Opplæringsbok. IKT Servicefag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsbok. IKT Servicefag"

Transkript

1 Opplæringsbok IKT Servicefag For lærlinger tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomheter Versjon

2 Innholdsfortegnelse Om opplæringsboka... 3 Informasjon... 4 Kontaktopplysninger... 4 Informasjon til lærlingen... 5 Rettigheter og plikter for lærekandidat og lærebedrift utdrag fra opplæringslova:... 6 Planlegging... 7 Skjema til hjelp ved oppsett av plan for opplæring i bedrift... 8 Grovplan for opplæringsløpet LÆREPLAN I IKT-SERVICEFAGET - VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Formål Struktur Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål etter Vg Vurdering Kurstilbud Planlegging Periodeskjema Gjennomføring Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Vurdering Utdrag fra vurderingsforskriften Om Lærlingsamtaler Hva er en lærlingsamtale? Hensikten med lærlingsamtaler Samtalen skal Vurderingsskjema Lærling Skjema for vurderingssamtale Skjema for mindre prøver Informasjon om fagprøven Informasjon om fagprøven Oppmelding til fagprøve Hva og hvem er prøvenemnd? Gjennomføring av fagprøve Hva legges det vekt på? Hvordan skal selve dokumentasjonen være? Prøvens siste dag Vurdering av oppgaven Hvordan får du vite resultatet av prøven? Hva er det lurt å legge vekt på under prøven? Eksempel på fagprøve Versjon

3 Om opplæringsboka Opplæringsboka bør primært føres digitalt i word-format. Den skal lagres på læringsplattform eller på et annet lagringsområde der lærling og veileder begge har tilgang. Skjema som dokumenterer fullførte mål og skjema for vurderingssamtaler skrives ut, underskrives av både lærling og veileder og oppbevares i papirformat. Opplæringsboka har en struktur som inneholder 1. Informasjon til lærlingen 2. Planlegging av arbeidsoppgaver 3. Gjennomføring av arbeidsoppgaver 4. Vurdering av lærlingens arbeid Del 1 utføres så snart som mulig etter at læreperioden starter. Del 2, 3 og 4 utføres slik at en tar fatt i konkrete mål i læreplanen og tilhørende oppgaver som først skal planlegges, deretter gjennomføres før en vurderer det arbeidet som er gjennomført. Lærlingen bør legge fram sin plan før gjennomføringen starter. Det skal gjennomføres halvårlige vurderingssamtaler der egne skjema skal benyttes. I tillegg gjennomføres vurderingssamtaler etter behov i tilknytning til arbeidet med å nå målene i læreplanen. Det skal også lages periodeplaner for lærlingen. En periode kan strekke seg fra 14 dager til 3 måneder avhengig av hvordan arbeidet til en hver tid organiseres. Versjon

4 Del 1 Informasjon Kontaktopplysninger Lærling: Navn: Adresse Mobilnr Postnr/-sted Nærmeste pårørende: Navn: Adresse Mobilnr: Postnr/-sted Lærebedrift: Navn Adresse Faglig veileder Telefon Postnr/-sted Mobilnr Opplæringskontor: Navn Adresse Kontaktperson Telefon Postnr/-sted Mobilnr Versjon

5 Informasjon til lærlingen Følgende punkt skal gjennomgås med lærling og faglig leder i samarbeid: Nr. Oppgave Orientering om bedriften/ opplæringsstedet; 1. oppgaver, organisasjon, fagforeninger Presentasjon av instruktør/ rettleder, faglig ansvarlig, 2. tilsynsvalgt, leder, kolleger etc Orientering om arbeidslokaler, felles og personlig 3. utstyr etc Plikter og rettigheter, forventninger til lærlingen og 4. opplæringsbedriften 5. Opplæringsloven 6. Innføring i læreplan for faget 7. Informasjon om vurdering og fag-/ svenneprøver 8. Bruken av opplæringsboka 9. Lærekontrakten 10. Lønn, arbeidsforhold, fravær, sykdom 11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Dato Sign lærling Sign veileder Versjon

6 Rettigheter og plikter for lærekandidat og lærebedrift utdrag fra opplæringslova: 4-2. Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten - Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. - Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter 4-5 tredje leddet og 4-6 siste leddet. - Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast. - Lærlingar og lærekandidatar skal ha same tilgang på pedagogisk-psykologisk teneste som elevar i vidaregåande skole. Lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5. For slik opplæring gjeld 5-1, bortsett frå andre leddet siste setning, 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m. - Lærebedrifta pliktar å leggje til rette produksjonen og opplæringa slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå måla i den fastsette læreplanen. Dersom lærekandidaten har krav på spesialundervisning etter kapittel 5, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan, jf. 5-5 første leddet. Lærebedrifta skal utvikle ein intern plan for opplæringa, for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får ei opplæring som tilfredsstiller krava i læreplanen, eventuelt den individuelle opplæringsplanen. Ifall delar av opplæringa skal givast av andre enn lærebedrifta, skal lærebedrifta leggje til rette for dette. - Lærebedrifta skal skape eit godt arbeids- og læremiljø. Arbeids- og opplæringstida til lærlingen og lærekandidaten skal til saman ikkje vere lengre enn den arbeidstida som gjeld for andre arbeidstakarar i faget. - Lærebedrifta melder lærlingen til den fagprøva eller sveineprøva som blir halden nærmast den tida da læretida er ute. Lærekandidaten skal ved slutten av kontrakttida få høve til å gå opp til ei kompetanseprøve som viser det nivået opplæringa har ført fram til. Lærebedrifta stiller nødvendig arbeidsplass, materiale, reiskapar og assistenthjelp til rådvelde under prøva. Lærebedrifta får eigedomsretten til produktet. Dersom fagprøva, sveineprøva eller kompetanseprøva blir teken på ein skole og skolen dekkjer materialutgiftene, får skolen eigedomsretten til produktet av prøva. - Dersom lærebedrifta stansar eller utviklar seg på ein slik måte at ho ikkje lenger finn det mogleg å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillande opplæring, skal ho melde frå til fylkeskommunen. - Lærebedrifter får tilskot til opplæringa frå fylkeskommunen etter forskrifter gitt av departementet. Se for øvrig Opplæringslova kap. 4 Opplæring i bedrift Versjon

7 Del 2 Planlegging Denne delen inneholder planleggingsskjema for opplæring i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Planleggingen skal i størst mulig grad gjennomføres før lærlingens første arbeidsdag, mens grovplanen gjennomføres gjennom en samtale mellom lærling og veileder i løpet av den første uka av lærlingperioden. Planleggingen skal sikre at lærlingen får opplæring i tråd med læreplanen. Planlegginga skal dessuten være hjelp til å - samordne opplæringa gjennom en framdriftsplan - disponere tida fornuftig Planlegginga skal skje i samarbeid mellom instruktør og lærling. Slik planlegging gir lærlingen oversikt og forståelse for helheten i faget, informasjon om de enkelte delene i faget, og hva for arbeid som skal utføres. På denne måten vil lærlingen få hjelp til å ta ansvar for egen læring. Versjon

8 Skjema til hjelp ved oppsett av plan for opplæring i bedrift Plan for opplæring av lærlinger i IKT Servicefaget ved Nord-Trøndelag fylkeskommune Formål Gi opplæring til lærlinger i testfaget i henhold aktuelt lovverk, læreplanen for faget og den generelle læreplan. Personer med ansvar Tittel Ansvarlig leder Faglig leder Instruktører/veileder Ansvar Planen må inneholde hovedpunktene i opplæringen. Fremgangsmåte: Før inn de prosedyrer lærebedriften har i det tomme skjemaet. Lag et dokument som beskriver bedriftens plan for opplæring med utgangspunkt i dette. Faser Forarbeid Planlegging Bedriften har utarbeidet plan/prosedyre for: Denne beskriver: I læretiden Gjennomføring og dokumentasjon Vurdering Avslutning av læreforhold Tilhørende dokumenter viser tid og ansvar for gjennomføring Underdokumenter på prosedyrene (innehold i prosedyre/plan) eks opplæringslogg, periodeplan og skjema ½ årlige samtaler, legges ikke med. Dette vil eventuelt bli etterspurt ved et bedriftsbesøk. Versjon

9 Eks på innehold Fase Plan/Prosedyre på: Eks på aktuelt innehold i prosedyre Forarbeid Ansettelse - Prosjekt til fordypning/utplassering - Informasjon i eller til skolen - Samarbeid med opplæringskontor - Lærekontrakt/arbeidskontrakt Utarbeide nødvendige skjemaer/hjelpemateriell i læretiden. Kvalitetssikringsverktøy Opplæringslogg, skjema for ½ årlige samtaler, skjema for mottak. Lærlingens utstyr Kontorplass og arbeidsverktøy Planlegging Grovplan/periodeplan Firebolkers plan som viser hovedtrekkene i læretiden. Plan for mottak Egen sjekkliste Gjennomføring og dokumentasjon Vurdering Avslutning av læreforhold Plan for vurdering: - underveisvurdering - ½ årlige vurderingssamtaler - avsluttende prøve Rulleringsplaner internt - Lærlingen skal ha fortløpende tilbakemelding/rettledning fra veileder - ½ årlige samtaler - eget skjema. - Oppmelding til fagprøve Evt. plan for å rullere mellom aktuelle virksomheter Kurs - manglende teori fra Vg1/Vg2 - fagkurs, henv. kursplan Måloppnåelse (Lærlingen følger de - Korrigeres eventuelt ved daglige arbeidsoppgaver og gjennomgang ½ årlige samtaler. rutinene på bedriften). - Bekjentgjøring av bedriftens plan Faglig leder har ansvaret for å legge opp opplæringen i henhold til planer for opplæringen. Lærlingen involveres i planleggingsarbeidet Opplæringen dokumenteres og arkiveres i eget system for opplæring blant alle ansatte. - faglig innehold - kurs - dokumentasjon - vurderingssamtaler - daglig sammen med instruktør - opplæringslogg - notat fra ½ årlige samtaler - sjekkliste mottak - lærekontrakt ½ årlige vurderinger gjennomføres Faglig ansvarlig etter eget skjema Mappemetoden Avsluttende fagprøve Bedriften markerer avslutning av læreforholdet I forbindelse med vurderingssamtaler og som trening mot fagprøve. Utføres av prøvenemnd ved fagprøve. - Intern markering Versjon

10 Grovplan for opplæringsløpet 1. halvår Fra Til 2. halvår Fra Til 3. halvår Fra Til 4. halvår Fra Til Versjon

11 LÆREPLAN I IKT-SERVICEFAGET - VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-4 første ledd. Gjelder fra 1. august Formål Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer. Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKT-systemene inngår i opplæringen. Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IKT-sevicemedarbeider. Struktur IKT-servicefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over hovedområdene: Årstrinn Hovedområder Vg3 / opplæring i bedrift Systemdrift og systemovervåking Bruker- og driftsstøtte Tjenesteutvikling Beskrivelse av hovedområdene Systemdrift og systemovervåking Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd med gjeldende regelverk inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift. Versjon

12 Bruker- og driftsstøtte Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere, leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i hovedområdet. Tjenesteutvikling Hovedområdet omfatter kartlegging av virksomhetens organisering og produksjon og hvordan bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å utvikle virksomheten. Videre dreier det seg om å avdekke behov, avstemme forventninger og stille krav i avtaler om leveranse av IKT-tjenester. Kost/nytte-vurdering ved bruk av IKT er en del av hovedområdet. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I IKT-servicefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i IKT-servicefaget innebærer å kommunisere og presentere faglig innhold på norsk og engelsk til brukere og leverandører. Å kunne uttrykke seg skriftlig i IKT-servicefaget innebærer å utforme informasjon på norsk og engelsk til bruk i virksomheten og i kommunikasjon med kunder og leverandører. Det betyr også å utarbeide planer og dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprosesser som ledd i kvalitetssikringsarbeid og virksomhetsutvikling. Å kunne lese i IKT-servicefaget innebærer å forstå skriftlig informasjon på norsk og engelsk som grunnlag for kommunikasjon og læring. Videre betyr det å bruke skjemaer, tabeller og tegninger. Det innebærer også å orientere seg i faglitteratur. Å kunne regne i IKT-servicefaget innebærer å forstå tallstørrelser i tilknytning til datakommunikasjon og kapasitet i IKT-systemer. Det innebærer også å beregne og forstå tallstørrelser i tilknytning til kostnader, gevinster, investeringer og driftsutgifter for IKT-systemer. Å kunne bruke digitale verktøy i IKT-servicefaget innebærer å innhente, strukturere og behandle data til framstilling og formidling av informasjon som grunnlag for beslutninger og effektiv utførelse av arbeidsprosesser. Kompetansemål etter Vg3 Systemdrift og systemovervåking Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsett av en arbeidsplass planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø gjennomføre tilbakerulling ved feil og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid planlegge, gjennomføre og dokumentere systemovervåking etter avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet Versjon

13 Bruker- og driftsstøtte Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og fagpersonell feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger tilgjengelige for brukerne foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med tilhørende regelverk Tjenesteutvikling Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKT-tjeneste vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø utarbeide vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKT-tjeneste som dokumenterer virksomhetens kvalitets- og sikkerhetskrav vurdere og dokumentere brukernes og virksomhetens kostnader og nytte av en IKT-tjeneste vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og personvern arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i IKT-servicefaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte Vurdering Bestemmelser for sluttvurdering: Fagprøve Hovedområder Systemdrift og systemovervåking Bruker- og driftsstøtte Tjenesteutvikling Ordning Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Versjon

14 Tolking av læreplan IKT Servicefag Læreplanområde 1 Systemdrift og systemovervåking Mål planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk 1.3 utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsett av en arbeidsplass 1.4 planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø 1.5 gjennomføre tilbakerulling ved feil som oppstår og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid 1.6 planlegge, gjennomføre og dokumentere overvåking av systemdrift for å ivareta avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet Arbeidsoppgaver - Vurdere drift ift. inngåtte avtaler (Bredbåndsnettet, fagsystemer (SLA)) - Vurdere og dokumentere ergonomi, strålingsfare, støy etc. - Utarbeide systemer for mottak, destruksjon og resirkulering av brukt utstyr. - Sette opp kravspesifikasjon for arbeidsplass - Installere operativsystem - Installere nødvendige applikasjoner - Lage og installere image - Installere skriver, evt. scanner - Oppsett av pc i nettverk (trådløs og kablet) - Installere terminalløsning(citrix el.) - Lage sjekkliste som skal gjennomføres (se pkt. 1.2) - Serverinstallasjon - Installasjon av database - Legge inn nye patcher - Sette opp trådløsnett - Oppgradere programvare til nyere versjoner - Dokumentere systemendringer - Legge tilbake fra backup - Reinstallere server - Dokumentere hendelsesforløpet - Avdekke og fjerne virus på klienter og servere - Overvåke nettrafikk - Overvåke databaser - Segmentering av nettverk - Loggføring Versjon

15 Læreplanområde 2 Mål Bruker- og driftsstøtte 2.1 yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer 2.2 kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og fagpersonell Arbeidsoppgaver - Utarbeide plan og regler for brukerservice og support, tilpasset brukernes behov. - Gi råd til brukerne om tilrettelegging av arbeidsplass (ergonomi, lys-, varme- og lydforhold) - Gi råd om behandling av fortrolige opplysninger. (Personvern, taushetsplikt, Datatilsynets regler) - Skriftlig og muntlig kommunikasjon i oppgaver både på norsk og engelsk der dette faller naturlig. - brukere - leverandører - ledelse - fagpersonell - brukerdokumentasjon - systemdokumentasjon 2.3 feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger tilgjengelige for brukerne 2.4 foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov 2.5 gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med tilhørende regelverk - Feilsøke og rette feil på datamaskiner og tilstøtende utstyr (Servere, svitsjer, PC-er, skrivere, kabelføringer, antenner og kontrollere.) - Feilsøke på programvare og bidra til å rette opp feil. - Feilsøke på nettverksfeil og bidra til å utbedre disse. - Dokumentere feilen og utbedringsprosessen og kommunisere løsningen med brukerne. - Øvelse i å lage brukerveiledninger for bruk av pc og skrivere. - Øvelse i å lage instrukser for bruk av fellesutstyr, felles datarom etc. - Beskrive utlånsordning for pc-utstyr - Beskrive rutiner for service på pcer. - Øvelse i å lage veiledninger til kontorstøtteprogram som virksomheten bruker. - Hjelpe brukere med maskinvare og grunnleggende software (OS) på alle nivåer. - Gjennomføre opplæring på kontorstøttesystemer, individuelt og i gruppevis. - Bistå brukere av spesialprogramvare. - Håndtere lisensordningen for OS og brukerprogrammer. - Utøve virksomhetens IKT-reglementet i praksis og formidle innholdet til andre brukere. Versjon

16 Læreplanområde 3 Mål Tjenesteutvikling 3.1 gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon 3.2 dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKT-tjeneste 3.3 vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø 3.4 utarbeide vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKT-tjeneste som dokumenterer virksomhetens kvalitets- og sikkerhetskrav 3.5 vurdere og dokumentere brukernes og virksomhetens kostnader og nytte av en IKTtjeneste 3.6 vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og personvern 3.7 arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i IKT-servicefaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter 3.8 utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte Arbeidsoppgaver: - Beskrive bedriftens konsernstruktur, premissleverandører (politisk), samarbeidsorganer - Sette seg inn i bedriftens organisering fordeling av roller og ansvar mellom medarbeidere. - Virksomhetens tjenesteproduksjon fokus på helhetsansvar. - Vurdere bedriftens IKT-tjeneste. Funksjonelle løsninger og arbeidsrutiner. Utarbeide forslag til forbedringer. - Påpeke forbedringsmuligheter med dokumentasjon. - Identifisere og dokumentere en arbeidsprosess i bedriften der IKT kan forbedre selve prosessen, miljø eller ressursbruk. - Konkretiser en IKT-tjeneste. Med denne som utgangspunkt utarbeide en avtale om leveranse av tjenesten der kvalitet og sikkerhet ivaretas. Med utgangspunkt i en av bedriftens tjenester: - Lage en analyse over kost-/nytteverdien av tjenesten. - Beskrive tjenestens funksjonalitet. - Beskrive nåværende prosesser og framtidige krav. - Vurdere tilfredshet ved nåværende ordning. - Vurdere alternative systemer/metoder, og sammenligne disse med den som er i bruk. - Vurdere løsningens livssyklus. - Lærlingen skal sette seg inn i bedriftens HMS-reglement, samt hva som ligger til grunn når personvernet skal vurderes. - Vurdere HMS og personvern ved en av bedriftens tjenester. - Vurdere og dokumentere at tjenesten er i forhold til regelverk. - Skaffe seg oversikt over regelverk og avtaler som finnes for fagområdet. - Påpeke avvik fra regelverket, og bidra til at det bringes i samsvar med gjeldende avtaler. - Tilstrebe gode ergonomiske arbeidsmåter på egen arbeidsplass. Versjon

17 Kurstilbud NTFK vil arrangere kurs/ samlinger der lærlingene vil få anledning til å delta. Etter at kursene er gjennomført føres de opp under beskrivelse av utført arbeid på de aktuelle målene i gjennomføringsdelen. Kursene tilbys på ett sted i fylket og deltakelsen er frivillig. Nr. Kursinnhold Hyppighet Utført dato 1. Nettverk, switcher, routere etc Hvert 2. år 2. Serverkurs (aktuelle versjoner) Hvert 2. år 3. HMS-kurs Hvert 2. år 4. Regler, retningslinjer innenfor IKT-bransjen Hvert 2. år 5. Sikkerhetsrutiner, backup/ restore, overvåking, trusler Hvert 2. år 6. Active Directory Hvert 2. år 7. Samling for 1.års-lærlinger Årlig 8. Samling for 2.års-lærlinger/ Info om fagprøven Årlig Versjon

18 Planlegging Periodeskjema Plan for perioden: Fra: I planperioden skal vi arbeide med disse målene i læreplanen: Til: I planperioden skal følgende arbeidsoppdrag gjennomføres: Versjon

19 Del 3 Gjennomføring Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.1 Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Vurdere drift ift. inngåtte avtaler (Bredbåndsnettet, fagsystemer (SLA)) Vurdere og dokumentere ergonomi, strålingsfare, støy etc Utarbeide systemer for mottak, destruksjon og resirkulering av brukt utstyr. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

20 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.2 Planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Sette opp kravspesifikasjon for arbeidsplass Installere operativsystem Installere nødvendige applikasjoner Lage og installere image Installere skriver, evt. scanner Oppsett av pc i nettverk (trådløs og kablet) Installere terminalløsning(citrix el.) Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

21 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.3 Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Lage sjekkliste som skal gjennomføres (se oppgaver under mål ) Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

22 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.4 planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Serverinstallasjon Installasjon av database Legge inn nye patcher Sette opp trådløsnett Oppgradere programvare til nyere versjoner Dokumentere systemendringer Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

23 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.5 Gjennomføre tilbakerulling ved feil som oppstår og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Legge tilbake fra backup Reinstallere server Dokumentere hendelsesforløpet Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

24 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.6 Planlegge, gjennomføre og dokumentere overvåking av systemdrift for å ivareta avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Avdekke og fjerne virus på klienter og servere Overvåke nettrafikk Overvåke databaser Segmentering av nettverk Loggføring Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

25 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.1 Yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Utarbeide plan og regler for brukerservice og support, tilpasset brukernes behov. Gi råd til brukerne om tilrettelegging av arbeidsplass (ergonomi, lys-, varme- og lydforhold) Gi råd om behandling av fortrolige opplysninger (Personvern, taushetsplikt, Datatilsynets regler) Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

26 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.2 Kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og fagpersonell Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Skriftlig og muntlig kommunikasjon i oppgaver både på norsk og engelsk der dette faller naturlig brukere leverandører fagpersonell brukerdokumentasjon systemdokumentasjon Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

27 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.3 Feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger tilgjengelige for brukerne Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Feilsøke og rette feil på datamaskiner og tilstøtende utstyr (Servere, svitsjer, PC-er, skrivere, kabelføringer, antenner og kontrollere.) Feilsøke på programvare og bidra til å rette opp feil Feilsøke på nettverksfeil og bidra til å utbedre disse. Dokumentere feilen og utbedringsprosessen og kommunisere løsningen med brukerne. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

28 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.4 Foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Øvelse i å lage brukerveiledninger for bruk av pc og skrivere. Øvelse i å lage instrukser for bruk av fellesutstyr, felles datarom etc Beskrive utlånsordning for pc-utstyr Beskrive rutiner for service på pcer. Øvelse i å lage veiledninger til kontorstøtteprogram som virksomheten bruker. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

29 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.5 Gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med tilhørende regelverk Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Hjelpe brukere med maskinvare og grunnleggende software (OS) på alle nivåer. Gjennomføre opplæring på kontorstøttesystemer, individuelt og i gruppevis Bistå brukere av spesialprogramvare Håndtere lisensordningen for OS og brukerprogrammer. Utøve virksomhetens IKT-reglementet i praksis og formidle innholdet til andre brukere. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

30 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.1 Gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Beskrive bedriftens konsernstruktur, premissleverandører (politisk), samarbeidsorganer Sette seg inn i bedriftens organisering fordeling av roller og ansvar mellom medarbeidere Virksomhetens tjenesteproduksjon fokus på helhetsansvar. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

31 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.2 Dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKTtjeneste Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Vurdere bedriftens IKT-tjeneste. Funksjonelle løsninger og arbeidsrutiner. Utarbeide forslag til forbedringer Påpeke forbedringsmuligheter med dokumentasjon. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

32 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.3 Vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Identifisere og dokumentere en arbeidsprosess i bedriften der IKT kan forbedre selve prosessen, miljø eller ressursbruk Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

33 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.4 Utarbeide kvalitets- og sikkerhetskrav som vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKT-tjeneste Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Konkretiser en IKT-tjeneste. Med denne som utgangspunkt utarbeide en avtale om leveranse av tjenesten der kvalitet og sikkerhet ivaretas. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

34 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.5 Vurdere og dokumentere kost-/nytteverdien av en IKT-tjeneste Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Med utgangspunkt i en av bedriftens tjenester: Lage en analyse over kost-/nytteverdien av tjenesten Beskrive tjenestens funksjonalitet Beskrive nåværende prosesser og framtidige krav Vurdere tilfredshet ved nåværende ordning Vurdere alternative systemer/metoder, og sammenligne disse med den som er i bruk Vurdere løsningens livssyklus Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

35 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.6 Vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og personvern Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Lærlingen skal sette seg inn i bedriftens HMS-reglement, samt hva som ligger til grunn når personvernet skal vurderes Vurdere HMS og personvern ved en av bedriftens tjenester Vurdere og dokumentere at tjenesten er i forhold til regelverk Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

36 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.7 Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i IKTservicefaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Skaffe seg oversikt over regelverk og avtaler som finnes for fagområdet Påpeke avvik fra regelverket, og bidra til at det bringes i samsvar med gjeldende avtaler. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

37 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.8 Utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Tilstrebe gode ergonomiske arbeidsmåter på egen arbeidsplass Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

38 Del 4 Vurdering Utdrag fra vurderingsforskriften Grunnlaget for lærlingvurdering og ulike former for vurdering Grunnlaget for lærlingvurdering framgår av vurderingsforskriften. Der blir det definert to typer vurdering: 1. Individuell vurdering av elever og lærlinger som blir avsluttet med karakter Det skal gjennomføres individuelle vurderingssamtaler mellom lærling og veileder minimum hvert halvår. Eleven fyller ut skjema Lærlingens vurdering før vurderingssamtalen. På bakgrunn av dette og vurderingssamtalen fyller veileder og lærling sammen ut Vurderingsskjema. Minst 1 måned før fagprøve skal lærlingen gjennomgås en prøve som tilsvarer fagprøven. Her skal forskrifter for fagprøven følges, og lærlingen skal gis en vurdering med tilbakemelding om oppnådd resultat. 2. Individuell vurdering av elever og lærlinger som ikke blir avsluttet med karakter Slike vurderinger gjennomføres som praktiske oppgaver som måler i hvor stor grad lærlingen har oppfylt målene i læreplanen. Det gis tilbakemelding om dette av faglig veileder. Slike prøver avvikles en gang hvert halvår. Versjon

39 Om Lærlingsamtaler Hva er en lærlingsamtale? Lærlingsamtaler er regelmessige samtaler mellom faglig leder / instruktør og lærlingen om arbeids- og opplæringssituasjonen. Samtalen skal rettlede og motivere lærlingen til en så bred utvikling som mulig. Disse har som mål å skape et godt tillits- og samarbeidsforhold mellom instruktør og lærling for å legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Hensikten med lærlingsamtaler. Samtalene skal gi lærlingen rettledning med sikte på eventuelle forbedringstiltak for å nå samlete målene for opplæringen. Begge partene må derfor i fellesskap forberede samtalene. - Samtalene skjer en gang hvert halvår (fortrinnsvis midt i halvåret). - Samtalene skal være forberedt og lærlingen skal på forhånd fylle ut Vurderingsskjema lærling. - Samtalene oppsummeres ved bruk av Skjema for vurderingssamtale. Samtalen skal - gi lærlingen mulighet til å drøfte og få tilbakemelding på sin faglige utvikling, motivasjon og innsats knyttet til arbeidet med å nå målene i læreplanen. - gi faglig leder/ lærebedriften tilbakemelding på opplæringen og læringsmiljøet. - gi lærlingen og faglige leder mulighet til å planlegge tiltak i arbeidet, tilrettelegge opplæringen - medvirke til gode samarbeidsrelasjoner og skape et trygt, åpent og tillitsfullt mellom lærling og faglig leder. I opplæringsbedriften skal disse samtalene gjennomføres mellom den faglige lederen / instruktøren og lærlingen, og eventuelt en tilsynsvalgt. Lærlingsamtalens innhold: - Gjennomgang av oppsummeringen fra forrige samtale. - Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen. - Fremmøte og hvordan lærlingen holder arbeidstiden. - Hvor ordensbevisst og ryddig lærlingen er. - Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget. - Samarbeid med: o faglig leder o medarbeidere o brukere / kunder - Kommunikasjon. - Selvstendighet og initiativ i arbeidet. - Fleksibilitet og omstillingsevne, evne til å sette seg inn i nye emner. - Helse, miljø og sikkerhet. - Arbeidsmiljø. - Konflikter og konflikthåndtering. - Andre forhold. Versjon

40 Vurderingsskjema Lærling Lærling Lærebedrift Samtale/ vurdering: 3 md 9 md 15 md 21 md Dato: Lærlingen fyller ut skjemaet før vurderingssamtalen: Lærlingens vurdering Planlegge eget arbeid Vurdere eget arbeid Motivasjon Trivsel Initiativ Selvstendighet Punktlighet Orden Fravær Samarbeid med andre Forhold til HMS Føring av opplæringsperm (gjennomgang) Oppfølging og veiledning av lærlingen Vurderingsgrad (sett kryss) Meget bra Mindre bra Kommentar: Versjon

41 Skjema for vurderingssamtale Lærling Lærebedrift Samtale/ vurdering: 3 md 9 md 15 md 21 md Dato: Hvordan ligger lærlingen an: Faglig Innsats Motivasjon Trivsel Initiativ Selvstendighet Punktlighet Orden Fravær Samarbeid med andre Forhold til HMS Føring av opplæringsperm (gjennomgang) Oppfølging og veiledning av lærlingen Vurderingsgrad (sett kryss) Meget bra Mindre bra Kommentar: Lærling Bedrift Versjon

42 Skjema for mindre prøver Læreplanmål Oppgavetekst Planlegging Dokumentasjon av utført arbeid Vurdering Versjon

43 Del 5 Informasjon om fagprøven Inneholder: - Informasjon om fagprøven - Eksempel på fagprøve IKT Driftsfag (oppgave gitt etter gammel læreplan inntil nye oppgaver foreligger). Versjon

44 Informasjon om fagprøven Oppmelding til fagprøve. - Oppmeldingsskjema sendes til Nord-Trøndelag fylkeskommune, avd. for videregående opplæring. - Fagprøve avholdes tidligst 2 måneder før læretiden utløper. Oppmelding bør sendes inn i god tid før dette. - Oppmelding oversendes til prøvenemnda som fordeler prøvene på medlemmene. - Prøvenemndsmedlemmene tar kontakt med bedrift og kandidat for å avtale tidspunkt og innhold for prøven. - Selve oppgaven lages av prøvenemnda. - Lærebedriftens kontaktperson blir informert om nødvendige lokaler og utstyr som må være tilgjengelig under prøven. Hva og hvem er prøvenemnd? - Prøvenemnd er ansvarlig for å gjennomføre fagprøver for kandidater som er oppmeldt til fagprøve. - Ei prøvenemnd består av 4 medlemmer, der to av disse stiller på hver prøve. - Prøvenemnda består av medlemmer som har bred yrkeserfaring og kompetanse innen det aktuelle fagfeltet. Gjennomføring av fagprøve - Gjennomføres i løpet av 5 arbeidsdager. - Prøven skal gjennomføres innenfor normal arbeidstid. - Består av 3 hoveddeler o Planleggingsdel o Gjennomføringsdel o Egenvurderingsdel - Prøvenemnda er til stede første og siste dag. - Første dag - planlegging - Siste dag gjennomgang og egenvurdering - En kontaktperson i lærebedriften er ansvarlig for tilrettelegging, kontroll og gjennomføring. - Nemnda kan kontaktes når som helst under prøven. Hva legges det vekt på? - Gjennomføring av selve arbeidsoppdraget faglig dyktighet - Skriftlig dokumentasjon - Muntlig framstillingsevne, evne til å forklare og veilede. Versjon

45 - Serviceinnstilling - Informasjonsinnhenting - Orden og ryddighet - Andre fagspesifikke forhold Hvordan skal selve dokumentasjonen være? - Du starter med planleggingsdelen som skal godkjennes før du går videre. Denne legger grunnlaget for hele jobben. - Planlegge hvordan oppdraget skal utføres - Beregne tidsforbruk, lage en tidsplan. - Beskrive hva du trenger av utstyr, hjelpemidler etc. for å løse oppgaven. - Føring av logg - Beskrive skritt for skritt hvordan oppdraget er gjennomført - Fortelle hvilke valg du gjør og begrunner disse (metoder) - Beskrive hvilke hjelpemidler du har valgt å bruke, hvilke kilder du har hentet stoff fra og personer du har spurt om hjelp. - Dersom du må/ velger å gjøre avvik fra den opprinnelige planen beskrives dette og begrunnes. Loggen føres kronologisk fortløpende. - Brukerveiledning - Egenvurdering Prøvens siste dag - Da skal selve arbeidsoppdraget være fullført. - Dokumentasjon skal være skrevet ut i 3 eks. - Kandidaten går gjennom arbeidsoppdrag og dokumentasjon - Kandidaten skriver egenvurdering - Hvordan arbeidet har gått, hva var bra, hva var mindre bra, hva ville du gjort annerledes? - Egenvurderingen legger grunnlaget for oppfølgingssamtalen til slutt. Vurdering av oppgaven - Karakterskala: o Meget godt bestått o Bestått o Ikke bestått - Bestått gis til kandidater som viser en grunnleggende forståelse for faget, og viser at de behersker de viktigste arbeidsoppgavene som prøven inneholder. - Beste karakter gis kun i spesielle tilfeller, der kandidaten utmerker seg spesielt og gjør noe ekstra utav arbeidsoppdraget. Versjon

46 Hvordan får du vite resultatet av prøven? - Dersom det er enighet i prøvenemnda forteller de resultatet like etter at prøven er avsluttet - Det sendes ut et skriv fra Opplæringskontoret etter ca. 14 dager som bekrefter resultatet. - Fagbrev utdeles på årlige samlinger. De som ikke møter får fagbrevet tilsendt. - Det er mulig å bestille fagbrevet også i bankkortformat. Dette koster noe. Hva er det lurt å legge vekt på under prøven? - Sørg for at du blir skjermet fra daglige oppgaver i bedriften. - Bruk tiden godt tenk: Hva kan jeg gjøre utav det arbeidsoppdraget jeg har fått? - Vær grundig med dokumentasjon, skriv og forklar hva du gjør og hvorfor. - Tenk på hvordan du kan få tak i nyttig informasjon for å løse oppgaven, oppgi kilder du bruker. - Søk gjerne hjelp av hvem som helst, men det er ikke lov at de utfører deler av oppgaven for deg. Versjon

47 Eksempel på fagprøve NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PRAKTISK FAGPRØVE I IKT - DRIFTSFAG KANDIDAT: NN Prøve start mandag den 18. august 2008 kl Prøve ferdig fredag den 22. august 2008 kl Prøvested: NN Bedrift Kontaktpersoner fra prøvenemnda: - Ole Olsen, tlf Hans Hansen, tlf PRØVENEMNDA FOR IKT DRIFTSFAG Versjon

48 Oppgavebeskrivelse Fagprøven gjennomføres i løpet av 5 dager jfr Retningslinjer for IKT driftsfag. Prøven skal foregå innenfor bedriftens ordinære arbeidstid. Fagprøven skal være avsluttet senest kl dag. Fagprøven inneholder en planleggingsdel, gjennomføringsdel og egenvurderingsdel: Planleggingsdelen Du skal utarbeide en plan som viser hvordan du vil gjennomføre oppdragene (framdriftsplan, materialliste, verktøy og undervisningsplan). Den skriftlige planen skal leveres prøvenemnda i løpet av første dag. Dersom du under gjennomføringsdelen må avvike fra planen, dokumenterer og begrunner du dette i avviksrapporten. Inntil 5 timer kan brukes til planlegging av arbeidsoppdragene. Gjennomføringsdelen Utfør de arbeidsoppgavene som er skissert og som du selv har planlagt i planleggingsdelen. Skriv logg/timeliste og avviksrapport. Egenvurderingsdel Du skal utarbeide din egen skriftlige vurdering av det utførte oppdraget. Denne skal sammen med logg/timeliste, avviksrapport og brukerguide leveres til prøvenemnda. Inntil 1 time og 30 min kan brukes til egenvurderingen. Egenvurderingen skal presenteres muntlig for prøvenemnda på slutten av siste dag. Hjelpemidler: Hjelpemidler brukt i læretiden kan benyttes under prøven. Kildehenvisning skrives i logg/timeliste dersom innhenting av informasjon og hjelp fra andre kilder eller personer benyttes for å løse oppgaven. Versjon

49 Arbeidsoppdrag dag 1-4: Installasjon og oppgradering: Du skal sette opp en Windows 2003-server med Active Directory. Eksisterende disksystem i serveren skal deles i partisjoner og formateres. Disponer partisjonene på en fornuftig måte og begrunn hvorfor. Egnet backup-enhet skal installeres i serveren. Serveren skal fungere som en lagringsplass for brukerfiler for brukerne. Brukerne skal ha egen hjemmemappe som mappes opp ved pålogging. Det skal installeres en egnet nettverksskriver. Det skal defineres brukere for tre avdelinger: Markedsavdeling, økonomiavdeling og administrasjonsavdeling med tre brukere i hver. Brukere i samme avdeling skal kunne lese filene i hverandres hjemmemapper. Hver avdeling skal også ha en fellesmappe. Hver bruker skal ha en mappe, Lukket der bare brukeren og administrator har tilgang. Det er kun administrasjonsavdelingen som skal ha tilgang til skriveren. Det skal bygges opp 3 nye arbeidsstasjoner med operativsystem Windows XP som skal kobles opp mot Windows 2003-serveren. Arbeidsstasjonene skal benytte standard kontorapplikasjoner (MS-Office). Virksomhetens gjeldende versjoner av nett-leser og standard brukerprogramvare skal installeres. Lagringsområder og tilgang på den nye serveren skal være avhengig av hvilken bruker som er logget på maskinen. Fra den nye arbeidsstasjonen må det være enkelt å lagre Word, Excelfiler etc. på den nye Windows 2003-serveren, samt skrive ut filer på skriveren. Ta hensyn til datasikkerhet. Informasjonsinnhenting: Beskriv i loggen de valg du gjør, spesielt når du henter informasjon fra andre, fra Internett, valg av drivere, program etc. Brukerveiledning: Lag og dokumenter regler og oppsett av backuprutiner for bedriften. Brukerveiledningen skal presenteres for prøvenemnda på prøvens siste dag. Arbeidsoppdrag dag 5: Opplæring av bruker(e) i brukerveiledningen som er lagd fra dag 1 dag 4. Utforming av egenvurdering (skriftlig) Presentasjon av egenvurdering (muntlig) for prøvenemnda Versjon

50 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Vurderingskriterier: Det skal foretas en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner under fagprøven. Alle de tre delene, planlegging, gjennomføring og egenvurdering skal være med i vurderingen. I den skriftlige eller muntlige fremstillingen er det innholdet som skal vektlegges og ikke den skriftlige eller muntlige fremstillingsevnen. Vesentlig er den praktiske utføringen av arbeidet og valg av løsninger. Likeledes skal valg av løsninger som kan øke datasikkerheten, vektlegges. Alle mål i læreplanen kan være gjenstand for vurdering. Prøvenemnda vil legge vekt på følgende kriterier under bedømmelse av prøven (uprioritert rekkefølge): Planlegging Tilrettelegging Skriftlig ferdighet Orden og ryddighet Kommunikasjon og samarbeid Serviceinnstilling Veiledning Kreativitet Vurdering Selvstendighet Bruk av teknisk dokumentasjon Informasjonsinnhenting Datasikkerhet Teknisk ferdighet Kandidaten er gitt anledning til å lese gjennom oppgaven og stille oppklarende spørsmål. Kandidaten bekrefter at han har forstått oppgavens ordlyd og er enig i skisserte plan for gjennomføring av den praktiske delen av prøven. Dersom kandidaten har spørsmål eller problemstillinger underveis kan prøvenemnda kontaktes på telefon. Lykke til! underskrift prøvenemnd underskrift kandidat Versjon

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i IKT-servicefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Har liten kjennskap til avtaler og vurdering av alternative løsninger. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Har liten kjennskap til avtaler og vurdering av alternative løsninger. LAV IKT-servicefag Systemdrift og systemovervåkning KOMPETANSEMÅL Nr. 1 planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B IKT-servicefaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i IKT-servicefaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående

Detaljer

IKT-servicefaget. o Direktemelding: Skype/MSN etc. o IP-telefoni. o Nye former. Fillagring. Brukerstøtte/helpdesk. Utskriftstjenester

IKT-servicefaget. o Direktemelding: Skype/MSN etc. o IP-telefoni. o Nye former. Fillagring. Brukerstøtte/helpdesk. Utskriftstjenester IKT-servicefaget Systemdrift og systemovervåking Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKTtjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass

Detaljer

Opplæringsplan for IKT-servicefaget

Opplæringsplan for IKT-servicefaget Lærlingens vurdering Instruktørens vurdering Opplæringsplan for IKT-servicefaget Hovedområde: Systemdrift og systemovervåking Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Fagprøve. Ikt- servicefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Ikt- servicefaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Ikt- servicefaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i finmekanikerfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i finmekanikerfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen OPPLÆRINGSBOK Opplæring i finmekanikerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse

Kjennetegn på måloppnåelse Kjennetegn på måloppnåelse Nivå identifisering Lav Middels Høy Kunnskaps mål Faktakunnskap: Gjengi, beskrive, definere, regne opp Forståelse: Forklare, tolke, vise til forskjeller, likheter og særtrekk

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i bakerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i bakerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i bakerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. i forsøket Videregående opplæring for arbeidssøkere. Opplæring i Møbelsnekkerfaget. Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK. i forsøket Videregående opplæring for arbeidssøkere. Opplæring i Møbelsnekkerfaget. Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK i forsøket Videregående opplæring for arbeidssøkere Opplæring i Møbelsnekkerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte:

Detaljer

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Prøvekandidat: Bedrift: Gjennomføringsted: Dato: Tidspunkt: VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Fremdriftsplan HMS Tilrettelegging

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Fagprøve for anleggsgartnerfaget Vest-Agder. INNKALLING TIL PRAKTISK PRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET.

Fagprøve for anleggsgartnerfaget Vest-Agder. INNKALLING TIL PRAKTISK PRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET. Fagprøve for anleggsgartnerfaget Vest-Agder. Til kandidat INNKALLING TIL PRAKTISK PRØVE I ANLEGGSGARTNERFAGET. Du innkalles herved til fagprøve i anleggsgartnerfaget. Prøvested: Fremmøte: Fagprøven består

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i motorsykkelfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i motorsykkelfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i motorsykkelfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i frisørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging:

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring - oppstart/slutt: Nemdas Leder: Leders telefon nr: VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøve. Energimontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Energimontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Energimontørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i konditorfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i konditorfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i konditorfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Fagprøve. Bilfaget, lette kjøretøy. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Bilfaget, lette kjøretøy. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Bilfaget, lette kjøretøy Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Fagprøve. Kontor- og administrasjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd:

Fagprøve. Kontor- og administrasjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Fagprøve Kontor- og administrasjonsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Svenneprøve i. Malerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve i. Malerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve i Malerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mai 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Fagprøve i. anleggsmaskinførerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. anleggsmaskinførerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i anleggsmaskinførerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016

FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016 FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016 Fagprøvens utforming og gjennomføring : Fagprøven skal bestå av fire deler: 1. Planleggingsdel 2. Gjennomføringsdel 3. Dokumentasjonsdel og 4. Egenvurdering Alle 4 delene vil

Detaljer

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget Fagprøve i Fjell og bergverksfaget 1. Planleggingsdel. 2. Gjennomføringsdel. Boring, sprenging og sikring av fjell. Knuseproduksjon sikting innstillinger og vedlikehold av knuseutstyr. Kvalitetsvurdering

Detaljer

Fagprøve. Industrimekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Industrimekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Industrimekanikerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i boreoperatørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i boreoperatørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i boreoperatørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Svenneprøve i. tømrerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve i. tømrerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve i tømrerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert februar 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Fagprøve. Reiselivsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Reiselivsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Reiselivsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøve. Byggdrifterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Byggdrifterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Byggdrifterfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert oktober 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Svenneprøve i. Rørleggerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve i. Rørleggerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve i Rørleggerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mai 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Fagprøve i. fjell- og bergverksfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. fjell- og bergverksfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i fjell- og bergverksfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Svenneprøve. Frisørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve. Frisørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve Frisørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

PRAKTISK PRØVE AKTIVITØRFAGET

PRAKTISK PRØVE AKTIVITØRFAGET PRAKTISK PRØVE I AKTIVITØRFAGET Utarbeidet av Prøvenemnda for aktivitørfaget Revidert utgave september 09 1 FAGPRØVE I AKTIVITØRFAGET Kandidatens navn: Kandidatens adresse: Kommunen der prøven avvikles:

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Fagprøve i. servitørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve i. servitørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve i servitørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert februar 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Fagprøve. Elektrikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Elektrikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Elektrikerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Svenneprøve. Butikkslakterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Svenneprøve. Butikkslakterfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Svenneprøve Butikkslakterfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2017 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Fagprøve. Salgsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.:

Fagprøve. Salgsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.: Fagprøve Salgsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fagprøve. Resepsjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Resepsjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Resepsjonsfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet

Detaljer

Fagprøve. Sjømatproduksjon. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Sjømatproduksjon. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Sjømatproduksjon Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert februar 2017 Prøven består av 4 deler: Planlegging av

Detaljer

Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøve. Kulde- og varmepumpemontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd:

Fagprøve. Kulde- og varmepumpemontørfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Fagprøve Kulde- og varmepumpemontørfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert juni 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN Heidi Nomeland Larsen 1 års lærling i kont & adm faget HVA HAR FYLEKSKOMMUNEN ANSVAR

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier

FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier FAGPRØVE YRKESSJÅFØRFAGET/ vurderingskriterier Kandidat: Prøvested: Prøvestart: Prøveslutt: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: 1. Bjarne Roland tlf:95200044 bjarne@bjarneroland.no 2. Tor Aksel Mellegaard

Detaljer

Eksempel fagprøve i yrkessjåførfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Yrkessjåførfaget FAGPRØVE KANDIDAT:

Eksempel fagprøve i yrkessjåførfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Yrkessjåførfaget FAGPRØVE KANDIDAT: Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i yrkessjåførfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE FAGPRØVE i

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Sjømatproduksjon

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Sjømatproduksjon Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempel fagprøve i Sjømatproduksjon FAGPRØVE I Sjømatproduksjon KANDIDAT:

Detaljer

Fagprøve. Landbruksmaskinmekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel.

Fagprøve. Landbruksmaskinmekanikerfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Navn: Leder prøvenemnd: Tel.: Navn: Medlem prøvenemnd: Tel. Fagprøve Landbruksmaskinmekanikerfaget Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Leder prøvenemnd: Medlem prøvenemnd: Navn: Tel.: Navn: Tel.: Sist revidert mars 2016 Prøven består av 4 deler: Planlegging

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Eksempelfagprøve i sikkerhetsfaget

Eksempelfagprøve i sikkerhetsfaget Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempelfagprøve i sikkerhetsfaget FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA

Detaljer

Platearbeiderfaget. 2 Gjennomføring av et faglig arbeid (praktisk arbeid + logg) Prøven gjennomføres i samsvar med plan.

Platearbeiderfaget. 2 Gjennomføring av et faglig arbeid (praktisk arbeid + logg) Prøven gjennomføres i samsvar med plan. Platearbeiderfaget Grunnlag for gjennomføring av fagprøver Prøven består av fire hoveddeler: 1. Planlegging av arbeid med begrunnelse for valgte løsninger Kandidaten skal utarbeide en skriftlig arbeidsplan

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagprøve Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kandidat:navn Prøvested:navn Prøvestart: dato og klokkeslett Prøve slutt: dato og klokkeslett Fagprøven avvikles i henhold til brosjyren Gjennomføring av fag-/svenneprøve

Detaljer