Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager"

Transkript

1 1 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager Ski tryggere lokalsamfunn Satsningsområde Barn på skoleveg : Tryggere skoleveier, bevisstgjøring av voksnes trafikkatferd og utvikling av barns trafikkunnskap Vedtatt

2 2 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Tiltaksplan for barnehagen s. 5 Tiltaksplan for klasse s. 7 Tiltaksplan for klasse s. 9 Tiltaksplan for ungdomskolen s.11 Tiltaksplan for FAU s.13 Tiltaksplan for skolehelsetjenesten s.14 Ressursliste s.15

3 3 Innledning I "handlingsplanen for trafikksikkerhet i Akershus " var et av fokusområdene: Trafikksikkerhet i skolen med følgende mål og tiltak: 1. Integrere trafikksikkerhet i læreplanen for førskole, grunnskole og videregående skole. 2. Få trafikksikkerhet inn som obligatorisk del av lærerutdanningen (utvikle læreplaner). 3. Ingen barn skal utsettes for påkjøring av motorkjøretøy eller sykkel i skolens nærmiljø. Statenes veivesen, Akershus og Trygg Trafikk, Akershus fikk i oppdrag å gjennomføre denne delen av planen. Det ble nedsatt ei styringsgruppe med representanter fra Statens utdanningskontor, Samferdselsstyret, SVA, Trygg trafikk og Fylkesrådmannen. Videre ble det nedsatt ei bredt sammensatt prosjektgruppe på fylkesplan for å styre et prøveprosjekt i to kommuner. Ski kommune fikk en henvendelse rett før jul i 1998 med forespørsel om å delta i prøveprosjektet. Hovedmålet var å integrere trafikksikkerhet i læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole. Prøveprosjektet skulle gjennomføres på alle trinn i to kommuner. Gjerdrum var den andre kommunen som fikk invitasjonen. Styringsgruppa ønsket en stor og en liten kommuner med i prosjektet. Denne saken ble politisk behandlet i Ski 11. mars 1999 der vedtaket ble at: Ski kommune deltar i prosjektet "Trafikksikkerhet i skolen" og det opprettes ei arbeidsgruppe for å utforme tiltak og stå for gjennomføringen av prosjektet. I vurderingen for vedtaket står følgende: "Grunnskolene og barnehagene i Ski har gjennom en årrekke aktivt jobbet med trafikksikkerhet; barn på skolevei, sykkelprøve, sikkerhetsuke. "Ikke tøft å være død" - bare for å nevne noe. "læreplan for den 10 årige grunnskolen" er trafikk og trafikksikkerhet bare nevnt noen få steder, men den gir gode muligheter for lokale temaer og prosjekter der trafikksikkerhet kan vektlegges. Trafikksikkerhet kan lett tilpasses Ski kommunes utviklingsområder i skole og barnehage. Både Lokal Agenda 21 og sosial kompetanse kan vinkles mot trafikk og trafikksikkerhet. Det er også nødvendig å få bedret samarbeidet mellom sektorene innen de områdene der det arbeides med trafikksikkerhet. Teknisk sektor har ansvar for trafikksikringstiltak i kommunen og kultursektoren har ansvar for fritidsklubbene som ofte har opplegg om trafikk. "Ski tryggere lokalsamfunn" er et tverrsektorielt ulykkesforbyggende arbeid i Ski kommune der et av satsningsområdene er "Barn på skolevei". Målsettingen er tryggere skolevei, bevisstgjøring av voksnes trafikkatferd og utvikling av barns trafikkunnskap. FAU og foreldregrupper er sterkt opptatt av trafikksikkerhet for barn og unge. ne er ei viktig gruppe å få med i dette prosjektet, både når det gjelder å bedre trafikksikkerheten, og i et samarbeid om barn og unges holdninger til trafikk." Det forgikk mye på de forskjellige områder i kommunen. Det var viktig å få satt ned ei prosjektgruppe som kunne samordne det som allerede var i gang og være samlende rundt en felles plan. Arbeidsgruppen har bestått av: Liv Marit Bølset leder, Ski tryggere lokalsamfunn Marit Rismyhr Skolesektoren Bjørn-Olav Østebø Teknisk sektor Inger-Margrethe Engebretsen Helsesektoren Jan Erik Halvorsen Kommunalt FAU Nina Øyen Rosenlund barnehage(privat) Tone Dueland Juvik Dynamitten barnehage Halvor Røysland (1-4) Ski skole Paul Næverlid (5-7) Langhus skole Kjell Martin Apalnes Vevelstad ungdomsskole Anne Mette Alstad Ski videregående skole.

4 4 Følgende målsetting ble utarbeidet for prosjektet i Ski: Ski kommune skal være et trygt sted å ferdes i. Barn og unge skal utvikle holdninger og ferdigheter som de kan bruke i praksis. Det skal utvikles et samarbeid mellom barnehage og foreldre, mellom skole og foreldre for å spille på lag i å utvikle trafikale kunnskaper og ferdigheter hos barn og unge. Barn og unge skal ha gode voksenmodeller. Trafikk og trafikksikkerhet skal gjenfinnes i årsplaner for barnehagene og skolene. Hver virksomhet fikk i oppdrag å utvikle, gjennomføre og vurdere en plan som var tilpasset virksomheten. Denne planen bygger på den enkelte virksomhets planarbeid og gjennomføring. Vi har tilpasset planene til en felles mal, og som nå utgjør et dokument for barnehagene og skolene i Ski kommune. Med dette prosjektet har det fulgt med penger - hele kroner. Det har ført til at vi har kunnet kjøpe inn en del utstyr til virksomhetene, leder for gruppa i hver virksomhet har blitt lønnet for møtevirksomhet. Prosjektgruppa har også blitt skolert gjennom en fagdag i kommunen, en kursdag om trafikksikkerhet og en ekskursjon til vennskapskommunen vår, Gladsaxe i Danmark. Dette har gitt viktig inspirasjon til å jobbe med saken. Planen spenner fra barnehage til videregående skole. I barnehagen er det fokusert på sikring av barn, noe som er rettet mot foreldrene, men også en bevisstgjøring på hva barn kan. Barna får øve på hvordan det er å være myke trafikkanter. I småskolen fortsetter de å øve på hvordan det er å være myke trafikkanter. De skal øve seg på å mestre kryss og overganger, og de skal vite hva enkelte trafikkskilt betyr. Rundt mange av skolene er der et yrende trafikkliv, spesielt på morgenen, så det er viktig at barna lærer å manøvrere seg fram i dette mylderet. På mellomtrinnet har elevene lært å sykle. De skal oppøve ferdigheter i å opptre som syklist i trafikken og terrenget. Det skal også bli bevisst at det er viktig med riktig utstyr. På ungdomstrinnet skal elevene videreutvikle ferdighetene i å sykle i trafikken og terrenget. Trafikksikkerhet er et viktig tema. På videregående skole vil de i hovedsak konsentrere seg om trafikksikkerhet i forbindelse med bilkjøring, rusbruk og fart (ikke med i planen) Det kommunale FAU har bedt om at det oppnevnes en trafikkansvarlig på hver skole. ne har blitt mer opptatt av barn på skolevei og hvordan skole og hjem skal praktisere trafikkunnskap sammen Helsetjenesten har vært en viktig brikke i planarbeidet. Trafikksikkerhet har også med barnas helse å gjøre Målet er å få flest mulig barn til å gå eller sykle hele eller deler av skoleveien. Dette er med på å fremme barnas fysiske fostring. Teknisk sektor har hatt ansvar for at skolene og barnehagene skal ha sikre av- og påstigningsplasser. De har utarbeidet Kommunal Trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhet i skole og barnehage er at barn kan bevege seg trygt i trafikken, at de har kunnskaper ferdigheter og holdninger til å gjøre det og at de faktisk bruker skole- og barnehageveien aktivt. Å skape dialog med foreldre om hvordan barn skal bli trygge trafikanter er viktig. Prosjektet "Trafikksikkerhet i skolen" er evaluert av Transportøkonomisk Institutt og rapporten Fra refleks til russebil (610/2002) foreligger. Planen for Ski kommune heter Tiltaksplan for trafikksikkerhet i skoler og barnehager.

5 6 Tiltaksplan for barnehagen Mål: Barna skal vite at de skal bruke sikkerhetsseler i bil Barna skal være sikret i bil når de kjører til og fra barnehagen Barna skal få erfaring med å bruke refleks Barna skal få erfaring med å opptre som myk trafikkant skal være bevisste på bruk av sikkerhetsseler i bil og bruk av refleks etter mørkets frembrudd Tiltak Organisering Målgruppe Ansvar Ressurser Vurdering/kriterier Barna skal bruke godkjent sikkerhetsutstyr i bil, seler og bilputer Trafikk som tema i samlingsstund Snakke om det på foreldremøter Undersøkelser om barna er sikret i bil Barn fra 0 til 6 år Personalet ne Barna bruker godkjent sikkerhetsutstyr i bil skal bli informert om hvor viktig det er å bruke sikkerhetsutstyr i bil Barna skal trene på bruk av refleks De skal få forklart hvorfor det er viktig Informasjonshefte møter Stikkprøver av politiet Informasjon på foreldremøter Ta det opp i samlingsstund Demonstrasjon i bruk av refleks Innkjøp av refleks og vester Barn Personal Personalet Repr. fra kommunen Personalet Kommunen Trygg Trafikk er bevisste på bruk av godkjent sikkerhetsutstyr Barn, foreldre og personalet bruker refleks når det er mørkt

6 7 Tiltak Organisering Målgruppe Ansvarlig Ressurser Kriterier/vurdering Barna skal bruke nærmiljøet til å oppøve ferdigheter som myk trafikkant, og gå på besøk til skolen de skal begynne på Turer i nærmiljøet der de trener på å bruke fortau og gangfelt, øve på å krysse vei, lære trafikklys, og noen skilt Barna Personalet Barna har ferdigheter til å opptre som myk trafikkant i nærmiljøet IDEBANK: Flanellograf, kassetter, sanger, billedkort, samtalekort, samlingsstund, rollespill med figurer. Plakat som henger godt synlig med bilder av barn som er sikret i bil, som kan henge i garderoben.

7 8 Tiltaksplan klasse Mål: Skolen og hjemmet skal i samarbeid utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å trygge elevene i trafikken. Elevene skal få kunnskap og ferdigheter om hvordan de skal opptre som myke trafikkanter. Elevene skal være bevisste bruken av refleks. Elevene skal få lære om trafikkregler for sykkel. Elevene skal bli kjent med den sikreste skolevei. Elever som går til skolen øker. De yngste elevene bør ha følge med voksne eller eldre elever når de går til skolen. Elevene skal kjenne til krav til sykkelen og sykkelutstyr og til sikkerhetsutstyr i bil. FAU skal være aktivt med i trafikksikkerhetsarbeidet i skolen. Elevene skal oppleve skoleveien som trygg. Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal trene på å bli sikre Gå turer i nærmiljøet og Elevene kjenner veisystemet rundt fotgjengere utnytte turer til samtale skolen, og lærerne samtaler med Flest mulig elever skal gå til skolen Gå til skolen sammen med voksne Kartverk fra teknisk etat Følgevennmidler Eleven skal bruke refleksvester Utdeling av vester ne Statens vegvesen, Akershus Elevene skal lære trafikkregler for Gå turer i nærmiljøet Trygg Trafikk, fotgjengere, fortau og fotgjengerfelt og lærerne skal lære elevene å vurdere riktig atferd i trafikken Lærere Alle elevene skal gå gjennom en gåløype med en voksen elevene om å være fotgjenger Elevene bruker den sikreste skoleveien når de går Elevene bruker refleksvester Elevene kan regler for fotgjengere Elevene praktisere riktig atferd i trafikken

8 9 Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal bli gjort oppmerksomme Kartlegge trafikkfeller Trafikkansvarlige Trafikkfeller og farlige lekeplasser på trafikkfarlige steder Identifisere trafikkfarlige Skole/FAU Teknisk etat er identifisert Elevene skal lære trafikkregler for forgjengere, gangvei, lyskryss Elevene skal lære hvorfor refleks er viktig Elevene skal lære om sikkerhetsutstyr i bil Elevene skal lære å vurdere trafikksituasjoner Elevene skal lære riktig fotgjengeratferd i rundkjøringer Elevene skal lære at refleks er nødvendig for å bli sett i mørket lekeplasser Gå turer i nærmiljøet ne Kartverk fra teknisk etat Næringsliv Elevene bruker gangveger og lyskryss Hvordan refleks virker, refleksklistremerke Næringsliv Elevene bruker refleks Bruk av sikkerhetsseler / Elevene bruker sikkerhetsutstyr i pute ne bil Gå løype med sjekkpunkter Elevene har deltatt i gåløypen Bruke modeller Elevene kan krysse veien ved Benytte rundkjøringer i rundkjøringer nærmiljøet Refleksaksjon Trafikkansvarlig FAU Elevene vet hvordan refleks virker Elevene skal trene på å mester elementære sykkelferdigheter Sykkeløvelser på lukket område ne ne Elevene mestrer elementære sykkelferdigheter Elevene skal trene på de viktigste sykkelreglene Trafikkregler Elevene kan de viktigste sykkelreglene Elevene skal bruke sykkelhjelm Under sykkeltrening / foreldre Elevene bruker sykkelhjelm under trening Elevene skal opptre som sikre syklister i trafikken Elevene har sykkelferdigheter til å kunne få sykkelsertifikat Øve under oppsyn Sykkelprøve Sykkelsertifikat

9 10 Tiltaksplan klasse Mål: Skolen og hjemmet skal i samarbeid utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å trygge elevene i trafikken. Trafikksikkerhet skal være integrert i flere fag. Elevene skal ha ferdigheter til å opptre som syklister i trafikken. Elevene skal vite hvilken standard sykkelen skal ha. Elevene skal ha ferdigheter til å utføre enkelt vedlikehold av sykkelen. Elevene som sykler til skolen skal ha et bevist forhold til bruk av hjelm. Elever som går eller sykler til skolen øker. Elevene skal ha forståelse for viktigheten av å bruke sikkerhetsutstyr. Elevene skal ha beviste holdninger om å være syklist og forstå betydningen av trafikkreglene. Elevene skal ha kunnskap om forskriftsmessige krav til sykkel. Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal bruke hjelm Hjelmtelling. Sette opp FAU/ foreldre Elevene bruker hjelm belønning Skole Elevene skal delta på sykkelturer både på gang og sykkelstier og i terreng Tilrettelegge for sykkelturer høst og vår. Sette opp tur forslag Sykkel skal brukes på ekskursjoner og bedriftsbesøk når det er mulig Planlegging av ekskursjoner i nærmiljøet / Klassekontakter Eleven velger riktig og hensiktsmessig Drøfting på foreldremøte Kartverk fra teknisk sykkelvei til skolen etat Elevene skal trene på sykkelferdigheter Sykkelprøven FAU Skolen har en perm for sykkelturer. Alle klasser har gjennomført minst 2 sykkelturer Sykkel er brukt der det har vært mulig Elevene vet hva som er tryggest sykkel/ gå vei til / fra skolen Elevene har bestått sykkelprøven

10 11 Tiltak Organisering Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Elevene skal bruke refleks Refleksdemonstrasjon Utdeling av refleks FAU / skolen Elevene vet hvordan refleks virker Elevene bruker refleks Reflekskampanje med tellinger Elevene skal lære enkelt vedlikehold av Gjennomgang i forbindelse Lærene Elevene kan enkelt vedlikehold i sykkel Elevene skal utvikle sykkelferdighet, trafikkunnskap og holdninger til trafikk med sykkelprøven Treningsløype m/ trafikkskilt Treningsløype for sykkel Ferdighetstrening på sykkel Trygg Trafikk henhold til alder Eleven mestrer treningsløypen. De kan skiltene i bo-områdene. De kan opptre som myke trafikanter. Elevene skal sykle eller gå til skolen Tellinger Lage barometer FAU/ skolen Elevene går eller sykler til skolen

11 12 Tiltaksplan for ungdomsskolen Mål: Elevene skal få innsikt i årsaker til trafikkulykker Elevene skal få kunnskap om hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker atferden. Elevene skal oppnå ferdigheter med bruk av sykkel i ulendt terreng Elevene skal utvikle holdninger til bruk av sikkerhetsutstyr Elevene skal få kunnskap om og ferdigheter i sikkerhetsutstyr og førstehjelp Sikkerhet skal være inne i prosjekter og temaer på alle trinn Tiltak Organisering Ansvarlig Ressurser Kriterier/vurdering Elevene skal øve sykling i ulendt terreng Trene i sykkelløype Lærere Elevene mestrer bruk av sykkel i ulendt terreng Skolen skal gjennomføre undersøkelse om skoleveien Gjennomføre spørreundersøkelse i Ledelse Lærere Elever Undersøkelsen er gjennomført og bearbeidet innen jul klassene Informere elever og foreldre om bruk av møte i løpet av Lærere Elever og foreldre har fått hjelm Elevene skal utvikle holdninger for atferd i trafikken gjennomundervisning og diskusjoner Klassene skal gjennomføre en sykkeldag langs vei og i ulendt terreng Elevene skal få erfaring med å slukke brann og tiltak som må settes i gang rundt ulykker høsten informasjon om bruk av hjelm Tema i klassen Lærere Elevene forstår de trafikkreglene som de må kunne og viser gode holdninger i trafikken Sykkeltur på våren Sikkerhetsuka Lærere Elever Tverretatlig gruppe i Ski Ambulansepersonell, Brannvesen Sykkeltur med alle klassene er gjennomført og evaluert Elvene har fått erfaring med hvordan brann kan slukkes og enkel behandling av brannskader.

12 13 Tiltak Organisering Ansvarlig Ressurser Kriterier/vurdering Elevene skal lære forebygging av Sikkerhetsuka Tverretatlig gruppe i Ambulansepersonell Elevene har kunnskap om ulykker Ski hvordan de skal forebygge Lærere Elevene skal lære førstehjelp Sikkerhetsuka Tverretatlig gruppe i Ski Gjennomføre opplegget Ikke tøft å være død Gjennomføre tema/prosjekt der trafikk er en naturlig del For- og etterarbeid rundt rollespillet/ foredraget Prosjekt/temaarbeid Lærere Trygg Trafikk Lærere Elever Brannvesen Ambulansepersonell Brannvesen Trygg Trafikk ulykker Elevene kan enkel og nødvendig førstehjelp Opplegget er gjennomført og evaluert Prosjekt/tema der trafikk er en del, er gjennomført, framført og evaluert

13 14 Tiltaksplan for FAU Mål: ne skal være bevisste på bruk av sikkerhetsseler i bil og bruk av refleks etter mørkets frembrudd. ne skal være aktivt med i trafikksikkerhetsarbeidet i skolen ne skal ha hovedansvaret for barns trafikkopplæring og at sykkelen er i forskriftsmessig stand. ne skal være aktive pådrivere for at elevene skal gå eller sykle til og fra skolen / bussen. Det skal være en trafikkansvarlig på hver skole Tiltak Organisering Målgruppe Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Fau skal sørge for at det blir valgt trafikkansvarlig på hver skole. Valg innen hvert år. FAU Det tidligere FAU Representanten er valgt innen Det skal gjennomføres tiltak i samarbeid hjem skole Rektor FAU Det tidligere FAU Tiltak for samarbeid er gjennomført og evaluert Skolene bør samarbeide om trafikktiltak FAU skal informere foreldre om trafikksikkerhet i skolen Barn skal øve på trafikkferdigheter sammen med foreldre FAU skal arrangere temamøter om trafikk FAU skal jobbe aktivt for å få oppslag i lokalavisen om trafikksikkerhet Samarbeidsmøte mellom skolens ledelse, trafikkansvarlig lærer og FAU Skolens ledelse Trafikkansvarlig lærer Trafikkansvarlige på alle skoler koordinere tiltakene FAU på alle skoler Kommunalt FAU Info skriv FAU Trafikkansvarlig Trene på skoleveien Barn Rektorene, lokalt FAU Skolens ledelse Trygg Trafikk Statens vegsen Lærer Klassekontakter FAU Temamøter FAU Lærer Klassekontakter ØB Lokalbefolkningen FAU Elevene Trygg Trafikk Statens vegvesen Samarbeidstiltak er gjennomført og evaluert Info skriv er utarbeidet Trening er gjennomført, og foreldre vet at barna har ferdigheter til å ferdes i trafikken til og fra skolen Temamøter er gjennomført og evaluert ØB har hatt jevnlige oppslag om trafikksikkerhet i skolen i Ski

14 15 Tiltaksplan for skolehelsetjenesten Mål: skal få et bevist forhold til aktiv bruk av skolevegen skal få et bevist forhold til sitt ansvar som trafikkforbilder for sine barn Tiltak Organisering Målgruppe Ansvar Ressurser Vurdering / kriterier Ski, tryggere lokalsamfunn skal utarbeide en brosjyre om skoleveien Deles ut på helsesamtalen med 1. klasseforeldre 1.kl.foreldre Helsesøster Trygg Trafikk Statens vegvesen Skolehelse- Alle har fått brosjyren Skolehelsetjenesten skal ta opp barns forutsetning for å ferdes i trafikken Skolehelsetjenesten skal ta opp den voksnes ansvar som rollemodell Skolehelsetjenesten skal ta opp bruk av sykkelhjelm med foreldrene Skolehelsetjenesten skal dele ut og bevisstgjøre elevene i bruk av refleks Tema på foreldremøter/ helsesamtalen Tema på foreldremøte/ helsesamtalen Tema på foreldremøter/ helsesamtalen Tema på foreldremøter / helsesamtalen i forbindelse med vaksinering 1.kl.foreldre 1.kl.foreldre Skolehelseteamet Skolehelse- teamet Skolehelseteamet Skolehelseteamet teamet Elevene Helsesøster Skolehelseteamet 3.kl. Helsesøster Trygg Trafikk Statens vegvesen Tema er tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler Temaet tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler Temaet tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler Temaet tatt opp på foreldremøter/ helsesamtaler. Alle elevene i 3.klasse har fått refleks

15 16 Ressursliste : Trygg Trafikk Veiledning i trafikkopplæring. Universitetsforlaget ISBN Kristin Eli Strømme,1995, Sammen i trafikken,veiledning for barnehagen. Trygg Trafikk/ Barne- og familiedepartementet Kristin Eli Strømme, Samtalebilder tilleggsmateriell til veiledningsheftet Sammen i trafikken Trygg Trafikk, Kristin Eli Strømme 1997, På nye veier. Trafikkopplæring i grunnskolen Trygg Trafikk/ KUF, Trygg Trafikk 1997 Nærmiljø og samhandling. Ideer tiltrafikkopplæring i grunnskolen Perm med kopieringsoriginaler Trygg Trafikk, Kirke,utdannings og forskningsdepartementet, Transportøkonomisk institutt, 2000, Sikrere skoleveg Statens vegvesen Sør-Trøndelag 1998 Rammeplaner for trafikkoppdragelse Trygg Trafikk Akershus 1999, Barn i trafikken. Et prosjekt ved Stabekk skole Sosial og helsedirektoratet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, direktoratet, Aktive skolebarn Trygg Trafikk: Sirkus Zalto Trå til Elevhefter og lærerveiledning Les mer og bruk hodet Trygg Trafikk har materiell for alle målgruppene. Relevante plandokumenter og rapporter: Statens vegvesen, Trygg Trafikk og direktoratet, 2002,Nasjonal Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Samferdselsdepartementet: Rapport fra arbeidsgruppe: Trafikkopplæring - vegen til trafikkforståelse: Barne- og familie departementet, 1995, Rammeplan for barnehagen., Q-0903 B Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, (1997) Rammeplan for den 10-årige grunnskolen Statens vegvesen Akershus, 2002,Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Fyhri,A og Langeland,J.L. 2002, Fra refleks til russebil. En evaluering av et forsøk med å integrere trafikk i skolens læreplanere i Ski og Gjærdrum. TØI rapport 610/2002 Fyhri, A. 2002, Barn reiser til skolen. En undersøkelse om reisevaner og trafikksikkerhet på skoleveien. TØI. 616/2002

16 Bilder: Rosenlund barnehage Ski kommune: Hustrykkeriet Ski skole Teknisk etat Trygg Trafikk v/ Elen Zickfeldt 17

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06

Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring. Vedtatt i HSBK 26.04.06 Ullensakerskolens plan for trafikkopplæring Vedtatt i HSBK 26.04.06 Forord I takt med at Ullensaker kommune vokser i antall innbyggere, endres også trafikkbildet. Økt trafikk, flere veger og rundkjøringer

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Utarbeidet av: Tove Rønning og Marita Halvorsen Tveit

Utarbeidet av: Tove Rønning og Marita Halvorsen Tveit Trafikkplan for 1.-7.trinn 2015-2016 Utarbeidet av: Tove Rønning og Marita Halvorsen Tveit Skolen visjon: Å skape trygge og modige mennesker. Barn og voksne skal ta vare på seg selv, hverandre og miljøet.

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Froland skole En trafikksikker skole

Froland skole En trafikksikker skole Froland skole En trafikksikker skole Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men det er et kvalitetsstempel på et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk

Lærerveiledning til. Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Lærerveiledning til Sykkelmateriell fra Trygg Trafikk Veiledningen består av to deler Del 1: Beskriver sykkelmateriellet, råd om opplæring, sikkerhet m.m. (s. 1-8). Del 2: Inneholder kommentarer og fasit

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikkboka lærerveiledning

Trafikkboka lærerveiledning Trafikkboka lærerveiledning Bokmål Trygg Trafikks syn på trafikkopplæring 2 Oppbygging av Trafikkboka 3 Kapittel 1 Den viktigste trafikkregelen 5 Kapittel 2 Gå i trafikken 6 Kapittel 3 Syn og hørsel 7

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

Revidert 25.05.16. Landvik skole. Plan for trafikksikker skole 2016-17

Revidert 25.05.16. Landvik skole. Plan for trafikksikker skole 2016-17 Revidert 25.05.16 Landvik skole Plan for trafikksikker skole 2016-17 Innhold Kort om Landvik skole... 3 Kriterier for en trafikksikker skole... 3 Retningslinjer for turer... 4 Turer til fots... 4 Turer

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER Oktober 2009 RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER Rutinebeskrivelsen er vedtatt i styrernettverket 01.10

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE Glade lekende barn og voksne 1 En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Trafikkplan for Ski skole

Trafikkplan for Ski skole Trafikkplan for Ski skole Utarbeidet i samarbeid mellom Ski skole og skolens FAU Målsetting: Lære elevene (og foreldrene) ansvarsfull oppførsel i forhold til trafikkbildet som de ferdes i til og fra skolen,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE!

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! Dette er underlaget for vår søknad om å bli godkjent som trafikksikker barnehage. Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk som de gjennomfører

Detaljer

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Materiel l Aktivitet Fag Tid Gå i nærmiljøet Skolevei, kartlegging o Hvor går man fysisk o Den enkeltes skolevei o Undergang o De som kjøres Hvor kjører

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje en viktig oppgave Et informasjonshefte fra trygg trafikk Velkommen som skolepatrulje Det er en stor og viktig oppgave

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage.

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage. TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID i ØVRE Hebekk barnehage. Hvorfor trafikksikkerhets-arbeid i barnehagen? Begrunnelse: Ski kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2001, og ble regodkjent i 2010. Dette

Detaljer

Aktive skolebarn. Oppstart 2001. Foredrag "Aktive skolebarn", erfaringer ved Kleppe barneskole.

Aktive skolebarn. Oppstart 2001. Foredrag Aktive skolebarn, erfaringer ved Kleppe barneskole. Aktive skolebarn Oppstart 2001 1 Tilbakeblikk på litt historie som kan forklare foreldrenes holdning til barnas aktivitet. 2 3 ONSDAG 9. JULI 1997 4 FREDAG 15. AUGUST 1997 5 6 FAU-møte 26.11.2001 Sak 9:

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk

Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Veiledende årsplan for valgfaget trafikk Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Årsplanen er utarbeidet av Trygg Trafikk

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Eleven skal kunne gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelser med eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.

Eleven skal kunne gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelser med eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. S Trafikkplan Kunnskapsløftet sier: Generell del: «Skolen skal ruste barn til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

OSTEREIDET BARNESKULE TRAFIKKSIKKER SKULE. Hausten 2016

OSTEREIDET BARNESKULE TRAFIKKSIKKER SKULE. Hausten 2016 OSTEREIDET BARNESKULE TRAFIKKSIKKER SKULE Hausten 2016 TRAFIKKPLAN FOR OSTEREIDET BARNESKULE Om Ostereidet barneskule: Ostereidet barneskule er en 1. - 7. skule i Lindås kommune. Ostereidet barneskule

Detaljer

Opplæring i trafikkgård har det noen effekt? En evaluering av Eberg trafikkgård

Opplæring i trafikkgård har det noen effekt? En evaluering av Eberg trafikkgård Opplæring i trafikkgård har det noen effekt? En evaluering av Eberg trafikkgård Rådgiver Marianne Flø SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk marianne.flo@sintef.no Forsker Lone-Eirin

Detaljer

Trafikkplan for Ski skole

Trafikkplan for Ski skole Trafikkplan for Ski skole Utarbeidet i samarbeid mellom Ski skole og skolens FAU Målsetting: Lære elevene (og foreldrene) ansvarsfull oppførsel i forhold til trafikkbildet som de ferdes i til og fra skolen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Safe Community Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Bergen kommune søkte om å bli godkjent av WHO i 2004 Kriterier for Safe

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen

Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen Hva har vi gjort for å få ned ulykkestallene? Tom Frode Hansen Presentasjon The Big Bang! Oppstarten 1994. Altaprosjektet. Hva førte det til? Hva lærte vi? Vektlagte områder i TS - arbeidet Dele erfaringer

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID

TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID Hvorfor trafikksikkerhetsarbeid i barnehagen? Dynamitten barnehage ligger plassert i hjertet av Ski næringspark. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og møter trafikale utfordringer

Detaljer

ØSTBYEN TRAFIKKSIKKER SKOLE

ØSTBYEN TRAFIKKSIKKER SKOLE ØSTBYEN TRAFIKKSIKKER SKOLE Østbyen skole er en sentrumsskole i Bodø kommune. Det betyr at vi har noen trafikale utfordringer for våre elever. En annen utfordring er når foreldre bringer og henter sine

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen?... 3 Trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Trygg i Nordland. Barn, Trafikk og skolevei

Trygg i Nordland. Barn, Trafikk og skolevei Trygg i Nordland Barn, Trafikk og skolevei Kongsvik skolekrets SKOLEVEI Over halvparten av førerkortbeslagene i politidistriktet gjøres her 4. april 2014 hadde utrykningspolitiet beslaglagt 12 førerkort

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Forord Side 2 av 8 Skoleåret 02/03 ble det arbeidet med å sette innholdet på foreldremøtene mer i system. Foreldrene ved FAU ved skolen, personalet,

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Alversund skule Trafikksikker skule

Alversund skule Trafikksikker skule Alversund skule Trafikksikker skule Trafikksikker skule er eit konsept utarbeida for å kvalitetssikre at skulen sit trafikktryggleiksarbeid tar omsyn til dei krav som lover og forskrifter stiller. Å bli

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

ASPÅSEN SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

ASPÅSEN SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE ASPÅSEN SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer