Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy."

Transkript

1 Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY Kommentar til utlagt søknad fra Atlantos AS om tillatelse til å etablere nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbueaure i sjø på ny lokalitet «Sveggevika» i Averøy. Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy. I disse høringsdokumentene mener vi at det ikke fremgår at tiltakshaver har foretatt noen reelle vurderinger av negative konsekvenser av etableringen og videre utvikling av oppdrettsnæringen i områdene i tilknytning til Sveggevika. De negative konsekvensene av tiltaket er underkommunisert, ved at dette ikke er drøftet i seg selv og ikke er sett i sammenheng med annen nåværende og planlagt forurensende industriell virksomhet i området. Det er videre oppsiktsvekkende at lov og forskriftsverk som gjelder etablering i og forvaltning av norsk natur ikke er nevnt i søknaden. Naturvernforbundet mener det er oppsiktsvekkende at søknaden kun inneholder minstekrav til dokumentasjon jfr. laksetildelingsforskriften 36 Minste krav til søknad. Oppdrettsnæringen er underlagt forskrift om internkontroll, og i internkontrollforskriften 5 heter det i første ledd: Virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten Det er naturlig at god kjennskap til naturmangfoldloven kommer inn under denne bestemmelsen. Likeledes er miljøinformasjonsloven 9. Kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet viktig. Med bakgrunn i at nytt lovverk ikke blir tatt inn i bedriftens internkontrollsystem, er det nødvendig at bedriften revideres og bedriftens evne til å til en hver tid etterleve gjeldende lovverk undersøkes. Dette er nødvendig slik at man stadfester at bedriften evner å etterleve gjeldende reguleringer slik at man unngår unødvendige miljøbelastinger. Naturmangfoldloven som i de utlagte dokumentene ikke er nevnt, gjelder for alle tiltak som kan ha påvirkning på det biologiske mangfoldet med mindre at tiltaket er tenkt etablert på Svalbard eller Jan Mayen. Adresse: v/ Johan Fredrik Schmedling, Husøyvegen Frei Telefon: E-post: Internett:

2 Vanndirektivet har til hensikt å sikre bærekraftig vannbruk i alt kystvann og vassdrag. Vanndirektivet fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. Forurensning skal fjernes og andre tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden gjennom målrettede tiltak. Direktivet krever økt miljøovervåking av vann, slik at vi kan følge med på det som skjer i vassdragene, grunnvannet og kystvannet, både de kjemiske og de biologiske forholdene. Årsakene til dårlige miljøforhold skal avdekkes, og om nødvendig skal forbedringstiltak settes i verk. Det er derfor viktig at man også på lokalt plan iverksetter langsiktige planer og tiltak for å forvalte naturens ressurser ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som også sikret tilgang til sunne økosystemer også for etterslekten. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har mottatt og gjennomgått søknad om endret tillatelse og har følgende kommentarer til vurderingene: Tilrettelegging for vurdering av en rekke lover, forskrifter og planarbeider er ikke gjort i søknaden. Her kan nevnes: Naturmangfoldloven (NML). Forurensningsloven med forskrift. Miljøinformasjonsloven 9. Aktuelle planverk for området (Fylkesplaner, vannområdevurderinger mm.) Vanndirektivet NML 8 Kunnskapsgrunnlaget er ikke vurdert. NML 9 Føre-var-prinsippet er ikke vurdert. NML 10 Total belastning på økosystemet er ikke vurdert. NML 11 Kostnader ved miljøforringelse er ikke vurdert. NML 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (BAT) er ikke vurdert.

3 OPPDRETTSANLEGG I SVEGGEVIKA SETT I LYS AV PLAN FOR SAMORDNA VANNFORVALTNING (HERUNDER VASSREGION MØRE OG ROMSDAL) Plan for samordna vannforvaltning Det er etablert regionale planer for vannforvaltning i Norge. Hensikten med slike planer er å sørge for en samordna og helhetlig vannforvaltning for å sikre et godt vannmiljø, beskytte vannressursene og bruke disse på en bærekraftig måte. De regionale planene (herunder plan for vassregionen Møre og Romsdal), er utarbeidet på oppdrag fra staten. Dette planverket er basert på bestemmelsene i vannforskriften, (jfr. EUs vanndirektiv) samt plan- og bygningsloven. Vannforskriften definerer hvordan et godt vannmiljø skal være ut fra økologiske og kjemiske forhold (standard parametre). I hver vassregion er overflatevann, grunnvann og kystvann blitt kartlagt på bakgrunn av karakteristikk og vurderinger av miljøtilstanden i lokalt avgrensede vannområder. For hvert vassområde er det utarbeidet en lokal tiltaksanalyse med detaljert oversikt over vannforekomstene. Disse analysene er de viktigste grunnlagsdokumentene for de regionale planene. I hver regional plan utpekes en rekke utfordringer for vannmiljøet i områdene som plana dekker. I plan for vassregionen Møre og Romsdal er en rekke utfordringer for vannmiljøet listet opp, herunder akvakultur. Der en har kommet frem til at miljøtilstanden er dårlig, er det foreslått tiltak som kan bidra til miljøforbedringer. Aktuell sektor/ forurenser blir ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tiltak for å forbedre miljøet. Men for å lykkes med forbedringer trengs kunnskapsinnhenting. I planprosesser har en tidligere ofte erfart at tiltakshavere (som søker om å igangsette virksomhet som sannsynligvis vil få negative miljøkonsekvenser) og myndigheter som anbefaler eller gir tillatelse til slik virksomhet, mangler en god del kunnskap om miljøtilstand i vann. Mange av tiltakene som foreslås i de regionale planene går derfor ut på å foreta videre undersøkelser og overvåkning av vannområdene i hver vassregion. (Se også: -tjenester/regionalenheten/miljo/vannforvaltning/regionaleplaner-for-vannforvaltning-pa-horing). Vannportalen Møre og Romsdal Av 1895 vannforekomster i vassregion Møre og Romsdal har 600 av disse (31 %) betydelig grad av sannsynlighet (risiko) for ikke å oppnå minst god miljøtilstand innen 2021, slik det kreves i vannforskriften og EUs vanndirektiv. Vannmiljøet i vassregion Møre og Romsdal har følgende hovedutfordringer: Akvakultur, gyrodactylus salaris, miljøgifter, avløp, flomsikring og andre fysiske inngrep, landbruk og vassdragsreguleringer. Kystvannet i vassregionen tilhører økoregionen Norskehavet Sør. Denne regionen er for det meste moderat eksponert for negativ miljøpåvirkning, dog med en del store lokale variasjoner. En del terskelfjorder, poller og andre avgrensede bassenger er definert som beskytta vannområder. Noen vannområder er ferskvannspåvirka ettersom disse er utløp til/fra større

4 vassdrag. (Se også: vannportalen/forsiden/vannregioner/møre- og Romsdal/Mer om vassregion Møre- og Romsdal). Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion Pilotfase til og med Full gjennomføring Rullering , og deretter rullering etter 5 år. Saker angående miljøforverring skal behandles etter vannforskriften 12. Nye bestemmelser om regionale/kommunale planstrategier (T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging), skal tas i bruk. Statlige planretningslinjer (nasjonale forventninger til all planlegging som kommunen legger til grunn for sin planlegging), er hjemlet i plan- og bygningsloven 6-2: Hvilke mål/verdier som skal ligge til grunn for planleggingen, og hvordan ulike interesser/hensyn skal ivaretas og veies mot hverandre, jfr. også plan- og bygningsloven 1-1 (lovens formål) og plan- og bygningsloven 3-1 (oppgaver og hensyn i planlegging etter denne loven). Regional planlegging: Fylkesplan , Regional planstrategi , Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområder. For komplett liste, se også: Naturvernområder: Naturbase sine nettsider. Akvakultur (punkt ): Forskning på regionale effekter har hittil vist at resipientene tåler dagens utslipp, men mer kunnskap må til for å kunne vurdere risiko ved mer aktivitet fra akvakultur (s. 38). Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven (NML) kapittel II, (jfr. regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion): I NML 3 og 4 finnes forvaltningsmål for ulike naturtyper/arter i Norge. Regional forvaltningsplan for alle vannforekomstene i vassregionen har miljømål som fordrer bærekraftig bruk av vannforekomstene, og på en slik måte at det er god balanse mellom vern og bruk av disse områdene. NML 7 har retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, med tilhørende prinsipper for denne myndighetsutøvelsen i NML 8 til 12. Disse prinsippene skal fremgå av vedtak i sakene. Prinsippene gjelder tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (NML 8), føre-var-prinsippet (NML 9), samlet belastning på økosystemet (NML 10), kostnadene ved enkelttiltak bæres av tiltakshaver (NML 11), samt bruk av miljøforsvarlige teknikker/driftsmetoder ved gjennomføring av tiltak (NML 12). Tiltaksprogram for Møre og Romsdal vassregion Ifølge vannforskriften 25 og vedlegg II i vannforskriften, skal tiltaksprogrammet være sektorovergripende, og skal bygge på gjennomførte analyser og vurderinger. Tiltaksprogrammet beskriver hvordan fastsatte miljømål for vannforekomstene skal nås innen 2021 (eller annen nærmere angitt frist). Forutsetningene i vannforskriften 10 må være

5 oppfylt. Tiltaksprogrammet skal være i samsvar med nasjonale føringer og statlige planretninger gitt i samsvar med plan- og bygningsloven 6-2. Det er behov for tverrfaglig kunnskapsbasert problemkartlegging og gjennomføring av vannforskriften (EUs vanndirektiv). Det er kunnskapsbehov innen 1) naturfag (akvatisk biologi/økologi, hydrologi, kjemi og teknologi (kartlegging og tiltak), 2)samfunnsfag (samfunnsøkonomi, statsvitenskap, samfunnsgeografi, statsvitenskap og jus). Kunnskapsgrunnlaget er generelt mangelfullt. Derfor er karakteriseringene av vannforekomstene ofte usikre. Dette medfører at det kreves videre undersøkelser og overvåkning for å kunne gjøre vurderinger av om miljøtiltak er nødvendige. Grunnet mangelfullt kunnskapsgrunnlag, er en stor del av tiltakene overvåkning, problemkartlegging og kunnskapsinnhenting (s. 9-10). Ulike relevante tiltak som berører fiskeoppdrettsanlegg er nevnt, herunder: Beredskapstiltak/forebyggende tiltak mot akutt forurensning (punkt 5.3.4), slik som risikovurdering av akutt forurensning, (s. 2223). Tiltak mot avrenning fra diffuse kilder (herunder oppdrett og forurenset sjøbunn): Regionale overvåkningsprogrammer i områder med høy tetthet av oppdrettsanlegg eller spesielle utfordringer. Krav om resipientundersøkelser (inkludert MOMC) i områder med akvakulturanlegg. Vurdere tiltak hvis dårlig miljøtilstand. Det kreves økt kunnskap om påvirkning og tilstand i områder med akvakultur, (s. 2122). Tiltak mot biologisk påvirkning (punkt 5.4), fiskeoppdrett (punkt 5.4.1) og fremmede arter (punkt 5.4.2). Disse tiltakene må ses i sammenheng med forskrift om bekjemping av lakselus i akvakulturanlegg, (FOR nr. 1140). Det er innført tiltaksovervåkning når det gjelder forekomst/spredning av og kontroll med gyrodactylus salaris (lakselus). I Søre Nordmøre vassregion er Driva-vassdraget (og Sunndalsfjorden) særlig utsatt (s ). I denne forbindelse er det viktig å få kartlagt følgende: Hvordan påvirkes laks og sjøørret som vandrer via fjordarmer-/systemer på Søre Nordmøre der lakselus er et problem? Overvåkningsprogram for Møre og Romsdal vassregion , Sveggevika (Averøy) Sveggevika er definert som kyst og er rapportert å ha god miljøstatus pr. i dag. Påvirkningskilder i vannområdet antas å komme fra avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett, samt lakselus. Derfor er det oppført at området er satt under tiltaksovervåkning. Ovenfor nevnte påvirkningskilder er også nevnt som problemer i andre nevnte kyst- og fjordområder i Averøy og andre kommuner i nærområdene der det finnes en del akvakultur.

6 Dette er moderat eksponert kyst/fjord/skjærgård, og deler av fjordområdet er beskyttet kyst/fjord. Enkelte deler av nærområdene er definert som oksygenfattig (Averøyfjorden). Sveggevika grenser dessuten opp til Ekkilsøyvika, som er klassifisert å være i svært dårlig økologisk tilstand. Av andre påvirkningskilder som kan nevnes i andre nevnte kyst- /fjordområder i Averøy kommune er: landbruk, avløp, noe industri, avrenning fra transport og infrastruktur. Bemerk at det ikke finnes informasjon om 1) kjemisk tilstand (prioriterte miljøgifter) i resipienten Sveggevika. Dessuten er det her få registreringer av kvalitetselementer for 2) økologisk tilstand (biologiske, fysisk kjemiske, hydromorfologiske, vannregionspesifikke stoffer), 3) andre påvirkninger, 4) biologisk påvirkning, 5) forurensning og 6) fysiske inngrep. Generelt er det få registreringer av kvalitetselementer i nærområdene til Sveggevika. EU-rapport om gjennomføringen av vanndirektivet (norsk versjon) Når det gjelder vannforurensning (for eksempel fra industri, landbruk, akvakultur og husholdninger) kreves det forbedringer, slik at relevant regelverk (herunder industriutslippsdirektiv, plantevernmiddeldirektiv, nitratdirektiv og avløpsdirektiv) kan etterleves etter sin hensikt. Etterlevelse av gjeldende (relevant) lovverk bør inngå i forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for vannområder. BAT: Når det gjelder industri, skal krav til BAT, myndighetskrav, lovgivning og gjeldende planer som er nødvendig for å nå målene i vanndirektivet, gjennomføres systematisk og synliggjøres i saksbehandling og rapportering. Tiltaksprogrammer for å oppnå god vannkvalitet skal baseres på vurdering av påvirkninger og effekter på bakgrunn av et pålitelig kunnskapsgrunnlag om økologisk og kjemisk tilstand. Vurderingen av påvirkninger og effekter på vannkvaliteten må være god for å kunne gjennomføre forvaltningsplanene, og dermed vanndirektivet og annen relevant miljøvernlovgivning. GAP-analyse: Analyse av GAP er definert som avstand mellom dagens miljøtilstand og målet om minst god miljøtilstand. I en slik analyse skal en klargjøre konkret hva som må gjøres, hvordan, av hvem, og hvor lang tid det vil ta å nå målet. All vannbruk skal tilpasses miljømål som følger av vanndirektivet og endringene som følger med dette skal håndheves. Dette medfører at eksisterende tillatelser til utslipp som er gitt av myndigheter skal gjennomgås på nytt, slik at alle slike tillatelser blir oppdatert i henhold til gjeldende krav til vannkvalitet. Dessuten må det etableres kontroll med at reviderte tillatelser blir etterlevd. Tilsynet skal være risikobasert, og det må være satt av tilstrekkelig kapasitet til slik håndheving. Tiltakene mot forurensningskilder skal være målrettede og konkrete. Oppryddingstiltak er påkrevd når dette er nødvendig, det vil si som konkrete tiltak for å forbedre vannkvaliteten i det forurensede området slik at denne blir god. Målet er at vannkvaliteten skal bli så god som mulig.

7 EU-veileder om økologiske vannføringer, nr. 31 (Eflows-veiledningen) Dette er en ny veileder der EU har kommet frem til følgende felles definisjon av hva «god» vannkvalitet er, nemlig at vannkvaliteten er i «minst god økologisk tilstand». Generelt om vannforskriften Formålet med reglene i vannforskriften er en helhetlig forvaltning av alt vannet som finnes i Norge, fra fjell til fjord til kyst (og motsatt retning). Alt vann skal ses i sammenheng. Fokuset er på vannkvalitet og økologi, og som minimum skal være (forbli eller bli) god. Dette forutsetter samordning og samarbeid mellom ulike sektorer som bruker/påvirker vann og sektormyndighet. Veileder til vannforskriften 12 Vedtaksmyndigheten skal vurdere om vannforskriften 12 skal brukes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke blir oppnådd eller miljøtilstanden forringes. For å kunne vurdere om virksomheten faller inn under vannforskriften 12, må sektormyndigheten ha kunnskap om dagens tilstand i vannforekomsten, og om eventuell endring i tilstand (vannkvalitet) som denne virksomheten forventes å medføre. Forventet påvirkning som tiltaket har/vil ha på kvalitetselementer (naturverdier) er avgjørende. For at det skal kunne gis rettskraftig tillatelse til slik virksomhet, må vilkårene i 12 i vannforskriften være oppfylt, det vil si vurdert. Sektormyndigheten skal spesifisere overfor tiltakshaver hvilken informasjon de må innhente (for å få behandlet sin søknad). Tiltakshaver er ansvarlig for å fremskaffe nødvendig informasjon om effektene virksomheten har/vil få på resipienten (berørte vannområder), særlig relevante kvalitetselementer som påvirkes. «Bærekraftig akvakultur» etter prinsippene fra EUs vann- og havdirektiv (basert på Cefas-rapport med tilhørende tilleggsrapport) Henviser til at bransjen selv ønsker å få etablert «best praksis» i Europa når det gjelder utvikling av gode miljøløsninger innen oppdrettsnæringen (akvakultur). Dette innebærer flere typer tiltak, herunder: Mange negative miljøpåvirkninger/effekter fra akvakultur må avbøtes med effektive tiltak. Veilednings og forvaltningsverktøy med retningslinjer fra sektormyndigheter for håndtering av problemer knyttet til spredning av invasive arter, sykdommer, lakselus, rømning og innkrysning i ville bestander. Vekt på ny og forbedret teknologi for å motvirke forurensning. Gjennomføring av gode kontroll og tilsynsordninger i samarbeid mellom bransje, industri og myndigheter.

8 Valg av egnede lokaliteter til akvakulturvirksomhet. Forutsetter gode planprosesser med tilstrekkelig saksutredning. Prinsippet om at «forurenser skal betale». Selv om området er satt av til Natur, Fiske, Friluftsliv, Ferdsel, Akvakultur (NFFFA) formål, og at det tidligere har vært lagt ut oppdrettsmerder i området, fritar dette ikke tiltakshaver å gjennomføre nødvendige vurderinger etter NML. Naturvernforbundet mener at kunnskapsgrunnlaget jfr. NML 8 i denne saken er for svakt og at konsekvensen av å legge et nytt oppdrettsanlegg i området vil tilføre området enda større miljøbelastning. Det er med dette rimelig å anta at områdene innover i fjordsystemet ikke vil nå vanndirektivets hensikt om at alle norske vassdrag skal ha miljøtilstand god før Dette støttes i dokumentet Rapport Averøy - Runde Miljøsenter - Miljøundersøkelse 2011 Med utgangspunkt i de opplysninger som finnes i Naturbase, er ikke fjordsystemet som strekker seg fra våtområdet ved Bafjorden og ut i åpent hav ved Hasseløya og Langøya godt nok kartlagt. Området har en rekke kvaliteter som gjør området interessant i forhold til en rekke arter av tang, tare, koraller og lignende. Det er derfor nødvendig at det gjennomføres en grundig marinbiologisk kartlegging av hele fjordsystemet, for å sikre det biologiske mangfoldet. Videre må funnene i området bli sett i sammenheng med lignende lokaliteter i Averøy, først når dette er gjennomført kan man si noe om den totale belastningen på økosystemet jfr NML 10 Uavhengig av om det er fiskeoppdrett eller om det er landbruk som er skyld i miljøforringelsen som er avdekket, er det nødvendig og avlaste fjordsystemet slik at en videre negativ påvirkning av miljøet stoppes. Det er i dag ikke produksjon ved den omsøkte lokaliteten og det er derfor viktig og i tråd med naturmangfoldloven (NML) 9 (føre-varprinsippet) at det ikke legges til rette for videre bruk av denne lokaliteten. Med utgangspunkt i både Rapport Averøy - Runde Miljøsenter - Miljøundersøkelse 2011 og Oppdrettsnæringen - Notat vedrørende miljørapport fra Runde Miljøsenter er det hevet over tvil at hensynet til økosystemets totale belasting ikke er tilstrekkelig vurdert. Det kommer ikke fram av dokumentene i hvilke omfang utslipp fra et nytt eller de allerede eksisterende oppdrettsanleggene påvirker vannkvaliteten i området. Dette betyr at hensynet til NML 10 ikke er ivaretatt og at det ikke foreligger nødvendige undersøkelser og vurderinger som ivaretar lovens hensikt og mål. Som eksempel vil vi nevne lokaliteten Setra 1, denne lokaliteten ligger slik til at det vil være naturlig at den påvirkes av aktiviteten ved et nytt oppdrettsanlegg i området. 1

9 I et hvert økosystem hvor det avdekkes at økosystemet er i negativ utvikling, oppstår det en kamp om hvem som er skyld i tilstanden. NML 11 Kostnader ved miljøforringelse Ut i fra de utlagte dokumentene er kampen om fordeling av skyld alt godt i gang. Det er derfor viktig at lokal myndighet gjør nødvendige grep som sørger for at forurenserne må betale for opprydding. Dette er nødvendig for å sikre at ikke lokalmiljøet ved beboerne til slutt blir sittende igjen med kostnaden ved en eventuell opprydding. NML 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (BAT) BAT er svært viktig når man skal sikre bærekraftig forvaltning av naturverdiene. Lokalisering vil være det viktigste tiltaket, tekniske innretninger og prosedyrer er å regne som sekundære hjelpemidler. For å kunne bedre forholdene i et økosystem som er i negativ utvikling er et nødvendig tiltak å fjerne årsakene til miljøbelastningene. I denne saken vil man best ivareta hensynet til BAT ved ikke å gi ny tillatelse til oppdrettsaktiviteter i dette området. Videre må man se på både nye og gjeldene utslippstillatelser som gjelder i området. BAT skal ivareta at de teknikker som til en hver tid er til det beste for miljøet skal benyttes i utøvelsen av en næring. Dette betyr at man hele tiden skal benytte seg av de tilgjengelige teknikker som vil sørge for minst mulig utslipp i forbindelse med en nærings aktiviteter. Ser man på risikovurderinger fra andre deler av samfunnet er en visjon om 0 utslipp alt stadfestet og denne visjonen må derfor også gjelde for oppdrettsnæringen. Skal alt eksisterende utslippstillatelser opp til revisjon, eller om nye utslippstillatelser gis, må man i disse sette høye miljøstandarder med utgangspunkt i en visjon om 0 utslipp. Streng forvaltning av for eksempel utslippstillatelser vil være et virkemiddel for at næringen skal bli utfordret til nytenking. I denne spesifikke saken er Naturvernforbundet av den oppfatningen at det ikke skal gis flere tillatelser til fiskeoppdrett i dette området, dette fordi området trenger tid på å gjenopprette den naturlige økologiske standarden. Det er derfor viktig at Averøy kommune i tiden framover sørger for å kartlegge hvor overskudd av næringssalter med mer kommer fra og sørge for tiltak som begrenser utslipp av disse stoffene. Med vennlig hilsen. Johan Fredrik Schmedling. Leder for Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Miljøfaglige utfordringer med Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Significant pressures Andel god/svært god tilstand Prosent 120 100 Kyst Innsjøer Elver 80 60 40 20 0 Glomma Vest-

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Akvakulturaksjonen 2011

Akvakulturaksjonen 2011 Akvakulturaksjonen 2011 Resultater og forbedringspunkter etter tilsyn Inger Marie Haaland Disposisjon Krav til oppdrettsnæringen Resultater av tilsynsaksjonen Klifs forventninger til bransjen Veien videre

Detaljer

Statens strålevern Grini næringspark 13 1361 Østerås 21.08.2014 nrpa@nrpa.no

Statens strålevern Grini næringspark 13 1361 Østerås 21.08.2014 nrpa@nrpa.no Statens strålevern Grini næringspark 13 1361 Østerås 21.08.2014 nrpa@nrpa.no Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy uttalelse til Vestbase AS søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp

Detaljer

Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009

Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009 Kommuneplan konferansen 27. 28. oktober 2009 Kunnskapsbasert forvaltning Arne Ervik Innhold hva er kunnskapsbasert forvaltning? kobling politikk - forskning -forvaltning hva er forskningens oppgaver? forvaltningens

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk.

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk. Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk. 1 Med forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått en sentral rolle i havbruksforvaltningen. Dere har nå fått

Detaljer

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Historisk tilbakeblikk Foto: Ola Glesne 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby 1954-loven: Nasjonalparker. Rondane (1962) Foto: Bård Løken NN, Samfoto

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal postboks 2520 6404 Molde 31.12.2015 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal postboks 2520 6404 Molde 31.12.2015 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Møre og Romsdal postboks 2520 6404 Molde 31.12.2015 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Uttalelse til Veidekke Industri AS søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling med massar på nordsida

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Forslag til gjennomføring av direktiv (2013/39/EU) om prioriterte stoffer

Forslag til gjennomføring av direktiv (2013/39/EU) om prioriterte stoffer Høringsnotat Forslag til gjennomføring av direktiv (2013/39/EU) om prioriterte stoffer EUs regulering av vannforvaltningen EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) ble vedtatt i år 2000 og gjennomført

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Vanndirektivet og habitatrestaurering

Vanndirektivet og habitatrestaurering Vanndirektivet og habitatrestaurering Øyvind Walsø Direktoratet for naturforvaltning Vanndirektivet Betraktninger (53 stk): Vann er ikke en alminnelig handelsvare, men et gode som må beskyttes, forsvares

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190 Dok.nr: 25 Arkiv: FA-J80 Saksbehandler: Gjermund Pettersen Dato: 16.01.2015 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING FOR VANNREGION

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 14/653 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN I MEDHOLD AV PLAN OG BYGNNINGLOVENS 8-3 REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Hydro Aluminium AS Karmøy. Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no

Hydro Aluminium AS Karmøy. Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no Hydro Aluminium AS Karmøy Vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger e-post: firmapost@rogfk.no Vår dato: 2014-12-19 Vår kontakt: Solveig Aa. Bark Høringssvar fra Hydro Aluminium

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Vanndirektivet hjemme og ute

Vanndirektivet hjemme og ute Vanndirektivet hjemme og ute Miljøkrav til den regulerbare vannkraften Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen EUs vanndirektiv norsk vannforskrift Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser. Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning

Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser. Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning Overvåking av kystvann og kobling mot andre prosesser Anne Britt Storeng Direktoratet for Naturforvaltning FAKTA Norge har 89 581 Km 2 kystvann med 83 000 km strandlinje innen EUs vanndirektiv. 8 ganer

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Seminar - Opprydding av forurenset sjøbunn Norsk vannforening 29.04.2009 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Vannregion Rogaland VMR Rogaland Fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger 19.12.2014 BERGEN HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Innledning Viser til Rogaland

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor.

Et annet hovedinntrykk er at vannkraftproduksjon i stor utstrekning fremheves som en av de sentrale utfordringene vannregionene står overfor. Deres referanse Vår referanse Dato GT 11.12.2012 Adresseliste VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL HØRING 1 BAKGRUNN De ulike vannregionene har, i medhold av vannforvaltningsforskriften 1 28 bokstav b,

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

naturvernforbundet.no

naturvernforbundet.no Det er vakre Tysfjords varierte geologi, fjellandskap og viktige hummerbestand som er bakgrunn for forslaget om marin verneplan. Erling Solvang, leder Naturvernforbundet i Nordland, Storjord 26. April

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Utgreiing av miljøtema etter KU-forskrifta. 10.12.14 v/may Britt Jensen

Utgreiing av miljøtema etter KU-forskrifta. 10.12.14 v/may Britt Jensen Utgreiing av miljøtema etter KU-forskrifta 10.12.14 v/may Britt Jensen 1 Dei store miljøutfordringane Klimaendringar Helse- og miljøskadelege kjemikaliar Rettferdig fordeling Tap av jord og andre matog

Detaljer

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune 11. Desember 2013 Foto: Terje Johannessen 1.Bakgrunn 2.Opprettelse av prosjektgruppe 3.Rammer for saken 4.Forslag til innhold i planen Bakgrunn: Hovedmålet

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Vannforvaltning og miljøutfordringer

Vannforvaltning og miljøutfordringer Vannforvaltning og miljøutfordringer Arnodd Håpnes Naturvernforbundet 14.03. 2012 Verdier i vann Biologisk mangfold rødlista arter, spesialiserte arter, ansvarsarter, vanlige arter Særegne naturtyper fosserøyksoner,

Detaljer

Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland. Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer.

Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland. Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer. Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer. Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Epost: post@nfk.no Forord vann

Detaljer

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen

Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Miljøundersøkelser i tildelings- og driftsfasen Else Marie Stenevik Djupevåg Kyst og Havbruksavdeling Tilsynsseksjonen Tema: Regjeringens miljømål Risikovurdering forurensning og utslipp (HI) Fiskeridirektoratets

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut M. Nergård 77 64 22 10 20.02.2015 2013/4949-17 443.1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut M. Nergård 77 64 22 10 20.02.2015 2013/4949-17 443.1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut M. Nergård 77 64 22 10 20.02.2015 2013/4949-17 443.1 Deres dato Deres ref. Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Søknad om tillatelse

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR NORSK- FINSK VANNREGION 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR NORSK- FINSK VANNREGION 2016-2021 REGIONAL PLAN FOR NORSK- FINSK VANNREGION 2016-2021 Pasvik naturreservat, Pasvik vannområde. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Revidert versjon 13.10.2015 www.vannportalen.no/norsk-finsk Vannregionmyndighet

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Klimahensyn vs. vassdragsmiljø. Målkonflikter eller muligheter?

Klimahensyn vs. vassdragsmiljø. Målkonflikter eller muligheter? Klimahensyn vs. vassdragsmiljø. Målkonflikter eller muligheter? Arnodd Håpnes Naturvernforbundet 18.10. 2013 Vi som brukere vil: - Se, lukte, fiske og oppleve levende elver og vann! - Oppleve fungerende

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roald Klausen Arkiv: M10 Arkivsaksnr-dok.nr: 08/147-9 HØRING-FORVALTNINGSPLANER FOR VANN Rådmannens innstilling: Klæbu kommunestyre slutter seg til framlagt Forvaltningsplan

Detaljer

Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning

Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning Forvaltning av kystvann, Gardemoen 4.-5.-april Håkon Kryvi, Fylkesmannen i Hordaland 1 God kystvannforvaltning Vil oppfyllelse av Vannforskriftens krav sikre

Detaljer

Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010

Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010 Prosjekt for mer systematisk oppfølging av naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner 2009-2010 Roy M. Langåker, Direktoratet for naturforvaltning (DN) Utfordringer for biologisk mangfold i regulerte

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer