Begrenset Fortrolig. T-1 Hilde-Karin Østnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. T-1 Hilde-Karin Østnes"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av IKT Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-1 Hilde-Karin Østnes Deltakere i revisjonslaget Dato Asbjørn Ueland, Jorunn E. Tharaldsen, Mette E. Vintermyr, Grete I. Løland, Hilde-Karin Østnes Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Statoil 24. og 25. januar Oppgaven var knyttet til Statoil sin oppfølging av nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med et møte hvor Statoil ga presentasjoner i henhold til varslede tema og med intervjuer. På forhånd hadde vi mottatt et utvalg av styrende dokumenter for arbeidsprosessene. 2 Bakgrunn Petroleumstilsynet (Ptil) skal ha oversikt over HMS-utfordringene i petroleumsvirksomheten og bidra til å skape et omforent og helhetlig bilde av risikoforhold i næringen som grunnlag for iverksetting av forebyggende tiltak. Styring av storulykkesrisiko krever forståelse av det komplekse samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Innføring av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi med medfølgende nye arbeidsprosesser skaper utfordringer som er felles for mange aktører i petroleumsvirksomheten. For å bidra til at det utvikles robuste arbeidsprosesser og til at sikkerheten forbedres igangsatte vi den nevnte tilsynsaktiviteten. 3 Mål Målet for tilsynet var å undersøke hvordan Statoil sikrer at arbeidsprosessene innenfor boreog brønnaktiviteter, og beslutningene knyttet til disse, ivaretar krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Følgende tema ble varslet og gjennomgått i tilsynsaktiviteten: Organisering av bore- og brønnaktiviteter for Snorre feltet - bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi, - gjennomgang av konkrete arbeidsprosesser for en boreoperasjon, herunder samhandling mellom land og hav, - rollen til operasjonssenteret på land - inkludert i fare- og ulykkessituasjoner, - integrering og involvering av fagmiljøer og entreprenører,

2 2 - tilrettelegging for samhandling. Styring av endringer i forbindelse med en boreoperasjon, herunder samhandling mellom land og hav og alle involverte parter - kriterier for å igangsette en formell endringsprosess, - beslutningsunderlag, - synliggjøring av endring i risiko, - kommunikasjon og sporbarhet av endringene. Menneskelige faktorer ved utforming av arbeidsprosessene (samhandling land og hav) - analyser gjennomført ved utforming av arbeidsprosessene med hensyn til bemanning, kompetanse og kapasitet, - ivaretakelse av brukervennlighet på sanntidsbaserte systemer for visualisering, alarmhåndtering med mer, - tiltak for etablering og opprettholdelse av faglig tillit mellom land og hav, og mellom operatør og entreprenører. Innsamling, behandling og bruk av sanntidsdata - ansvar/grensesnitt i forbindelse med innsamling av sanntidsdata, - eierskap og vedlikehold av sensorer. Bruk av simulering og visualisering som beslutningsstøtte IKT-sikkerhet - roller og ansvar for å ivareta IKT-sikkerhet i grensesnittet mellom land og hav, - kartlegginger og risikovurderinger av IKT-baserte systemer som er relevante for boring, - IKT-baserte boresystemer mot krav, - utfordringer innenfor IKT-sikkerhet. 4 Resultat Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i henhold til plan og var godt tilrettelagt. Statoil ga presentasjoner i henhold til varslede tema. Videre observerte vi kommunikasjon mellom hav og land og hadde intervjuer med utvalgt personell. På forhånd hadde vi mottatt et utvalg av styrende dokumenter for arbeidsprosessene. På tidspunktet for tilsynsaktiviteten var Statoil i startfasen for implementering av et nytt system for arbeidsprosesser (fra APOS til ARIS). Vi forholdt oss til APOS slik det framstod under gjennomføringen av tilsynsaktiviteten. Vi oppfattet det slik at det var en generell forventning om at det nye systemet skulle bidra til å gjøre arbeidsprosessene mer oppdaterte og brukervennlige. Vi fikk inntrykk av at Statoil hadde styrende dokumenter som dekket de aktiviteter som ble gjennomgått i tilsynsaktiviteten. Statoil presenterte sin organisering av bore- og brønnaktiviteter på Snorrefeltet og samhandlingen mellom land og hav, herunder grensesnittet mellom operatør og leverandører. Vi fikk opplyst at ingen stillinger var flyttet til land og at Snorre A opererte med tradisjonell bemanning til havs og på land. Av denne grunn ble det ikke fremvist et dokumentert beslutningsunderlag for dagens organisering. Borekabinen på innretningen var i hovedsak original design fra 1992, men oppgradering av denne var planlagt. Det fremkom av presentasjonen at all oppfølging av bore- og kompletteringsoperasjoner for Snorre A og B ble gjort i operasjonsrom omtalt som Snorre Onshore Drilling Operation Center hvor boreoperasjonsleder, programingeniør og borekontraktørens operasjonsplanlegger hadde sine permanente kontorplasser. Samhandling mellom hav og land foregikk i

3 3 hovedsak via møter med fast tidspunkt og agenda, hvor operasjonsrommet på land koblet opp samhandlingsrommet på Snorre A innretningen og borekontraktørens Onshore Support Center. Det fremkom i tilsynet at samhandlingen mellom hav - land opplevdes som nyttig for eksempel gjennom såkalte Tett-på møter at det var lav terskel for å kontakte land ved behov og at personellet opplevde involveringen av fagpersonell som hensiktsmessig. Konserntjenesten fra Statoil Real Time Center ble benyttet for kontinuerlig kvalitetssikring av sanntids måledata fra brønnen. Videre ble Statoil sitt Subsurface Support Center involvert i planlegging av komplekse aktiviteter og i forbindelse med utfordringer i operativ fase. I forkant av tilsynsaktiviteten hadde vi fått oversendt og gjennomgått styrende dokumenter og arbeidsprosessbeskrivelser for avklaringer av roller og ansvar, samt styring av endring. Vi fikk gjennom tilsynsaktiviteten inntrykk av at Statoil har en ryddig håndtering og dokumentering av endringer gjennom sin Change log og at kontinuerlig risikovurdering av endring var godt integrert i praksis. Bruken av Real Time Data senter ga også et inntrykk av god kvalitetssikring av måledata fra brønnen, roller og ansvar i forhold til vedlikehold av sensorer fremstår som avklart. Ansvaret for IKT-sikkerhet ble sagt å ligge i linjeorganisasjonen og i denne sammenheng omfatter dette både Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN) og Teknologi, Prosjekter og Boring (TPB). Administrasjon av kritiske systemoppdateringer og virusdefinisjoner på tekniske systemer skulle utføres manuelt av personell i linjen på innretningen. Det fremkom i tilsynsaktiviteten at det var borekontraktørens elektriker som var tildelt denne oppgaven i boremodulen. Operatøren har imidlertid ansvar for å sikre samsvar mellom egne og andre deltakeres krav. Ved verifikasjon av opplæringsprogrammet avdekket vi manglende krav til kompetanse innen IKT-sikkerhet for borekontraktørens elektriker. I tilsynsaktiviteten identifiserte vi tre forbedringspunkter knyttet til henholdsvis Ansvar og styring knyttet til IKT-sikkerhet Oppdatering av tekniske driftsdokumenter Grenseflater i arbeidsprosessbeskrivelse 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Forbedringspunkter Ansvar og styring knyttet til IKT-sikkerhet Forbedringspunkt: Det var et forbedringspunkt knyttet til operatørens ansvar for å sikre samsvar mellom egne og andre deltakeres krav.

4 4 Begrunnelse: a) Det fremkom i tilsynsaktiviteten at det var borekontraktørens elektriker som utfører kritiske systemoppdateringer og virusdefinisjoner i boremodulen. Kompetansekrav vedrørende IKT-sikkerhet var ikke reflektert i opplæringsprogrammet for stillingen. b) Det fremkom ikke om Statoil hadde satt kompetansekrav til ivaretakelse av IKTsikkerhet i boremodulen offshore. c) Det fremkom av presentasjoner og intervjuer at det ansvaret linjen har knyttet til IKTsikkerhet ikke var tydeliggjort. Krav: Styringsforskriften 8 om interne krav Aktivitetsforskriften 21 om kompetanse Oppdatering av tekniske driftsdokumenter Forbedringspunkt: Tekniske driftsdokumenter forelå ikke i oppdatert versjon. Begrunnelse: Statoil styrende dokument for teknisk nettverk og sikring av automasjonssystemer (TR1658) hadde krav om at et oppdatert nettverkstopologidiagram skal være tilgjengelig. Versjonen vi ble vist i tilsynsaktiviteten var fra 1989 og basert på planlagt utforming, ikke faktisk utforming. Krav: Aktivitetsforskriften 20 om oppstart og drift av innretninger Grenseflater i arbeidsprosessbeskrivelse Forbedringspunkt: Det var et forbedringspunkt knyttet til tydeliggjøring av grenseflater mellom operatør og leverandør i arbeidsprosessbeskrivelsen for brønnkontroll. Begrunnelse: a) Arbeidsprosessbeskrivelsene i APOS omfattet ikke roller og ansvar som ble ivaretatt av leverandørselskaper. Grenseflate mot leverandørene var ikke beskrevet i de dokumentene vi verifiserte. Statoil påpekte at de bevisst har utelatt dette. De lokale arbeidsbeskrivelsene (nivået under) inkluderer leverandøransvar/- oppgaver. b) Slik vi fikk fremlagt flytskjema for brønnkontroll Handle Well control incident var det ikke tydelig hvilken samhandling operatøren skal ivareta med involverte leverandører. Krav: Styringsforskriften 13 om arbeidsprosesser 6 Andre kommentarer a) Statoil hadde utarbeidet styrende dokumenter for IKT-sikkerhet som i hovedsak var basert på systemene innen prosesskontroll. Det ble uttalt at disse også gjaldt for boring og brønn.

5 5 b) IKT-sikkerhet eller IT-sikring var ikke definerte begreper i styrende dokumenter vi verifiserte. c) Change Form mal sto med status Draft. Dokumentet fremsto da som om den var under klargjøring og ikke klar for bruk. Samme praksis ble benyttet i selve Change log. Det ble sagt at denne ble satt til final når loggen er endelig, det vil si når brønnen var ferdigstilt. d) Teamsite ble av enkelte opplevd å inneholde mye dokumenter og at det kunne være utfordrende å finne frem i. e) Vi observerte under Tett-på møtet at en del av deltakerne på innretningen ikke var synlige i bildet. Uskarpt bilde og stor avstand til kamera gjorde det vanskelig å oppfatte kroppsspråk og se hvem som snakket. 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet Grete Løland, fagområde arbeidsmiljø Jorunn E. Tharaldsen, fagområde arbeidsmiljø Asbjørn Ueland, fagområde prosessintegritet Mette E. Vintermyr, fagområde boring og brønnteknologi Hilde-Karin Østnes, fagområde boring og brønnteknologi (oppgaveleder) Jorunn S. Stålesen deltok som observatør fra Ptil Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: 1. Organisasjonskart Statoil B&B, datert Organisasjonskart Odfjell Drilling & Technology Snorre, datert APOS R110A Process & requirements DW04.01 Change management 4. Arbeidsprosessbeskrivelse for brønnkontroll 5. Integrerte Operasjoner (IO) i Statoil for bore- og brønoperasjoner 6. Change Form mal 7. a) Change log for drilling operations, well 34/7-P36 A 7. b) Mal for Change log for drilling, completion and well operations 8. Technology, projects and drilling (TPD) Organisation, management and control, OMC05 9. Liste med stillingsbeskrivelser fra APOS (bore- og brønnsjef, boreoperasjonsleder, boreleder, operasjonsingeniør) 10. Collaboration Solutions, Guideline, GL Meeting activities, Guideline, GL Veiledning for etablering av operasjonsrom og samhandlingsrom, GL Integrated Operations Guideline, GL Technical Network and Security of Automation Systems, TR APOS R110A Process & requirements OM01.no Drift 16. Statoils presentasjon til Ptil Odfjells presentasjon til Ptil Check Card 19. Snorre A Systematisk opplæringsprogram for elektriker/instr.tekn. (Odfjell) 20. Utskrift fra SAP om kurs:it sikring i prosesskontroll system 21. Utskrift fra SAP: SAS Change order : Operation overview

6 6 22. Nettverkstopologidiagram 23. Informasjonsplakat fra innretningen vedrørende bruk av minnepinner 24. Statoil boken 25. OMC01 Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9. Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.2006 Aktivitetsnummer 59E27 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet Sammendrag o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013 Field Cod Rapport Rapporttittel Tilsyn med helsemessige og hygieniske forhold på boreinnretningen Maersk Intrepid. Aktivitetsnummer 2013/ 9883 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Integrerte Operasjoner. Akselerert utvikling på norsk sokkel

Integrerte Operasjoner. Akselerert utvikling på norsk sokkel Integrerte Operasjoner Akselerert utvikling på norsk sokkel Oktober 2007 Innledning Dette dokumentet er en oppsummering av en serie i møter med offshoreindustrien i 2007 hvor fokus har vært på hvordan

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer