PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotell, Alta. fredag 5. desember 2008 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotell, Alta. fredag 5. desember 2008 kl. 09.30"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotell, Alta fredag 5. desember 2008 kl Følgende valgte representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken AP Hilde Søraa AP måtte senere forlate møtet grunnet sykdom Anita H. Pedersen SV Bjørn Odden FRP Trine Noodt V Loppa kommune: Jan Eirik Jensen KP Elin Olsen SP Hans Roald Johnsen SV Forfall fra: Arne Dag Isaksen AP, Ann H. Johansen AP. Vararepr. var forsøkt innkalt men ingen kunne møte. Hasvik kommune: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen AP AP AP SP SP møtte for Elisabeth Mikalsen SP. Nordkapp kommune: Kristina Hansen AP Tore Fosse SV Forfall fra: Lars Helge Jensen H, vara Bjørn Ronald Olsen innkalt med kunne ikke møte. Renate Kilaas FRP og Randi Elvebakken møtte ikke.

2 Måsøy kommune: Ingalill Olsen Ingrid Majala Torleif Hansen Ap AP SP Forfall: John Aase AP, Knut A. Arnestad H og Kjell Larsen AP Vararepr. forsøkt innkalt men kunne ikke møte. Hammerfest kommune: Kristine Jørstad Bock AP Jarle Edvardsen AP Grethe E. Johansen AP møtte for Berit Hågensen Raymond Robertsen H Rolf Fjellstad FRP møtte for Mari Lundevall Kvalsund kommune: Tor Arvid Myrseth KSD Eli Liland SP Ragnar Olsen AP Forfall: Torill Stenersen AP og Lasse Hansen KOB. Vararepr. forsøkt innkalt. Dessuten møtte: Plan og utviklingssjef Odd Edvardsen, Hammerfest kommune Rådmann Leif Vidar Olsen, Måsøy kommune Rådmann Geir Nesse, Kvalsund kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta kommune Konst. rådmann Gunnar Frank Holst, Nordkapp kommune Leder av Næringsnettverket, plan- og næringssjef Trygve Nilsen, Kvalsund kommune, Daglig leder Arvid Mathisen, Vest-Finnmark Regionråd SAKSLISTE 1. Velkommen til Alta v/ordfører Geir Ove Bakken 2. Navneopprop godkjenning av saksliste. 3. Vest-Finnmark Regionråd orientering om organisering og arbeidet i regionrådet Sak 02/08 Årsmelding 2007 Sak 03/08 Regnskap 2007 Sak 04/08 Budsjett 2009

3 Sak 05/08 Sak 06/08 Perspektivskisse - felles strategisk plattform v/daglig leder Arvid Mathisen Utbygging og drift av Goliat Innledninger: 1. "Øygarden kommune - 20 år med ilandføring av olje og 13 år med ilandføring av gass" v/ordfører Olav Martin Vik, Øygarden kommune 2. Goliat - Plan for utbygging og drift -Konsekvensutredningen v/representanter fra Eni Norge AS Debatt Møtet vedtok å flytte sak 06/08 Utbygging og drift av Goliat som første sak. SAK 06/08 UTBYGGING OG DRIFT AV GOLIAT Innledninger: 1. "Øygarden kommune - 20 år med ilandføring av olje og 13 år med ilandføring av gass" v/ordfører Olav Martin Vik, Øygarden kommune 2. Goliat - Plan for utbygging og drift - Konsekvensutredningen v/grete Follnes, Eni Norge AS I tillegg møtte også Eirik Holand fra Eni Norge AS. Etter innledningene fulgte debatt Regionrådet styre innstilte på følgende vedtak: Vest-Finnmark Regionting viser til at Olje- og energidepartementet har sendt ut konsekvensutredningen for utbyggingen av Goliat-feltet på offentlig høring, og har vedtatt følgende høringsuttalelse. Utredningen bærer preg av at ENI og lisenspartnerne har utarbeidet konsekvensutregningen ut fra en forutbestemt oppfatning av en løsning til havs (alternativ 1). De to ilandføringsalternativene har dermed fått en mindre grundig vurdering og dette beklager regiontinget på det sterkeste. Regiontinget viser til fylkestingsvedtak i Finnmark, Troms og Nordland og vedtak gjort av landsdelsutvalget der en fraråder en utbyggingsløsning til havs.

4 Regiontinget krever at en utbyggingsløsning skal gi størst mulig varige lokale og regionale ringvirkninger. En ilandføringsløsning vil være med på å sikre utvikling og kan være med på å gi tilleggseffekter der en også kan skape ringvirkninger i form av tanker i fjell for oljeomlasting og rensing av ballastvann. Disse tilleggseffektene er viktige og kan være med på å forsterke lokale og regionale ringvirkninger både i anleggs- og driftsfasen. Dette vil også kunne styrke Finnmark sin posisjon ved videre petroleumsutvikling i Barentshavet både på norsk og russisk side. Med hensyn til sysselsetting både i anleggs- og driftsperioden er det et ufravikelig krav at det legges til rette for at Nord-norsk leverandørindustri får delta på like premisser når det gjelder oppdrag. Det forutsettes også at næringslivet i Finnmark og den nordlige landsdel får delta med tjenester, herunder bygg og anlegg (eksempelvis beredskapskaier m.v.) ved en igangsettelse av prosjektet og infrastrukturen rundt dette. Regiontinget vil spesielt peke på at viktigheten av strenge miljøkrav og et beredskapsopplegg som er synlig i Finnmark og ikke minst i de mest utsatte kommunene/områdene dersom uhellet skulle være ute. Oljevernutstyr, beredskapsbåter og mannskap må være varig utplassert på strategiske steder i disse kommunene. Dette må også innbefatte beredskapskaier og lagre for utstyr. Regiontinget beklager at konsekvensutredningen er lite konkret med hensyn til tilstedeværelse av beredskap i kommuner som eksempelvis Hasvik, Måsøy og Nordkapp. Regiontinget konstaterer at det ved en utbygging til havs bare legges opp til delvis elektrifisering da det også skal være en turbinløsning som også vil medføre forurensing. Konsekvensutredningen konkluderer med at en flytende installasjon vil medføre den beste miljøløsningen og regiontinget er noe forundret over denne bastante konklusjonen. Regiontinget vil også peke på den manglende mulighet for kapasitetsøkning på strømleveranser til Finnmark og internt i Finnmark. Dette som følge av lav kapasitet på overføringslinjer både til/fra fylket og i fylket. Dagens linjekapasitet gir ikke rom for andre større industrietableringer og setter strømberedskapet i fare dersom Goliat skal forsynes med strømleveranser fra dagens nett. Det er derfor at krav at den planlagte 420 kv linjen bygges snarest. Det er et krav fra Vest-Finnmark Regionting at operatøren for Goliat-feltet etablerer en arena for løpende samarbeid og dialog med fiskernes organisasjoner lokalt, regionalt og sentralt. Regiontinget er positiv til at ENI og lisenspartnerne har vedtatt å bygge opp en driftsorganisasjon i Finnmark, lagt til Hammerfest. Det er også et krav at oljeselskapene engasjerer seg sterkt i ulike kompetansesatsinger i Finnmark og landsdelen relatert til blant annet miljø, beredskap og petroleumsvirksomhet i arktiske strøk.

5 Representanten Trine Noodt, V og Alta kommune fremmet følgende forslag på vegne av Trine Noodt og Bjørn Odden FRP, Alta: Vest-Finnmark regionråd slutter seg til Eni Norge sin anbefaling, der miljøkriteriene for petroliumsaktivitet i Barentshavet er en viktig premiss, og går inn for å bygge ut Goliatfunnet med havbunnbrønner boret fra bunnrammer knyttet opp til en sirkulær flytende produksjonsog lasteenhet (FPSO), Alt 1. Representanten Raynmond Robertsen, H, Hammerfest kommune fremmet følgende forslag: Nei til utsettelse av Goliat Vest- Finnmark regionråd ønsker økt petroliumsaktivitet i Barentshavet, og ønsker en offensiv tildelingspolitikk og leteaktivitet i Barentshavet. Vest-Finnmark regionråd er glad for at nye funn er gjort bl.a. gjennom gassfunnet på Caurus, og forventer at sentrale myndigheter og oljeselskapene bidrar til en snarlig utbygging av Goliatfeltet i Barentshavet. Vest-Finnmark regionråd mener petroliumsaktiviteten i Barentshavet gir nye muligheter til både Finnmark og landsdelen for øvrig. Snøhvitutbyggingen har bidratt til økt industriell aktivitet spesielt i Hammerfestregionen, gjennom mange nye bedriftsetableringer og oppbygging av nødvendig kompetanse. Vest-Finnmark regionråd mener at sentrale myndigheter og oljeselskapene må bidra til en kontinuitet i petroliumsaktiviteten i Barentshavet, og Goliatutbyggingen er den neste store utbyggingen i Finnmark. Vest-Finnmark regionråd mener landsdelens entydige budskap om ilandføring, kan i verste fall bidra til en utsettelse eller skrinlegging av Goliatprosjektet. Vest-Finnmark regionråd mener man i større grad må fokusere på hvilke konsesjonsvilkår som kan gi størst mulig ringvirkninger i Finnmark, og inngå en dialog med sentrale myndigheter og oljeselskapene. Finnmark regionråd mener følgende temaer bør berøres i konsesjonsvilkårene for utbygging av Goliatfeltet: Bygging av infrastruktur i Finnmark Bygging av deler til plattform i Finnmark Forespørsler/kontrakter må ha en innretning slik at de ikke utelukker Nord-Norges næringsliv Oppbygging av driftsorganisasjonen i Hammerfest Oppbygging av oljevernberedskap, og kompetanse rundt dette Stor kompetansesatsing i Finnmark Bidrag til næringsutvikling i regionen for å forsterke ringvirkninger av utvidet aktivitet. Vest-Finnmark regionråd mener regionen må få god mulighet til en dialog med utbyggerne og sentrale myndigheter i forkant av endelig vedtak om PUD og PAD. Vest-Finnmark regionråd frykter en utsettelse vil ha store negative følger for mange bedrifter i Finnmark, som er i en oppbyggingsfase som leverandører til petroliumssektoren.

6 Geir Ove Bakken, AP, Alta kommune fremmet følgende forslag til tillegg i styrets innstilling: 3. siste avsnitt avsluttes med.snarest og ferdigstilles før Goliat settes i produksjon. Votering: 1. Trine Noodt og Bjørn Oddens forslag fikk 2 stemmer og dermed forkastet. 2. Innstillingen fra styret i regionrådet ble satt opp mot Raymond Robertsens forslag: Innstillingen fra styret ble vedtatt med 20 mot 6 stemmer som ble avgitt for Raymond Robertsens forslag. 3. Tilleggsforslaget fra Geir Ove Bakken fikk 22 stemmer. Regiontingets vedtak ble: Vest-Finnmark Regionting viser til at Olje- og energidepartementet har sendt ut konsekvensutredningen for utbyggingen av Goliat-feltet på offentlig høring, og har vedtatt følgende høringsuttalelse. Utredningen bærer preg av at ENI og lisenspartnerne har utarbeidet konsekvensutregningen ut fra en forutbestemt oppfatning av en løsning til havs (alternativ 1). De to ilandføringsalternativene har dermed fått en mindre grundig vurdering og dette beklager regiontinget på det sterkeste. Regiontinget viser til fylkestingsvedtak i Finnmark, Troms og Nordland og vedtak gjort av landsdelsutvalget der en fraråder en utbyggingsløsning til havs. Regiontinget krever at en utbyggingsløsning skal gi størst mulig varige lokale og regionale ringvirkninger. En ilandføringsløsning vil være med på å sikre utvikling og kan være med på å gi tilleggseffekter der en også kan skape ringvirkninger i form av tanker i fjell for oljeomlasting og rensing av ballastvann. Disse tilleggseffektene er viktige og kan være med på å forsterke lokale og regionale ringvirkninger både i anleggs- og driftsfasen. Dette vil også kunne styrke Finnmark sin posisjon ved videre petroleumsutvikling i Barentshavet både på norsk og russisk side. Med hensyn til sysselsetting både i anleggs- og driftsperioden er det et ufravikelig krav at det legges til rette for at Nord-norsk leverandørindustri får delta på like premisser når det gjelder oppdrag. Det forutsettes også at næringslivet i Finnmark og den nordlige landsdel får delta med tjenester, herunder bygg og anlegg (eksempelvis beredskapskaier m.v.) ved en igangsettelse av prosjektet og infrastrukturen rundt dette. Regiontinget vil spesielt peke på at viktigheten av strenge miljøkrav og et beredskapsopplegg som er synlig i Finnmark og ikke minst i de mest utsatte kommunene/områdene dersom uhellet skulle være ute. Oljevernutstyr, beredskapsbåter og mannskap må være varig utplassert på strategiske steder i disse kommunene. Dette må også innbefatte beredskapskaier og lagre for utstyr.

7 Regiontinget beklager at konsekvensutredningen er lite konkret med hensyn til tilstedeværelse av beredskap i kommuner som eksempelvis Hasvik, Måsøy og Nordkapp. Regiontinget konstaterer at det ved en utbygging til havs bare legges opp til delvis elektrifisering da det også skal være en turbinløsning som også vil medføre forurensing. Konsekvensutredningen konkluderer med at en flytende installasjon vil medføre den beste miljøløsningen og regiontinget er noe forundret over denne bastante konklusjonen. Regiontinget vil også peke på den manglende mulighet for kapasitetsøkning på strømleveranser til Finnmark og internt i Finnmark. Dette som følge av lav kapasitet på overføringslinjer både til/fra fylket og i fylket. Dagens linjekapasitet gir ikke rom for andre større industrietableringer og setter strømberedskapet i fare dersom Goliat skal forsynes med strømleveranser fra dagens nett. Det er derfor at krav at den planlagte 420 kv linjen bygges snarest og ferdigstilles før Goliat settes i produksjon. Det er et krav fra Vest-Finnmark Regionting at operatøren for Goliat-feltet etablerer en arena for løpende samarbeid og dialog med fiskernes organisasjoner lokalt, regionalt og sentralt. Regiontinget er positiv til at ENI og lisenspartnerne har vedtatt å bygge opp en driftsorganisasjon i Finnmark, lagt til Hammerfest. Det er også et krav at oljeselskapene engasjerer seg sterkt i ulike kompetansesatsinger i Finnmark og landsdelen relatert til blant annet miljø, beredskap og petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. Etter behandling av sak 6/08 ble navneopprop foretatt og leder Geir Ove Bakken holdt sin åpningstale og orienterte om arbeidet i regionrådet i henhold til pkt 3 i sakslisten. Regiontinget gikk så videre på sin ordinære saksliste. Sak 02/08 Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 var sendt alle representanter og skal i henhold til vedtektene behandles av regiontinget. Forslag til vedtak: Årsmelding 2007 godkjennes. VEDTAK: Årsmelding 2007 godkjennes. Enst.

8 Sak 03/08 Regnskap 2007 Regnskapet for 2007 ble behandlet i Vest-Finnmark Regionråd i sak 10/08 9. og 10. april Regionrådet vedtok: 1. Regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisjonen ikke har merknader. 2. Regnskapet oversendes medlemskommunen til behandling. 3. Etter medlemskommunenes behandling sendes regnskapet til godkjenning i regiontinget i henhold til vedtektenes pkt. 2. Regnskap Buds(end) Ansvar: 1060 Vest-Finnmark regionråd Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer Fastlønn , Pensjonsinnskudd KLP , Bevertning møter/utvalg 2.728, Kjøp av tjenester 0, Utgiftsdekning , Telefon/telefaks 9.943, Kommunikasjonslinje 1.488, Representasjon 5.468, Skyss- og kostgodtgjørelse , Reise- og oppholds utgifter , Avgifter og gebyrer 4.536, Driftsmidler , IKT maskinvare , Serviceavtaler 1.500, Konsulenttjenester 1.500, Internkjøp (Interne overføringer) , Merverdiavgift utenfor mva-loven , Avsetninger til disponible fond , Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet , Fylkeskom. ref , Kommunale ref , Internsalg (interne overføringer) , Regnskapet er også oversendt medlemskommunene for godkjenning. Ingen merknader er innkommet. Regnskapet er revidert av VEFIK IKS. Det er ingen merknader til regnskapet. Forslag til vedtak: Regnskapet 2007 godkjennes. VEDTAK: Regnskapet 2007 godkjennes. Enst.

9 Sak 04/08 Budsjett 2009 Vest-Finnmark regionråd vedtok i møte 17. og 18.september 08 følgende budsjettforslag for 2009 Ansvar: 1060 Vest-Finnmark regionråd Budsjett Regnskap Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer Fastlønn , Pensjonsinnskudd KLP , Bevertning møter/utvalg 2.728, Kjøp av tjenester Utgiftsdekning , Telefon/telefaks 9.943, Kommunikasjonslinje 1.488, Representasjon 5.468, Skyss- og kostgodtgjørelse , Reise- og oppholds utgifter , Avgifter og gebyrer 4.536, Driftsmidler , IKT maskinvare , Serviceavtaler 1.500, Konsulenttjenester 1.500, Internkjøp (Interne overføringer) , Merverdiavgift utenfor mva-loven , Avsetninger til disponible fond , Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet , Fylkeskom. ref , Kommunale ref , Budsjettrammen på kr fordeles på den enkelte kommune i henhold til vedtektene: Kommuner Innbyggere pr % lik fordeling 60 % innbygger beløp Totalt pr. kommune 2009 Vedtatt Budsjett 2008 Hammerfest Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp SUM

10 Forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner regionrådets budsjettvedtak for 2009 VEDTAK: Regiontinget godkjenner regionrådets budsjettvedtak for Enst. Sak 05/08 Perspektivskisse - felles strategisk plattform Regiontinget vedtok i sak 06/07 i møte 21. november 2007 følgende: Regiontinget ber regionrådet rullere Perspektivskissen felles strategisk plattform og legge den fram for godkjenning i neste regionting. Næringsnettverket dras aktivt inn i arbeidet. Næringsnettverkets forslag til felles tiltaksplan 2009 var sendt ut til representantene og lagt fram for regionrådets styre 4. desember 2008 og ble fremmet som innstilling til regiontinget. Daglig leder Arvid Mathisen orienterte og gikk gjennom forslaget. Forslag til vedtak: Det framlagte forslag til tiltaksplan 2009 vedtas. VEDTAK: Det framlagte forslag til tiltaksplan 2009 vedtas. Enst. Møtet hevet kl Protokoll sendes alle regiontings-medlemmene for godkjenning. Alta/Havøysund, 5. desember Arvid Mathisen Daglig leder/referent.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 14. januar 2009 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK Landstinget i KS vedtok i 2008 nye vedtekter som innebærer at Fylkesmøtet er KS sitt øverste organ i fylket. Fylkesmøtet skal gi retning for Fylkesstyrets arbeid, og Fylkesstyret

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004

Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Nordkapp kommune Måsøy kommune Kvalsund kommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

VkSl/HNNMÅRKREGIONRAD SAKSPAIRER VEST-FINNMARKREGIONRÃD. l [ Hammerfest 16.februar 2015. OBS møtet er på. Thon hotell. Thon hotell, Hammerfest

VkSl/HNNMÅRKREGIONRAD SAKSPAIRER VEST-FINNMARKREGIONRÃD. l [ Hammerfest 16.februar 2015. OBS møtet er på. Thon hotell. Thon hotell, Hammerfest 43 SI VkSl/HNNMÅRKREGIONRAD SAKSPAIRER VEST-FINNMARKREGIONRÃD l [ Hammerfest 16.februar 2015 OBS møtet er på Thon hotell Thon hotell, Hammerfest {' G Program Regionrådsmøte Thon hotell City, Hammerfest

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer