WOOD FUTURE. Building our future with wood. Pre-conference tours 24. september 2014 Guide - presentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WOOD FUTURE. Building our future with wood. Pre-conference tours 24. september 2014 Guide - presentation"

Transkript

1 WOOD FUTURE Building our future with wood Pre-conference tours 24. september 2014 Guide - presentation

2 2

3 Gåtur s Busstur 1 s Busstur 2 s Borkeplassen Nordre gate 11 1 Ilsvikøra Mellomila 1 Art hotell Brattørkaia 13 2 Stiftsgården Munkegata 23 2 Åsveien skole Fagertunvegen 2 2 Ilsvikøra Mellomila 3 Hornemannsgården Kongensgate 7 3 Haukåsen barnehage 3 Nardoskole Sørenga 2 Bakklandet 4 Skjermvegen barnehage Skjermvegen 78b 4 NINA Høgskoleringen 9 4 Skydsstasjonen 5 NINA Høgskoleringen 9 5 Svartlamoen boligblokk Strandvegen 37 5 Bolig, August Schmidt 6 Svartlamoen barnehage Strandvegen 33 3

4 4

5 Gåtur 1 Borkeplassen Nordre gate 11 2 Stiftsgården Munkegata 23 3 Hornemannsgården Kongensgate Bakklandet 4 4 Skydsstasjonen 5 Bolig, August Schmidt M: 1:

6 Notes 6

7 Borkeplassen Nordre gate 11 Enheter/units: 9500 m 2 BTA., 5 storeys Shops, offices, 18 flats m 2 Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/Heating: Fjern-/nærvarme Remote heating supply / local heating Utbygger/Real estate developer: E.C Dahls eiendom Prosjekterende/Planners: Arch: Henriksen, Hølmebakk, Jensen&Skodvin. Cons. SWECO Noreg AS Trebruk/ use of wood: Bærende laminert tredragere eksponert ute / inne og dekker av betong. Load bearing laminated beams and concrete slabs. Beskrivelse Etter en dramatisk bybrann i 2002 ble det utlyst en arkitektkonkurranse for gjenoppbyggingen. Vinnerprosjektet erstattet et tradisjonelt trehuskvartal i 2 etasjer fra ca Nybygget er i to deler rundt et indre åpent gårdsrom med en smal passasje mellom. Under er en fredet kjeller fra For å unngå å berøre grunnen over kjelleren er det montert en 30m lang, eksponert fagverksbjelke mot plassen. Kvartalet har butikker i de to nederste etasjene med direkte adgang til gaten og til leiligheter og kontor i de øvrige. Fasaden domineres av kraftige vertikale og skråstilte konstruksjonsledd og store glassfelt. Description Following a dramatic fire in 2002 a design competition was enacted to define the rebuilding. The winning project replaced a block of traditional two storey wooden houses from approx The new building in two parts surrounds an inner courtyard with a narrow passage between them. Beneath is a cellar from before To avoid it a 30 m long exposed girder beam spans the actual part. The building has shops on the ground and first floor with direct access to the street and to the flats and offices on remaining floors. The façade is dominated by powerful and slanting structural elements and large window panes. 7

8 Notes 8

9 Stiftsgården Munkegata 23 Enheter/units: 4020 m rom. Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/Heating: Panelovner el. / Panels electric. Utbygger/Real estate developer: Gehemrådinne Cecilie Christine Schøller Eies av Den Norske stat. Forvaltes av statsbygg. / Owned by by the state and adm. by Statsbygg. Prosjekterende/Planners: Arkitekten er ukjent. Det er mulig at Johan Daniel Berlin eller general von Krogh kan ha vært arkitekt. / The architect is unknown. It may possibly have been Johan Daniel Berlin or general von Krogh. Trebruk/use of wood: Tre i alle bygningsdeler. Wood in all main parts of the building. Beskrivelse Trondhjems stfitsgård. Trondhjems kongebolig og Nordens største trepalè. Solgt til staten i Benyttet til kroningsfestligheter i 1818, 1860, 1873 og Fra 1906 offisiell kongebolig. Regnes som en av hovedverkene i norsk arkitektur. Forbilde antagelig Lerchenborg slott på Sjælland fra 1740 åra. Anlegget (1,5daa) er U-formet omkring en stor gårdspass og bak en stor hage (tot 6,5 daa) fra To fulle etasjer med kjeller og loft. Grunnplanen er en midtsalsplan forbundet med to midtgangshus med lavere paviljonger. Oppført i nyklassisistisk stil. Fasaden mot Munkegata har likhet med hollandsk barokk med streng pilasteroppdeling. Huset hadde ikke korridorer. Dørene stod en filade (på rekke) Description The city of Tronhjems great palè. The Royal Residence in Trondhjem. The largest wooden palè in The Nordic countries. Used in connection with crowning festivities in 1818, 1860, 1873 and From 1906 the official Royal residence. Reckoned as a major piece of Norwegian architecture. Lechenborg palace from about 1740 might have been a model. The building (1,5 daa) is U-shaped surrounding a courtyard and at the back a fine garden (to.6,5 daa) Two full floors a cellar and attic. The main plan is a centre room plan connected to somewhat lower pavilions. Erected in a nouveau classical style. The facade facing Munkegata bears resemblance to Dutch baroque with its strict pilaster division. There were no corridors and the doors were en filade (in a row) 9

10 Notes 10

11 Hornemannsgården Kongensgate 7 Eier/owner: Municipality of Trondheim Byggeperiode/Building periode: 1. Del/part ca Del/part ca Oppvarming/Heating: Panelovner el. / Panels electric. Utbygger/Real estate developer: 1. Del/Part Ukjent / unknown 2. Del/part Henrik Hornemann Prosjekterende/Planners: Ikke kjent / unknown Trebruk/ use of wood: Tre i alle bygningsdeler. Wood in all elements. Beskrivelse Gården var bolig for Hornemansfamilien Siden eid av Trondheim kommune. I ca. 100 år var den politikammer og nå er den eldres hus. Eldste del av bygningen er fra ca og utvidet til sin nåværende størrelse i slutten av 1770-tallet. Senempireeksteriør fra ca Det har vært mange innvendige ombygninger. To 1700-talls interiør er bevart med supraporter og stukkatur. Dører og brystningspanel har detaljer som i Stiftsgården. Ved restaurering i 1997, ble en stor festsal mot torvet restaurert med innlemmelse av et stort veggmaleri fra ca Trondhiemsmaleren J.J.Lyng. Fredet i Description Owned by the Horneman family Since then belonged to The Municipality of Trondheim. For c. 100 years the Police station of Trondheim and now the elderly s house. The oldest part is dated c and was extended to its present size at the end of The late Empire exterior is from Many changes of the interior have been done. Two 18th century interiors are preserved with elaborate stuccos and murals over doors. Doors and wainscoting have details similar to Stiftsgården. In the restoration of 1997 a large banquet hall was restored together with a fine wall mural from 1785 by the Trondheim painter J.J.Lyng. Listed in

12 Notes 12

13 Bakklandet Skydsstasjonen, Øvre Bakklandet 33 Enheter/units: En enhet/ one unit. Byggeperiode/Building periode: Totalrenovert Oppvarming/Heating: Tradisjonell. Electric panels. Utbygger/Real estate developer: Trond Eide, architect Prosjekterende/Planners: Trond Eide, architect. Trebruk/ use of wood: Tømmerkonstruksjon og panel. Timber construction and panelling. Beskrivelse Opprinnelig skal det ha vært drevet vognmannsforretning og skydsstasjon der, men er ikke dokumentert. På 1860 tallet inneholdt hattemakerforetning melkeutsalg. Har også inneholdt snekkerverksted, vaske- og strykevirksomhet, skredderi og en tidlig utgave av lastebiltransport. Bolighus Da kjøpt av arkitekt Trond Eide som har istandsatt det ut i fra antikvariske prinsipper. Hele den gamle konstruksjonen er skiftet ut, mens opprinnelige overflater og vinduer er bevart. I dag drives kafeen Bakklandet Skydsstasjon i gården og er den enste av sitt slag på Bakklandet. Bygningen er fredet. Description Originally supposed to encompass a coaching inn but that has not been documented. In the 1860ties a hatter had his occupation there. Between 1896 and 1944 there was a milk shop on the premises. Furthermore there has been a carpentry, a laundry, a tailor and also an early edition of a lorry transport firm. From 1944 to 1995 it was used as a family home. Then architect Trond Eide bought the building and renovated it according to antiquarian principles. The entire old construction was replaced while the original surfaces and windows have been kept. Today there is a café and the only kind of its sort. The building is protected. 13

14 Notes 14

15 Bakklandet Bolig, August Schmidt. Nedre Bakklandet 17 Enheter/units: Existing building 50 m 2 New building 60 m 2 Byggeperiode/Building periode: 2006 Oppvarming/Heating: Varmepumpe / heat pump Luft / vann air/ water Utbygger/Real estate developer: Mette Bye / August Schmidt Prosjekterende/Planners: August Schmidt, Dipl. Ing Architecture Mette bye, bygningshistoriker/building historian. Trebruk/ use of wood: Natural wood as main material. Wool for insulation Beskrivelse Prosjektet består av restaurering av Kokhuset mot gata. Det ble brukt til å vaske tøy for mannskapet på båtene ved Nidelven. Bygging av nytt modernistisk tilbygg inspirert av nabobyggets enkle, grå uthusvegg. Derfor brukt ubehandlede bord i malmrik furu som vil gråne over tid. Forening av moderne formspråk og økologisk profil med gamle byggetradisjoner. I nybygg: en variant av sleppveggen i 1.et. i det gamle huset. Stokker i massiv malmfuru, 6x6, m. dobbel not/fjær ble sluppet på plass mellom vertikale stolper m. glidespor. Stokken fungerer både som konstruksjon, isolasjon og overflate. Diffusjonsåpen vegg er tilleggsisolert m. vasket, middbehandlet saueull. Description Restoration of The boiling house used for washing clothes for sailors on ships anchoring on Nidelven and the building of a new modernistic addition inspired by the simple grey wall of the neighboring building. The use of unconditioned pine panels which will turn grey. A mix of a modern style and an ecological profile with old building traditions. New building: a variant of the slip/drop wall in the old building. Planks of CLT pinewood 6x6 with double groove and tongue dropped in place between the vertical posts with slide grooves. The planks function as construction, insulation and surface. The diffusion open wall is additionally insulated with washed, mite treated sheep wool. 15

16 16

17 Busstur 1 vest 1 Ilsvikøra 2 Åsveien skole Mellomila Fagertunvegen 2 3 Haukåsen barnehage 4 Skjermvegen barnehage 5 NINA 1 2 Skjermvegen 78b Høgskoleringen M: 1:

18 Notes 18

19 Ilsvikøra Mellomila Enheter/units: 28 houses. The same number as in Byggeperiode/Building periode: Siste halvdel av 1700 tallet. Late seventeenth Century Oppvarming/Heating: Traditional. Electrisity and wood. Utbygger/Real estate developer: Prosjekterende/Planners: Trebruk/ use of wood: Extensive use of wood in all parts of the buildings. Ceramic tiles for roofing. Beskrivelse Ilsvikøra er et område med eldre trehusbebyggelse i Trondheim og ble bygd ut fra siste halvdel av 1700-tallet på en sandør vest for Ilabekken. Øst for Ilabekken lå trelasttomtene, som på 1700-tallet ble besøkt av nederlandske skip, og forstaden på den flate sandøra ble kjent som Ny-Holland. Området ble etter hvert omkranset av store industribygninger. Her bodde vesentlig byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere. Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for å bli nedbygd til næringsformål, men ble i 1977, som et av de første i landet, regulert til bevaringsområde for bolig. I dag er husene oppusset og området som fremstår som svært idyllisk. Description Ilsvikøra is a small part of Trondheim with old wooden housing dating back to the late seventeenth century and is situated on a low sandbank to the west of Ilabekken (brook). East of the brook lay the timber yards which were visited by Dutch ships and the suburb settlement on the sand bank was known as New- Holland. As time went, tall industry buildings shot up around the small wooden buildings mostly inhabitated by town fishermen, seamen and timber laborers. Ilsvikøra has many times faced the danger of being industrialized but in 1977, as one of the first in the country, it was regulated as a preservation area. Today the houses are refurbished and appear very idyllic. 19

20 Notes 20

21 Åsveien skole Fagertunvegen 2 Enheter/units: School 8600 m 2 Multipurpose hall 2400 m pupils Byggeperiode/Building periode: August 2013 Februar 2015 Oppvarming/Heating: Fjernvarme og jordvarme Remote heating supply and earth warmth Utbygger/Real estate developer: Trondheim kommune / Municipality Utbyggingsenheten Prosjekterende/Planners: Eggen Arkitekter AS Trebruk/ use of wood: Bærekonstruksjoner, dekker, innervegger, kledning Load bearing constructions / slabs / walls / kladding Beskrivelse Et pilotprosjekt innen Framtidens bygg og har som målsetting å redusere CO 2 - utslippet innenfor energi, materialbruk og transport i bygging og driftfase. Skolen og flerbrukshallen er dimensjonert for 650 elever og bygges i henhold til passivhusstandarden for yrkesbygg på eksisterende skoleområde i skrånende terreng. Det er i stor grad benyttet limtre i konstruktive elementer som søyler og dragere samt massivtre i dekker. Det er også benyttet massivtre i innvendige vegger og kledning. Utvendig er anlegget kledd med ubehandlet malmfuru. Synlige treflater benyttes bevisst for å gi anlegget et vennlig, robust særpreg. Description A pilot project in Framtidens bygg (future buildings) aims to reduce CO 2 emissions in energy and material use, transportation and in the construction and operational phase. The school and the multipurpose hall is designed for 650 pupils and built according to the passive building standard for public buildings. Mainly used laminated wood in the structural elements like columns and beams. CLT floor elements. CLT elements are also used in interior walls and claddings. The exterior has untreated slowly grown pine combined with kebony cladding. Exposed wood surfaces to give the the building both a friendly and robust character. 21

22 Notes 22

23 Haukåsen barnehage Vådanveien 65 Byggherre/owner: Trondheim kommune Bruk/ type of building: Barnehage /kindergarten - nursery Byggeperiode/Building periode: Byggeperiode / Building period m 2 BTA Contract 26,5 mill NOK Energibruk/Energy use: 67,3 kwh/m 2 Energy source: Heat pump, El. From net and Solar panels Utbygger/Real estate developer: NCC Prosjekterende/Planners: Arch: Pir II architects Beskrivelse Haukåsen barnehage har fire avdelinger: To småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Storbarnsavdelingene drives som friluftsbarnehage. Innvendige bærevegger, dekker og takkonstruksjon er bygd i massivtre. Yttervegger er av 300mm limtre med 98mm påforing. Bygningen har passivhus-standard og er BREEAMsertifisert; Very good, som det første undervisningsbygget i landet. BREEAM-NOR er et internasjonalt miljøklassifiseringssystem tilpasset norske forhold. Det tar bl.a. hensyn til materialer, varmekilde, energiforbruk, et godt inneklima og rette lysforhold for brukerne. Description Haukåsen nursery has four units: Two units for small children and two for big children. The unit for the big children is organized as an open air, outdoor solution. Load bearing inner walls, floor slabs and the roof are made of CLTelements. Outer walls are of 300mm gluelam with 98mm lining. The building has passive house standard and is BREEAM - certified; Very good as the first educational building of its kind in Norway. BREEAM-NOR is an international classifying system suited for Norwegian conditions. It evaluates materials, heat sources, energy use, a good indoor climate and adequate lighting conditions for everyone. 23

24 Notes 24

25 Skjermvegen barnehage Skjermvegen 78b Byggherre/owner: Trondheim commune The Municipality of Trondheim Byggeperiode/Building periode: 2009 Oppvarmin/Heating: Wood burned in a fireplace Utbygger/Real estate developer: Pan Landskap Reuse of materials from a nearby building site. Prosjekterende/Planners: Haugen / Zohar arkitektur Beskrivelse Målet var å utforme et rom på barnehagens lekeplass som kunne gi ly for været og brukes til eventyr-fortelling og lek. Inspirasjon er hentet fra gamle torvgammer og laftehus. Det lille trehuset består av 80 sirkler av klosser lagt oppå hverandre med avstandstykker av eik på et underlag av lys, børstet betong. Sirklene har ulike radier og senterpunktene er forskjøvet i forhold til hverandre. Hver sirkel består av et ulikt antall stykker kjerneved av furu som er plassert med varierende avstand for å sikre skorsteinseffekt og innslipp av naturlig lys. En dobbelkrum skyvedør gjør at bålplassen kan lukkes og låses. Description The goal was to create a room on the playing ground for weather protection for playing games and telling stories. Inspired by old turf huts and logged houses. The small wooden house is made of 80 circles of bricks of core pine wood placed on top of each other separated by small oak pieces all placed on a surface of light colored brushed concrete. The circles have varied radiuses and are slightly shifted from one another and have different number of pieces in varied distance to ensure a chimney effect and let daylight in. A double curved sliding door ensures that the bonfire space can be locked and kept safe. 25

26 Notes 26

27 NINA Høgskoleringen 9 Eier/owner: Norsk institutt for naturforskning. Bruk/ type of building: Kontorer/offices/ - laboratorier/labs Byggeperiode/Building periode: m 2 BRA heated area Contract price approx. 200 mill NOK Energibruk/Energy use: 71 kwh/m 2 / year. Remote heat supply and local (main source) Utbygger/Real estate developer: HENT AS Konsulenter/Consultans: Ark. Pir II arkitekter, Trondheim. RIB, Brann og bygningsfysikk: Rambøll RIV, RIAku og RIAKU: Cowi RIE: Prosjektuvikling Midt-Norge RIG: Multiconsult Beskrivelse Hovedkvarter for en sentral forskningsinstitusjon innenfor natur og miljø og har høy miljøprofil med passivhusstandard. Sokkeletasjen formet som svaberg/isbre, har fire laboratorier for behandling av biologisk materiale fra insekter til isbjørner og er i betong. Fem tilbaketrukne etasjer over har kontor, møterom og fellesrom. Dekkene over er av 170 mm krysslimte massivtreelementer av gran med oppforet kabelgulv. Bærende søyler og dragere av stål. Fra 2-5te et. er innvendige skillevegger av trestenderverk med treplatekledning. Yttervegger er av 250mm trestendere m. 50mm påforing og i 1 et. av 450mm trestendere. Kledd utvendig med Kebony. Bygget under et arbeids telt. Description Headquarter for a major research institution on natural science and environment with a high milieu profile. Passive house standard. The basement is formed as a glacier and contains 4 labs for the handling of biological material from insects to polar bears. In concrete. Five setback storey s over contains offices, meeting rooms and common facilities. Over ground floor; slabs of 170mm spruce CLT-elements with elevated cabal floor. Load bearing columns and girders of steel. From first to forth floor; dividing walls of wood stud partitioning and wood wallboards. Exterior walling with 250mm wood studs and 50mm lining clad with Kebony boarding. All construction executed under a preliminary tent. 27

28 28

29 Busstur 2 øst 1 Art hotell Brattørkaia 13 2 Ilsvikøra Mellomila Nardoskole Sørenga NINA Høgskoleringen 9 5 Svartlamoen boligblokk Strandvegen Svartlamoen barnehage Strandvegen 33 M: 1:

30 Notes 30

31 ArtHotelNorway Brattøra Brattørkaia 13 Enheter/units: 1 visnings kunstmodul og galleri One art module and a gallery Byggeperiode/Building periode: 2014 Oppvarming/Heating: El, v solceller / Sun panels Utbygger/Real estate developer: ARTHOTELNORWAY AS m partnere Prosjekterende/Planners: Prosjektleder, Kristin S. Wigum Trebruk/ use of wood: Massivtre i kunstmodul, brukte Cramo byggebrakker i tre med ulik trevirke i kledning. CLT in art module + Cramo construction barracks. Beskrivelse ArtHotelNorway representerer noe nytt i møtet mellom kunst, arkitektur og hotell. ArtHotelNorway er et modulbasert system, hvor hver enhet er et selvstendig kunstverk. Resultatet blir rom for unike kunstopplevelser. ArtHotelNorway bruker tre som hovedmateriale i sine konstruksjoner og i sitt kunstneriske uttrykk. ArtHotels fleksibilitet med antall moduler og muligheter for temporær oppføring, gjør at konseptet kan tilpasses urbane såvel rurale omgivelser. På Brattøra oppleves nå ArtHotels første visningsmoduler. Kunstmodul oppført i trevirke, av kunstner Tore Reisch, og galleri/eventrom oppført av kunstner Erlend Leirdal I samarbeid med Per Havdal eier av Norsk Spon AS, og Sveinung Kosberg Rennebu Sag og Trekultur AS. Description ArtHotelNorway represents something new in the meeting between art, architecture and hotel. ArtHotelNorway is a module based system, where each unit is a unique piece of art. The result opens up to a range of different art experiences. ArtHotelNorway uses wood as the main material in the construction and in its artistic expression. ArtHotels flexibility regarding the number of modules and the possibilities concerning temporary establishment, allows the concept to adapt to urban as well as rural conditions. At Brattøra one can now for the first time experience AertHotels first modules on display. An Art module built in wood by the artist Tore Reich and a gallery / event room by the artist Erlend Leirdal in collaboration with Per Havdal the owner of Norsk Spoon AS, and Sveinung Kosberg, Rennebu Sag og Trekultur AS. 31

32 Notes 32

33 Ilsvikøra Mellomila Enheter/units: 28 houses. The same number as in Byggeperiode/Building periode: Siste halvdel av 1700 tallet. Late seventeenth Century Oppvarming/Heating: Traditional. Electrisity and wood. Utbygger/Real estate developer: Prosjekterende/Planners: Trebruk/ use of wood: Extensive use of wood in all parts of the buildings. Ceramic tiles for roofing. Beskrivelse Ilsvikøra er et område med eldre trehusbebyggelse i Trondheim og ble bygd ut fra siste halvdel av 1700-tallet på en sandør vest for Ilabekken. Øst for Ilabekken lå trelasttomtene, som på 1700-tallet ble besøkt av nederlandske skip, og forstaden på den flate sandøra ble kjent som Ny-Holland. Området ble etter hvert omkranset av store industribygninger. Her bodde vesentlig byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere. Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for å bli nedbygd til næringsformål, men ble i 1977, som et av de første i landet, regulert til bevaringsområde for bolig. I dag er husene oppusset og området som fremstår som svært idyllisk. Description Ilsvikøra is a small part of Trondheim with old wooden housing dating back to the late seventeenth century and is situated on a low sandbank to the west of Ilabekken (brook). East of the brook lay the timber yards which were visited by Dutch ships and the suburb settlement on the sand bank was known as New- Holland. As time went, tall industry buildings shot up around the small wooden buildings mostly inhabitated by town fishermen, seamen and timber laborers. Ilsvikøra has many times faced the danger of being industrialized but in 1977, as one of the first in the country, it was regulated as a preservation area. Today the houses are refurbished and appear very idyllic. 33

34 Notes 34

35 Nardo skole og barnehage Sørenga 2 Bruk/ type of building: Skole / kommunal barnehage. Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/Heating: 105 kwh/m 2 /år/year Utbygger/Real estate developer: Skanska Norge AS Prosjekterende /designer planner: Eggen arkitekter AS RIB Myklebust AS RIV VVS Nordplan Trebruk / wood use: Limtre søyler og dragere, dekker og noen vegger i massivtre. Utvendig kledning ubehandlet malmfuru og visor-wood impregnert kledning. Glulam columns and girders, slabs and walls in CLT. Exterior cladding untreated core pine and visor wood impr. cladding. Beskrivelse Skole 1 7 med 55 elever pr. trinn og barnehage m. 4 avdelinger. Sørfløyen, med 1. trinn, SFO og heimkunnskap, forbinder skolen med barnehagen. Felles uteareal i midten og baser i 2 fløyer. Bygningen skjermer utearealene mot støybelastede omgivelser. I skråningen mot Sunnlandskrenten er det varierte uterom. Trondheim Kommunes byggeskikkpris for Skolen er et lavenergihus. Byggingen har foregått under telt. Oppvarming ved vannbåren varme fra fjernvarme og jordbasert varmepumpe fra 14 brønner 200 m dype. Ekstra kostnader for ekstra energikvalitet innspart etter år. Byggets levetid ca. 45 år. Description 1 7th grade with 55 pupils pr. grade. A nursery with 4 units. The southern wing containing 1. Grade, SFO(school free time org.) and home knowledge course ties the school to the nursery round a central joint outdoor space with bases placed in two wings. The buildings protect the outdoor area from traffic noise. A sloping area provides good and varied outdoor playing ground. In 2008 awarded with Trondheim s prize for good architecture. It s a low energy project. Construction has taken place under a tent. Heating primarily from earth based heat pumps. 14 wells 200m deep. Extra costs for high energy quality is saved over years. The build. life expectancy approx. 45 years. 35

36 Notes 36

37 NINA Høgskoleringen 9 Eier/owner: Norsk institutt for naturforskning. Bruk/ type of building: Kontorer/offices/ - laboratorier/labs Byggeperiode/Building periode: m 2 BRA heated area Contract price approx. 200 mill NOK Energibruk/Energy use: 71 kwh/m 2 / year. Remote heat supply and local (main source) Utbygger/Real estate developer: HENT AS Konsulenter/Consultans: Ark. Pir II arkitekter, Trondheim. RIB, Brann og bygningsfysikk: Rambøll RIV, RIAku og RIAKU: Cowi RIE: Prosjektuvikling Midt-Norge RIG: Multiconsult Beskrivelse Hovedkvarter for en sentral forskningsinstitusjon innenfor natur og miljø og har høy miljøprofil med passivhusstandard. Sokkeletasjen formet som svaberg/isbre, har fire laboratorier for behandling av biologisk materiale fra insekter til isbjørner og er i betong. Fem tilbaketrukne etasjer over har kontor, møterom og fellesrom. Dekkene over er av 170 mm krysslimte massivtreelementer av gran med oppforet kabelgulv. Bærende søyler og dragere av stål. Fra 2-5te et. er innvendige skillevegger av trestenderverk med treplatekledning. Yttervegger er av 250mm trestendere m. 50mm påforing og i 1 et. av 450mm trestendere. Kledd utvendig med Kebony. Bygget under et arbeids telt. Description Headquarter for a major research institution on natural science and environment with a high milieu profile. Passive house standard. The basement is formed as a glacier and contains 4 labs for the handling of biological material from insects to polar bears. In concrete. Five setback storey s over contains offices, meeting rooms and common facilities. Over ground floor; slabs of 170mm spruce CLT-elements with elevated cabal floor. Load bearing columns and girders of steel. From first to forth floor; dividing walls of wood stud partitioning and wood wallboards. Exterior walling with 250mm wood studs and 50mm lining clad with Kebony boarding. All construction executed under a preliminary tent. 37

38 Notes 38

39 Svartlamoen boligblokk Strandvegen 37 Eier/owner: Svartlamoen boligstiftelse Svartlamoen housing trust Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/ Heating: Elektrisk oppvarming / el. heating Utbygger/Real estate developer: Stjern AS Prosjekterende /designer planner: Brendeland & Kristoffersen ark. Interconsult ASA, Reinertsen Engeneering AS Trebruk/Use of wood: Massivtre i vegger og i etasjeskiller. CLT elements in all the buildings parts. Beskrivelse Høyblokken på Svartlamoen er resultatet av en arkitektkonkurranse i Huset består av 4 åpne boligetasjer som kan disponeres kollektivt av 4 6 personer. Bare små soveceller er private. Utvendige ståltrapper og enkle, røffe og bærende massivtre-vegger gjør byggekostnadene meget lave. Utvendig kledning er ubehandlet furu. En lav blokk på baksiden inneholder 6 små ettroms leiligheter. Bygningene er konstruert av prefabrikkerte elementer og har vakt internasjonal oppmerksomhet. Arkitektene fikk Treprisen Description The tall building block at Svartlamoen is the result of an architect competition in The building consists of 4 open floor levels which can be disposed collectively of 4 6 persons. Only small sleeping cells are private. Exterior steel staircases and simple and rough load bearing CLT-walls have kept the building costs very low. Exterior cladding is of untreated pine boards. A low building block at the back contains 6 small one room apartments. The buildings are made of prefabricated elements and have drawn international attention. The architects received the Norwegian Wood Prize

40 Notes 40

41 Svartlamoen Barnehage Strandvegen 33 Eier/owner: Trondheim kommune / Municipality Byggeperiode/Building periode: Oppvarming / heating: Fjernvarme Remote heating supply Utbygger/Real estate developer: HENT AS Prosjekterende /designer planner: Brendeland & Kristoffersen AS Siv. Ing. Karl Knudsen AS Trebruk/use of wood: Gulv: tettvokst gran. Innervegger av mm massivtreelementer. Floor: Slow grown spruce. Inner walls: mm CLT elements Beskrivelse Barnehagen er en ombygd bilforretning rett ved høyhuset på Svartlamoen. Støttefunksjoner er samlet i en kjerne i bakkant. Areal-behovet for korridorer og sirkulasjon er da redusert. Dette gir 10,5m 2 BTA pr. barnehageplass. Store vinduer gir mye dagslys og god visuell kontakt mellom inne og ute. Hallen har stor takhøyde. Barnehagen har 43 plasser. Barnehagens uteareal er utviklet av barn og personal og er tilrettelagt for hyttebygging, potetåker, sauebeite. Mot sør er det etablert en stor overbygd terrasse for lek, som utendørs atelier og for soving i vogn. Description The nursery is located just south of Svartlamoen block of dwellings. Support functions are gathered in a core at the back which reduces the need of corridors and circulation area. There is 10,5 m 2 BTA pr. child place. Large windows provide ample daylight and good visual contact between in and out. The hall has good height. There is room for 43 children. Outdoor areas are developed together by the children and the personnel and prepared for hut building, potato growing and sheep farming. To the south there is a large roofed covered terrace for games and outdoor atelier for sleeping in prams. 41

42 Guide-/ hefte/-presentation Layout Silje Taftø Petersen / Grafisk senter, Trondheim kommune Text / redaksjon /editorial Pål Guthorm Kavli, TK Utgiver/publisher TREbyentrondheim, Trondheim kommune Guide photoes Objekt Arkitekt Fotograf August Schmidt bolig August Scmidt August Schmidt Svartlamoen BH Brendeland & Kristoffersen David Grandorge Åsveien skole Eggen arkitekter Bård Solem Skjermveien BH, bålhus Haugen/Zohar arkitektuer Grethe Britt Fredriksen Haukåsen BH Pir II arkitekter Mathias Herzog ArtHotelNorway, Kunstmodul Tore Reisch, kunstner Foto: Kristin Støren Wigum Illustrasjon: Pir II arkitekter NINA Pir II arkitekter Sindre Karlsen Øvrige foto Carl-Erik Karlsson Trondheim kommune

Gro Krüger, Marte Guldvik og Ole Fredrik Kleivene

Gro Krüger, Marte Guldvik og Ole Fredrik Kleivene DOWNTOWN TIMBER Gro Krüger, Marte Guldvik og Ole Fredrik Kleivene Urban quarter at Sørenga Infill in Skippergata 12 Superstructure in Dronning Mauds gate 10-11 URBAN QUARTER SØRENGA New proposal for urban

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

SUS- KONSEPTANALYSER Nordic Office of Architecture /AART architects/ SLA/ COWI/ Aas-Jacobsen // Side 5

SUS- KONSEPTANALYSER Nordic Office of Architecture /AART architects/ SLA/ COWI/ Aas-Jacobsen // Side 5 - SUS- KONSEPTANALYSER Nordic Office of Architecture /AART architects/ SLA/ COWI/ Aas-Jacobsen // 16.04.2015 Side 5 ST OLAVS HOSPITAL TRONDHEIM NORGE Byggherrens og sykehusets visjon Optimalisere

Detaljer

Miljøgevinstene ved å bygge i tre

Miljøgevinstene ved å bygge i tre 11.November 2014 Miljøgevinstene ved å bygge i tre Kari Sørnes, siv. ing. Energi og Miljø Forsker, SINTEF Byggforsk Tre er i vinden! (Bjørk i storm, J.C. Dahl, 1849) 1 SINTEF Byggforsk har et sterkt faglig

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU

MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL 2017-11-02 Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU 2 Bærekraft ZEB Mål Målemetode 3 Miljø Ambisjon 4 Metode System og systemgrenser

Detaljer

Exterior Perspective. Interior Perspective LIVSLØPSTANDARD VOSS-A2 BOLIG - LIVING HOUSE. Byggherre: Saltak Type. Foreløbig 19.9.15. Rev A 19.9.

Exterior Perspective. Interior Perspective LIVSLØPSTANDARD VOSS-A2 BOLIG - LIVING HOUSE. Byggherre: Saltak Type. Foreløbig 19.9.15. Rev A 19.9. AC16 D:\CAD FILES\ArchiCAD\20150606 - Prosjekt VOSS \PLN\20150606AC18 Project VOSS A2 - Foreløbig RevA-190915.pln Exterior Perspective Interior Perspective A20-101 PERSPEKTIV NS/Baron/AAE AC16 D:\CAD FILES\ArchiCAD\20150606

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Marianne Ryghaug Department of interdisciplinary studies of culture Centre for technology and society NTNU 1 Arkitekters håndtering av enøk i bygninger

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO sluttkonferanse Oslo, 4.11.2011 LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg

Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg Presentasjon Bærekraftuka, NTNU, 19.10.2015 Inger Andresen, professor Integrert Energidesign Institutt for byggkunst, historie og teknologi,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Rehabilitering til lavenergi - Brandengen skole Våre Passivhus. (Bygget og iverksatt bygging) Marienlyst skole ( fra 2010 ) Fjell Barnehage( fra 2010 ) Demensboliger(

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

B C. Trondheim waterfront with the preservation of listed buildings marked with red color. Arenas Complex Buildings A - D marked circle.

B C. Trondheim waterfront with the preservation of listed buildings marked with red color. Arenas Complex Buildings A - D marked circle. B C D A Trondheim waterfront with the preservation of listed buildings marked with red color. Arenas Complex Buildings A - D marked circle. Site area A, Ila Pier The area is primarily used as an industrial

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Architecture project Arkitekturisk prosjekt ADRESSE KUNDER FIRMA ARKITEKT TEGNET.AV

Architecture project Arkitekturisk prosjekt ADRESSE KUNDER FIRMA ARKITEKT TEGNET.AV rchitecture project rkitekturisk prosjekt - Fundament / Plate 1:100 - Ground floor/ første etasje M 1:100 - Roof plan / Tak plan M 1:100 - Elevation / Fasade M 1:100 - Elevation / Fasade M 1:100 - Section

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Austlid 5-6 s. hytte Austlid 5-6 bed cabin Sommer 2012

Austlid 5-6 s. hytte Austlid 5-6 bed cabin Sommer 2012 Austlid 5-6 s. hytte Austlid 5-6 bed cabin Sommer 2012 18-26 01/05-01/07 535 kr 27-33 01/07-19/08 555 kr 34-43 19/08-28/10 535 kr Prisene er i norske kroner. Strøm er inkludert. Sluttvask er ikke inkludert.

Detaljer

STUDIETUR PASSIVHUS WIEN 13 15 APRIL 2011 STAVANGER KOMMUNE

STUDIETUR PASSIVHUS WIEN 13 15 APRIL 2011 STAVANGER KOMMUNE STUDIETUR PASSIVHUS WIEN 13 15 APRIL 2011 STAVANGER KOMMUNE Excursion to Vienna passive houses Excursion to Vienna, 13th 15th April 2011 Please be aware that some changes in programme might still occur!

Detaljer

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN The complexity in building design The Facade The room Amount of insulation Glass area Glass quality Sun screen Orientation Room depth Heat gain equipment

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Introduksjon, space syntax på 15 minutter

Introduksjon, space syntax på 15 minutter Introduksjon, space syntax på 15 minutter Forklare noen begreper - justified graphs - space syntax integration Vise alternative typer space syntax modellering - nodes and connections - visual fields -

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Energispareprisen 2015

Energispareprisen 2015 Energispareprisen 2015 Hedrende omtale tildeles Haukåsen barnehage www.trondheim.kommune.no/energispareprisen Trondheim kommunes Energisparepris 2015 Energispareprisen deles ut for niende gang i år. Gjennom

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Sittemøbler EFG Mingle 19/10/2017

Sittemøbler EFG Mingle 19/10/2017 Sittemøbler EFG Mingle 19/10/2017 EFG014507 EFG Mingle EFG Mingle er et modulbasert sofasystem utviklet for fleksibilitet og komfort der det er liten plass. Sofasystemet har rette eller buede moduler for

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Veien mot. nullutslippsbygg. Inger Andresen Professor Integrert Energidesign Institutt for byggkunst, historie og teknologi NTNU

Veien mot. nullutslippsbygg. Inger Andresen Professor Integrert Energidesign Institutt for byggkunst, historie og teknologi NTNU Veien mot nullutslippsbygg Inger Andresen Professor Integrert Energidesign Institutt for byggkunst, historie og teknologi NTNU Innhold 5. Hva må til? 4. Eksempler på nullutslippsbygg 3. Utvikling historisk

Detaljer

Hva betyr solenergi for å nå målet om nullutslippsbygg

Hva betyr solenergi for å nå målet om nullutslippsbygg Hva betyr solenergi for å nå målet om nullutslippsbygg Anne Grete Hestnes Professor, Faculty of Architecture and Fine Art/ The Research Centre on Zero Emission Buildings Norwegian University of Science

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Towards Carbon Neutral Neighborhoods

Towards Carbon Neutral Neighborhoods Towards Carbon Neutral Neighborhoods Planning of Dwelling Design and Energy Supply In 7 Norwegain Pilot Projects RERC 2014 Oslo, June 16th Eyvind Fredriksen Energy and Indoor Climate Architectural Engineering

Detaljer

Nullutslippsbygg. Design guidelines. Ambisjonsnivå hva betyr det for byggetekniske løsninger, materialvalg og installasjoner?

Nullutslippsbygg. Design guidelines. Ambisjonsnivå hva betyr det for byggetekniske løsninger, materialvalg og installasjoner? Nullutslippsbygg Design guidelines Ambisjonsnivå hva betyr det for byggetekniske løsninger, materialvalg og installasjoner? Bygningsfysikkdagen 29.11.2017 Inger Andresen, professor, NTNU 9 ZEB Pilotbygg

Detaljer

Katharina Dale Håkonsen Petter Nordahl Calculation

Katharina Dale Håkonsen Petter Nordahl Calculation Petter Nordahl, MNAL Outside plan alculation 14.02.08 1 : 00 Profession ARK Number of Drawing A-00 Index Grønnvoll allé 15 D Eksisterende fasade 390 a 3905390 a b a 70 c 3905390 a b a 3905390 a b a c 3905390

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Slik møter vi utfordringen i Skanska

Slik møter vi utfordringen i Skanska Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Slik møter vi utfordringen i Skanska Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS SINTEF seminar 3. juni 2010, Oslo Slik møter vi utfordringen i Skanska Etablerer intern

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

Concepts and strategies for zero emission buildings

Concepts and strategies for zero emission buildings FUTUREBUILT 2011 Conference 11.10.2011, Drammen Concepts and strategies for zero emission buildings Igor Sartori PhD, Researcher SINTEF Byggforsk Net ZEB balance Estimated/Monitored data Design data Load

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

Næringsrettet forskning på TRE. Harald Landrø, TreSenteret/NTNU

Næringsrettet forskning på TRE. Harald Landrø, TreSenteret/NTNU Næringsrettet forskning på TRE Harald Landrø, TreSenteret/NTNU Forskning skal bidra til å utvikle et konkurransekraftig trebasert byggesystem innenfor ulike typologier i markedet (bolig, næring, skole,

Detaljer