WOOD FUTURE. Building our future with wood. Pre-conference tours 24. september 2014 Guide - presentation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WOOD FUTURE. Building our future with wood. Pre-conference tours 24. september 2014 Guide - presentation"

Transkript

1 WOOD FUTURE Building our future with wood Pre-conference tours 24. september 2014 Guide - presentation

2 2

3 Gåtur s Busstur 1 s Busstur 2 s Borkeplassen Nordre gate 11 1 Ilsvikøra Mellomila 1 Art hotell Brattørkaia 13 2 Stiftsgården Munkegata 23 2 Åsveien skole Fagertunvegen 2 2 Ilsvikøra Mellomila 3 Hornemannsgården Kongensgate 7 3 Haukåsen barnehage 3 Nardoskole Sørenga 2 Bakklandet 4 Skjermvegen barnehage Skjermvegen 78b 4 NINA Høgskoleringen 9 4 Skydsstasjonen 5 NINA Høgskoleringen 9 5 Svartlamoen boligblokk Strandvegen 37 5 Bolig, August Schmidt 6 Svartlamoen barnehage Strandvegen 33 3

4 4

5 Gåtur 1 Borkeplassen Nordre gate 11 2 Stiftsgården Munkegata 23 3 Hornemannsgården Kongensgate Bakklandet 4 4 Skydsstasjonen 5 Bolig, August Schmidt M: 1:

6 Notes 6

7 Borkeplassen Nordre gate 11 Enheter/units: 9500 m 2 BTA., 5 storeys Shops, offices, 18 flats m 2 Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/Heating: Fjern-/nærvarme Remote heating supply / local heating Utbygger/Real estate developer: E.C Dahls eiendom Prosjekterende/Planners: Arch: Henriksen, Hølmebakk, Jensen&Skodvin. Cons. SWECO Noreg AS Trebruk/ use of wood: Bærende laminert tredragere eksponert ute / inne og dekker av betong. Load bearing laminated beams and concrete slabs. Beskrivelse Etter en dramatisk bybrann i 2002 ble det utlyst en arkitektkonkurranse for gjenoppbyggingen. Vinnerprosjektet erstattet et tradisjonelt trehuskvartal i 2 etasjer fra ca Nybygget er i to deler rundt et indre åpent gårdsrom med en smal passasje mellom. Under er en fredet kjeller fra For å unngå å berøre grunnen over kjelleren er det montert en 30m lang, eksponert fagverksbjelke mot plassen. Kvartalet har butikker i de to nederste etasjene med direkte adgang til gaten og til leiligheter og kontor i de øvrige. Fasaden domineres av kraftige vertikale og skråstilte konstruksjonsledd og store glassfelt. Description Following a dramatic fire in 2002 a design competition was enacted to define the rebuilding. The winning project replaced a block of traditional two storey wooden houses from approx The new building in two parts surrounds an inner courtyard with a narrow passage between them. Beneath is a cellar from before To avoid it a 30 m long exposed girder beam spans the actual part. The building has shops on the ground and first floor with direct access to the street and to the flats and offices on remaining floors. The façade is dominated by powerful and slanting structural elements and large window panes. 7

8 Notes 8

9 Stiftsgården Munkegata 23 Enheter/units: 4020 m rom. Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/Heating: Panelovner el. / Panels electric. Utbygger/Real estate developer: Gehemrådinne Cecilie Christine Schøller Eies av Den Norske stat. Forvaltes av statsbygg. / Owned by by the state and adm. by Statsbygg. Prosjekterende/Planners: Arkitekten er ukjent. Det er mulig at Johan Daniel Berlin eller general von Krogh kan ha vært arkitekt. / The architect is unknown. It may possibly have been Johan Daniel Berlin or general von Krogh. Trebruk/use of wood: Tre i alle bygningsdeler. Wood in all main parts of the building. Beskrivelse Trondhjems stfitsgård. Trondhjems kongebolig og Nordens største trepalè. Solgt til staten i Benyttet til kroningsfestligheter i 1818, 1860, 1873 og Fra 1906 offisiell kongebolig. Regnes som en av hovedverkene i norsk arkitektur. Forbilde antagelig Lerchenborg slott på Sjælland fra 1740 åra. Anlegget (1,5daa) er U-formet omkring en stor gårdspass og bak en stor hage (tot 6,5 daa) fra To fulle etasjer med kjeller og loft. Grunnplanen er en midtsalsplan forbundet med to midtgangshus med lavere paviljonger. Oppført i nyklassisistisk stil. Fasaden mot Munkegata har likhet med hollandsk barokk med streng pilasteroppdeling. Huset hadde ikke korridorer. Dørene stod en filade (på rekke) Description The city of Tronhjems great palè. The Royal Residence in Trondhjem. The largest wooden palè in The Nordic countries. Used in connection with crowning festivities in 1818, 1860, 1873 and From 1906 the official Royal residence. Reckoned as a major piece of Norwegian architecture. Lechenborg palace from about 1740 might have been a model. The building (1,5 daa) is U-shaped surrounding a courtyard and at the back a fine garden (to.6,5 daa) Two full floors a cellar and attic. The main plan is a centre room plan connected to somewhat lower pavilions. Erected in a nouveau classical style. The facade facing Munkegata bears resemblance to Dutch baroque with its strict pilaster division. There were no corridors and the doors were en filade (in a row) 9

10 Notes 10

11 Hornemannsgården Kongensgate 7 Eier/owner: Municipality of Trondheim Byggeperiode/Building periode: 1. Del/part ca Del/part ca Oppvarming/Heating: Panelovner el. / Panels electric. Utbygger/Real estate developer: 1. Del/Part Ukjent / unknown 2. Del/part Henrik Hornemann Prosjekterende/Planners: Ikke kjent / unknown Trebruk/ use of wood: Tre i alle bygningsdeler. Wood in all elements. Beskrivelse Gården var bolig for Hornemansfamilien Siden eid av Trondheim kommune. I ca. 100 år var den politikammer og nå er den eldres hus. Eldste del av bygningen er fra ca og utvidet til sin nåværende størrelse i slutten av 1770-tallet. Senempireeksteriør fra ca Det har vært mange innvendige ombygninger. To 1700-talls interiør er bevart med supraporter og stukkatur. Dører og brystningspanel har detaljer som i Stiftsgården. Ved restaurering i 1997, ble en stor festsal mot torvet restaurert med innlemmelse av et stort veggmaleri fra ca Trondhiemsmaleren J.J.Lyng. Fredet i Description Owned by the Horneman family Since then belonged to The Municipality of Trondheim. For c. 100 years the Police station of Trondheim and now the elderly s house. The oldest part is dated c and was extended to its present size at the end of The late Empire exterior is from Many changes of the interior have been done. Two 18th century interiors are preserved with elaborate stuccos and murals over doors. Doors and wainscoting have details similar to Stiftsgården. In the restoration of 1997 a large banquet hall was restored together with a fine wall mural from 1785 by the Trondheim painter J.J.Lyng. Listed in

12 Notes 12

13 Bakklandet Skydsstasjonen, Øvre Bakklandet 33 Enheter/units: En enhet/ one unit. Byggeperiode/Building periode: Totalrenovert Oppvarming/Heating: Tradisjonell. Electric panels. Utbygger/Real estate developer: Trond Eide, architect Prosjekterende/Planners: Trond Eide, architect. Trebruk/ use of wood: Tømmerkonstruksjon og panel. Timber construction and panelling. Beskrivelse Opprinnelig skal det ha vært drevet vognmannsforretning og skydsstasjon der, men er ikke dokumentert. På 1860 tallet inneholdt hattemakerforetning melkeutsalg. Har også inneholdt snekkerverksted, vaske- og strykevirksomhet, skredderi og en tidlig utgave av lastebiltransport. Bolighus Da kjøpt av arkitekt Trond Eide som har istandsatt det ut i fra antikvariske prinsipper. Hele den gamle konstruksjonen er skiftet ut, mens opprinnelige overflater og vinduer er bevart. I dag drives kafeen Bakklandet Skydsstasjon i gården og er den enste av sitt slag på Bakklandet. Bygningen er fredet. Description Originally supposed to encompass a coaching inn but that has not been documented. In the 1860ties a hatter had his occupation there. Between 1896 and 1944 there was a milk shop on the premises. Furthermore there has been a carpentry, a laundry, a tailor and also an early edition of a lorry transport firm. From 1944 to 1995 it was used as a family home. Then architect Trond Eide bought the building and renovated it according to antiquarian principles. The entire old construction was replaced while the original surfaces and windows have been kept. Today there is a café and the only kind of its sort. The building is protected. 13

14 Notes 14

15 Bakklandet Bolig, August Schmidt. Nedre Bakklandet 17 Enheter/units: Existing building 50 m 2 New building 60 m 2 Byggeperiode/Building periode: 2006 Oppvarming/Heating: Varmepumpe / heat pump Luft / vann air/ water Utbygger/Real estate developer: Mette Bye / August Schmidt Prosjekterende/Planners: August Schmidt, Dipl. Ing Architecture Mette bye, bygningshistoriker/building historian. Trebruk/ use of wood: Natural wood as main material. Wool for insulation Beskrivelse Prosjektet består av restaurering av Kokhuset mot gata. Det ble brukt til å vaske tøy for mannskapet på båtene ved Nidelven. Bygging av nytt modernistisk tilbygg inspirert av nabobyggets enkle, grå uthusvegg. Derfor brukt ubehandlede bord i malmrik furu som vil gråne over tid. Forening av moderne formspråk og økologisk profil med gamle byggetradisjoner. I nybygg: en variant av sleppveggen i 1.et. i det gamle huset. Stokker i massiv malmfuru, 6x6, m. dobbel not/fjær ble sluppet på plass mellom vertikale stolper m. glidespor. Stokken fungerer både som konstruksjon, isolasjon og overflate. Diffusjonsåpen vegg er tilleggsisolert m. vasket, middbehandlet saueull. Description Restoration of The boiling house used for washing clothes for sailors on ships anchoring on Nidelven and the building of a new modernistic addition inspired by the simple grey wall of the neighboring building. The use of unconditioned pine panels which will turn grey. A mix of a modern style and an ecological profile with old building traditions. New building: a variant of the slip/drop wall in the old building. Planks of CLT pinewood 6x6 with double groove and tongue dropped in place between the vertical posts with slide grooves. The planks function as construction, insulation and surface. The diffusion open wall is additionally insulated with washed, mite treated sheep wool. 15

16 16

17 Busstur 1 vest 1 Ilsvikøra 2 Åsveien skole Mellomila Fagertunvegen 2 3 Haukåsen barnehage 4 Skjermvegen barnehage 5 NINA 1 2 Skjermvegen 78b Høgskoleringen M: 1:

18 Notes 18

19 Ilsvikøra Mellomila Enheter/units: 28 houses. The same number as in Byggeperiode/Building periode: Siste halvdel av 1700 tallet. Late seventeenth Century Oppvarming/Heating: Traditional. Electrisity and wood. Utbygger/Real estate developer: Prosjekterende/Planners: Trebruk/ use of wood: Extensive use of wood in all parts of the buildings. Ceramic tiles for roofing. Beskrivelse Ilsvikøra er et område med eldre trehusbebyggelse i Trondheim og ble bygd ut fra siste halvdel av 1700-tallet på en sandør vest for Ilabekken. Øst for Ilabekken lå trelasttomtene, som på 1700-tallet ble besøkt av nederlandske skip, og forstaden på den flate sandøra ble kjent som Ny-Holland. Området ble etter hvert omkranset av store industribygninger. Her bodde vesentlig byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere. Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for å bli nedbygd til næringsformål, men ble i 1977, som et av de første i landet, regulert til bevaringsområde for bolig. I dag er husene oppusset og området som fremstår som svært idyllisk. Description Ilsvikøra is a small part of Trondheim with old wooden housing dating back to the late seventeenth century and is situated on a low sandbank to the west of Ilabekken (brook). East of the brook lay the timber yards which were visited by Dutch ships and the suburb settlement on the sand bank was known as New- Holland. As time went, tall industry buildings shot up around the small wooden buildings mostly inhabitated by town fishermen, seamen and timber laborers. Ilsvikøra has many times faced the danger of being industrialized but in 1977, as one of the first in the country, it was regulated as a preservation area. Today the houses are refurbished and appear very idyllic. 19

20 Notes 20

21 Åsveien skole Fagertunvegen 2 Enheter/units: School 8600 m 2 Multipurpose hall 2400 m pupils Byggeperiode/Building periode: August 2013 Februar 2015 Oppvarming/Heating: Fjernvarme og jordvarme Remote heating supply and earth warmth Utbygger/Real estate developer: Trondheim kommune / Municipality Utbyggingsenheten Prosjekterende/Planners: Eggen Arkitekter AS Trebruk/ use of wood: Bærekonstruksjoner, dekker, innervegger, kledning Load bearing constructions / slabs / walls / kladding Beskrivelse Et pilotprosjekt innen Framtidens bygg og har som målsetting å redusere CO 2 - utslippet innenfor energi, materialbruk og transport i bygging og driftfase. Skolen og flerbrukshallen er dimensjonert for 650 elever og bygges i henhold til passivhusstandarden for yrkesbygg på eksisterende skoleområde i skrånende terreng. Det er i stor grad benyttet limtre i konstruktive elementer som søyler og dragere samt massivtre i dekker. Det er også benyttet massivtre i innvendige vegger og kledning. Utvendig er anlegget kledd med ubehandlet malmfuru. Synlige treflater benyttes bevisst for å gi anlegget et vennlig, robust særpreg. Description A pilot project in Framtidens bygg (future buildings) aims to reduce CO 2 emissions in energy and material use, transportation and in the construction and operational phase. The school and the multipurpose hall is designed for 650 pupils and built according to the passive building standard for public buildings. Mainly used laminated wood in the structural elements like columns and beams. CLT floor elements. CLT elements are also used in interior walls and claddings. The exterior has untreated slowly grown pine combined with kebony cladding. Exposed wood surfaces to give the the building both a friendly and robust character. 21

22 Notes 22

23 Haukåsen barnehage Vådanveien 65 Byggherre/owner: Trondheim kommune Bruk/ type of building: Barnehage /kindergarten - nursery Byggeperiode/Building periode: Byggeperiode / Building period m 2 BTA Contract 26,5 mill NOK Energibruk/Energy use: 67,3 kwh/m 2 Energy source: Heat pump, El. From net and Solar panels Utbygger/Real estate developer: NCC Prosjekterende/Planners: Arch: Pir II architects Beskrivelse Haukåsen barnehage har fire avdelinger: To småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Storbarnsavdelingene drives som friluftsbarnehage. Innvendige bærevegger, dekker og takkonstruksjon er bygd i massivtre. Yttervegger er av 300mm limtre med 98mm påforing. Bygningen har passivhus-standard og er BREEAMsertifisert; Very good, som det første undervisningsbygget i landet. BREEAM-NOR er et internasjonalt miljøklassifiseringssystem tilpasset norske forhold. Det tar bl.a. hensyn til materialer, varmekilde, energiforbruk, et godt inneklima og rette lysforhold for brukerne. Description Haukåsen nursery has four units: Two units for small children and two for big children. The unit for the big children is organized as an open air, outdoor solution. Load bearing inner walls, floor slabs and the roof are made of CLTelements. Outer walls are of 300mm gluelam with 98mm lining. The building has passive house standard and is BREEAM - certified; Very good as the first educational building of its kind in Norway. BREEAM-NOR is an international classifying system suited for Norwegian conditions. It evaluates materials, heat sources, energy use, a good indoor climate and adequate lighting conditions for everyone. 23

24 Notes 24

25 Skjermvegen barnehage Skjermvegen 78b Byggherre/owner: Trondheim commune The Municipality of Trondheim Byggeperiode/Building periode: 2009 Oppvarmin/Heating: Wood burned in a fireplace Utbygger/Real estate developer: Pan Landskap Reuse of materials from a nearby building site. Prosjekterende/Planners: Haugen / Zohar arkitektur Beskrivelse Målet var å utforme et rom på barnehagens lekeplass som kunne gi ly for været og brukes til eventyr-fortelling og lek. Inspirasjon er hentet fra gamle torvgammer og laftehus. Det lille trehuset består av 80 sirkler av klosser lagt oppå hverandre med avstandstykker av eik på et underlag av lys, børstet betong. Sirklene har ulike radier og senterpunktene er forskjøvet i forhold til hverandre. Hver sirkel består av et ulikt antall stykker kjerneved av furu som er plassert med varierende avstand for å sikre skorsteinseffekt og innslipp av naturlig lys. En dobbelkrum skyvedør gjør at bålplassen kan lukkes og låses. Description The goal was to create a room on the playing ground for weather protection for playing games and telling stories. Inspired by old turf huts and logged houses. The small wooden house is made of 80 circles of bricks of core pine wood placed on top of each other separated by small oak pieces all placed on a surface of light colored brushed concrete. The circles have varied radiuses and are slightly shifted from one another and have different number of pieces in varied distance to ensure a chimney effect and let daylight in. A double curved sliding door ensures that the bonfire space can be locked and kept safe. 25

26 Notes 26

27 NINA Høgskoleringen 9 Eier/owner: Norsk institutt for naturforskning. Bruk/ type of building: Kontorer/offices/ - laboratorier/labs Byggeperiode/Building periode: m 2 BRA heated area Contract price approx. 200 mill NOK Energibruk/Energy use: 71 kwh/m 2 / year. Remote heat supply and local (main source) Utbygger/Real estate developer: HENT AS Konsulenter/Consultans: Ark. Pir II arkitekter, Trondheim. RIB, Brann og bygningsfysikk: Rambøll RIV, RIAku og RIAKU: Cowi RIE: Prosjektuvikling Midt-Norge RIG: Multiconsult Beskrivelse Hovedkvarter for en sentral forskningsinstitusjon innenfor natur og miljø og har høy miljøprofil med passivhusstandard. Sokkeletasjen formet som svaberg/isbre, har fire laboratorier for behandling av biologisk materiale fra insekter til isbjørner og er i betong. Fem tilbaketrukne etasjer over har kontor, møterom og fellesrom. Dekkene over er av 170 mm krysslimte massivtreelementer av gran med oppforet kabelgulv. Bærende søyler og dragere av stål. Fra 2-5te et. er innvendige skillevegger av trestenderverk med treplatekledning. Yttervegger er av 250mm trestendere m. 50mm påforing og i 1 et. av 450mm trestendere. Kledd utvendig med Kebony. Bygget under et arbeids telt. Description Headquarter for a major research institution on natural science and environment with a high milieu profile. Passive house standard. The basement is formed as a glacier and contains 4 labs for the handling of biological material from insects to polar bears. In concrete. Five setback storey s over contains offices, meeting rooms and common facilities. Over ground floor; slabs of 170mm spruce CLT-elements with elevated cabal floor. Load bearing columns and girders of steel. From first to forth floor; dividing walls of wood stud partitioning and wood wallboards. Exterior walling with 250mm wood studs and 50mm lining clad with Kebony boarding. All construction executed under a preliminary tent. 27

28 28

29 Busstur 2 øst 1 Art hotell Brattørkaia 13 2 Ilsvikøra Mellomila Nardoskole Sørenga NINA Høgskoleringen 9 5 Svartlamoen boligblokk Strandvegen Svartlamoen barnehage Strandvegen 33 M: 1:

30 Notes 30

31 ArtHotelNorway Brattøra Brattørkaia 13 Enheter/units: 1 visnings kunstmodul og galleri One art module and a gallery Byggeperiode/Building periode: 2014 Oppvarming/Heating: El, v solceller / Sun panels Utbygger/Real estate developer: ARTHOTELNORWAY AS m partnere Prosjekterende/Planners: Prosjektleder, Kristin S. Wigum Trebruk/ use of wood: Massivtre i kunstmodul, brukte Cramo byggebrakker i tre med ulik trevirke i kledning. CLT in art module + Cramo construction barracks. Beskrivelse ArtHotelNorway representerer noe nytt i møtet mellom kunst, arkitektur og hotell. ArtHotelNorway er et modulbasert system, hvor hver enhet er et selvstendig kunstverk. Resultatet blir rom for unike kunstopplevelser. ArtHotelNorway bruker tre som hovedmateriale i sine konstruksjoner og i sitt kunstneriske uttrykk. ArtHotels fleksibilitet med antall moduler og muligheter for temporær oppføring, gjør at konseptet kan tilpasses urbane såvel rurale omgivelser. På Brattøra oppleves nå ArtHotels første visningsmoduler. Kunstmodul oppført i trevirke, av kunstner Tore Reisch, og galleri/eventrom oppført av kunstner Erlend Leirdal I samarbeid med Per Havdal eier av Norsk Spon AS, og Sveinung Kosberg Rennebu Sag og Trekultur AS. Description ArtHotelNorway represents something new in the meeting between art, architecture and hotel. ArtHotelNorway is a module based system, where each unit is a unique piece of art. The result opens up to a range of different art experiences. ArtHotelNorway uses wood as the main material in the construction and in its artistic expression. ArtHotels flexibility regarding the number of modules and the possibilities concerning temporary establishment, allows the concept to adapt to urban as well as rural conditions. At Brattøra one can now for the first time experience AertHotels first modules on display. An Art module built in wood by the artist Tore Reich and a gallery / event room by the artist Erlend Leirdal in collaboration with Per Havdal the owner of Norsk Spoon AS, and Sveinung Kosberg, Rennebu Sag og Trekultur AS. 31

32 Notes 32

33 Ilsvikøra Mellomila Enheter/units: 28 houses. The same number as in Byggeperiode/Building periode: Siste halvdel av 1700 tallet. Late seventeenth Century Oppvarming/Heating: Traditional. Electrisity and wood. Utbygger/Real estate developer: Prosjekterende/Planners: Trebruk/ use of wood: Extensive use of wood in all parts of the buildings. Ceramic tiles for roofing. Beskrivelse Ilsvikøra er et område med eldre trehusbebyggelse i Trondheim og ble bygd ut fra siste halvdel av 1700-tallet på en sandør vest for Ilabekken. Øst for Ilabekken lå trelasttomtene, som på 1700-tallet ble besøkt av nederlandske skip, og forstaden på den flate sandøra ble kjent som Ny-Holland. Området ble etter hvert omkranset av store industribygninger. Her bodde vesentlig byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere. Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for å bli nedbygd til næringsformål, men ble i 1977, som et av de første i landet, regulert til bevaringsområde for bolig. I dag er husene oppusset og området som fremstår som svært idyllisk. Description Ilsvikøra is a small part of Trondheim with old wooden housing dating back to the late seventeenth century and is situated on a low sandbank to the west of Ilabekken (brook). East of the brook lay the timber yards which were visited by Dutch ships and the suburb settlement on the sand bank was known as New- Holland. As time went, tall industry buildings shot up around the small wooden buildings mostly inhabitated by town fishermen, seamen and timber laborers. Ilsvikøra has many times faced the danger of being industrialized but in 1977, as one of the first in the country, it was regulated as a preservation area. Today the houses are refurbished and appear very idyllic. 33

34 Notes 34

35 Nardo skole og barnehage Sørenga 2 Bruk/ type of building: Skole / kommunal barnehage. Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/Heating: 105 kwh/m 2 /år/year Utbygger/Real estate developer: Skanska Norge AS Prosjekterende /designer planner: Eggen arkitekter AS RIB Myklebust AS RIV VVS Nordplan Trebruk / wood use: Limtre søyler og dragere, dekker og noen vegger i massivtre. Utvendig kledning ubehandlet malmfuru og visor-wood impregnert kledning. Glulam columns and girders, slabs and walls in CLT. Exterior cladding untreated core pine and visor wood impr. cladding. Beskrivelse Skole 1 7 med 55 elever pr. trinn og barnehage m. 4 avdelinger. Sørfløyen, med 1. trinn, SFO og heimkunnskap, forbinder skolen med barnehagen. Felles uteareal i midten og baser i 2 fløyer. Bygningen skjermer utearealene mot støybelastede omgivelser. I skråningen mot Sunnlandskrenten er det varierte uterom. Trondheim Kommunes byggeskikkpris for Skolen er et lavenergihus. Byggingen har foregått under telt. Oppvarming ved vannbåren varme fra fjernvarme og jordbasert varmepumpe fra 14 brønner 200 m dype. Ekstra kostnader for ekstra energikvalitet innspart etter år. Byggets levetid ca. 45 år. Description 1 7th grade with 55 pupils pr. grade. A nursery with 4 units. The southern wing containing 1. Grade, SFO(school free time org.) and home knowledge course ties the school to the nursery round a central joint outdoor space with bases placed in two wings. The buildings protect the outdoor area from traffic noise. A sloping area provides good and varied outdoor playing ground. In 2008 awarded with Trondheim s prize for good architecture. It s a low energy project. Construction has taken place under a tent. Heating primarily from earth based heat pumps. 14 wells 200m deep. Extra costs for high energy quality is saved over years. The build. life expectancy approx. 45 years. 35

36 Notes 36

37 NINA Høgskoleringen 9 Eier/owner: Norsk institutt for naturforskning. Bruk/ type of building: Kontorer/offices/ - laboratorier/labs Byggeperiode/Building periode: m 2 BRA heated area Contract price approx. 200 mill NOK Energibruk/Energy use: 71 kwh/m 2 / year. Remote heat supply and local (main source) Utbygger/Real estate developer: HENT AS Konsulenter/Consultans: Ark. Pir II arkitekter, Trondheim. RIB, Brann og bygningsfysikk: Rambøll RIV, RIAku og RIAKU: Cowi RIE: Prosjektuvikling Midt-Norge RIG: Multiconsult Beskrivelse Hovedkvarter for en sentral forskningsinstitusjon innenfor natur og miljø og har høy miljøprofil med passivhusstandard. Sokkeletasjen formet som svaberg/isbre, har fire laboratorier for behandling av biologisk materiale fra insekter til isbjørner og er i betong. Fem tilbaketrukne etasjer over har kontor, møterom og fellesrom. Dekkene over er av 170 mm krysslimte massivtreelementer av gran med oppforet kabelgulv. Bærende søyler og dragere av stål. Fra 2-5te et. er innvendige skillevegger av trestenderverk med treplatekledning. Yttervegger er av 250mm trestendere m. 50mm påforing og i 1 et. av 450mm trestendere. Kledd utvendig med Kebony. Bygget under et arbeids telt. Description Headquarter for a major research institution on natural science and environment with a high milieu profile. Passive house standard. The basement is formed as a glacier and contains 4 labs for the handling of biological material from insects to polar bears. In concrete. Five setback storey s over contains offices, meeting rooms and common facilities. Over ground floor; slabs of 170mm spruce CLT-elements with elevated cabal floor. Load bearing columns and girders of steel. From first to forth floor; dividing walls of wood stud partitioning and wood wallboards. Exterior walling with 250mm wood studs and 50mm lining clad with Kebony boarding. All construction executed under a preliminary tent. 37

38 Notes 38

39 Svartlamoen boligblokk Strandvegen 37 Eier/owner: Svartlamoen boligstiftelse Svartlamoen housing trust Byggeperiode/Building periode: Oppvarming/ Heating: Elektrisk oppvarming / el. heating Utbygger/Real estate developer: Stjern AS Prosjekterende /designer planner: Brendeland & Kristoffersen ark. Interconsult ASA, Reinertsen Engeneering AS Trebruk/Use of wood: Massivtre i vegger og i etasjeskiller. CLT elements in all the buildings parts. Beskrivelse Høyblokken på Svartlamoen er resultatet av en arkitektkonkurranse i Huset består av 4 åpne boligetasjer som kan disponeres kollektivt av 4 6 personer. Bare små soveceller er private. Utvendige ståltrapper og enkle, røffe og bærende massivtre-vegger gjør byggekostnadene meget lave. Utvendig kledning er ubehandlet furu. En lav blokk på baksiden inneholder 6 små ettroms leiligheter. Bygningene er konstruert av prefabrikkerte elementer og har vakt internasjonal oppmerksomhet. Arkitektene fikk Treprisen Description The tall building block at Svartlamoen is the result of an architect competition in The building consists of 4 open floor levels which can be disposed collectively of 4 6 persons. Only small sleeping cells are private. Exterior steel staircases and simple and rough load bearing CLT-walls have kept the building costs very low. Exterior cladding is of untreated pine boards. A low building block at the back contains 6 small one room apartments. The buildings are made of prefabricated elements and have drawn international attention. The architects received the Norwegian Wood Prize

40 Notes 40

41 Svartlamoen Barnehage Strandvegen 33 Eier/owner: Trondheim kommune / Municipality Byggeperiode/Building periode: Oppvarming / heating: Fjernvarme Remote heating supply Utbygger/Real estate developer: HENT AS Prosjekterende /designer planner: Brendeland & Kristoffersen AS Siv. Ing. Karl Knudsen AS Trebruk/use of wood: Gulv: tettvokst gran. Innervegger av mm massivtreelementer. Floor: Slow grown spruce. Inner walls: mm CLT elements Beskrivelse Barnehagen er en ombygd bilforretning rett ved høyhuset på Svartlamoen. Støttefunksjoner er samlet i en kjerne i bakkant. Areal-behovet for korridorer og sirkulasjon er da redusert. Dette gir 10,5m 2 BTA pr. barnehageplass. Store vinduer gir mye dagslys og god visuell kontakt mellom inne og ute. Hallen har stor takhøyde. Barnehagen har 43 plasser. Barnehagens uteareal er utviklet av barn og personal og er tilrettelagt for hyttebygging, potetåker, sauebeite. Mot sør er det etablert en stor overbygd terrasse for lek, som utendørs atelier og for soving i vogn. Description The nursery is located just south of Svartlamoen block of dwellings. Support functions are gathered in a core at the back which reduces the need of corridors and circulation area. There is 10,5 m 2 BTA pr. child place. Large windows provide ample daylight and good visual contact between in and out. The hall has good height. There is room for 43 children. Outdoor areas are developed together by the children and the personnel and prepared for hut building, potato growing and sheep farming. To the south there is a large roofed covered terrace for games and outdoor atelier for sleeping in prams. 41

42 Guide-/ hefte/-presentation Layout Silje Taftø Petersen / Grafisk senter, Trondheim kommune Text / redaksjon /editorial Pål Guthorm Kavli, TK Utgiver/publisher TREbyentrondheim, Trondheim kommune Guide photoes Objekt Arkitekt Fotograf August Schmidt bolig August Scmidt August Schmidt Svartlamoen BH Brendeland & Kristoffersen David Grandorge Åsveien skole Eggen arkitekter Bård Solem Skjermveien BH, bålhus Haugen/Zohar arkitektuer Grethe Britt Fredriksen Haukåsen BH Pir II arkitekter Mathias Herzog ArtHotelNorway, Kunstmodul Tore Reisch, kunstner Foto: Kristin Støren Wigum Illustrasjon: Pir II arkitekter NINA Pir II arkitekter Sindre Karlsen Øvrige foto Carl-Erik Karlsson Trondheim kommune

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

LEDERE ENDRING OG KONTINUITET

LEDERE ENDRING OG KONTINUITET 34 LEDERE ENDRING OG KONTINUITET Vi begynner denne utgaven med å ta et varmt farvel med Lennart Engström, som går av med pensjon fra redaksjonen vår. Han startet Copper Forum for 18 år siden, og har spilt

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

POLHØGDA FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT THE FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE. From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute

POLHØGDA FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT THE FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE. From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute POLHØGDA From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute by Ivar M. Liseter POLHØGDA Fra Fridtjof Nansens bolig til Fridtjof Nansens Institutt av Ivar M. Liseter FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

PASSIVHUSNORDEN 2012 BEFARING 21.OKTOBER / FIELD TRIP 21ST OF OCTOBER BOLIG OG YRKESBYGG / RESIDENTAL AND NON-RESIDENTAL BUILDINGS

PASSIVHUSNORDEN 2012 BEFARING 21.OKTOBER / FIELD TRIP 21ST OF OCTOBER BOLIG OG YRKESBYGG / RESIDENTAL AND NON-RESIDENTAL BUILDINGS PASSIVHUSNORDEN 2012 BEFARING 21.OKTOBER / FIELD TRIP 21ST OF OCTOBER BOLIG OG YRKESBYGG / RESIDENTAL AND NON-RESIDENTAL BUILDINGS FORORD/FOREWORD PassivhusNorden konferansen 2012 arrangerer befaring til

Detaljer

kulturell rikdom i øvre eiker

kulturell rikdom i øvre eiker kulturell rikdom i øvre eiker CULTURAL wealth IN ØVRE EIKER Kulturlivet i Øvre Eiker preges av mangfold, tradisjoner og nyskaping. Kommunen har utviklet et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter,

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2011 culture.no 2012 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører KULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the 19th edition

Detaljer

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN Eastern norway Øst-NoRge Eastern Norway is a region of great variation in scenery, culture, traditions and economy. The Norwegian capital, Oslo is, of course, the heart of the region in terms of culture,

Detaljer

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Nye boliger i storbyene Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? Nye boliger i storbyene Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen.

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen. Langs den idylliske vei mellom tettstedet Jondal og Utne ligger Herand, kjent for båtbyggermuseum, oppgangsag og ikke minst 3000 år gamle helleristninger. Foruten tradisjonelle motiv, er feltet på Bakke

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

OLJENASJONENS NYE ANSIKT?

OLJENASJONENS NYE ANSIKT? OLJENSJONENS NYE NSIKT? a-labs nybygg på Fornebu, der Statoil skal være hovedleietaker de neste 1 årene, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg, et markant tilholdssted for Norges største bedrift,

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø og omegn. Våre kunnskapsrike

Detaljer

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen Den vestligste by i Norge er Florø i Flora kommune. Tidlig på 1800- tallet hadde havnen stor betydning for båttrafikken mellom Bergen og Ålesund, men byen Florø ble først grunnlagt i 1860. Sildefisket

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer