- Et kurs om brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Et kurs om brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon"

Transkript

1 Prosjektsøknad Evaluering av e-læringskurset PUST - Et kurs om brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon Tromsø, Bergen og Oslo 30.oktober 2014 Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ove Fondenæs, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) Tone Torp, Foreningen for muskelsyke (FFM) Rigmor Furu, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Universitetssykehuset Nord- Norge HF Prosjektledelse NST Organisasjonsnummer NST: Kontonummer NST:

2 Sammendrag Prosjektet søker midler til å gjennomføre en evaluering av e-læringskurset PUST; for å undersøke om kurset kan benyttes i høgskole- og universitet, i tillegg til at kurset tilbys som generell opplæring til brukere, pårørende, assistenter og tverrfaglig helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten. I tillegg til å gjennomføre en evaluering vil prosjektet implementere og markedsføre e-læringskurset. Innledning Bakgrunn Prosjektet «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) gjennomføres i perioden og er nå i sluttfasen. Prosjektet har utviklet et e-læringskurs som handler om brukere som lever med hjemmerespirator. E-læringskurset skal bidra til en standardisert og kvalitetssikret opplæring til helsepersonell på alle nivå i hele behandlingskjeden, som underbygger Samhandlingsreformens (St.meld. nr. 47) formål om å styrke samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten. Kurset er åpent og tilgjengelig for alle. Universitet og høgskoler har satt fleksibel læring på agendaen og gjennom sine strategier viser at de vil satse på bruk av IKT i utdanning. Strategi mot 2020 for UiT Norges arktiske universitet ved Det helsevitenskapelige fakultet, sier at fakultetet skal være ledende på fleksible og desentraliserte utdanninger og skal tilby utdanningsløp som er rettet mot befolkningens og arbeidslivets fremtidige behov for kompetanse. Dette skal blant annet oppnås gjennom å bruke fleksible arbeidsformer, etablere nye læringsarenaer ved bruk av IKT og øke IKT-kompetanse hos undervisere. MOOC til Norge (NOU 2014:5) sier at teknologien skaper nye muligheter for bruk av digitale medier i pedagogisk sammenheng. Muligheten ligger i skalering av tilbud nasjonalt og globalt. MOOC (Massive open online course) er åpne nettbaserte kurs som er gratis og som kan benyttes av studenter på tvers av universitet og landegrenser (www.mooc.no ). Vårt mål er at e-læringskurset PUST på sikt kan videreutvikles til å bli en MOOC og kan tilbys som et eget emne på høgskole/universitetsnivå med studiepoeng. Dette prosjektet vil gjennomføre en ekstern evaluering av kurset for å undersøke om det også kan benyttes i utdanningsøyemed, i tillegg til generell opplæring til brukere, pårørende, assistenter og tverrfaglig helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi ønsker å undersøke om kurset kan benyttes i grunn- og videreutdanning (evt. masternivå) av helsepersonell. Gevinster og potensial Gevinstene for prosjektet er: Kurset gjøres tilgjengelig for relevante målgrupper over hele landet Ved å oversette kurset til engelsk kan det også tilbys internasjonalt Evalueringen kan på sikt bidra til at kurset blir et studiepoenggivende studietilbud i høgskoleog universitetssystemet 2

3 Kurset kan videreutvikles til en MOOC, et åpent kurs ved universitet og høgskoler Modell for utvikling av dette kurset kan ha overføringsverdi ved utvikling av andre e- læringskurs om sjeldne diagnoser. Dokumentasjon for måloppnåelse - Evalueringsrapporten vil dokumentere at evalueringen er gjennomført og resultatene fremkommer fra målgruppene - Resultatene fra evalueringen danner grunnlag for kvalitetsforbedring av kurset - Gjennomføring av evalueringskonferansen er en del av markedsføringen - Publisere resultater etter evalueringen gjennom to artikler (vitenskapelig og populærvitenskapelig artikkel) - Kurset blir evaluert i forhold til å bli et emne med studiepoeng i utdanningssystemet og på sikt en MOOC - Resultater fra evalueringen vil gi verdifull informasjon til redaksjonsgruppa som skal oppdatere og redigere kursets faginnhold - Evalueringen skal foregå på en slik måte at brukernes erfaringer med kurset blir synliggjort og vektlagt i videre utvikling av kurset. Prosjektbeskrivelse Hva dette handler om E-læringskurset PUST handler om mere enn bare pustemaskiner. Kurset handler om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Brukerens stemme om det å leve med og behov for assistanse til daglige gjøremål og etiske dilemmaer knyttet til langtids mekanisk ventilasjon, er også en stor del av faginnholdet. Det å leve et selvstendig liv og samtidig være så avhengig av andre er en utfordrende situasjon som kan løses på mange måter. Dette er problemstillinger som gjelder mange flere enn bare personer med pustesvikt. Kurset legger stor vekt på den etiske dimensjonen. Læringsaspektene i dette kurset går langt utover det som gjelder medisinske problemstillinger angående langtids mekanisk ventilasjon. Derfor mener vi at kurset har overføringsverdi til andre sjeldne tilstander og diagnoser. Med fokus på brukermedvirkning og brukerens erfaringer mener vi dette kurset vil være interessant for en større målgruppe. Kurset vil også ha overføringsverdi til de som ønsker å utvikle e-læringskurs om andre sjeldne tilstander og diagnoser. I dette prosjektet vil vi prøve ut og markedsføre kurset hos relevante målgrupper. Vi vil at kurset skal møte et behov hos brukere, pårørende og hjelpere. Gjennom å evaluere kurset vil resultatene si noe om det kan implementeres i grunn- og videreutdanning ved høgskole og universiteter. 3

4 Visjon og formål Formålet er at kurset skal bygge kunnskap gjennom å tilby et kvalitetssikret kompetansetilbud til flest mulig brukere, pårørende, helsepersonell, andre hjelpere og personer med LTMV. I tillegg er det ønskelig at kurset skal bli et studietilbud på universitetsnivå med studiepoeng. Visjonen er at kurset kan utvikles til en MOOC og tilbys studenter nasjonalt og internasjonalt. Hovedmål og delmål Hovedmål: - Implementere, evaluere og markedsføre e-læringskurset PUST Delmål for å oppnå dette: - Tilby kurset til de ulike målgruppene gjennom forskjellige utdanningsinstitusjoner og organisasjoner - Evaluere kursets faginnhold og pedagogisk design av lærere ved høgskole/universitet og videregående opplæring - Evaluere faglig innhold og nivå i kurset blant helsefagstudenter, helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten og brukere og assistenter - Gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse som innebærer å rekruttere informanter, utforme spørreskjema, innsamle, bearbeide og analysere datamateriale, sammenfatte resultater - Lage en nasjonal plan for markedsføring av kurset - Oversette det til engelsk for å gjøre kurset tilgjengelig internasjonalt Målgrupper - Brukere og pårørende; nås via Foreningen for muskelsyke og fagnettverket til NKH - Assistenter; nås gjennom organisasjoner som ULOBA med flere - Tverrfaglig helsepersonell; nås gjennom utdanningsinstitusjonene og spesialist- og kommunehelsetjenesten og Fagnettverket til NKH - Helsefagstudenter; nås gjennom utdanningsinstitusjonene Forankring Prosjektet er forankret i tre nasjonale kompetansetjenester i tillegg til FFM. De tre kompetansesentra er: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) i Bergen ved Ove Fondenæs, Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) på UNN HF ved Irene Lund, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) UNN HF ved Kirsten Eriksen og Rigmor Furu. I tillegg til Foreningen for muskelsyke (FFM) ved Tone Torp. NKH, NMK og NST har vært i et tett samarbeid over to år gjennom utvikling av e-læringskurset PUST og kjenner til oppbygningen av kurset og hverandres kompetanser. FFM har brukerrepresentant med både i styringsgruppa og i prosjektgruppa PUST og har derfor god kjennskap til e-læringskurset. 4

5 Organisering av prosjektet Prosjektet skal organiseres med ei styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og prosjektleder. Styringsgruppe Styringsgruppas mandat er å ha et overordnet ansvar for prosjektets styring og økonomi. Styringsgruppas medlemmer: Representanter fra ledelsen ved de tre kompetansesentra NKH ved Ove Fondenæs, NMK ved Irene Lund, NST ved Kirsten Eriksen og FFM ved Tone Torp. Referansegruppe Referansegruppas mandat er å gi faglige råd og innspill underveis i prosjektet. Referansegruppas medlemmer er brukere, helsepersonell, lærere, studenter, assistenter, pårørende. Prosjektgruppe Prosjektgruppa består av følgende medlemmer: NKH: Gunvor Norstein, Sølvi Flaten NMK: Irene Lund, Jorun Willumsen FFM: Tone Torp, Laila Bakke NST: Tore Høgås, Rigmor Furu, forsker Hege Andreassen og Marianne Trondsen Prosjektleder Prosjektleder skal koordinere, organisere, styre og sikre framdrift mot prosjektets mål. Prosjektleder: Representant fra NST. Samarbeidspartnere Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) NKH ble etablert i 2002 og driver et tverrfaglig nasjonalt nettverk av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. NKH gir veiledning og opplæring samt bidrag til kunnskapsutvikling og forskning innenfor fagfeltet langtidsmekanisk ventilasjon. Utvikling av lærings- og informasjonsmateriell samt nasjonale retningslinjer er også NHHs vårt ansvarsområde. Behandlingstilbudet omfatter ca 2000 pasienter med svært varierende kompleksitet og alder, med er stor andel nevrologiske grunnsykdommer. NKH er organisert med en sentral stab underlagt lungeavdelingen Haukeland universitetssykehus og regionale ressursgrupper som primært jobber med kvalitetsforbedring av behandlingstilbudet i henhold til handlingsplan for fagfeltet. Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et nasjonalt kompetansesenter for personer med medfødte nevromuskulære sykdommer. Kompetansesenteret er faglig underlagt Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ved Oslo Universitetssykehus. NMKs funksjon er basert på tverrfaglig samarbeid mellom flere kompetansemiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og med fagmiljø andre steder i landet. Kompetansesenteret har spesialkompetanse innen diagnostikk og behandling, og gir tilbud til brukere i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) NST er en nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin, og er et av verdens ledende sentre innen forskning på telemedisin og e-helse. NSTs kjernekompetanseområde er definert som kunnskap, 5

6 løsninger og teknologi som skal understøtte samhandling og samarbeid med og mellom pasienter og helsepersonell. Seksjon helsekompetanse tilhører avdelingen Innovasjon og implementering. Helsekompetanse er et verktøy for utvikling og gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud. NST har et e-læringsteam med tverrfaglig kompetanse som kan bidra i hele, eller deler av prosessen i utvikling og gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud, fra idé - kartlegging - planlegging - utvikling - til gjennomføring - evaluering og support. Foreningen for muskelsyke (FFM) Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge som ble stiftet i Gjennom 13 fylkesforeninger og to lokallag informerer og hjelper FFM muskelsyke og deres pårørende, og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. Foreningen sprer kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon, medvirker til bedre behandlingsmuligheter og støtter forskning omkring muskelsykdommer. Foreningen er med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og har søsterorganisasjoner i en rekke land. Gjennomføring av prosjektet Det er ønskelig å gjennomføre en kvalitetssikret evaluering av e-læringsprogrammet PUST. Evalueringen må foregå slik at representanter for målgruppene får teste ut e-læringskurset, og gi sin vurdering av hvordan det fungerer og hva som evt. bør utbedres. Aktiviteter for å nå hovedmålene. Hovedmål 1: Implementering av e-læringskurset PUST Følgende aktiviteter skal gjennomføres: - NKH og det nasjonale fagnettverket skal bruke e-læringskurset PUST aktivt i opplæring av nye brukere, assistenter og pårørende i tillegg til helsepersonell - Informasjonsmateriell produseres skriftlig og på nett for å markedsføre kurset nasjonalt - Plan for markedsføring utarbeides Hovedmål 2: Evaluering av e-læringskurset PUST Følgende aktiviteter skal gjennomføres: - Arbeide for å få kurset inn som en del av grunn- og videreutdanning for helsepersonell - Etablere prosjektgruppe og gjennomføre evaluering - Studieleder Inger Marie Holm og Martha Grongstad ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet er kontaktet, og de stiller seg veldig positive til å bidra med evalueringen av kurset. Prosjektet følger opp dette arbeidet. - NKH har tatt kontakt med Masterutdanning i lungesykepleie ved UiB som også er positive til å delta i evalueringen. Prosjektet følger opp dette arbeidet. 6

7 - Rekruttere informanter. Prosjektet vil ta kontakt med utdanningsinstitusjoner i alle helseregioner for å få en god geografisk fordeling av informanter fra aktuelle læresteder. FFM vil rekruttere brukere og pårørende gjennom sine kanaler. - Forskningsmiljø kontaktes for å finne forsker til å gjennomføre evalueringen. Hovedmål 3: Markedsføring av e-læringskurset PUST Følgende aktiviteter skal gjennomføres: - Prosjektet vil arrangere en avsluttende evalueringskonferanse for markedsføring av kurset der vi blant annet inviterer representanter som har bidratt i evalueringen. Konferansen ønsker å sette brukermedvirkning og sjeldne tilstander på dagsorden. - Prosjektet skal levere to artikler, både vitenskapelig og populærvitenskapelig - Kurset PUST oversettes til engelsk; dvs. faginnhold og teksting av alle filmsnutter oversettes til engelsk. Milepælsplan og aktivitetsplan Prosjektstart: 5.anuar 2015 og avsluttes 30. desember Aktivitet 1.kvartal kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart 2016 Organisering av prosjektet; etablering av prosjektgrupper Gjennomføre workshop1 Implementere kurset PUST, tilbys brukere, assistenter, pårørende og helsepersonell Utvikle informasjonsmateriell X X Utarbeide plan for markedsføring Oversette kurset til engelsk Planlegge og gjennomføre evalueringen Rekruttere X 7

8 informanter Arrangere evalueringskonferanse Skrive sluttrapport Skrive to artikler Budsjett Aktivitet Totalt Prosjektledelse 30% NST Frikjøp forsker 50% stilling Gjennomføring av evaluering Plan for markedsføring Produksjon av informasjonsmateriell, papir og nett Oversetting til engelsk (fagspråk) Workshops og prosjektmøter Brukerhonorar og reiser Reisekostnader Evalueringskonferanse Egenandel Total søknadssum Referanser NOU (2014:5). MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. St. meld. nr. 47 ( ). Samhandlingsreformen. Det kongelige helse- og omsorgsdepartement. Vedlegg Prosjektsøknad, Jeg puster altså er jeg. Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon. 8

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Prosjektrapport «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Rigmor Furu, Irene Lund og Ove Fondenæs Tittel: NST-rapport: Forfattere: ISBN:

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer