WHISPERING TIMES. LOrdag den 13/6 - I942 kl. 6,30. fattens Moekvokomunike forteller at aittwas^on^n -v A Sebaatopol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WHISPERING TIMES. LOrdag den 13/6 - I942 kl. 6,30. fattens Moekvokomunike forteller at aittwas^on^n -v A Sebaatopol"

Transkript

1 B. WHISPERING TIMES Fredag 12/6-1942, kl. 6,30. I gar Me det i London offentliggjort en ny traktat mellom Storbritania og Sfrjetsamveldet. Traktaten som er avfattet i 8 punk - ter vil fa bety&ntfig for hele utviklingen bade -under og etter krigen. Vi sksl gjengl det r.tkbigsjte av disse pu.nktene: 1, Storbritania og Sovjet fortv.ikter eeg til og yde hverandre savel militasr hjelp, som hjelp av aanen art, 2. Partene forpiikter seg til ikke a slutte nogen separa.tfred aad Hitler eller noen tysk regjering som ikke godtar de alliesfcoa krav. 3. Felles tiltak for a ordiae opp etter krigen, sikre freden, og gjbre et nytt utfall umulig. Skulle en av pertene bli augrepot i lcpet av 20 ar etter krigen eller innen et effektivt fredspoliti er oprettet, skal den ennen part hjelpe. 5» Landene har ingen territoriale krev og vil ikke blande seg i de r.ndre lands indre nnliggender. De vil h^elpe og samarbeide n5ie for og skape framtidig sikkerhet oh velst^nd^ 6. Pnrtene vil yde hverandre Skonomisk hjelp savel under som etter krigen. 7» Ingen xctaler med andre land rettet mot den annen part. 8. Pakten skal i'atifiseres strsks. Det herskcr fgcx full forstaelse for opprettelse av en front nr. 2 i Europa. i Under forhandlingene hor Molotov flere ganger flyket mellem Sovjet og England, og mellem England og Amerika. I forblndelse med offentligg-^b'relsen av pskten som blev undortegnet den 27 mai, har koi?.g'georg holdt en trale til den rusiske president E&linin, og Churchill til Stnlin. Det blir i dag undertegnet en ny lane- og leieoverenskomst mellom Kussland og Amerika. Den vil ogsa gjelde etterkrigstida. Tyskerne fortsetter sine voldsomme angrep mot Sebnstopol. Angrep pa angrep blir slatt tilbake, men nye store forsterkninger blir stndig fort fr^m,, De tyske tap er kolosnle. I lb'pet nv tre dp.ger hnr de hntt drepte. Den tyske offensiv i Ch^rkowivsnittet fortsetter. Det foreligger bnre spnrsomme oplysninger om kampene, men det er?5yensynlig tyskernes hensikt og gjenerrobre de steder de mistet ved de sisto knmpene i dette avsnitt. Fra de andre frontavenitt foreligger det ingan nye meldinger* Det kjempes fromdeles langs ^erbnnelinjen Moskwa- Riga. Pro Kairo meldes at den frie fr&nske og de indiske tropperne i Bir Hacein er trukket tilboke under beskyttelse av fly og pansernvdelinger. Dette skjedde etter det tyske angrep nntt til torsdag var slatt tilbake. General KSnigs frie franske styrker har i 16 dager holdt stillingen mot et voldsomt prejss fra en overlegen fiende. General Kitchie her sendt sin taklc og annerkjennelse til dem. Pa hovedfronten or det stille. I Kina fortsetter kampene i Chuchein til tross for at Japanerne for en uke siden meldte at byen var tatt. Likeledels forgar det harde kamper i Chekiangprovinsen. Meldinger fra Chunking opplyser at transporten fra India ikke er avskaret. Tidlig i gar morges angrep sterke britiske flystyrker lektere og dokker i Belgia. Dette skjedde umiddelbert etter et kraftig nngrep mot fd.yplasser i Nederlnnd. 34 ts t^ekkere er henrettet i forbindelse med attentatet pa Heydrich. Dette bringer det samlode tall offre opp i 344, derav er 60 kvinner, bortset fra massakreringen av hele den mannlige befoikning i en landsby i nserhete.n av Prag. LOrdag den 13/6 - I942 kl. 6,30 fattens Moekvokomunike forteller at aittwas^on^n -v A Sebaatopol

2 er moget spent.. Uten hon^tia^veldl^tn^^storme^t^ern, fe» r^lr 4 r s r^ sssr.sss: ws. 3 *^els avsnitt hsr russeme gatt til motengrep, De tyske ansjep f meget kmftige. Saledes tie dot aatt igang et med ro tanks understbttet av store styrker infanteri. Utover d^sse opplysninger er meldingeno frn dette avsnitt meget sparsomme. Langs det Svrige frontav8nitt utkjeropes lokale knmper, ««*»«*«Enna et stort tankslog er begyndt like nord for Bir Hnoheim i Libya. Hundrevis av tanks er kommet i tamp. Det britiske luftvaben understettert offektivt operasjonene pa marten. Det ser ut som om Hommel hnt til hensikt og g^re et nytt forsok P4 ^ ^ngripe KX Tobruk fr» 2 kanter. Det foreligger na nennere detainer om evekuering ftv Bir Hacheim. Troppene som forsvarte byen var pa aet XKXXK nsrmeste utslitt da general ESnig ga ordre til tilbaketrekningen. Britiske panser- og flyavdelinger gikk til angrep, og under dekke av disse masjerte troppene ut i biksform med fangene i midten. stxx Etter en marsj pa ca, 15 km., ble de mott av intendanturn og sanioet som pa iisx beste mate tok sig av de overtrette soldater. Det britiske flyvaven her igjend natt til torsdag angrepet flatehavnen luaranto I Italia og flyplasser pa Ereta. o. Japanerne har besatt denytterste Oya- pa Aleutene. De hadde *Jort landgang pa enkelte an re Oygruppor, men amerikanske tropper og fly har drevot dem vekk fra de bebodde Gyene. I Chine fortsetter kampene. Det opplyses at bare i Chekiang- provlnsen har japanerno hatt drepte. Allierte fly.har rettet voldsomme angrep mot flyplp.ssor ved Rabaul og andre baser i det Australske omradet. Fra Washington meldes at sjefen for den Hawaiiske lyftstyrke, generalmajor Tinker ikke er oendt tilba.ko etter operasjonene ved Midway- Qyerxe. Generalen ledet den bombeftvdelingen som deltdk i kampene. Ytterligere 18 tsjekere, dorav 2 kvinner er drept. Mandag, 15/6-1942, kl Tankslnget i Libya hnr nadd et nytt hcydepunkt. Syd QasAla her hundrevis av tanks tornet sammen pa en relativ liton front. De alli- rte flystyrker deltar aktivt i kampene, og de bomber desuten troppekonsentrasjoner og forbindelseslinjer. Ved El Adem ble fientlige kolonner bombarsert og tvunget tilbnke. Dot britiske kommunike uttaler at Rommel gjb"r sitt ytterste.for og ta Tobruk, men alt utvikler sig som ventet. Benghazi og anclre stattepunkter ble kraftig bombet., Det annet slag om Charkow er na i full gang, og star ikke til- : bake for det forsto med hensyn til intensitet. Russerne holder overnlt stillingen., og har flere steder gatt til motangrep. Ved Sebastopol fortsetter fienden og kasto inn i^e styrker. c Det har isaer gatt utover de ruraenske divisjoner. Trpene er enorme. Pa en drg fait %2XM mann. Bn kile som fienden hadde skutt inn 1 de rusiske stillingene er rettet ut igjend. Russernes toktikk er klar. Det g^el- ; der og pafore fienden de st^rst mulige tap i hver trefning. Pa den maten vnnskeliggj5r de den meget omtalte varoffensiv* I forrifce uke mistet tyskerne 377 fly mot 135 rusiske. Pra Kinaroeldesat byen Nangohein i ostklna er evakuert av do icinesiske tropper etter voldsomme kamper. Som tidligere meddelt har japanerne gatt Hand pa den ytterete av Aloutene. Denne 8ya lig~ -or km. fra den amerikanske baaen Dutoh Harbour. Amerikanske Lyavdelinger driver na disse tropper pa flukt. En japsnsk pastahd l langang neermere Dutoh Hnrbour benektes i Washington. Japanske fly,f6rte lcrdag et angrep mot Port Darwin i Australia, 4 japanske fly ie skutt nq&» Skadene var sm4. Washington har. enna ijck uttolt s g med honayn til de ameri- */ineke flyone som oporerto i it SvtJt^'vet

3 Britiske jagerbombefly angrep jerbaner i Nordfrankrike. Det olir betegnet son forarbeidet for sttfrre op«rasjoner. Nye store contingenter amerikanske og kanaaiske tropper er kommet til Storbritanie. Det var veendtlig motoriserte avdelinger. I samme for- Mndelse opplyses det at tyokerne forsterker forsvaret av vestkyecen. Det er saledes kommet store forstersninger til Belgia. En liten norsk lestebat har Cdeiagt en tysk u-bat. Den kom inn til en amerikansk havn med de overi.evende av mannskapet, Ytterligere 24 ts^ekkere er henrettet, derav 3 kvinnsr. Dermed kommer tallet av offre opp i 386. President Benes sa i en radiotale ISrdag at samtlige nazister i Tej-ekkoSlovakia skulle stilles forfcrlgsrettog alia son deltok 1 administr^sjonen ville bli henrettet. Tirsdag, 16/6-1942, kl I det det Libyeke slag gar inn i sin 4 uke, er stillingene kommet til et kritiek r-untto Rommel hrr vimnet visse fordeler, MKgDr idet han na har adskilllg Bt8rre bevegelsesfrihet erm. forrige xiire, Tlagets kiautepunktor er Akrcaaa og El Adem, det "blir mar og mer UTOerflytende. Det er voldsomrje tap pa begge sider, Det italienske comunike paetar at itnlienslne avdelinger har ongatt Akroraa. og nadd '.avet. Det foreligger- ennu ingen bekreftelse pa dette, tvertimot attaler Kairokommui-iikeet at nlle forbindelseslinjer er ubrutt. laalt ble bombet kraftig I gar. Herr,nder ble 12 fientlige fly skutt ned^ Det allierte flyvapen "bomijet Taranto igjen igar. Det meldes at ty~ skerne har hntt fortropper helt frnra til Marsn Matruk:. Hommels furste ma.1 er a isolere To'bruk og G^aiale. Ved Charkow setter tyskerne- inn stb'rre og stsrre styrker, men russerne holder det voldsomme press og foretar motangrep i flere avsnitt Tyekerne pastar de har greid og komme ovsr Donefczelva^ men detta blir benektet i Moskva. Derimot innrc5mmer ruaserne at ty- 8ke fallsk^ermtropper er sloppet ned pa 5stsiden av elva, men de er nlle tilintqtgjort. Tyskeme er tinder disse kamper tilfc"yet o voldsomme tap e StormlcSpet mot Sebastopol fortsotter o SJyekeme ma irinuromme at festningen er vanskelig a ta. Den st5rste rusislie vanekelighet er mangelen pa flyplasser. Men fly som starter fra Kaukasua deltar virkningsfuldt i >:nmpene. Den rusiske Svartehavsflate beskyter med site ttmge artillerl ae tyske stillingene. Det er kommet forsterkninger fram til festningei fra s^5en. En stor del av virksomheten i Sebnstepol foregar Tinner Jorden. Her ligger amunisjoiis og andre krigevlfctige febrlkker, Likeledels foregar Bkoleunnervisningen under ^orden, Det meldae forbvrigt om virksomhet langs hele fronten, Sttfret ar akltrlvitaten ved Kursk syd for Leningrad, 'Iyskerne pastar at de har landsat tropper bnk de rusiske linjer 1 dette av3nitt. Rusiske U-bater har foretatt flere dristige tokter i OstersjQen og se i:et mange t.yske bater. Det ser ut til at tyskerne har til hensikt a forsske en offensiv mot K/iukasus og samtidig ga til angrep i det nordlige frontnvsnitt.for a prqve og av-skjero de rusiske hayner, Man heller mer og mer til det standpumkt at Hitler ikke makter a eette igang de bebudede storoffensiv over hele fronten. Den Japanake flats er tilfoyet nye tap utenfor de Aleutiske tfyer. Ifolge meldinger fra Washinton er en Japansk krysser semket og 6 andre skip skadet under amerikanske flyangrep. Blandt de siadede skip er 1 hangarakip og 1 krysser. Flere av skipene er elvor- " ig skadet. Hangarskipet ble saledes trjiffet av 2 torpedoer og en ombe som eksploderte pa dekk, Japanernes aktivitet i de austral- ^:e farvand er tiltatt. Port Darwin ble pa ny angrepet i gar. Hernder ble 6 japanske fly sfcrutt ned. Skadene var Udce betydelige.

4 - 4 - /llierte fly har angrepet japanske baser pa Salomonsoyene og pa eimor. Britiske bombefly angrep natt til i gar skip utenfor den hoilandske kyst, og 2 transportskip ble senket* Like etter ble en Tiotortorpedobat, en kanonbat- og 1 lekter senket. Matt til rcandag aagrep britiske fly dokker og flyplasser i NorJfrankrike. Det var ingen fiendtlige fly ovar Storbritanir i ne.tt.- GUD BEVAKE KONGEK OG FEBHELAMDET: ooooo lit drag av Uorge vart land Morge; Erstatning for krigsskader vil bli tatt opp igjen nar den lovlige regjering kommer tllbake til Norge. De skadede skal stilles likt. Avbrenning av hus samt rekvlsisjoner som skyldes Quislingmyndighetenesxx vil bli behnndlet som almindelig krigsskede. Den rystende ograegetdramatiske historie om russ. offiserer 30ffi moderne kannibaler, som nylig ble gjengitt i alle dagsaviser, var selv tyskerne spent pa om nordmennene ville bite pa. Historien Tfir innlevert til avisene allerede i begyndflsen av epril, men een- 3uren fant den deng<--ng ikke god nok, sserlig misfornsidd var de med oildene. Kye sooner ble Dpptatt OK denne g^ng ble blldene godtattog kanibalhistorien 7il alltid sta, som et minnesmerke over tyskerne s dumhet. ooooooo Morske arbeidere til tyske festningsarbeider. Porretnings- og andre neeringadrivende i Oslo og omegn har i den senero tid yasrt knit inn til moter hyor hi, a, minister Lippostad har vsert tilstede og gitt re&egjoring om tyskernes aiste forlangende i Horge. Siden 7 3^1* bar vi hatt en forordning som bestemraer at den offentlige arbeidsformidling kan rekvirere arbeidore til livsviktige arbeider. I kraft av denne forordning har en hittil rekvirert arbeidere blandt annet. til jerbaneverkstedene, Na er imidlertid forlnngende kommet adskillig mer utvidet og ogsa, helt folkeretsstridig. Tyekerne skal ut^ygge 8ine festningsanlegg rundt hele Horges kyst og hertil trengos en stor arbeidsstyrke, Ea stilles forlangende om at norske foretninger og bedrifter skal vare med pi og peke ut blant sine arbeidoro og funksjonasrer - opp til en femtedel av arbelderne og en tred^edel av funksjonasrene - til arbeid pa disse festningsanlogg. Offisielt heter det at arbeidorne skcl stilles til disposisjon for arbeidsformidlingen men forholdet er at arbeidsformidlingen bare skal t^ene som et mellomledd for den tyske wehrmachtsxo:» Tyskerne mangier arbeidere og disse skal altsa, norsk naeringsliv skaffe tilveie. Meget kynisk er det gitt beskjed om at adte hvis arbeidorne ikke kan bli skaffet gjennem sin arbeidsgiver vil tyske eksperter ga igjennem bedriftene a "kjemme ut" det nsd vendige antall arbeideret oet blir under3treket at en hurtigat md innstille seg pa a sette kvinner i menns arbeid. Tyskerne mener at de norske kvinner er isegiaraalserenemmo, mens de i tyskland rukte flere ar pa 4 utdanno kvinnelig arbeidshjelp til erstatning op mennene skal vi kunne klare det i lspet av et par uker, De har italt at de ikke vil tale og se manlig personale, hvor kvinnor kan enkes og nyttes.kvinner skal saledes erstate alle sporveisfunksjonse- L-er, togkonduktorer, frisorer f mannlig hotellpersonale i alle grupper jto.innenfor forretningene mener de at alt salgapersonal og det vesentligete av kontorperaonale m& kunne eratattes med kvinjaar. Bn skol ogea vaere kler over et tiyskerne her bruk for solvstendig arbeidene kvinnelig arbeidsfcr«ft til sine egne farr«talnger - her i. orge og TyBkland.

5 .i I H J 0 F H A M S U Amerikansk Idealising^ ( Atlantis arg* 1918 nr. 3-4 ) Side. 134: Hvad er det soni helt har endret synet pa Krigen hos dette arbeidets folk? Do amerikanske arbeidere har aelv git svaret g^ennem presidenten for sin konfo* deration Samuel Gompers, som pa en stor arbeiderkongres, i novcmber 1917, under stormende tilslutning uttalte:. I denne krig er jeg ikkc neutral. I al min tid har Jegvaeret pacifist.' men den som ser en bande mordere true civllisatlonen, og da ikke verger sine barn, han er ikke lenger pacifist nan er en kujon." I februar 1918 sa han: I de amerikanske arbeideres navn sier jeg til de tyske: Kom ikke a tal til os om fred og Internationale konferanser. knten knuser I selv sders autokrati,'eller vi skal gjo're det for eder. Ut avffrankrike,ut av Belgian, ut ar Serbian, tilbake til Tyskand, sa kan vi teles Ted»m fred» S. 135»» Vet 8 om tilsidst tvang drt motstrebende Amerika inn 1 krigen, var dr tte folks utviklede retfserdighetsfaielse, den vok- - sende harme og gru over de oprorende forbrydelser mot menneskeretten som et enkelt folk trodde 8ig berettiget til for a gavne sineegne interesser - den endelige forstielse av at hvis slike forbrydelser skulde fa. ga, ustraffet, stod menneskehetens hcieste mellemfolkelige moralverdier for fald, de hvorpa fremtidens folkesamkvem rod bygges. Et seirende Tyakland ville derfor fxxx gjire tilvaerelsen uutholdelig for andre folk pa. var klode, Lfterat det lille Serbien KKX var orerfaldt av 5steriko mad- Tysklands billlgelae, begyndte for Amerikanerne Tysklands'forbrydolser fcrst og fremst med at d-t anstiftet verdenskrigen, og sa kom pverfaldefpa. Belgien og de gruopvekkende Odeleggelaer i dette uskyldige land, hvis nbitralitet Tyskland selv hadde garantfert ved den traktat som den tyske rikskansler ulykkeligvie kaldte, f bare en papirfillei,' Dertil kom mishandling en, utpresningeji og deporti- - tionen av den civile bofolkning i dette lidondo land; det r&to slayeriets fjoninforelre. Sa 'xomfejcfixlufttogene 0^ bonibarderln^en av upne b^er, med mssseiiyrderier av fredeli^e bor;jere, kvinner og barn - si alle lags forbrydorske sammensvergelser og attontater, ogaa i noitra- 1$ land, ikke mladet i ^norika selv, o. m. m. 5a densnikmordersjce sajnknin^ av fredelige handelsskip, aom kulminerte i saankni n- gen av,, iiusitania" OR jubelen i Tyskland over denne skjendselsdid. men ax tilslnt kca proklamationen om fuld frihet for tysker- <f til o ( i overffjlde og Odelegge hvemsomheist indenfor visse dele av verdenshavet, bade fiender og nbitrale, endog uten varael, I forfcerdende brytelitet overgik dette for amerikanerne alt Jived borbariets historle kan fortelle om, og stlllet aelv fortldens vacrste sj5r0vere i k "

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Planleggingen av invasjonen D-DAGEN. Webmaster ( :45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6. Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN.

Planleggingen av invasjonen D-DAGEN. Webmaster ( :45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6. Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN. D-DAGEN Webmaster ( 24.09.04 17:45 ) Målform: Bokmål Karakter: 6 Ungdomsskole -> Samfunnsfag -> Temaoppgave D- DAGEN. 6. juni 1944 ble 300.000 mann, 250 krigsskip, 10.000 fly og 4000 landgangsbåter satt

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO 10 5135 10 5135 I Da var det han skrek gjennom brenningens sus til Gud i sin høyeste nød: «Innerst derinne på strandens grus, sitter min viv ved det fattige hus o~ venter med barnet på brød» I, l,'. Englands militære

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER 1. VERDENSKRIG DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER DESTABILISERT MAKTBALANSE ALLIANSER NASJONALISME, PANSLAVISME IMPERIALISME MILITARISME ENDREDE MAKTFORHOLD MELLOM STORMAKTENE-FRA MAKTBALANSE TIL TODELING.

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SAMTALE:

SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «Fury» samtaleguide SPØRSMÅL TIL SAMTALE: «Jeg er helt skjelven», forteller en eldre mann meg på vei ut av kinosalen. Vi har sett David Ayers film, «Fury», sammen, og jeg skjønner godt hva han mener. «Fury»

Detaljer

En arktisk dødsreise

En arktisk dødsreise En arktisk dødsreise Ishavskonvoiene og sjøkrigen i Nordishavet 1940 1943 Bokprosjekt av Magnus Thor Hafsteinsson Datoen 21. Juni 1941 markerer en milepæl i historien til annen verdenskrig. Da invaderte

Detaljer

bygge og jo sterkere kan våpnene bli.

bygge og jo sterkere kan våpnene bli. 1 AXIS & ALLIES REV. (2004) Den nyeste utgaven av klassikeren Axis & Allies med nye enheter (destroyere, marinesoldater, artilleri), redesignet kart, nye måter å vinne på, og i tillegg er reglene justert

Detaljer

Øst-Karelen og Fortsettelseskrigen 1941-1944 Kort om frimerkeutgavene for Øst-Karelen Det er alltid filatelister! De første poststedene blir

Øst-Karelen og Fortsettelseskrigen 1941-1944 Kort om frimerkeutgavene for Øst-Karelen Det er alltid filatelister! De første poststedene blir Øst-Karelen Øst-Karelen og Fortsettelseskrigen 1941-1944 Kort om frimerkeutgavene for Øst-Karelen Det er alltid filatelister! De første poststedene blir opprettet Flere poststeder blir opprettet Posttransporten

Detaljer

Ingrid Storholmen Her lå Tirpitz

Ingrid Storholmen Her lå Tirpitz Ingrid Storholmen Her lå Tirpitz Om forfatteren Ingrid Storholmen har utgitt fire kritikerroste diktsamlinger samt prosaboken Tsjernobylfortellinger (2009), som blant annet er oversatt til engelsk og hindi.

Detaljer

SNO. Når man de siste uker har tatt dagsavisene i hånden har disse struttet av prangende overskrifter. Som regel begynner disse

SNO. Når man de siste uker har tatt dagsavisene i hånden har disse struttet av prangende overskrifter. Som regel begynner disse \ \ \ ' "'--. ) Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014, Når man de siste uker har tatt dagsavisene i hånden har disse struttet av prangende overskrifter. Som regel begynner disse artl~ler ~~ således:

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

LIVS HISTORIE 2-LIV FLYKTER FRA HONNINGSVÅG TIL REPVÅG.

LIVS HISTORIE 2-LIV FLYKTER FRA HONNINGSVÅG TIL REPVÅG. 20170605 LIVS HISTORIE 2-LIV FLYKTER FRA HONNINGSVÅG TIL REPVÅG. 7. Det er vel ingen som kan tenke seg at noen vil sette fyr på lille Repvåg? Det er helt utenkelig. Her bor det jo til og med tyske offiserer

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

notebook. January 09, onsdag

notebook. January 09, onsdag onsdag 8. januar 2014 1 Hva gjør nordmenn om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Norge? Hva gjør man i Afrika om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Afrika? 2 3 TEST vinterklær 4 Forhandler om fred

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Winston Churchill og opptakten til første verdenskrig

Winston Churchill og opptakten til første verdenskrig JON HUSTAD UNG GIGANT Winston Churchill og opptakten til første verdenskrig Jon Hustad: UNG GIGANT Winston Churchill og opptakten til første verdenskrig Schibsted Forlag AS, Oslo 2014 Elektronisk utgave:

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

Uke: 17 Navn: Gruppe: G

Uke: 17 Navn: Gruppe: G Uke: 17 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Transport Vi øver på å skrive fritekster Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk pluss ungdom» Info: Tirsdag 26.04. skal vi på kino for å se filmen:

Detaljer

Restauratøren av Ecce Homo stiller ut

Restauratøren av Ecce Homo stiller ut www.espana24.no UTGAVE 45 3. FEBRUAR 2014 ÅRGANG 3 GRATIS PERIÓDICO ESCANDINAVO - SKANDINAVISK AVIS - COSTA BLANCA Alicante-vin dumpes i Henan i Kina Totalt 13 000 flasker med vin fra kooperativet Nuestra

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

DE KOM TIL OSS. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms

DE KOM TIL OSS. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms Inger Selven Watts DE KOM TIL OSS Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord- Troms PAX FORLAG A/S, OSLO 2016 PAX FORLAG 2016 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG A/S ISBN: 978-82-5303-936-7 INNKJØPT

Detaljer

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden).

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). Fakta om Island OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). AREAL: 103.000 kvadratkilometer (107. i verden). OPPDAGET: År 874. SELVSTENDIG: 17. juni 1944

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

KØBENHAVN-OSLO. En mann på to hjul, den 9.9.09

KØBENHAVN-OSLO. En mann på to hjul, den 9.9.09 KØBENHAVN-OSLO En mann på to hjul, den 9.9.09 Trase: Køben.-Helsingør-Helsingborg- Gøteborg-Kungelv-Lilla Edet-Dals Ed- Nøssemark-grensen-Aremark-Ørje- Hemnes-Fetsund-Korsvoll. Distanse: 70.2 mil Løypa:

Detaljer

Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016 Bjørn Tore Rosendahl Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016 Ærede krigsseilere. Kjære alle sammen. I dag feirer vi 71-årsdagen for de alliertes seier i Europa, og Norges frihet fra tysk okkupasjon.

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene.

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene. På skråss med Aftenposten Morgen 22.05.1999 DEVOLD SIMON FLEM Seksjon: Nyheter Sistesiden Side: 56 Krigen i Kosovo og Jugoslavia Jeg får mange brev fra barn og tenåringer som skriver om det som skjer i

Detaljer

Manhattan-prosjektet

Manhattan-prosjektet Manhattan-prosjektet Manhattan-prosjektet var startskuddet for en stor del av utviklingen innen atomvitenskap; det startet med at Albert Einstein etter kontakt med Léo Szilard skrev et brev til President

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Europa Vest-Europa. Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Europa den nest minste verdensdelen 2 Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Mer enn 700 millioner

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

12. Oscarsborg festnings vaktjournal 8. 9. april 1940

12. Oscarsborg festnings vaktjournal 8. 9. april 1940 12. Oscarsborg festnings vaktjournal 8. 9. april 1940 1: SAMMENDRAG MED BESKRIVELSE AV DOKUMENTENE 1.1 Kort beskrivelse av dokumentenes art, unikhet og betydning. Vaktjournalen fra Oscarsborg festning

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

En fotografisk reise

En fotografisk reise En fotografisk reise Sigbjørn Sigbjørnsen TAXI En fotografisk reise Lukketid: 20 år Jeg har fotografert nesten hele livet, mitt første speilreflekskamera fikk jeg da jeg var tretten år, og et par år senere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren Fredrik Backman Britt-Marie var her Oversatt av Einar Blomgren Borg er et fiktivt sted. Enhver eventuell likhet med virkelige steder er utilsiktet. Til mamma, som alltid sørget for at det fantes mat i

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

Fra en av de mange geysirene.

Fra en av de mange geysirene. 1 Reisebrev fra Sagaøya Island NVIO/ Oslo ble invitert av et historielag på Island til å komme opp å besøke Sagaøya i 2016. Osloforeningen takket ja til invitasjonen og inviterte deretter alle INTOPS-

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Denne beretningen baserer seg på undersøkelser ved 3-7-2-1-2 Jocelyn Angove. Jocelyn, som er barnebarn av Ernest Frederick Clayton, har også deltatt

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2014 Reisebrev fra Madagaskar Av Dag Arne Roum og Svein Stubberud Hver mandag kl 18.30 samles Antsirabe Rotary klubbs medlemmer seg på et fint hotell i denne

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Digitale Dokumenter Vår 2010

Digitale Dokumenter Vår 2010 Digitale Dokumenter Vår 2010 Kambiz Zakaria Kambiz.zakaria@hiof.no I denne oppgaven har jeg tatt for meg ulempen ved en krig. Og det er at mane uskyldige dør. Jeg har funnet bilder som gir klar beskjed

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Dette er historien om Stjernekrigen. Du kan selv følge med i boken din, og når du hører R2-D2 pipe slik som dette... så kan du bla om til neste side.

Dette er historien om Stjernekrigen. Du kan selv følge med i boken din, og når du hører R2-D2 pipe slik som dette... så kan du bla om til neste side. Dette er historien om Stjernekrigen. Du kan selv følge med i boken din, og når du hører R2-D2 pipe slik som dette... så kan du bla om til neste side. Og så begynner vi! For lang tid siden, i en stjernetåke

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

Stein Arne Nistad. Et historisk drama om kjærlighet, liv og død i slaget om Narvik 9. 14. april 1940. Basert på en sann historie.

Stein Arne Nistad. Et historisk drama om kjærlighet, liv og død i slaget om Narvik 9. 14. april 1940. Basert på en sann historie. Stein Arne Nistad SEKS DAGER I APRIL Et historisk drama om kjærlighet, liv og død i slaget om Narvik 9. 14. april 1940. Basert på en sann historie. Copyright 2015 SeñorC forlag 1. utgave, 1. opplag, Oslo

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Half of double trouble

Half of double trouble Mud & snow Ber l i n or Bu s t Half of double trouble Ford GTB - litt av en ford... Historiske Militære Kjøretøyers Forening Nr. 1 februar 2011 1 ISLAND med 4 Island virker som en magnet på folk med spesielle

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Til historielærer. Perspektivers historieseminar Oscarsborg, 8. -9. april 2015 1940 2015

Til historielærer. Perspektivers historieseminar Oscarsborg, 8. -9. april 2015 1940 2015 Til historielærer Perspektivers historieseminar Oscarsborg, 8. -9. april 2015 1940 2015 9. april. De ser båtene. Først som ubestemmelige silhuetter, som skygger i mørket. Det er norske vaktbåter ved Færder

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss. Det ble to intense dager med. Fredagskvelden krysset vi. På veien passerer vi først restene av Westwall

Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss. Det ble to intense dager med. Fredagskvelden krysset vi. På veien passerer vi først restene av Westwall En Skrevet tur og fotografert utenom av Yngvar Halvorsen det vanlige 30 nov 2008 Skrevet og fotografert av Erik Ettrup atlantikwall-research-norway Etter en lang vinter bestemte vi i ARN oss for å prøve

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

En glemt polarhelt fra Telemark

En glemt polarhelt fra Telemark En glemt polarhelt fra Telemark av Lars Ravn Telemarksavisa 16.september 2011 Etter bl.a. kildemateriale fra Langesund og Omegns Sjømannsforenings historiske arkiv. Det er en utbredt oppfatning at tre

Detaljer

LIVS HISTORIE 4 - LIVET PÅ VENT I MOSJØEN

LIVS HISTORIE 4 - LIVET PÅ VENT I MOSJØEN 20170605 LIVS HISTORIE 4 - LIVET PÅ VENT I MOSJØEN 18. Fra Tromsø til Mosjøen. Det gjelder å komme seg bort fra kaoset i Tromsø. Mandag den 13. november går Liv og familien om bord i lokalbåten Glimmingen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

DE AVLYSTE OLYMPISKE LEKER I 1940 av Fredrik C. Schreuder

DE AVLYSTE OLYMPISKE LEKER I 1940 av Fredrik C. Schreuder DE AVLYSTE OLYMPISKE LEKER I 1940 av Fredrik C. Schreuder 1. SOMMERLEKENE I utgangspunktet var det tre kandidater til å arrangere de olympiske sommerleker i 1940 Helsinki, Roma og Tokyo. Beslutningen skulle

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg hadde fri. Før aktivitet. Jeg hadde fri. Etter aktivitet

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg hadde fri. Før aktivitet. Jeg hadde fri. Etter aktivitet Uke 7 - mandag Jeg hadde fri Jeg hadde fri Uke 7 - tirsdag Jeg trodde det var veldig lett selv om det var 5 ganger. Jeg følte pulsen héle tiden. Men det var fremdeles veldig kjekt. Det som var så bra var

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

Andre verdenskrig Fra Wikipedia - den frie encyklopedi

Andre verdenskrig Fra Wikipedia - den frie encyklopedi Andre verdenskrig Fra Wikipedia - den frie encyklopedi 22. desember 2007 Denne teksten er en lett modisert utgave av bokmål- og riksmålsutgaven av Wikipedias artikkel om den andre verdenskrig. Det spesielle

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer