Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager"

Transkript

1 1 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager Ski tryggere lokalsamfunn Satsningsområde Barn på skoleveg : Tryggere skoleveier, bevisstgjøring av voksnes trafikkatferd og utvikling av barns trafikkunnskap Vedtatt

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Tiltaksplan for barnehagen s. 5 Tiltaksplan for klasse s. 7 Tiltaksplan for klasse s. 9 Tiltaksplan for ungdomskolen s.11 Tiltaksplan for FAU s.13 Tiltaksplan for skolehelsetjenesten s.14 Ressursliste s.15

3 3 Innledning I "handlingsplanen for trafikksikkerhet i Akershus " var et av fokusområdene: Trafikksikkerhet i skolen med følgende mål og tiltak: 1. Integrere trafikksikkerhet i læreplanen for førskole, grunnskole og videregående skole. 2. Få trafikksikkerhet inn som obligatorisk del av lærerutdanningen (utvikle læreplaner). 3. Ingen barn skal utsettes for påkjøring av motorkjøretøy eller sykkel i skolens nærmiljø. Statenes veivesen, Akershus og Trygg Trafikk, Akershus fikk i oppdrag å gjennomføre denne delen av planen. Det ble nedsatt ei styringsgruppe med representanter fra Statens utdanningskontor, Samferdselsstyret, SVA, Trygg trafikk og Fylkesrådmannen. Videre ble det nedsatt ei bredt sammensatt prosjektgruppe på fylkesplan for å styre et prøveprosjekt i to kommuner. Ski kommune fikk en henvendelse rett før jul i 1998 med forespørsel om å delta i prøveprosjektet. Hovedmålet var å integrere trafikksikkerhet i læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole. Prøveprosjektet skulle gjennomføres på alle trinn i to kommuner. Gjerdrum var den andre kommunen som fikk invitasjonen. Styringsgruppa ønsket en stor og en liten kommuner med i prosjektet. Denne saken ble politisk behandlet i Ski 11. mars 1999 der vedtaket ble at: Ski kommune deltar i prosjektet "Trafikksikkerhet i skolen" og det opprettes ei arbeidsgruppe for å utforme tiltak og stå for gjennomføringen av prosjektet. I vurderingen for vedtaket står følgende: "Grunnskolene og barnehagene i Ski har gjennom en årrekke aktivt jobbet med trafikksikkerhet; barn på skolevei, sykkelprøve, sikkerhetsuke. "Ikke tøft å være død" - bare for å nevne noe. "læreplan for den 10 årige grunnskolen" er trafikk og trafikksikkerhet bare nevnt noen få steder, men den gir gode muligheter for lokale temaer og prosjekter der trafikksikkerhet kan vektlegges. Trafikksikkerhet kan lett tilpasses Ski kommunes utviklingsområder i skole og barnehage. Både Lokal Agenda 21 og sosial kompetanse kan vinkles mot trafikk og trafikksikkerhet. Det er også nødvendig å få bedret samarbeidet mellom sektorene innen de områdene der det arbeides med trafikksikkerhet. Teknisk sektor har ansvar for trafikksikringstiltak i kommunen og kultursektoren har ansvar for fritidsklubbene som ofte har opplegg om trafikk. "Ski tryggere lokalsamfunn" er et tverrsektorielt ulykkesforbyggende arbeid i Ski kommune der et av satsningsområdene er "Barn på skolevei". Målsettingen er tryggere skolevei, bevisstgjøring av voksnes trafikkatferd og utvikling av barns trafikkunnskap. FAU og foreldregrupper er sterkt opptatt av trafikksikkerhet for barn og unge. ne er ei viktig gruppe å få med i dette prosjektet, både når det gjelder å bedre trafikksikkerheten, og i et samarbeid om barn og unges holdninger til trafikk." Det forgikk mye på de forskjellige områder i kommunen. Det var viktig å få satt ned ei prosjektgruppe som kunne samordne det som allerede var i gang og være samlende rundt en felles plan. Arbeidsgruppen har bestått av: Liv Marit Bølset leder, Ski tryggere lokalsamfunn Marit Rismyhr Skolesektoren Bjørn-Olav Østebø Teknisk sektor Inger-Margrethe Engebretsen Helsesektoren Jan Erik Halvorsen Kommunalt FAU Nina Øyen Rosenlund barnehage(privat) Tone Dueland Juvik Dynamitten barnehage Halvor Røysland (1-4) Ski skole Paul Næverlid (5-7) Langhus skole Kjell Martin Apalnes Vevelstad ungdomsskole Anne Mette Alstad Ski videregående skole.

4 4 Følgende målsetting ble utarbeidet for prosjektet i Ski: Ski kommune skal være et trygt sted å ferdes i. Barn og unge skal utvikle holdninger og ferdigheter som de kan bruke i praksis. Det skal utvikles et samarbeid mellom barnehage og foreldre, mellom skole og foreldre for å spille på lag i å utvikle trafikale kunnskaper og ferdigheter hos barn og unge. Barn og unge skal ha gode voksenmodeller. Trafikk og trafikksikkerhet skal gjenfinnes i årsplaner for barnehagene og skolene. Hver virksomhet fikk i oppdrag å utvikle, gjennomføre og vurdere en plan som var tilpasset virksomheten. Denne planen bygger på den enkelte virksomhets planarbeid og gjennomføring. Vi har tilpasset planene til en felles mal, og som nå utgjør et dokument for barnehagene og skolene i Ski kommune. Med dette prosjektet har det fulgt med penger - hele kroner. Det har ført til at vi har kunnet kjøpe inn en del utstyr til virksomhetene, leder for gruppa i hver virksomhet har blitt lønnet for møtevirksomhet. Prosjektgruppa har også blitt skolert gjennom en fagdag i kommunen, en kursdag om trafikksikkerhet og en ekskursjon til vennskapskommunen vår, Gladsaxe i Danmark. Dette har gitt viktig inspirasjon til å jobbe med saken. Planen spenner fra barnehage til videregående skole. I barnehagen er det fokusert på sikring av barn, noe som er rettet mot foreldrene, men også en bevisstgjøring på hva barn kan. Barna får øve på hvordan det er å være myke trafikkanter. I småskolen fortsetter de å øve på hvordan det er å være myke trafikkanter. De skal øve seg på å mestre kryss og overganger, og de skal vite hva enkelte trafikkskilt betyr. Rundt mange av skolene er der et yrende trafikkliv, spesielt på morgenen, så det er viktig at barna lærer å manøvrere seg fram i dette mylderet. På mellomtrinnet har elevene lært å sykle. De skal oppøve ferdigheter i å opptre som syklist i trafikken og terrenget. Det skal også bli bevisst at det er viktig med riktig utstyr. På ungdomstrinnet skal elevene videreutvikle ferdighetene i å sykle i trafikken og terrenget. Trafikksikkerhet er et viktig tema. På videregående skole vil de i hovedsak konsentrere seg om trafikksikkerhet i forbindelse med bilkjøring, rusbruk og fart (ikke med i planen) Det kommunale FAU har bedt om at det oppnevnes en trafikkansvarlig på hver skole. ne har blitt mer opptatt av barn på skolevei og hvordan skole og hjem skal praktisere trafikkunnskap sammen Helsetjenesten har vært en viktig brikke i planarbeidet. Trafikksikkerhet har også med barnas helse å gjøre Målet er å få flest mulig barn til å gå eller sykle hele eller deler av skoleveien. Dette er med på å fremme barnas fysiske fostring. Teknisk sektor har hatt ansvar for at skolene og barnehagene skal ha sikre av- og påstigningsplasser. De har utarbeidet Kommunal Trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhet i skole og barnehage er at barn kan bevege seg trygt i trafikken, at de har kunnskaper ferdigheter og holdninger til å gjøre det og at de faktisk bruker skole- og barnehageveien aktivt. Å skape dialog med foreldre om hvordan barn skal bli trygge trafikanter er viktig. Prosjektet "Trafikksikkerhet i skolen" er evaluert av Transportøkonomisk Institutt og rapporten Fra refleks til russebil (610/2002) foreligger. Planen for Ski kommune heter Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager.

5 6 Tiltaksplan for barnehagen Mål: Barna skal vite at de skal bruke sikkerhetsseler i bil Barna skal være sikret i bil når de kjører til og fra barnehagen Barna skal få erfaring med å bruke refleks Barna skal få erfaring med å opptre som myk trafikkant skal være bevisste på bruk av sikkerhetsseler i bil og bruk av refleks etter mørkets frembrudd Tiltak Organisering Målgruppe Ansvar Ressurser Vurdering/kriterier Barna skal bruke godkjent sikkerhetsutstyr i bil, seler og bilputer Trafikk som tema i samlingsstund Snakke om det på foreldremøter Undersøkelser om barna er sikret i bil Barn fra 0 til 6 år Personalet ne Barna bruker godkjent sikkerhetsutstyr i bil skal bli informert om hvor viktig det er å bruke sikkerhetsutstyr i bil Barna skal trene på bruk av refleks De skal få forklart hvorfor det er viktig Informasjonshefte møter Stikkprøver av politiet Informasjon på foreldremøter Ta det opp i samlingsstund Demonstrasjon i bruk av refleks Innkjøp av refleks og vester Barn Personal Personalet Repr. fra kommunen Personalet Kommunen Trygg Trafikk er bevisste på bruk av godkjent sikkerhetsutstyr Barn, foreldre og personalet bruker refleks når det er mørkt

6 7 Tiltak Organisering Målgruppe Ansvarlig Ressurser Kriterier/vurdering Barna skal bruke nærmiljøet til å oppøve ferdigheter som myk trafikkant, og gå på besøk til skolen de skal begynne på Turer i nærmiljøet der de trener på å bruke fortau og gangfelt, øve på å krysse vei, lære trafikklys, og noen skilt Barna Personalet Barna har ferdigheter til å opptre som myk trafikkant i nærmiljøet IDEBANK: Flanellograf, kassetter, sanger, billedkort, samtalekort, samlingsstund, rollespill med figurer. Plakat som henger godt synlig med bilder av barn som er sikret i bil, som kan henge i garderoben.

7 8 Tiltaksplan klasse Mål: Skolen og hjemmet skal i samarbeid utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å trygge elevene i trafikken. Elevene skal få kunnskap og ferdigheter om hvordan de skal opptre som myke trafikkanter. Elevene skal være bevisste bruken av refleks. Elevene skal få lære om trafikkregler for sykkel. Elevene skal bli kjent med den sikreste skolevei. Elever som går til skolen øker. De yngste elevene bør ha følge med voksne eller eldre elever når de går til skolen. Elevene skal kjenne til krav til sykkelen og sykkelutstyr og til sikkerhetsutstyr i bil. FAU skal være aktivt med i trafikksikkerhetsarbeidet i skolen. Elevene skal oppleve skoleveien som trygg. Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal trene på å bli sikre Gå turer i nærmiljøet og Elevene kjenner veisystemet rundt fotgjengere utnytte turer til samtale skolen, og lærerne samtaler med Flest mulig elever skal gå til skolen Gå til skolen sammen med voksne Kartverk fra teknisk etat Følgevennmidler Eleven skal bruke refleksvester Utdeling av vester ne Statens vegvesen, Akershus Elevene skal lære trafikkregler for Gå turer i nærmiljøet Trygg Trafikk, fotgjengere, fortau og fotgjengerfelt og lærerne skal lære elevene å vurdere riktig atferd i trafikken Lærere Alle elevene skal gå gjennom en gåløype med en voksen elevene om å være fotgjenger Elevene bruker den sikreste skoleveien når de går Elevene bruker refleksvester Elevene kan regler for fotgjengere Elevene praktisere riktig atferd i trafikken

8 9 Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal bli gjort oppmerksomme Kartlegge trafikkfeller Trafikkansvarlige Trafikkfeller og farlige lekeplasser på trafikkfarlige steder Identifisere trafikkfarlige Skole/FAU Teknisk etat er identifisert Elevene skal lære trafikkregler for forgjengere, gangvei, lyskryss Elevene skal lære hvorfor refleks er viktig Elevene skal lære om sikkerhetsutstyr i bil Elevene skal lære å vurdere trafikksituasjoner Elevene skal lære riktig fotgjengeratferd i rundkjøringer Elevene skal lære at refleks er nødvendig for å bli sett i mørket lekeplasser Gå turer i nærmiljøet ne Kartverk fra teknisk etat Næringsliv Elevene bruker gangveger og lyskryss Hvordan refleks virker, refleksklistremerke Næringsliv Elevene bruker refleks Bruk av sikkerhetsseler / Elevene bruker sikkerhetsutstyr i pute ne bil Gå løype med sjekkpunkter Elevene har deltatt i gåløypen Bruke modeller Elevene kan krysse veien ved Benytte rundkjøringer i rundkjøringer nærmiljøet Refleksaksjon Trafikkansvarlig FAU Elevene vet hvordan refleks virker Elevene skal trene på å mester elementære sykkelferdigheter Sykkeløvelser på lukket område ne ne Elevene mestrer elementære sykkelferdigheter Elevene skal trene på de viktigste sykkelreglene Trafikkregler Elevene kan de viktigste sykkelreglene Elevene skal bruke sykkelhjelm Under sykkeltrening / foreldre Elevene bruker sykkelhjelm under trening Elevene skal opptre som sikre syklister i trafikken Elevene har sykkelferdigheter til å kunne få sykkelsertifikat Øve under oppsyn Sykkelprøve Sykkelsertifikat

9 10 Tiltaksplan klasse Mål: Skolen og hjemmet skal i samarbeid utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å trygge elevene i trafikken. Trafikksikkerhet skal være integrert i flere fag. Elevene skal ha ferdigheter til å opptre som syklister i trafikken. Elevene skal vite hvilken standard sykkelen skal ha. Elevene skal ha ferdigheter til å utføre enkelt vedlikehold av sykkelen. Elevene som sykler til skolen skal ha et bevist forhold til bruk av hjelm. Elever som går eller sykler til skolen øker. Elevene skal ha forståelse for viktigheten av å bruke sikkerhetsutstyr. Elevene skal ha beviste holdninger om å være syklist og forstå betydningen av trafikkreglene. Elevene skal ha kunnskap om forskriftsmessige krav til sykkel. Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal bruke hjelm Hjelmtelling. Sette opp FAU/ foreldre Elevene bruker hjelm belønning Skole Elevene skal delta på sykkelturer både på gang og sykkelstier og i terreng Tilrettelegge for sykkelturer høst og vår. Sette opp tur forslag Sykkel skal brukes på ekskursjoner og bedriftsbesøk når det er mulig Planlegging av ekskursjoner i nærmiljøet / Klassekontakter Eleven velger riktig og hensiktsmessig Drøfting på foreldremøte Kartverk fra teknisk sykkelvei til skolen etat Elevene skal trene på sykkelferdigheter Sykkelprøven FAU Skolen har en perm for sykkelturer. Alle klasser har gjennomført minst 2 sykkelturer Sykkel er brukt der det har vært mulig Elevene vet hva som er tryggest sykkel/ gå vei til / fra skolen Elevene har bestått sykkelprøven

10 11 Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal bruke refleks Refleksdemonstrasjon Utdeling av refleks FAU / skolen Elevene vet hvordan refleks virker Elevene bruker refleks Reflekskampanje med tellinger Elevene skal lære enkelt vedlikehold av Gjennomgang i forbindelse Lærene Elevene kan enkelt vedlikehold i sykkel Elevene skal utvikle sykkelferdighet, trafikkunnskap og holdninger til trafikk med sykkelprøven Treningsløype m/ trafikkskilt Treningsløype for sykkel Ferdighetstrening på sykkel Trygg Trafikk henhold til alder Eleven mestrer treningsløypen. De kan skiltene i bo-områdene. De kan opptre som myke trafikanter. Elevene skal sykle eller gå til skolen Tellinger Lage barometer FAU/ skolen Elevene går eller sykler til skolen

11 12 Tiltaksplan for ungdomsskolen Mål: Elevene skal få innsikt i årsaker til trafikkulykker Elevene skal få kunnskap om hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker atferden. Elevene skal oppnå ferdigheter med bruk av sykkel i ulendt terreng Elevene skal utvikle holdninger til bruk av sikkerhetsutstyr Elevene skal få kunnskap om og ferdigheter i sikkerhetsutstyr og førstehjelp Sikkerhet skal være inne i prosjekter og temaer på alle trinn Tiltak Organisering Ansvarlig Ressurser Kriterier/vurdering Elevene skal øve sykling i ulendt terreng Trene i sykkelløype Lærere Elevene mestrer bruk av sykkel i ulendt terreng Skolen skal gjennomføre undersøkelse om skoleveien Gjennomføre spørreundersøkelse i Ledelse Lærere Elever Undersøkelsen er gjennomført og bearbeidet innen jul klassene Informere elever og foreldre om bruk av møte i løpet av Lærere Elever og foreldre har fått hjelm Elevene skal utvikle holdninger for atferd i trafikken gjennomundervisning og diskusjoner Klassene skal gjennomføre en sykkeldag langs vei og i ulendt terreng Elevene skal få erfaring med å slukke brann og tiltak som må settes i gang rundt ulykker høsten informasjon om bruk av hjelm Tema i klassen Lærere Elevene forstår de trafikkreglene som de må kunne og viser gode holdninger i trafikken Sykkeltur på våren Sikkerhetsuka Lærere Elever Tverretatlig gruppe i Ski Ambulansepersonell, Brannvesen Sykkeltur med alle klassene er gjennomført og evaluert Elvene har fått erfaring med hvordan brann kan slukkes og enkel behandling av brannskader.

12 13 Tiltak Organisering Ansvarlig Ressurser Kriterier/vurdering Elevene skal lære forebygging av Sikkerhetsuka Tverretatlig gruppe i Ambulansepersonell Elevene har kunnskap om ulykker Ski hvordan de skal forebygge Lærere Elevene skal lære førstehjelp Sikkerhetsuka Tverretatlig gruppe i Ski Gjennomføre opplegget Ikke tøft å være død Gjennomføre tema/prosjekt der trafikk er en naturlig del For- og etterarbeid rundt rollespillet/ foredraget Prosjekt/temaarbeid Lærere Trygg Trafikk Lærere Elever Brannvesen Ambulansepersonell Brannvesen Trygg Trafikk ulykker Elevene kan enkel og nødvendig førstehjelp Opplegget er gjennomført og evaluert Prosjekt/tema der trafikk er en del, er gjennomført, framført og evaluert

13 14 Tiltaksplan for FAU Mål: ne skal være bevisste på bruk av sikkerhetsseler i bil og bruk av refleks etter mørkets frembrudd. ne skal være aktivt med i trafikksikkerhetsarbeidet i skolen ne skal ha hovedansvaret for barns trafikkopplæring og at sykkelen er i forskriftsmessig stand. ne skal være aktive pådrivere for at elevene skal gå eller sykle til og fra skolen / bussen. Det skal være en trafikkansvarlig på hver skole Tiltak Organisering Målgruppe Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Fau skal sørge for at det blir valgt trafikkansvarlig på hver skole. Valg innen hvert år. FAU Det tidligere FAU Representanten er valgt innen Det skal gjennomføres tiltak i samarbeid hjem skole Rektor FAU Det tidligere FAU Tiltak for samarbeid er gjennomført og evaluert Skolene bør samarbeide om trafikktiltak FAU skal informere foreldre om trafikksikkerhet i skolen Barn skal øve på trafikkferdigheter sammen med foreldre FAU skal arrangere temamøter om trafikk FAU skal jobbe aktivt for å få oppslag i lokalavisen om trafikksikkerhet Samarbeidsmøte mellom skolens ledelse, trafikkansvarlig lærer og FAU Skolens ledelse Trafikkansvarlig lærer Trafikkansvarlige på alle skoler koordinere tiltakene FAU på alle skoler Kommunalt FAU Info skriv FAU Trafikkansvarlig Trene på skoleveien Barn Rektorene, lokalt FAU Skolens ledelse Trygg Trafikk Statens vegsen Lærer Klassekontakter FAU Temamøter FAU Lærer Klassekontakter ØB Lokalbefolkningen FAU Elevene Trygg Trafikk Statens vegvesen Samarbeidstiltak er gjennomført og evaluert Info skriv er utarbeidet Trening er gjennomført, og foreldre vet at barna har ferdigheter til å ferdes i trafikken til og fra skolen Temamøter er gjennomført og evaluert ØB har hatt jevnlige oppslag om trafikksikkerhet i skolen i Ski

14 15 Tiltaksplan for skolehelsetjenesten Mål: skal få et bevist forhold til aktiv bruk av skolevegen skal få et bevist forhold til sitt ansvar som trafikkforbilder for sine barn Tiltak Organisering Målgruppe Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Ski, tryggere lokalsamfunn skal utarbeide en brosjyre om skoleveien Deles ut på helsesamtalen med 1. klasseforeldre 1.kl.foreldre Helsesøster Trygg Trafikk Statens vegvesen Skolehelse- Alle har fått brosjyren Skolehelsetjenesten skal ta opp barns forutsetning for å ferdes i trafikken Skolehelsetjenesten skal ta opp den voksnes ansvar som rollemodell Skolehelsetjenesten skal ta opp bruk av sykkelhjelm med foreldrene Skolehelsetjenesten skal dele ut og bevisstgjøre elevene i bruk av refleks Tema på foreldremøter/ helsesamtalen Tema på foreldremøte/ helsesamtalen Tema på foreldremøter/ helsesamtalen Tema på foreldremøter / helsesamtalen i forbindelse med vaksinering 1.kl.foreldre 1.kl.foreldre Skolehelseteamet Skolehelse- teamet Skolehelseteamet Skolehelseteamet teamet Elevene Helsesøster Skolehelseteamet 3.kl. Helsesøster Trygg Trafikk Statens vegvesen Tema er tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler Temaet tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler Temaet tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler Temaet tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler. Alle elevene i 3.klasse har fått refleks

15 16 Ressursliste : Trygg Trafikk Veiledning i trafikkopplæring. Universitetsforlaget ISBN Kristin Eli Strømme,1995, Sammen i trafikken,veiledning for barnehagen. Trygg Trafikk/ Barne- og familiedepartementet Kristin Eli Strømme, Samtalebilder tilleggsmateriell til veiledningsheftet Sammen i trafikken Trygg Trafikk, Kristin Eli Strømme 1997, På nye veier. Trafikkopplæring i grunnskolen Trygg Trafikk/ KUF, Trygg Trafikk 1997 Nærmiljø og samhandling. Ideer tiltrafikkopplæring i grunnskolen Perm med kopieringsoriginaler Trygg Trafikk, Kirke,utdannings og forskningsdepartementet, Transportøkonomisk institutt, 2000, Sikrere skoleveg Statens vegvesen Sør-Trøndelag 1998 Rammeplaner for trafikkoppdragelse Trygg Trafikk Akershus 1999, Barn i trafikken. Et prosjekt ved Stabekk skole Sosial og helsedirektoratet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, direktoratet, Aktive skolebarn Trygg Trafikk: Sirkus Zalto Trå til Elevhefter og lærerveiledning Les mer og bruk hodet Trygg Trafikk har materiell for alle målgruppene. Relevante plandokumenter og rapporter: Statens vegvesen, Trygg Trafikk og direktoratet, 2002,Nasjonal Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Samferdselsdepartementet: Rapport fra arbeidsgruppe: Trafikkopplæring - vegen til trafikkforståelse: Barne- og familie departementet, 1995, Rammeplan for barnehagen., Q-0903 B Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, (1997) Rammeplan for den 10-årige grunnskolen Statens vegvesen Akershus, 2002,Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Fyhri,A og Langeland,J.L. 2002, Fra refleks til russebil. En evaluering av et forsøk med å integrere trafikk i skolens læreplanere i Ski og Gjærdrum. TØI rapport 610/2002 Fyhri, A. 2002, Barn reiser til skolen. En undersøkelse om reisevaner og trafikksikkerhet på skoleveien. TØI. 616/2002

16 Bilder: Rosenlund barnehage Ski kommune: Hustrykkeriet Ski skole Teknisk etat Trygg Trafikk v/ Elen Zickfeldt 17

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset

Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset 1 Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset Plan og utvikling Kjempebjørnekjeks Barnehageetat Bilfridag Risikovurdering. Bekjempe planten kjempebjørnekjeks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Forord Mennesker er viktige. Viktig for den nærmeste familie, for lokalmiljøet og for samfunnet generelt. Fenstad vel er overbevist om at trygghet skaper gode lokalsamfunn.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Vedtatt i Kongsberg Kommunestyre 30.11.11 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING...4 2. GENERELT OM KONGSBERG KOMMUNE...4 3. ULYKKESSITUASJONEN I KONGSBERG...7

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 Kommunedelplan Vedtatt av kommunestyret 18.03.09 NANNESTAD 12.02.2009 Forord En trafikksikkerhetsplan er et viktig styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord side 3 2. Sammendrag side 4 3. Innledning side 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer