Forskingskatalogen 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskingskatalogen 2008"

Transkript

1 Forskingskatalogen 2008 Anette Studentnavn, Sanne Fleischer prosjekt, - The Meeting institutt (fra og Generator: årstall Research i Faricy By Design) regular, 7.5 pkt

2

3 Forskingskatalogen 2008 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og ekstern rapportering frå vitskapleg tilsette. Alle forskingsprosjekt og publikasjonar ved AHO har sidan 1997 blitt registrert i BIBSYS/- FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjonar, andre resultat og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekt). Denne katalogen gir ei oversikt over publiseringsog formidlingsverksemda og dei pågåande FoU-prosjekta til dei vitskapleg tilsette. For detaljerte opplysningar visast det til FORSKDOK-basane som er tilgjengelege på F.o.m har vitskapleg publisering blitt levert til DBH-databasen, sjå Ei kategorisering av aktivitetar for å utvikle kunnskap og forståing ved AHO bør omfatte tre ulike typar kunnskapsutvikling; forsking/vitskapleg arbeid, utviklingsarbeid og det å skape verk. 1. Kategorien forsking/vitskapleg arbeid omfattar nær sagt alt som tradisjonelt har vore kalla forsking ved AHO. Forskinga innafor våre fagfelt drives ikkje vesensforskjellig frå andre disiplinar og meir etablerte forskingsfelt. Alle våre doktorgradar høyrer til denne kategorien, og intensjonen i doktorgradsutdanninga er å skolere kandidatar til forskingsaktivitet. 2. Arkitektur og industridesign er «making disciplines» som er kjenneteikna av at praksis er den viktigaste kjelda til kunnskap. Kategorien fagleg utviklingsarbeid omfatter kunnskapsutvikling som i faga våre skjer gjennom prosjektutvikling. Tematisk og metodisk skil dette utviklingsarbeidet seg frå vitskapleg arbeid. For AHO er dette ein viktig kategori av fleire grunnar: a. Hovudtyngda av våre vitskaplege tilsette er trena nett i denne typen utviklingsarbeid. b. Innafor dette feltet ved AHO vert undervisning på eit høgt nivå kopla med FoU-aktivitet. 3. Ein del av utviklingsarbeidet vil ha karakter av kunstnarisk utviklingsarbeid. Dette er ein type verksemd som AHO har felles med kunsthøgskolane. Forskingskatalogen blir send departementet som vedlegg til resultatrapporteringa for Oslo, 27. februar 2009 Karl Otto Ellefsen Rektor AHO 3

4 4

5 INNHALD FORORD... 3 INNHALD... 5 KRITERIUM FOR REGISTRERING AV DEI EINSKILDE PUBLIKASJONSKATEGORIAR... 7 VITSKAPLEG PUBLISERING... 9 VERK...11 FAGLEG OG BRUKARRETTA PUBLISERING...14 FAGLEG OG BRUKARRETTA FORMIDLING...20 PUBLISERING OG FORMIDLING TIL ALLMENTA...30 PROSJEKTOVERSIKT...33 AVSLUTTA DOKTORGRADAR

6 6

7 KRITERIUM FOR REGISTRERING AV DEI EINSKILDE PUBLIKASJONSKATEGORIAR Katalogen over publikasjonar er basert på utskrifter frå databasen FORSKPUB og er sortert i følgjande hovudkategoriar: Vitskapleg publisering inneheld for 2008 godkjente publiseringar på nivå 1 og nivå 2. Dette er vitskaplege artiklar i tidsskrift og antologiar samt vitskaplege monografiar. Tilsvarande rapport er sendt til DBH-databasen. Verk registrerast etter hovudkriteria: prisar, publisering, utstilling, premiert/invitert til konkurranse. Fagleg og brukarretta publisering inneheld publisering til fagfellar i tidsskrifter, bøker, skriftseriar og rapportar. Fagleg og brukarretta formidling er formidling til fagfellar innan profesjonsområda i form av forelesningar på internasjonale og nasjonale konferansar, fagmøte og gjesteforelesingar, samt juryering av arkitektur- og designkonkurransar, kuratorverksemd m.m. Populærvitskapleg formidling er publisering og intervjuar av populærvitskapleg karakter i media for allmenta. Innan kvar av desse hovudkategoriane er det ei underinndeling som følgjer FORSKDOK sine underkategoriar og kodar. AHO vil halde fram med å arbeide for at dei mest kunnskapsgenererande tidsskrifta for faga våre vil bli godkjende som publiseringskanalar i det nasjonale forskingsdokumentasjonssystemet. Oppmerksemd i forhold til utviklinga på tidsskriftsfronten er viktig for at systemet kan fungere dynamisk. AHO-ansatte har og i 2008 levert fleire innspel til nye publiseringskanalar som skal vere teljande i høve til resultatbasert budsjettering. Listene er tilgjengelege på Gjennom profesjonsråda for arkitektur og designutdanning har AHO også gitt innspel til nominering av nivå 2-kanalar. Kriterium for registrering av verk AHO har lagt vekt på at det er knytt ei form for fagfellevurdering til dei verka vi registrerer i forskingsdokumentasjonssystemet vårt. Det er utvikla eigne rutinar for kva som blir registrert i kvalitetssystemet til AHO. AHO har for 2008 gjennomført registrering av følgjande kategoriar verk: verk publisert i tunge faglege nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk gitt nasjonale eller internasjonale prisar utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurransar Verk med fleire publiseringar vert berre tekne med éin gong nasjonalt og éin gong internasjonalt. Nominasjon eller heidrande omtale til priser og konkurransar vert ikkje medtekne. Vandreustillingar vert berre medtekne éin gong. 7

8 Arkitekturverka er registrerte i FORSKDOK under andre resultat. Modulen for kunst og musikk tek med kategorien industridesign, men ikkje arkitektur. AHO viser i denne samanhengen til innstillinga frå UHR til Kunnskapsdepartementet: Vekt på kunstnarisk utviklingsarbeid, der utvalet tilrådde å utvikle betre system for å dokumentere kunstnarisk utviklingsarbeid. Kriterium for registrering av prosjekt Dei vitskapleg tilsette skal rapportere prosjekt og forprosjekt som er avslutta, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektomtale, målformuleringar og ei forventa tidsramme. Vi har sortert prosjekta etter institutttilknyting. Avlagte doktorgradar Forskingskatalogen gir også ei oversikt over avslutta doktorgradar i

9 VITSKAPLEG PUBLISERING Artiklar i tidsskrift nivå 2 Hvattum, Mari Veiled works and blurred contexts. Journal of Architecture. 13, (2): ISSN Artiklar i tidsskrift nivå 1 Dunin-Woyseth, Halina More Than a Quarter of a Century: The Doctoral Programme at Oslo School of Architecture and Design: notes on the development of education since FORMakademisk. 1, (1): ISSN Ellefsen, Karl Otto Narrativt vern. Arkitektur N. 90, (1): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Gebaute Umwelt und Heterogener (Lebens-)Raum : Das Konzept der Morpho-Ökologie. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Performance als Forschungs- und Entwurfskonzept : Begriffe und Bezugsysteme. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Von der Universellen zur Performativen Komponente. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Verformungen. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Gradientensysteme. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Membranen. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Aggregate. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Form- und Materialwerdung : das Konzept der Materialsysteme. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Lending, Mari Modernisme på utstilling. Nytt Norsk Tidsskrift. 25, (3): ISSN X. Hvattum, Mari 9

10 Stilstrid og tidsuttrykk: Noen temaer fra historismens arkitekturtenkning. Kunst og kultur. 91, (3): ISSN Lending, Mari Permanent og kontemporært. Tidlige variasjoner av en norsk arkitektursamling. Nordisk Museologi. (1/2): ISSN Sevaldson, Birger Rich Design Research Space. FORMakademisk. 1, (1): ISSN Artiklar i antologi nivå 2 Affinity. I: Nordic architects write : a documentary anthology. s London: Routledge, ISBN Robbins, Edward Formalisation of land and housing tenure to empower the poor: simple nostrum or complex challenge?. I: Rights and legal empowerment in eradicating poverty. s London: Ashgate, ISBN Tostrup, Elisabeth Amble Effective words on behalf of the architect(ure) : Norwegian introduction. I: Nordic architects write : a documentary anthology. s London: Routledge, ISBN Artiklar i antologi nivå 1 Ellefsen, Karl Otto Uma prática exemplar. I: Jensen & Skodvin Architects : textos. s Oslo: Akademisk Publisering, ISBN Keitsch, Martina M. Internationale Beiträge zur ökologischen Ethik. I: Globalisierung als Subjekt der Philosophie und Literaturwissenschaft. s Aachen: Shaker Verlag, ISBN Sirowy, Beata Renegotiating place : the transformation of urban places in an information society. I: The electronic city. s Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, ISBN Thiis-Evensen, Thomas Nye Bislett - moderne?. Det nye Bislett Oslo: Akilles, ISBN Monografiar nivå 1 Larsen, Janike Kampevold Å være vann i vannet : forestilling og virkelighet i Tor Ulvens forfatterskap. Gyldendal Litteratur, ISBN

11 VERK Verk gitt nasjonal eller internasjonal pris Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre New Cistercian Monastery on the Island of Tautra. International Prize for Sacred Architecture 2008, second price. Frate Sole Foundation, Pavia, Italia. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Kurhaus Bad Gleichenberg. Staatspreis Architektur 2008, finalist. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, der Wirtschaftskammer Österreich, der Architekturstiftung Österreich, der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Østerrike. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Olavsrosa 2008, Norsk kulturarvs pris, Design- og arkitektursenteret - Doga. Norsk Kulturarv, , Oslo. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Houens Fonds diplom, Mortensrud kirke. Kultur- og kirkedepartementet, , Oslo. Kleven, Bente; Haukeland, Lars Papirbredden Drammen kunnskapspark. Tilgjengelighetsprisen Rådet for funksjonshemmede, Drammen kommune, Drammen, Verk publisert i faglege internasjonale eller nasjonale tidsskrift/monografiar Eggen, Arne Ypsilon : gang- og sykkelbru, Drammenselva (verk publisert nasjonalt i: Arkitektur N 2008 nr. 4 s , Arkitektur i Norge : årbok 2008 s.34). Byggherre: Drammen kommune, Drammen, Eggen, Arne Gangbru over Eideåne (verk publisert nasjonlt: Arkitektur N 2008 nr. 7, s. 56). Norwegian Wood Kulturby Stavanger / Egersund kommune, Egersund, Fuchs-Mikac, Neven Paviljong til dansefestival (verk publisert nasjonalt i Arkitektur N 2008, s ; Arkitekur i Norge : årbok 2008 s. 23). CODA, Oslo International Dance Festival, Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Juvet Landscape Hotel (verk publisert internasjonalt i: A , nr. 24, s.49-50; Architecture&DETAIL 2008, nr. 12, s. 833). Knut Slinning, Valldal, Kleven, Bente; Haukeland, Lars Papirbredden Drammen kunnskapspark (verk publisert nasjonalt: Arkitektur i Norge: årbok 2008, s. 44; Arkitektur N 2008, nr. 4, s ). Byggherre: Entra Eiendom, Drammen Eiendom, Papirbredden Eiendom, Drammen, 11

12 Utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter; Olofsson, Fredrik (MusicalFieldsForever) Orfi Voxx: interaktiv taktil, lyd, lys og rominstallasjon. Art's Birthday, Museum of Modern Art, , Stockholm, Sweden. Installasjonen også vist: m12 in Berlin, Germany; Half Machine in Copenhagen; Ogaki Media Art Biennale, Ogaki, Japan; COMA-festival in Växjö, Sweden. Eggen, Arne Prosjekt gangbru over Eideåne (utstilt verk). Norwegian Wood / Stavanger kunstforening, Stavanger, Fjeld, Per Olaf; Fuchs-Mikac, Neven; Funck, Lisbeth; Gerstlauer, Rolf B3 Generator (internasjonal vandreutstilling vist i: Central Academy of Fine Arts, School of Architecture (CAFA), Beijing sept.2008 og AHO) Beijing, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Processed geometries, separatutstilling av arbeider av Jensen & Skodvin i Lisboa, til Portugal. Også vist i Strasbourg Jamouchi, Samira 2MOVE / Migratory Aesthetics. 2MOVE / Migratory Aesthetics, Stenersenmuseet., Oslo, Utstillingskatalog: 2 Move Video Art Migration. Book+DVD. ISBN Inngår også i: 2MOVE: Ireland. Belfast Exposed 3/5-2/ Jamouchi, Samira Installasjon. A World of Folk, Kulturbyen Stavanger, Sandnes, Jamouchi, Samira En lukket dør mot Europa. Arendal kunstforening, Arendal, Jamouchi, Samira Went East, Goes North. Galleri R5, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, Løkse, Oddvar Tupilac tablå 1 og Tupilak tablå 2. Nord-norsk vandreutstilling 2008, Bodø, Svolvær, Harstad, Vadsø, Narvik, Tromsø, Saltdal, Rana, Alstahau, Sevaldson, Birger Barely part 2. Galleri ROM, ROM for kunst og arkitektur, Oslo, Verk premierte i eller inviterte til nasjonale eller internasjonale konkurransar Cappelen, Birgitta BarneArken (invitert konkurranse). Oslo Barnemuseum (Økernsenteret - Steen og Strøm), Oslo, Cappelen, Birgitta (med Ly Arkitekter og MeSen kulturbyrå) 12

13 Utstillingskonsept Hamsunsenteret (invitert konkurranse). Nordland fylkeskommune, Hamarøy, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Arkitektkonkurranse om nye velferdslokaler for ansatte ved Oslo hovedflyplass (invitert konkurranse). OSL, , Gardermoen Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre (med Team 3) Arkitektkonkurranse Oslo S (invitert konkurranse). Rom eiendom, Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre (med Team 3) Arkitektkonkurranse om nytt Deichmanskle bibliotek (invitert konkurranse). Hav eiendom, , Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Arkitektkonkurranse om nytt utsiktspunkt på Rørvikfjellet (invitert konkurranse). Statens vegvesen, Nasjonal Turistveg, , Lillehammer. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Arkitektkonkurranse om ny rasteplass ved Utsikten på Gaularfjellet (invitert konkurranse). Statens vegvesen, Nasjonal Turistveg, , Lillehammer. Kleven, Bente; Haukeland, Lars Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter (invitert konkurranse) Oslo, 13

14 FAGLEG OG BRUKARRETTA PUBLISERING Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Dahle, Einar Time revisited. MUR+BETONG. (1): ISSN Dahle, Einar Hoppbakker og sånt. MUR+BETONG. (2): ISSN Dahle, Einar Vesen og elementer. MUR+BETONG. (3): ISSN Dahle, Einar Den plagsomme finansielle økonomien. MUR+BETONG. (4): ISSN Ellefsen, Karl Otto Operaens omgivelser. Arkitektnytt. (5): ISSN Fjeld, Per Olaf; Funck, Lisbeth; Fuchs-Mikac, Neven; Gerstlauer, Rolf The stubbornness of architecture : the B3 light machines. Daylight & architecture. (7): 2, 3, ISSN Fjeld, Per Olaf The president's letter : the heads of schools. News sheet / European Association for Architectural Education. (81): Fjeld, Per Olaf The president's letter : reflection. News sheet / European Association for Architectural Education. (82): Hensel, Michael; Sunguroglu, Defne Nesnin Cevresiyle Kurdugu Iliski [The Objects Realtion to its Environment]. XXI Magazine. (66): Holm, Erling Dokk Fra drabant til by?. Fremtid for fortiden. (4): ISSN Holm, Erling Dokk Byens hjerte. Bøygen : litterært tidsskrift. (2): ISSN Holm, Erling Dokk Nye roller for folkebiblioteket?. Bok og bibliotek. (5): ISSN Hvattum, Mari The pleasure of surprise. Positions - on modern architecture and urbanisme. (0): Keitsch, Martina M. 14

15 A Note on Universal Design and user involvement through personas. Design For All Institute of India. December, 2008, Vol Killi, Steinar Kina-produksjon - snart ikke like nødvendig. Ingeniørnytt. (10): ISSN x. Larsen, Janike Kampevold The road to nature. 'scape : the international magazine for landscape architecture and urbanism. (2): ISSN Lending, Mari Sverre Fehn's Museum of Architecture in Oslo. A10 : new European architecture. (February/March): ISSN Lending, Mari Arkitektur på utstilling: i en egen modus. Arkitektnytt. (10 (november)): ISSN Lending, Mari Museer i det 21. århundre. Arkitektnytt. (10 (november)): ISSN Michl, Jan Sobre el diseño como rediseño: Una exploración de un problema olvidado en la enseñanza del diseño. Ramona: Revista de artes visuales. (Marzo): Robbins, Edward Svez pogled na javni proctor : novi leksikon za projektiranje. Urbani izziv = Urban challenge. 19, (2): 18-26, ISSN Bokmelding i vitskapeleg tidsskrift Dunin-Woyseth, Halina "Design studio pedagogy : horizons for the future" by A.M. Salama and N. Wilkinson (eds.). Nordisk arkitekturforskning. 20, ISSN Hemmersam, Peter Bokanmeldelse av: Fun city / Gitte Marling & Martin Zerlang (ed.). Arkitektur N. 90, ISSN Holm, Erling Dokk Funksjonalismen og dens propagandister. Arkitektur N ISSN Holm, Erling Dokk Fun city. Gitte Marling & Martin Zerland (eds.). Nordisk arkitekturforskning. 20, ISSN Hvattum, Mari Betimelig om tid. Arkitektur N. 90, ISSN

16 Kapittel i fagbok og institusjonsserie Clatworthy, Simon Innovations in services: the AT-ONE method. Proceedings from the 6th Conference on Design & Emotion Desmet, PMA; Tzvetanova, SA; Hekkert, P; Justice, L. (eds).. Hong Kong: ISBN Fjeld, Per Olaf How to generate a generator. Generator : research by design Oslo: ISBN Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt. Arkitekt Sverre Fehn : intuisjon, refleksjon, konstruksjon Oslo: ISBN Fuchs-Mikac, Neven 10 notes on B3-generators. Generator : research by design Oslo: ISBN Funck, Lisbeth To make loud what otherwise is mute. Generator : research by design Oslo: ISBN Gerstlauer, Rolf The inconspicuous, time lag and serendipity. Generator : research by design Oslo: ISBN Hemmersam, Peter Re-territories. Futures of cities : principles, congress, competition. Eds.: Peder Duelund Mortensen... [et al.] København: Isenmann, Ralf; Bey, Christoph; Keitsch, Martina M. Beyond a Sack of Resources: Nature as a Model - the Core Features of Industrial Ecology. Edward Elgar ISBN Lending, Mari Revisiting the exotic : Space Group and Norwegian architectural culture. Untitled : SpaceGroup Norway. Design document series ; 30. Seoul, Sør-Korea: ISBN Robbins, Edward The New Urbanism in the 21st century: progress or problem. New urbanism and beyond : designing cities for the future New York: ISBN Sørensen, Søren Augmented Reality for Simulation of Construction and Maintenance in Nuclear Power Plants. Toward innovative nuclear safety and simulation technology. Harbin, China: ISBN Volle, Wenche Leonard Rickhard. Kunst til stede = Art in place Oslo: ISBN

17 Kapittel i institusjonsrapport Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter Same but different - composing for interactivity. I: Proceedings of the Audio Mostly Conference. s Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter To challenge textile with music. I: Ambience08, Proceedings. Other Titles: Smart Textiles- Technology and Design. Editors: Hallnäs, Lars, Walkenström, Pernilla, Wasling, Lennart. s ISBN Dunin-Woyseth, Halina; Nilsson, Fredrik Some notes on practice-based architectural design research: Four "arrows" of knowledge. I: Research Training Sessions Reflections, 7. s Brüssel: Gabrielsen, Guro Voss Hatt over hatt på Grorud. I: Drabantbyen kommer! / katalogansvarlig/redaktør: Marius Bjørnson Hofstad ;redaksjon: Lars Roede... [et al.]. s Oslo: ISBN Hvattum, Mari Time weave. I: Time, transformation & continuity in architecture. s Lund: Killi, Steinar Computational derived design. I: 3DSUG 2008 : proceedings [elektronisk ressurs] Kronborg, Anne-Kristine Drabantbyens idégrunnlag : hvor fikk de det fra?. I: Drabantbyen kommer! / katalogansvarlig/redaktør: Marius Bjørnson Hofstad ;redaksjon: Lars Roede... [et al.]. s Oslo: ISBN Michl, Jan Am I just seeing things - or is the modernist apartheid regime still in place?. I: Cumulus working papers : Bratislava. s Helsinki: ISSN x. ISBN Michl, Jan Proti apartheidnému rezimu vo vzdelávaní dizajnerov. I: Cumulus 2007 Bratislava: Zborník prednások z medzinárodnej konferencie Októbra 2007, edited by Adriena Pekarova.. Bratislava: Sevaldson, Birger A System Approach to Design Learning. I: Systemisches Denken und integrales Entwerfen : case study - Deichmanske Library media stations = System thinking and integral design. s Offenbach am: ISBN Volle, Wenche Per Barclay, J.C. Dahl, Kai Fjell, Arne Malmedal, Bjørn Ransve, Mari Slattelid, Henrik Sørensen, Charlotte Wankel. I: Utvalg fra en samling / Collected works. s , 46-49, Høvikodden: Volle, Wenche 17

18 Leonard Rickhard. I: Bergen kunstmuseum : kunstverk [utstillingskatalog]. s Bergen: ISBN Fagbok Dahle, Einar Modernismen: 1900-tallet. Kirker i Norge, 6. Oslo: Arfo, s. ISBN Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre (red.) Jensen & Skodvin Architects : textos. Akademisk Publisering, ISBN Keitsch, Martina M.; Neumann, Bernd; Øfsti, Audun (red.) Globalisierung als Subjekt der Philosophie und Literaturwissenschaft. Aachen: Shaker Verlag, s. ISBN Doktoravhandling Haslum, Hilde Reading socio-spatial interplay. 37. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Hemmersam, Peter Fra shoppingcenter til by en undersøgelse af det integrerede shoppingcenter. Århus: P.H., s. Hestad, Monika Den kommersielle formen : merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form. 36. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Hvinden-Haug, Lars Jacob Den eldre barokken i Norge : bygningenes former og rommenes fordeling Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Lwamayanga, Cyriacus S. R. Constancy and change : the living processes and skills in vernacular architecture of Kagera region - Tanzania. 34. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Rapport i institusjonsserie Funck, Lisbeth; Johansen, Anette (red.) Generator : research by design. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, ISBN Hermansen, Christian (red.) AHO works : student projects review Oslo: AHO, s. ISBN Lending, Mari (red.) Arkitektstudenter skriver: Om museet. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen I Oslo, ISBN

19 Institusjonsrapport Eikenes, Jon Olav; Knutsen, Jørn; Morrison, Andrew; Romm, Jonathan AHO design research report: Case : 1 Telenor football service. Oslo: AHO, Kleven, Bente; Sandaker, Bjørn Normann (red.) Konstruksjoner i praksis: fordypningskurs våren 2008 Institutt for arkitektur AHO. Oslo: AHO, Sandness, Solveig (red.) Nordisk nettverk for arkitekturteknologi 2008 : praksis, historie, kritikk, analyse og teori. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. 19

20 FAGLEG OG BRUKARRETTA FORMIDLING Foredrag ved internasjonal vitskapleg konferanse Abidin, Shahriman; Sigurjonsson, Johannes B.; Liem, Andre; Keitsch, Martina M. On the role of formgiving in design. New Perspectives in Design Education - Proceeding of the 10th International Conference on Engineering and Product Design Education, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Aspen, Jonny Gentrification and immigration in Oslo. ESRC Seminar Series, Gentrification and Social Mixing, Seminar, Geography Department, King's College, London, Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter To challenge textile with music. Ambience08 - Smart Textile Conference, Borås textilhögskola, Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter When the Audience Composes - Creating interactive music. 15th International Conference in Musicology, Oslo (UiO/NMH), Clatworthy, Simon Innovations in services: the AT-ONE method. Design and Emotion Conference, Hong Kong, Dunin-Woyseth, Halina About training : interdisciplinary landscapes. EURAU'08. The 4th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Madrid, Dunin-Woyseth, Halina The Making Disciplines in various knowledge landscapes. EURAU'08. The 4th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Madrid, Dunin-Woyseth, Halina Knowledge a priori and knowledge a posteriori in architectural education. ELIA 10th Biennial Conference (The European League of Institutesof the the Arts), Göteborgs universitet / Chalmers tekniska högskola,, Göteborg, Capjon, Jan ; Edeholt, Håkan Design (x) Diaspora : implementing sustainable development in develping countries. Changing the Change : Design, Visions, Porposals and Tools, Torino, Edeholt, Håkan; Ek, Anne-Charlotte Research design and the professional model. 5th Interim Conference of the International Sociological Association, Oslo,

21 Eggen, Arne Norske trebroer, erfaringer. Norwegian Wood. International conference on modern, sustainable timber architecture in Stavanger, Stavanger, Eggen, Arne Ypsilon. Footbridge 2008 : 3rd International Conference on Footbridge, Porto, Eikenes, Jon Olav; Morrison, Andrew The times are a-changing in the interface. Multimodality and Learning. An international conference, University of London, Institute of Education, Ellefsen, Karl Otto UN Habitat and university policies. UN Habitat Conference, Nanjing, China, Fjeld, Per Olaf Material - technique - process. Architecture as awareness in time : the Bucharest Architecture Biennial, Buchuresti, Fjeld, Per Olaf Changes of paradigms in the basic understanding of architectural research. EAAE/ARCC Conference, Copenhagen, Fjeld, Per Olaf Architectural education 07. The Future and Character of Architectural Education, Beijing, CAFA School of Architecture, Funck, Lisbeth Human beings, sustainability, magic. Architecture as awareness in time : the Bucharest Architecture Biennial, Buchuresti, Gerstlauer, Rolf Object - connections - context. Architecture as awareness in time : the Bucharest Architecture Biennial, Buchuresti, Gloppen, Judith Perspectives on design leadership and design thinking in the service industry. International DMI Conference on Design Thinking: New Challenges for Designers, Managers and Organizations, Paris, Gloppen, Judith What has service design to do with the Airport Express Train being awarded no. 1 in customer satisfaction and the best place to work in Norway in 2008?. Innolatvia - Design in Services : Latvian Annual Innovation Conference, Riga, Harboe, Lisbet Actions and interactions, A Study of Two Contemporary Practices. AGENCY, The 5th International Conference of the Architectural Humanities Research Association (AHRA), Sheffield University School of Architecture, GB,

22 Hensel, Michael Morpho-ecologies. The Intelligence of Structures (Bauhaus lectures), Dessau, Hensel, Michael Morpho-Ökologie : Konzept und Forschung. Versatility and Vicissitude Symposium, Frankfurt, DAM German Museum of Architecture, Hensel, Michael Morpho-ecologies. Ventulett Symposium: Textile Tectonics, Atlanta, Georgia Tech, Hestad, Monika Approaching different design choices in the process of branding products. Design Thinking : New Challenges for Designers, Managers and Organizations, Paris, Essec Business School, Hvattum, Mari The Tyrrany of place. Architecture and Identity. Research workshop, University College Dublin, Hvattum, Mari Architecture and the mimesis of place. Cultural Landscapes : Heritage and Conservation (3rd Biennial EASLCE Conf.), University of Alcalá, Hølmebakk, Beate Limited possibilities. The Stockholm Seminar : Thinking Architecture, Reflective Practioners, Konstakademien i Stockholm, Hølmebakk, Beate Perifer praksis. Nordisk konferanse STING kjønn og estetikk i et flermedialt perspektiv, Stavanger, Jensen, Jan Olav Sans titre. The Stockholm Seminar : Thinking Architecture, Reflective Practioners, Konstakademien i Stockholm, Keitsch, Martina M.; Hjort av Ørnas, Viktor Meaning and Interpretation: An analysis of two theoretical perspectives in product design. 6th Conference on Design & Emotion 2008, School of Design, Hong Kong, Keitsch, Martina M. Metaphors in design research. 7th NORDCODE Seminar & Workshop,, Lund University, Sweden, Killi, Steinar Computational derived design. 3DS Users Group Conference, Costa Mesa, Cal.,

23 Larsen, Janike Kampevold Nature on display. Cultural Landscapes : Heritage and Conservation (3rd Biennial EASLCE Conf.), University of Alcalá, Lending, Mari Drawing landscapes : Stendhal's Vie de Henry Brulard. Cultural Landscapes : Heritage and Conservation (3rd Biennial EASLCE Conf.), University of Alcalá, Lending, Mari Modernism on display : The Oslo Architectural Association's exhibition The Society of Architectural Historians Annual Meeting, Cincinnati, Ohio, Rintala, Sami "of many possible words". The Stockholm Seminar : Thinking Architecture, Reflective Practioners, Konstakademien i Stockholm, Sørensen, Søren Augmented Reality for Simulation of Construction and Maintenance in Nuclear Power Plants. ISSNP2008, the 2nd International Symposium on Symbiotic Nuclear Power Systems, Harbin, Heilongjiang, China, Tostrup, Elisabeth Amble Promoting the best: on competition rhetoric. Architectural Competition International Symposium, Stockholm, KTH, Tvilde, Dag Research on the Norwegian landscape: case Stavanger. Fehnsymposiet 2008: landscape urbanism today, Hamar, Vavik, Tom; Keitsch, Martina M. Universal design and sustainable, inclusive development: Some methodological aspects to the debate on the sciences of sustainability. 14th Annual International Sustainable Development Research Conference, Delhi, Foredrag ved nasjonal vitskapleg konferanse Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter Distributed music. Musikkteknologidagene 08, Bergen, Griegakademiet, Dunin-Woyseth, Halina Att etablera design som utbildning på forskarnivå. Åpning av et dr.program i kulturvern ved Göteborgs universitet, Göteborg, Hensel, Michael Performance-oriented design in architecture. RAIA National Conference Critical Visions, Sydney, The Royal Australian Institute of Architects, Hvattum, Mari 23

24 Neo-classicisms in architecture. Neoklassisk festival, Oslo, Norges musikkhøgskole, Lending, Mari M. J. Monrad og glassets "phantastiske og feeagtige Pragt". Norsk modernisme relokalisert. Arkitektur- og verneseminar. Kunsthistorisk institutt, Universitetet i Bergen, Sandaker, Bjørn Normann; Manum, Bendik Profesjonsroller i norsk brodesign. Endringsmønstre og kvalitative konsekvenser. Brukonferansen (Statens vegvesen), Oslo, Volle, Wenche Munchs rom : Edvard Munchs romforestilling i lys av empatiteorien. Edvard Munch - ny forskning, Oslo, Nasjonalmseet for kunst, arkitektur og design, Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Arnall, Timo Presentation on future of mobile media. Sarasota Design Summit,, Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, USA., Arnall, Timo Presentation on visualisation, simulation and evidence. Sarasota Design Summit, Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, USA., Arnall, Timo Video and television interview on RFID technology and design. Sarasota Design Summit,, Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, USA., Arnall, Timo Presentation at Stamen Design office. Stamen Design,, San Francisco, USA., Arnall, Timo Presentation of Touch visualisation. Adaptive Path design studio, San Francisco, USA, Eggen, Arne Brudesign. Nordisk nettverk for arkitekturteknologi, Oslo, Eikenes, Jon Olav Grensesnitt i bevegelse - nye muligheter og utfordringer. Bouvet, Oslo, Eikenes, Jon Olav Grensesnitt i bevegelse - nye muligheter og utfordringer. Making Waves, Oslo, Eikenes, Jon Olav 24

25 Grensesnitt i bevegelse - nye muligheter og utfordringer. Record fagseminar, ForskningsparkenOslo, Eikseth, Barbro Grude Arkitekter, kommunikasjon og mesterlære, DesignDialog, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Arkitektonisk kvalitet i tettstedssenteret. Sentrumsseminar Ringsaker kommune, Brumunddal, Fjeld, Per Olaf Reflection. Etablering av LYSnET Norge, Oslo, VELUX Norge A/S, Gerstlauer, Rolf Refractions. Etablering av LYSnET Norge, Oslo, VELUX Norge A/S, Hemmersam, Peter Fra shoppingcenter til by. OAF (Oslo arkitektforening), Oslo, Hemmersam, Peter Shopping. Seminar om utvikling av Romsås senter, Oslo, Bydel Grorud, Hemmersam, Peter Fra shoppingsenter til by. Seminar - samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, IMDI og Oslo kommune, Husbanken, Hølmebakk, Inger-Marie Universell utforming i arkitektpraksis. DesignDialog, Oslo, Hølmebakk, Inger-Marie [Universell utforming] innlegg. Universell utforming - krav og utfordringer. Arr. Norsk Plankompetanse AS, Oslo, Killi, Steinar Kina-produksjon - snart ikke like nødvendig. Den Tekniske Messen, Lillestrøm, Kleven, Bente Omprosjektering når prosjektet ikke er salgbart. Fagkonferansen Prosjektsalg av boliger. Arrangert av Norsk Eiendomskompetanse i samarbeid med Foreningen Næringseiendom og Boligprodusentenes Forening, Oslo, Kleven, Bente Foredrag og ledelse av befaring - Sjølyststranda/ Skøyenområdet. OAF senior, Oslo, Lending, Mari Museums in the 21st century. Museums in the 21st Century, Oslo,

26 Gjesteforelesing Arrhenius, Thordis Heritage and displacement. Bath, Arrhenius, Thordis Architecture on display. Bath, Arrhenius, Thordis Architecture on display. New York, Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter Interaktiva medier i smart textil för barn med fetma. Borås, Dahle, Einar Om betongens iboende egenskaper. Bergen, Dunin-Woyseth, Halina Discipline-based research and post academic knowledge production. A brief introduction to various knowledge landscapes. Brüssel, Dunin-Woyseth, Halina Defining "doctorateness" by art / by design. Brüssel, Dunin-Woyseth, Halina Research by art / research by design. Discussing the project "Space in Motion. The Art of Activating Space in-between" by Monica Sand. Brüssel, Edeholt, Håkan Speciella särdrag inom designtraditionen. Göteborg, Edeholt, Håkan Radikal innovativ design. Göteborg, Edeholt, Håkan Designforskning. Umeå, Eggen, Arne Egne arbeider. Göteborg, Eggen, Arne Signalbygg. Notodden, Ellefsen, Karl Otto The Norwegian tradition in wood - documented and renewed in contemporary architectural projects. Beijing, Ellefsen, Karl Otto The Norwegian Tourist Road Project. Lisboa, Fjeld, Per Olaf 26

27 The work of Sverre Fehn. Lisboa, Gerstlauer, Rolf The B3 Generator-Cloth. Beijing, Hestad, Monika Design til salgs. Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Processed geometries. Lisboa, Keitsch, Martina M. Sustainability Strategies in Product design including case examples for Design for Sustainability. Senter for utvikling og Miljø, UiO, Lending, Mari The national as an international construct in modern architecture Berlin, Humboldt University, Mansfield, Mark Robert The Lysaker Circle and the Kristiania Bohême : Nationalism, anti-nationalism and the tension between city and countryside. Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert The Fin-de-Siècle in Scandinavian art: Art Nouveau/Jugendstyle and the early Munch. Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert The symbolist theory of Edvard Munch - "The camera cannot compete with painting". Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert The Scandinavian Matisse pupils and the Expressionist legacy : Norwegian art of the interwar years and beyond. Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert Postwar and contemporary impulses in Norwegian art, architecture and design. Oslo, P.A. Munchs hus, Michl, Jan [Designteori]. Praha, Michl, Jan Om modernisme-begrepet. Oslo, Michl, Jan Om funksjonalisme vs formalisme. Kjeller, Michl, Jan Om begrepet intelligent design. Gjøvik,

28 Michl, Jan Ideen om kunst i pakt med tiden. Lillehammer, Sevaldson, Birger Digital design techniques. Oslo, Tvilde, Dag The Transformation of the city of Oslo : critical comments on the future. Genova, Tvilde, Dag Stadt am Wasser : Stadtplanung in Oslo zwischen Deregulierung und Wirtschaftsboom. Kassel, Juryverksemd Ellefsen, Karl Otto Varvstaden. Parallelle oppdrag om Varvstaden i Malmø (juryering) Malmø, Ellefsen, Karl Otto Internasjonalt parallelloppdrag, Christiansberg - byutvikling af Grønttorvet i Valby (juryering) København, Kleven, Bente Arkitektkonkurranse Oslo S (juryering). Rom eiendom, Oslo, Kleven, Bente Kulturkvartalet i Bodø. Åpen internasjonal arkitektkonkurranse (juryering). Bodø kommune, Bodø, Kleven, Bente Nytt aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Invitert konkurranse (juryering). Kristiansand kommune, Kristiansand, Kleven, Bente Concrete Design Competition on Implicit performance (juryering) Prisar for verksemd Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Erich Schelling- Architekturpreis Erich Schelling Architekturstiftung, Karlsruhe, Kuratorverksemd m.m. Hensel, Michael; Sunguroglu, Defne OCEAN - Conception Performative. (kurator)frac Centre, Orleans, France, 28

29 Sevaldson, Birger Deichmanske mediastasjoner (kurator). Galleri AHO, Oslo, Volle, Wenche Marte Aas screens and hedges (kurator). Galleri AHO, Oslo, 29

30 PUBLISERING OG FORMIDLING TIL ALLMENTA Artikkel i populærvitskapleg tidsskrift Dahle, Einar Karl Johans uforanderlige gaterom. =Oslo. (april): ISSN Gerstlauer, Rolf; Fjeld, Per Olaf; Funck, Lisbeth Japan. Nytt rom. (11): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Haanes, Vidar L.; Ellefsen, Karl Otto; Haaland, Jan I.; Loland, Sigmund Sammenslåing hjelper ikke. Aftenposten. 12. Holm, Erling Dokk Stadiondilemmaet. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Drammen mon Amour. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Arkitektur, økonomiog zoologi. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Fylke uten mening. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Edward Munchs vilje?. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Richard Florida og byen. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Funkispropaganda. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Folkeoperaen. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Stadionjaget. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Banksy og byen. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Pitts økologiske hus. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Frykten for kritikk. Dagens næringsliv. 30

31 Holm, Erling Dokk Erobringen av rommet. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Arkitekturens begrensninger. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk For evigheten - om gangbroer. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Tromsø og OL. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Presisjon og pastisj. Dagens næringsliv. Larsen, Janike Kampevold Fornebulandets nye former. Dagens næringsliv. Lending, Mari Arkitekturhistorie i målestokk 1:1. Morgenbladet. ISSN Lending, Mari Hinsides det bygde : Arkitekturbiennalen i Venezia Morgenbladet. ISSN Lending, Mari Urbant landbruk : PS1 New York. Morgenbladet. ISSN Lending, Mari Tabloid museum : Newseum Washington DC. Morgenbladet. ISSN Populærvitskaplege foredrag Ellefsen, Karl Otto Norge og Berlin - tradisjoner i arkitektur og byplanlegging. Oslo, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn : et romlig søk. Oslo, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn. Oslo, Fjeld, Per Olaf Forholdet mellom arbeidsprosess og produkt : en samtale om Sverre Fehn. Oslo, Hemmersam, Peter Innlegg på åpent møte om allmenningene og havnepromenaden. Oslo Atrium, Hemmersam, Peter 31

32 Shoppingbyen - handlesentrenes rolle i byen. Oslo S, Hjeltnes, Knut; Jensen, Jan Olav Etter Fehn. Oslo, Jensen, Jan Olav Arkitekturfoto, Arkitekturmuseet, Oslo. Lending, Mari Permanent og kontemporært. Samling og utstilling av arkitektur på 1920 og 30-tallet. Oslo, Intervju av fagleg/populærvitskapleg karakter Bjørnstad, Nina Tema: Om design selger bedre når det er designet for menn (intervju). [Deltagelse i radio- /TV-program]. Cappelen, Birgitta Arts Birthday (intervju). [Deltagelse i radio-/tv-program]. Fjeld, Per Olaf Architettura e trasmissione digitale. The 23rd UIA World Congress. Gabrielsen, Guro Voss Nye perspektiver på forstedene. Arkitektnytt. (10): 20. Hemmersam, Peter Lovpriser kjøpesentrene. DOGAmagasinet, nr Hemmersam, Peter Lektor hyller kjøpesentrene. VG Hjeltnes, Knut Arkitekt Knut Hjeltnes. Omtale og intervju med Knut Hjeltnes av Einar Bjarki Malmquist. Arkitektur i Norge : Årbok Jensen, Jan Olav Mary mother is the juiciest tomato of them all : intervju om Mariaklosteret på Tautra. Arkitektur N. (1): Jensen, Jan Olav Interview by Andrea Nussbaum. 91 : more than architecture. (2008:2):

33 PROSJEKTOVERSIKT Institutt for arkitektur Grunnforsking Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: Kontiguitet II. Video studier i rommets og kroppens morfologi. CONTIGUITY II, Video Investigations in The Morphology of Body and Space. Gerstlauer, Rolf Norsk tittel: Studio B3: research by design. Mot en Arkitektur Natur Kultur Engelsk tittel: Studio B3: Research by Design. Towards an Architecture NatureCulture Prosjektleiar: Fjeld, Per Olav Prosjektleiar: Funck, Lisbeth Prosjektleiar: Gerstlauer, Rolf Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: ingen Engelsk tittel: JP08 an experimental film (documentary) Prosjektleiar: Gerstlauer, Rolf Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: ingen. Architecture & Film: research by design. Investigations in the Morphology of Body and Space Gerstlauer, Rolf Doktorgradsprosjekt Norsk tittel: ingen Engelsk tittel: Phenomenological determination of the poetic image and the ontological significance of its communicability Prosjektleiar: Lucas, Pavlina Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Utvikling av Augmented Reality som et redskap til representasjon og formidling av arkitektur 33

34 Prosjektleiar: Sørensen, Søren Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: ingen Lost in Translation: Enabled Production. A Neufert for Architectures Future(s) Mujezinovic, Mirza Norsk tittel: ingen Engelsk tittel: Meaning and Translation of Kikuyu Traditional Architecture: An Architectural Anthropological Study of the round form and Window Prosjektleiar: Kamenju, Joseph Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Arkitektur og kommunikasjon Prosjektleiar: Eikseth, Barbro Grude Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Potensialet i Augmented Reality for digital arkitektur Engelsk tittel: The potential of Augmented Reality for digital architecture Prosjektleiar: Høgset, Halvor Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Norsk tittel: Universell utforming i arkitektpraksis : drøfting av kritiske forhold i prosjektering av publikumsarealer i kulturhus Engelsk tittel: Universal design in architect practice Prosjektleiar: Hølmebakk, Inger-Marie Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Planlegging av det ikke-planlagte: en undersøkelse av arkitektur som fag og arkitekten som aktør i produksjon av public space Prosjektleiar: Ellefsen, Halvor Weider Startdato: Sluttdato:

35 Norsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Engelsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Prosjektleiar: Bettum, Johan Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Bruksretta forsking Norsk tittel: Rastløshetens Anatomi, - arbeidstittel, et bokprosjekt om Sverre Fehns tegninger Engelsk tittel: Anatomy of Restlessness - working title, a book project on Sverre Fehn's drawing practices Prosjektleiar: Fuchs-Mikac, Neven Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Kirker i Norge, bind 6: 1900-tallet - Modernismen Prosjektleiar: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking URL: Norsk tittel: Brodesign. Broer som arkitektur.en konsekvensstudie av endrete roller i broprosjekteringen. Prosjektleiar: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Utvidet virkelighet Engelsk tittel: Augmented reality Prosjektleiar: Sørensen, Søren Medarbeidar: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: ubestemt Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Skjettenbyen Prosjektleiar: Dobloug, Margrethe Startdato: Sluttdato: ubestemt Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Engelsk tittel: Bengt Espen Knutsen - kontinuitetens arkitekt Bengt Espen Knutsen - architect of continuity 35

36 Prosjektleiar: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Prosjektleiar: Murverk i Norge Dahle, Einar i samarbeid med Finn Haakonsen NTNU og Torben Dahl Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Startdato: Sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Pedagogisk utviklingsarbeid (lærebok med essays og case) Fagleg utviklingsarbeid Norsk tittel: Arkitekturens konstruktive grunnlag Engelsk tittel: The Structural basis of architecture Prosjektleiar: Eggen, Arne Prosjektleiar: Sandaker, Bjørn Normann Medarbeidar: Cruvellier, Mark Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Fagleg utviklingsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Mur og betong Medarbeidar: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Geometri og arkitektur Engelsk tittel: Geometry and architecture Prosjektleiar: Eriksrud, Steinar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid Kunstnarisk utviklingsarbeid Norsk tittel: 12 lamper prototyper Engelsk tittel: 12 lamps prototypes Prosjektleiar: Fjeld, Per Olav Startdato: Sluttdato: Kategori: Kunstnarisk kreativt utviklingsarbeid 36

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

FORSKNINGSKATALOGEN 2011

FORSKNINGSKATALOGEN 2011 Forskningskatalogen 2011 FORSKNINGSKATALOGEN 2011 FORORD Den årlige forskningsrapporteringen dokumenterer og synliggjør resultater og aktiviteter innen forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 INNHOLD INSTITUTT FOR ARKITEKTUR s. 5 INSTITUTT FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNTEKNOLOGI s. 13 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN s. 17 INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE s. 25 INSTITUTT

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12 INNHOLD Forord....................................................... 5 Sammendrag.................................................. 8 English summary............................................... 12

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

FoU-Rapport 2008. Fagutvikling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

FoU-Rapport 2008. Fagutvikling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning FoU-Rapport 2008 Fagutvikling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Dokumentasjon gir synlighet KHiOs FoU-rapport skal sikre en intern og ekstern rapportering av de faglig ansattes FoU-virksomhet.

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008)

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008) Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Rapport og planer (2007-2008) Rapport og planer (2007-2008) FORORD Rapport og planer (2007 2008) fra Arkitektur-

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

Studieplan for masterstudium i journalistikk

Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 2 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 Innhold Ansvarlig redaktør: Audun Eckhoff Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjonskomité: Françoise Hanssen-Bauer, Anne Qvale, Frode Haverkamp,

Detaljer

Årsrapport 2010. Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder

Årsrapport 2010. Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Årsrapport 2010 Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Godkjent av styringsgruppen for Kultrans 4. april 2011 S01/11 Innhold 1 Om Kultrans... 2 2

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Forsking og utviklingsarbeid 2010 FORSKINGSRAPPORT 2010 Omslagbilete og bilete over: Høgskolen i Lillehammer ligg i eit klassisk parkmiljø på Storhove, knapt fem kilometer nord

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

IMK FORSKNING IMK RESEARCH

IMK FORSKNING IMK RESEARCH U n i v e r s i t e t e t i O s l o I n s t i t u t t f o r m e d i e r o g k o m m u n i k a s j o n U n i v e r s i t y o f O s l o D e p a r t m e n t o f M e d i a a n d C o m m u n i c a t i o n 2002

Detaljer

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2013 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Årsmelding for Nasjonalmuseet 2013

Årsmelding for Nasjonalmuseet 2013 Årsmelding for Nasjonalmuseet 2013 Innhald 1 Forord frå styreleiaren 1 2 Forord frå direktøren 2 3 Munch 150 3 4 Utstillingar 6 5 Formidling 22 6 Bibliotek og arkivsamlingar 25 7 Samlingane 26 8 Forsking

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011.

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011. 2011 Årsrapport Innhold 1 5 11 17 33 45 49 Norsk form i 2011 Design og samfunn Arkitektur og samfunn Program, formidling og undervisning aktivitetsoversikt 2011 Om Norsk Form Regnskap 2011 Design: Sletten

Detaljer

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding 2003 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer