Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Hakadal menighet"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET

2 Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars 2013 i Hakadal kirkestue etter gudstjenesten. Kirkekaffe og årsmøtesaker Saker til årsmøtet: 1. Årsmelding 2012 (vedlegg) 2. Regnskap 2012 til orientering (vedlegg) 3. Budsjett 2013 til orientering(vedlegg) 4. Planer for Årsmelding for Nittedal kirkelige fellesråd 6. Uttalelse fra menighetsmøte vedrørende ny prestestilling 7. Eventuelt Eventuelle saker fra menighetens medlemmer må meldes til leder eller kirkekontor innen 12. mars 2013 Vel møtt! 2

3 Årsmeldingens innhold: 1 HAKADAL MENIGHETSRÅD ØKONOMI MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK VIRKSOMHET BYGNINGER OG EIENDOM DIAKONI UNDERVISNING KIRKEMUSIKK, KOR OG KONSERTER PRESTETJENESTEN AVSLUTNING VEDLEGG 1: Regnskap VEDLEGG 2: Virksomhetsplan / utviklingsplan Hakadal kirke i himmelsk perspektiv (Foto: Varingen) 3

4 HAKADAL MENIGHETS ÅRSMELDING HAKADAL MENIGHETSRÅD Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. (Kirkeloven 9). I strategiplanen for Den norske kirke heter det at Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. 1.1 Sammensetning Menighetsrådets sammensetning i 2012 har vært følgende: Leder: Ingvar Jostein Svegården Nestleder: Trine Nickoline Rogne Møller Medlem og fast repr. i fellesrådet: Ivar Østby Medlem og vara i fellesrådet: Gunvor Støle Melsom Medlem og vara i fellesrådet: Merete Wilskog Medlem: Jorunn Selnes 1.vara og fast repr. i fellesrådet: Mona Kolberg Vara: Roger Aukan, Anne Hammer, Monika Margit Löv Tikkanen og Belinda Elin O. Fergusson. Fast i menighetsrådet: Sokneprest Torbjørn Olsen Sekretær for rådet: Merete Eielsen Strandberg Kasserer: Anne Hammer 1.2 Menighetsrådets arbeidsutvalg Ingvar Jostein Svegården, Torbjørn Olsen og Merete Eielsen Strandberg 1.3 Saker og satsnings- områder i 2012 Menighetsrådet har hatt 11 møter, hvorav et felles med Nittedal MR og har behandlet 60 vedtakssaker. Av sakene kan spesielt nevnes: økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeidet i bygda, blant annet økt stilling til ungdomsarbeider, lokal grunnordning for gudstjenesten i Hakadal, refleksjoner rundt kirkeordning etter 2013 og virksomhetsplan for nittedalkirkenes ansvarsområder (se pkt. PrePluss på Betel. (Foto: intro) 4

5 12). Visjonen for menighetsrådet er å være «Nær Kristus i ord og handling, himmelvendt og jordnært». I dette lå det et ønske om at alle skulle føle seg velkommen til kirken og kirkestua. Formiddagstreffene er i gang og godt besøkt. Familiegudstjenestene har stor deltagelse, og mange barn går til alters sammen med foreldrene sine. Mange kommer til kirkekaffe for å treffe og snakke med andre. Orgelkomiteen har bidratt med godt arbeid for å skaffe inntekter til nytt orgel, der det blant annet er kommet inn en gave fra Sparebank1 på 1. millioner kroner. Direkte etter påske ble kirken stengt i to uker for innvendig oppussing. På dugnad ble teppet i midtgangen og koret fjernet, benkene flyttet ut og gulvet slipt og behandlet før benkene ble satt inn igjen. En utrolig flott innsats av dugnadsgjengen. For å sette pris på de frivillige i alle våre arbeidsområder er det også blitt arrangert frivillighetsfester. Det har vært stor vekst i ungdomsarbeidet, og menighetsrådet har også i år vært med på å bidra økonomisk til dette arbeidet, blant annet med å vedta økt bevilling til ungdomsarbeiderstillingen slik at den nå er 50 %. 1.4 Utvalg og komiteer Kirkekaffe / Kirkestua: Grete Hesla Svegården, Ingvil Lund og Monica Löv Tikkanen Bibelkontakt Bibelselskapet: Mona Kolberg Misjonskontakt: Grete Hesla Svegården og Magne Klafstad Kirkens Nødhjelps kontakt: Anne Hammer Juleverkstedkomité: Gruppe 1: Jorunn Selnes, Marianne Aukan, Kjerstin Grønstad Olsen, Anette Basma og Helene Mathisen Gruppe 2: Hanne Hole, Eva Jøssund, Marianne Sekkesæter, Nina Seljeseter og Helene Haugland Kirkenytt Anfinn A. Kolberg, (Hakadal), Mona Kolberg (Hakadal), Torbjørn Olsen (Hakadal), Anne Korsli (Nittedal). Katrine Kjenne (Nittedal) og Thorvald Moi (Nittedal). Anne Hammer (annonser), Ivar Østby (kasserer for Hakadal), Roar Jule- og adventsnummeret. (Foto: Kolberg) 5

6 Ramstad (ansvarlig for distribusjon i Hakadal), Ragnhild Thorstensen (ansvarlig for distribusjon på Rotnes) og Jann-Robert Junker (ansvarlig for distribusjon i Søndre Nittedal) Diakoniutvalg: Hakadal: Gunvor Mørck, Grete Hesla Svegården Nittedal: Agnete S. Gade (leder og repr. fra Nittedal MR) Inger-Johanne Kjuul, samt soknediakon Randi M. Vilberg Trosopplæringsutvalg ( intro ) Trosopplæringsleder Åshild Stordrange, Grete Mugaas (leder), Einar Weider, Anders H. Eriksen (alle tre Nittedal), Torbjørn Olsen, Jorunn Selnes (begge Hakadal) og kateket Dag Jonassen Kirkemusikalsk utvalg Kantor Arnt Frode Strandskogen, fra Hakadal: Ingvar Svegården, fra Nittedal: Bente Birkedal, Ragnhild Thorstensen, Vidar Myhre, Kristin Hurthi Barne- og familiekomite Helene Østby Mathisen, Arja Pettersen, Anette Basma og Torbjørn Olsen 1.5 Frivillige Til sammen har Hakadal menighet en flott liste på ca. 80 frivillige medarbeidere. Det vil bl.a. si ombærere av Kirkenytt, verter ved Veikirken, misjonskontakter, osv. Et stort korps av frivillige stiller også som klokkere og kirkeverter ved gudstjenester i Hakadal kirke. I 2012 var det over 40 personer som var med i denne viktige tjenesten. Utover disse tidligere nevnte frivillige har vi et stort antall medarbeidere / ledere i intro. De frivillige medarbeiderne utgjør bærebjelken i Hakadal menighet. 1.6 Arrangementer Bibeltime med Anfinn Andreas Kolberg Kvinnenes internasjonale bønnedag Familiegudstjeneste med Kirkecamp Påskeverksted Bibeltime med Anfinn Andreas Kolberg Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Familiegudstjeneste med Tårnagenthelg og lek i gymsal 50 års konfirmanter med konfirmasjonspresten Ole Nordhaug (biskop emeritus). (Foto: Østby) 6

7 17.05 Åpent hus i kirkestua Kunst og musikk i kirken med Frithjof Bringager og musikere Kunstutstilling i kirkestua v. Liv Benedicte Nielsen Familiegudstjeneste med tur til Stryken Konfirmantleir for konfirmantene i Hakadal Åpen veikirke Sommerkonsert med Silje Mørck og Arnt Frode Strandskogen Larsok, minnemarkering for St. Laurentius Konfirmantleir for konfirmantene i Hakadal Reunion etter sommerens konfirmantleirer Familiegudstjeneste og høsttakke- og 50 års konfirmantfest Bibeltime med Anfinn Andreas Kolberg Frivillighetsfest i Kirkestua Familiegudstjeneste med utdeling av 4 års bok Ord og toner til ettertanke (allehelgensdag) Familiegudstjeneste med Lys Våken Bibeltime med Anfinn Andreas Kolberg Familiegudstjeneste med utdeling av bøker til barna og brettspillsamling Adventskonsert med Kosak m.fl Juleverksted med adventsstund på Hakadal ungdomsskole Lysmesse Juletrefest på Hagen skole i samarbeid med Fuglåsen vel 2 ØKONOMI Anne Hammer er menighetsrådets kasserer. Menighetens regnskap kan du lese i vedlegg 11. Av inntekter kan vi nevne at det på kollekt er kommet inn kr ,- til egen menighets arbeid noe som er ganske identisk med fjoråret og kr ,- til eksterne formål en økning på ca. kr fra året før. Vi takker for disse midlene. I 2012 har vi brukt penger blant annet på økt stilling til ungdomsarbeider og økt tilskudd til ungdomsarbeidet. Vi ser også at det er økte annonseutgifter dette skyldes blant annet at vi har hatt flere arrangement å annonsere for, eksempelvis bibeltimene. 2.1 Givertjenesten Givertjenesten er en viktig del av arbeidet i Hakadal menighet. Tore Mørck har administrert tjenesten for menigheten. Offentlige midler dekker kun lovpålagte tjenester som gudstjenester, konfirmanter, vigsel og begravelser / bisettelser. Resten av arbeidet vårt må dekkes av andre midler. Denne MRperioden har vi benyttet de Pluss på tur (Foto: intro) 7

8 innsamlede midlene til ungdomsarbeid. Vi ser at innsamlede midler minker og har for 2013 et mål om en ny giv der vi satser sterkt på ungdomsarbeid. I 2012 kom det inn kr ,- noe som er kr. 2750,- mindre enn året før. 3 MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK Døpte Konfirmanter Vigde Gravferd Gudstjenester (på søn- og helligdager) Antall på deltakere (på søn- og helligdager) Antall til nattverd Andre gudstjenester (skole, b.hage og Døli) Antall deltakere på andre gudstjenester (skole, b.hage og Døli) Ofringer VIRKSOMHET (Felles med Nittedal) 4.1 Barne- og ungdomsarbeid «intro» «intro» er en del av trosopplæringsreformen «Størst av alt» og finansieres gjennom den. «intro» jobber for å være en anerkjent og viktig del av barne- og ungdomshverdagen til aldersgruppen 0-18 år i Hakadal og Nittedal. Alt barneog ungdomsarbeid i Nittedal menighet er nå lagt inn under paraplyen «intro». Trosopplæringsutvalget fungerer som et bindeledd mellom menighetsråd og ansatte og er en ressursgruppe for trosopplæringsleder. I år har utvalget arbeidet mye med aldersgruppen 0 10 år, ivaretakelse og rekruttering av frivillige, samt trosopplæringens læreinnhold. Etter at vedtaket om at trosopplæringen blir fullfinansiert i 2013 ble kjent, har utvalget også startet arbeidet med å finne ut hvilken kompetanse vi søker når en ny person skal ansettes i trosopplæringen. «intro» har om lag 160 frivillige medarbeidere som er tilknyttet kontinuerlige eller tidsavgrensede tiltak i Nittedal og Hakadal. I november arrangerte trosopplæringsutvalget en fest for de frivillige i Nittedal kirkestue. Om lag 30 medarbeidere deltok. Her hadde vi blant annet en «drømmeplakat» for «intro» hvor alle fikk skrive ned hva de ønsker fremover for trosopplæringen. Denne vil være med å legge grunnlaget når nye trosopplæringstiltak skal iverksettes. 8

9 Nittedal kirkelige fellesråd vedtok våren 2012 å kreve fremleggelse av såkalt barneomsorgsattest av personer over 15 år som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Dette gjelder også ungdomsledere på konfirmantleir Fadderpakker For å bistå fadderne i å utføre fadderoppdraget startet menigheten i september 2010 med fadderpakker. Under dåpen mottar en av barnets faddere en pose med tre gaver, hvorav én skal gis til barnet hvert år på dåpsdagen: 1. år: Kveldsbønn med bilde av kirken 2. år: Spisebrikke med bordbønn 3. år: CD med kristne barnesanger/salmer og bibeltekster «Min kirkebok» til fireåringene I år mottok 27 4-åringer «Min egen kirkebok» i Hakadal Første søndag i advent Tradisjonen tro ble det også i 2012 delt ut bøker til barn i ulik alder på familiegudstjenesten 1. søndag i advent Hakadal KFUK-KFUM speidere Hakadal KFUK-KFUM speidere har 40 medlemmer fra 7 år og oppover. Andre og tredje klasse heter Oppdagere. Fjerde og femte klasse heter Stifinnere. Sjette til niende klasse er Vandrere, og fra tiende klasse heter det Rovere. Speiderne har sine møter på Hagen skole, men det er mange møter ute med innlagte turer. 1 uka i sommerferien var de på kretsleir sammen med Østfold krets på Maurvangen, der de blant annet gikk opp til Besseggen og over Galdhøpiggen Babysang og Trilletreff Babysang i Hakadal kirkestue har hatt en god oppslutning, og om lag 10 foreldre med babyer møtes annenhver torsdag til en sangstund, lek og lunsj. Babysangen har vært ledet av Silje Ranstorp. Trilletreff har derimot hatt en svekket oppslutning i forhold til tidligere år Nittedal MiniSoul Nittedal MiniSoul er et prosjektkor for barn i alderen 4 til 9 år. Fra 8 til 10 øvelser over et kort høst- og vårsemester. KFUM/K-speider Andreas Selnes i svevet! (Foto: Østby) 9

10 Ved oppstart får barna både cd og tekst med seg hjem slik at de kan lære sangene utenat. Kveldsmaten spises i pausen. Sanger har futt, glede og mening! Koret øver onsdag på Betel. Dirigent er Åse Stiegler med hjelp av Ellen Nerheim, Stian Bekken og Torbjørn Olsen. Det er mellom 20 og 30 barn ved hver øvelse. Koret sang ved to familiegudstjenester i Hakadal, var med på konsert og seminar med jentegruppa «Seven» og holdt konsert på Betel. Samarbeid mellom Hakadal og Nittedal menighet Tårnagenthelg for 3.- og 4. klassinger I januar arrangerte Hakadal menighet for første gang Tårnagenthelg for 30 barn i alderen 8-9 år. Under Tårnagenthelga ble barna satt til å løse oppdrag og mysterier både i og utenfor kirkerommet. Oppgavene var mangfoldige, fra å tolke vanskelige hebraiske koder og reise tilbake til Jesu tid, til å løse oppgaver fra brevduene i kirketårnet. Helga ble avsluttet med gudstjeneste på søndagen hvor tårnagentene deltok med drama, sang, tekstlesning og forbønner Nittedal SoulChildren Nittedal SoulChildren er et Tweens-kor (4.- 8.klasse) som har øvelser annenhver torsdag på Betel på Rotnes. Fokus er på det musikalske, det åndelige og det sosiale. Vi varierer med dans. Det serveres kveldsmat hver gang. SoulChildren har ca. 40 medlemmer og ledes av Hanne Furuseth Weider, Einar Weider og Gunhild Sand. Samarbeid mellom Hakadal og Nittedal menighet Adventsstund med juleverksted Adventsstund med juleverksted er en årlig førjulstradisjon i Hakadal som trekker mange barn og voksne. Arrangementet holdes på Hakadal ungdomsskole, og i år var det ca. 80 personer til stede. To komiteer jobber annethvert år med å utarbeide ideer til juleverkstedet og står for selve gjennomføringen av arrangementet. Det var bevertning, utlodning og andakt Juletrefest Hakadal menighet og Fuglåsen Vel inviterte til juletrefest på Hagen skole fredag 28. desember. Mange familier tok turen innom. Tradisjonen tro spilte Liv Sørensen, Roar Ramstad stilte som nisse, og Haldis Østby var med å arrangere sammen med flere medlemmer i menighetsrådet. Juletrefest på Hagen skole. (Foto: Østby) 10

11 Lys våken I november arrangerte menigheten for første gang Lys våken med overnatting i kirken for 5.klassinger. Arrangementet erstatter Kirkecamp og har stort sett samme oppbygging og innhold. Lys våken 2012 hadde 24 deltakere. Vi valgte å gå over til Lys våken for å dra nytte av stordriftsfordeler med PR-materiell og mer, da dette er et nasjonalt breddetiltak som gjennomføres i kirker over hele landet første helg i advent Prepluss Prepluss er en «tweens-klubb» for alle i 6. og 7. klasse. Fra august åpnet vi for 5. klassinger i tillegg. Prepluss er en forsmak på ungdomsklubb, har samlinger annenhver fredag på Betel kl og er for alle i bygda. I løpet av kvelden spiller vi Playstation, spill, spiser mat, har en andakt og ber Fadervår sammen. Om lag 10 barn møtes per samling PLUSS ungdomsmiljø Pluss ungdomsmiljø er et lavterskeltilbud for ungdommer i hele bygda fra 8. klasse og oppover og ledes av ungdomsarbeider, trosopplæringsleder og et styre av 9 ungdommer. Pluss er hver fredagskveld på Betel. Økningen i oppslutning fra 2011 fortsatte i 2012, og ca ungdommer er innom på vanlige Pluss-kvelder. Pluss er midtpunktet i ungdomsarbeidet slik at både konfirmanter og deltagere på lederkurs har en tilknytning til Pluss. Våren 2012 hadde vi Pluss Storkafé en fredag i måneden med underholdning og sceneshow. Etter en vellykket lovsangkveld med om lag gjester i mai, valgte vi å legge ned storkafé og erstatte det med Pluss SOUL (Sing Out Loud). Dette er et ungdomsmøte med gudstjenestepreg hvor de eldste ungdommene har regien. Både storkafé og Pluss SOUL har samlet ungdommer: konfirmanter, deltagere på lederkurs i tillegg til ungdommer som pleier å være på Pluss. I 2011 rekrutterte vi 9 nye frivillige voksenledere fra Oslo, og denne rekrutteringen har fortsatt. Pluss hadde 14 frivillige voksenledere i Pluss I september startet 16Pluss opp som et tilbud til alle elever fra videregående skoler. De samles annenhver søndag til middag, samtale og gudstjenestefeiring. I tillegg utgjør 16Pluss ulike tjenestegrupper; lovsang, kafé, media, KRIK og Pluss SOUL. På denne måten er videregåendeelevene med og tar ansvar for de ulike delene av Pluss virksomhet. Alle tjenestegruppene ledes av én eller flere voksenledere. Om lag 30 ungdommer er aktive i 16Pluss. Lovsangsteamet på Pluss (Foto: intro) 11

12 KRIK Pluss Høsten 2012 startet KRIK (KRisten IdrettsKontakt) Pluss opp fredagstreninger på Rotnes skole. Her er det idrett, lek og andakt, som ledes av ungdommer fra Pluss, samt voksenledere. KRIK er koblet til Pluss på den måten at man går samlet opp til Betel etter treningene. KRIK samler i gjennomsnitt 10 ungdommer hver fredag Lederkurset 101 Lederkurset er for fjorårskonfirmanter i Nittedal og Hakadal og har som mål å gjøre deltakerne bedre kjent med seg selv og med Jesus, samt at de skal bli utrustet som ledere. Lederkurset følger skoleåret, og sommeren 2012 avsluttet 45 ledere lederkurset med å være ledere på sommerens konfirmantleir. Ved oppstarten av nytt kurs på høsten var oppslutningen som vanlig stor, med 65 nye, motiverte fjorårskonfirmanter Pluss ledertur Både i vår og i høst arrangerte Pluss turer for de unge lederne i menigheten. I februar og oktober dro hhv. 60 og 80 ungdommer til Skogstad leirsted for å bygge felleskap og lære mer om det å være en god leder med Jesus som forbilde. De eldste ungdommene i Pluss bidro med undervisning, både i teori og praksis. Første helg i mai var om lag 50 konfirmantledere samlet på Dalen leirsted for å planlegge sommerens konfirmantleirer. I september arrangerte 16Pluss tur til Dalen med om lag 25 deltakere Trosopplæringskonferansen I oktober deltok 9 medarbeidere fra både Nittedal og Hakadal menighet på trosopplæringskonferansen i Lillestrøm. 4.2 Voksenarbeid Nordre Hakadal Misjonsforening Misjonsforening for Det Norske Misjonsselskap. De har 8 medlemmer og møtes fire ganger i året. Kontaktperson: Grete Hesla Svegården Hakadal Normisjon Tilknyttet Normisjon, Region Øst. Møtes en gang i måneden. Kontaktperson: Magne Klafstad. Høsttakkefest med Bygdekvinnelaget. (Foto: Østby) 12

13 4.2.3 Kirkeringen Hakadal kirkering har samlinger en gang i måneden. De ordner med blomster på alteret i vårhalvåret og vasker konfirmantkapper og dåpshåndklær. Kontaktperson: Margrethe Ljåstad Åneby bibelgruppe Åneby Bibelgruppe har 8 medlemmer. Møtes annenhver mandag Hakadal bibelgruppe Hakadal Bibelgruppe har 5 medlemmer. Kontaktperson Kjerstin Grønstad Olsen Jobs venner bibelgruppe Jobs venner har 8 medlemmer fra Hakadal og Nittedal. Møtes ca. en gang i måneden Markusplassen bibelgruppe Bibelgruppen har 6 medlemmer. Møtes ca. en gang i måneden Nittedal og Hakadal Y s Men s Club Y s Men s Club har 17 medlemmer. De har faste månedlige møter på Hauger med et interessant program. Møtene er åpne for alle Veikirken I 2012 holdt Veikirken åpen fra Åpningstid mandag fredag fra kl Det var 20 frivillige som byttet på å være vertskap i kirkestua og kirken. I Kirkestua var det kafé med salg av vafler, kaffe, te, brus og prospektkort. I sommer hadde kunster Liv Benedicte Nielsen utstilling. Bildene var til salgs. Mo-sletta aktivitetssenter hadde også utsalg av flotte, selvlagede produkter. Det ble også solgt plakater til inntekt for orgelet og Hakadal kirkes jubileumsbok. 360 har vært innom veikirken i sommer, mest lokalbefolkning, men også fra Norden, Europa og USA. Besøket er høyere enn i fjor. De som var innom kafeen i kirkestua etter sommerkonserten, er med i dette tallet. Veikirken er en viktig sosial møteplass Kirkekaffe Det har vært kirkekaffe etter hver gudstjeneste i Hakadal. Ansvaret for kirkekaffen er fordelt mellom frivillige i kirka og ble ledet av Ingvil Lund, Grete Hesla Svegården og Monica Tikkanen Kunsthåndverk til salgs under Veikirken (Foto: Østby) 13

14 Andakter Det er månedlige andakter og gudstjenester (regelen en andakt og en gudstjeneste i måneden) på Døli pleie- og omsorgssenter. Prest / diakon og kantor / organist er faste medvirkende. Sanglaget, som nå er avviklet, inviterte også til samling en gang i måneden på Døli. Mange beboere og dagpasienter setter stor pris på menighetens samlinger. Når man ikke lenger kan besøke kirken, er det desto viktigere at kirken kommer på besøk. Det er også samtalegrupper på MS-Senteret. Tidligere var dette andakter som i 2011 ble omgjort til samtalegrupper. Samtalegruppene ledes av soknediakon og prestene. Besøkene på MS-senteret er viktige og meningsfulle. 4.3 Orgelkomiteen Orgelkomiteen har jobbet jevnt og trutt, og målet for full finansiering er i sikte, mye på grunn av en stor gave på kr. 1. million som sparebank1-stiftelsen overleverte til orgelkomiteen i vår. En stor takk til alle som bidrar og allerede har bidratt, både ved gaver, donasjoner og arbeidsinnsats. Følgende medlemmer sitter i orgelkomiteen: Marit Aabel, Tom Christophersen, Anne Hammer, Laila Tanner Søderqvist, Vidar Myhre og Nils Thomas Fearnly. Fra kirkestab: Kirkeverge Torfinn Bø og Merete Eielsen Strandberg og Arnt Frode Strandskogen. På litt over tre års arbeid er saldoen nå kr ,- 5 BYGNINGER OG EIENDOM 5.1 Kirken og kirkegården Kirken ble like etter påske stengt i to uker for vedlikehold. Teppene i koret og i midtgangen ble fjernet og gulvene slipt og behandlet. Det ble også installert beskyttelse på ovnene under kirkebenkene. Se ellers årsmelding fra Nittedal kirkelige fellesråd. 5.2 Kirkestua I Kirkestua har det i løpet av 2012 vært et høyt aktivitetsnivå. Vi kan nevne blant annet kirkekaffe, trilletreff, babysang, konfirmantundervisning, speideren, formiddagstreff, åpen veikirke med kafé, andre møter og samlinger. Det er anledning til å leie Kirkestua for ulike arrangementer. Sliping av kirkegulv Haldor Ringstad, Vidar Myhre og Kåre Ljåstad.( Foto: Olsen) 14

15 6 DIAKONI (Felles med Nittedal) 6.1 Diakoniutvalget Hakadal: Gunvor Mørck, Grete Hesla Svegården Nittedal: Agnete S. Gade (leder og repr. fra Nittedal MR), Inger-Johanne Kjuul, samt soknediakon Randi M. Vilberg. Antall møter: 5 Diakoniutvalget drøfter og planlegger arbeidsmetoder og satsninger for kommende år. Dette nedfelles i lokal diakoniplan etter gjeldende plan for diakoni fra Kirkerådet. Diakoniutvalget gjennomfører ulike tiltak ut fra diakoniplanen og er et viktig faglig forum for soknediakonen. Soknediakonen har for øvrig et bredt samarbeid med ulike instanser og er medlem av kommunens psykososiale kriseberedskap og representantskapet i Kirkens SOS i Borg. Soknediakonen deltar i enkelte gudstjenester, særlig forbønnsgudstjenester og er medliturg ved gravferd der det er naturlig. 6.2 Kontinuerlige tiltak Formiddagstreff 9 formiddagstreff har vært avholdt i Hakadal kirkestue. En stab av frivillige medarbeidere gjør en flott innsats med praktisk og innholdsmessig tilrettelegging på alle områder. Det vektlegges variasjon i programinnholdet. Formiddagstreffene har høy trivselsfaktor og dekker et viktig behov for sosialt og åndelig fellesskap for mange Besøkstjenesten Frivillige diakonimedarbeidere er med i besøkstjenesten. Soknediakonen har hjemme- / sykebesøk, sjelesorgsamtaler, skriftemål, soknebud og forbønnshandlinger, totalt 57 slike i Totalt 30 frivillige diakonimedarbeidere gjør ulike tjenesteoppgaver Sorggrupper Sorggruppene koordineres via Sorgstøttesenteret ved Ahus. Soknediakonen, som har ansvaret for oppfølging av etterlatte i bygda, melder behov inn til Sorgstøttesenteret, og gruppene settes sammen derfra. Ca. 35 grupper totalt i 2012, hvorav soknediakon ledet to grupper, henholdsvis sammen med gestaltterapeut og fysioterapeut. Sorggrupper for enker / enkemenn over 60 år ledes av diakoner på Romerike på omgang, henholdsvis Øvre og Nedre. Et års minnemarkering for 22. juli. (Foto: Østby) 15

16 6.2.4 Samtalegruppe Bibel / samtalegruppe startet i forlengelse av temakveld høst 2011 i Nittedal kirkestue. 7 samlinger i 2012, gruppeledere er Anine Woodhouse og soknediakon Andakter / gudstjenester på Skytta og Døli Soknediakonen inngår i fast turnus sammen med prestene om andakter og gudstjenester på Skytta og Døli. Totalt 48 andakter og gudstjenester i Gudstjenester - for alle - og som er tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming Det holdes tilrettelagte gudstjenester for hele prostiet i Fjellhamar kirke fire ganger i året, samt en i Øvre Rælingen kirke. Ansvar for gudstjeneste og kirkekaffe går på omgang mellom menighetene. Soknediakonen er med i styringsgruppen som har 4 planleggingsmøter i året. 6.3 Avgrensede tiltak Medarbeidersamlinger Det ble holdt fest for frivillige diakonimedarbeidere i Nittedal kirkestue i januar. Diakoniens dag i Ås kirke i mars favnet ansatte og frivillige fra hele bispedømmet. «Hjerter som ser» har vært et samarbeidsprosjekt fra 2007 mellom A-hus og menighetene på Romerike. Som en videreføring av dette ble det holdt kurs for frivillige medarbeidere i november, ledet av prosjektleder Kristine Værnes Allehelgensdag De pårørende som kirken har hatt møte med i forbindelse med gravferd siste år, ble spesielt invitert til kirkene Allehelgensdag 4. november. I tillegg til gudstjenestene ble det invitert til Ord og toner til ettertanke i Hakadal kirke. Dette arrangementet favner bredt, og mange gir uttrykk for at de setter pris på dette tiltaket. 7 UNDERVISNING (felles med Nittedal) 7.1 Konfirmanter Kateketen hadde hovedansvaret for alle kirkelige konfirmanter i kommunen. I 2012 var det i alt 211 konfirmanter i Nittedal kommune. Undervisningen er fordelt på tre steder: Hakadal, Rotnes og Søndre. Kateketen En av fem konfirmasjonsgudstjenester.( Foto: Østby) 16

17 har undervisningen i Søndre, kapellanen i Nittedal har Rotnes, og soknepresten i Hakadal har Hakadal. Konfirmantene er fordelt på sommerlinje og vinterlinje. Undervisningsperioden var november til mai. Sommerlinjen har undervisning annenhver uke og vinterlinjen hver uke. Kateketen deltok i alle konfirmasjonene for Rotnes, Søndre og Hakadal og på to av de tre leirene på Mesnali Leirsted ved Lillehammer. 66 ungdommer ble konfirmert i Hakadal kirke i Undervisningsstedet var Hakadal Kirkestue. Konfirmantene gjorde en formidabel innsats i årets fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp og klarte å samle inn over kr. i kommunen (Nittedal:Kr / Hakadal: Kr ,-). 7.2 Kirke/skole samarbeid Alle 5.klassetrinn i kommunen deltok på et ca. to timers opplegg i Nittedal eller Hakadal kirke. I dette samarbeidet arbeides det med flere viktige tema innen faget RLE (Religion, Livssyn og Etikk), blant annet kirkerom, kirkehistorie, kunsthistorie, kirkeåret og symbolfarger med skriftlige opplegg. Det serveres varmt drikke eller liknende. Lærere og elever setter pris på dette tilbudet. 8 KIRKEMUSIKK, KOR OG KONSERTER (felles med Nittedal) Oppslutningen om arrangementene var god, selv om den var litt lavere enn året før. Både Ole Paus-konserten og Gospelkorets konsert trakk mange mennesker, noe som viser at dette er attraktive tilbud til befolkningen. «Mot julenatt» lille julaften ble en suksess, og menighetens egne krefter arrangerte dette med glans i kantors sykefravær! Solister, forsangere, kor og korps ble engasjert ved forskjellige gudstjenester. Samarbeidet med det lokale kulturliv har vært og er en viktig og åpen dør inn til kirken for mange. Det er et stort arbeid med det musikalske til begravelser og vielser i begge sokn. Solister skal øve, musikalsk innhold avtales og forberedes. Vi får gode tilbakemeldinger på at dette er viktig for folk flest. Nittedal SoulChildren og MiniSoul har deltagere fra hele bygda. Det er viktig med musikalsk opplæring og gode kristne sanger og deltagelse i menighetens liv. Vi er glade for dette arbeidet. Se punkt og Cantus Novus er vårt solistensemble. Dessverre var det ikke mulig å få tildelt vikar under kantors sykemeldingsperiode, noe som ensemblet har lidd SoulChildren. (Foto: intro) 17

18 under. Gode sangere som vil satse på godt fremmøte og som kan noter, har deltatt i koret og gitt fine opplevelser også i Forsangergrupper er initiert og drives av kantor og organist. Det er fremmøte en time før de respektive gudstjenester. Nittedal Gospelkor med sin dirigent Heidi Smith Solevåg er et meget godt kor og et viktig kulturelt ekspanderende tiltak. Øvelsene foregår i Nittedal kirkestue. Etter over 30 års virksomhet ble Nittedal sanglag lagt ned i desember av aldersmessige årsaker. De har trofast deltatt på andaktene på Skytta-bo- og servicesenter og på Døli pleie- og omsorgssenter. Et musikkutvalg ble etablert i 2012 med det formål å planlegge, arrangere og være pådriver for det gode arbeidet mange gjør for den kirkelige kultur i bygda. Det er store forventinger til utvalgets arbeid. 9 PRESTETJENESTEN 9.1 Felles for prestetjenesten Prestene i Hakadal og Nittedal er ansatt i Nedre Romerike prosti og har Hakadal og Nittedal sokn som sine arbeidsområder. Prestene har beredskapsvakt for hele prostiet ca. 4 uker i året hver. Som alltid står gudstjenester og kirkelige handlinger i glede og sorg i fokus for menighetsprestetjenesten. Det er en stående utfordring å kvalitetssikre dette arbeide og ikke minst forberedelse og oppfølging til begivenheter i glede og sorg. I januar ble vår nye sjef, biskop Atle Sommerfeldt, vigslet til tjeneste. Store konfirmantkull og økning i ungdomsarbeid preger også tjenesten. De tre prestenes spesialfelter vil komme fram i punktene under. «Kapellanen i Nittedal og Hakadal» har fått endret stillingsbetegnelse til «Kapellan i Nittedal». Ukentlige tirsdagssamlinger i prostilag ledet av prosten er med å skape teamfølelse i prostiet. 9.2 Sokneprest Hakadal Soknepresten i Hakadal er ansatt i Nedre Romerike prosti og har Hakadal sokn som sitt tjenestested. Soknepresten sitter i Hakadal menighetsråd og i arbeidsutvalget for menighetsrådet. Han sitter også i Barne- og familiekomiteen i Hakadal menighet som jobber mye med å utvide tilbudet rundt familiegudstjenester (SuperSøndag) og det generelle barne- og familiearbeidet. Soknepresten har undervisningen for konfirmantene i Hakadal og har i 2012 også drevet barnekoret «MiniSoul» på Familiegudstjeneste. ( Foto: Østby) 18

19 Betel sammen med gode medarbeidere. Han har i 2012 vært representant for Hakadal menighetsråd i styringsgruppa for trosopplæringen «InTro» og i redaksjonskomiteen for menighetsbladet «Kirkenytt». I tillegg til dette sitter han i en arbeidsgruppe som ser nærmere på samarbeidet mellom prestetjenesten på Akershus universitetssykehus og menighetene i lokalmiljøet. Han sitter også i den kommunale fokusgruppa for «Vi bryr oss» i Hakadal (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Soknepresten er LRS-prest (Lokal redningssentral) for Romerike politidistrikt og har i 2012 jobbet mye med øvelsen «TYR 2012». Soknepresten i Hakadal har i 2012 også vært engasjert som foredragsholder innen tema «holdninger og etikk» i kommunen. Ellers er soknepresten sammen med de andre prestene jevnlig engasjert i gudstjenester, andakter og samtaler på Døli, Skytta og MS-Senteret. Det er også mange som ønsker samtaler og sjelesorg. Han inngår sammen med de andre prestene på Nedre Romerike i beredskapsvakttjenesten. 9.3 Sokneprest Nittedal Soknepresten har Nittedal sokn som tjenestested, sitter i Nittedal menighetsråd, er geistlig vararepresentant i fellesrådet og er medlem i Menighetsutvalget for Søndre. Planlegging av gudstjenestene i soknene er noe som soknepresten holder spesielt i. Han leder stabens fagmøter. Gudstjenester og kirkelige handlinger preger også sokneprestens tjeneste i stor grad, på alle 3 prekensteder og på Skytta og Døli. På MS-senteret har vi svært positive tilbakemeldinger på gruppesamtaler. Soknepresten jobber mest med gravferd i Søndre og bruker en del tid på oppfølging av pårørende og andre som trenger besøk og samtale (i hele bygda). Soknepresten sitter i Psykososialt Kriseteam i kommunen. Soknepresten har månedlige gruppesamtaler på kommunens aktivitetssenter som i mai ble flyttet fra Mosletta til Solli. Han er også med i prostiets beredskapsvakt. Han har vært leder i Presteforeningens lokallag i Nedre Romerike og medlem av PFs (Presteforeningen) Generalforsamling i februar. Han har vært kretsleder i Oslo & Akershus krets av Sjømannskirken / Norsk kirke i utlandet (et frivillig verv men det tas med her da det har preget noen gudstjenester og kirkekaffesamlinger). Minnegudstjenesten i Hakadal kirke søndag 22. juli med ordfører og mange til stede var en spesiell gudstjeneste dette året. Utenfor prostiet er soknepresten medlem av 'Arbeidsgruppe for retrett og åndelig veiledning i Borg bispedømme' og har i den egenskap ansvar for Utdeling av «Fadderpakker» (Foto: intro) 19

20 tilrettelegging og gjennomføring av pilegrimsretrett for ansatte (i 2012 fra Kvam til Hjerkinn). Han er med i biskopens rådslag for dette arbeidet. Nittedal menighet er blitt opptatt som medlem av Pilegrimssenter Oslo, og soknepresten er valgt inn i styret for senteret som fast medlem (menighetsrådsleder er varamedlem). Senteret har ansvar for koordinering og tilrettelegging av pilegrimsaktivitet i vår landsdel, og det arbeides med et pilegrimssenter ved Gamle Aker kirke. Han er medlem av Y s men og ser dette som en del av tjenestens kontaktflate. 9.4 Kapellan Nittedal 2012 har vært et innholdsrikt år. Blant prioriterte arbeidsområder for kapellanen er oppfølging av familiearbeid og arbeidet blant tweens og ungdom. Ellers gjøres en del arbeid i utvalg og team; kapellanen sitter i Nittedal kirkelige fellesråd, styringsgruppa for trosopplæring, menighetsutvalget / gudstjenesteutvalget, voksenledergruppa i Pluss og Fokusgruppe «Vi bryr oss» for søndre Nittedal. Kapellanen har for øvrig - sammen med de andre prestene - jevnlig gudstjenester og andakter på Døli og Skytta, og er med i beredskapsvakttjenesten for Nedre Romerike. 10 AVSLUTNING Enda et år har gått, og vi kan se tilbake på et år med vekst og framgang for folk flest. At Norge som nasjon er skånet for de prøvelser som det meste av Europa står midt oppe i, er vanskelig å fatte. Vår takk går til Gud for de rike velsignelser. Året 2012 vil også bli stående i historiebøkene som det året kirkens egne organer fikk utnevne sin første biskop. Lokalt kan vi se tilbake på 2012 som et godt arbeidsår. Mye verdifullt arbeid er gjort av stab, råd og frivillige. Vi har mye å glede oss over i Hakadal menighet. Oppslutningen om gudstjenestene og menighetens ulike arrangementer vokser. Spesielt gledelig er oppslutningen om kirkelig konfirmasjon og tilstrømningen til de ulike arrangementene for ungdom på Betel. Stab og menighetsråd har dette året arbeidet med flere viktige saker. Her bør nevnes «Lokal grunnordning for gudstjenesten» og «Virksomhetsplan for Nittedal-kirkenes ansvarsområder ». Førstnevnte sak ble sendt biskopen til godkjenning, mens virksomhetsplanen som omhandler trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og Sommerleir for konfirmantene (Foto: intro) 20

21 menighetsbygging, kirkevekst og misjon, ble vedtatt på et fellesmøte mellom menighetsrådene i november. En annen viktig sak for menighetsrådet var vedtaket om utvidelse av ungdomslederstillingen. Som nevnt over vokser ungdomsarbeidet, og ungdomsleder ønsket å bruke noe mer tid til våre ungdommer. Dette setter vi stor pris på, og menighetsrådene vedtok å utvide stillingen fra 30 til 50 prosent. Det betyr økte kostnader for menigheten. Vedtaket ble gjort i forvissning om at mange vil være med å bidra til dette viktige arbeidet. Menighetsrådet har også vedtatt å restarte givertjenesten. Pengene som kommer inn, vil utelukkende gå til finansiering av ungdomslederstillingen. Menighetsrådet har også vedtatt at to av tre ofringer i måneden skal gå til egen menighet. Da det nye menighetsrådet startet opp sitt arbeid, ønsket rådet å sette fokus på gudstjenesten. Tanken var at familiegudstjenesten skulle få «nogo attåt» slik at barn og foreldre kunne gjøre noe sammen etter gudstjenesten. Supersøndag har kommet som et nytt og friskt tilbud, spesielt med henblikk på barna. Til slutt vil menighetsrådet få takke alle ansatte og frivillige for vel utført arbeid. Oppgavene er mange, noen små, andre store, men i fellesskap kan det meste bli gjort. Vi hilser med noen vers fra Filipperne 4,8-9: Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere. Ingvar Svegården Leder Torbjørn Olsen Sokneprest 21

22 11 VEDLEGG 1: Regnskap 11.1 Hakadal Menighet årsregnskap 2012 Regnskap Regnskap Budsjett Kontonr Kontonavn 3010 Ofringer Hakadal Menighet Ofringer Eksterne formål Videresendte offer Veikirke Arrangementer Gaveinntekt Givertjenesten Renteinntekter Sum inntekter Barnearbeid/Dåps/trosoppl æring 4210 Støtte ungdomsklubb Ungdomsleder Veikirke Diakoni Tilrettelagte Gudstjenester Kurs-Voksne Kirkemusikalske Formål Kirkekaffe etc Arrangementer Annonser gaver/blomster Gave/støtte til organisasjoner Utstyr kirke/kirkestua/kirkegården 6800 Kontorrekvisita Bank og kortgebyr Sum kostnader Underskudd

23 11.2 Hakadal Menighetsråd Balanse Eiendeler 1251 Historiebøker 8 700, , Andre kortsiktige fordringer , ,00 note Brukskonto , , Givertjenesten , , Gavekonto Orgel , , Kapitalkonto , ,55 Sum Eiendeler , ,54 underskudd , Annen egenkapital , ,39 Sum Egenkapital , , Avsetning orgelfond , , Annen kortsiktig gjeld , ,00 note 2 Sum gjeld , ,90 Sum Egenkapital og gjeld , ,54 Anne Hammer Kasserer Ingvar Svegården leder Hakadal Menighetsråd Note 1 Onsdagsklubben 1500 KRIK.dobb.bet kr 800 Note 2 Bøker til utdeling 3238 Juletrefest

24 11.3 Hakadal menighetsråds budsjett 2013 Hakadal menighet Budsjett 2012 Regulert budsjett 2012 Budsjett 2013 K.nr Kontonavn 3010 Ofringer Hakadal Menighet Ofringer Eksterne formål Videresendte offer ikke videresendt 3110 Veikirke Arrangementer Gaveinntekter Givertjenesten Fra Kapitalen Barnearb.dåps.tro opplæring Ungdomsklubb * Ungdomsleder Veikirke Diakoni tilrettelagte gudstj Kurs Voksne Kirkemusikalske formål Kirkekaffe etc Arrangementer Annonser gaver/blomster Gaver/Støtte Organisasjoner Utstyr krk/krk.stua/krk.gård lysestake registrering verdier 6800 Kontorrekvisita Bank og kortgebyr Underskudd

25 11.4 Menighetsblad for Hakadal regnskap 2012 Balanse Bank 1/ , ,14 Gjeld 1/ , ,75 Overskudd 2 416, , , ,39 Bank 31/ , ,39 Gjeld 31/ , ,00 Egenkapital 31/ , ,39 Resultatregnskap Inntekter 3110 Gaver abb. Nr , , Gaver abb. Nr , , Annonser 6 325, , Rente inntekter 54,00 60,00 SUM Inntekter , ,00 Utgifter 4610 Trykking , , Rekvisita og utstyr 5 500, , Bank gebyr 3,00 4,00 Overskudd 2 416, ,00 SUM Utgifter , ,00 25

26 12 VEDLEGG 2: Virksomhetsplan / utviklingsplan for Nittedalkirkenes ansvarsområder Innledning til Virksomhetsplan Nittedal kommune ligger på Nedre Romerike, nord for Oslo. Det er en gammel skog- og jordbrukskommune som siden 1960-tallet har vært og fortsatt er i sterk vekst og utbygging. I Nittedal Kirkelige Fellesrådsområde (tidligere prestegjeld) er det to menigheter, Nittedal og Hakadal. Vi har to gamle kirkebygg som skal romme tilbud om kirkelige handlinger fra vogge til grav for ca medlemmer. Menighetene har hvert sitt folkevalgte råd til å lede virksomheten. De ansatte, prester, organister, kateket, diakon, trosopplæringsleder, ungdomsarbeider m. flere arbeider i og for begge menighetene med Fellesrådet og Bispedømmerådet som arbeidsgivere. I praksis er det også et livskraftig menighetsarbeid i Rotnesområdet, selv om dette området ennå ikke er skilt ut som eget sokn og fremdeles mangler kirke. Mye av virksomheten der drives i leide lokaler bl. på Betel, etter at Menighetshuset måtte stenges. Ungdomsarbeidet vokser stadig og det er et stort behov for større og mer egnede lokaler til kirkens virksomhet i en ny tid. Nytt kirkebygg er nå tatt med i planene for utbygging av sentrumsområdet i midtbygda. Kommunestyret og Kirkelig fellesråd er i gang med de konkrete planene. Planarbeidet for virksomheten i Nittedal er nesten fullført. Vi har utarbeidet lokale planer i trosopplæring, diakoni og har utkast til lokal plan for kirkemusikk. Menighetsrådene har i begynnelsen av sin periode hatt plansmie i samarbeid med ansatte og frivillige utvalgsmedlemmer. Arbeidet fra denne samlingen er samordnet og nedfelt i denne planen for rådenes videre arbeid. Med den norske kirkes og menighetenes visjoner som overbygning og lovverket/ Kirkeloven som fundament og plattform for virksomheten, har vi valgt ut noen utviklingsområder. Mye var satt i gang av tidligere råd og må derfor følges opp i denne perioden, f. eks Trosopplæringsreformen og gudstjenestereformen. Oppgaver videre vil være å revidere Fellesrådets handlingsplan og menighetsrådenes budsjetter slik at disse støtter og muliggjør den utviklingen planene beskriver. Det vil også være behov for flere frivillige medarbeidere og faste givere og vi må lage plan for hvordan vi skal ivareta og følge opp disse og hvem som skal gjøre det. Vi har valgt å ha en plan for hvert virksomhetsområde for å få oversikt og sammenheng med de sentrale og lokale planene. Ulempen ved denne utformingen er at virksomheten blir for sektordelt. 26

27 For å se helheten i menighetsarbeidet, er det viktig at rådene jevnlig kartlegger mål og tiltak der virksomhetsområdene «møtes». Et eksempel kan være barnekorarbeid som også kan være gudstjenestefornyelse, trosopplæring og diakonal virksomhet. Alle møtesteder vil være diakonale osv. Det er viktig å tenke tverrfaglig og helhetlig for både ansatte, utvalg og råd. Det kan være god ressursforvaltning og skape nye tilbud og innfallsvinkler for vekst og liv. Sammen er vi sterke. Denne styrken erfarer vi i gudstjenestefelleskapet om Ordet og sakramentene. I kirken finner vi kilden til liv og kreativitet og der utfordres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Mesteren sa: «der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» og «Se, jeg er med dere inntil verdens ende.» Nittedal november 2012 Nittedal menighetsråd Hakadal menighetsråd Nittedal kirkelige fellesråd 27

28 KIRKENS VISJONER Den norske kirke v/ kirkerådet: «I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke» Nittedal kirke v/ menighetsrådet: «Mennesker mangfold muligheter Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs for livet» Hakadal kirke v/menighetsrådet: «Nær Kristus i ord og handling. Himmelvendt og jordnært.» Menighetsrådenes hovedformål (Kirkeloven 9): «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjente med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.» Kirkelig fellesråds oppgaver (Kirkeloven 14): «Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker b) anlegg, drift og forvalting av kirkegårder c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det f)----- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring» (trosopplæring) KFR: foretar tilsettinger og har arbeidsgiveransvar, forvalter inntekter og formue knyttet til kirkefond, tilskudd fra stat og kommune. Kommunens økonomiske ansvar (Kirkeloven 15) 28

29 ARBEIDSOMRÅDE: DIAKONI ÅR MÅL OG DELMÅL TILTAK ANSVAR Vi har etablert «Være snill»- dagen/ Diakoniens dag Vi har 40 nye frivillige Vi har utredet frivillighetsarbeid og behov for Frivillighetskoordinator Vi har etablert 3 nye møtepunkt Vi arrangerer «Være snill»- dagen/ Diakoniens dag for første gang Vi har 10 nye frivillige Vi har ett nytt møtepunkt Vi har 10 nye frivillige Vi har tilbud om Hvile og Stillhet Inspirerer og informerer om «Være snill»- dagen/ Diakoniens dag Vi tenker og handler som grønn menighet. Vi har en god Diakoniplan for vårt ansvarsområde som basis for valg av satsningsområder Vi inviterer nye til felleskap og tjeneste Vi har 5 nye frivillige Utreder mulighet for i Nittedal «Være snill»-dagen/ Diakoniens dag Diakoni blir integrert i alle andre ledd og aktiviteter i menighetene Inviterer nye til felleskap og tjeneste Bruker Kirkestua som selvfølgelig møteplass Diakoni er integrert i alle andre arbeidslag og aktiviteter i menigh. Inviterer nye til felleskap og tjeneste, finner ildsjeler/ Bruker Kirkestua som møteplass Inviterer nye til felleskap og tjeneste Stillerommet i kirkestua er i bruk og noe «bemannet» Vi drar sammen på Retreat planlegger og gjennomfører tiltakene. Forslaget til Diakoniplan justeres og sendes til vedtak Inviterer nye til felleskap og tjeneste Diakon og stab, Alle utvalg og råd Diakoniutvalget og diakon «Diakon og stab, Alle utvalg og råd Diakoniutvalget og diakon Diakoniutvalget «og diakon «Vedtas av rådene Diakon og diakoniutvalg UTØVENDE: DIAKON OG UTVALG RESSURSBEHOV FR(handlingsplan) MR Tidsbruk Ansatte prioritere oppg. alle deltar Økt rammer og opprettet en ny stilling Tidsbruk: Tidsbruk: Tidsbruk: Øke rammene- økt givertjeneste VURDERING TIDSPUNKT MR-møte november 15 Årsmøte mars 16 MR-møte desember 14 Årsmøte mars 15 MR-møte desember 13 Årsmøte mars 14 MR- møte desember 12 Årsmøte mars 13 29

30 ARBEIDSOMRÅDE: TROSOPPLÆRING OG TROSOPPLÆRINGSUTVALG ÅR MÅL OG DELMÅL TILTAK ANSVAR UTØVENDE: KATEKET, INTROSTAB RESSURSBEHOV FR(handlingsplan) MR VURDERING TIDSPUNKT Vi har Ungdomsarbeider i 100% stilling Vi har Trosopplæringsledere i 2x100% stilling Vi har egnede lokaler til arbeidet Vi har 20 nye «ikke-kirkeaktive» foreldresom frivillige medarbeidere Vi er aktive på «Være snill-dagen»/ Diakoniens dag Forhandle om økning av kirkens budsjettrammer Øke givertj. til 50 faste givere Byggingen av Rotneskirken er godt i gang, Kirkestuene brukes og andre lokaler leies ved behov. Vi skaper kontaktpunkter og fellesskap og inviterer til deltagelse. Kirkeverge, Fellesråd og MR «Krk.felleråd og Nittedal kommune Stab og utvalg FR bevilgning Kr. Trosopp.bevilgning Målrettet prioritering av penger og ansatte Kirkestua er i bruk Kirke på Rotnes er påbegynt Rådsmøte november 15 Årsmøte mars Vi deltar på «Være snill»-dagen. Vi har tilbud til aktiviteter for unge flere stederi bygda Vi har aktivitetstilbud som appellerer til gutter ogjenter som liker mer fysiske utfordringer og spenning Vi rekrutterer foreldre fra breddetiltak som frivillige medhjelpere. Alle grupper og ledere planlegger og motiverer Lage plan og finne ledere til nye tilbud Tar kontakt med KRIK og speidergrupper for å etablere samarbeid om dette Alle utvalg og råd Stab, utvalg og frivillige Tidsbruk: Penger til materiell og utstyr Rådsmøter desember 14 Årsmøte mars Vi har kurs for ungdom og lar dem delta i annet menighetsarbeid Vi har større deltagelse av ungdom i gudstjenester Vi tenker og handler som grønn menighet Vi har en god lokal Plan for trosopplæring som grunnlag for valg av satsningsområder i perioden Vi har økt ungdomslederstill. til 50 % Samarbeide på tvers i stab og utvalg Planlegger og gjennomfører tiltakene Revidere planen Sende søknad til Fellesråd og MR rekruttere flere faste givere, minst 5 Stab og utvalg Vedtas av rådene Stab og utvalg Tidsbruk: Tidsbruk: Øke rammene fra MR og givertjenesten Rådsmøter desember 13 Årsmøte mars 14 MR- møte desember 12 Årsmøte mars 13 30

31 ARBEIDSOMRÅDE: KIRKEMUSIKK (OG KULTUR) UTØVENDE: KANTOR/ORGANISTER OG MUSIKKUTVALGET RESSURSBEHOV VURDERING ÅR MÅL OG DELMÅL TILTAK ANSVAR FR(handlingsplan) MR TIDSPUNKT Vi har etablert forsangertjeneste/ kirkekor på alle gudstjenestesteder Vi har arrangementer med musikk, kirkekunst og kultur, Vi deltar på «Være snill»-dagen/ Diakoniens dag Vi samarbeider med bygdas kulturliv Orgelet i Hakadal kirke er tatt i bruk Vi Organistressursen har økt forsangergr. til økt 16 til sangere 250% Vi har et arrangement om kirkekunst Vi deltar på «Være snill»-dagen/ Diakoniens dag Vi har økt organistressursen til 200 % Vi feirer 200årsjubileum for gr.loven Vi har rev.plan for krk.musikk og kultur Vi har forsangergruppe på to av gudstjenestestedene (ca 8 sangere) Vi har et arrangement om musikk Vi har en plan for kirkemusikk Vi tenker og handler som grønn menighet Tidligere kirkesangere deltar i gudstjenester Vi har oppnevnt et kirkemusikkutvalg Vi har et utkast til plan for kirkemusikk Sangerne deltar regelmessig ved gudstjenester og kirkelige handlinger Planlegge et fast antall arr. i semesteret til faste tider, nedfelt i et aktivitetsårshjul for hele fellesrådsområdet Samarbeid og medvirkning Brukes til konserter og kirkelige handlinger Ansette en til i 50 % stilling i tillegg Spørre flere i aldersgruppa Planlegge i god til og gj.føre arrangementet Lage budsjettforslag, øke rammer Planlegger aktiviteter i felleskomité Innarbeider annet kulturarbeid i planen Flere er engasjert og øver inn ny liturgi og nye salmer Planlegge i god til og gjennomføre arrangementet Ferdig musikk plan vedtas Planlegger og gj.fører grønne tiltak Spørre de som kan tenkes å være med i denne tjenesten Aktuelle spørres, de fra gr. 8.mai Utarbeide en plan som gjenspeiler det som gjøres allerede og om er fleksibel og åpen for forandring og nye innspill, bruke malen fra Kirkerådet 31 Kantor Musikk og kulturutvalget og stab Organistene og andremusikere Opprette ny stilling Fellesråd/ kirkeverge Kantor m.fl Musikk-utvalget Stab, råd og alle utvalg Øke stillingsprosenten Kantor og kirkeverge, Kantor m.fl Musikk-utvalget Stab, råd og alle utvalg Kantor, kirkeverge,fellesråd Alle råd og utvalg Kantor m.fl Rådene og kantor Musikk-utvalget og kantor Vedtas av rådene Tidsbruk Økte budsjettrammer: Tidsbruk: Inngangspenger Øke rammene Tidsbruk: Inngangspenger for å gi honorar? Øke rammene Tidsbruk: MR-møte november 15 Årsmøte mars 16 Rådsmøter desember 14 Årsmøte mars 15 Rådsmøter desember 13 Årsmøte mars 14 MR- møte desember 12 Årsmøte mars 13

32 ARBEIDSOMRÅDE: MENIGHETSBYGGING, KIRKEVEKST OG MISJON UTØVENDE: PRESTENE OG MENIGHETSUTVALG Søndre/ Rotnes/MR Hakadal RESSURSBEHOV VURDERING ÅR MÅL OG DELMÅL TILTAK ANSVAR FR(handlingsplan) TIDSPUNKT Vi har invitert og integrert nye Planlegge og innarbeide det i et felles Kirkeverge, MR Målrettet prioritering Rådsmøte nov Innflyttere og andre grupper til deltagelse og gudstjenestefeiring Vi har 20 nye «ikke-kirkeaktive» somfrivillige medarbeidere Vi er aktive på «Være snill»- dagen/diakoniens dag årshjul for alle aktiviteter i FRområdet. Skape møteplasser for inkludering Vi inviterer personlig og gjennom bekjente Vi skaper kontaktpunkter og fellesskap og inviterer til deltagelse i festivalen. Fellesråd og MR Krk.felleråd og Nittedal kommune Stab og utvalg av penger og ansatte Årsmøte mars Vi deltar på «Være snill»- dagen/diakoniens dag Vi har tilbud for voksne flere steder i bygda (bibelgr,samt.gr, ungehjemgr Vi har to arrangement i året Vi feirer 200årsjub. for gr.loven Vi inviterer unge til planlegging og gjennomføring av men.arbeid Vi har laget mandat og plan for Menighetsutvalgenes arbeid Følger opp misjonsvirk. og prosj. Tenker/handler som grønn menigh Vi feirer skaperverkets dag med friluftsgudstjeneste årlig Vi inv. nyinnflyttede i Rotnesomr. til gudstjenester og andre samlinger Vi har menighetsmøte på høsten om ny lokal grunnordning for gudstjenesten Vi har vedtatt ny gudstj.ordning Vi har minst 5 nye faste givere i Givertjenesten Alle grupper /ledere planl. og motiverer Lage plan og finne ledere til nye tilbud Prestene / stab rekrutterer med frivillige Planlegge og gjennomføre Planlegger aktiviteter i felleskomite, og sammen med andre lag og foreninger Samarbeider på tvers i stab og utvalg MR og utvalgene Samarbeider med misjonsforeninger og andre Vi planlegger og gjennomfører grønne tiltak Innarbeider dette i gudstjenestelistene/ planen Lager strategiplan for området Utarbeide Ny lokalgrunnordning for gudstjenesten, nye liturgier og bønner Innfører ordningen i desember Spør de vi møter som viser interesse, men ikke har tid til å være aktive Alle utvalg og råd Stab/ prestene, utvalg og frivillige Stab og utvalg Rotnesutvalget Vedtas av rådene Stab og utvalg Tidsbruk: Penger til aktører Rådsmøte des. 14 Årsmøte mars 15 Tidsbruk: Rådsmøte des. 13 Årsmøte mars 14 Tidsbruk: Økt givertjeneste Rådsmøte des. 12 Årsmøte mars 13 32

33 33

34 34

35 35

36 DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Besøksadresse: Rådstua, Moveien 3, 1482 Nittedal Postadresse: Postboks 63, 1483 Hagan Tlf: / 48 E-post: Bankkonto:

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hakadal menighet

DEN NORSKE KIRKE Hakadal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.12.2016 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Eline-Victoria Aas-Torkildsen, Jorunn Selnes, Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Torbjørn

Detaljer

Ragnhild Thorstensen presenterte seg som leder i Nittedal kirkelige fellesråd. Hun deltok i møtet videre.

Ragnhild Thorstensen presenterte seg som leder i Nittedal kirkelige fellesråd. Hun deltok i møtet videre. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 09.01.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Jorunn Selnes, Ingvar Jostein Svegården, Merete Wilskog, Gunvor Støle Melsom, Ivar Østby,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Gunvor Støle Melsom, Trine Nickoline Rogne Møller.

Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Gunvor Støle Melsom, Trine Nickoline Rogne Møller. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 18.11.2013 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Gunvor Støle Melsom, Trine

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET. Årsmelding

Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET. Årsmelding 2011 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding Årsmelding 2011 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 25. mars

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

Årsmelding 2013 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET

Årsmelding 2013 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2013 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2013 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 23. mars

Detaljer

Våren 2016 Trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menigheter Alltid Elsket - Alltid Sett

Våren 2016 Trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menigheter Alltid Elsket - Alltid Sett www.nittedal.kirken.no Alltid Elsket - Alltid Sett ALLTID ELSKET - ALLTID SETT Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn og unge i vår kommune skal få møte Guds rause

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: Møtetid: kl. 18:30 Møtested: Kirkekontoret

Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: Møtetid: kl. 18:30 Møtested: Kirkekontoret Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 09.02.2015 Møtetid: kl. 18:30 Møtested: Kirkekontoret Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Ingvar Jostein Svegården. Meldt forfall: Jorunn Selnes,

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2012 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Innholdsfortegnelse pkt side Innledning 4 1 Nittedal menighetsråd 5 2 Fra menighetens årsstatistikk 8 3 Økonomi 8 4 Virksomhet 9 5 Stiftelser og kirkelige

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Gunvor Støle Melsom, Jorunn Selnes, Ivar Østby, Torbjørn Olsen, Mona Kolberg, Trine Nickoline Rogne Møller.

Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Gunvor Støle Melsom, Jorunn Selnes, Ivar Østby, Torbjørn Olsen, Mona Kolberg, Trine Nickoline Rogne Møller. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 26.08.2013 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Ingvar Jostein Svegården, Gunvor Støle Melsom, Jorunn Selnes, Ivar Østby, Torbjørn Olsen,

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Årsmelding 2015 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET

Årsmelding 2015 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2015 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2015 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 14. februar

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2013 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Innholdsfortegnelse 1 NITTEDAL MENIGHETSRÅD... 5 2 FRA MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK... 7 3 ØKONOMI... 8 4 VIRKSOMHET... 8 5 STIFTELSER OG KIRKELIGE BYGNINGER...

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes,

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, DEN NORSKE KIRKE Ørnes, 24.01.2014 J.nr.: / Arkiv: Gudveig Haugland leder Lars Gjøviken nestleder Marit Swensen sekretær Gunnlaug Selstad Kopi: Tor Einar Andersen tillitsvalgt Guttorm Strand Gustav Andersen

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer