Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti"

Transkript

1 Bydel Nordre Aker Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti

2 Kandidatliste Nordre Aker Arbeiderparti 1. Bente M. Larsen, f Pål Sørgaard, f Helene Salvesen, f Sigmund Hov Moen, f Anne Marit Heber Nærby, f Bjørn Gilbert, f Liv Kari Tønnessen, f Kjell Olav Svendsen, f Ida R. K. Bukholm, f Isak Kvalvaag Torgersen, f Eli Voksø, f Kai Erik Jensen, f Helle Solberg, f Terje Olav Moen, f Marit D. Ulstrup, f Svein Erik Kartrud, f Kristin Aas, f Torgeir Fjærtoft, f Susanna Aschehoug, f Kjell Furuberg, f Jan-Tore Berg-Knutsen, f.1936 Bente M. Larsen, BU-lederkandidat Foto:

3 Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn representanter fra de politiske partiene både til det sentrale bystyret og de lokale bydelsutvalgene. Bydelsutvalget har ansvaret for mange av de tjenestene som er viktige for deg i hverdagen, slik som fritidstilbud til barn og unge, barnehager, eldresentre, hjemmetjenester, sosial- og helsetjenester, barnevern og lokale sysselsettingstilbud. Derfor gjør det en forskjell når de riktige personene sitter der. Det bydelsprogrammet du nå holder i hånden presenterer Arbeiderpartiets politikk for din bydel i de fire årene som kommer. Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet, fordi vi mener at flest mulig beslutninger av betydning for folks hverdag skal tas der folk faktisk bor og lever. Vi vil derfor gi de folkevalgte i bydelsutvalget mer ressurser og innflytelse i årene framover enn det de i dag har, de kan bidra til best mulig lokale løsninger der du bor. Foto: Einar Nerland

4 Foto: Einar Nerland Hva slags by vil du at Oslo skal være? Stemmer du Arbeiderpartiet i dette valget gir du et klart svar. Da sier du ja til et ambisiøst prosjekt for et samlet og inkluderende Oslo. Du gir din støtte til visjonen om en rettferdig by, med like muligheter for alle. Et fellesskap hvor økonomien og adressen din betyr mindre for hvordan du og dine nærmeste har det i livet. En by hvor alle kan ha utsikt til et langt og godt liv. Vår visjon er et Oslo med mer solidaritet, mindre forskjeller, bedre styring og mer trygghet for alle. Det er mye som er bra i Oslo. Vi skal ikke reparere det som allerede er i orden. Men på helt avgjørende områder er det mye som står i stampe i byen vår. Dette programmet tar utgangspunkt i de områdene hvor vi mener det nå haster med å ta grep i vår egen bydel, før utviklingen rekker å gå altfor langt i feil retning bort fra det Oslo som vi vil ha. Vi ønsker oss en grønnere og varmere bydel med et sterkere fellesskap. Vi håper du vil støtte oss i arbeidet med å skape den. Bydel Nordre Aker - en god bydel å vokse opp i - en god bydel å leve, arbeide og ferdes i - en god bydel å bli eldre i Vi vil styrke bydelen ved å gi den større innflytelse, flere oppgaver og mer penger til disposisjon til å løse de mange velferdsoppgavene bydelen skal ha ansvar for. Alle bydeler skal blant annet ha egne kulturbudsjetter. Vi vil legge fram en egen plan for den videre utviklingen av bydelsutvalgene. 4

5 En god bydel å vokse opp i Arbeiderpartiet vil at alle barn i bydelen skal kjenne seg trygge i sine egne nærmiljø. Det skal være kort vei til barnehage og skole. Gode barnehager og skoler Alle barna i bydelen må få tilbud om barnehageplass i bydelen. God kvalitet på aktivitetsskolen (SFO) er av avgjørende betydning for bydelens barn. Aktivitets-skolen må være tilgjengelig for alle som ønsker det og dermed må prisen senkes. Aktivitetsskolen skal samarbeide tett med Norsk Teknisk Museum, Riksteatret, lokale kunstnere, Oslo musikk- og kulturskole, bibliotek, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. De fleste grunnskolene i bydelen er fulle og til dels overfylte. Det må sørges for nok skoleplasser, også på lang sikt. Bydelen må sammen med Utdanningsetaten gjøre en analyse av behovene for de neste årene, slik at denne situasjonen ikke oppstår igjen. Bydelen må arbeide for å få flere grunnskoler slik at antall plasser tilsvarer det reelle behovet. Vi vil gå inn for å omgjøre Berg videregående skole til ny grunnskole og bygge ny videregående skole som erstatning for Berg. Vi vil gå inn for utvidelse av Disen og Ullevål skole. Skolene skal være sentrum i sine nærmiljøer. Hver nye skole som bygges bør inneholde et større forsamlingslokale for å ivareta dette behovet. I forbindelse med utbygging av skoler i bydelen har det blitt bygget flere flerbrukshaller. Dette er positivt. Det viser seg imidlertid at hallene ikke er tilgjengelig for bydelens og skolens egne barn i lange perioder på døgnet. Dette betyr at skolene ikke blir knutepunkt i sine nærmiljø på ettermiddagen, og at bydelens behov for kulturlokaler og nærmiljøsentrum ikke møtes tilstrekkelig. Flerbrukshallene må brukes til å gi bydelens barn og unge et reelt aktivitetstilbud. Sogn videregående skole skal gå inn i en ny fase. Vi ønsker å beholde badet som et folkebad i full drift i tillegg til undervisningsbad. Arbeiderpartiet ønsker flere svømmeanlegg i bydelen. Likeledes ønsker vi å beholde Sogn skoles område som utdanningsarena i offentlig eie. For at elevene på yrkesfaglig videregående skole skal kunne fullføre utdanningene sine, trenger de læreplasser. I dag er det stor mangel på disse, derfor ønsker vi å tilby flere lærlingplasser i bydelen og i kommunen. Trygge skoleveier og gode lekearealer I alle boområder skal det være parker og lekearealer. Parker og lekeplasser må vedlikeholdes slik at de fortsetter å være naturlige møtepunkter for bydelens barnefamilier. 5

6 I bydelen mangler vi skøytebaner. Men vi har flere grusbaner, og disse bør sprøytes om vinteren for å gjøre det enklere å være i fysisk aktivitet. Å sikre trygge skoleveier for alle barna i bydelen, er svært viktig. Nå som skoler bygges om og Engebråten i byggeperioden blir barneskole, trenger denne skoleveien å bli enda sikrere. En av de viktigste forbedringene er å gjøre krysset på Grefsenplatået til et lyskryss. Dette er en trafikkert vei som nå vil bli skolevei for mange barn. Vi vil gå inn for lysregulering Sognsveien-Nordbergveien. Likeledes er det viktig å trygge skoleveiene på Tåsen og Korsvoll. Vi vil ha skilting av skoleveier der dette mangler, for eksempel Midtoddveien forbi Kjelsås skole. I samarbeid med skolene i bydelen og Samferdselsetaten bør det settes ned en prosjektgruppe som skal vurdere trafikksituasjonen for elevene i bydelen. Nordre Aker Arbeiderparti vi inkludere befolkningen i plansmier som innebærer anledning til medvirkning og lokalengasjement. Vi vil arbeide i tråd med den nye loven om universell utforming, som slår fast at alle offentlige arenaer, tjenester og tilbud skal være utformet slik at alle kan delta. Kjelsåsmyra og Korsvoll idrettspark Kjelsåsmyra ligger nær Kjelsås skole og Kjelsåstrikkens endeholdeplass og er et gjengrodd område. Vi vil at området skal utnyttes til et aktivitetsområde for alle. Arbeiderpartiet ønsker tiltak som vil gjøre området brukervennlig, lyst og mer åpent. Det er ønskelig med innspill og medvirkning fra Kjelsås skole, barnehager, vel og idrettslag. Korsvoll idrettspark skal rustes opp med flerbrukshall med funksjoner for barnehage, idrett, kultur, forsamlingshus og administrasjon. Samtidig skal Oslo kommune dekke kostnadene for utvidelse og fortau i Åmotveien og for tilrettelegging for parkering. En god bydel å være ung i Vi vil forebygge et høyt alkoholkonsum blant ungdom. Vi vil at Nordre Aker skal framstå som en bydel der barn og unge har rusfrie fritidstilbud, og der foresatte rustes til å være restriktive og kunnskapsrike i forhold til sin egen og andres holdning til alkohol og andre rusmidler. Saltoarbeidet (Salto = Sammen lager vi et trygt Oslo) i bydelen skal gis gode vilkår i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet mot rus og kriminalitet. I samarbeid med frivillige organisasjoner, foreldre-utvalg og skolene vil vi ha natteravnsordninger. Økt antall ungdomsarenaer og møteplasser Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge å ha ved siden av skolegangen. For at de skal ha flere alternativer enn fotball og korps å velge mellom, er gode og varierte ungdomsarenaer nødvendige. Trikkehallen på Kjelsås er et viktig samlingspunkt for mange ungdommer i bydelen. Glasshuset på Nordberg skole har tilbud til ungdom vest i bydelen som kan videreutvikles, og på samme måte vil vi utvikle en kulturstasjon også for eldre ungdom. 6

7

8 En god bydel å leve, arbeide og ferdes i En tilgjengelig bydel Bydelen skal være for alle, og det må være lett å orientere seg. Nye bygg skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, og det må gjøres en jobb for å oppgradere eldre bygg til samme standard. Skilting til bydelens tjenestetilbud og møteplasser skal bedres. Alle skal føle seg trygge i det offentlige rom på dag- og kveldstid. God belysning og strøing langs Akerselva, ved holdeplasser, på gangveier, i lekeområder og grøntområder er trivselsfremmende og kriminalitetsforebyggende. Vi vil gå inn for lys rundt Sognsvann og lys på turveiene ved Havnabakken. Vi vil ha bedre vintervedlikehold på veier og fortau og vi vil etablere flere lysløyper i allerede etablerte traseer. Vi vil gå inn for en god skjøtsel av skogen som ivaretar det biologiske mangfoldet. Skogen på Korsvolltoppene bør bli gjenstand for slik skjøtsel, slik at det åpnes for utsikt. En miljøvennlig bydel Bydelen skal ha et godt hageavfallsmottak og en minigjenbruksstasjon. Returpunktene for glass, metall og farlig avfall må fortsatt være godt tilgjengelige. Trikk, buss og t-bane er godt brukt av bydelens innbyggere. Arbeiderpartiet vil sammen med bystyregruppa arbeide for at det skal bli bedre fremkommelighet for bussene som trafikkerer Ring 3. Mange i bydelen er engasjert for å grave ned høyspentledningen mellom Øvre Sogn og Grefsen. Arbeiderpartiet mener at Oslo kommune må løse denne saken så raskt som mulig. Bydelen er svært heldig som har kolonihagene Sogn og Solvang. Nordre Aker vil at disse områdene skal bestå slik de er i dag. Akerselva må få en best mulig gjenåpning etter utslippet av klor som drepte alt liv i den. En moderne bydel Bydelen skal være en miljøvennlig bydel som legger vekt på energiøkonomisering. Vi vil opprette et grønt kontor i bydelen og vi vil løfte arbeidet for miljøvennlig bytransport i bydelen. Bydelens ansatte skal ha gode arbeidsvilkår, og Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle som ønsker heltidsstilling skal få det. Der hvor bydelen kjøper private tjenester må det settes krav til anstendige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Bydelen bør fortsette å ta inn lærlinger, som et viktig rekrutteringstiltak for å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Det må tilbys etter- og videreutdanning til de som ønsker det. Bydelens tjenester bruker unødig tid på byråkratisk arbeid i bestiller-utførermodellen. Arbeiderpartiet er opptatt av at tiden skal brukes til beste for brukerne. Ansatte i hjelpe- og omsorgsektoren skal bruke tiden på den enkelte og ikke på krav- 8

9 spesifikasjoner og anbudsrunder. Bydelen vil følge Oslo Arbeiderpartis linje om å avbyråkratisere kommunen ved å kutte ned på internfaktureringer og samle drifts- og forvaltningsoppgaver på alle områder hvor det er naturlig. Bydelen skal fremme kvalitet, innovasjon og nytenkning på alle nivå i egen tjenesteproduksjon. På kjerneområder som helse, skole, eldreomsorg, skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Hvordan vi organiserer tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Ideelle aktører må få gode vilkår til å utføre tjenester på vegne av det offentlige. Vi vil bygge opp kontrollrutiner i forhold til arbeidsmiljø, lønn og arbeidsvilkår. Vi vil gi alle kommunale virksomheter en plan for kompetanseutvikling av medarbeidere. Vi vil gi eldre ansatte mulighet til redusert arbeidstid, særlig i fysisk belastende yrker. En trygg bydel for alle Arbeiderpartiet vil at Nordre Aker skal være en trygg bydel. Derfor er det forebyggende arbeidet overfor alle aldersgrupper svært vesentlig, enten det er i barnehagen, på skolen, i fritiden, på eldresenteret eller i bydelens og kommunens tjenester. Voksne som sliter med rus skal gis rask og riktig hjelp, bli møtt med forståelse for sin situasjon og hjelpes videre inn i hjelpeapparatet. Psykiske lidelser kan være vanskelig å søke hjelp for, derfor er lavterskeltilbud, åpenhet og kompetanse på feltet svært viktig. Tidlig inngripen på rus- og psykiatriområdet er derfor prioritert av Arbeiderpartiet. Når et barn opplever omsorgssvikt skal barnevernet gripe inn og arbeide for barnets beste. Forebyggende barnevern med miljøarbeidere i skole- og fritidsmiljø er en riktig satsning. Skolehelsetjenesten skal være til stede på skolen hver skoledag, slik at elevene lett kan få de råd, den støtte og de helsebringende hjelp som de trenger. Vi ønsker økning av sosialfaglig personale i undervisningsinstitusjonene. En kulturell bydel Nordre Aker er rik på kultur- og fritidstilbud. Kunstnersenteret på Frysja, Norsk Teknisk museum, Riksteatret, skolene, idrettshallene og idrettsplassene er alle viktige arenaer for utfoldelse av kultur og idrett. Vi tror på et spennende kultursamarbeid mellom kunst- og kulturinstitusjonene og lokalmiljøet og vil styrke dette. Arbeiderpartiet skal jobbe for et bydelsbibliotek i forbindelse med den nye Nydalen skole. Området rundt Akerselva skal videreutvikles som et rekreasjons- og naturområde, men også som arena for kunst- og kulturutfoldelse. Vi vil beholde Norsk Teknisk museum i bydelen ved at museet får utvide sitt areal, samtidig som det legges vekt på god kollektivtransport til museet. Arbeiderpartiet vil gi et løft for Kulturskolen, slik at de barna som ønsker kulturell utfoldelse skal gis mulighet til det. Skolene skal være lærings- og kultursentra. Flere ikke-kommersielle møteplasser i nærmiljøet skal etableres, som opprusting av de gamle barneparkene til lekeplasser for alle, gjerne med trim- og bevegelsesapparater for alle. Arbeiderpartiet ønsker 9

10 Foto: Einar Nerland ikke en rent markedsstyrt byplanlegging. Nydalen er et eksempel på et område hvor det bør være flere grøntarealer for utfoldelse, tilrettelagt for barn. Arbeiderpartiet vil ha bydelspark i Nydalen, nordøst for BI. Arbeiderpartiet vil øke kulturtilbudene langs Gjøvikbanen i krysningspunktet mellom kulturell utfoldelse, friluftsliv og miljøvern. En bydel for utendørs utfoldelse Sør i byen har vi fjordbyen, men nord i byen, som vår nærmeste nabo, har vi Marka. Markaloven sikrer disse verdiene for dagens og framtidas generasjoner. Loven må ha en fornuftig praktisk håndtering. Skogen må bli enda mer tilgjengelig for ulike brukere. Enkelte turveier må tilpasses brukere med spesielle behov. Marka skal styrkes som et natur- og frilufts- og idrettsområde, men likevel være tilrettelagt for sykling, ski sommer og vinter, turer, friluftsliv, riding, skøyter, naturopplevelser og rekreasjon. Derfor ønsker vi flere løyper og traseer med belysning for utfoldelse, for eksempel gangveien rundt Sognsvann. Lysløype fra Grinda og til Hammeren bør fortsettes til Skjærsjøen og videre til lysløypa opp mot Ullevålsseter. Vi ønsker at Skar leir skal være et friluftsskole/ leirskolested for Osloskolen, i tillegg til at andre brukergrupper kan få tilgang til det flotte naturområdet og anleggene der. Maridalsveien skal utvides med en veiskulder som ivaretar trygg ferdsel for gående, syklister og andre brukere, samtidig som at naturvernhensyn ivaretas. Vi vil legge til rette for friluftsliv og bruk av Maridalsvannet så sant det ikke går utover drikkevannskvaliteten. Vi mener at sanitærforholdene langs badeplassene i Akerselva skal bedres med flere offentlige toaletter. Arbeiderpartiet ser helse og idrett i sammenheng og vil støtte et samarbeid mellom lokale helseinstitusjoner, helseutdanning og idrettsarbeid. Gjennom utviklingsarbeid ved Idrettshøyskolen og helsearbeidet i Oslo, kan vi sette fokus på at fysisk aktivitet er den beste forebyggende innsats for god folkehelse. 10

11 En god bydel å bli eldre i Innbyggerne skal være trygge på at de får et godt tilbud om de søker sykehjemsplass eller trenger assistanse fra hjemmetjenesten. Eldre som vil på sykehjem eller vil bo hjemme skal få mulighet til å velge selv. Det er viktig at eldresentrene får utvikle seg videre og at tilbud som Markas mobile eldresenter opprettholdes. Arbeiderpartiet vil at det skal bygges flere lettstelte boliger, slik at eldre som ønsker det kan klare seg enklere selv. Frivillighetssentralene gjør en viktig jobb i bydelen. Med små midler blir mye gjort og mange får en bedre hverdag. Arbeiderpartiet vil sørge for at tilbudet får kommunal støtte og gjøres mer kjent og kan brukes av flere. Godt valg! Dette er programmet for Nordre Aker Arbeiderparti for perioden Det er grunnlaget for den politikken våre representanter i Bydelsutvalget skal føre. Sammen med et byråd av Arbeiderpartiet og SV, og en rødgrønn regjering, skal vi gjøre vår bydel rødere, grønnere og varmere. Nordre Aker Arbeiderparti har mange dyktige folk som vil jobbe for at Nordre Aker bydel skal bli en enda bedre bydel. Du kan hjelpe oss med dette. Gi din stemme til Arbeiderpartiet! Berg gård har vært et bo- og rehabiliteringssenter, men nå er det uavklart hva bygningene skal brukes til. Arbeiderpartiet vil at byggene blant annet skal bli gode boliger for funksjonshemmede. Botilbudet som tilbys gjennom Flexbo er et godt tilbud for de som har bodd uten bolig i flere år. Arbeiderpartiet synes det er bra at bydelen har et slikt småhusprosjekt og er positiv til å huse flere. Oslo Arbeiderparti

12 Oslo Arbeiderparti Ønsker du kontakt med oss? tlf

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Grorud Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Jack Grimsrud, BU-lederkandidat Kandidatliste Grorud Arbeiderparti 1. Jack Grimsrud, f.1956 2. Jorun H. Olafsen, f.1954 3. Frode

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer