Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr Fra koordinator Liv Marit Bølset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset"

Transkript

1 1 Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr Fra koordinator Liv Marit Bølset Plan og utvikling Kjempebjørnekjeks Barnehageetat Bilfridag Risikovurdering. Bekjempe planten kjempebjørnekjeks i hele Ski kommune. Påvirke nabokommuner til å gjøre det samme. Fokusere på lokale helseog globale miljøeffekter av bilkjøring Barnehagene har et personale som er bevist på hva som er farlig og hva som må godtas av naturlige utfordringer på en utelekeplass. -barnehagene har et ute som er trygt, og som er med på å styrke barns naturlige utfoldelse. Heldekkende registreringer i 2003 og Vår 2004: handlingsplan for hvem som skal bekjempe ulike r og hvordan. Høst 2004: Konsulent evaluerer årets innsats og foreslår forbedringspunkter Arrangere en morsom og informativ dag 18. september for alle som bor i Ski med kultur, idrett, sikkerhetsuka og mange flere som viktige medspillere. Risikovurdering av utt i barnehagene som en del av HMS. 28 bestand av kjempebjørnekjeks er kartfestet og beskrevet. Alle kjente bestand av kjempebjørnekjeks i Ski kommune er bekjempet 1-3 ganger. På halvparten av lokalitetene har grunneier gjort en tilfredstillende bekjempelse selv etter oppfordring fra kommunen. På øvrig r har det vært nødvendig for kommunen å bekjempe/etterbekjempe planten. Kommunen har tatt initiativ til samarbeid med fylkesmannen og Oslo kommune. Mange frivillige og kommunale stilte opp på dagen, dette kunne blitt topp. Veldig dårlig vær gjorde at arrangementet ble lite besøkt. Barnehagene har tatt i bruk skjemaene for risikovurdering av ute t. Nye barnehager har brukt skjemaene for å kartlegge sine ute r, før oppstart av barnehagene, noe som har ført til fokus på sikkerhet på utet. Noen barnehager har også brukt skjemaene i etterkant av skader (skaderegistreingskjemaer), for å se på om t burde vært sikret bedre. Alle barnehagene jobber med sikkerhet i henhold til HMS, skjemaene for risikovurdering er ett godt hjelpemiddel til å bevisstgjøre personalet.

2 2 Kulturog opplæringsetat Trafikksikkerhet: Lokal skaderegistrering Mål Tiltak Ski tryggere lokalsamfunn Status pr Barnehagene skal ha barn og voksne som utvikler trafikale kunnskaper og ferdigheter. Redusere antall hendinger som medfører personskade Personalet får kurs i trafikkopplæring. Barnehagene skal videreutvikle sine trafikkopplegg etter kommunal plan. Gi foreldre informasjon om barn og trafikk sikkerhet. Benytte lokaleskjema ved skader. Kopi av side 1 sendes Ski tryggere lokalsamfunn. Rapport fra lokal skadedatabase benyttes ved utarbeiding av HMS - årsrapport Rapport fra TL benyttes ved risikovurdering av bygninger, utstyr, uter og aktiviteter Våren 2004 fikk barnehageansatte tilbud om trafikk opplæringskurs (Trygg trafikk), kurset var bra, mange ansatte fikk mange gode ideer som de tok med til barnehagene og gjennomført disse der. Barnehagene har brukt Tarkus-barnas trafikkvenn ett trafikkpedagogisk opplegg for barnehagen. Morsomt for både liten og stor og veldig relevant. Når barnehagene har vært på tur, har små og store brukt refleksvester. Barnehagene har brukt foreldremøter til å bevisstgjøre foreldre på bilbelte, sikre barn i bilen, slå av motoren foran barnehagen og bruke sykkelhjelm. Virksomhetene er igjen informert om at skader på elever skal registreres i lokal database Stor forskjell på antall registreringer fra virksomhetene tyder på ulik vurdering når skadeskjema skal fylles ut. Det er ønskelig med en mer ensartet praksis. Virksomhetene er kontaktet for å redegjøre for hvordan de praktiserer skaderegistreringen

3 3 HMS for elevene Trafikksikkerhet Opplæringsloven 9a-1: Alle elevane i grunnskolen og vidaregåeande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring Ski skal være et trygt sted og ferdes i. Implementere 9a i skolens virksomhet Etablere rutiner for å trekke elevene inn i internkontroll HMS Se på skolenes Olweus som en viktig del av HMS arbeidet Erfaringsdeling mellom skolene i forhold til opplæringsloven 9a Legge forholdene best mulig til rette for at elevene kan gå eller sykle til skolen. Det er avviklet et møte hvor ledere fra alle skolene var til stede. Tema: Erfaringsdeling vedr. ulike måter å trekke inn elevene i HMS arbeidet. Drøfting av rutiner for enkeltvedtak etter forvaltingslova i.h.t. opplæringslova. Behov for juridisk kvalitetssikring av et fremlagt forslag til skjema Vurdere om en følgevennordning passer for de yngste elevene 6 skoler har hatt følgevennording. Tiltak i ordningen har vært: Følge av 6-åringer til buss, Vakt på parkeringsplasser/ bussholdeplasser ved skolene hver morgen hvor det er mye trafikk. Voksen person som tar bussen sammen med elevene for å passe på at bussturen blir trygg samt trene 1.årstrinn I å reise med bussen. En voksen står i kledd refleksvest og tar imot og følger elever over sterkt trafikkerte vegkryss i skolenes nærmiljø, ved en rundkjøring(snuplass) som er krysningspunkt for mange elever samt at foreldre setter av barn sine like ved.

4 4 Barn og unge skal utvikle holdninger og ferdigheter som de skal bruke i praksis. Lede ungene / innøve tryggere gåruter til skolen. Lønnet en mor som har fulgt barn til bussholdeplass hver dag i en periode grunnet farlig skoleveg Følge til/ fra svømmeundervisning som en del av skolen trafikkopplæring for de yngste eleven. Sikre elevene mot økt trafikkbelastning i forbindelse med renovering og nybygging av en skole mens undervisningen foregikk i de gamle skolelokalene Fokusere på bruk av sikkkerhetsutstyr som hjelm, refeks og bilbelte. (reflekstelling er et svært effektivt tiltak) Skolene gjennomfører reflekstellinger. Noen har også reflekskonkurranse mellom klassene. Tellinger for å øke bruk av sykkelhjelm gjennomføres også. Helseog sosialetat: Sikker- hetsuka- Informere og gi målgruppene basiskunnskap om opptreden v/ulykker og skader Skolene skal utvikle sin trafikkundervisning i tråd med kommunal plan Barneskolene skal bearbeide sine trafikkplaner etter modell fra Stabekk skole. Førstehjelpsundervisning Opptreden ved brann Opptreden ved ulykker Bruk av sykkelhjelm Informasjon om sikkerhetsprodukter Tiltaksplan for trafikksikkerhet i barnehager og skoler er vedtatt. Skolene med trinn 1-7 har utviklet lokale trafikkplaner Oppleggene skal være brukervennlige for lærere og foreldre. De kommunale fritidsklubbene har fremlagt regler for bruk av verne- og sikkerhetsutstyr ved sine aktiviteter Sikkerhetsuka: Omfanget av sikkerhetsuka øker gradvis og det er flere deltakere fra år til år. I 2004 ble uka gjennomført som følger:

5 5 Informere om sikkerhetsprodukter som kan forebygge ulykke/skade Ungdom har tilbud om helseopplysning gjennom helsestasjonsvirksomhet og skole Målgruppe: Alle elever i 9.klasse i ungdomsskolen samt Follo kvalifiseringssenter. Søkt statlige prosjektmidler til helseuke på helsestasjonen, som en utvidelse av sikkerhetsuka. Utvidelsen omfatter tilbud til gravide, småbarn, foreldre barnetrinnet og ungdom. I tillegg til sikkerhet ønsker vi å fokusere på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Tilbudet tenkes videreført i grupper og gjennom temadager utover i året. Sikkerhetsuka for 1 årstrinn i ungdomskolen, samt for voksne med etnisk minoritetsgrupper: Sikkerhetsuka ble gjennomført i perioden I løpet av disse dagene var 474 elever fra 9 klasse, fremmedspråklige og 36 lærere gjennom undervisning i førstehjelp, trafikksikkerhet og brannsikring. Undervisningen ble som før gjennomført med profesjonelle fagfolk fra de ulike instanser (ambulansetjeneste, politi, brannvesen). I tillegg mottok vi forespørsel fra Ski barneskole om de kunne komme innom våre sikkerhetslokaler i Rådhuset. I alt var 55 elever fra 5.klasse innom. De snakket sikkerhet med våre helsesøstre, politi og fikk se vår utstilling av sikkerhetsprodukter. Klassepremier gikk til klasse A9 gruppe C og D ved Haugjordet ungdomsskole. Premien var et 3-timers kurs i brann og sikkerhet på Sikkerhetssenteret i Hobøl. Alle fikk kursbevis og var svært fornøyde etter endt kurs. Elevene fikk også bevertning i form av frukt gjennom undervisningen på Rådhuset. Frukten ble finansiert gjennom fylkeskommunale prosjektmidler. Sikkerhetsuka ved Rådhuset ble avsluttet med Bilfri dag lørdag Det ble gjennomført brukerundersøkelse i Sikkerhetsuka for eldre ble planlagt og gjennomført av gruppen som jobber med Forebyggende arbeid for eldre med følgende tema i 2004: Aktivitet i eldre år. På programmet var: Bilførerkurs deltakere. Foredrag/trim på LBS ved Nina W.Loland SHD Friskis og Svettis på Servicesenteret Stavgangskurs.

6 6 Oppmøtet var noe varierende til de ulike aktivitetene pga. værforhold og litt for liten annonsering. Nytt for året var Sikkerhetsuke ved helsestasjon. Opplegget ble gjennomført ved Langhuset. Det var sendt ut brev til 100 barneforeldre (brukere av helsestasjonen) med tilbud om sikkerhetskurs. Hele 70 foreldre kom på kurset hvor det blant annet ble gjennomført førstehjelpsundervisning i regi av Norsk Luftambulanse. Helsesøstrene bidro med barnepass så lenge foreldrene ble undervist. I tillegg til undervisning var det videovisning og infostands. Opplegget ble meget godt mottatt av de besøkende. Opplæring småbarnsforeldre Skader og sykdom som forringer den enkeltes mulighet til å mestre sin egen livssituasjon forebygges Helsestasjoner bruk av sikkerhetsbag og visning av video Når sekundene teller for grupper av småbarnsforeldre Ferdigstille rutiner for arbeidet i kommunens tverretatlige team mot seksuelle overgrep (SOteam) i samarbeid med Incestsenteret i Follo Ansvaret for gjennomføring av Sikkerhetsuka er overført til virksomhet helsetjenester. Det var ikke avsatt driftsmidler særskilt. Sikkerhetsuka i 2004 kostet totalt ca. kr ,-. Det foreligger egne evalueringsrapporter fra alle tiltak gjennomført under Sikkerhetsuka Filmen Når sekundene teller vises fast på 8 måneders gruppetreff med påfølgende oppfølgingssamtale. Avhengig av påfølgende diskusjon og interesse åpnes og gjennomgås Sikkerhetsbagen i disse gruppene. Retningslinjer for arbeidet i SO-teamet er vedtatt, og det er utarbeidet forslag til informasjonsbrosjyre som vil utgis i løpet av 2005.

7 7 Frivillighetssentralen (FVHS) Tilgjengelig sikkerhets produkter Dagros (risiko og sårbarhetsanalyse i hverdagen) Sikkerhetsbag Gyldnespaserstokk Stavgangs gruppe Bekjentgjøres aktuelle brukere Bekjentgjøres lag og foreninger for eldre Orientere PLO-ansatte jevnlig Stille ut i montere v/alle 3 Servicesentere i kommunen Flere deltakere Opprettholde fast årlig turopplegg Holde flere kurs Flere selvstendige grupper Grupper for langtidssykmeldte Salg av sikkerhetsprodukter og tekniske hjelpemidler til eldre i salgsboden på Servicesenteret eldre Orientere om Risiko og sårbarhetsanalyse i hverdagen for ledere og deltakere i lag og foreninger v/fvhs Orientering i lag og foreninger v/fvhs Orientering v/arbeidsgruppe for arbeid for eldre via FVHS Minne ledere og Servicesenterene om innholdet i montere Orientere i lag og foreninger v/fvhs Opplysning i media (Lokalavis, info-avis fra kommunen og lokal-tv) Orientere om at FVHS kan stille med kurs, i media, lag og foreningher. Finne ledere til grupper som er i gang Samarbeide m/personalansvarlige i kommunen Salget er iverksatt i 2004 og inngår som en del av vareutvalget i salgsboden på Servicesenteret. Ikke gjort noe med i år 2004 Ikke tatt med ut til lag og foreninger i 2004 Arbeidsgruppen har denne på programmet Montere er satt opp på Servicesenter Ski og Langhus boog servicesenter (LBS) Den Gyldne spasserstokk nevnes der FVHS er og hvor det er aktuelt Opplyst om alle turer i info-avis når denne har vært tilgjengelig og alle turer averteres på siden Rundt i Follo FVHS har stilt opp ved idrettsarrangementer, Ut på tur, aldri sur, Under Verdensdagen for psykisk helse og ved Bilfri dag i Ski 2 selvgående grupper som går ukentlig For personalavdelingen er det organisert 2 kurs med hhv 17 og ca 20 deltakere

8 8 Pleie og omsorgs etat Teknisk etat: Sandbøtter og røykvarslerkontroll Ut på tur - aldri sur Skaderegistrering Helsefrem mende og forebyggende arbeid blant eldre Trafikksikkerhetsarbeid Utvide brukergruppen Opplyse om/vise stavgang ved arrangementer Alle i virksomheten gjennomfører dette Legge fram sak til politisk behandling våren 2005 Trygghet for alle i trafikken i Ski Orientere i lag og foreninger og media om tiltaket og at det utføres hver høst og vinter i samarbeid med Kiwanis via FVHS Samarbeid med LA-21 forumet og idrettsorganisasjoner Tilbud om kurs fra FVHS Sikre at virksomheten/ PLO har skjemaer for registrering av personskade i nærmiljøet og at de meldinger sendes lokal skadedatabase for registrering Bør sykehjemmet ha refleksvester? Vurdere og beskrive hvilke tiltak som kan ligge i helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre. Gi t et funksjonelt navn. Oppstart med bygging av gang-/ sykkelvei langs Siggerudveien. Parsell: Siggerud -Nordløkka Orientert i lag og foreninger. Oppslag i Servicesenteret. TVFollo innslag Utført høst Ca 1200 deltaker og 380 barn fikk refleks som premie på turen Institusjonene sender inn meldinger til registrering i lokal database. Registrering er påbegynt i hjemmetjenesten. Det har vært invitert til informasjonsmøter om helsefremmende og forebyggende arbeidi alle distrikter. Tema var tilbud gjennom boligkontoret og lokalskaderegistrering. P.g.a liten oppslutning ble bare 2 av møtene gjennomført. Refleksvester og reflekser er tilgjengelig for nattevaktene på sykehjemmet. Prosjektet startet 1.juli Arbeidet har egen styringsgruppe og prosjektgruppe. Egen årsrapport er skrevet. Videre bygging av gang- / sykkelvei langs Siggerudveien. Parsell: Siggerud Nordløkka Bedre gang- / sykkelveier. Oppfordre til å sykle til jobb og skole. Trafikktellinger og fartsmålinger Trafikktellinger og fartsmålinger

9 9 Prøveprosjektet med trening i arbeidstiden Kommune delplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Bedre helse Bedre arbeidsmiljø / trivsel Idrett og fysisk aktivitet for alle i Ski kommune. Dette er fremdeles under utprøving Planen ble godkjent av Ski kommunestyre Prosjektet fortsetter i 2005 Planen ble godkjent av Ski kommunestyre Revidert handlingsprogram for 2005 ble godkjent

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer