Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler. Endelig tilsynsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler. Endelig tilsynsrapport"

Transkript

1 Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler Endelig tilsynsrapport Rapport nr

2 Norsk Tipping Revisjon av fysiske salgskanaler Endelig tilsynsrapport Rapport nr: Saksnr: 13/00581 Revisjonsdato: mai 2014 Forundersøkelser hos kommisjonærer: april 2014 og 12. mai 2014 Foretak: Revisjonsteam: Norsk Tipping Liv Røthe, Lotteritilsynet, revisjonsleder og Trude Iren Hessvik, Lotteritilsynet, medrevisor Anne Lise Bekjorden, Lotteritilsynet, medrevisor Rapportens innhold: Tilsynsrapport beskriver eventuelle avvik og merknader etter revisjon av fysiske salgskanaler hos Norsk Tipping, herunder bruk av spillkort hos fysiske kommisjonærer, spill i kasse og Belago. Hovedkonklusjoner: Lotteritilsynet har gjennomført revisjon av Norsk Tippings fysiske salgskanaler. Gjennom revisjonen har Lotteritilsynet kontrollert hvilke system selskapet har etablert for å distribuere spill i salgskanalene og om det er etablert tilstrekkelig internkontroll for å ivareta at myndighetskrav og selvpålagte krav blir etterlevd. Revisjonen avdekket ett avvik: Det foreligger bevis for at det tilbys spill på kreditt hos en kommisjonær i Møre og Romsdal. Revisjonen avdekket en merknad: Lotteritilsynet anbefaler Norsk Tipping å iverksette tiltak som sikrer at internopplæringen ute hos kommisjonærer som håndterer blåterminal, Spill-i-kasse og tilbydere av Belagoterminaler styrkes og er i henhold til kravet om internopplæring jfr. Kommisjonærkontrakt 10, Spill-i-Kasse kjedeavtale 5-2 c) og 5-3 o) samt Belago avtale med lokalinnehaver 10. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 2 av 10

3 Lotteritilsynet vurderer opplæring ute i salgsleddet som et forbedringsområde og anbefaler Norsk Tipping om å evaluere dagens opplæringsprogram og kunnskapsnivå i salgskanalene med den hensikt å heve kompetansen om spill distribusjon. Utarbeidd dato: Liv Røthe revisjonsleder Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 3 av 10

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Metode og tilnærming Revisjonskriterier Spilleregler for Norsk Tipping sine spill Kvalitetssystem hos Norsk Tipping WLA Security Control Standard Resultat Avvik Merknad Internopplæring hos kommisjonærleddet Utfordringer med Belagoterminaler Avslutning...9 Vedlegg Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 4 av 10

5 1. Innledning All spilldeltakelse i Norsk Tipping sine spill skjer registrert med unntak av det fysiske skrapespillet Flax. Det er gitt tillatelse til å formidle spillene gjennom ulike fysiske- og elektroniske kanaler jfr. Norsk Tipping sine spilleregler. Lotteritilsynet har delt inn Norsk Tipping sine salgskanaler i følgende områder: Kommisjonær terminal Spill-i-Kasse Internett Mobile plattformer Terminalspill - Multix og Belago Med bakgrunn i en risiko og vesentlighetsvurdering besluttet Lotteritilsynet å gjennomføre en undersøkelse av innlevering av spill hos kommisjonærer med blåterminal, ved Spill-i-Kasse og ved Belago i bingohaller. Fellesnevner for disse salgskanalene er at spillselskapet er avhengig av et stort omfang av salgskonsulenter som opptrer som selskapets forlengede arm ved salg av spill. De må ha kunnskap om spill formidling, innsikt i spillproblematikk og kjennskap til sikkerhet og kontroller for å unngå misligheter ved innlevering av spill. Revisjonens mål er å vurdere om selskapets systemer og internkontroll sikrer etterlevelse av myndighetskrav og selvpålagte krav til spilldistribusjon hos fysiske kommisjonærer, ved Spill-i-Kasse og i bingohaller. Følgende problemstillinger ligger til grunn for at målet med revisjonen skal nås: Hvordan håndterer etablert internkontroll kravene som fremgår av spilleregler, WLA (World Lottery Association) Security Control Standard og andre selvpålagte krav? Hvordan sikrer selskapet at det er tilstrekkelig sporbarhet og dokumentasjon ved avvik eller ved mindre alvorlige forhold i kommisjonærleddene? 2. Metode og tilnærming Lotteritilsynet varslet selskapet 8. januar 2014 om årsplan for tilsyn for inneværende år. Av årsplanen går det frem at revisjon av salgskanaler skulle vært gjennomført i april Med bakgrunn i at selskapet også gjennomgikk revisjon fra Det Norske Veritas på samme tid ble revisjonen flyttet til mai Varsel om revisjon ble sendt til Norsk Tipping 25. mars 2014 hvor forespørsel om spesifisert dokumentasjon i forkant av stedlig revisjon ble spesifisert. Dokumentasjonen som ble lagt til grunn ble samlet inn og systematisert av medarbeidere ved Norsk Tipping basert på forespørsel fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 5 av 10

6 Lotteritilsynet har også mottatt dokumentasjon i etterkant av stedlig tilsyn. Revisjonen baserer seg på at mottatt dokumentasjon er blitt sannferdig fremstilt. Lotteritilsynet gjennomførte 10 kommisjonærbesøk i Møre og Romsdal og Oslo i forkant av stedlig tilsyn for å vurdere om spilleregler, policyer, retningslinjer og prosedyrer blir etterlevd i kommisjonærkanalene. På stedlig tilsyn ble det innledningsvis foretatt intervju av ledere som har ansvar for oppfølging av kommisjonærleddene og for internkontroll. Videre ble det foretatt intervju med ansatte som har ansvar for Spill-i-Kasse og for distribusjon av Belago. Virksomheten har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen. Stedlig tilsyn ble utført i samsvar med retningslinjer for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet. Revisjonen er gjennomført i den hensikt å dokumentere eventuelle avvik og påpeke mulighet for forbedringer. Tilsynsrapporten beskriver avvik og merknad som er registrert gjennom revisjonen. AVVIK er forhold som tilsynet mener ikke er i samsvar med revisjonskriteriene. MERKNAD er forhold som ikke er i strid med revisjonskriteriene, men der tilsynet finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Til avvik er det beskrevet revisjonsbevis som faktagrunnlag og som fastsettelsen av avvik bygger på. Til merknad forventer Lotteritilsynet at de håndteres slik at de ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik. Ved avvik ber Lotteritilsynet om en oppfølgingsplan for hvordan og når Norsk Tipping vil utbedre påviste avvik og hvilke korrigerende tiltak som vil bli gjennomført. Ved merknad ber vi om tilbakemelding på hvordan selskapet vil følge opp Lotteritilsynets anbefaling. Kopi av tilsynsrapporten blir sendt til Kulturdepartementet. 3. Revisjonskriterier Revisjonskriteriene presentert under, danner grunnlaget for vurderingene som følger i tilsynsrapporten. 3.1 Spilleregler for Norsk Tipping sine spill Spilleregler fastsatt og sist endret av Kulturdepartementet 29.oktober 2013 med hjemmel i lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 6 av 10

7 3.2 Kvalitetssystem hos Norsk Tipping Policy for ansvarlig spillvirksomhet med underliggende retningslinjer og rutiner Policy for kommunikasjon, distribusjon og markedsføring med underliggende retningslinjer og rutiner. Sikkerhetspolicy med underliggenderetningslinjer og rutiner 3.3 WLA Security Control Standard Lottery and Gaming Security and Integrity Standard for Operations WLA-SCS: 2012 G.1 Organization of security L.3 Retailer security 4. Resultat Lotteritilsynet har under stedlig revisjon foretatt en gjennomgang av etablert internkontroll hos Norsk Tipping sett opp mot myndighetskrav og selvpålagte krav. Videre har vi gjennomført kontroll av etterlevelsen ut mot kommisjonærer som tilbyr spill ved bruk av blåterminal, Spill-i-Kasse og Belago. Det foreligger bevis for at selskapet har etablert og implementert gode system for å sikre at myndighetskrav og selvpålagte krav ivaretas. Videre benyttes et avvikssystem som inkluderer kontroller og identifiserer avvik og skal sikre oppfølging. Det er også utarbeidet tekniske tiltak som begrenser mislighetsområdet i kommisjonærleddet Revisjonen har imidlertid avdekket ett avvik og en merknad. 4.1 Avvik Det foreligger bevis for at det tilbys spill på kreditt hos en kommisjonær i Møre og Romsdal. Med bakgrunn i tidligere mottatt tips om misligheter hos en spillkiosk i Møre og Romsdal besluttet Lotteritilsynet å foreta et kommisjonærbesøk. Under kommisjonærbesøket fremkom det bevis for at spill på kreditt var mulig for faste kunder. Det følger av spilleregel punkt 2 at «kommisjonæren skal ikke yte kreditt i forbindelse med betaling for spill». Spill på kreditt er således et avvik fra krav fastsatt i spillereglene. 4.2 Merknad Lotteritilsynet har identifisert et forbedringsområde knytt til internopplæring hos kommisjonærer som betjener blåterminal, Spill-i-kasse og Belagoterminaler. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 7 av 10

8 4.2.1 Internopplæring hos kommisjonærleddet Krav om internopplæring følger av Kommisjonærkontrakt 10, Spill-i-Kasse kjedeavtale 5-2 c) og 5-3 o) samt Belago avtale med lokalinnehaver 10. Etter intervjuer med ansatte i Norsk Tipping og samtaler med ansatte hos kommisjonærene, sitter Lotteritilsynet igjen med et inntrykk av at selskapet har et forbedringspotensial knytt til egen oppfølging av hvordan kommisjonærene gjennomfører internopplæring hos sine ansatte. Selv om internopplæring er regulert i avtaler mellom Norsk Tipping og kommisjonærer og lokalinnehavere har selskapet et selvstendig ansvar for å sikre at dette blir gjennomført. En gjennomgående observasjon hos alle kommisjonærer er at salgsrepresentantene fra Norsk Tipping kan bli mer proaktive på å avdekke kompetansebehov hos kommisjonærene og at innholdet i gjeldende sikkerhetsinstruks blir formidlet på en tilfredsstillende måte. Lotteritilsynet oppfordrer Norsk Tipping spesielt å øke bevisstheten i kommisjonærleddet omkring risiko for at spillere utvikler uheldig spilladferd Utfordringer med Belagoterminaler Lotteritilsynet fikk under intervju forelagt betraktninger og problemstillinger på krav til oppstilling av Belagoterminaler sett i forhold til øvrig regelverk i bingohallene. Det ble gitt uttrykk for at det var vanskelig for Norsk Tipping å vite eksakt hva en bingohall er. Lotteritilsynet har tidligere definert for selskapet at det er et lokale der det er gitt tillatelse til bingospill. Selskapet poengterte at det er relativt stor variasjon i utforming av bingolokalene, men også i antall ansatte og i spilleplaner. Videre bemerkes det at Bingospill som er regulert etter bingoforskriften ikke er omfattet av det samme ansvarlighetsrammeverket som Belagoterminalene, noe som vanskeliggjør opplæring av personale og etterlevelse av ansvarlighetsrammeverket rundt Norsk Tipping sine spill. Når det gjelder definisjon av hva en bingohall er og hvilke kriterier og krav som stilles til selve lokalet er dette ikke nærmere regulert i bingoforskriften per i dag. Lotteritilsynet ser at det kan være en utfordring at krav til spilldistribusjon er regulert ulikt for Belago terminaler og for det øvrige bingomarkedet. Spillene som tilbys på Belago terminalene er av oss vurdert som aggressive, dvs. spill som øker sannsynligheten for uheldig spilladferd for utsatte grupper. For å redusere denne faren er det stilt krav om en rekke ansvarlighetstiltak i tilknytning til spill på terminalene. Sett i forhold til det private markedet er spillene som tilbys per i dag ikke vurdert like aggressive. Det ble likevel innført krav om at det til enhver tid skal være en ansatt i bingohallen med gjennomført kurs i spillansvar, regulert i bingoforskriften 3. Norsk Tipping og Bingo og Lotteriforbundet utarbeidet i samarbeid et e-læringskurs om spillansvar. Lotteritilsynet har oversikt over hvilke haller og ansatte som til nå har gjennomført opplæring og flere ansatte i samtlige av de haller under vårt kommisjonærbesøk, har gjennomgått kurset. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 8 av 10

9 Krav om opplæring etter bingoforskriften ble gjort gjeldende fra 1.juli 2013 og Lotteritilsynet vil gjennom bingokontroller følge dette opp videre for å vurdere i hvilken grad opplæringen gir innsikt og hensiktsmessig kunnskap om farene ved overdrevent spill. Det er etter vår oppfatning vesentlig at de ansatte i hallene har kompetanse til å avdekke og følge opp om det skjer brudd på spilleregler knytt til spillansvarlighet. Dersom vi finner avvik fra krav eller etterlevelse av krav vil be om retting av forholdet i forbindelse med våre revisjoner. Lotteritilsynet understreker at spilltilbudet både i det statlige- og det private markedet skal skje i kontrollerte og sosialt trygge former. Vi ser det som svært viktig at risiko for uheldig spilladferd blir vurdert med samme faktorer og vesentlighet, uavhengig av hvilket regelverk som gjelder for spillene. 5. Avslutning Som det fremgår av rapporten har Lotteritilsynet mottatt bevis for at Norsk Tipping har etablert og implementert gode systemer for å sikre etterlevelse av myndighetskrav og selvpålagte krav, samt håndtering av avvik ved spill distribusjon hos fysiske kommisjonærer, ved Spill-i-Kasse og i bingohaller. Lotteritilsynet har mottatt bekreftelse for at påvist avvik er håndtert ved at kommisjonæravtalen er opphevet, vedlegg 2, og saken avsluttes fra Lotteritilsynets side. Videre har vi fått tilbakemelding på hvordan Norsk Tipping vil følge opp merknader til våre anbefalinger om styrking av kompetanse hos kommisjonærleddet, se også vedlegg 2. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 9 av 10

10 Vedlegg 1 Gjennomføring Varsel om revisjon: Formøte: 25. mars april 2014 Åpningsmøte: 14. mai 2014 Gjennomføring: mai 2014 Intervjuer: Trond Laupstad Sikkerhet og kvalitet Per Are Ødegårdsstuen Forhandlersalg Espen Skyrud Terminalspill Dag Grindal Fysiske kanaler Deltagere åpnings- og sluttmøte: Torbjørn Unneberg Salg og kunderelasjoner Morten Eriksen Distribusjon Randi H Røed Økonomi Lene Finstad Produkt Trond Laupstad Sikkerhet og kvalitet Per Are Ødegårdsstuen Forhandlersalg Espen Skyrud Terminalspill Dag Grindal Fysiske kanaler Sluttmøte: 15. mai 2014 Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 10 av 10

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr: 2012-08 Sak nr: 12/01226 Revisjonsdato:

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer