Opplæringsbok. IKT Servicefag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsbok. IKT Servicefag"

Transkript

1 Opplæringsbok IKT Servicefag For lærlinger tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomheter Versjon

2 Innholdsfortegnelse Om opplæringsboka... 3 Informasjon... 4 Kontaktopplysninger... 4 Informasjon til lærlingen... 5 Rettigheter og plikter for lærekandidat og lærebedrift utdrag fra opplæringslova:... 6 Planlegging... 7 Skjema til hjelp ved oppsett av plan for opplæring i bedrift... 8 Grovplan for opplæringsløpet LÆREPLAN I IKT-SERVICEFAGET - VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Formål Struktur Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål etter Vg Vurdering Kurstilbud Planlegging Periodeskjema Gjennomføring Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Vurdering Utdrag fra vurderingsforskriften Om Lærlingsamtaler Hva er en lærlingsamtale? Hensikten med lærlingsamtaler Samtalen skal Vurderingsskjema Lærling Skjema for vurderingssamtale Skjema for mindre prøver Informasjon om fagprøven Informasjon om fagprøven Oppmelding til fagprøve Hva og hvem er prøvenemnd? Gjennomføring av fagprøve Hva legges det vekt på? Hvordan skal selve dokumentasjonen være? Prøvens siste dag Vurdering av oppgaven Hvordan får du vite resultatet av prøven? Hva er det lurt å legge vekt på under prøven? Eksempel på fagprøve Versjon

3 Om opplæringsboka Opplæringsboka bør primært føres digitalt i word-format. Den skal lagres på læringsplattform eller på et annet lagringsområde der lærling og veileder begge har tilgang. Skjema som dokumenterer fullførte mål og skjema for vurderingssamtaler skrives ut, underskrives av både lærling og veileder og oppbevares i papirformat. Opplæringsboka har en struktur som inneholder 1. Informasjon til lærlingen 2. Planlegging av arbeidsoppgaver 3. Gjennomføring av arbeidsoppgaver 4. Vurdering av lærlingens arbeid Del 1 utføres så snart som mulig etter at læreperioden starter. Del 2, 3 og 4 utføres slik at en tar fatt i konkrete mål i læreplanen og tilhørende oppgaver som først skal planlegges, deretter gjennomføres før en vurderer det arbeidet som er gjennomført. Lærlingen bør legge fram sin plan før gjennomføringen starter. Det skal gjennomføres halvårlige vurderingssamtaler der egne skjema skal benyttes. I tillegg gjennomføres vurderingssamtaler etter behov i tilknytning til arbeidet med å nå målene i læreplanen. Det skal også lages periodeplaner for lærlingen. En periode kan strekke seg fra 14 dager til 3 måneder avhengig av hvordan arbeidet til en hver tid organiseres. Versjon

4 Del 1 Informasjon Kontaktopplysninger Lærling: Navn: Adresse Mobilnr Postnr/-sted Nærmeste pårørende: Navn: Adresse Mobilnr: Postnr/-sted Lærebedrift: Navn Adresse Faglig veileder Telefon Postnr/-sted Mobilnr Opplæringskontor: Navn Adresse Kontaktperson Telefon Postnr/-sted Mobilnr Versjon

5 Informasjon til lærlingen Følgende punkt skal gjennomgås med lærling og faglig leder i samarbeid: Nr. Oppgave Orientering om bedriften/ opplæringsstedet; 1. oppgaver, organisasjon, fagforeninger Presentasjon av instruktør/ rettleder, faglig ansvarlig, 2. tilsynsvalgt, leder, kolleger etc Orientering om arbeidslokaler, felles og personlig 3. utstyr etc Plikter og rettigheter, forventninger til lærlingen og 4. opplæringsbedriften 5. Opplæringsloven 6. Innføring i læreplan for faget 7. Informasjon om vurdering og fag-/ svenneprøver 8. Bruken av opplæringsboka 9. Lærekontrakten 10. Lønn, arbeidsforhold, fravær, sykdom 11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Dato Sign lærling Sign veileder Versjon

6 Rettigheter og plikter for lærekandidat og lærebedrift utdrag fra opplæringslova: 4-2. Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten - Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. - Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter 4-5 tredje leddet og 4-6 siste leddet. - Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast. - Lærlingar og lærekandidatar skal ha same tilgang på pedagogisk-psykologisk teneste som elevar i vidaregåande skole. Lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5. For slik opplæring gjeld 5-1, bortsett frå andre leddet siste setning, 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m. - Lærebedrifta pliktar å leggje til rette produksjonen og opplæringa slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå måla i den fastsette læreplanen. Dersom lærekandidaten har krav på spesialundervisning etter kapittel 5, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan, jf. 5-5 første leddet. Lærebedrifta skal utvikle ein intern plan for opplæringa, for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får ei opplæring som tilfredsstiller krava i læreplanen, eventuelt den individuelle opplæringsplanen. Ifall delar av opplæringa skal givast av andre enn lærebedrifta, skal lærebedrifta leggje til rette for dette. - Lærebedrifta skal skape eit godt arbeids- og læremiljø. Arbeids- og opplæringstida til lærlingen og lærekandidaten skal til saman ikkje vere lengre enn den arbeidstida som gjeld for andre arbeidstakarar i faget. - Lærebedrifta melder lærlingen til den fagprøva eller sveineprøva som blir halden nærmast den tida da læretida er ute. Lærekandidaten skal ved slutten av kontrakttida få høve til å gå opp til ei kompetanseprøve som viser det nivået opplæringa har ført fram til. Lærebedrifta stiller nødvendig arbeidsplass, materiale, reiskapar og assistenthjelp til rådvelde under prøva. Lærebedrifta får eigedomsretten til produktet. Dersom fagprøva, sveineprøva eller kompetanseprøva blir teken på ein skole og skolen dekkjer materialutgiftene, får skolen eigedomsretten til produktet av prøva. - Dersom lærebedrifta stansar eller utviklar seg på ein slik måte at ho ikkje lenger finn det mogleg å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillande opplæring, skal ho melde frå til fylkeskommunen. - Lærebedrifter får tilskot til opplæringa frå fylkeskommunen etter forskrifter gitt av departementet. Se for øvrig Opplæringslova kap. 4 Opplæring i bedrift Versjon

7 Del 2 Planlegging Denne delen inneholder planleggingsskjema for opplæring i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Planleggingen skal i størst mulig grad gjennomføres før lærlingens første arbeidsdag, mens grovplanen gjennomføres gjennom en samtale mellom lærling og veileder i løpet av den første uka av lærlingperioden. Planleggingen skal sikre at lærlingen får opplæring i tråd med læreplanen. Planlegginga skal dessuten være hjelp til å - samordne opplæringa gjennom en framdriftsplan - disponere tida fornuftig Planlegginga skal skje i samarbeid mellom instruktør og lærling. Slik planlegging gir lærlingen oversikt og forståelse for helheten i faget, informasjon om de enkelte delene i faget, og hva for arbeid som skal utføres. På denne måten vil lærlingen få hjelp til å ta ansvar for egen læring. Versjon

8 Skjema til hjelp ved oppsett av plan for opplæring i bedrift Plan for opplæring av lærlinger i IKT Servicefaget ved Nord-Trøndelag fylkeskommune Formål Gi opplæring til lærlinger i testfaget i henhold aktuelt lovverk, læreplanen for faget og den generelle læreplan. Personer med ansvar Tittel Ansvarlig leder Faglig leder Instruktører/veileder Ansvar Planen må inneholde hovedpunktene i opplæringen. Fremgangsmåte: Før inn de prosedyrer lærebedriften har i det tomme skjemaet. Lag et dokument som beskriver bedriftens plan for opplæring med utgangspunkt i dette. Faser Forarbeid Planlegging Bedriften har utarbeidet plan/prosedyre for: Denne beskriver: I læretiden Gjennomføring og dokumentasjon Vurdering Avslutning av læreforhold Tilhørende dokumenter viser tid og ansvar for gjennomføring Underdokumenter på prosedyrene (innehold i prosedyre/plan) eks opplæringslogg, periodeplan og skjema ½ årlige samtaler, legges ikke med. Dette vil eventuelt bli etterspurt ved et bedriftsbesøk. Versjon

9 Eks på innehold Fase Plan/Prosedyre på: Eks på aktuelt innehold i prosedyre Forarbeid Ansettelse - Prosjekt til fordypning/utplassering - Informasjon i eller til skolen - Samarbeid med opplæringskontor - Lærekontrakt/arbeidskontrakt Utarbeide nødvendige skjemaer/hjelpemateriell i læretiden. Kvalitetssikringsverktøy Opplæringslogg, skjema for ½ årlige samtaler, skjema for mottak. Lærlingens utstyr Kontorplass og arbeidsverktøy Planlegging Grovplan/periodeplan Firebolkers plan som viser hovedtrekkene i læretiden. Plan for mottak Egen sjekkliste Gjennomføring og dokumentasjon Vurdering Avslutning av læreforhold Plan for vurdering: - underveisvurdering - ½ årlige vurderingssamtaler - avsluttende prøve Rulleringsplaner internt - Lærlingen skal ha fortløpende tilbakemelding/rettledning fra veileder - ½ årlige samtaler - eget skjema. - Oppmelding til fagprøve Evt. plan for å rullere mellom aktuelle virksomheter Kurs - manglende teori fra Vg1/Vg2 - fagkurs, henv. kursplan Måloppnåelse (Lærlingen følger de - Korrigeres eventuelt ved daglige arbeidsoppgaver og gjennomgang ½ årlige samtaler. rutinene på bedriften). - Bekjentgjøring av bedriftens plan Faglig leder har ansvaret for å legge opp opplæringen i henhold til planer for opplæringen. Lærlingen involveres i planleggingsarbeidet Opplæringen dokumenteres og arkiveres i eget system for opplæring blant alle ansatte. - faglig innehold - kurs - dokumentasjon - vurderingssamtaler - daglig sammen med instruktør - opplæringslogg - notat fra ½ årlige samtaler - sjekkliste mottak - lærekontrakt ½ årlige vurderinger gjennomføres Faglig ansvarlig etter eget skjema Mappemetoden Avsluttende fagprøve Bedriften markerer avslutning av læreforholdet I forbindelse med vurderingssamtaler og som trening mot fagprøve. Utføres av prøvenemnd ved fagprøve. - Intern markering Versjon

10 Grovplan for opplæringsløpet 1. halvår Fra Til 2. halvår Fra Til 3. halvår Fra Til 4. halvår Fra Til Versjon

11 LÆREPLAN I IKT-SERVICEFAGET - VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-4 første ledd. Gjelder fra 1. august Formål Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer. Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKT-systemene inngår i opplæringen. Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IKT-sevicemedarbeider. Struktur IKT-servicefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over hovedområdene: Årstrinn Hovedområder Vg3 / opplæring i bedrift Systemdrift og systemovervåking Bruker- og driftsstøtte Tjenesteutvikling Beskrivelse av hovedområdene Systemdrift og systemovervåking Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd med gjeldende regelverk inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift. Versjon

12 Bruker- og driftsstøtte Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere, leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i hovedområdet. Tjenesteutvikling Hovedområdet omfatter kartlegging av virksomhetens organisering og produksjon og hvordan bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å utvikle virksomheten. Videre dreier det seg om å avdekke behov, avstemme forventninger og stille krav i avtaler om leveranse av IKT-tjenester. Kost/nytte-vurdering ved bruk av IKT er en del av hovedområdet. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I IKT-servicefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i IKT-servicefaget innebærer å kommunisere og presentere faglig innhold på norsk og engelsk til brukere og leverandører. Å kunne uttrykke seg skriftlig i IKT-servicefaget innebærer å utforme informasjon på norsk og engelsk til bruk i virksomheten og i kommunikasjon med kunder og leverandører. Det betyr også å utarbeide planer og dokumentasjon av IKT-systemer og arbeidsprosesser som ledd i kvalitetssikringsarbeid og virksomhetsutvikling. Å kunne lese i IKT-servicefaget innebærer å forstå skriftlig informasjon på norsk og engelsk som grunnlag for kommunikasjon og læring. Videre betyr det å bruke skjemaer, tabeller og tegninger. Det innebærer også å orientere seg i faglitteratur. Å kunne regne i IKT-servicefaget innebærer å forstå tallstørrelser i tilknytning til datakommunikasjon og kapasitet i IKT-systemer. Det innebærer også å beregne og forstå tallstørrelser i tilknytning til kostnader, gevinster, investeringer og driftsutgifter for IKT-systemer. Å kunne bruke digitale verktøy i IKT-servicefaget innebærer å innhente, strukturere og behandle data til framstilling og formidling av informasjon som grunnlag for beslutninger og effektiv utførelse av arbeidsprosesser. Kompetansemål etter Vg3 Systemdrift og systemovervåking Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsett av en arbeidsplass planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø gjennomføre tilbakerulling ved feil og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid planlegge, gjennomføre og dokumentere systemovervåking etter avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet Versjon

13 Bruker- og driftsstøtte Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og fagpersonell feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger tilgjengelige for brukerne foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med tilhørende regelverk Tjenesteutvikling Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKT-tjeneste vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø utarbeide vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKT-tjeneste som dokumenterer virksomhetens kvalitets- og sikkerhetskrav vurdere og dokumentere brukernes og virksomhetens kostnader og nytte av en IKT-tjeneste vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og personvern arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i IKT-servicefaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte Vurdering Bestemmelser for sluttvurdering: Fagprøve Hovedområder Systemdrift og systemovervåking Bruker- og driftsstøtte Tjenesteutvikling Ordning Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Versjon

14 Tolking av læreplan IKT Servicefag Læreplanområde 1 Systemdrift og systemovervåking Mål planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk 1.3 utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsett av en arbeidsplass 1.4 planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø 1.5 gjennomføre tilbakerulling ved feil som oppstår og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid 1.6 planlegge, gjennomføre og dokumentere overvåking av systemdrift for å ivareta avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet Arbeidsoppgaver - Vurdere drift ift. inngåtte avtaler (Bredbåndsnettet, fagsystemer (SLA)) - Vurdere og dokumentere ergonomi, strålingsfare, støy etc. - Utarbeide systemer for mottak, destruksjon og resirkulering av brukt utstyr. - Sette opp kravspesifikasjon for arbeidsplass - Installere operativsystem - Installere nødvendige applikasjoner - Lage og installere image - Installere skriver, evt. scanner - Oppsett av pc i nettverk (trådløs og kablet) - Installere terminalløsning(citrix el.) - Lage sjekkliste som skal gjennomføres (se pkt. 1.2) - Serverinstallasjon - Installasjon av database - Legge inn nye patcher - Sette opp trådløsnett - Oppgradere programvare til nyere versjoner - Dokumentere systemendringer - Legge tilbake fra backup - Reinstallere server - Dokumentere hendelsesforløpet - Avdekke og fjerne virus på klienter og servere - Overvåke nettrafikk - Overvåke databaser - Segmentering av nettverk - Loggføring Versjon

15 Læreplanområde 2 Mål Bruker- og driftsstøtte 2.1 yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer 2.2 kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og fagpersonell Arbeidsoppgaver - Utarbeide plan og regler for brukerservice og support, tilpasset brukernes behov. - Gi råd til brukerne om tilrettelegging av arbeidsplass (ergonomi, lys-, varme- og lydforhold) - Gi råd om behandling av fortrolige opplysninger. (Personvern, taushetsplikt, Datatilsynets regler) - Skriftlig og muntlig kommunikasjon i oppgaver både på norsk og engelsk der dette faller naturlig. - brukere - leverandører - ledelse - fagpersonell - brukerdokumentasjon - systemdokumentasjon 2.3 feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger tilgjengelige for brukerne 2.4 foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov 2.5 gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med tilhørende regelverk - Feilsøke og rette feil på datamaskiner og tilstøtende utstyr (Servere, svitsjer, PC-er, skrivere, kabelføringer, antenner og kontrollere.) - Feilsøke på programvare og bidra til å rette opp feil. - Feilsøke på nettverksfeil og bidra til å utbedre disse. - Dokumentere feilen og utbedringsprosessen og kommunisere løsningen med brukerne. - Øvelse i å lage brukerveiledninger for bruk av pc og skrivere. - Øvelse i å lage instrukser for bruk av fellesutstyr, felles datarom etc. - Beskrive utlånsordning for pc-utstyr - Beskrive rutiner for service på pcer. - Øvelse i å lage veiledninger til kontorstøtteprogram som virksomheten bruker. - Hjelpe brukere med maskinvare og grunnleggende software (OS) på alle nivåer. - Gjennomføre opplæring på kontorstøttesystemer, individuelt og i gruppevis. - Bistå brukere av spesialprogramvare. - Håndtere lisensordningen for OS og brukerprogrammer. - Utøve virksomhetens IKT-reglementet i praksis og formidle innholdet til andre brukere. Versjon

16 Læreplanområde 3 Mål Tjenesteutvikling 3.1 gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon 3.2 dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKT-tjeneste 3.3 vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø 3.4 utarbeide vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKT-tjeneste som dokumenterer virksomhetens kvalitets- og sikkerhetskrav 3.5 vurdere og dokumentere brukernes og virksomhetens kostnader og nytte av en IKTtjeneste 3.6 vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og personvern 3.7 arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i IKT-servicefaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter 3.8 utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte Arbeidsoppgaver: - Beskrive bedriftens konsernstruktur, premissleverandører (politisk), samarbeidsorganer - Sette seg inn i bedriftens organisering fordeling av roller og ansvar mellom medarbeidere. - Virksomhetens tjenesteproduksjon fokus på helhetsansvar. - Vurdere bedriftens IKT-tjeneste. Funksjonelle løsninger og arbeidsrutiner. Utarbeide forslag til forbedringer. - Påpeke forbedringsmuligheter med dokumentasjon. - Identifisere og dokumentere en arbeidsprosess i bedriften der IKT kan forbedre selve prosessen, miljø eller ressursbruk. - Konkretiser en IKT-tjeneste. Med denne som utgangspunkt utarbeide en avtale om leveranse av tjenesten der kvalitet og sikkerhet ivaretas. Med utgangspunkt i en av bedriftens tjenester: - Lage en analyse over kost-/nytteverdien av tjenesten. - Beskrive tjenestens funksjonalitet. - Beskrive nåværende prosesser og framtidige krav. - Vurdere tilfredshet ved nåværende ordning. - Vurdere alternative systemer/metoder, og sammenligne disse med den som er i bruk. - Vurdere løsningens livssyklus. - Lærlingen skal sette seg inn i bedriftens HMS-reglement, samt hva som ligger til grunn når personvernet skal vurderes. - Vurdere HMS og personvern ved en av bedriftens tjenester. - Vurdere og dokumentere at tjenesten er i forhold til regelverk. - Skaffe seg oversikt over regelverk og avtaler som finnes for fagområdet. - Påpeke avvik fra regelverket, og bidra til at det bringes i samsvar med gjeldende avtaler. - Tilstrebe gode ergonomiske arbeidsmåter på egen arbeidsplass. Versjon

17 Kurstilbud NTFK vil arrangere kurs/ samlinger der lærlingene vil få anledning til å delta. Etter at kursene er gjennomført føres de opp under beskrivelse av utført arbeid på de aktuelle målene i gjennomføringsdelen. Kursene tilbys på ett sted i fylket og deltakelsen er frivillig. Nr. Kursinnhold Hyppighet Utført dato 1. Nettverk, switcher, routere etc Hvert 2. år 2. Serverkurs (aktuelle versjoner) Hvert 2. år 3. HMS-kurs Hvert 2. år 4. Regler, retningslinjer innenfor IKT-bransjen Hvert 2. år 5. Sikkerhetsrutiner, backup/ restore, overvåking, trusler Hvert 2. år 6. Active Directory Hvert 2. år 7. Samling for 1.års-lærlinger Årlig 8. Samling for 2.års-lærlinger/ Info om fagprøven Årlig Versjon

18 Planlegging Periodeskjema Plan for perioden: Fra: I planperioden skal vi arbeide med disse målene i læreplanen: Til: I planperioden skal følgende arbeidsoppdrag gjennomføres: Versjon

19 Del 3 Gjennomføring Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.1 Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Vurdere drift ift. inngåtte avtaler (Bredbåndsnettet, fagsystemer (SLA)) Vurdere og dokumentere ergonomi, strålingsfare, støy etc Utarbeide systemer for mottak, destruksjon og resirkulering av brukt utstyr. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

20 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.2 Planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Sette opp kravspesifikasjon for arbeidsplass Installere operativsystem Installere nødvendige applikasjoner Lage og installere image Installere skriver, evt. scanner Oppsett av pc i nettverk (trådløs og kablet) Installere terminalløsning(citrix el.) Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

21 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.3 Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Lage sjekkliste som skal gjennomføres (se oppgaver under mål ) Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

22 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.4 planlegge, gjennomføre og dokumentere systemendringer i samsvar med virksomhetens krav til sikkerhet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Serverinstallasjon Installasjon av database Legge inn nye patcher Sette opp trådløsnett Oppgradere programvare til nyere versjoner Dokumentere systemendringer Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

23 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.5 Gjennomføre tilbakerulling ved feil som oppstår og dokumentere hendelsesforløpet som ledd i virksomhetens kvalitetsarbeid Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Legge tilbake fra backup Reinstallere server Dokumentere hendelsesforløpet Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

24 Læreplanområde 1: Systemdrift og systemovervåking Mål 1.6 Planlegge, gjennomføre og dokumentere overvåking av systemdrift for å ivareta avtalte sikkerhetskrav og avtalt tjenestetilgjengelighet Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Avdekke og fjerne virus på klienter og servere Overvåke nettrafikk Overvåke databaser Segmentering av nettverk Loggføring Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

25 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.1 Yte service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, personvern og virksomhetens etiske retningslinjer Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Utarbeide plan og regler for brukerservice og support, tilpasset brukernes behov. Gi råd til brukerne om tilrettelegging av arbeidsplass (ergonomi, lys-, varme- og lydforhold) Gi råd om behandling av fortrolige opplysninger (Personvern, taushetsplikt, Datatilsynets regler) Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

26 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.2 Kommunisere på norsk og engelsk med virksomhetens ledelse, brukere, leverandører og fagpersonell Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Skriftlig og muntlig kommunikasjon i oppgaver både på norsk og engelsk der dette faller naturlig brukere leverandører fagpersonell brukerdokumentasjon systemdokumentasjon Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

27 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.3 Feilsøke ved bruker- og driftsproblemer, dokumentere løsninger og gjøre valgte løsninger tilgjengelige for brukerne Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Feilsøke og rette feil på datamaskiner og tilstøtende utstyr (Servere, svitsjer, PC-er, skrivere, kabelføringer, antenner og kontrollere.) Feilsøke på programvare og bidra til å rette opp feil Feilsøke på nettverksfeil og bidra til å utbedre disse. Dokumentere feilen og utbedringsprosessen og kommunisere løsningen med brukerne. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

28 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.4 Foreslå og lage brukerveiledninger og instrukser tilpasset virksomhetens og brukernes behov Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Øvelse i å lage brukerveiledninger for bruk av pc og skrivere. Øvelse i å lage instrukser for bruk av fellesutstyr, felles datarom etc Beskrive utlånsordning for pc-utstyr Beskrive rutiner for service på pcer. Øvelse i å lage veiledninger til kontorstøtteprogram som virksomheten bruker. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

29 Læreplanområde 2: Bruker- og driftsstøtte Mål 2.5 Gjennomføre opplæring av brukere og veilede i sikker bruk av virksomhetens IKT-tjenester med tilhørende regelverk Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Hjelpe brukere med maskinvare og grunnleggende software (OS) på alle nivåer. Gjennomføre opplæring på kontorstøttesystemer, individuelt og i gruppevis Bistå brukere av spesialprogramvare Håndtere lisensordningen for OS og brukerprogrammer. Utøve virksomhetens IKT-reglementet i praksis og formidle innholdet til andre brukere. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

30 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.1 Gjøre rede for virksomhetens organisering og produksjon Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Beskrive bedriftens konsernstruktur, premissleverandører (politisk), samarbeidsorganer Sette seg inn i bedriftens organisering fordeling av roller og ansvar mellom medarbeidere Virksomhetens tjenesteproduksjon fokus på helhetsansvar. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

31 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.2 Dokumentere og kartlegge virksomhetens behov for forbedring av en IKTtjeneste Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Vurdere bedriftens IKT-tjeneste. Funksjonelle løsninger og arbeidsrutiner. Utarbeide forslag til forbedringer Påpeke forbedringsmuligheter med dokumentasjon. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

32 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.3 Vurdere hvordan bruk av IKT kan forbedre og effektivisere en arbeidsprosess, og hvordan dette kan påvirke brukernes arbeidsmiljø Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Identifisere og dokumentere en arbeidsprosess i bedriften der IKT kan forbedre selve prosessen, miljø eller ressursbruk Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

33 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.4 Utarbeide kvalitets- og sikkerhetskrav som vedlegg til en standardavtale for leveranse av en IKT-tjeneste Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Konkretiser en IKT-tjeneste. Med denne som utgangspunkt utarbeide en avtale om leveranse av tjenesten der kvalitet og sikkerhet ivaretas. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

34 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.5 Vurdere og dokumentere kost-/nytteverdien av en IKT-tjeneste Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Med utgangspunkt i en av bedriftens tjenester: Lage en analyse over kost-/nytteverdien av tjenesten Beskrive tjenestens funksjonalitet Beskrive nåværende prosesser og framtidige krav Vurdere tilfredshet ved nåværende ordning Vurdere alternative systemer/metoder, og sammenligne disse med den som er i bruk Vurdere løsningens livssyklus Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

35 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.6 Vurdere og dokumentere en IKT-tjeneste med tanke på gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og personvern Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Lærlingen skal sette seg inn i bedriftens HMS-reglement, samt hva som ligger til grunn når personvernet skal vurderes Vurdere HMS og personvern ved en av bedriftens tjenester Vurdere og dokumentere at tjenesten er i forhold til regelverk Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

36 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.7 Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i IKTservicefaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Skaffe seg oversikt over regelverk og avtaler som finnes for fagområdet Påpeke avvik fra regelverket, og bidra til at det bringes i samsvar med gjeldende avtaler. Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

37 Læreplanområde 3: Tjenesteutvikling Mål 3.8 Utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte Oppgave Fått info Har prøvd Behersker Tilstrebe gode ergonomiske arbeidsmåter på egen arbeidsplass Beskrivelse av utført arbeid: Underskrifter Lærling Faglig veileder Versjon

38 Del 4 Vurdering Utdrag fra vurderingsforskriften Grunnlaget for lærlingvurdering og ulike former for vurdering Grunnlaget for lærlingvurdering framgår av vurderingsforskriften. Der blir det definert to typer vurdering: 1. Individuell vurdering av elever og lærlinger som blir avsluttet med karakter Det skal gjennomføres individuelle vurderingssamtaler mellom lærling og veileder minimum hvert halvår. Eleven fyller ut skjema Lærlingens vurdering før vurderingssamtalen. På bakgrunn av dette og vurderingssamtalen fyller veileder og lærling sammen ut Vurderingsskjema. Minst 1 måned før fagprøve skal lærlingen gjennomgås en prøve som tilsvarer fagprøven. Her skal forskrifter for fagprøven følges, og lærlingen skal gis en vurdering med tilbakemelding om oppnådd resultat. 2. Individuell vurdering av elever og lærlinger som ikke blir avsluttet med karakter Slike vurderinger gjennomføres som praktiske oppgaver som måler i hvor stor grad lærlingen har oppfylt målene i læreplanen. Det gis tilbakemelding om dette av faglig veileder. Slike prøver avvikles en gang hvert halvår. Versjon

39 Om Lærlingsamtaler Hva er en lærlingsamtale? Lærlingsamtaler er regelmessige samtaler mellom faglig leder / instruktør og lærlingen om arbeids- og opplæringssituasjonen. Samtalen skal rettlede og motivere lærlingen til en så bred utvikling som mulig. Disse har som mål å skape et godt tillits- og samarbeidsforhold mellom instruktør og lærling for å legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Hensikten med lærlingsamtaler. Samtalene skal gi lærlingen rettledning med sikte på eventuelle forbedringstiltak for å nå samlete målene for opplæringen. Begge partene må derfor i fellesskap forberede samtalene. - Samtalene skjer en gang hvert halvår (fortrinnsvis midt i halvåret). - Samtalene skal være forberedt og lærlingen skal på forhånd fylle ut Vurderingsskjema lærling. - Samtalene oppsummeres ved bruk av Skjema for vurderingssamtale. Samtalen skal - gi lærlingen mulighet til å drøfte og få tilbakemelding på sin faglige utvikling, motivasjon og innsats knyttet til arbeidet med å nå målene i læreplanen. - gi faglig leder/ lærebedriften tilbakemelding på opplæringen og læringsmiljøet. - gi lærlingen og faglige leder mulighet til å planlegge tiltak i arbeidet, tilrettelegge opplæringen - medvirke til gode samarbeidsrelasjoner og skape et trygt, åpent og tillitsfullt mellom lærling og faglig leder. I opplæringsbedriften skal disse samtalene gjennomføres mellom den faglige lederen / instruktøren og lærlingen, og eventuelt en tilsynsvalgt. Lærlingsamtalens innhold: - Gjennomgang av oppsummeringen fra forrige samtale. - Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen. - Fremmøte og hvordan lærlingen holder arbeidstiden. - Hvor ordensbevisst og ryddig lærlingen er. - Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget. - Samarbeid med: o faglig leder o medarbeidere o brukere / kunder - Kommunikasjon. - Selvstendighet og initiativ i arbeidet. - Fleksibilitet og omstillingsevne, evne til å sette seg inn i nye emner. - Helse, miljø og sikkerhet. - Arbeidsmiljø. - Konflikter og konflikthåndtering. - Andre forhold. Versjon

40 Vurderingsskjema Lærling Lærling Lærebedrift Samtale/ vurdering: 3 md 9 md 15 md 21 md Dato: Lærlingen fyller ut skjemaet før vurderingssamtalen: Lærlingens vurdering Planlegge eget arbeid Vurdere eget arbeid Motivasjon Trivsel Initiativ Selvstendighet Punktlighet Orden Fravær Samarbeid med andre Forhold til HMS Føring av opplæringsperm (gjennomgang) Oppfølging og veiledning av lærlingen Vurderingsgrad (sett kryss) Meget bra Mindre bra Kommentar: Versjon

41 Skjema for vurderingssamtale Lærling Lærebedrift Samtale/ vurdering: 3 md 9 md 15 md 21 md Dato: Hvordan ligger lærlingen an: Faglig Innsats Motivasjon Trivsel Initiativ Selvstendighet Punktlighet Orden Fravær Samarbeid med andre Forhold til HMS Føring av opplæringsperm (gjennomgang) Oppfølging og veiledning av lærlingen Vurderingsgrad (sett kryss) Meget bra Mindre bra Kommentar: Lærling Bedrift Versjon

42 Skjema for mindre prøver Læreplanmål Oppgavetekst Planlegging Dokumentasjon av utført arbeid Vurdering Versjon

43 Del 5 Informasjon om fagprøven Inneholder: - Informasjon om fagprøven - Eksempel på fagprøve IKT Driftsfag (oppgave gitt etter gammel læreplan inntil nye oppgaver foreligger). Versjon

44 Informasjon om fagprøven Oppmelding til fagprøve. - Oppmeldingsskjema sendes til Nord-Trøndelag fylkeskommune, avd. for videregående opplæring. - Fagprøve avholdes tidligst 2 måneder før læretiden utløper. Oppmelding bør sendes inn i god tid før dette. - Oppmelding oversendes til prøvenemnda som fordeler prøvene på medlemmene. - Prøvenemndsmedlemmene tar kontakt med bedrift og kandidat for å avtale tidspunkt og innhold for prøven. - Selve oppgaven lages av prøvenemnda. - Lærebedriftens kontaktperson blir informert om nødvendige lokaler og utstyr som må være tilgjengelig under prøven. Hva og hvem er prøvenemnd? - Prøvenemnd er ansvarlig for å gjennomføre fagprøver for kandidater som er oppmeldt til fagprøve. - Ei prøvenemnd består av 4 medlemmer, der to av disse stiller på hver prøve. - Prøvenemnda består av medlemmer som har bred yrkeserfaring og kompetanse innen det aktuelle fagfeltet. Gjennomføring av fagprøve - Gjennomføres i løpet av 5 arbeidsdager. - Prøven skal gjennomføres innenfor normal arbeidstid. - Består av 3 hoveddeler o Planleggingsdel o Gjennomføringsdel o Egenvurderingsdel - Prøvenemnda er til stede første og siste dag. - Første dag - planlegging - Siste dag gjennomgang og egenvurdering - En kontaktperson i lærebedriften er ansvarlig for tilrettelegging, kontroll og gjennomføring. - Nemnda kan kontaktes når som helst under prøven. Hva legges det vekt på? - Gjennomføring av selve arbeidsoppdraget faglig dyktighet - Skriftlig dokumentasjon - Muntlig framstillingsevne, evne til å forklare og veilede. Versjon

45 - Serviceinnstilling - Informasjonsinnhenting - Orden og ryddighet - Andre fagspesifikke forhold Hvordan skal selve dokumentasjonen være? - Du starter med planleggingsdelen som skal godkjennes før du går videre. Denne legger grunnlaget for hele jobben. - Planlegge hvordan oppdraget skal utføres - Beregne tidsforbruk, lage en tidsplan. - Beskrive hva du trenger av utstyr, hjelpemidler etc. for å løse oppgaven. - Føring av logg - Beskrive skritt for skritt hvordan oppdraget er gjennomført - Fortelle hvilke valg du gjør og begrunner disse (metoder) - Beskrive hvilke hjelpemidler du har valgt å bruke, hvilke kilder du har hentet stoff fra og personer du har spurt om hjelp. - Dersom du må/ velger å gjøre avvik fra den opprinnelige planen beskrives dette og begrunnes. Loggen føres kronologisk fortløpende. - Brukerveiledning - Egenvurdering Prøvens siste dag - Da skal selve arbeidsoppdraget være fullført. - Dokumentasjon skal være skrevet ut i 3 eks. - Kandidaten går gjennom arbeidsoppdrag og dokumentasjon - Kandidaten skriver egenvurdering - Hvordan arbeidet har gått, hva var bra, hva var mindre bra, hva ville du gjort annerledes? - Egenvurderingen legger grunnlaget for oppfølgingssamtalen til slutt. Vurdering av oppgaven - Karakterskala: o Meget godt bestått o Bestått o Ikke bestått - Bestått gis til kandidater som viser en grunnleggende forståelse for faget, og viser at de behersker de viktigste arbeidsoppgavene som prøven inneholder. - Beste karakter gis kun i spesielle tilfeller, der kandidaten utmerker seg spesielt og gjør noe ekstra utav arbeidsoppdraget. Versjon

46 Hvordan får du vite resultatet av prøven? - Dersom det er enighet i prøvenemnda forteller de resultatet like etter at prøven er avsluttet - Det sendes ut et skriv fra Opplæringskontoret etter ca. 14 dager som bekrefter resultatet. - Fagbrev utdeles på årlige samlinger. De som ikke møter får fagbrevet tilsendt. - Det er mulig å bestille fagbrevet også i bankkortformat. Dette koster noe. Hva er det lurt å legge vekt på under prøven? - Sørg for at du blir skjermet fra daglige oppgaver i bedriften. - Bruk tiden godt tenk: Hva kan jeg gjøre utav det arbeidsoppdraget jeg har fått? - Vær grundig med dokumentasjon, skriv og forklar hva du gjør og hvorfor. - Tenk på hvordan du kan få tak i nyttig informasjon for å løse oppgaven, oppgi kilder du bruker. - Søk gjerne hjelp av hvem som helst, men det er ikke lov at de utfører deler av oppgaven for deg. Versjon

47 Eksempel på fagprøve NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PRAKTISK FAGPRØVE I IKT - DRIFTSFAG KANDIDAT: NN Prøve start mandag den 18. august 2008 kl Prøve ferdig fredag den 22. august 2008 kl Prøvested: NN Bedrift Kontaktpersoner fra prøvenemnda: - Ole Olsen, tlf Hans Hansen, tlf PRØVENEMNDA FOR IKT DRIFTSFAG Versjon

48 Oppgavebeskrivelse Fagprøven gjennomføres i løpet av 5 dager jfr Retningslinjer for IKT driftsfag. Prøven skal foregå innenfor bedriftens ordinære arbeidstid. Fagprøven skal være avsluttet senest kl dag. Fagprøven inneholder en planleggingsdel, gjennomføringsdel og egenvurderingsdel: Planleggingsdelen Du skal utarbeide en plan som viser hvordan du vil gjennomføre oppdragene (framdriftsplan, materialliste, verktøy og undervisningsplan). Den skriftlige planen skal leveres prøvenemnda i løpet av første dag. Dersom du under gjennomføringsdelen må avvike fra planen, dokumenterer og begrunner du dette i avviksrapporten. Inntil 5 timer kan brukes til planlegging av arbeidsoppdragene. Gjennomføringsdelen Utfør de arbeidsoppgavene som er skissert og som du selv har planlagt i planleggingsdelen. Skriv logg/timeliste og avviksrapport. Egenvurderingsdel Du skal utarbeide din egen skriftlige vurdering av det utførte oppdraget. Denne skal sammen med logg/timeliste, avviksrapport og brukerguide leveres til prøvenemnda. Inntil 1 time og 30 min kan brukes til egenvurderingen. Egenvurderingen skal presenteres muntlig for prøvenemnda på slutten av siste dag. Hjelpemidler: Hjelpemidler brukt i læretiden kan benyttes under prøven. Kildehenvisning skrives i logg/timeliste dersom innhenting av informasjon og hjelp fra andre kilder eller personer benyttes for å løse oppgaven. Versjon

49 Arbeidsoppdrag dag 1-4: Installasjon og oppgradering: Du skal sette opp en Windows 2003-server med Active Directory. Eksisterende disksystem i serveren skal deles i partisjoner og formateres. Disponer partisjonene på en fornuftig måte og begrunn hvorfor. Egnet backup-enhet skal installeres i serveren. Serveren skal fungere som en lagringsplass for brukerfiler for brukerne. Brukerne skal ha egen hjemmemappe som mappes opp ved pålogging. Det skal installeres en egnet nettverksskriver. Det skal defineres brukere for tre avdelinger: Markedsavdeling, økonomiavdeling og administrasjonsavdeling med tre brukere i hver. Brukere i samme avdeling skal kunne lese filene i hverandres hjemmemapper. Hver avdeling skal også ha en fellesmappe. Hver bruker skal ha en mappe, Lukket der bare brukeren og administrator har tilgang. Det er kun administrasjonsavdelingen som skal ha tilgang til skriveren. Det skal bygges opp 3 nye arbeidsstasjoner med operativsystem Windows XP som skal kobles opp mot Windows 2003-serveren. Arbeidsstasjonene skal benytte standard kontorapplikasjoner (MS-Office). Virksomhetens gjeldende versjoner av nett-leser og standard brukerprogramvare skal installeres. Lagringsområder og tilgang på den nye serveren skal være avhengig av hvilken bruker som er logget på maskinen. Fra den nye arbeidsstasjonen må det være enkelt å lagre Word, Excelfiler etc. på den nye Windows 2003-serveren, samt skrive ut filer på skriveren. Ta hensyn til datasikkerhet. Informasjonsinnhenting: Beskriv i loggen de valg du gjør, spesielt når du henter informasjon fra andre, fra Internett, valg av drivere, program etc. Brukerveiledning: Lag og dokumenter regler og oppsett av backuprutiner for bedriften. Brukerveiledningen skal presenteres for prøvenemnda på prøvens siste dag. Arbeidsoppdrag dag 5: Opplæring av bruker(e) i brukerveiledningen som er lagd fra dag 1 dag 4. Utforming av egenvurdering (skriftlig) Presentasjon av egenvurdering (muntlig) for prøvenemnda Versjon

50 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Vurderingskriterier: Det skal foretas en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner under fagprøven. Alle de tre delene, planlegging, gjennomføring og egenvurdering skal være med i vurderingen. I den skriftlige eller muntlige fremstillingen er det innholdet som skal vektlegges og ikke den skriftlige eller muntlige fremstillingsevnen. Vesentlig er den praktiske utføringen av arbeidet og valg av løsninger. Likeledes skal valg av løsninger som kan øke datasikkerheten, vektlegges. Alle mål i læreplanen kan være gjenstand for vurdering. Prøvenemnda vil legge vekt på følgende kriterier under bedømmelse av prøven (uprioritert rekkefølge): Planlegging Tilrettelegging Skriftlig ferdighet Orden og ryddighet Kommunikasjon og samarbeid Serviceinnstilling Veiledning Kreativitet Vurdering Selvstendighet Bruk av teknisk dokumentasjon Informasjonsinnhenting Datasikkerhet Teknisk ferdighet Kandidaten er gitt anledning til å lese gjennom oppgaven og stille oppklarende spørsmål. Kandidaten bekrefter at han har forstått oppgavens ordlyd og er enig i skisserte plan for gjennomføring av den praktiske delen av prøven. Dersom kandidaten har spørsmål eller problemstillinger underveis kan prøvenemnda kontaktes på telefon. Lykke til! underskrift prøvenemnd underskrift kandidat Versjon

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Innst. O. nr. 87. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 87. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 87 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2006-2007) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6 1 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang...

Detaljer