BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere"

Transkript

1 RUKRÅNOK ensindrevne gresstrimmere SIKKRT TJNING VLIKOL T3351 T3351 Jenn eng Industrial co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia ing ist; Shanghai, P.R.hina VRSL VNNLIGST LS v hensyn til din egen sikkerhet, ber vi deg lese denne håndboken før du tar den nye enheten i bruk. Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til alvorlig personskade. Sett av noen øyeblikk til å bli kjent med trimmeren før hver bruk. MOL. T3351/T

2 GNRLL SIKKRTSRGLR etydning av symbolene produktet er merket med Les brukerhåndboken før maskinen tas i bruk Vernebriller må alltid benyttes så lenge maskinen er i bruk for å beskytte mot flygende objekter. Likeledes må hørselvern, som en lydtett hjelm, benyttes for å beskytte operatørens hørsel. ersom operatøren arbeider i et område der det er fare for at gjenstander kan falle, må det også benyttes vernehjelm. ruk hansker for å beskytte hendene dine. ruk vernesko for beskytte deg mot elektrisk støt. dvarsel! Svært varm overflate Sørg for at mennesker og dyr holder minst 15 m avstand fra maskinen ved drift. are: gjenstander kan bli slengt av maskinen. Lydeffektnivå LW i overensstemmelse med rådsdirektiv 2000/14/ rivakselens maksimale rotasjonsfrekvens ruk aldri blad/klinge VRSL! Ved bruk av gassdrevne verktøy skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de følgende, alltid følges for å redusere faren for alvorlig personskade og/eller skade på enheten. Les alle disse instruksjonene før du betjener dette produktet, og ta godt vare på dem. 3. IKK NYTT NTN UTN LYMPR og kor rekt installert lyddempervern. 4. IKK RØR eller la hendene dine eller noen av kroppsdelene dine komme i kontakt med lyddemperen. old enheten med tomler og fingre godt rundt håndtakene. 5. NTN MÅ IKK TJNS I UKVM STILL- ING, ute av balanse, med utstrakte armer eller med én hånd. nheten skal alltid betjenes med to hender, der tomme len og fingrene holder godt rundt håndtakene. 6. IKK V TRÅOT over bakkeniv under drift. ette kan føre til skade på operatør. 7. IKK NYTT NTN TIL NR ORMÅL NN trimming av plen eller hageområder. 8. IKK RIV NTN OVRRVNT LNG. vil regelmessig. 9. IKK RUK NN MSKINN RSOM U R PÅVIRKT V LKOOL LLR NRKOTISK STOR. 10. IKK TJN NN MSKINN M MINR SKYTTLSSVRN R INSTLLRT OG I GO STN. 11. IKK LGG TIL, JRN LLR NR KOMPO NNTN I TT PROUKTT. ette kan føre til personskade og/eller skade på enheten, og dermed gjøre produsentens garanti ugyldig. 12. IKK bruk maskinen nær eller rundt brennbare væsker eller gasser, verken utendørs eller innendørs. ette kan føre til eksplosjon og/eller brann. enne strømenheten kan potensielt være farlig! Operatøren er ansvarlig for å følge enhetens instruksjonshåndbok og advarsler. Les hele brukerhåndboken før enheten tas i bruk! Gjør deg grundig kjent med enhetens funksjoner og korrekt bruk av denne. enne enheten skal benyttes av personer som kan lese, forstå og følge enhetens instruksjonshåndbok og advarsler. arn skal R: Ikke benytt knivblader, ståltråd eller treskeenheter. nheten er kun utviklet til bruk med trå. ll bruk av annet tilbehør eller festeanordninger øker faren for skade. VRSL: old barn, tilskuere og dyr på minst 15 meters avstand. ersom noen skulle komme nærmere må enheten øyeblikkelig stoppes. aldri betjene denne enheten. 1. Gå med tettsittende og slitesterke arbeidsklær som gir god beskyttelse, som lange bukser, vernesko, kraftige arbeidshansker, hjelm, ansiktsvern eller vernebriller og ørepropper av god kvalitet eller andre lyddempere til å beskytte hørselen. 2. Oppbevares trygt. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for å utligne eventuelt trykk i drivstofftanken. or å unngå brannfare bør du flytte deg minst 3 meter unna drivstoff området før du starter. 3. Slå av enheten før du setter den ned. 4. old alltid enheten godt med begge hender med tommelen og fingrene rundt håndtakene. 5. Sørg for at alle skruer og festeanordninger er godt festet. nheten skal aldri betjenes dersom den er feil justert eller dersom den ikke er fullstendig eller trygt satt sammen. 6. Sørg for å holde håndtakene tørre, rene og frie for driv-stoffblanding. 7. old trådhodet så nær bakken som praktisk mulig. Unngå å treffe små gjenstander med trådhodet. Stå under trådhodet ved trimming i helling. IKK benytt maskinen i bakker eller hellinger hvis det er fare for at du kan skli eller miste fotfestet. 8. Kontroller om området du skal trimme har små gjen stander som kan sette seg fast eller slynges av sted under drift. 9. old alle kroppsdeler og klær unna trådhodet når motoren startes opp eller er i gang. ør du starter motoren, må du forsikre deg om at trådhodet ikke kan komme i kontakt med hindringer. 10. Stans motoren før du undersøker tråden. 11. Oppbevar utstyret i god avstand fra potensielt brennbart materiale, som for eksempel gassfyrte varmt vannstanker, klestørkere eller oljebrennere, bærbare ovner, osv. 12. Sørg til enhver tid for at beskyttelsesskjermen, trådhodet og motoren holdes frie for avfall og restmateriale. 13. etjening av utstyret skal alltid begrenses til voksne og godt instruerte personer. 14. VRSL: ksosavgass er giftig. 15. Nødstopp. Ved behov for å stoppe maskinen øyeblikkelig; slå over bryteren til STOPP. TING U IKK ØR GJØR 1. IKK NYTT NNT RNNSTO enn det som er anbefalt i brukerhåndboken. ølg alltid instruksjonene i avsnittet om rivstoff og olje i denne brukerhåndboken. Ikke bruk bensin med mindre den er korrekt blandet med 2-takts motorolje. llers vil motoren bli utsatt for permanent skade, og produsentens garanti vil ugyldiggjøres. 2. IKK RØYK mens du fyller drivstoff eller betjener utstyret. SPSIIKSJONR Model No T T3351 Motortype Luftkjølt, 2-takt, Luftkjølt, 2-takt, orkrommet sylinder orkrommet sylinder Slagvolum cm cm 3 Tørrvekt ,4 Kg ,4 Kg rivstoffkapasitet cm cm 3 Trådmating ump feed med dobbel tråd...ump feed med dobbel tråd Skaftlengde cm cm Klippebredde cm cm åndtak åndtak åndtak. Tenning lektronisk lektronisk rivverk sentrifugalclutch sentrifugalclutch Lydnivå (trykk) d() d() Lydnivå d() d() Vibrasjon (i bruk) m/s m/s 2 Vibrasjon (tomgang) m/s m/s 2 Maksimal motorytelse kw kw reieskivens maksimale rotasjonsfrekvens min min -1 Tomgang ± 350 min ± 350 min -1 rivstofforbruk g/kwh g/kwh 2 3

3 TRÅO 2. SKJÆRTRÅ 3. SKYTTLSSVRN* 4. SKT 5. ÅNTK 6. GSSÅNTK 7. TNNINGSRYTR V 8. SIKKRTSUTLØSR 9. OKRYTR 10. SRSTRT SIKKRTSRNINGR GNRLL OVRSIKT RIVSTOTNK 12. LUTILTRKSL 13. STRTRYTR 14. LYMPRVRN 15. PRIMRPUMP 16. MUTTR, OLT OG SKIV TIL SKYTTLSSVRN* 17. ST (T3351) *Vedlagt i brukerpakken MRK: IKK benytt knivblad på disse modellene. 3 SKYTTLSSVRN må være installert for å unngå at små gjenstander slynges på operatøren, og for å hindre at tråden blir lengre enn nødvendig. 14 LYMPRVRNT bidrar til å beskytte hender, kropp og/eller brennbart materiale fra å komme i kontakt med den svært varme lyddemperen MONTRINGSINSTRUKSJONR ÅNTK MRK: åndtaket er festet til skaftet, men er snudd feil vei for enklere pakking. 1. Løsne justeringsskruen og roter håndtaket til oversiden av skaftet. Plasser håndtaket slik at det følger pilen på varseletiketten (). Se ig Trekk justeringsskruen godt til. SKYTTLSSVRN ig. 1 VRSL: eskyttelsesvernet må være installert (ig. 2) for at skjæretråden skal fremføres på korrekt måte, og for å beskytte operatøren. eskyttelsesvernet skal sitte stramt på skaftet. u må kanskje bruke noe kraft. 1. Plasser beskyttelsesvernet () på skaftbraketten (). 2. ør skiven () på bolten. 3. Sett i bolten () og mutteren (), og stram godt. ig. 2 ig. 2 MONTRING V TILØR (MOLL T3351) VRSL: or å unngå personskade, stopp alltid enheten for man monterer eller demonterer tilbehør. Koble fra tennplugghetten for sikkerhets skyld. OS! Plasser enheten på bakken eller på en arbeidsbenk for lettere å montere eller demontere tilbehør. 1. Skru knott () moturs for å løsne (ig. 2). 2. Plasser forsiktig tilbehøret () rett inn i hurtigkoblingen (). Tilbehøret er i lås når låseknappen () kommer til syne i låsehullet () på hurtigkoblingen. (ig. 2) 3. Skru knott () medurs for å sette til (ig. 2). VIKTIG: Låseknappen må være i låsehullet og knotten () må være tilstrekkelig satt til før enheten tas i bruk. lt tilbehør er beregnet brukt i låsehullet () såfremt ikke annet kommer frem i tilbehørets instruksjoner. vis tilbehør monteres feil, kan det forårsake skade på enheten eller personskade. ig. 2 ig. 2 RIVSTO OG OLJ ig. 2 RIVSTO ruk blyfri bensin med normal oktantype blandet med Talons egen 2-taktsolje 40:1 for best resultat. enytt blandingsforholdene i tabell for blanding av drivstoff. LN RIVSTO ell olje i en godkjent drivstoffkanne etterfulgt av bensin, slik at bensinen blander seg med oljen. Rist kannen for å blande godt. TLL OR LNING V RIVSTO VRSL: Ikke benytt ren bensin i maskinen. ette vil føre til permanent skade på motoren og gjøre produsentens garanti ugyldig for dette produktet. Ikke bruk drivstoffblandinger som har blitt oppbevart i mer enn 90 dager. VRSL: ersom det benyttes andre typer 2-taktsolje enn Talons egen, må denne være av godt merke for 2-takts luftkjølte motorer, blandet til forholdet 40:1. Ikke benytt 2-taktsoljer med anbefalt blandingsforhold 100:1. ersom mangel på olje er årsak til motorskade, vil produsentens garanti for motoren gjøres ugyldig. VRSL: Mangel på olje gjør motorens garanti ugyldig. ensin og olje må blandes i forholdet 40:1. NSIN Talons egen olje med blandingsforhold 40:1 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) lande- 40 deler bensin metode til 1 del olje 1ml = 1cc 4 5

4 NLT RIVSTOTYPR Noen av de vanlige bensintypene oksygenanrikes med alkohol- eller eterforbindelser for å imøtekomme standarder for ren luft. Talon-motoren din er utviklet til å fungere på tilfredsstillende måte med alle bensintyper for biler, inkludert oksygenanrikede bensintyper. RIVSTO OG OLJ RUKSNVISNING ensin- og oljeblanding 40:1 STRT N KL MOTOR MRK: or å gjøre belastningen på motoren minst mulig ved oppstart og oppvarming, bør du klippe av skjæretråden slik at den blir 13 cm lang (ig. 4). 1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling (I) (ig. 4). 2. Maskinen din har en choke med 3 stillinger: OK, LV, og KJØR. Sett chokebryteren i OK-stilling (ig. 4). 3. Pump drivstoff til forgasseren. Pump primeren () 10 ganger (ig. 4). 4. Ta godt tak i håndtaket. Trykk sikkerhetsutløseren () og gasshåndtaket () til stillingen ULL GSS (ig. 4). 5. ra startsnoren ut et stykke til du kjenner motstand (ca. 100 mm) (ig. 4). u må dra jevnt og raskt for å få en sterk gnist. ra kraftig i snoren 4 ganger. 6. lytt chokebryteren til stillingen LV (ig. 4G). 7. ra i startsnoren igjen 4 ganger mens utløseren er i stillingen for full gass (ig. 4). 8. Når motoren starter, kan du la bryteren stå i stillingen LV i 10 sekunder. 9. lytt chokebryteren til stillingen KJØR (ig. 4). 10. ersom motoren ikke starter, gjentar du trinn 1 til 7. MRK: ersom motoren ikke starter etter gjentatte forsøk, se i avsnittet om feilsøking. MRK: Trekk alltid startsnoren rett ut. ersom startnoren dras skjevt, vil den slites mot snørehullet. enne friksjoen gjør at snoren frynses og slites raskere. old alltidgodt tak i starthåndtaket når snoren trekkes tilbake. Slipp aldri tauet fra uttrekt stilling. ette kan føre til at snoren henger seg opp eller frynses, og det kan også føre til skade på startmotoren. 5 (13cm) ig. 4 ig. 4 ig. 4G ig. 4 ig. 4 STRT N VRM MOTOR 1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling (ig. 5). 2. Sett choken i STRT stilling (ig. 5). 3. Ta godt tak i håndtaket, trykk gasshåndtaket til ULL GSS. 4. ra jevnt og raskt i startsnoren til motoren starter, men ikke mer enn 6 ganger. old ULL GSS til motoren går jevnt. 5. vis motoren ikke starter, sette choken i RUN stilling og dra jevnt og raskt i startsnoren 5 ganger til. vis motoren fremdeles ikke starter, er den sannsynligvis oversvømmet. Vent i 5 minutter og gjenta prosedyren med choken i RUN stilling og gasshåndtaket på ULL GSS. ig. 5 STOPP MOTORN Slipp gasshåndtaket. La motoren gå på tomgang. Trykk på og hold inne stoppbryteren til motoren stopper. ig. 4 ig. 5 TRIMMING KSTR SIKKRTSORNSTLTNINGR ør du tar enheten i bruk, bør du lese LL SIKKR- TSORNSTLTNINGN i denne brukerhåndboken. VRSL/ORSIKTIG RSOM U R UKJNT M TRIMM- TKNIKKR, bør du øve deg med MOTORN i stillingen V. RY LLTI RISOMRÅT slik at det ikke finnes avfall som brusbokser, flasker, steiner, etc. Prosjekterte gjenstander kan forårsake alvorlig skade på operatøren og tilskuere, og kan også forårsake skade på utstyret. ersom du ved et uhell treffer en gjen stand, må du øyeblikkelig SLÅ V MOTORN og under søke utstyret. ruk aldri enheten med utstyr som er skadet eller som har feil. TRIMMING OG KLIPPING SKL LLTI ORTS M ØY MOTORSTIGT. Ikke kjør motoren på lave hastigheter ved start eller under trimming. IKK benytt maskinen til andre formål enn trimming eller klipping av ugress. IKK løft trådhodet høyere enn knehøyde under bruk. IKK bruk enheten med andre mennesker eller dyr i umiddelbar nærhet. et skal være minst 15 meter mellom operatøren og andre mennesker og dyr under trimming eller klipping. et skal være minst 30 meter mellom operatøren og andre mennesker og dyr ved SKLPRING med trådhodeskjæreren. V RUK I LLING, stå under skjæreenheten. MÅ IKK NYTTS i hellinger eller nær bakkekanter hvis det er fare for å skli eller å miste fotfestet. TRÅMTING VRSL: IKK bruk ståltråd eller plastbelagt ståltråd av noe slag i trådhodet. ette kan føre til alvorlig skade på operatør. ersom du ønsker å mate ut ny tråd, kjører du motoren med full gass og "dunker"trådhodet mot plenen. Tråden mates automatisk.kniven i beskyttelsesvernet skjærer automatisk av overflødig tråd (ig. 6). ORSIKTIG: jern fastviklet ugress jevnlig for å forhindre overoppheting av drivakselen. Ugress vikler seg fast når lange strå henger seg fast rundt skaftet under beskyttelsesvernet (ig. 6). ette hindrer avkjølingen av drivakselen. jern ugresset med en skrutrekker eller lignende verktøy. TRIMMMTOR Når den er utstyrt med beskyttelsesvern og trådhode,trimmer maskinen uønsket ugress og høyt gress på steder som er vanskelige å nå, som langs gjerder, vegger, murer og rundt trær. en kan også benyttes til skalpering for å fjerne all vegetasjon ned til bakken ved klargjøring av hage, eller for å rydde et bestemt område. MRK: Selv ved forsiktig bruk, vil trimming langs murer, vegger av murstein eller stein, svinger, etc. føre til ekstra slitasje på tråden. TRIMMING/KLIPPING Sving trimmeren som en sigd fra side til side. Ikke hell trådhodet under bruk. oreta en prøve i området som skal trimmes for å finne riktig klippehøyde. old trådhodet ved samme nivå for å få jevn klippehøyde (ig. 7). TTTR TRIMMING Plasser trimmeren rett forover med en lett helling slik at undersiden av trådhodet er over bakkenivå og trådens kontaktpunkt inntreffer på riktig sted. Skjær alltid bort fra operatøren. Trekk ikke trimmeren inn mot operatøren. TRIMMING LNGS GJR/GRUNNMUR Tilnærm deg flettverksgjerder, stakittgjerder steinmurer og grunnmurer forsiktig for å klippe tett uten å piske tråden mot hindringen. ersom tråden kommer i kontakt med stein, murstein eller grunnmur, vil den slite eller frynses. ersom tråden treffer et gjerde, vil den slites. TRIMM RUNT TRÆR Tilnærm deg sakte når du trimmer rundt trestammer, slik at tråden ikke kommer i kontakt med barken. Gå rundt treet mens du trimmer fra venstre mot høyre. eveg tuppen av tråden mot gresset eller ugresset, og hell trådhodet lett forover. SKLPRING Skalpering går ut på å fjerne all vegetasjon ned til bakken. or å gjøre dette, heller du trådhodet i ca. 30 graders vinkel mot venstre. u får bedre kontroll dersom du justerer håndtaket når du gjør dette. enne prosedyren må ikke benyttes dersom det er fare for at flygende gjenstander kan skade operatøren, andre mennesker eller fast eiendom. (ig. 7) UMP ig. 7 ig. 7 ig. 6 ig. 6 ig. 4 ig

5 MINTNN INSTRUTIONS YTT SKJÆRTRÅ - STNR TRÅO 1. Vri skruen () MOT KLOKKN, og ta av. (ig. 8). Skiftenøkkel til skruen medfølger. 2. jern spolen () og fjæren () fra dreieskiven (). 3. jern evt. gjenværende skjæretråd (). 4. Legg en skjæretråd med 2 mm i diameter på 4,3 m dobbelt. Legg løkken i et av sporene imellom spolens skillevegger (ig. 8). 5. Vikle opp skjæretråden med klokken som vist på illustrasjonen (ig.8) med jevnt trådspenning og hver halvdel avdelt med spolens skillevegg. Vikle opp til 15 cm gjenstår på hver ende. 6. est hver ende av tråden () i et spor () på motsatt side av spolen (ig. 8). 7. Sett i fjæren () over dreieskiven (). ør hver trådende gjennom et snørehull (G) i spolehuset () (ig. 8). 8. Senk spolen ned i spolehuset () mens du fører tråden gjennom snørehullene (G). Kontroller at fjæren fester seg i spolen (ig. 8). 9. Når spolen er på plass trykker du på spolen slik at fjæren synker ned. ra hardt i hver ende av tråden () for å løsne den fra sporene (ig. 8). 10. ortsett å trykke på spolen til skruen kan træs på dreieskiven M KLOKKN. Stram skruen godt for hånd (ig. 8G). 11. Skjær av evt. overflødig tråd til ca. 13 cm. ette vil gjøre belastningen på motoren minst mulig ved oppstart og oppvarming (ig. 4). ig. 8. SKRU. SPOL. JÆR. RISKIV. SPOLUS. SPOR G. SNØRULL. SKJÆRTRÅ G ig. 8 ig. 8 LUTILTR ig. 8 Rengjøre luftfilteret: 1. Press ned hakene () som holder på plass luftfilterdekselet, fjern dekselet () og ta ut filteret () fra luftfilterboksen (ig. 9). 2. Vask filteret i såpe og vann. IKK NYTT NSIN! 3. Lufttørk filteret. 4. Sett filteret tilbake på plass. MRK: ytt filter dersom det er frynset, revet, skadet eller dersom det ikke kan rengjøres. NSINKSL/NSINILTR G ig. 8G ORSIKTIG: ell alt drivstoff i enheten over i godkjent beholder før du tar fatt på denne oppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for å utligne eventuelt trykk drivstofftanken. ig. 9 ORSIKTIG: ell alt drivstoff i enheten over i godkjent beholder før du tar fatt på denne oppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for å utligne eventuelt trykk i drivstofftanken. G ig. 10 ig. 10 USTR ORGSSRN orgasseren er forhåndsinnstilt til best mulig ytelse fra fabrikken. ersom justeringer er nødvendig, kan du ta den med til nærmeste godkjente servicesenter. TNNPLUGG 1. lektrodeavstand = 635 mm (ig. 11). 2. reiemoment: Nm. Koble til tennplugghetten. ig. 11 ig. 12 YTT V GNISTNGR 1. Skru ut de 3 skruene (), og ta av lyddemperskjoldet (ig. 12). 2. Skru ut de 3 skruene () som holder gnistfangerdekselet (). Ta ut gammel gnistfanger () og erstatt med ny (ig. 12). 3. Monter lyddemperskjoldet og skruer. RYN KNIVN I SKYTTLSSVRNT 1. Ta kniven () ut av beskyttelsesvernet () (ig. 13). 2. Plasser kniven i en høvelbenktvinge. ryn kniven med en flat fil på en slik måte at skjærevinkele bevares. il hele tiden i samme retning. ig. 13 ig. 10 OPPVR NTN VRSL: Manglende overholdelse av disse trinnene kan føre til at det dannes belegg i forgasseren og dermed forårsake startvansker eller permanent skade. 1. Utfør alt generelt vedlikehold som anbefalt i henhold til brukerhåndbokens avsnitt om vedlikehold. 2. Rengjør motorens utside, skaft, beskyttelsesvern og trådhode. 3. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken. 4. Start motoren når drivstofftanken er tømt. 5. Kjør maskinen på tomgang til den stopper. ette vil blåse ut drivstoff fra forgasseren. 6. La motoren avkjøle seg (ca. 5 minutter). 7. Ta ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel. 8. ell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk forsiktig i startsnoren noen ganger for å dekke de indre komponentene. Sett tennpluggen tilbake på plass. 9. Oppbevar maskinen tørt og kjølig i god avstand fra lett antennelige kilder som oljebrennere, varmtvannsbeholdere, etc. NT RM R OPPVRING 1. Ta ut tennpluggen. 2. Trekk kraftig i startsnoren for å få bort overflødig olje fra forbrenningskammeret. 3. Rengjør tennpluggen og lag riktig elektrodeavstand eller sett i ny tennplug med riktig avstand. 4. Gjør maskinen klar til drift. 5. yll drivstofftanken med korrekt drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet om drivstoff og olje. ig. 8 ig. 8 MRK: Sørg for at ventilen () på drivstoffdekselet er ren (ig. 10). 1. Trekk bensinledningen () og filteret ut av tanken. ette kan gjøres med en ståltråd eller en binders (ig. 10). 2. ra av mens du vrir (ig. 10). 3. ytt bensinfilter (). MRK: Trimmeren må aldri brukes uten bensinfilter. ette kan føre til skade i motoren! 8 9

6 PROLM Maskinen starter ikke, eller starter, men går ikke. Maskinen starter, men motoren har lite kraft. Motoren nøler. Ingen kraft ved belastning. Går ujevnt. vgir unormalt mye røyk. ILSØKING SNNSYNLIG GRUNN eil startprosedyre av forgasserblanding Skitten tennplugg Tett bensinfilter eil chokebryterstilling. Skittent luftfilter. av forgasserblanding. av forgasserblanding. eil elektrodeavstand. av forgasserblanding. eil drivstoffblanding. LØSNING ølg instruksjonene i brukerhåndboken orgasseren må justeres av et godkjent servicesenter Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytt tennplugg ytt bensinfilter lytt til KJØR. jern og rengjør filteret, og sett det i på nytt. orgasseren må justeres av et godkjent servicesenter. orgasseren må justeres av et godkjen servicesenter. Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytt tennplugg. orgasseren må justeres av et godkjent servicesenter. ruk korrekt blandet drivstoff (40:1). 10

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) JORDHAKKEUTSTYR SSCL INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSCL Jordhakkeutstyr.

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 0159226no 009 1010 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt.

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC BRUKS-OG VEDLIKEHOLDS- HÅNDBOK N Made in Italy Docma Srl Via dell Artigianato, 14 37050 Raldon di San G. Lupatoto VR (Italia) www.docma.vr.it # 980002 INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer