktignok kantpåvirket med skvallerkål og fremmedarten gravmyrt sprer seg i området, men feltsjiktet er rikt med skogbingel og skogsvinerot. Dette området berøres i liten grad av eventuell utbygging. Det anbefales ikke å skjøtte denne delen som parklandskap, men heller fri utvikling. Sørøst for turveien er det et område hvor det finnes en del eldre ask og eik som står i ung blandingsskog. Disse eldre trærne har tidligere stått fritt og antagelig vært parklandskap (bilde 1 og 3). Området preges nå av sterk gjengroing noe som ikke er gunstig for eiketrærne. For å i vareta eldre trær kan dette området med forhold gjenåpnes og etablere eng mellom trærne slik at ask og eik får stå soleksponert, noe som er gunstig for artsmangfold knyttet til gamle trær. Det ble i sistnevnte område registrert en hul osp hvor det ut ifra fuglefjær og dun på bakken ser ut til at treet utnyttes som reirplass. Se bilde 2. Det er uvisst hvilke(n) art(er) som benytter dette treet. Fuglereder i hule trær kan også være levested for interessante insektarter og andre invertebrater som utnytter de spesielle forholdene i slike hulheter.

2 En eik med stammeomkrets på 240 cm (bilde 3) og en med omkrets på 200 cm er aktuelle som såkalte forskriftseik innen utvalgt naturtype for hul eik. Trærne står imidlertid skyggefullt i dag, og de har glatt bark og ingen strukturer som tilsier stort potensial for artsmangfold og ville bli vurdert til lokalt viktige om de ble skilt ut som egne naturtyper. I tillegg står det flere eik med omkrets på rundt 150 til 200 cm i området. Og disse bør fristilles for at de ikke skal bli utkonkurrert av andre trær. Ospetreet og det omtalte eiketreet med omkrets på 240 cm vil mest sannsynlig måtte fjernes ved en eventuell utbygging (Bjørn Nordvik personlig meddelelse). Disse to trærne står innenfor det gule polygonet på vedlagt kartutsnitt og de har omtrentelig UTMposisjon 32 V (Posisjon til trærne er anslått ut ifra gps-punkt, de fremstår ikke med sikkerhet i tresjiktet på flyfoto og gps signalet var ikke godt nok til å skille posisjonen på de to trærne). Å fjerne ospetreet ansees å ha størst potensiell negativ konsekvens for biomangfold i området. At en fjerner et eiketre kan kompenseres med å rydde fram øvrig eldre eik og ask i området slik at disse får økt verdi. Om en ved avveiing av ulike hensyn mot hverandre velger å fjerne ospetreet, bør det i så fall ikke hogges mens det pågår hekking i treet og en bør helst undersøke hvilke arter som hekker før en avgjørelse blir tatt. Et godt avbøtende tiltak kan være å henge opp et antall fuglekasser i området som erstatning for tapte hekkeplasser. Det beste er kanskje å benytte de hule delene av ospestammen som fuglekasser ved å dele opp denne å henge på andre trær i området med innmaten av vedmuld og rester av fuglereir bevart i delene. Av rødlistearter er kun almestjærtvinge (VU) på næringssøk registrert i området i 2011 (Artskart 2013). Så lenge det for øvrig finnes alm i området, vil en utbygging ikke ha særlig negativ betydning for denne sommerfugl-arten. En del eldre asketrær i området er angrepet av askeskuddsyke. Motstandskraften mot sykdommen varierer fra tre til tre og noen overlever. Det er ikke mulig å fjerne smitte ved å felle syke trær siden soppsporene finnes overalt. Døde og svekkede asketrær er interessant for vedlevende arter og trærne bør ikke fjernes selv om de ser svekkede ut. Vi konkluderer med at en utbygging vil ha begrensede negative effekter for biomangfold og at disse kan kompanseres med avbøtende tiltak i form av økt fokus på skjøtsel og spesielle tiltak i forhold til hult ospetre. Det gjøres ingen endringer i naturtyper på nåværende tidspunkt. Hvilke deler av områdene ved Seiersten skanse som bør gjenåpnes og skjøttes som parklandskap bør være et tema i en skjøtselsplan som sees i sammenheng med målet for fredningen av området som kulturminne. Hensyn til bevaring av kulturminner og av biomangfold er her antagelig i stor grad sammenfallende. Vennlig hilsen Arne E. Laugsand Biolog i Stiftelsen BioFokus

3 Referanser: Lie, M.H. og Heggland, A Biologisk mangfold på Oscarsborg befestninger: Oscarsborg festning (nordre og søndre Kaholmen) og Seiersten skanse, Frogn kommune, Akershus. BM-rapport 12 (2002). Direktoratet for naturforvaltning Naturbase. Aksessert den Artsdatabanken Artskart. Aksessert den

4

5 Bilde 1. En eldre eik med omkrets 200 cm som bør fristilles fra den unge krattskogen. Foto: Arne Laugsand 2013 Bilde 2. Midt på ospestammen sees åpning inn til hulhet som antagelig benyttes som hekkeplass ut ifra fjær som lå på bakken ved treet. Foto: Arne Laugsand 2013.

6 Bilde 3. Eik med omkrets på omkring 240 cm som antagelig vil bli fjernet ved en eventuell utbygging. Foto: Arne Laugsand 2013 Bilde 4. Langs bergskrent på nordvestsiden av turvei er det alm-lindeskog med rikt feltsjikt. Foto: Arne Laugsand 2013

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-20

Biofokus-rapport 2011-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold foretatt kartlegging av naturtyper i Sandefjord kommune. Det har vært særlig fokus på store gamle eiker og kystnære områder. Totalt 228 lokaliteter

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Biofokus-rapport 2013-34

Biofokus-rapport 2013-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra fylkesmannen i Hedmark supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 68 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 9 lokaliteter

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Siste Sjanse notat 2005-10. Ekstrakt. Tittel Kartlegging av biologiske verdier i planområde 7.3 og 14 på Oksenøya-Lilleøya på Fornebu, Bærum kommune.

Siste Sjanse notat 2005-10. Ekstrakt. Tittel Kartlegging av biologiske verdier i planområde 7.3 og 14 på Oksenøya-Lilleøya på Fornebu, Bærum kommune. Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra Bærum kommune foretatt naturfaglige registreringer og vurderinger i forbindelse med bygging av boliger og potensiell kirkegård på Oksenøya/Lilleøya på Fornebu,

Detaljer

Områdereguleringsplan Dale

Områdereguleringsplan Dale Ecofact rapport 65 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Dale Eiendomsutvikling AS Rune Søyland ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-063-5 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Ecofact rapport

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ecofact rapport 1 Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ingve Birkeland, Geir Gaarder, Geir Arnesen og Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN:

Detaljer

Tekst og foto: Guro Hessner, landskapsarkitekt og arborist, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Tekst og foto: Guro Hessner, landskapsarkitekt og arborist, Universitetet for miljø- og biovitenskap Treets rettsvern Trær er de lengstlevende og største av våre naturlige landskapselementer, og er i stor grad med å prege landskapet rundt oss. De har viktige romdannende, strukturerende og skalaformidlende

Detaljer

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 VollebergDøle bru Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikkeprissatte konsekvenser Forord Statens vegvesen planlegger

Detaljer

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO WKN rapport 2014:5 10. JANUAR 2015 R apport 2 014 : 5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer