SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL"

Transkript

1 SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL Protokoll Felles årsmøte i Solvang kolonihager Mandag 18. mai 2015, kl , på huset i avd. 2 SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Samarbeidsutvalgets årsberetning. 4. Årsregnskap med revisors beretning. 5. Budsjett. 6. Innkomne forslag. 7. Fastsettelse av honorarer. 8. Valg av to revisorer, samt godkjenning av regnskapsfører Opptelling og registrering av representanter: Avdeling Antall representanter Antall møtte representanter Totalt Samarbeidsutvalgets leder Svein Sæterdal ønsket alle representantene velkommen til møte. 1. Innkalling. Svein Sæterdal kommenterte at det var to feil i innkallingen, det står tirsdag kl , det korrekte er mandag Representantene godtok innkalling med nevnte feil og årsmøtet ble derfor lovlig satt. Vedtak: Enstemmig. 2. Følgende ble valgt: Dirigent: Hege Øygaren, avd. 1 Referent: Mona Ombustvedt, avd. 4 Protokollunderskrivere: Vegar Breimo, avd 1 og Anne Gjerdåker, avd 5 Tellekorps: Erna Ekstrøm, avd 3 og Ragnhild Holm, avd 2. Vedtak: Enstemmig 3. Samarbeidsutvalgets årsberetning. Svein Sæterdal redegjorde for årsberetning. Litt diskusjon vedr vannforbruket, dette er høyt, ber alle om å være ekstra oppmerksomme på eventuelle lekkasjer. Rekkehyttene; foreløpig kostnadsoverslag er på kr 900 tusen kanskje mulig å gå ned på krav om isolasjon el. Oppfordring til å sjekke om de korrekte byggeforskriftene ligger på hjemmesidene. Postboks 3815, Ullevål Stadion OSLO Side: 1 av 6

2 Spørsmål vedr taksering av hager kom opp, OsloKretsen har ikke spesielle regler for det, så inntil videre kan hagene bruke faktorskjema også her. Klausuler ved eierskifte: Ny praksis etter erfaringsmøte på avd 1, byggekomiteen er alltid inne ved salg etter avd 2s mal. Vedtak: Enstemmig godkjent. 4. Årsregnskap med revisors beretning. Regnskapet ble gjennomgått av Svein Sæterdal. Revisor Åse Marthinsen leste årsberetningen. Vedtak: Enstemmig godkjent. 5. Budsjett Svein Sæterdal orienterte. Vedtak: Tatt til orientering 6. Innkomne forslag Forslag 1 fra Samarbeidsutvalget - Kjellervinduer Begrunnelse: Det finnes eksempler på at kjellere under hyttene på Solvang Kolonihager er tatt i bruk til oppholdsrom, og det er flere steder bygget ganske stor kjellervinduer som del av slik ominnredning av kjellere. En slik utvidelse av boarealet er i konflikt med intensjonen i leieavtalen med vår grunneier om hyttestørrelse Denne uheldige praksis med utvidelse av boarealet ved innsetting av store kjellervinduer bør det derfor settes en stopper på fra nå av. I utgangspunktet skal alle kjellere benyttes til kjeller funksjoner, og ikke innredes til rom for varig opphold. Gjennom årene har det skjedd at enkelte hytter i skrånende terreng har tatt i bruk kjellere til oppholdsrom (soverom, gjesterom, kjelleroppholdsrom, ol). Rom for varig opphold krever ca 10% lysflate i forhold til gulv, romhøyde helst ikke under 2,2m, vinduene skal være store nok (minste netto åpningstverrsnitt 50cm x100cm) til å fungere som rømningsvindu (i tilfelle brann), og fra gulv til underkant vindu maks 1m, rommene skal være tørre og oppvarmede, ol. Altså mange tekniske regler som man må forholde seg til. I tillegg vil benyttelse av rom i kjeller ganske sikkert medføre at hyttas maks bruksareal innvendig angitt til ca40m2 overskrides. Etter at fellesårsmøte 2014 ba om fagmessig innspill til det da fremsatte kjellervindusreglement, er dette nå gjort av arkitektkontoret Enerhaugen. De nedfor foreslåtte reglement er i overenstemmelse med Enerhaugens innspill. Kjellervinduer (tillegg i byggeforskriftene): Det viktigste med kjellervinduene er at de skal gi noe lys til kjeller, og fremstå som kjellervinduer og ikke som vindusflater med bakenforliggende rom for varig opphold. Ved nybygg eller rehabilitering som medfører planer om nye eller endrete kjellervinduer gjelder derfor følgende: Kjellervinduer skal maksimalt ha en bredde på karmen på 100 cm og en høyde på 60 cm. Åpningsdelen av vinduet(gitt at det kan åpnes) skal likevel maksimalt være på 0,5 kvadratmeter. Kjellervinduene kan godt under deles med sprosser for å få et slektskap til Postboks ICA Ullevål stadion OSLO Side: 2 av 7

3 de tradisjonelle vinduene ellers i hytta. Der det er kort avstand til terreng kan det etableres en lysgrav foran et evt. kjellervindu. Kjellervinduene bør plasseres noe ifra hjørnene, slik at kjellerveggene oppleves som mer massive enn trehyttene oppå. Tegning av fasadene med inntegnet ønsket kjellervindu(er) sett i sammenheng med øvrige fasade skal legges fram til behandling av byggekomiteen for vurdering og endelig avgjørelse i avdelingens styre før tiltaket kan iverksettes. Svein Sæterdal redegjorde for forslaget. Diskusjon vedr størrelsen, viktig poeng med at det ikke skal se ut som «villaer» og en eventuell bruk av klausuler. Benkeforslag: Forslag fra Avd 2 Kjellervindu skal maks være 1000 x 500mm, lik som bodvinduet. Vedtak: 18 for, 2 imot. Forslag vedtatt. Forslag fra Avd 3: A. Kjellervindu skal maks være 400 x 300mm Ble ikke stemt over, da forslaget fra avd 2 ble vedtatt. Det ble stemt over SUs forslag vedr mål på kjellervindu først: Kjellervindu skal være 1000 x 500mm, maks 0,5 kvm. Vedtak: Forslaget fikk ingen stemmer. Forslag fra Avd. 3 B. Det er ikke tillatt med lysgrav Vedtak: Forslaget falt mot 5 stemmer. Forslag fra SU ble stemt over, Vedtatt med de korrigere som følger over. Forslag 2 fra Samarbeidsutvalget Tillegg til byggeforskrifter under «Spesifiseringer» Begrunnelse: Kompostering av eget hageavfall er gjenbruk på sitt beste og hører hjemme i en kolonihage. I ordensreglene 7 omtales plassering av kompost men ikke utforming av beholder. For å unngå større fundamenterte byggverk til dette formålet, bør det stå på listen i likhet med levegger, platting med mer Det er anledning til å sette opp egnede binger for kompostering av hageavfall. Anlegg av slik binge behandles som andre byggesaker. Bingene må ikke fundamenteres eller forankres på en slik måte at de ikke på enkelt vis kan flyttes eller fjernes uten bruk av verktøy. Kompostbingens «fotavtrykk» kan ikke overstige 1 x 1m. Se for øvrig ordensregler for Solvang kolonihager avd. 7. Benkeforslag om at dette punktets intensjon flyttes til ordensregler, SU kommer med tekst med råd fra Hege Øygaren, avd 1. Vedtak: Forslag vedtatt med 13 stemmer. Postboks ICA Ullevål stadion OSLO Side: 3 av 7

4 Forslag 3 fra Samarbeidsutvalget Ny formulering av ordensregler 7. Begrunnelse: Oppdatering og omskriving av ordlyd av en allerede eksisterende ordensregel på bakgrunn av Iberiasneglens «inntog» på Solvang. Brenning, kompostering og gjødsel All brenning på parsellen er forbudt. All kompost og gjødsel må oppbevares forsvarlig, spesielt med tanke på lukt og må anlegges på steder hvor det ikke er til sjenanse. Egenproduksjon av kompost til jordforbedring på parsellen er tillatt i dertil egnede binger. Lagring av hageavfall i hauger rett på bakken er ikke tillatt da dette er ynglested for Iberiasneglen. Se for øvrig Byggeforskrifter, spesifiseringer. Diskusjon. Benkeforslag: Forslag fra Kolbjørn Njøten, avd 4 Lagring av hageavfall i hauger rett på bakken er ikke tillatt.. setningen etter dette strykes. Vedtak: Forslaget vedtatt med 13 stemmer. Forslag fra Cathrine Sparre, avd. 3 Egenproduksjon av kompost til jordforbedring på parsellen er tillatt.. i dertil egnede binger skal strykes. Vedtak: Forslaget vedtatt med 11 stemmer. Vedtatt inn i ordensregler er: Brenning, kompostering og gjødsel All brenning på parsellen er forbudt. All kompost og gjødsel må oppbevares forsvarlig, spesielt med tanke på lukt og må anlegges på steder hvor det ikke er til sjenanse. Egenproduksjon av kompost til jordforbedring på parsellen er tillatt. Lagring av hageavfall i hauger rett på bakken er ikke tillatt. Forslag 4 Fra styret i avdeling 2 uteskap med tegninger (se vedlegg «Forslag 4 - Avdeling 2 uteskap med tegninger») SU, i samarbeid med Enerhaugen arkitektkontor, utarbeider et standard uteskap til bruk for oppbevaring. SU fastsetter nærmere regler for plassering, farge, om det skal være flyttbart etc. SU støtter forslaget. Diskusjon. Vedtak: Vedtatt med 16 stemmer. Postboks ICA Ullevål stadion OSLO Side: 4 av 7

5 1 person forlot møtet, 20 stemmeberettigede. Forslag 5 Fra styret i avdeling 2 presisering av byggetegninger (se vedlegg «Forslag 5 - avdeling 2 presisering av byggetegninger mål hytte og tilbygg») Forslag til endring i tekst i byggeforskriftene for hytte, soveromstilbygg og glassveranda: «utvendig mål» endres til utvendig mål reiseverk. SU støtter forslaget. Diskusjon Vedtak: Vedtatt med 17 stemmer. Forslag 6 A, B og C - Fra styret avd 1 Endring av mål på vinduer. Bakgrunn: Det er oppdaget at målsatte tegninger fra Enerhaugen og listen over mål på vinduer avviker på flere punkter. Listen over vindusmål avviker også fra målene på de originale hyttevinduene. Dette gjør arbeidet for byggekomiteen vanskelig og reglene forvirrende for kolonistene. Intensjonen i forslaget fra Solvang 1 er å harmonisere tegninger, listen og de opprinnelige målene. Intensjonen er også å ta hensyn til at ikke alle hyttene har like mål. Vi har kontrollmålt cirka halvparten av hyttene som har originale vinduer i avdelingen vår. SU støtter forslagene a, b og c. Forslag 6 A Solvanghjørnet (hovedhytte kortvegg og hovedhytte langvegg): På tegningene er begge vinduene satt til 1600 mm bredde. Høyde ikke oppgitt. På lista over vindusmål er hovedhytte kortvegg satt til 1600 mm og hovedhytte langvegg til 1500 mm. Originalt var disse vinduene alltid forskjellige, men det varierer om det lengste vinduet står på kortvegg eller langvegg. Det avhenger av hyttas størrelse. a) På grunn av forskjell på hyttene, understrekes det i teksten at vinduet på langveggen skal gå fra hjørnekassen til opprinnelig dørstolpe slik tegningen viser. Vinduet på kortveggen skal være ca 100 mm kortere (minimum 1450 mm) eller 100 mm lengre (maks 1600 mm). b) Målene på tegningen endres slik at de kommer i samsvar med lista over vindusmål. c) Tegningen endres slik at det framkommer at vinduene ikke er like store. Hege Øygaren redegjorde for forslaget. Diskusjon. 2 personer forlot møte, 18 stemmeberettigede. Postboks ICA Ullevål stadion OSLO Side: 5 av 7

6 Forslag 6 B - Hovedhytte langvegg og tilbygg beboelse. På tegningene er begge disse vinduene oppgitt å være 1200 mm lange. Andre steder enfags topphengslede vinduer opptrer, er de ikke målsatt på tegningene. På lista over vindusmål står det at enfags topphengslet på tilbygg beboelse skal være 1000x700 mm. I virkeligheten er alle enfags topphengslede vinduer like lange på alle de opprinnelige hyttene vi har målt; nemlig 1100x700 mm. a) Målene på tegningene settes til 1100 mm for alle enfags topphengslede vinduer b) Lista over vindusmål endres slik at også tilbygg beboelse får målet 1100x700 mm Hege Øygaren redegjorde for forslaget. Diskusjon Forslag 6 C - Dør på innebygd veranda Her opererer man i lista over vindusmål med uttrykket "Høyde glassflate" 1000 mm. Meningen er nok, slik tegningen viser, at glassflaten (lysåpningen) i døras vindu skal ha samme høyde som glassflaten (lysåpningen) i Solvanghjørnet, evt som vinduet ved siden av døra. Men at et vindu er 1000 mm, betyr ikke at glassflaten er 1000 mm. Et vindu med høyde på 1000 mm har sannsynligvis en glassflate på mm det avhenger av hvor bred karmen er. Innebygd veranda, dør: samme glassflate (lysåpning) som Solvanghjørnet, evt vinduet ved siden av døra. 7. Fastsettelse av kontingenter og honorarer. Forslag til nye kompensasjonssatser for SUarbeid pr kalenderår fom 2015 Forslag Før Regnskapsfører kr kr Leder kr kr 200 pr møte Sekretariatsfunksjon kr kr 200 pr møte Øvrige styremedlemmer kr 300 pr møte kr 200 pr møte Revisor kr 800 kr 600 Begrunnelse: For noen år siden hadde SU engasjert både regnskapsfører og forretningsfører med en kompensasjon på kr til hver. Senere overtok regnskapsfører også forretningsføreroppgavene, men uten å få mer kompensasjon enn kr Regnskapsfører vil nå ikke lenger påta seg forretningsfører oppgavene. Dette medfører at det vil falle mer arbeid på leder og oppgaven med sekretariatsfunksjon på SU medlemmene. I tillegg kommer at administrasjonen av rekkehytteutbygging nå krever langt mer tid fra SU enn de normale SU-oppgavene. Revisor- kompensasjonen har stått uendret i en lang årrekke,- og bør derfor rimeligvis heves noe. Postboks ICA Ullevål stadion OSLO Side: 6 av 7

7 De foreslåtte nye satser vil medføre en øking i organisasjonsutgiftene i forhold til 2014 på knapt 11 tusen kroner. 8. Valg av 2 revisorer, samt godkjenning av regnskapsfører Forslag på revisorer: Gjenvalg av Åse Marthinsen, avd 3 og Ragnhild Myrdal, avd. 2. Forslag på regnskapsfører: Mona Ombustvedt, avd. 4 Svein Sæterdal takket Hege Øygaren for god møteledelse og en stor takk til avdeling 2 for lån av lokalet og utmerket servering. Svein Sæterdal sign. Mona Ombustvedt sign Vegar Breimo Sign Anne Gjerdaker sign Postboks ICA Ullevål stadion OSLO Side: 7 av 7

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL Protokoll Felles årsmøte i Solvang kolonihager Mandag 13. mai 2014, kl. 18.00, på huset i avd. 1 SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008

Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008 Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2008 Møtet startet kl. 13.00 Av antall fremmøtte var det totalt 80 stemmeberettigede. Sammen med 12 fullmakter ble det i alt 92 stemmeberettigede. A. Åpning og konstituering

Detaljer

Referat årsmøte Etterstad kolonihager 2011

Referat årsmøte Etterstad kolonihager 2011 Referat årsmøte Etterstad kolonihager 2011 Tid: Mandag 26. september 2011 Sted: Huset Tidsramme: Kl.18.30-21.00 1. Åpning og konstituering Styrets formann Larz Tvethaug, p20, ønsket velkommen til årsmøtet.

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøtet på Huset: søndag 26. april kl 14.00 Kvistbilen kommer: lørdag 2. mai kl 9.00-11.00 Kvistbilen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010

Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010 Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010 Tid: Onsdag 29. september 2010 Sted: Huset Tidsramme: Kl.18.30-21.00 1. Åpning og konstituering Styreleder Larz Tvethaug, p32, ønsket velkommen til årsmøtet.

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset

Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset Før ordinært møte ble det informert om brannsikring fra en representant fra brann og redningsetaten. Ordinært møte startet kl 19.00: Dagsorden 1.

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Informasjon om fasaderehabiliteringen

Informasjon om fasaderehabiliteringen Sameiene Blindernveien 2 og 4 Informasjon om fasaderehabiliteringen Nå er det bare en drøy uke til fasaderehabiliteringen starter for alvor og stillasene begynner å vokse fram rundt Blindernveien 2! Mange

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag. Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Stig Borettslag Avholdt: 29. april 2009 Sted: Øvre Disen Velhus --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE

NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Til: Arbeidsutvalget Fra: Ketil Heyerdahl Dato: Fredag 15. november 2011 Sak nr: 11-762 NOTAT OM VALGREGLEMENT FOR LANDSMØTENE Innledning Nedenfor diskuterer jeg først hvordan valgene bør gjennomføres.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Org.nr: 951 194 824, tilknyttet Bate Boligbyggelag. Vedtekter er sist revidert av styret Mai 2015 jfr. generalforsamlingsvedtak pr 2015. www.solsletta.no INNHOLD

Detaljer