WHISPERING TIMES. LOrdag den 13/6 - I942 kl. 6,30. fattens Moekvokomunike forteller at aittwas^on^n -v A Sebaatopol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WHISPERING TIMES. LOrdag den 13/6 - I942 kl. 6,30. fattens Moekvokomunike forteller at aittwas^on^n -v A Sebaatopol"

Transkript

1 B. WHISPERING TIMES Fredag 12/6-1942, kl. 6,30. I gar Me det i London offentliggjort en ny traktat mellom Storbritania og Sfrjetsamveldet. Traktaten som er avfattet i 8 punk - ter vil fa bety&ntfig for hele utviklingen bade -under og etter krigen. Vi sksl gjengl det r.tkbigsjte av disse pu.nktene: 1, Storbritania og Sovjet fortv.ikter eeg til og yde hverandre savel militasr hjelp, som hjelp av aanen art, 2. Partene forpiikter seg til ikke a slutte nogen separa.tfred aad Hitler eller noen tysk regjering som ikke godtar de alliesfcoa krav. 3. Felles tiltak for a ordiae opp etter krigen, sikre freden, og gjbre et nytt utfall umulig. Skulle en av pertene bli augrepot i lcpet av 20 ar etter krigen eller innen et effektivt fredspoliti er oprettet, skal den ennen part hjelpe. 5» Landene har ingen territoriale krev og vil ikke blande seg i de r.ndre lands indre nnliggender. De vil h^elpe og samarbeide n5ie for og skape framtidig sikkerhet oh velst^nd^ 6. Pnrtene vil yde hverandre Skonomisk hjelp savel under som etter krigen. 7» Ingen xctaler med andre land rettet mot den annen part. 8. Pakten skal i'atifiseres strsks. Det herskcr fgcx full forstaelse for opprettelse av en front nr. 2 i Europa. i Under forhandlingene hor Molotov flere ganger flyket mellem Sovjet og England, og mellem England og Amerika. I forblndelse med offentligg-^b'relsen av pskten som blev undortegnet den 27 mai, har koi?.g'georg holdt en trale til den rusiske president E&linin, og Churchill til Stnlin. Det blir i dag undertegnet en ny lane- og leieoverenskomst mellom Kussland og Amerika. Den vil ogsa gjelde etterkrigstida. Tyskerne fortsetter sine voldsomme angrep mot Sebnstopol. Angrep pa angrep blir slatt tilbake, men nye store forsterkninger blir stndig fort fr^m,, De tyske tap er kolosnle. I lb'pet nv tre dp.ger hnr de hntt drepte. Den tyske offensiv i Ch^rkowivsnittet fortsetter. Det foreligger bnre spnrsomme oplysninger om kampene, men det er?5yensynlig tyskernes hensikt og gjenerrobre de steder de mistet ved de sisto knmpene i dette avsnitt. Fra de andre frontavenitt foreligger det ingan nye meldinger* Det kjempes fromdeles langs ^erbnnelinjen Moskwa- Riga. Pro Kairo meldes at den frie fr&nske og de indiske tropperne i Bir Hacein er trukket tilboke under beskyttelse av fly og pansernvdelinger. Dette skjedde etter det tyske angrep nntt til torsdag var slatt tilbake. General KSnigs frie franske styrker har i 16 dager holdt stillingen mot et voldsomt prejss fra en overlegen fiende. General Kitchie her sendt sin taklc og annerkjennelse til dem. Pa hovedfronten or det stille. I Kina fortsetter kampene i Chuchein til tross for at Japanerne for en uke siden meldte at byen var tatt. Likeledels forgar det harde kamper i Chekiangprovinsen. Meldinger fra Chunking opplyser at transporten fra India ikke er avskaret. Tidlig i gar morges angrep sterke britiske flystyrker lektere og dokker i Belgia. Dette skjedde umiddelbert etter et kraftig nngrep mot fd.yplasser i Nederlnnd. 34 ts t^ekkere er henrettet i forbindelse med attentatet pa Heydrich. Dette bringer det samlode tall offre opp i 344, derav er 60 kvinner, bortset fra massakreringen av hele den mannlige befoikning i en landsby i nserhete.n av Prag. LOrdag den 13/6 - I942 kl. 6,30 fattens Moekvokomunike forteller at aittwas^on^n -v A Sebaatopol

2 er moget spent.. Uten hon^tia^veldl^tn^^storme^t^ern, fe» r^lr 4 r s r^ sssr.sss: ws. 3 *^els avsnitt hsr russeme gatt til motengrep, De tyske ansjep f meget kmftige. Saledes tie dot aatt igang et med ro tanks understbttet av store styrker infanteri. Utover d^sse opplysninger er meldingeno frn dette avsnitt meget sparsomme. Langs det Svrige frontav8nitt utkjeropes lokale knmper, ««*»«*«Enna et stort tankslog er begyndt like nord for Bir Hnoheim i Libya. Hundrevis av tanks er kommet i tamp. Det britiske luftvaben understettert offektivt operasjonene pa marten. Det ser ut som om Hommel hnt til hensikt og g^re et nytt forsok P4 ^ ^ngripe KX Tobruk fr» 2 kanter. Det foreligger na nennere detainer om evekuering ftv Bir Hacheim. Troppene som forsvarte byen var pa aet XKXXK nsrmeste utslitt da general ESnig ga ordre til tilbaketrekningen. Britiske panser- og flyavdelinger gikk til angrep, og under dekke av disse masjerte troppene ut i biksform med fangene i midten. stxx Etter en marsj pa ca, 15 km., ble de mott av intendanturn og sanioet som pa iisx beste mate tok sig av de overtrette soldater. Det britiske flyvaven her igjend natt til torsdag angrepet flatehavnen luaranto I Italia og flyplasser pa Ereta. o. Japanerne har besatt denytterste Oya- pa Aleutene. De hadde *Jort landgang pa enkelte an re Oygruppor, men amerikanske tropper og fly har drevot dem vekk fra de bebodde Gyene. I Chine fortsetter kampene. Det opplyses at bare i Chekiang- provlnsen har japanerno hatt drepte. Allierte fly.har rettet voldsomme angrep mot flyplp.ssor ved Rabaul og andre baser i det Australske omradet. Fra Washington meldes at sjefen for den Hawaiiske lyftstyrke, generalmajor Tinker ikke er oendt tilba.ko etter operasjonene ved Midway- Qyerxe. Generalen ledet den bombeftvdelingen som deltdk i kampene. Ytterligere 18 tsjekere, dorav 2 kvinner er drept. Mandag, 15/6-1942, kl Tankslnget i Libya hnr nadd et nytt hcydepunkt. Syd QasAla her hundrevis av tanks tornet sammen pa en relativ liton front. De alli- rte flystyrker deltar aktivt i kampene, og de bomber desuten troppekonsentrasjoner og forbindelseslinjer. Ved El Adem ble fientlige kolonner bombarsert og tvunget tilbnke. Dot britiske kommunike uttaler at Rommel gjb"r sitt ytterste.for og ta Tobruk, men alt utvikler sig som ventet. Benghazi og anclre stattepunkter ble kraftig bombet., Det annet slag om Charkow er na i full gang, og star ikke til- : bake for det forsto med hensyn til intensitet. Russerne holder overnlt stillingen., og har flere steder gatt til motangrep. Ved Sebastopol fortsetter fienden og kasto inn i^e styrker. c Det har isaer gatt utover de ruraenske divisjoner. Trpene er enorme. Pa en drg fait %2XM mann. Bn kile som fienden hadde skutt inn 1 de rusiske stillingene er rettet ut igjend. Russernes toktikk er klar. Det g^el- ; der og pafore fienden de st^rst mulige tap i hver trefning. Pa den maten vnnskeliggj5r de den meget omtalte varoffensiv* I forrifce uke mistet tyskerne 377 fly mot 135 rusiske. Pra Kinaroeldesat byen Nangohein i ostklna er evakuert av do icinesiske tropper etter voldsomme kamper. Som tidligere meddelt har japanerne gatt Hand pa den ytterete av Aloutene. Denne 8ya lig~ -or km. fra den amerikanske baaen Dutoh Harbour. Amerikanske Lyavdelinger driver na disse tropper pa flukt. En japsnsk pastahd l langang neermere Dutoh Hnrbour benektes i Washington. Japanske fly,f6rte lcrdag et angrep mot Port Darwin i Australia, 4 japanske fly ie skutt nq&» Skadene var sm4. Washington har. enna ijck uttolt s g med honayn til de ameri- */ineke flyone som oporerto i it SvtJt^'vet

3 Britiske jagerbombefly angrep jerbaner i Nordfrankrike. Det olir betegnet son forarbeidet for sttfrre op«rasjoner. Nye store contingenter amerikanske og kanaaiske tropper er kommet til Storbritanie. Det var veendtlig motoriserte avdelinger. I samme for- Mndelse opplyses det at tyokerne forsterker forsvaret av vestkyecen. Det er saledes kommet store forstersninger til Belgia. En liten norsk lestebat har Cdeiagt en tysk u-bat. Den kom inn til en amerikansk havn med de overi.evende av mannskapet, Ytterligere 24 ts^ekkere er henrettet, derav 3 kvinnsr. Dermed kommer tallet av offre opp i 386. President Benes sa i en radiotale ISrdag at samtlige nazister i Tej-ekkoSlovakia skulle stilles forfcrlgsrettog alia son deltok 1 administr^sjonen ville bli henrettet. Tirsdag, 16/6-1942, kl I det det Libyeke slag gar inn i sin 4 uke, er stillingene kommet til et kritiek r-untto Rommel hrr vimnet visse fordeler, MKgDr idet han na har adskilllg Bt8rre bevegelsesfrihet erm. forrige xiire, Tlagets kiautepunktor er Akrcaaa og El Adem, det "blir mar og mer UTOerflytende. Det er voldsomrje tap pa begge sider, Det italienske comunike paetar at itnlienslne avdelinger har ongatt Akroraa. og nadd '.avet. Det foreligger- ennu ingen bekreftelse pa dette, tvertimot attaler Kairokommui-iikeet at nlle forbindelseslinjer er ubrutt. laalt ble bombet kraftig I gar. Herr,nder ble 12 fientlige fly skutt ned^ Det allierte flyvapen "bomijet Taranto igjen igar. Det meldes at ty~ skerne har hntt fortropper helt frnra til Marsn Matruk:. Hommels furste ma.1 er a isolere To'bruk og G^aiale. Ved Charkow setter tyskerne- inn stb'rre og stsrre styrker, men russerne holder det voldsomme press og foretar motangrep i flere avsnitt Tyekerne pastar de har greid og komme ovsr Donefczelva^ men detta blir benektet i Moskva. Derimot innrc5mmer ruaserne at ty- 8ke fallsk^ermtropper er sloppet ned pa 5stsiden av elva, men de er nlle tilintqtgjort. Tyskeme er tinder disse kamper tilfc"yet o voldsomme tap e StormlcSpet mot Sebastopol fortsotter o SJyekeme ma irinuromme at festningen er vanskelig a ta. Den st5rste rusislie vanekelighet er mangelen pa flyplasser. Men fly som starter fra Kaukasua deltar virkningsfuldt i >:nmpene. Den rusiske Svartehavsflate beskyter med site ttmge artillerl ae tyske stillingene. Det er kommet forsterkninger fram til festningei fra s^5en. En stor del av virksomheten i Sebnstepol foregar Tinner Jorden. Her ligger amunisjoiis og andre krigevlfctige febrlkker, Likeledels foregar Bkoleunnervisningen under ^orden, Det meldae forbvrigt om virksomhet langs hele fronten, Sttfret ar akltrlvitaten ved Kursk syd for Leningrad, 'Iyskerne pastar at de har landsat tropper bnk de rusiske linjer 1 dette av3nitt. Rusiske U-bater har foretatt flere dristige tokter i OstersjQen og se i:et mange t.yske bater. Det ser ut til at tyskerne har til hensikt a forsske en offensiv mot K/iukasus og samtidig ga til angrep i det nordlige frontnvsnitt.for a prqve og av-skjero de rusiske hayner, Man heller mer og mer til det standpumkt at Hitler ikke makter a eette igang de bebudede storoffensiv over hele fronten. Den Japanake flats er tilfoyet nye tap utenfor de Aleutiske tfyer. Ifolge meldinger fra Washinton er en Japansk krysser semket og 6 andre skip skadet under amerikanske flyangrep. Blandt de siadede skip er 1 hangarakip og 1 krysser. Flere av skipene er elvor- " ig skadet. Hangarskipet ble saledes trjiffet av 2 torpedoer og en ombe som eksploderte pa dekk, Japanernes aktivitet i de austral- ^:e farvand er tiltatt. Port Darwin ble pa ny angrepet i gar. Hernder ble 6 japanske fly sfcrutt ned. Skadene var Udce betydelige.

4 - 4 - /llierte fly har angrepet japanske baser pa Salomonsoyene og pa eimor. Britiske bombefly angrep natt til i gar skip utenfor den hoilandske kyst, og 2 transportskip ble senket* Like etter ble en Tiotortorpedobat, en kanonbat- og 1 lekter senket. Matt til rcandag aagrep britiske fly dokker og flyplasser i NorJfrankrike. Det var ingen fiendtlige fly ovar Storbritanir i ne.tt.- GUD BEVAKE KONGEK OG FEBHELAMDET: ooooo lit drag av Uorge vart land Morge; Erstatning for krigsskader vil bli tatt opp igjen nar den lovlige regjering kommer tllbake til Norge. De skadede skal stilles likt. Avbrenning av hus samt rekvlsisjoner som skyldes Quislingmyndighetenesxx vil bli behnndlet som almindelig krigsskede. Den rystende ograegetdramatiske historie om russ. offiserer 30ffi moderne kannibaler, som nylig ble gjengitt i alle dagsaviser, var selv tyskerne spent pa om nordmennene ville bite pa. Historien Tfir innlevert til avisene allerede i begyndflsen av epril, men een- 3uren fant den deng<--ng ikke god nok, sserlig misfornsidd var de med oildene. Kye sooner ble Dpptatt OK denne g^ng ble blldene godtattog kanibalhistorien 7il alltid sta, som et minnesmerke over tyskerne s dumhet. ooooooo Morske arbeidere til tyske festningsarbeider. Porretnings- og andre neeringadrivende i Oslo og omegn har i den senero tid yasrt knit inn til moter hyor hi, a, minister Lippostad har vsert tilstede og gitt re&egjoring om tyskernes aiste forlangende i Horge. Siden 7 3^1* bar vi hatt en forordning som bestemraer at den offentlige arbeidsformidling kan rekvirere arbeidore til livsviktige arbeider. I kraft av denne forordning har en hittil rekvirert arbeidere blandt annet. til jerbaneverkstedene, Na er imidlertid forlnngende kommet adskillig mer utvidet og ogsa, helt folkeretsstridig. Tyekerne skal ut^ygge 8ine festningsanlegg rundt hele Horges kyst og hertil trengos en stor arbeidsstyrke, Ea stilles forlangende om at norske foretninger og bedrifter skal vare med pi og peke ut blant sine arbeidoro og funksjonasrer - opp til en femtedel av arbelderne og en tred^edel av funksjonasrene - til arbeid pa disse festningsanlogg. Offisielt heter det at arbeidorne skcl stilles til disposisjon for arbeidsformidlingen men forholdet er at arbeidsformidlingen bare skal t^ene som et mellomledd for den tyske wehrmachtsxo:» Tyskerne mangier arbeidere og disse skal altsa, norsk naeringsliv skaffe tilveie. Meget kynisk er det gitt beskjed om at adte hvis arbeidorne ikke kan bli skaffet gjennem sin arbeidsgiver vil tyske eksperter ga igjennem bedriftene a "kjemme ut" det nsd vendige antall arbeideret oet blir under3treket at en hurtigat md innstille seg pa a sette kvinner i menns arbeid. Tyskerne mener at de norske kvinner er isegiaraalserenemmo, mens de i tyskland rukte flere ar pa 4 utdanno kvinnelig arbeidshjelp til erstatning op mennene skal vi kunne klare det i lspet av et par uker, De har italt at de ikke vil tale og se manlig personale, hvor kvinnor kan enkes og nyttes.kvinner skal saledes erstate alle sporveisfunksjonse- L-er, togkonduktorer, frisorer f mannlig hotellpersonale i alle grupper jto.innenfor forretningene mener de at alt salgapersonal og det vesentligete av kontorperaonale m& kunne eratattes med kvinjaar. Bn skol ogea vaere kler over et tiyskerne her bruk for solvstendig arbeidene kvinnelig arbeidsfcr«ft til sine egne farr«talnger - her i. orge og TyBkland.

5 .i I H J 0 F H A M S U Amerikansk Idealising^ ( Atlantis arg* 1918 nr. 3-4 ) Side. 134: Hvad er det soni helt har endret synet pa Krigen hos dette arbeidets folk? Do amerikanske arbeidere har aelv git svaret g^ennem presidenten for sin konfo* deration Samuel Gompers, som pa en stor arbeiderkongres, i novcmber 1917, under stormende tilslutning uttalte:. I denne krig er jeg ikkc neutral. I al min tid har Jegvaeret pacifist.' men den som ser en bande mordere true civllisatlonen, og da ikke verger sine barn, han er ikke lenger pacifist nan er en kujon." I februar 1918 sa han: I de amerikanske arbeideres navn sier jeg til de tyske: Kom ikke a tal til os om fred og Internationale konferanser. knten knuser I selv sders autokrati,'eller vi skal gjo're det for eder. Ut avffrankrike,ut av Belgian, ut ar Serbian, tilbake til Tyskand, sa kan vi teles Ted»m fred» S. 135»» Vet 8 om tilsidst tvang drt motstrebende Amerika inn 1 krigen, var dr tte folks utviklede retfserdighetsfaielse, den vok- - sende harme og gru over de oprorende forbrydelser mot menneskeretten som et enkelt folk trodde 8ig berettiget til for a gavne sineegne interesser - den endelige forstielse av at hvis slike forbrydelser skulde fa. ga, ustraffet, stod menneskehetens hcieste mellemfolkelige moralverdier for fald, de hvorpa fremtidens folkesamkvem rod bygges. Et seirende Tyakland ville derfor fxxx gjire tilvaerelsen uutholdelig for andre folk pa. var klode, Lfterat det lille Serbien KKX var orerfaldt av 5steriko mad- Tysklands billlgelae, begyndte for Amerikanerne Tysklands'forbrydolser fcrst og fremst med at d-t anstiftet verdenskrigen, og sa kom pverfaldefpa. Belgien og de gruopvekkende Odeleggelaer i dette uskyldige land, hvis nbitralitet Tyskland selv hadde garantfert ved den traktat som den tyske rikskansler ulykkeligvie kaldte, f bare en papirfillei,' Dertil kom mishandling en, utpresningeji og deporti- - tionen av den civile bofolkning i dette lidondo land; det r&to slayeriets fjoninforelre. Sa 'xomfejcfixlufttogene 0^ bonibarderln^en av upne b^er, med mssseiiyrderier av fredeli^e bor;jere, kvinner og barn - si alle lags forbrydorske sammensvergelser og attontater, ogaa i noitra- 1$ land, ikke mladet i ^norika selv, o. m. m. 5a densnikmordersjce sajnknin^ av fredelige handelsskip, aom kulminerte i saankni n- gen av,, iiusitania" OR jubelen i Tyskland over denne skjendselsdid. men ax tilslnt kca proklamationen om fuld frihet for tysker- <f til o ( i overffjlde og Odelegge hvemsomheist indenfor visse dele av verdenshavet, bade fiender og nbitrale, endog uten varael, I forfcerdende brytelitet overgik dette for amerikanerne alt Jived borbariets historle kan fortelle om, og stlllet aelv fortldens vacrste sj5r0vere i k "

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

Invasjonen slik en tysk korporal så den. Vi Menn bringer Wilhelm Kornatzkis dagboknotater supplert av egne og soldatvenners unike bilder.

Invasjonen slik en tysk korporal så den. Vi Menn bringer Wilhelm Kornatzkis dagboknotater supplert av egne og soldatvenners unike bilder. SLIK INVADERTE JEG NORGE Invasjonen slik en tysk korporal så den. Vi Menn bringer Wilhelm Kornatzkis dagboknotater supplert av egne og soldatvenners unike bilder. fakta Den tyske invasjonen i 1940 9. april.

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

PARTNERS GÅR DER INGEN ANDRE GÅR -HØSTEN 2013-

PARTNERS GÅR DER INGEN ANDRE GÅR -HØSTEN 2013- PARTNERS GÅR DER INGEN ANDRE GÅR -HØSTEN 2013- FOR- ORD VÆR SÅ SNILL, IKKE SI DET ER UMULIG. I mai var jeg i Sittwe, Burma. Teamet vårt besøkte Rohingyafolket. Hjemmene deres er blitt ødelagt og deres

Detaljer

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA vi har noe _å SA IMAM Mål% EINA 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken Utgitt av: Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Nr.3 i Arbeiderkomiteens hefte-serie om EEC. Kr. 1,- INNHOLD: Innledning s. 3 Norge:

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID Hvis du ser på et kart over Midt-Østen, vil du se at det finns 22 arabisk/muslimske nasjoner som fullstendig truer med å oppsluke Israel. Det er ikke slik at Israel har tatt

Detaljer

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen?

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Christopher S. Harper Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Et forsøk på nøktern dokumentering Fra hvilket tidspunkt fantes det pålitelig og bekreftet kunnskap om jødeutryddelsene i

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Krigens barn: De norske krigsbarna og deres mødre

Krigens barn: De norske krigsbarna og deres mødre 1 Av Kåre Olsen, førstearkivar, Riksarkivet I november 1945 fikk Norge besøk av en offisiell australsk delegasjon. Delegasjonen var på rundreise i Europa for å arbeide for økt immigrasjon av arbeidskraft

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

Organ for Foreningen Norg~ Litauen. April 1992

Organ for Foreningen Norg~ Litauen. April 1992 J ISSN 0803-7647 Litauen-Nytt. Organ for Foreningen Norg~ Litauen April 1992 Nr.2 (4)/92 Kr. 20 Telefon over satelitt s.5 FOTO: Skrittene mot friheten s.7-10 Den ukjente krigen s. 11-12 Restaurantguide

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

Gammelt og Nytt Nr.4 2008

Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Medlemsblad for Båtsfjord Historie og Museumslag Julen 2008 Lederen har ordet. Et nytt år er gått. Julen har igjen innhentet oss, og tro blir vi ferdig til jul med alt vi skulle

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

En av de mest markante skikkelser innenfor

En av de mest markante skikkelser innenfor «De døde skylder man bare sannheten» Et kritisk blikk på Conrad Englert (I) Terje Christensen En av de mest markante skikkelser innenfor antroposofisk bevegelse i Norge, og den som sterkest preget utviklingen

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

NR.2-1954 TJENESTESAK UTGITT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HÆRENS SAMBAND

NR.2-1954 TJENESTESAK UTGITT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HÆRENS SAMBAND NR.2-1954 TJENESTESAK UTGITT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HÆRENS SAMBAND RADIOLINK I KOREA Ved kaptein J. LONGEM Nedenstdcnc.:e artikkel er hentet f ra Radio & Television News for juni 1953. Stoffet er altså

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer