BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21"

Transkript

1 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL

2 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk av liften. Liften er produsert etter, og overholder, alle gjeldende forskrifter på produksjonstidspunktet. Under alminnelige bruksbetingelser er det ikke mulig å betjene liften "galt". Har De spørsmål eller ønsker angående Deres DENKA LIFT er De velkommen til å kontakte Deres leverandør. Takk for at De valgte en DENKA LIFT som Deres nye lift. Med vennlig hilsen, DENKA LIFT A/S Højvang Holbæk. Tlf Fax

3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Beskrivelse av liften Sikkerhetsregler Bruk av liften Før bruk Betjeningspaneler Oppstilling Betjening fra styrekassen Betjening fra kurven, on/off styring Betjening fra kurven, proportional styring Nedrigging av liften Ladning Selvkjøring Transport av liften Alternativ transport Nødbetjening av liften Feilsøking Vedlikehold Smøreskjema Merker Tekniske data Beskrivelse av Teleskopbom Beskrivelse av Hydraulikk Beskrivelse av Elektrisk system Målskisse Arbeidsdiagram Varenummer Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 3 av 50

4 1. Introduksjon DENKA LIFT type DL16/ 18/ 21 forener stor arbeidshøyde med lav egenvekt, hvilket gjør liften velegnet til bruk både ute og inne. Nøkkelordene for DL16 / 18/ 21 er perfekt funksjon, optimal sikkerhet, gjennomført kvalitet og allsidighet. Dette er bakgrunnen for DL-seriens store suksess. Denne bruksanvisning inneholder anvisninger for alle varianter og alle typer av ekstra utstyr. Hvis de er i tvil om, hvilket utstyr Deres lift er forsynet med se da på liftens identifikasjonspapirer, som er levert med liften. De må alltid påse at liften brukes i overensstemmelse med de forskrifter som er beskrevet i denne bruksanvisning, samt de instruksjoner som står på liften.! Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med denne bruksanvisning, skal først godkjennes skriftlig av DENKA LIFT A/S. Enhver DENKA LIFT oppfyller de strengeste sikkerhetskrav, og er bygget ifølge maskindirektivet. Samt derav følgende normer. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 4 av 50

5 S t ø t t e b e n 1.1 Beskrivelse av liften På denne siden forklares en del funksjoner og begreper, som anvendes i den etterfølgende bruksanvisning, hvis det ønskes ytterligere opplysninger se da avsnitt 9.0. Betjening fra kurv Kjøre retning Sving Med klokken (Venstre) Høyre Horisonteringsanlegg Sving Mot klokken (Høyre) Venstre Horisonteringssylinder Bomrør 2 Ut Bomrør 4 Bomrør 3 Inn Opp Bomcylinder Momentsikring Bomrør 1 Ned Løftsylinder Støttehjul Bomstøtte Betjening av Selvkøring Betjening av Støtteben Svingbom Betjening fra Chassis Støtteben Støttebenssylinder Selvkøring Fotplate Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 5 av 50

6 2. Sikkerhetsregler Liftens konstruksjon og styresystem sikrer brukeren mot uhell under normale driftsbetingelser. Dette betyr dog ikke at De skal være uoppmerksom i Deres bruk av liften. Dessuten er det viktig, at De overholder forskriftene i denne bruksanvisning. Det er ikke tillatt å omgå liftens sikkerhetsfunksjoner.! Feilbetjening eller gal anvendelse av liften kan medføre havari, personskade og livsfare. Sikkerhetsregler 1. Les og forstå bruksanvisningen samt de instruksjoner som er påklistret liften. 2. Liften må kun brukes av personer som har fått opplæring i bruk av liften. 3. Liften må aldri brukes av personer under 18 år. 4. Liften må aldri brukes av personer som er påvirket av alkohol eller medisin. 5. For å forhindre uautorisert bruk må liften aldri etterlates ulåst. 6. Det skal være en instruert person til å foreta en eventuell nødsenking fra jorden. 7. Bruk aldri en defekt lift. 8. Før bruk skal liftens sikkerhetsutstyr kontrolleres. 9. Vekten i kurven må aldri overstige 200 kg. (eller 2 mann + 40 Kg) 10. Sidekrefter i kurven må ikke overstige 320N. 11. Liften skal alltid oppstilles korrekt i vater og på bæredyktig underlag. 12. Liften må aldri oppstilles i en skråning som overstiger 5º = 8,75% 13. Ved parkering på skrånende terreng skal det brukes stoppeklosser under hjulene. 14. Opphold og ferdsel under kurven skal forhindres, fordi det kan være fare at gjenstander kan falle ned. 15. Liften skal kontrolleres for korrekt oppstilling, før bruk gjenopptas. 16. Ved oppstilling på offentlige steder skal arbeidsområdet være tydelig merket og/eller avsperret 17. Operatøren / brukeren skal ved bruk av liften sikre at tredje mann ikke kan komme i klemningsfare. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 6 av 50

7 L 18. Ved bruk skal man forsikre seg om at sperren i kurven er sikkert lukket og stigen oppe. 19. Liften må ikke brukes som kran. 20. Belastningen i kurven må aldri økes når bommen er ute av transportstilling. 21. Forlat aldri kurven mens den er i hevet posisjon. 22. Sitt eller stå aldri på kurvens rekkverk. 23. Øk aldri arbeidshøyden med stiger, planker eller lignende. 24. Monter aldri plater eller annet som kan øke vindarealet på kurven eller bommen. 25. Materialer og verktøy skal plasseres sikkert i kurven. 26. Unngå kontakt eller kollisjon med faste gjenstander/bygninger. 27. Ved arbeide nær strømførende luftledninger skal sikkerhetsavstander overholdes. 28. Liften må ikke brukes i eksplosjonsfarlig miljø. 29. Liften må aldri brukes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/sek. ( vindstyrke 6 etter Beauforts skala ). 30. Liften må aldrig brukes i tordenvær. 31. Liften må ikke utsettes for sandblåsing eller ekstrem vann påvirkning. Ved høytrykkspyling skal det unngås at det sprøytes direkte på de elektriske deler samt teleskopkjedene. 32. Under oppladning utvikler batteriene eksplosiv gass og må derfor aldri opplades nær gnister eller åpen ild. 33. Overhold alltid tidspunktet for årlig sikkerhetsettersyn. Ved arbeide i nærheten av spenningsførende el-forsyningsanlegg må hverken personer eller personløftere, etter gjeldende "Sterkstrømsreglement" komme nærmere enn de viste avstander. Krever arbeidet mindre avstander, skal den som forestår arbeidet, i forveien gjøre avtale med El-leverandøren om hvordan arbeidet skal utføres. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 7 av 50

8 3. Bruk av liften 3.1 Før bruk! All bruk av liften skal skje i overensstemmelse med denne bruksanvisning, samt de instruksjoner som er påklistret liften. For å kunne bruke liften sikkert, er det viktig å følge de instruksjoner som er i denne bruksanvisning. Og de instruksjoner som er påklistret liften. I avsnitt 8 finnes en oversikt der gjør det mulig å kontrollere om alle instruksjoner finnes på maskinen. Alle brukere skal derfor som minimum ha gjennomlest denne bruksanvisning eller ha mottatt opplæring av en rutinert bruker. Før liften tas i bruk skal man alltid kontrollere at: - batteriene er ladet. - tidsfrist for sikkerhetsettersyn ikke er overskredet. - alle styringshåndtak er intakte. - alle påklistrede instruksjoner er leselige. - det ikke er lekkasjer fra det hydrauliske system. - det ikke er synlige skader på hydraulikkslanger og rør. - det ikke er synlige skader på draget, hjul, chassis, svingbom, bom eller kurv. - lyspanel virker. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 8 av 50

9 3.2 Betjeningspaneler Betjeningssteder Pos. Funktion. 1. Styrepanel i kurv. (Nødstopp, avbryter all styring). 2. Styrekasse på svingbom. (Nødstopp, avbryter all styring). 3. Nødstopp motor. (Avbryter liftens El-motor). 4. Libelle. 5. Nødbetjening av lift. 6. Betjeningshåndtak for støtteben. 7. Betjening av selvkjøring. (ekstrautstyr) 8. Sparker for støtteben, kurv. (ekstraudstyr) 9. Sparker for selvkøring, kurv. (ekstraudstyr)! Før liften tas i bruk skal den være oppstilt korrekt, se avsnitt 3.3 Ved oppstilling i lengre tid på samme sted skal det kontrolleres regelmessig om liften fortsatt står i vater, og at alle støtteben har kontakt med jorden før arbeidet gjenopptas. Bruk aldri en defekt lift. Hvis det oppstår mistanke om, eller det oppdages feil eller skader, skal kurven straks bringes ned. Alle feil og skader skal utbedres før liften brukes igjen. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 9 av 50

10 3.3 Oppstilling Før oppstilling Kontroller alltid at underlaget er bæredyktig, og har en stigning på mindre enn 5º = 8,75% Max. 5 = 8,75% Ved oppstilling på annet enn fast underlag skal det for å fordele belastningen brukes underlagsplater under støttebenene. Understøtning Belastningen på et enkelt støtteben kan komme opp på 1800 kg (18 kn) under bruk. Derfor skal følgende anbefalinger følges. Underlag av: Minimum areal av understøtning. Flatetrykk Asfalt, betong eller fliser: Ingen særlig understøtning. 40 N/cm 2 Soloppvarmet asfalt: 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. 11,25 N/cm 2 Tør fast gressplen eller fastkjørt grus: 28 mm plate på min. 40 x 40 cm. 11,25 N/cm 2 Løs jord, våt gressplen eller annet ikke fast underlag: Is: Oppstill aldri liften på dette underlag, da selv en mindre svikt av underlaget kan være farlig. Oppstill aldri liften på ren is. max. 400mm Hvis det blir nødvendig å utligne høydeforskjeller med oppklossning, skal man forsikre seg om, at denne ikke kan skli. Da belastningen på et støtteben kan variere fra kg under bruk av liften, er det fare for, at en oppklossning kan arbeide seg løs. Kontroller at svingbommen ved svingning ikke kan kollidere med faste gjenstander, slikt som en mur eller lignende, samt bevegelige ting som kraner, skip, biler osv. Som minimum skal støttebenskvadratet være fritt. Se målskisse avsnitt 9.4.! Ved oppstilling på offentlige steder, skal arbeidsområdet avmerkes tydelig, og evt. avsperres. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 10 av 50

11 Styrekasse på svingbom E F D G A B C A B C D Nøkkelbryter. Nødstopp: Trykk for å aktivere. Drei med uret for å deaktivere. Valg av betjeningsted. Kontrollamper Grønn: Støtteben O.K. Rød: Batterier tomme for strøm. Grønn: Batterier ferdigladet. Gul: Ladning tilsluttet. E Amperemeter. Aktuell ladestrøm F Voltmeter. Batteri spenning. G Timetæller. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 11 av 50

12 Oppstilling av liften 1 Trekk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal det alltid anvendes stoppeklosser. 2. Tilslutt alltid ladekabel hvor det er muligt. 3. Åpen til styrekassen på svingbommen og drei nøkkelbryteren til posisjon "1. Drei kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 5 min. Den kan startes på nytt ved å dreie kontakten over på "CHASSIS" og tilbake på "ST. BEN". 4. Med manøvreringshåndtakene som er plassert ved forreste høyre støtteben senkes først det fremste støtteben ned for å beskytte støttehjulet mot overlast. Alle 4 støtteben skal senkes, til hjulene er fri fra jorden og den grønne lampen i styrekassen merket " STØTTEBEN OK" lyser. Den beste og hurtigste måte å oppnå korrekt oppstilling på er ved alltid å betjene støttebenene parvis. 5. Fortsett med å justere støttebenene til liften er i vater ved bruk av den innebygde libellen. Kontroller at alle støtteben har kontakt med jorden. Det er en god ide å avslutte oppstillingen ved kortvarig å påvirke alle fire manøverhåndtakene samtidig med et trykk nedad. Derved utligne trykkforskjeller imellom de forskjellige ben. Ved oppstilling i lengre tid på samme sted vil det alltid være fare for en viss signing av underlaget og/eller støttebenene, og derfor skal det kontrolleres om liften stadig står i vater og alle støtteben har kontakt med bakken før arbeidet gjenopptas. 6. Still kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS" alt etter hvor liften skal betjenes fra. Pumpen stopper. Liften er nå klar til bruk Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 12 av 50

13 Betjening fra styrekassen, On/off + proportionalstyring På svingbommen's høyre side er det forrest montert en styrekasse. Herfra kan liften betjenes fra bakkenivå. Bakkefunksjonen bør kun brukes, når kurven er ubemannet eller i en nødsituasjon, da det kan være vanskelig å overskue kurvens bevegelser. Still kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "CHASSIS" for at få styringen ned til styrekassen. Ved betjening fra styrekassen er alle funksjoner ON-OFF styrt. Betjeningen kan derfor gi kraftige bevegelser av kurven hvis der ikke passes særlig på. G B D A E H F C Funksjon av trykknapper på styrekasse A B C D E F G H Bommen OPP/NED. Bommen UT/INN. Liften svinger med/mot uret. Nøkkelbryter. NØDSTOPP: Trykk for å aktivere. Drei medur's for å deaktivere. Valg av betjeningsted. Nødsenking. Se instruksjon i senere avsnitt. Drei til venstre for lav hastighet, høyre for høy hastighet ( kun på lifte med ON - OFF styring). Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 13 av 50

14 Betjening fra kurven, ON/OFF styring Still kontakten i styrekassen merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" for å få styringen opp til kurven. Kontroller at slåen i kurven er sikkert lukket og at stigen er oppe før liften tas i bruk. Ved horn alarm skal bommen kjøres helt inn og ned, og serviceverksted skal kontaktes. Funksjon av betjeningshåndtak på styrepult. A B C D E F A Skyv frem. Bommen opp. Skyv frem. Bommen ned. Trekk til venstre. Kurven svinger med uret. Trekk til høyre. Kurven svinger mot uret. B Skyv frem. Bommen inn. Trekk tilbake. Bommen ut. C Nødstopp: Trykk for å aktivere. Sving med urte for å deaktivere. D Høy/ lav hastighed: Drei til venstre for lav hastighed, høyre for høy hastighet. E Træk til venstre, liften krøjer med uret. Træk til højre, liften krøjer mod uret. F Horntrykk. For å få de mest rolige og stabile bevegelser av kurven bør det kun brukes en funksjon av gangen.opp og ned bevegelsen av bommen er automatisk reduseret til halv hastighet fra ca. 20 grader før toppstilling. Hvis det ønskes en langsommere bevegelse kan det skiftes til halv hastighet. Bruk opp før ut og inn før ned. Før og under bruk av liften skal det kontrolleres at det ikke er personer som er i fare for å bli klemt mot svingbommen, bom eller kurv. Hold alltid god avstand til bevegelige ting som lastebiler, kraner, skip osv. da et sammenstøt med disse kan medføre livsfare. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 14 av 50

15 Betjening fra kurven, proportional styring Still kontakten i styrekassen merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" for å få styringen opp til kurven. Kontroller at slåen i kurven er sikkert lukket og at stigen er oppe før liften tas i bruk. Ved horn alarm skal bommen kjøres helt inn og ned, og serviceverksted skal kontaktes. Funksjon av betjeningshåndtak på styrepult. A B C D A Venstre joystick: Løft hvit krave innen bevegelse. Skyv frem. Bommen inn. Trekk tilbake. Bommen ud. Trekk til venstre. Liften svinger med uret. Trekk til høyre. Liften svinger mot uret. B Nødstopp: Trykk for å aktivere. Sving med urte for å deaktivere. C Høyre joystick: Løft hvit krave før bevegelse. Trekk til venstre. Kurven svinger med uret. Trekk til høyre. Kurven svinger mot uret. Skyv frem. Bommen op. Trekk tilbake. Bommen ned. D Horntrykk. Liften er utstyrt med proporsjonal styring, hvor bevegelsenes hastighet (unntatt svinging av kurven) er proporsjonal med bevegelsen av styrehåndtaket. For å få de mest rolige og stabile bevegelser av kurven bør det kun brukes en funksjon av gangen. Gå gradvis opp og ned i hastighet ved begynnelse og avslutning av bevegelsen. Bruk opp før ut og inn før ned. Før og under bruk av liften skal det kontrolleres at det ikke er personer som er i fare for å bli klemt mot svingbommen, bom eller kurv. Hold alltid god avstand til bevegelige ting som lastebiler, kraner, skip osv. da et sammenstøt med disse kan medføre livsfare. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 15 av 50

16 3.5 Nedrigging av liften Før støttebenene kan løftes skal bommen være i transportstilling.! Forsøk aldri å løfte støttebenene før bommen er i transportstilling. For å få bommen i transportstilling, skal følgende gjøres 1. Bommen kjøres helt inn. 2. Sving til midtposisjonen. Dette indikeres av de 2 gule pilene på svingkransen 3. Bommen senkes ned på bomstøtten Klargøring til transport 1. Trekk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal det alltid anvendes stoppeklosser. 2. Drei kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 5 min. Den kan startes på nytt ved å vri kontakten over på "CHASSIS" og tilbake på "ST. BEN". 3. Kontroller at det ikke er noe under liften som kan komme i klemme. 4. Senk liften rolig ned med alle 4 støtteben samtidig. 5. Løft de bakerste støtteben først for å unngå overlast på støttehjulet. 6. Kjør alle støtteben helt opp. Kontroller at alle støtteben er helt oppe. 7. Still kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS". Pumpen stopper. 8. Ta alltid nøkkelen ut av nøkkelbryteren. 9. Fjern løst verktøy og lign. fra kurven. Lukk alle kasser og kontroller at de ikke kan åpnes under transport. Liften er nå klar til transport se avsnitt 3.7 for instruksjon om bruk av selvkjøring og avsnitt 4. for instruksjon for tilkobling av bil. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 16 av 50

17 3.6 Ladning Etter bruk bør liften alltid lades opp. Den medfølgende ladekabel forbindes mellom liftens ladeinntak og en 230V stikkontakt. Etter tilkobling bør det kontrolleres at maskinens ladesystem fungerer. Kontroll lampen merket "ladning tilsluttet" skal lyse gult. Det skal være utslag på amperemeteret 1-50 Amp. Utslaget vil variere avhengig av batterienes ladetilstand samt størrelsen på den tilførte spenning. Etter endt oppladning (4-10 Timer senere) tennes den grønne lampe merket " ferdig ladet" og den gule kontrollampe merket "Ladning tilsluttet" slukker. Feilmuligheter: (ingen utslag på Amperemeter og kontrollampe mrk. "ladning tilsluttet lyser ikke.: A. Kontroller at 230V tilslutning er tent og at ladekablen er korrekt monteret. B. Kontroller automatsikringen F1 i styrekassen og reset den dersom den er slått ut. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 17 av 50

18 3.7 Selvkøring fra kurv (ekstraudstyr) Pas på! Ved sving kan liften dreje meget kraftigt. Det er ikke nødvendigt at tage drivrullerne ud af indgreb for at opstille liften. Husk at trække håndbremsen. For at være i stand til at betjene liftens kørefunktion fra kurven skal funktionsvalgskotakten på krøjebommen stilles på kurv. Knap C skal stå på selvkøring hvis man ønsker at køre med liften husk at aktivere kørerullerne på knap A. Husk at slippe håndbremsen hvis denne er trukket an. liften er nu i stand til at køre i den retning som joystikket bevæges. Når man er kommet frem til det sted hvor man ønsker at stille liften op, drejes funktionsvalgkontakt over på støtteben ned. NB: kørerullerne må ikke trækkes væk fra hjulene da liften derved er i stand til at rulle frit. Man er nu i stand til at aktivere støttebene enkelt eller parvis ved at skubbe joystikket i ønsket retning. Her skal man være opmærksom pat liften på intet tidspunkt kommer til at stå på næsehjulet og de bagerste støtteben. dette gælder også ved nedtagning af liften. Når lampen støtteben OK lyser og liften stå i vatter. Er man i stand til at bruge liften når man har slået funktionsvalgskontakten over på lift. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 18 av 50

19 3.7 Selvkøring fra kurv (ekstraudstyr) A B C D E A. Drivruller ind / ud. B. Støtteben ok. C. Funktionsknap.( Selvkøring / lift / støtteben.) D. Støtteben op / ned. E. Joystik til bestemmelse af kørselsretning eller aktivering af støtteben. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 19 av 50

20 3.7 Selvkjøring ( ekstrautstyr ) Liften kan utstyres med hydrauliske drivruller, som gjør det lett å flytte liften rundt uten at bilen er koblet til. Ved kjøring på skråninger skal kurven alltid være lavest. Den maksimale stigning liften kan kjøre opp er %. Bruk av hydraulisk selvkjøring 1. Vri nøkkelbryteren i styrekassen til posisjon "1". Vri kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Hydraulikkpumpen starter. Pumpen vil automatisk stoppe etter ca. 5 min. Den kan startes på nytt ved å vri kontakten over på "CHASSIS" og tilbake på "ST. BEN". 2. Drivrullerne beveger seg først inn mot hjulene, ved bruk av styrehåndtaket, inden bevægelse starter. Drivrullene kjører langsomt mot hjulene. 3. Ta av håndbremsen. 4. Manøvrering foregår ved hjelp av styrehåndtaket plassert ved draget (se ill. avsnitt 3.2) Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 20 av 50

21 Pass på! Ved sving kan liften dreie meget hurtig. På On/off styringer kan farten reduseres ved å betjene 1/1-1/2 fart kontakten på styrepanelet. Det er ikke nødvendig å ta drivrullene ut av inngrep for å rigge opp liften. Husk å sette på håndbremsen etter bruk. Etter bruk 1. Sett på håndbremsen. Stilles liften opp i skrånende terreng, skal det alltid brukes stoppeklosser. 2. Ventilhåndtak for støtteben 3 og 4 påvirkes opp inntil drivrullene er fri av hjulene, og hydraulikk systemet oppnår overtrykk. (Hvis overtrykket ikke har vært oppnådd vil drivrullene langsomt bevege seg tilbake mot hjulene. 3. Stil kontakten merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS". Pumpen stopper. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 21 av 50

22 4. Transport av liften Det er ikke problemer å kjøre med den tilhengermonterte liften da den tilsvarer en vanlig tilhenger. Liften er forsynt med en påløpsbrems som automatisk kobles fri når man rygger. Ved transport skal nasjonale regler følges. Før man kjører med den tilhengermonterte liften, skal det kontrolleres at den er klargjort til transport. Se avsnitt 3.5 for instruksjoner om klargjøring til transport. Etter evt. trafikkskade bør liften etterses for strukturskader av spesielt sakkyndig montør. Vedrørende liftens transportmål og vekt se Avsnitt 9. Tilkobling Liften tilkobles det trekkende kjøretøys drakrok. Etter tilkobling løftes støttehjul og kontakt til kjørelys samt sikkerhetswire monteres. Kontroller at håndbremsen er tatt av. Avkobling Demonter kontakt og sikkerhetswire. Sett på håndbremsen. Støttehjulet senkes og ved samtidig trekk i koblingshåndtak og nedskruing av støttehjul frigjøres kulekoblingen. Stilles liften i skrånende terreng, skal det alltid brukes stoppeklosser. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 22 av 50

23 4.1 Løft og surring av liften ved alternativ transport 2m Liften må løftes med stropper plassert på de angivne steder. Det skal brukes 4 stk. stropper med en lengde på min. 2 meter, og en bæreevne på min. 750 Kg stk. Liften skal under transport på flak, være surret på de angivne steder. Det må ikke surres rundt bommen. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 23 av 50

24 5. Nødbetjening av lift, Proportional styring U S P Q T V R O Hvis det oppstår feil på det elektriske systemet kan kurven bringes ned ved hjelp av nødsenkingen. Da nødsenkingen kun kan betjenes fra svingbommen, skal det alltid være en person tilstede som kan utføre denne oppgave. Les og følg omhyggelig de påklistrede instruksjoner ved hydraulikkassen. Nødsenkning Ved nødsenking skal bommen alltid helt inn, før den senkes. Etter hver bevegelse skrues nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). 1. Bommen inn: Nødbetjening pos. 2 skrues inn (med klokken). 2. Det røde forlengerrøret plasseres på håndpumpen (Pos. 1) og håndpumpen aktiveres. Hvis bommen ikke kan senkes på grunn av forhindringer, kan den svinges med håndpumpen 3. Svinging med uret: Nødbetjening pos. 3+5 skrues inn. Svinging mod uret: Nødbetjening pos. 4+5 skrues inn. 4. Bryteren merket "Nødsenk" på styrekassen aktiveres og senkningen av bommen starter. Ved nødsenking p.g.a. strømbrudd, er punkt 4. ikke mulig. og skal erstattes av punkt Ved strømbrudd nødsenkes bommen ved å trekke og vri 1/4 omgang på pos.8 (Valgfri retning) og deretter trykke og holde magnetkjernen inne på styreventilen på løftesylinderen pos. 6 samt styreventilen pos. 7, hvorved senkningen av bommen starter. VIGTIG!!! Kurven horisonterer ikke under denne prosedyre. 6. Etter nødbetjening skrues alle nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 24 av 50

25 5. Nødbetjening av lift, ON/OFF styring T S P U Q V O Hvis det oppstår feil på det elektriske systemet kan kurven bringes ned ved hjelp av nødsenkingen. Da nødsenkingen kun kan betjenes fra svingbommen, skal det alltid være en person tilstede som kan utføre denne oppgave. Les og følg omhyggelig de påklistrede instruksjoner ved hydraulikkassen. R Nødsenkning Ved nødsenking skal bommen alltid helt inn, før den senkes. Etter hver bevegelse skrues nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). 1. Bommen inn: Nødbetjening pos skrues inn (med klokken). 2. Det røde forlengerrøret plasseres på håndpumpen (Pos. 1) og håndpumpen aktiveres. Hvis bommen ikke kan senkes på grunn av forhindringer, kan den svinges med håndpumpen 3. Svinging med uret: Nødbetjening pos skrues inn. Svinging mod uret: Nødbetjening pos skrues inn. 4. Bryteren merket "Nødsenk" på styrekassen aktiveres og senkningen av bommen starter. Ved nødsenking p.g.a. strømbrudd, er punkt 4. ikke mulig. og skal erstattes av punkt Ved strømbrudd nødsenkes bommen ved å trekke og vri 1/4 omgang på pos.8 (Valgfri retning) og deretter trykke og holde magnetkjernen inne på styreventilen på løftesylinderen pos. 6 hvorved senkningen av bommen starter. VIKTIG!!! Kurven horisonterer ikke under denne prosedyre. 6. Etter nødbetjening skrues alle nødbetjeningsskruene til utgangsstilling (mot klokken). Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 25 av 50

26 Nødbetjening av støtteben Ved svikt i det elektriske eller hydrauliske system er det mulig å klargjøre liften for transport til serviceverksted.! Forsøk aldri å løfte støttebenene før bommen er i transportstilling Hvis det er tilstrekkelig strøm til å trekke magnetventilene kan man anvende håndpumpen til at få støttebenene opp. Hvis det ikke er strøm nok skal det tilkalles en reparatør eller en person som har fått spesiell opplæring. For å få bommen i transportstilling, skal følgende gjøres 1. Bommen kjøres helt inn. 2. Der svinges til midtposisjonen. Dette indikeres av de 2 gule markeringer. 3. Bommen senkes ned på bomstøtten. Klargjøring til transport 1. Sett på håndbremsen. Stilles liften på skrånende terreng skal det alltid anvendes stoppeklosser. 2. Vri bryteren merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "ST. BEN". Avbryt pumpen på motor-nødstoppe. 3. Kontroller at det ikke er noe under liften som kan komme i klemme. 4. Senk liften rolig ned med alle 4 støtteben samtidig. 5. Løft de bakerste støtteben først for å unngå overlast på støttehjulet. 6. Kjør alle støtteben helt opp. Kontroller at alle støtteben er helt oppe. 7. Still bryteren merket "KURV / CHASSIS / ST. BEN" til posisjon "KURV" eller "CHASSIS". 8. Ta alltid nøkkelen ut av nøkkelbryteren. 9. Fjern løst verktøy og lign. fra kurven. Lukk alle kasser og kontroller at de ikke kan åpnes under transport. Liften er nu klar til transport. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 26 av 50

27 6. Feilsøking Feil Årsak Løsning Chassis inaktiv (ingen funksjon overhodet) Chassis inaktivt. (motor kjører ikke) Hydrauliske kjøreruller uten funksjon. (ekstra utstyr) Hydrauliske støtteben stopper under bruk Ingen ladning (ingen utslag på amperemeter, og gul lampe slukket). Ladeaggregat slår fra. Liften inaktiv. Nøkkelen i nøkkelbryter fjernet eller står i pos. 0. Nødstopp kurv/chassis trykket inn. Hovedbryter for hydraulikkmotor dreiet til nødstopp. Termoføler utløst. Elektrisk feil / hydraulikkfeil. Nettilslutning er ikke isatt. Velgerbryteren på betjeningspanel er ikke i pos. ST. BEN. Bom ikke i bomstøtte. Endestopp E11 reagerer ikke. Timer avbryter efter 5 min. Timer har avbrutt. Tilslutning defekt. Automatsikring slår fra. Termoføler utløst. Ladning avsluttet. Automatsikring slår fra. Prioriteringsknapp "KURV/CHASSIS/ST. BEN" på betjeningspanel står galt. Nøkkelen stilles i pos. 1. Utløs nødstopp. Utløs nødstopp. Automatisk gjeninnkoblig. Tilkall sakkyndig service montør. Tilslutt nettkabel. Velgerbryteren i pos. chassis. Plasser bommen i bomstøtten. Få justert eller utskiftet endestopp. Reset. Reset, bryteren i pos. kurv og retur til styrekasse. Tilslutning repareres. Automatsikring gjeninnkobles. Vent, automatisk gjeninnkobling etter ca min. Grønn lampe lyser. Trykk automatsikring inn igjen. Velgerbryterens stilling endres. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 27 av 50

28 Feil Årsak Løsning Bom er inaktiv Bom kan ikke skytes lengre ut/ned. Hornet hyler. Kurv horisonterer ikke. Liftens støtteben ikke alle fuld kontakt med underlag. Fejl på endestop E20, E21, E22 eller E23 på støttebenene. Lastmomentsikringen har stoppet for ytterligere utlegg, da stabilitetsgrensen er nådd. Batteriene er snart utladet. Bom hviler på bomstøtten. Feil på endestopp E5 eller E6 i lastmomentsikring. Kurvhorisontering kan ikke følge med mange små bevegelser. Det er ikke strøm nok til at horisonteringsanlegget kan fungere. Feil i kurvehorisontering. Løft liften ved samtidigt tryk på alle 4 betjenings greb, til de hydrauliske støtteben. Tilkald sagkyndig servicemontør. Last i kurv forminskes, eller liften flyttes tettere til brukerstedet. Sett batterier på lading. Kjør bommen opp. Tilkall sakkyndig servicemontør. Trykk nødstopp inn, påvirk styrehåndtak for bom opp/ned og hold det, mens nødstopp utløses. Kontroller at batteriene er ladet og at sikringen for horisonteringsanlegget ikke har slått ut. Tilkall sakkyndig servicemontør. Kurv dreier ikke. Sikring F10 i kurv slått ut. Skift ut sikring. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 28 av 50

29 7. Vedlikehold Med en lift som er en personløfter, er det viktig alltid å være oppmerksom på endringer i liftens tilstand i tillegg til, at man følger den foreskrevne vedlikehold. Gjennomgå daglig liften for å kontrollere at den er forsvarlig i bruk og vedlikehold den regelmessig for å oppnå lenger levetid. Ved utskiftning av deler på liften skal det brukes originale reservedeler. Liften er produsert så den krever minst mulig vedlikehold. Hydraulisk system Justering av sikkerhets- og overtrykksventiler må ikke endres, med mindre det er ifølge skriftlig avtale med DENKA LIFT A/S. Alle sikkerhets og overtrykksventiler er fra fabrikken forseglet. Brytes denne forsegling bortfaller garantien. Kontroller hydraulikk slanger og rør for skader og lekkasjer før bruk. Tilkall autorisert montør hvis det oppdages skader. Kontroller hver 14. dag oljenivået i hydraulikktanken. Det skal være olje i oljestandsglasset, når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Hvis det mangler olje skal det etterfylles med den anbefalte oljetype (se avsnitt 9). Etterfyll og kontroller kun når liften er i transportstilling med løftede støtteben. Kontroller hver 14. dag horisonteringsanleggets oljenivå. Det skal være olje på oljepinnen når liften er i transportstilling, hvis det mangler olje skal det etterfylles med den anbefalte oljetype ( se avsnitt 9 ). Skift olje på Hydraulikkanlegget hvert annet år. Og skift olje på Horisonteringsanlegget 1 gang årlig. Legg merke til at det er to forskjellige olje typer til henholdsvis liften og horisonteringsanlegget ( se avsnitt 9 ). Kontroller hver 2. måned at hydraulikksystemet fungerer. Trykk på "INN" kontakten i styrekassen på svingbommen, og avles samtidig trykket på manometret. Trykket skal være omkring bar. Hvis trykket er lavere kan det skyldes at pumpen eller batteriene er slitt: Et høyere trykk indikerer problemer med ventilene. Bruksanvisning for DL16 / DL18 / DL21 Side 29 av 50

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer