Forskingskatalogen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskingskatalogen 2008"

Transkript

1 Forskingskatalogen 2008 Anette Studentnavn, Sanne Fleischer prosjekt, - The Meeting institutt (fra og Generator: årstall Research i Faricy By Design) regular, 7.5 pkt

2

3 Forskingskatalogen 2008 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og ekstern rapportering frå vitskapleg tilsette. Alle forskingsprosjekt og publikasjonar ved AHO har sidan 1997 blitt registrert i BIBSYS/- FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjonar, andre resultat og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekt). Denne katalogen gir ei oversikt over publiseringsog formidlingsverksemda og dei pågåande FoU-prosjekta til dei vitskapleg tilsette. For detaljerte opplysningar visast det til FORSKDOK-basane som er tilgjengelege på F.o.m har vitskapleg publisering blitt levert til DBH-databasen, sjå Ei kategorisering av aktivitetar for å utvikle kunnskap og forståing ved AHO bør omfatte tre ulike typar kunnskapsutvikling; forsking/vitskapleg arbeid, utviklingsarbeid og det å skape verk. 1. Kategorien forsking/vitskapleg arbeid omfattar nær sagt alt som tradisjonelt har vore kalla forsking ved AHO. Forskinga innafor våre fagfelt drives ikkje vesensforskjellig frå andre disiplinar og meir etablerte forskingsfelt. Alle våre doktorgradar høyrer til denne kategorien, og intensjonen i doktorgradsutdanninga er å skolere kandidatar til forskingsaktivitet. 2. Arkitektur og industridesign er «making disciplines» som er kjenneteikna av at praksis er den viktigaste kjelda til kunnskap. Kategorien fagleg utviklingsarbeid omfatter kunnskapsutvikling som i faga våre skjer gjennom prosjektutvikling. Tematisk og metodisk skil dette utviklingsarbeidet seg frå vitskapleg arbeid. For AHO er dette ein viktig kategori av fleire grunnar: a. Hovudtyngda av våre vitskaplege tilsette er trena nett i denne typen utviklingsarbeid. b. Innafor dette feltet ved AHO vert undervisning på eit høgt nivå kopla med FoU-aktivitet. 3. Ein del av utviklingsarbeidet vil ha karakter av kunstnarisk utviklingsarbeid. Dette er ein type verksemd som AHO har felles med kunsthøgskolane. Forskingskatalogen blir send departementet som vedlegg til resultatrapporteringa for Oslo, 27. februar 2009 Karl Otto Ellefsen Rektor AHO 3

4 4

5 INNHALD FORORD... 3 INNHALD... 5 KRITERIUM FOR REGISTRERING AV DEI EINSKILDE PUBLIKASJONSKATEGORIAR... 7 VITSKAPLEG PUBLISERING... 9 VERK...11 FAGLEG OG BRUKARRETTA PUBLISERING...14 FAGLEG OG BRUKARRETTA FORMIDLING...20 PUBLISERING OG FORMIDLING TIL ALLMENTA...30 PROSJEKTOVERSIKT...33 AVSLUTTA DOKTORGRADAR

6 6

7 KRITERIUM FOR REGISTRERING AV DEI EINSKILDE PUBLIKASJONSKATEGORIAR Katalogen over publikasjonar er basert på utskrifter frå databasen FORSKPUB og er sortert i følgjande hovudkategoriar: Vitskapleg publisering inneheld for 2008 godkjente publiseringar på nivå 1 og nivå 2. Dette er vitskaplege artiklar i tidsskrift og antologiar samt vitskaplege monografiar. Tilsvarande rapport er sendt til DBH-databasen. Verk registrerast etter hovudkriteria: prisar, publisering, utstilling, premiert/invitert til konkurranse. Fagleg og brukarretta publisering inneheld publisering til fagfellar i tidsskrifter, bøker, skriftseriar og rapportar. Fagleg og brukarretta formidling er formidling til fagfellar innan profesjonsområda i form av forelesningar på internasjonale og nasjonale konferansar, fagmøte og gjesteforelesingar, samt juryering av arkitektur- og designkonkurransar, kuratorverksemd m.m. Populærvitskapleg formidling er publisering og intervjuar av populærvitskapleg karakter i media for allmenta. Innan kvar av desse hovudkategoriane er det ei underinndeling som følgjer FORSKDOK sine underkategoriar og kodar. AHO vil halde fram med å arbeide for at dei mest kunnskapsgenererande tidsskrifta for faga våre vil bli godkjende som publiseringskanalar i det nasjonale forskingsdokumentasjonssystemet. Oppmerksemd i forhold til utviklinga på tidsskriftsfronten er viktig for at systemet kan fungere dynamisk. AHO-ansatte har og i 2008 levert fleire innspel til nye publiseringskanalar som skal vere teljande i høve til resultatbasert budsjettering. Listene er tilgjengelege på Gjennom profesjonsråda for arkitektur og designutdanning har AHO også gitt innspel til nominering av nivå 2-kanalar. Kriterium for registrering av verk AHO har lagt vekt på at det er knytt ei form for fagfellevurdering til dei verka vi registrerer i forskingsdokumentasjonssystemet vårt. Det er utvikla eigne rutinar for kva som blir registrert i kvalitetssystemet til AHO. AHO har for 2008 gjennomført registrering av følgjande kategoriar verk: verk publisert i tunge faglege nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk gitt nasjonale eller internasjonale prisar utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurransar Verk med fleire publiseringar vert berre tekne med éin gong nasjonalt og éin gong internasjonalt. Nominasjon eller heidrande omtale til priser og konkurransar vert ikkje medtekne. Vandreustillingar vert berre medtekne éin gong. 7

8 Arkitekturverka er registrerte i FORSKDOK under andre resultat. Modulen for kunst og musikk tek med kategorien industridesign, men ikkje arkitektur. AHO viser i denne samanhengen til innstillinga frå UHR til Kunnskapsdepartementet: Vekt på kunstnarisk utviklingsarbeid, der utvalet tilrådde å utvikle betre system for å dokumentere kunstnarisk utviklingsarbeid. Kriterium for registrering av prosjekt Dei vitskapleg tilsette skal rapportere prosjekt og forprosjekt som er avslutta, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektomtale, målformuleringar og ei forventa tidsramme. Vi har sortert prosjekta etter institutttilknyting. Avlagte doktorgradar Forskingskatalogen gir også ei oversikt over avslutta doktorgradar i

9 VITSKAPLEG PUBLISERING Artiklar i tidsskrift nivå 2 Hvattum, Mari Veiled works and blurred contexts. Journal of Architecture. 13, (2): ISSN Artiklar i tidsskrift nivå 1 Dunin-Woyseth, Halina More Than a Quarter of a Century: The Doctoral Programme at Oslo School of Architecture and Design: notes on the development of education since FORMakademisk. 1, (1): ISSN Ellefsen, Karl Otto Narrativt vern. Arkitektur N. 90, (1): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Gebaute Umwelt und Heterogener (Lebens-)Raum : Das Konzept der Morpho-Ökologie. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Performance als Forschungs- und Entwurfskonzept : Begriffe und Bezugsysteme. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Von der Universellen zur Performativen Komponente. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Verformungen. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Gradientensysteme. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Membranen. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Aggregate. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Hensel, Michael; Menges, Achim Form- und Materialwerdung : das Konzept der Materialsysteme. ARCH+ : Archplus. (118): ISSN Lending, Mari Modernisme på utstilling. Nytt Norsk Tidsskrift. 25, (3): ISSN X. Hvattum, Mari 9

10 Stilstrid og tidsuttrykk: Noen temaer fra historismens arkitekturtenkning. Kunst og kultur. 91, (3): ISSN Lending, Mari Permanent og kontemporært. Tidlige variasjoner av en norsk arkitektursamling. Nordisk Museologi. (1/2): ISSN Sevaldson, Birger Rich Design Research Space. FORMakademisk. 1, (1): ISSN Artiklar i antologi nivå 2 Affinity. I: Nordic architects write : a documentary anthology. s London: Routledge, ISBN Robbins, Edward Formalisation of land and housing tenure to empower the poor: simple nostrum or complex challenge?. I: Rights and legal empowerment in eradicating poverty. s London: Ashgate, ISBN Tostrup, Elisabeth Amble Effective words on behalf of the architect(ure) : Norwegian introduction. I: Nordic architects write : a documentary anthology. s London: Routledge, ISBN Artiklar i antologi nivå 1 Ellefsen, Karl Otto Uma prática exemplar. I: Jensen & Skodvin Architects : textos. s Oslo: Akademisk Publisering, ISBN Keitsch, Martina M. Internationale Beiträge zur ökologischen Ethik. I: Globalisierung als Subjekt der Philosophie und Literaturwissenschaft. s Aachen: Shaker Verlag, ISBN Sirowy, Beata Renegotiating place : the transformation of urban places in an information society. I: The electronic city. s Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, ISBN Thiis-Evensen, Thomas Nye Bislett - moderne?. Det nye Bislett Oslo: Akilles, ISBN Monografiar nivå 1 Larsen, Janike Kampevold Å være vann i vannet : forestilling og virkelighet i Tor Ulvens forfatterskap. Gyldendal Litteratur, ISBN

11 VERK Verk gitt nasjonal eller internasjonal pris Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre New Cistercian Monastery on the Island of Tautra. International Prize for Sacred Architecture 2008, second price. Frate Sole Foundation, Pavia, Italia. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Kurhaus Bad Gleichenberg. Staatspreis Architektur 2008, finalist. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, der Wirtschaftskammer Österreich, der Architekturstiftung Österreich, der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Østerrike. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Olavsrosa 2008, Norsk kulturarvs pris, Design- og arkitektursenteret - Doga. Norsk Kulturarv, , Oslo. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Houens Fonds diplom, Mortensrud kirke. Kultur- og kirkedepartementet, , Oslo. Kleven, Bente; Haukeland, Lars Papirbredden Drammen kunnskapspark. Tilgjengelighetsprisen Rådet for funksjonshemmede, Drammen kommune, Drammen, Verk publisert i faglege internasjonale eller nasjonale tidsskrift/monografiar Eggen, Arne Ypsilon : gang- og sykkelbru, Drammenselva (verk publisert nasjonalt i: Arkitektur N 2008 nr. 4 s , Arkitektur i Norge : årbok 2008 s.34). Byggherre: Drammen kommune, Drammen, Eggen, Arne Gangbru over Eideåne (verk publisert nasjonlt: Arkitektur N 2008 nr. 7, s. 56). Norwegian Wood Kulturby Stavanger / Egersund kommune, Egersund, Fuchs-Mikac, Neven Paviljong til dansefestival (verk publisert nasjonalt i Arkitektur N 2008, s ; Arkitekur i Norge : årbok 2008 s. 23). CODA, Oslo International Dance Festival, Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Juvet Landscape Hotel (verk publisert internasjonalt i: A , nr. 24, s.49-50; Architecture&DETAIL 2008, nr. 12, s. 833). Knut Slinning, Valldal, Kleven, Bente; Haukeland, Lars Papirbredden Drammen kunnskapspark (verk publisert nasjonalt: Arkitektur i Norge: årbok 2008, s. 44; Arkitektur N 2008, nr. 4, s ). Byggherre: Entra Eiendom, Drammen Eiendom, Papirbredden Eiendom, Drammen, 11

12 Utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter; Olofsson, Fredrik (MusicalFieldsForever) Orfi Voxx: interaktiv taktil, lyd, lys og rominstallasjon. Art's Birthday, Museum of Modern Art, , Stockholm, Sweden. Installasjonen også vist: m12 in Berlin, Germany; Half Machine in Copenhagen; Ogaki Media Art Biennale, Ogaki, Japan; COMA-festival in Växjö, Sweden. Eggen, Arne Prosjekt gangbru over Eideåne (utstilt verk). Norwegian Wood / Stavanger kunstforening, Stavanger, Fjeld, Per Olaf; Fuchs-Mikac, Neven; Funck, Lisbeth; Gerstlauer, Rolf B3 Generator (internasjonal vandreutstilling vist i: Central Academy of Fine Arts, School of Architecture (CAFA), Beijing sept.2008 og AHO) Beijing, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Processed geometries, separatutstilling av arbeider av Jensen & Skodvin i Lisboa, til Portugal. Også vist i Strasbourg Jamouchi, Samira 2MOVE / Migratory Aesthetics. 2MOVE / Migratory Aesthetics, Stenersenmuseet., Oslo, Utstillingskatalog: 2 Move Video Art Migration. Book+DVD. ISBN Inngår også i: 2MOVE: Ireland. Belfast Exposed 3/5-2/ Jamouchi, Samira Installasjon. A World of Folk, Kulturbyen Stavanger, Sandnes, Jamouchi, Samira En lukket dør mot Europa. Arendal kunstforening, Arendal, Jamouchi, Samira Went East, Goes North. Galleri R5, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo, Løkse, Oddvar Tupilac tablå 1 og Tupilak tablå 2. Nord-norsk vandreutstilling 2008, Bodø, Svolvær, Harstad, Vadsø, Narvik, Tromsø, Saltdal, Rana, Alstahau, Sevaldson, Birger Barely part 2. Galleri ROM, ROM for kunst og arkitektur, Oslo, Verk premierte i eller inviterte til nasjonale eller internasjonale konkurransar Cappelen, Birgitta BarneArken (invitert konkurranse). Oslo Barnemuseum (Økernsenteret - Steen og Strøm), Oslo, Cappelen, Birgitta (med Ly Arkitekter og MeSen kulturbyrå) 12

13 Utstillingskonsept Hamsunsenteret (invitert konkurranse). Nordland fylkeskommune, Hamarøy, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Arkitektkonkurranse om nye velferdslokaler for ansatte ved Oslo hovedflyplass (invitert konkurranse). OSL, , Gardermoen Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre (med Team 3) Arkitektkonkurranse Oslo S (invitert konkurranse). Rom eiendom, Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre (med Team 3) Arkitektkonkurranse om nytt Deichmanskle bibliotek (invitert konkurranse). Hav eiendom, , Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Arkitektkonkurranse om nytt utsiktspunkt på Rørvikfjellet (invitert konkurranse). Statens vegvesen, Nasjonal Turistveg, , Lillehammer. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Arkitektkonkurranse om ny rasteplass ved Utsikten på Gaularfjellet (invitert konkurranse). Statens vegvesen, Nasjonal Turistveg, , Lillehammer. Kleven, Bente; Haukeland, Lars Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter (invitert konkurranse) Oslo, 13

14 FAGLEG OG BRUKARRETTA PUBLISERING Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Dahle, Einar Time revisited. MUR+BETONG. (1): ISSN Dahle, Einar Hoppbakker og sånt. MUR+BETONG. (2): ISSN Dahle, Einar Vesen og elementer. MUR+BETONG. (3): ISSN Dahle, Einar Den plagsomme finansielle økonomien. MUR+BETONG. (4): ISSN Ellefsen, Karl Otto Operaens omgivelser. Arkitektnytt. (5): ISSN Fjeld, Per Olaf; Funck, Lisbeth; Fuchs-Mikac, Neven; Gerstlauer, Rolf The stubbornness of architecture : the B3 light machines. Daylight & architecture. (7): 2, 3, ISSN Fjeld, Per Olaf The president's letter : the heads of schools. News sheet / European Association for Architectural Education. (81): Fjeld, Per Olaf The president's letter : reflection. News sheet / European Association for Architectural Education. (82): Hensel, Michael; Sunguroglu, Defne Nesnin Cevresiyle Kurdugu Iliski [The Objects Realtion to its Environment]. XXI Magazine. (66): Holm, Erling Dokk Fra drabant til by?. Fremtid for fortiden. (4): ISSN Holm, Erling Dokk Byens hjerte. Bøygen : litterært tidsskrift. (2): ISSN Holm, Erling Dokk Nye roller for folkebiblioteket?. Bok og bibliotek. (5): ISSN Hvattum, Mari The pleasure of surprise. Positions - on modern architecture and urbanisme. (0): Keitsch, Martina M. 14

15 A Note on Universal Design and user involvement through personas. Design For All Institute of India. December, 2008, Vol Killi, Steinar Kina-produksjon - snart ikke like nødvendig. Ingeniørnytt. (10): ISSN x. Larsen, Janike Kampevold The road to nature. 'scape : the international magazine for landscape architecture and urbanism. (2): ISSN Lending, Mari Sverre Fehn's Museum of Architecture in Oslo. A10 : new European architecture. (February/March): ISSN Lending, Mari Arkitektur på utstilling: i en egen modus. Arkitektnytt. (10 (november)): ISSN Lending, Mari Museer i det 21. århundre. Arkitektnytt. (10 (november)): ISSN Michl, Jan Sobre el diseño como rediseño: Una exploración de un problema olvidado en la enseñanza del diseño. Ramona: Revista de artes visuales. (Marzo): Robbins, Edward Svez pogled na javni proctor : novi leksikon za projektiranje. Urbani izziv = Urban challenge. 19, (2): 18-26, ISSN Bokmelding i vitskapeleg tidsskrift Dunin-Woyseth, Halina "Design studio pedagogy : horizons for the future" by A.M. Salama and N. Wilkinson (eds.). Nordisk arkitekturforskning. 20, ISSN Hemmersam, Peter Bokanmeldelse av: Fun city / Gitte Marling & Martin Zerlang (ed.). Arkitektur N. 90, ISSN Holm, Erling Dokk Funksjonalismen og dens propagandister. Arkitektur N ISSN Holm, Erling Dokk Fun city. Gitte Marling & Martin Zerland (eds.). Nordisk arkitekturforskning. 20, ISSN Hvattum, Mari Betimelig om tid. Arkitektur N. 90, ISSN

16 Kapittel i fagbok og institusjonsserie Clatworthy, Simon Innovations in services: the AT-ONE method. Proceedings from the 6th Conference on Design & Emotion Desmet, PMA; Tzvetanova, SA; Hekkert, P; Justice, L. (eds).. Hong Kong: ISBN Fjeld, Per Olaf How to generate a generator. Generator : research by design Oslo: ISBN Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt. Arkitekt Sverre Fehn : intuisjon, refleksjon, konstruksjon Oslo: ISBN Fuchs-Mikac, Neven 10 notes on B3-generators. Generator : research by design Oslo: ISBN Funck, Lisbeth To make loud what otherwise is mute. Generator : research by design Oslo: ISBN Gerstlauer, Rolf The inconspicuous, time lag and serendipity. Generator : research by design Oslo: ISBN Hemmersam, Peter Re-territories. Futures of cities : principles, congress, competition. Eds.: Peder Duelund Mortensen... [et al.] København: Isenmann, Ralf; Bey, Christoph; Keitsch, Martina M. Beyond a Sack of Resources: Nature as a Model - the Core Features of Industrial Ecology. Edward Elgar ISBN Lending, Mari Revisiting the exotic : Space Group and Norwegian architectural culture. Untitled : SpaceGroup Norway. Design document series ; 30. Seoul, Sør-Korea: ISBN Robbins, Edward The New Urbanism in the 21st century: progress or problem. New urbanism and beyond : designing cities for the future New York: ISBN Sørensen, Søren Augmented Reality for Simulation of Construction and Maintenance in Nuclear Power Plants. Toward innovative nuclear safety and simulation technology. Harbin, China: ISBN Volle, Wenche Leonard Rickhard. Kunst til stede = Art in place Oslo: ISBN

17 Kapittel i institusjonsrapport Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter Same but different - composing for interactivity. I: Proceedings of the Audio Mostly Conference. s Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter To challenge textile with music. I: Ambience08, Proceedings. Other Titles: Smart Textiles- Technology and Design. Editors: Hallnäs, Lars, Walkenström, Pernilla, Wasling, Lennart. s ISBN Dunin-Woyseth, Halina; Nilsson, Fredrik Some notes on practice-based architectural design research: Four "arrows" of knowledge. I: Research Training Sessions Reflections, 7. s Brüssel: Gabrielsen, Guro Voss Hatt over hatt på Grorud. I: Drabantbyen kommer! / katalogansvarlig/redaktør: Marius Bjørnson Hofstad ;redaksjon: Lars Roede... [et al.]. s Oslo: ISBN Hvattum, Mari Time weave. I: Time, transformation & continuity in architecture. s Lund: Killi, Steinar Computational derived design. I: 3DSUG 2008 : proceedings [elektronisk ressurs] Kronborg, Anne-Kristine Drabantbyens idégrunnlag : hvor fikk de det fra?. I: Drabantbyen kommer! / katalogansvarlig/redaktør: Marius Bjørnson Hofstad ;redaksjon: Lars Roede... [et al.]. s Oslo: ISBN Michl, Jan Am I just seeing things - or is the modernist apartheid regime still in place?. I: Cumulus working papers : Bratislava. s Helsinki: ISSN x. ISBN Michl, Jan Proti apartheidnému rezimu vo vzdelávaní dizajnerov. I: Cumulus 2007 Bratislava: Zborník prednások z medzinárodnej konferencie Októbra 2007, edited by Adriena Pekarova.. Bratislava: Sevaldson, Birger A System Approach to Design Learning. I: Systemisches Denken und integrales Entwerfen : case study - Deichmanske Library media stations = System thinking and integral design. s Offenbach am: ISBN Volle, Wenche Per Barclay, J.C. Dahl, Kai Fjell, Arne Malmedal, Bjørn Ransve, Mari Slattelid, Henrik Sørensen, Charlotte Wankel. I: Utvalg fra en samling / Collected works. s , 46-49, Høvikodden: Volle, Wenche 17

18 Leonard Rickhard. I: Bergen kunstmuseum : kunstverk [utstillingskatalog]. s Bergen: ISBN Fagbok Dahle, Einar Modernismen: 1900-tallet. Kirker i Norge, 6. Oslo: Arfo, s. ISBN Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre (red.) Jensen & Skodvin Architects : textos. Akademisk Publisering, ISBN Keitsch, Martina M.; Neumann, Bernd; Øfsti, Audun (red.) Globalisierung als Subjekt der Philosophie und Literaturwissenschaft. Aachen: Shaker Verlag, s. ISBN Doktoravhandling Haslum, Hilde Reading socio-spatial interplay. 37. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Hemmersam, Peter Fra shoppingcenter til by en undersøgelse af det integrerede shoppingcenter. Århus: P.H., s. Hestad, Monika Den kommersielle formen : merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form. 36. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Hvinden-Haug, Lars Jacob Den eldre barokken i Norge : bygningenes former og rommenes fordeling Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Lwamayanga, Cyriacus S. R. Constancy and change : the living processes and skills in vernacular architecture of Kagera region - Tanzania. 34. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, s. ISSN x. ISBN Rapport i institusjonsserie Funck, Lisbeth; Johansen, Anette (red.) Generator : research by design. Oslo: Oslo School of Architecture and Design, ISBN Hermansen, Christian (red.) AHO works : student projects review Oslo: AHO, s. ISBN Lending, Mari (red.) Arkitektstudenter skriver: Om museet. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen I Oslo, ISBN

19 Institusjonsrapport Eikenes, Jon Olav; Knutsen, Jørn; Morrison, Andrew; Romm, Jonathan AHO design research report: Case : 1 Telenor football service. Oslo: AHO, Kleven, Bente; Sandaker, Bjørn Normann (red.) Konstruksjoner i praksis: fordypningskurs våren 2008 Institutt for arkitektur AHO. Oslo: AHO, Sandness, Solveig (red.) Nordisk nettverk for arkitekturteknologi 2008 : praksis, historie, kritikk, analyse og teori. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. 19

20 FAGLEG OG BRUKARRETTA FORMIDLING Foredrag ved internasjonal vitskapleg konferanse Abidin, Shahriman; Sigurjonsson, Johannes B.; Liem, Andre; Keitsch, Martina M. On the role of formgiving in design. New Perspectives in Design Education - Proceeding of the 10th International Conference on Engineering and Product Design Education, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Aspen, Jonny Gentrification and immigration in Oslo. ESRC Seminar Series, Gentrification and Social Mixing, Seminar, Geography Department, King's College, London, Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter To challenge textile with music. Ambience08 - Smart Textile Conference, Borås textilhögskola, Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter When the Audience Composes - Creating interactive music. 15th International Conference in Musicology, Oslo (UiO/NMH), Clatworthy, Simon Innovations in services: the AT-ONE method. Design and Emotion Conference, Hong Kong, Dunin-Woyseth, Halina About training : interdisciplinary landscapes. EURAU'08. The 4th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Madrid, Dunin-Woyseth, Halina The Making Disciplines in various knowledge landscapes. EURAU'08. The 4th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Madrid, Dunin-Woyseth, Halina Knowledge a priori and knowledge a posteriori in architectural education. ELIA 10th Biennial Conference (The European League of Institutesof the the Arts), Göteborgs universitet / Chalmers tekniska högskola,, Göteborg, Capjon, Jan ; Edeholt, Håkan Design (x) Diaspora : implementing sustainable development in develping countries. Changing the Change : Design, Visions, Porposals and Tools, Torino, Edeholt, Håkan; Ek, Anne-Charlotte Research design and the professional model. 5th Interim Conference of the International Sociological Association, Oslo,

21 Eggen, Arne Norske trebroer, erfaringer. Norwegian Wood. International conference on modern, sustainable timber architecture in Stavanger, Stavanger, Eggen, Arne Ypsilon. Footbridge 2008 : 3rd International Conference on Footbridge, Porto, Eikenes, Jon Olav; Morrison, Andrew The times are a-changing in the interface. Multimodality and Learning. An international conference, University of London, Institute of Education, Ellefsen, Karl Otto UN Habitat and university policies. UN Habitat Conference, Nanjing, China, Fjeld, Per Olaf Material - technique - process. Architecture as awareness in time : the Bucharest Architecture Biennial, Buchuresti, Fjeld, Per Olaf Changes of paradigms in the basic understanding of architectural research. EAAE/ARCC Conference, Copenhagen, Fjeld, Per Olaf Architectural education 07. The Future and Character of Architectural Education, Beijing, CAFA School of Architecture, Funck, Lisbeth Human beings, sustainability, magic. Architecture as awareness in time : the Bucharest Architecture Biennial, Buchuresti, Gerstlauer, Rolf Object - connections - context. Architecture as awareness in time : the Bucharest Architecture Biennial, Buchuresti, Gloppen, Judith Perspectives on design leadership and design thinking in the service industry. International DMI Conference on Design Thinking: New Challenges for Designers, Managers and Organizations, Paris, Gloppen, Judith What has service design to do with the Airport Express Train being awarded no. 1 in customer satisfaction and the best place to work in Norway in 2008?. Innolatvia - Design in Services : Latvian Annual Innovation Conference, Riga, Harboe, Lisbet Actions and interactions, A Study of Two Contemporary Practices. AGENCY, The 5th International Conference of the Architectural Humanities Research Association (AHRA), Sheffield University School of Architecture, GB,

22 Hensel, Michael Morpho-ecologies. The Intelligence of Structures (Bauhaus lectures), Dessau, Hensel, Michael Morpho-Ökologie : Konzept und Forschung. Versatility and Vicissitude Symposium, Frankfurt, DAM German Museum of Architecture, Hensel, Michael Morpho-ecologies. Ventulett Symposium: Textile Tectonics, Atlanta, Georgia Tech, Hestad, Monika Approaching different design choices in the process of branding products. Design Thinking : New Challenges for Designers, Managers and Organizations, Paris, Essec Business School, Hvattum, Mari The Tyrrany of place. Architecture and Identity. Research workshop, University College Dublin, Hvattum, Mari Architecture and the mimesis of place. Cultural Landscapes : Heritage and Conservation (3rd Biennial EASLCE Conf.), University of Alcalá, Hølmebakk, Beate Limited possibilities. The Stockholm Seminar : Thinking Architecture, Reflective Practioners, Konstakademien i Stockholm, Hølmebakk, Beate Perifer praksis. Nordisk konferanse STING kjønn og estetikk i et flermedialt perspektiv, Stavanger, Jensen, Jan Olav Sans titre. The Stockholm Seminar : Thinking Architecture, Reflective Practioners, Konstakademien i Stockholm, Keitsch, Martina M.; Hjort av Ørnas, Viktor Meaning and Interpretation: An analysis of two theoretical perspectives in product design. 6th Conference on Design & Emotion 2008, School of Design, Hong Kong, Keitsch, Martina M. Metaphors in design research. 7th NORDCODE Seminar & Workshop,, Lund University, Sweden, Killi, Steinar Computational derived design. 3DS Users Group Conference, Costa Mesa, Cal.,

23 Larsen, Janike Kampevold Nature on display. Cultural Landscapes : Heritage and Conservation (3rd Biennial EASLCE Conf.), University of Alcalá, Lending, Mari Drawing landscapes : Stendhal's Vie de Henry Brulard. Cultural Landscapes : Heritage and Conservation (3rd Biennial EASLCE Conf.), University of Alcalá, Lending, Mari Modernism on display : The Oslo Architectural Association's exhibition The Society of Architectural Historians Annual Meeting, Cincinnati, Ohio, Rintala, Sami "of many possible words". The Stockholm Seminar : Thinking Architecture, Reflective Practioners, Konstakademien i Stockholm, Sørensen, Søren Augmented Reality for Simulation of Construction and Maintenance in Nuclear Power Plants. ISSNP2008, the 2nd International Symposium on Symbiotic Nuclear Power Systems, Harbin, Heilongjiang, China, Tostrup, Elisabeth Amble Promoting the best: on competition rhetoric. Architectural Competition International Symposium, Stockholm, KTH, Tvilde, Dag Research on the Norwegian landscape: case Stavanger. Fehnsymposiet 2008: landscape urbanism today, Hamar, Vavik, Tom; Keitsch, Martina M. Universal design and sustainable, inclusive development: Some methodological aspects to the debate on the sciences of sustainability. 14th Annual International Sustainable Development Research Conference, Delhi, Foredrag ved nasjonal vitskapleg konferanse Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter Distributed music. Musikkteknologidagene 08, Bergen, Griegakademiet, Dunin-Woyseth, Halina Att etablera design som utbildning på forskarnivå. Åpning av et dr.program i kulturvern ved Göteborgs universitet, Göteborg, Hensel, Michael Performance-oriented design in architecture. RAIA National Conference Critical Visions, Sydney, The Royal Australian Institute of Architects, Hvattum, Mari 23

24 Neo-classicisms in architecture. Neoklassisk festival, Oslo, Norges musikkhøgskole, Lending, Mari M. J. Monrad og glassets "phantastiske og feeagtige Pragt". Norsk modernisme relokalisert. Arkitektur- og verneseminar. Kunsthistorisk institutt, Universitetet i Bergen, Sandaker, Bjørn Normann; Manum, Bendik Profesjonsroller i norsk brodesign. Endringsmønstre og kvalitative konsekvenser. Brukonferansen (Statens vegvesen), Oslo, Volle, Wenche Munchs rom : Edvard Munchs romforestilling i lys av empatiteorien. Edvard Munch - ny forskning, Oslo, Nasjonalmseet for kunst, arkitektur og design, Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse Arnall, Timo Presentation on future of mobile media. Sarasota Design Summit,, Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, USA., Arnall, Timo Presentation on visualisation, simulation and evidence. Sarasota Design Summit, Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, USA., Arnall, Timo Video and television interview on RFID technology and design. Sarasota Design Summit,, Ringling College of Art and Design, Sarasota, Florida, USA., Arnall, Timo Presentation at Stamen Design office. Stamen Design,, San Francisco, USA., Arnall, Timo Presentation of Touch visualisation. Adaptive Path design studio, San Francisco, USA, Eggen, Arne Brudesign. Nordisk nettverk for arkitekturteknologi, Oslo, Eikenes, Jon Olav Grensesnitt i bevegelse - nye muligheter og utfordringer. Bouvet, Oslo, Eikenes, Jon Olav Grensesnitt i bevegelse - nye muligheter og utfordringer. Making Waves, Oslo, Eikenes, Jon Olav 24

25 Grensesnitt i bevegelse - nye muligheter og utfordringer. Record fagseminar, ForskningsparkenOslo, Eikseth, Barbro Grude Arkitekter, kommunikasjon og mesterlære, DesignDialog, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Arkitektonisk kvalitet i tettstedssenteret. Sentrumsseminar Ringsaker kommune, Brumunddal, Fjeld, Per Olaf Reflection. Etablering av LYSnET Norge, Oslo, VELUX Norge A/S, Gerstlauer, Rolf Refractions. Etablering av LYSnET Norge, Oslo, VELUX Norge A/S, Hemmersam, Peter Fra shoppingcenter til by. OAF (Oslo arkitektforening), Oslo, Hemmersam, Peter Shopping. Seminar om utvikling av Romsås senter, Oslo, Bydel Grorud, Hemmersam, Peter Fra shoppingsenter til by. Seminar - samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, IMDI og Oslo kommune, Husbanken, Hølmebakk, Inger-Marie Universell utforming i arkitektpraksis. DesignDialog, Oslo, Hølmebakk, Inger-Marie [Universell utforming] innlegg. Universell utforming - krav og utfordringer. Arr. Norsk Plankompetanse AS, Oslo, Killi, Steinar Kina-produksjon - snart ikke like nødvendig. Den Tekniske Messen, Lillestrøm, Kleven, Bente Omprosjektering når prosjektet ikke er salgbart. Fagkonferansen Prosjektsalg av boliger. Arrangert av Norsk Eiendomskompetanse i samarbeid med Foreningen Næringseiendom og Boligprodusentenes Forening, Oslo, Kleven, Bente Foredrag og ledelse av befaring - Sjølyststranda/ Skøyenområdet. OAF senior, Oslo, Lending, Mari Museums in the 21st century. Museums in the 21st Century, Oslo,

26 Gjesteforelesing Arrhenius, Thordis Heritage and displacement. Bath, Arrhenius, Thordis Architecture on display. Bath, Arrhenius, Thordis Architecture on display. New York, Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter Interaktiva medier i smart textil för barn med fetma. Borås, Dahle, Einar Om betongens iboende egenskaper. Bergen, Dunin-Woyseth, Halina Discipline-based research and post academic knowledge production. A brief introduction to various knowledge landscapes. Brüssel, Dunin-Woyseth, Halina Defining "doctorateness" by art / by design. Brüssel, Dunin-Woyseth, Halina Research by art / research by design. Discussing the project "Space in Motion. The Art of Activating Space in-between" by Monica Sand. Brüssel, Edeholt, Håkan Speciella särdrag inom designtraditionen. Göteborg, Edeholt, Håkan Radikal innovativ design. Göteborg, Edeholt, Håkan Designforskning. Umeå, Eggen, Arne Egne arbeider. Göteborg, Eggen, Arne Signalbygg. Notodden, Ellefsen, Karl Otto The Norwegian tradition in wood - documented and renewed in contemporary architectural projects. Beijing, Ellefsen, Karl Otto The Norwegian Tourist Road Project. Lisboa, Fjeld, Per Olaf 26

27 The work of Sverre Fehn. Lisboa, Gerstlauer, Rolf The B3 Generator-Cloth. Beijing, Hestad, Monika Design til salgs. Oslo, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Processed geometries. Lisboa, Keitsch, Martina M. Sustainability Strategies in Product design including case examples for Design for Sustainability. Senter for utvikling og Miljø, UiO, Lending, Mari The national as an international construct in modern architecture Berlin, Humboldt University, Mansfield, Mark Robert The Lysaker Circle and the Kristiania Bohême : Nationalism, anti-nationalism and the tension between city and countryside. Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert The Fin-de-Siècle in Scandinavian art: Art Nouveau/Jugendstyle and the early Munch. Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert The symbolist theory of Edvard Munch - "The camera cannot compete with painting". Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert The Scandinavian Matisse pupils and the Expressionist legacy : Norwegian art of the interwar years and beyond. Oslo, P.A. Munchs hus, Mansfield, Mark Robert Postwar and contemporary impulses in Norwegian art, architecture and design. Oslo, P.A. Munchs hus, Michl, Jan [Designteori]. Praha, Michl, Jan Om modernisme-begrepet. Oslo, Michl, Jan Om funksjonalisme vs formalisme. Kjeller, Michl, Jan Om begrepet intelligent design. Gjøvik,

28 Michl, Jan Ideen om kunst i pakt med tiden. Lillehammer, Sevaldson, Birger Digital design techniques. Oslo, Tvilde, Dag The Transformation of the city of Oslo : critical comments on the future. Genova, Tvilde, Dag Stadt am Wasser : Stadtplanung in Oslo zwischen Deregulierung und Wirtschaftsboom. Kassel, Juryverksemd Ellefsen, Karl Otto Varvstaden. Parallelle oppdrag om Varvstaden i Malmø (juryering) Malmø, Ellefsen, Karl Otto Internasjonalt parallelloppdrag, Christiansberg - byutvikling af Grønttorvet i Valby (juryering) København, Kleven, Bente Arkitektkonkurranse Oslo S (juryering). Rom eiendom, Oslo, Kleven, Bente Kulturkvartalet i Bodø. Åpen internasjonal arkitektkonkurranse (juryering). Bodø kommune, Bodø, Kleven, Bente Nytt aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Invitert konkurranse (juryering). Kristiansand kommune, Kristiansand, Kleven, Bente Concrete Design Competition on Implicit performance (juryering) Prisar for verksemd Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Erich Schelling- Architekturpreis Erich Schelling Architekturstiftung, Karlsruhe, Kuratorverksemd m.m. Hensel, Michael; Sunguroglu, Defne OCEAN - Conception Performative. (kurator)frac Centre, Orleans, France, 28

29 Sevaldson, Birger Deichmanske mediastasjoner (kurator). Galleri AHO, Oslo, Volle, Wenche Marte Aas screens and hedges (kurator). Galleri AHO, Oslo, 29

30 PUBLISERING OG FORMIDLING TIL ALLMENTA Artikkel i populærvitskapleg tidsskrift Dahle, Einar Karl Johans uforanderlige gaterom. =Oslo. (april): ISSN Gerstlauer, Rolf; Fjeld, Per Olaf; Funck, Lisbeth Japan. Nytt rom. (11): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Haanes, Vidar L.; Ellefsen, Karl Otto; Haaland, Jan I.; Loland, Sigmund Sammenslåing hjelper ikke. Aftenposten. 12. Holm, Erling Dokk Stadiondilemmaet. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Drammen mon Amour. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Arkitektur, økonomiog zoologi. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Fylke uten mening. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Edward Munchs vilje?. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Richard Florida og byen. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Funkispropaganda. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Folkeoperaen. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Stadionjaget. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Banksy og byen. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Pitts økologiske hus. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Frykten for kritikk. Dagens næringsliv. 30

31 Holm, Erling Dokk Erobringen av rommet. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Arkitekturens begrensninger. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk For evigheten - om gangbroer. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Tromsø og OL. Dagens næringsliv. Holm, Erling Dokk Presisjon og pastisj. Dagens næringsliv. Larsen, Janike Kampevold Fornebulandets nye former. Dagens næringsliv. Lending, Mari Arkitekturhistorie i målestokk 1:1. Morgenbladet. ISSN Lending, Mari Hinsides det bygde : Arkitekturbiennalen i Venezia Morgenbladet. ISSN Lending, Mari Urbant landbruk : PS1 New York. Morgenbladet. ISSN Lending, Mari Tabloid museum : Newseum Washington DC. Morgenbladet. ISSN Populærvitskaplege foredrag Ellefsen, Karl Otto Norge og Berlin - tradisjoner i arkitektur og byplanlegging. Oslo, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn : et romlig søk. Oslo, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn. Oslo, Fjeld, Per Olaf Forholdet mellom arbeidsprosess og produkt : en samtale om Sverre Fehn. Oslo, Hemmersam, Peter Innlegg på åpent møte om allmenningene og havnepromenaden. Oslo Atrium, Hemmersam, Peter 31

32 Shoppingbyen - handlesentrenes rolle i byen. Oslo S, Hjeltnes, Knut; Jensen, Jan Olav Etter Fehn. Oslo, Jensen, Jan Olav Arkitekturfoto, Arkitekturmuseet, Oslo. Lending, Mari Permanent og kontemporært. Samling og utstilling av arkitektur på 1920 og 30-tallet. Oslo, Intervju av fagleg/populærvitskapleg karakter Bjørnstad, Nina Tema: Om design selger bedre når det er designet for menn (intervju). [Deltagelse i radio- /TV-program]. Cappelen, Birgitta Arts Birthday (intervju). [Deltagelse i radio-/tv-program]. Fjeld, Per Olaf Architettura e trasmissione digitale. The 23rd UIA World Congress. Gabrielsen, Guro Voss Nye perspektiver på forstedene. Arkitektnytt. (10): 20. Hemmersam, Peter Lovpriser kjøpesentrene. DOGAmagasinet, nr Hemmersam, Peter Lektor hyller kjøpesentrene. VG Hjeltnes, Knut Arkitekt Knut Hjeltnes. Omtale og intervju med Knut Hjeltnes av Einar Bjarki Malmquist. Arkitektur i Norge : Årbok Jensen, Jan Olav Mary mother is the juiciest tomato of them all : intervju om Mariaklosteret på Tautra. Arkitektur N. (1): Jensen, Jan Olav Interview by Andrea Nussbaum. 91 : more than architecture. (2008:2):

33 PROSJEKTOVERSIKT Institutt for arkitektur Grunnforsking Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: Kontiguitet II. Video studier i rommets og kroppens morfologi. CONTIGUITY II, Video Investigations in The Morphology of Body and Space. Gerstlauer, Rolf Norsk tittel: Studio B3: research by design. Mot en Arkitektur Natur Kultur Engelsk tittel: Studio B3: Research by Design. Towards an Architecture NatureCulture Prosjektleiar: Fjeld, Per Olav Prosjektleiar: Funck, Lisbeth Prosjektleiar: Gerstlauer, Rolf Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: ingen Engelsk tittel: JP08 an experimental film (documentary) Prosjektleiar: Gerstlauer, Rolf Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: ingen. Architecture & Film: research by design. Investigations in the Morphology of Body and Space Gerstlauer, Rolf Doktorgradsprosjekt Norsk tittel: ingen Engelsk tittel: Phenomenological determination of the poetic image and the ontological significance of its communicability Prosjektleiar: Lucas, Pavlina Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Utvikling av Augmented Reality som et redskap til representasjon og formidling av arkitektur 33

34 Prosjektleiar: Sørensen, Søren Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: ingen Lost in Translation: Enabled Production. A Neufert for Architectures Future(s) Mujezinovic, Mirza Norsk tittel: ingen Engelsk tittel: Meaning and Translation of Kikuyu Traditional Architecture: An Architectural Anthropological Study of the round form and Window Prosjektleiar: Kamenju, Joseph Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Arkitektur og kommunikasjon Prosjektleiar: Eikseth, Barbro Grude Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Potensialet i Augmented Reality for digital arkitektur Engelsk tittel: The potential of Augmented Reality for digital architecture Prosjektleiar: Høgset, Halvor Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Norsk tittel: Universell utforming i arkitektpraksis : drøfting av kritiske forhold i prosjektering av publikumsarealer i kulturhus Engelsk tittel: Universal design in architect practice Prosjektleiar: Hølmebakk, Inger-Marie Startdato: Sluttdato: Norsk tittel: Planlegging av det ikke-planlagte: en undersøkelse av arkitektur som fag og arkitekten som aktør i produksjon av public space Prosjektleiar: Ellefsen, Halvor Weider Startdato: Sluttdato:

35 Norsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Engelsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Prosjektleiar: Bettum, Johan Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Bruksretta forsking Norsk tittel: Rastløshetens Anatomi, - arbeidstittel, et bokprosjekt om Sverre Fehns tegninger Engelsk tittel: Anatomy of Restlessness - working title, a book project on Sverre Fehn's drawing practices Prosjektleiar: Fuchs-Mikac, Neven Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Kirker i Norge, bind 6: 1900-tallet - Modernismen Prosjektleiar: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking URL: Norsk tittel: Brodesign. Broer som arkitektur.en konsekvensstudie av endrete roller i broprosjekteringen. Prosjektleiar: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Utvidet virkelighet Engelsk tittel: Augmented reality Prosjektleiar: Sørensen, Søren Medarbeidar: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: ubestemt Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Skjettenbyen Prosjektleiar: Dobloug, Margrethe Startdato: Sluttdato: ubestemt Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Engelsk tittel: Bengt Espen Knutsen - kontinuitetens arkitekt Bengt Espen Knutsen - architect of continuity 35

36 Prosjektleiar: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Norsk tittel: Prosjektleiar: Murverk i Norge Dahle, Einar i samarbeid med Finn Haakonsen NTNU og Torben Dahl Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Startdato: Sluttdato: Kategori: Bruksretta forsking Pedagogisk utviklingsarbeid (lærebok med essays og case) Fagleg utviklingsarbeid Norsk tittel: Arkitekturens konstruktive grunnlag Engelsk tittel: The Structural basis of architecture Prosjektleiar: Eggen, Arne Prosjektleiar: Sandaker, Bjørn Normann Medarbeidar: Cruvellier, Mark Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Fagleg utviklingsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Mur og betong Medarbeidar: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Geometri og arkitektur Engelsk tittel: Geometry and architecture Prosjektleiar: Eriksrud, Steinar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid Kunstnarisk utviklingsarbeid Norsk tittel: 12 lamper prototyper Engelsk tittel: 12 lamps prototypes Prosjektleiar: Fjeld, Per Olav Startdato: Sluttdato: Kategori: Kunstnarisk kreativt utviklingsarbeid 36

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2007 Forskingskatalogen 2007 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Forskingskatalogen 2009. Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Forskingskatalogen 2009. Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2009 Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt FORSKINGSKATALOGEN 2009 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og ekstern rapportering

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Forestillingsanalyse

Forestillingsanalyse 1 Fischer-Lichte, Erika: "Theatricality" 1 Kilde: Theatre Research International Oxford University Press, Vol. 20, no. 2, 1995 ISSN: 03078833 2 Bennet, Susan: "Culture and the Idea of the Theatrical Event"

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Kunnskapsutfordringen

Kunnskapsutfordringen KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET FORSKNINGSRÅDET Ny Norsk arkitekturpolitikk 26 27 mai 2009. Norsk Form - DogA Kunnskapsutfordringen Karl Otto Ellefsen (1) Med arkitektur forstått som arkitekturverk og arkitekturpraksis

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Forskningskatalog 2005

Forskningskatalog 2005 Forskningskatalog 2005 FORORD Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Museer og Samlinger: historie og teori

Museer og Samlinger: historie og teori 1 Anderson, Gail: "Introduction: Reinventing the Museum" 1 Kilde: Reinventing the Museum Alta Mira Press, 2004 ISBN: 0759101701 2 Brenna, Brita: "Hva gjør museologi?" 5 Kilde: Nordisk Museologi Umeå Universitet,

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis

Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis «Det tredje rom» = en metafor for fellesarenaer/grensekryssende aktiviteter Koordinatorsamling 27.5 Eli Lejonberg Praktisk og akademisk

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

MUS Musikk, teknologi og produksjon. 22 august 2014

MUS Musikk, teknologi og produksjon. 22 august 2014 MUS4830 - Musikk, teknologi og produksjon 22 august 2014 Om emnet (Fra emnebeskrivelsen) Målet for emnet er å videreutvikle ferdigheter, innsikt og refleksjon om teknologi tilknyttet musikkfeltet og muliggjøre

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Temamøte: Medieinnkjøp og nytt biblioteksystem

Temamøte: Medieinnkjøp og nytt biblioteksystem Temamøte: Medieinnkjøp og nytt biblioteksystem 08:45-09.00 Kaffe og velkommen 09:00-09:15 Innledning v/ Håvard Kolle Riis 09:15-09:50 Brukerstyrt innkjøp Oppsummering av PDA/EBA/EBS v/ Heidi Fossum 10:00-11:15

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor

Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor FORSKNINGSKATALOG 2003 1 Forord Skolen har nedlagt mye arbeid i å utvikle rutiner og kriterier for forskningsdokumentasjon for å sikre en omfattende intern og ekstern rapportering. Grunnlaget er dermed

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Kurskategori 3: Design av IKT- systemer. Normalt vår, 14/15: høst

Kurskategori 3: Design av IKT- systemer. Normalt vår, 14/15: høst Kurskategori 3: Design av IKT- systemer Normalt vår, 14/15: høst Gjennom kurs i denne kategorien skal studentene opparbeide kunnskaper om og ferdigheter i å lage nettsteder, utvikle programvare og tilrettelegge

Detaljer

Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning

Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning 0g Det nasjonale fakultetsmøte for realfag. Tromsø 12.11.2015 Dosent Marit Allern, Result Boyer, Ernest (1990)

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe BIBLIOTEKARENS TIME Irene Hunskår SMH-seminar Trondheim 28.oktober 2008. Bakteppe Innføring av kunnskapsbasert praksis i ein vidareutdanning Timeplanen lagt for semesteret Ingen planlagt undervisning for

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities (BYFORSK)

Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities (BYFORSK) Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities (BYFORSK) Dette prosjektet er et interdisiplinært og internasjonalt samarbeid

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO)

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Åpnet i mai 2013, KD støtte til videreføring innen 2022 Mål CEMO skal drive både grunnforskning om pedagogiske målinger og anvendt forskning

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer