Tor-Helge Allern DRAMAFORLØPMED UTGANGSPUNKT I HAMLET. Innledning. Shakespeare ( ) som renessansedikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor-Helge Allern DRAMAFORLØPMED UTGANGSPUNKT I HAMLET. Innledning. Shakespeare (1564-1616) som renessansedikter"

Transkript

1 Tor-Helge Allern DRAMAFORLØPMED UTGANGSPUNKT I HAMLET Innledning Shakespeare ( ) som renessansedikter Renessansen markerer et brudd med føydalisme; renessansen er opptatt av individet, og portrettet oppstår som kunstart. Renessansen gir varsel om det seinere borgerlige samfunnet med kapitalismen. Etablering av en sterk kongemakt skjer gjennom allianser mellom konge og nye, borgerlige grupper, mot det gamle aristokratiet. Føydalismens statiske økonomi og sterkt hierarkiske oppbygging blir erstattet av raske endringer av produksjonsmåte, og av nye allianser mellom klasser, grupper og individer. Shakespeares drama er sterkt preget av slike stridsspørsmål, og bortsett fra Kong Johan, behandler alle Shakespeares historiske stykker kampen om den engelske tronen fra det 14. til slutten av det 15. århundre. I følge den polske teaterforskeren Jan Kott er Shakespeare en forsvarer av den føydale orden, eller Den store Mekanismen som Kott kaller det. Kott viser til at Shakespeare bruker en 1 / 30

2 føydaltrapp som metafor for kongenes oppstigning og rivalisering om makt. Hvert trinn kan kun oppnås med mord og svik. Klarer kongen å komme til det øverste trinnet, fører neste skritt uunngåelig til at kongen faller i avgrunnen, og tilintetgjøres, fordi han har satt seg opp mot den eksisterende og herskende orden. Kott oppfatter dette som selve fabelen (mythos/plot) i Richa rd 3., men det er også tydelig i Macbeth. Den store Mekanisme er selve historiens ordning, der kongen er Herrens Salvede. Selv havet med sitt ville bølgebrus kan ikke vaske salven av Den Salvede; og de som hører verden til, kan ikke avsette den som Herrens hånd har utvalgt [1] Shakespeares forestillingsverden er preget av det geosentriske synet, med jorda som universets midtpunkt. Shakespeare er forut for Galilei og Kepler og den tankemessige revolusjonen som den moderne astronomi og det heliosentriske synet med sola som universets sentrum fører med seg. Men selv om sola beveger seg med stjerner og planeter rundt jorden, er det i glansen til sola at de alle speiler seg. Sola blir dermed en metafor for kongen, også her. Hos Shakespeare finnes en universets orden som svarer til universets hierarki. Herskere og vasaller og vasallenes vasaller og all makt bare en gjenglans av den makt som utøves av kongen. 2 / 30

3 Himler, planeter og vår egen jord - det heles midtpunkt - godtar Altets orden og respekterer regel, rang og rekke: og allting har sin lov, sitt faste løp. Derfor er Solen med sin strålekrans satt høyt på tronen mellom andre stjerner og vokter med sitt blikk de andres baner og holder både godt og ondt på plass - som kongen selv. Men sett at stjernene tok til å vandre sine egne veier... 3 / 30

4 ondt, egensindig bryte Altets orden: da skulle vi få se på pest og plager, virvar og vanvidd, redsler uten ende, jordskjelv og stormer, opprør i naturen, sammenstøt mellom stater og i staten, all orden veltet fra sin faste bane, det gode grusomt rykket opp med rot! Regel og rang er stigen til Det Høye - riv stigen vekk, og allting bare synker! [2] Men om Shakespeare framstiller Den store Mekanismen som en ubønnhørlig mekanisme, gjør han det uten noen middelaldersk ærefrykt og uten den tidlige renessanses illusjoner. Sola kretser ikke lenger rundt jorden, det finnes ingen naturens orden lenger. Kongen er ikke Herrens Salvede, historiens orden er grusom, forferdelige er de lidenskaper som gror i menneskehjertet. [3] Shakespeare bruker den store trappen som metafor for den vei kongene må gå for oppnå makt, og der de på hvert trinn trues med å bli oppslukt av Den store 4 / 30

5 Mekanismen, et slags historiens tannhjul som fanger alle dem som søker å utfordre naturens orden. På samme måte som solen kretser omkring jorden og med den også planetene og stjernene, finnes det en hierarkisk orden i menneskets tilværelse. Det gir en syklisk fortellemåte, som i følge Kott begynner og slutter i samme punkt. Historien står så og si stille. Hvert eneste kongeepos går runden rundt, og vender tilbake til utgangspunktet. I stadig gjentatte kretsløp beskrives en evig og uforanderlig syklus, der den ene kongens regjering avløser og avløses av en annen. Hver av de historiske tragediene begynner med en kamp for å vinne tronen eller for å trygge den. Hver tragedie slutter med kongens død og en ny kroning. I kjølvannet til hver eneste hersker, også den legitime, finnes det en lang kjede av forbrytelser. Han sviker de som hjalp ham til tronen. Først myrder han sine fiender, deretter sine allierte, alle mulige etterfølgere og kongsemner. Men det er alltid en tilbake, som han ikke fikk tak i. En ung prins vender tilbake fra landflyktighet, for å verge sin rett til tronen, og hevne de som ble krenket av den regjerende monark. Men også prisens vei til makten, opp den store trappen, er belagt med vold, forræderi og drap. Når han vinner tronen blir han like forhatt som sine forgjengere, og så dukker det opp et nytt kongsemne. Hjulet i Den store Mekanisme har gått rundt, og et nytt kapittel kan begynne. [4] Kott stiller to typer tragedier opp mot hverandre, de er begge forankret i ett bestemt historiesyn. Den ene type tragedie bygger på den overbevisning at historien har en mening, at den har en objektiv hensikt og ledes i en bestemt retning, som er rasjonell og i hvert fall begripelig. Det tragiske består i den pris mennesker må betale. Schiller hører til den type tragedie, som også kan kalles den moderne tragedie. Den andre typen tragedie framstiller en historie som ikke har noen mening, som historisk sett står stille eller gjentar ustanselig sitt grusomme kretsløp, som en elementenes kraft, som en januarstorm, en fødsel eller som død. Denne type tragedien mener Kott ligger Shakespeare nærmest, ikke bare i tidlige tragedier som Hamlet og Kong Lear, men fra de tidligste skuespill og fram til Stormen. I Richard II heter det: 5 / 30

6 ... for i den hule kronen som kranser kongens dødelige panne, der holder dødens hoff; der sitter narren og håner majestetens makt og prakt, gir ham et blaff av tid, litt spillerom for herskerfakter og det blikk som dreper når leken går som best, borer den fine nålespiss seg gjennom palassets vegg - og så; farvel til kongen! [5] 6 / 30

7 Det finnes ikke gode eller dårlige konger, det finnes bare konger på forskjellige trinn i den samme trappen, Den store Mekanismen - historiens sykliske ordning Hamlet er også et stykke der det oppstår situasjoner som påtvinges menneskene. Kongen er både morder og konge, mens Hamlet tvinges til å opptre som noe annet enn det han er. Han både godtar situasjonen, og prøver å gjøre opprør mot den. Hamlet oppføres sjelden i sin helhet, det ville tatt 6 timer. I dette dramaforløpet skal vi ta opp noen mulige valg man kan gjøre på bakgrunn av teksten. Man kan fokusere på ulike tema i stykket; kjærlighetstragedien, familiedramaet, politiske drama, metafiksjon (teatret i teatret). I tillegg kan det f. eks. også spilles som filosofisk drama. Dramaforløp om Hamlet Utgangspunktet for arbeidet med Hamlet er å undersøke ulike lesemåter og prøve dem ut i spill. Dramaforløpet presenteres ved at studentene intervjuer lærer-i-rolle som Laertes, før han reiser til sine studier i Paris. Hensikten er å klargjøre intrigen, som kretser rundt kongens død og enkens nye ekteskap like etter begravelsen. Det gjøres også kjent at Hamlet er vendt tilbake fra Wittenberg, og det antydes et forhold mellom Hamlet og Laertes yngre søster, Ophelia. Disse opplysningene suppleres utafor rolle med flere opplysninger om Hamlet, f. eks. om den norske prinsen Fortrinbras. Lærer forteller om oppleggets struktur, at vi skal undersøke ulike lesemåter, og etablere små og noen større spill med utgangspunkt i disse lesemåtene. 7 / 30

8 Møte med figur Klassen intervjuer Laertes før han igjen reiser til sine studier i Paris. Hensikt: klargjøre intrige: kongens død, enkens giftemål, Hamlets tilbakekomst fra Wittenberg, forholdet mellom Hamlet og Ophelia. Lage en historie Den narrative handlingen utvikles ved at deltakerne skaper en historie som er analog til Hamlet. Det tas utgangspunkt i en annen tidsperiode, men det samme tema som deltakerne oppfatter at Hamlet handler om: det å miste faren sin, det å ikke kunne få den man elsker. Det velges ett tema, og historien skapes ved at lærer eller en annen leder peker på den som skal snakke/dikte, og denne må fortelle så lenge som læreren peker på vedkommende. Når læreren/lederen retter pekefingeren sin mot en ny person skal denne fortsette historien, osv. Eks på tema: Å miste sin far. Gruppa velger tema. Rolle-på-veggen Med denne bakgrunnen lages det rolle-på-veggen, der deltakerne tegner 3 mannsfigurer (Hamlet, Laertes og Fortrinbras) og 1 kvinnefigur (Ophelia) på stort papir. Inne i figuren skrives 8 / 30

9 stikkord for det den enkelte oppfatter at rollen tenker om seg selv, utafor skrives det den enkelte tenker om rollen. I løpet av dramaforløpet kan studentene skrive om nye vurderinger fra rollens og fra ens eget perspektiv. Man kan også kommentere andres vurderinger ved å skrive spørsmålstegn til det man er uenige i, og utropstegn til vurderinger man støtter. Denne aktiviteten har til hensikt å bidra til å bygge den dramatiske konteksten, ved at studentene skiller mellom rollens tanker om seg selv, og våre individuelle og kollektive tanker om rollen. [6] * Tegn av 3 manns- og 1 kvinnekropp (Hamlet, Laertes, Fortinbras og Ophelia) * Skriv det du oppfatter rollen tenker om seg selv inni figuren og det du oppfatter om figuren utafor den. * I løpet av prosessen sjekker vi det som står, og supplerer dersom våre oppfatninger endrer seg. Alternativ: Gruppevis samtale om rollene A) Hamlet som hevndrama Etter at vi har etablert en narrativ handling ved å fokusere på det som kan ha skjedd før Shakespeares tekst begynner, etablerer vi forskjellige fokus i selve teksten. Vi fortsetter utvikling av den narrative handlinga ved å gå inn på en mulig tolkning av Hamlet - som hevndrama. Vi spekulerer litt i fellesskap på hva slags forhold Hamlet kan ha hatt til sine foreldre, og hva slags forhold de kan ha hatt til hverandre. Deretter leses Ida Krøgholts forslag 9 / 30

10 til fortelling om hva som har skjedd før skuespillet starter, og som tar sikte på å forklare Hamlets følelser til sine foreldre, til Ophelia og sin onkel Claudius. [7] Alternativ: deltakerne skriver Hamlets dagbok, der han kommenterer forholdet til sine foreldre, og der forhold til hverandre. Det kan i sin tur sammenlignes med Krøgholts forslag. Hot seat Det gjennomføres hot seat, der Hamlets mor, Gjertrud, spørres ut av deltakerne i rolle som Hamlet. Dersom det ikke melder seg en deltaker frivillig, spilles Gjertrud av lærer, men prøver da å oppmuntre en deltaker til å overta etter ei stund. Det er nødvendig hele tiden å jobbe med å overføre ansvaret for å utvikle den narrative handlinga til deltakerne for at spillet skal bli et spill for studentene. Hot seat gjennomføres på det tidspunkt i skuespillet der Hamlet er kommet tilbake fra Wittenberg til farens begravelse. Han vil vite hvordan faren døde. Mora forteller at hun vil gifte seg med Claudius, Hamlet blir opprørt men ønsker ingen konfrontasjon med mora. Det er først når Horatio, på et seinere tidspunkt, forteller om gjenferdet, at Hamlet aner konturene av et svik. Arrangement Hamlets mor + en tom stol. Gruppa representerer Hamlet, og spør henne Lærer spiller dronningen hvis det ikke melder seg en deltaker frivillig. 10 / 30

11 Situasjon: Hamlet er kommet tilbake fra Wittenberg til farens begravelse. Han vil vite hvordan faren døde. Mora forteller at hun vil gifte seg med farens bror. Hamlet blir opprørt, men ønsker ingen konfrontasjon med mora. Hva tenker han om farens død og moras giftemål? [8] Parvise improvisasjoner Deretter gjennomfører vi parvise improvisasjoner der deltakerne fordeler rollene som Rosenkrantz og Gyldenstern, Hamlets studiekamerater fra Wittenberg. Vi utvider Shakespeares fortelling ved å skape vår egen versjon - forberedt av lærer - om bakgrunnen for at disse to ankommer Kronborg: Rosenkrantz har mottatt et brev fra kongen av Danmark, som ønsker at han og Gyldenstern snarest reiser til Kronborg slott. Kongen forteller at Hamlet er syk, og at kongen trenger hjelp for å finne ut hva Hamlet lider av. Har Hamlets venner noen anfektelser med å innlate seg på å bli kontaktet av kongen, bak Hamlets rygg? Rosenkrantz ber Gyldenstern komme til ei studentkneipe i Wittenberg. De diskuterer brevet og om de skal ta på seg dette oppdraget, som de forstår (?) er å gå bak Hamlets rygg. Vi tenker oss at Rosenkrantz er smigret og er villig til dette. Gyldenstern tviler og har moralske betenkeligheter. De blir enige om å reise til Kronborg, og forbereder seg på hva de skal si når de møter Hamlet. Deltakerne gjennomfører korte intervju, for å bygge opp rollen. Fokus: Svik Situasjon: 11 / 30

12 Rosenkrantz ber Gyldenstern komme til ei studentkneipe i Wittenberg, fordi han har mottatt et brev fra kongen av Danmark angående deres felles venn, prins Hamlet. De diskuterer brevet og om de skal ta dette oppdraget. Ta følgende utgangspunkt: Rosenkrantz er smigret, og er villig til det. Gyldenstern tviler, og stiller moralske spørsmål ved oppdraget. De blir enige om å dra, og snakker også om hva de kan si til Hamlet når de kommer til Kronborg. Har de noe på Hamlet, noe de selv vil hevne? B) Hamlet som kjærlighetstragedie Vi tar nå for oss Kjærlighetstragedien Hamlet. Vi skaper to bilder. I det første forteller Hamlet om sin kjærlighet til Ophelia, og gir henne et smykke. I det andre bildet gir Ophelia smykket tilbake. Hva har skjedd mellom bildene? Det lages gruppevise historier, som vises for klassen. Fokus: Kjærlighetstragedien Bilder + fortelling Lag to bilder med utgangspunkt i følgende: Bilde 1: Hamlet forteller Ophelia om sin kjærlighet til henne, og gir henne et smykke. Bilde 2: Ophelia gir Hamlet smykket tilbake (side 120). 12 / 30

13 Hva har skjedd mellom disse to hendelsene? Lag denne fortellingen i grupper på 3, og framfør den til klassen med de to bildene som åpning og slutt. Brev Skriv Hamlets brev, som aldri blir sendt, til Ophelia etter deres møte, der Hamlet ber henne gå i kloster, og viser forakt. Viser han anger? Eller skriv Ophelias brev til Hamlet, som heller ikke blir sendt. Forteller hun at faren, Polonius, bad henne bryte forbindelsen med ham? Analyser dialog Analyser dialogen side ut fra forholdet tekst undertekst kontekst. Gå videre og anvend sekvensbegrepet til Janek Szatkowski: aksjon reaksjon; dvs. den enheten som Szatkowski definerer som fiksjonens minste betydningsbærende bestanddel. Bestem rollenes grunnholdning, og øv på dialogen. Sekvensen er den mindste betydningsbærende handlingskæde, bestående af en aktion og en reaktion, som hører sammen og som bringer spillet videre. [9] Denne inndelingen har til hensikt å finne hvordan figurene veksler mellom å være aktive og utagerende, og hvor de reagerer på andres initiativ. Samme replikk kan inneholde både en aksjon og en reaksjon, og det er nødvendig å legge inn aksjoner eller reaksjoner som ikke står i teksten, men som vi tenker oss er der i underteksten. For Szatkowski er tekstens dynamikk knytta til denne vekslinga mellom aksjon og reaksjon, men det er også nødvendig å se disse elementene i sammenheng, i en sekvens, for at de skal kunne ha mening. Øv på den samme dialogen, men nå ut fra at Hamlet vet at de blir avlyttet, og at dette påvirker 13 / 30

14 hans holdning til Ophelia - men uten at han sier dette til henne. Arbeid med tekst Vi analyserer dialogen mellom Hamlet og Ophelia i 3. akt, scene 1, der Hamlet og Ophelia møtes, der Ophelia gir ham smykket tilbake, og Hamlet viser sin forakt og ber henne gå. [10] Vi bruker Szatkowskis metode med sekvensanalyse for å undersøke karakterens holdninger, deres syn på seg selv, deres syn på andre, og deres ide om hva andres holdning til dem selv er. Vi øver på dialogen. Deretter øver vi på den samme dialogen, men nå ut fra vissheten om at Hamlet vet at de blir avlyttet. Dette påvirker hans holdning til Ophelia, men uten at han sier det til henne. Deltakerne utfordres deretter til å bestemme et eget fokus med små gruppevise spill. Vi arbeider med 4. akt, scene 1 og 2, og med følgende roller: kong Claudius, dronning Gjertrud, Rosenkrantz, Gyldenstern og Hamlet. Rollenes grunnfølelser skal bestemmes, samt hva slags tematisk kontekst for Hamlet dette spillet går inn i. Vi øver på disse to scenene, og viser dem for hverandre. Fokus: valgt av gruppen Små gruppevise spill: Grupper på 5. Roller: kongen, dronningen, Rosenkrantz, Gyldenstern, Hamlet 14 / 30

15 Øv på 4. Akt, scene 1 og 2. Øv på disse to scenene, og vis dem for hverandre. Bestem hva karakterenes grunnfølelser til hverandre, og avklar hva slags tematisk kontekst for Hamlet dette spillet inngår i. C) Hamlet som hevndrama. Del 2. Etter dette spillet endrer vi fokus i retning er hevnmotivet i en politisk kontekst, dvs. hevn som en del av rivaliseringa mellom stater og herskere om makt og hegemoni. Vi gjennomfører et rollespill med hele gruppen, og tar utgangspunkt i følgende situasjon: Fortrinbras er kommer til Danmark og ønsker å dra gjennom Danmarks territorium til Polen, slik den danske kongen har lovet. Fortrinbras og hans menn planlegger felttoget til Polen. Lærer-i-rolle spiller Fortrinbras, andre roller er to offiserer, en høvedsmann, resten er soldater. Vi klargjør rollene i grupper på tre ved at disse tre skaper rollen gjennom intervjuer med hverandre, og med utgangspunkt i spørsmål som: Hvor kommer dere fra i Norge? Har dere krigserfaring fra før? Hvordan behandles dere? Husker dere den forrige norske kongen, onkel til Fortrinbras? Hva slags familieforhold har dere? Har du drept tidligere? Kjenner du hva det vil si å kreve hevn? Har du selv kjent at du har måttet hevne, og har du kjent noen moralsk tvil i forhold til det å hevne? Har du vært såret? Er du redd for å dø? Hva tenker du om å være soldat/offiser? Brev 15 / 30

16 Skriv et brev heim til Norge dagen fra Fortrinbras tropper går mot Polen. Vi leser noen av brevene. Rollespill med hel gruppe Fokus: Hevnmotivet som del av rivalisering mellom stater og herskere om makt og hegemoni Situasjon: Fortinbras er kommet til Danmark og ønsker å dra gjennom Danmarks territorium til Polen, slik den danske kongen lovet. Fortinbras og hans menn planlegger felttoget mot Polen. Roller: Fortinbras: lærer-i-rolle To offiserer, Soldater, Høvedsmann Klargjør rollene gjennom intervju i grupper på 3. Øv på militær oppstilling. Soldater og offiserer sitter i grupper og snakker sammen om felttoget til Polen. På signal fra Fortinbras samler offiserene troppene for oppstilling. Fortinbras inspiserer, og snakker med noen av soldatene. Offiserene melder av til Fortinbras, som orienterer om felttoget. Dette rollespillet går direkte over i neste; 16 / 30

17 Edsavleggelse før felttoget mot Polen På signal fra Fortrinbras samler offiserene troppene for oppstilling. Fortrinbras inspiserer og snakker med noen av soldatene. Offiserene melder av til Fortrinbras, som deretter orienterer om felttoget. Soldatene avlegger ed, knelende ved Fortrinbras, som har plassert sitt sverd mellom seg selv og den som sverger. Offiserene står ved siden av Fortrinbras. Det sverges følgende ed: Jeg sverger ved Fortrinbras sverd å kjempe til døden for Fortrinbras ære, og for hver bit av det land Fortrinbras krever. Improvisasjon to og to Fortrinbras sender høvedsmannen til Kronborg slott for å forvisse seg om at de får fri gjennomgang i Danmark. Høvedsmannen møter Hamlet. Dette møtet spilles i form av en improvisasjon to og to, og avslutter denne delen av forløpet. [11] I første akt, scene 2 sier Claudius at han sender to av sine menn til Norge for å be den syke norske kongen, onkel til Fortrinbras om å forpurre Fortrinbras plan om å vinne landområder tilbake. Claudius tror Fortrinbras stiller dette kravet fordi han antar at Danmark er svekket etter kongens død: Og i sin drøm om vinning har han derfor besværet oss med budskap, hvor han krever at vi skal gi tilbake dette land hans far på lovlig vis har tapt til vår djerve bror, Shakespeare op cit side / 30

18 [12] Hos Shakespeare møter Hamlet Fortrinbras og hans soldater i det Hamlet selv er å vei til England - sendt av kongen for at Hamlet skal være i trygghet etter drapet på Polonius, og fulgt av sine svikefulle venner Rosenkrantz og Gyldenstern. Kongen har sendt med et brev der han ber den engelske kongen om straks å drepe Hamlet. Hamlet berger livet fordi han oppdager kongens list, og endrer brevet slik at den engelske kongen blir bedt om å ta de to følgesvennene hans av dage. Møtet med Fortrinbras er imidlertid skjellsettende. Det får ham til å reflektere om sin egen hevnlyst, og mangel på besluttsomhet, en grubling hvor en fjerdedel er visdom, og resten feighet!. [13] Hamlets private hevnmotiv kobles til en større sammenheng, der valget står mellom hevn og ære, eller feighet og forakt: Min tanke, vis fra denne stund din makt: Vær enten blodig - eller høst forakt. [14] D) Hamlet møter Horatio Vi etablerer et spill der Hamlet har bedt sin gode venn Horatio i England komme til England. Når de møtes, forteller Hamlet om møtet med Fortrinbras, og om sin beslutning om å vende tilbake til Kronborg for å ta opp kampen med kong Claudius og alle hans falske våpendragere. Horatio kommer med motforestillinger som er en venn verdig. Vi improviserer samtalen mellom Hamlet og Horatio. Hamlet skriver brev til Fortrinbras, der han formulerer seg om forholdet mellom refleksjon og besluttsomhet. Deltakerne vurderer hva som har skjedd fra Hamlets berømte monolog i 3. akt, 1. scene ( Å være eller ikke være: det er spørsmålet ) og til møtet med Fortrinbras. 18 / 30

19 Fokus: Hevnmotivet - når beslutningen er tatt/loddet er kastet. Hamlet og Horatio Hamlet har sendt bud etter Horatio, og bedt ham komme til England. Improviser samtalen mellom Hamlet og Horatio. Hva har skjedd med Hamlet etter hans mest kjente monolog Å være eller ikke være...? Hvordan formulerer han seg nå om forholdet mellom refleksjon og besluttsomhet? Hamlet og Horatio ved Kronborg slott Vi fortsetter denne delen av fortellingen ved at etablere et spill i det Hamlet og Horatio nærmer seg Kronborg slott, improvisasjonen avsluttes når de ser graverne. Deltakerne øver seg nå i å bygge en fortelling ved hjelp av talt scenografi, dvs. ved at Hamlet og Horatio beskriver det de ser - og synes de ser - for hverandre. De snakker også om hvordan de tror det er på slottet, de snakker om Ophelia, kongen og dronningen. 19 / 30

20 Fokus: bygge fortellingen ved hjelp av talt scenografi Improvisasjon og talt scenografi Lag en dialog mellom Hamlet og Horatio i det de nærmer seg Kronborg Slott. Beskriv det dere ser for hverandre, start improvisasjonen før dere ser slottet tydelig, og avslutt den når dere blir oppmerksomme på graverne. E) Kjærlighetstragedin. Del 2. Vi endrer fokus enda en gang, og tar for oss Hamlet som kjærlighetstragedie. Vi gjennomfører Ophelias begravelse i form av en minnestund, før Ophelias lik føres til gravplassen. Hver deltaker sier noen ord til Ophelia, og det spilles musikk som bygger opp den stemning vi finner i slike seremonier. Dette blir også dramaforløpets avsluttende spill. Fokus: kjærlighetstragedien Ophelias begravelse 20 / 30

21 Lag en prosesjon der Ophelia bæres ned til gravplassen, senk kroppen hennes, og leg ned en blomst en og en. Når følget står ved gravstedet kommer Hamlet, og når han nærmer seg fryser vi spillet: Lag et bilde som uttrykker det hat og ønske om hevn som fyller hovedpersonene, spesielt kongen, Laertes og Hamlet. Musikk: Mozarts Requiem. Samtale etter spillet Film Vi ser deretter filmen Hamlet med Mel Gibson, og deltakerne kan bli slått av at Fortinbras ikke nevnes, at fokuset i det hele tatt ikke er knytta til en politisk kontekst eller hevnmotivet knytta til hegemoni. Til tross for at deler av teksten er strøket, og mulige fokus tatt bort, så er filmen en film om Hamlet og hans følelse av å være omringet av falskhet, følelsen av utilstrekkelighet, og sitt problematiske ideal om sannhet og ekthet. Avslutning Vi samtaler om de ulike fokus som vi har undersøkt med improviserte spill, og spesielt 21 / 30

22 betydninga av Fortrinbras. Vi snakker om at Hamlet i moderne tid kan oppfattes som et skuespill om hvordan situasjoner påtvinges menneskene, og hvordan dette kan styre våre liv. Vi kommenterer slutten hos Shakespeare, der Fortrinbras kommer inn på Kronborg og finner et regime i oppløsning. Er det en ytre makt som må gjenopprette den moralske orden (i Danmark) etter forfall og kaos? Hvordan vi tolker Hamlet i en politisk kontekst henger sammen med vår oppfatning av Fortrinbras. Etterpå kan deltakerne se Kenneth Brannaghs filmversjon fra 1996, der fortellingen om Fortrinbras er med. [15] Reflekter rundt disse to ulike versjonene. Måten vi har arbeidet på illustrerer at det er flere mulige tolkninger, og at det i dramapedagogisk virksomhet er mulig å jobbe ut fra perspektivet om flere mulige tolkningsrammer. Ved å velge perspektiv får vi også noen ideer om hvordan kunst kan fungere, og hvordan det er mulig å tolke virkeligheten forskjellig - og at det er mulig å tolke kunsten forskjellig. Bakgrunn: hvilke temaer finner vi, hva vil vi velge? Politikk, forholdet makt - moral, avstanden mellom teori og praksis, meningen med livet, kjærlighetstragedie, familiedrama, menneskets psykologi, fekting/dueller og makt bygd på vold, rivalisering mellom stater, hevn, forholdet mellom generasjoner, det å miste sin far, blodskam, morsbinding, osv. Karakterens grunnholdninger og grunnfølelser? Polonius: opportunist og intrigemaker. Overvåker til og med sin sønn Laertes. Rosenkrantz og Gyldenstern: forrædere, som svikter sin nære venn. 22 / 30

23 Dronningen: hva vet hun egentlig? Styrt av begjær. Falsk overfor Hamlets far. Claudius: brodermorder. Falskhet, intrigemakeri, makt er rett. Moralsk forfall. Horatio: ærlighet, venners venn. Ophelia: kjærlig, men lar seg bruke av faren. Laertes: vil hevne sin far, ikke så rasjonelt tenkende som Hamlet. Fortinbras: intet tap er for lite til å måtte hevnes. Stridsdyktig. Hærfører Hamlet: sannhets søker, den som vet, men som ikke vet om han vil handle. Å være er å hevne sin far, å ikke være er å gi opp kampen. Nøkkelen til en moderne tolkning er at Hamlet er et skuespill med situasjoner som påtvinges menneskene. Skikkelse og situasjon er nært forbundet i karakterer som dronningen (tragisk), Claudius (morder, sviker), Polonius (grotesk opportunist), Rosenkrantz og Gyldenstern (forrædere). Med Hamlet er det annerledes. Han er noe mer enn en arving som vil hevne faren. Situasjonen 23 / 30

24 er påtvunget Hamlet, men han forholder seg til dette på to måter: han godtar det og han gjør opprør mot det. Han er i rollen, men også utafor og over den. Skjønt mennesket ikke gjør det det vil, er det ansvarlig for sitt liv (Kott, side 65). Fortinbras er helt avgjørende for hvordan man oppfatter Hamlet. Hamlet er et skuespill med analoge situasjoner, et system av speil hvor de samme problemene gjenspeiles tragisk, patetisk, ironisk og grotesk. Handler slutten om det rettferdige i at en annen makt kan overta et land, som rives opp av indre konflikter: die neue Ordnung in Europa - eller står Fortinbras for den moralske orden etter forfallets kaos (som symbol)? Hamlet tolkes begge veier, og Fortinbras rolle er vesentlig for hvordan en tolker. Situasjoner som kan brukes: 2. Akt: Møte mellom kongen og Polonius etter at Ophelia forteller faren om Hamlets problematiske kjærlighet til henne. Sammen med dronningen diskuterer de hva kilden til Hamlets galskap kan være. Møtet mellom Hamlet og Rosenkrantz/Gyldenstern: Variasjoner: R og G snakker sammen før de kommer til Kronborg 24 / 30

25 R og G får bud fra kongen om å komme, og de diskuterer hva de skal gjøre med henvendelsen. Skjønner de at de handler mot Hamlet? 3. Akt: Kongen og Polonius legger en plan for å undersøke om ulykkelig kjærlighet er det som plager Hamlet. Variasjoner: Ophelia betro seg til en tjener eller venninne. Hamlet og Ophelia skriver brev til hverandre, brev som kastes. Hamlets berømte monolog Å være eller ikke være. Hamlets dilemma: tåle sin skjebne eller hevne den med drap? Refleksjon gjør oss feige! Viljen lammes av dødsfrykten! Utstår vi våre byrder fordi vi frykter døden? 25 / 30

26 To bilder: 1) Hamlet overrekker Ophelia sin store gave; et vakkert smykke. Hva har skjedd mellom dette. Skriv din versjon. 2) Ophelia leverer smykket tilbake. Hamlet vet at samtalen med Ophelia blir avlyttet. Det kan forklare hans hatefulle formuleringer. Hva tenker Hamlet etterpå? Hva tenker han om Ophelias reaksjon? Hvordan klarer vi å krenke de vi er mest glade i? Skriv en Hamletmonolog etter møtet med Ophelia: kjærlighetens umulighet i en ond verden. Skriv en Hamletmonolog etter møtet med Ophelia: ærlighetens umulighet i en ond verden. Kongen bestemmer seg for å sende Hamlet til England. Hamlet ser kongen i bønn, kan drepe ham, skal-skal ikke. Møtet mellom Hamlet og hans mor - med Polonuis lyttende. 4. Akt: 26 / 30

27 Kongen vil dekke over drapet Hamlet møter R og G, og viser sin forakt. Hamlet møter Fortinbras, prins av Norge. Et skjellsettende møte. Hamlet blir skamfull når han tenker over den norske prinsens mot (side 188). -Vær enten modig, eller høst forakt. Laertes ber om å få se sin far. Får vite at Ophelia har tatt sitt eget liv. Kongen planlegger duell mellom Laertes og Hamlet for å arrangere Hamlets død. Kongen og Horatio mottar hvert sitt brev fra Hamlet. 5. Akt: Hamlet og Horatio ankommer fra England. Gravplassen. Om menneskenes forgjengelighet. Hamlet forteller Horatio om kongens brev, men planen om å få Hamlet drept i England. Den avsluttende duell, der alle dør - og Fortinbras overtar Danmarks trone. 27 / 30

28 Mulige fokus Tap av sosial identitet. Tap av en farsskikkelse. Skam og moralsk forfall. Skinnkjærlighet. Sjølforakt når en ser at en ikke klarer å gjennomføre sine forsett. Følelse av utilstrekkelighet. Følelsen av å være omringet av falskhet, og med sine eget ideal om sannhet og ekthet. Ungdommen som skal arve denne verden - er denne oppgaven for stor? En situasjon på randen av krig. 28 / 30

29 [1] Richard II, III, 2 [2] Troilus og Cressida, I, 3 [3] Jan Kott; Shakespeare - vår samtidige, Oslo: Pax, 1995, side 48 [4] Kott, side 15f [5] Richard II, III, 2 [6] Neelands, Jonathan: Structuring Drama Work. A handbook of available forms in the theatre and drama, Cambridge. Cambridge University Press, 1991, side 11 [7] Krøgholt, Ida: Hamlet, et spil om en klassiker, Dansklærerforeningen og Århus Skolevæsen, 1992, side 26f [8] Side 108: Hamlet aner svik etter at Horatio forteller om gjenferdet. [9] Szatkowski, Janek: Dramaturgiske modeller. Om dramaturgisk tekstanalyse, i Christoffersen, Erik Exe et al: Dramaturgisk analyse. En antologi, Århus: Institutt for Dramaturgi, 1989, side / 30

30 [10] Shakespeare, William: Hamlet, Oslo: Aschehoug 1996, side [11] Når dette gjennomføres høsten 96 i en halvårsenhet i drama ytres det motstand og mistillit til Fortrinbras (lærer-i-rolle). Det tas initiativ i studentgruppen til å stille spørsmålstegn ved Fortrinbras som militær leder. Dette er, ut fra fiksjonens kontekst - på randen av krig - svært dristig, men det tvinger lærer-i-rolle til å begrunne felttoget mer, og ildne soldater og offiserer opp ved å appellere til deres stolthet og hevne det tap som Fortrinbras far led i Polen, da han tapte dette landområdet til Hamlets far. [12] Denne appellen fungerer, og soldatene gir uttrykk for vilje til å kjempe for Fortrinbras, og til å hevne tapet til den tidligere norske kongen. [13] Shakespeare 1996 op cit, fjerde akt, 4 scene, side 187. [14] Shakespeare 1996 op cit. [15] ( ) 30 / 30

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

+ Ånder + Av: Christian Arildsen, Pastor

+ Ånder + Av: Christian Arildsen, Pastor Av: Christian Arildsen, Pastor Ånder Ånder som bare er der Ånder som vil bli sett og lagt merke til Urolige ånder som vil ha en ut Gode ånder som beskytter Ånder med beskjeder og visdom Poltergeister som

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Hvordan møte overlevende og pårørende etter 22/7? 1. forstå hvordan tidligere traumer begrenser. livsutfoldelsen i dag to hjernesystemer

Hvordan møte overlevende og pårørende etter 22/7? 1. forstå hvordan tidligere traumer begrenser. livsutfoldelsen i dag to hjernesystemer Hvordan møte overlevende og pårørende etter 22/7? Psykolog Helge Smebye, Akuttavdelingen, Veum sykehus Hjelpe dem å 1. forstå hvordan tidligere traumer begrenser livsutfoldelsen i dag to hjernesystemer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Seminar Kvam Building a relentless team Rene Changuion CMA

Seminar Kvam Building a relentless team Rene Changuion CMA Seminar Kvam 2009 Building a relentless team Rene Changuion CMA Relasjoner Bare være i stand til å bygge så effektivt som våre relasjoner er. Kommer ikke lenger enn relasjonene tillater. Overgitt til virkelige

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Om Teater i klasserommet, estetiske læreprosesser og kunnskapsløftet... 13 TIK-modellens bakgrunn... 13 TIK-modellens hovedmål... 15 TIK-modellen sett i relasjon til Kunnskapsløftets

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid. «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra

Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid. «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra Vi snakker om: god mat, godt vær, god nyhet, god tid Vi sier: eller eller «God dag» «Han gjorde en god jobb» «Det er et godt stykke herfra Gud sier at det gode liv er et liv fylt med godhet at man

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold Sissel Gran Kjærlighetens tre porter vendepunkter i nye og gamle forhold Om forfatteren: Sissel Gran (født 12. august 1951) er terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent. I

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake Vi har sett at vår forståelse av hva kjærlighet er, er formet hovedsakelig av tre tradisjoner, nemlig (1) den gresk/ romerske,

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II Praktiske råd om det å snakke sammen I denne spalten tar vi for oss hvordan vi best mulig kan legge til rette for at personer med afasi kan

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG Herskere og mektige folk har alltid levd farlig. Uansett om de er krigerske tyranner eller om de prøver å skape fred og velstand: Det er alltid noen som hater dem. Mange av

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer