ÅRSMELDING 2008 VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 VEST-FINNMARK REGIONRÅD"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 VEST-FINNMARK REGIONRÅD asvik Alta Loppa Nordkapp Måsøy Kvalsund ammerfest

2 ÅRSMELDING 2008 VEST-FINNMARK REGIONRÅD Vest-Finnmark regionråd har i 2008 bestått av kommunene Loppa, asvik, Alta, Kvalsund, ammerfest, Måsøy og Nordkapp. REPRESENTASJON TIL REGIONRÅDET I henhold til regionrådets vedtekter er det ordfører og rådmann som representerer kommunene regionrådet har således hatt slik sammensetting fram til Loppa kommune: asvik kommune: Alta Kommune: Kvalsund kommune: ammerfest kommune: Måsøy kommune: Nordkapp kommune: ordfører Jan-Eirik Jensen rådmann Jostein Størdal ordfører Eva D. usby rådmann Sissel Mietinen ordfører Geir Ove Bakken rådmann Bjørn Atle ansen politiker. Bjørn Odden ordfører Tor Arvid Myrseth rådmann Geir Nesse ordfører Kristine Jørstad Bock rådmann Dagny aga politiker Frank ansen ordfører Ingalill Olsen rådmann Leif Vidar Olsen ordfører Kristina ansen rådmann Arnhild Ramseng (Sluttet våren 2008) konstituert rådmann Jens Terje Mathisen Leder: ordfører Geir Ove Bakken, Alta kommune Nestleder: ordfører Eva D. usby, asvik kommune REPRESENTANTER TIL REGIONTING I henhold til vedtektenes pkt 2 har kommunene valgt ordfører pluss 4 folkevalgte til å representere sine kommuner i et Regionting. Regiontingets sammensetning er slik:

3

4 ALTA KOMMUNE - - Geir Ove Bakken ilde Søraa Anita. Pedersen Varamedlemmer: Jenny Marie Rasmussen Torfinn Reginiussen Monica Nielsen Bjørn Einar Lyng - FRP - KYST - V - KRF Bjørn Odden Trine Noodt Varamedlemmer: Arnt Ivar Pedersen Knut Klevstad Rut Olsen Claus Jørstad Frp V KRF Kyst Frp NORKP KOMMUNE Kristina ansen Svein Rune Pettersen Lars elge Jensen Bjørn-Ronald Olsen Renate Kilaas Isaksen Torbjørn Fagerheim Tore Fosse Trudy Engen Randi Elvebakken Lill-Anni Amundsen LOPPA KOMMUNE Jan Eirik Jensen Elin Olsen ans Roald Johnsen Varamedlemmer: Ann Tove Wilhelmsen Olav enning Trondal Anneli Vestre Arne Dag Isaksen Ann. Johansen Varamedlemmer: Gjermund Amundsen Jorunn Romsdal Linda R Martinsen AIK KOMMUNE Eva D. usby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst er: Roy.Mienna Ulf Arne hansen Målfrid ansen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Varamedlemmer arald Isaksen Torunn Pettersen KP KP MÅSØY KOMMUNE Ingalill Olsen John Aase John Aase Kjell Larsen Ingrid Majala Irene R. Eliassen Torleif ansen Gudleif Kristiansen Knut A. Arnestad Thorbjørn Mathisen

5 AMMERFEST KOMMUNE Kristine Jørstad Bock Berit ågensen Jarle Edvardsen er: Grethe E. Johansen Tor Ivar eggelund ans M Ellingsen Marianne Næss Sivertsen //FRP/KRF/KP Raymond Robertsen Mari Lundevall er: Rolf Fjellstad Anne-Mette Bæivi Jan-Erik ansen Bjørn Eva E. amsund FRP KP KRF KVALSUND KOMMUNE SAMARBEIDSGRUPPEN Tor Arvid Myrseth Eli Liland Lasse ansen er: arald Bredesen Willy olmgren Elna Fredriksen ilde Sunde /KRF Ragnar Olsen Torill Stenersen er: Jon Einar Strige Randi S. Pedersen Terje Wkstrøm Ellen Johansen KSD KOB KOB KSD KRF KOB = Kvalsund og Omegn bygdeliste KSD = Kvalsund Sosialdemokratiske liste SEKRETARIAT Daglig leder Arvid Mathisen har kontorsted avøysund i Måsøy kommune. Måsøy kommune ivaretar det formelle arbeidsgiveransvar. REGIONTINGET Vedtektenes pkt 2 sier følgende: Regiontinget består av fem folkevalgte fra hver kommune; ordfører pluss fire representanter fra kommunestyrene. Representasjon fra hver enkelt kommune velges etter forholdstallsprinsippet. Regionting avholdes årlig innen utgangen av november måned og behandler årsmelding, regnskap, budsjett og rullering av strategisk plan. Regiontinget kan også behandle andre fellessaker som styret måtte ønske. Regiontinget velger leder og nestleder til regionrådets styre annet hvert år. Ekstraordinært regionting kan innkalles når rådets leder, styret eller minst 5 av deltakerkommunene krever det.

6 Regiontinget har vært samlet 2 ganger i Ekstraordinært regionting ble avholdt i ammerfest 22. mai 2008 med tema: Et solidarisk naturressursfond. øyesterettsadvokat Caroline Lund innledet og orienterte om utredningsarbeidet for Et solidarisk naturressursfond som var bestilt av kommunene i Finnmark. Utredningen er senere sendt til kommunene for prinsipiell behandling og vil bli fulgt opp i Ordinært regionting ble avholdt 5. desember 2008 i Alta der følgende saker ble behandlet i tillegg til årsmelding, regnskap og budsjett: 1. Perspektivskisse - felles strategisk plattform Felles tiltaksplan for Utbygging og drift av Goliat med innledning fra ordfører Olav Martin Vik, Øygarden kommune og kommunikasjonsrådgiver Grete Follnes, Eni Norge AS Regiontinget avga egen høringsuttalelse til Utbygging og drift av Goliat. Fra ekstraordinært regionting i ammerfest REGIONRÅDET Regionrådet har avholdt følgende møter: 6. og 7. februar - Oslo 9. og 10. april - onningsvåg 22 mai - avøysund 17. september - Kvalsund 4. desember - Alta

7 Regionrådsmøte i Oslo 6. februar 2008 ble kombinert med et fellesmøte i KS med representanter fra Salten Regionråd, Knutepunktet Sørlandet, Kongsbergregionen og Nivi Analyse AS. Formålet med dette møtet var informasjonsinnhenting i et prosjektet Med politikere i front effekter av robuste regionale samarbeidsmodeller. Møtet 7. februar 2008 drøftet også følgende i tillegg til ordinære saker: 1. Ny samepolitikk møte med statsråd Bjarne åkon ansen, statssekretær Raimo Valle, politisk rådgiver Guro Brikeland og politisk rådgiver Tadia ajik alle fra Arbeids og Inkluderingsdepartementet. møtested Stortinget Møte med statsråden og hans politiske sekretærer og rådgivere 2. Kommuneøkonomien i vanskeligstilte distriktskommuner Sørheimutvalgets innstilling. Møte med statssekretær Janne Sjelmo Nordås i Kommunal- og Regionaldepartementet. Møte med statssekretær Jann Sjelmo Nordås 3 Lunsj og uformell prat med våre stortingsrepresentanter Stortingskantina Stortingsrepresentantene: Alf E. Jacobsen, Olav Gunnar Ballo, Vera Lysklætt, Ann Kristin Engstad.

8 Møtet 9. og 10. april 2008 ble holdt i onningsvåg hvor FeFo var invitert og møtte. I møtet ble det drøfting av strategier og forvaltning/utfordringer. Til stedet fra FeFo var: Styreleder Berit Ranveig Nilssen Styremedlem Erling Fløtten. Direktør Jon Meløy, Ass direktør Søren Karlstrøm, Eiendomssjef Sverre Pavel, Utmarkssjef Rolf Kolstrøm, ANDRE SAKER Regionrådet har i 2008 behandlet i alt 36 protokollerte saker. Til noen av sakene opplyses følgende: Tjenestesamarbeid Etter behandling i regionrådet fikk vi finansiert av fylkesmannen en forstudie/forprosjekt for å drøfte mulige tjenesteområder som det kan samarbeides om. Bedriftskompetanse AS ble engasjert og avleverte rapport som ble sluttbehandlet i september. Se også vedtak i sak 34 fra 5. desember Friluftsråd Spørsmålet om opprettelse av et treårig forsøksprosjekt med et friluftssekretariat i regi av Vest-Finnmark Regionråd ble drøftet i regionrådsmøte i ammerfest 22. november 2007 i sak 38/07. Regionrådet besluttet å la ammerfest kommune i samråd med daglig leder utarbeide prosjektbeskrivelse. Prosjektet ble søkt finansiert hos ulike institusjoner/organisasjoner i Imidlertid lyktes man ikke å få finansiering og prosjektet er foreløpig lagt på is. Perspektivskissen felles strategisk plattform Perspektivskissen felles strategisk plattform, ble vedtatt 20.og 21. september Den ble senere på høsten behandlet og godkjent i regionens respektive kommunestyrer. Perspektivskissen var utarbeidet gjennom prosesser i regionrådet hvor også kommunenes nærings- og utviklingsmedarbeidere deltok. Regionrådet vedtok å be rullere planen og Nordkapp Næringshage ble engasjert i arbeidet. Næringsnettverket fungerte som en styringsgruppe og skulle sørge for forankring i den enkelte kommune. Det hele resulterte i en ny Felles tiltaksplan for 2009 som ble sluttbehandlet i regiontinget i desember 2008.

9 Et dynamisk Vest-Finnmark Prosjektet Et dynamisk Vest-Finnmark har ved flere anledninger vært drøftet/behandlet i regionrådet. I møte 17. og 18. september vedtok styret å gå for prosjektet og at det ble søkt finansiering. Etter møter med fylkeskommunen ble finansieringssøknad innlevert på slutten av året. Prosjektet er initiert av øgskolen i Finnmark og Næringsnettverket ble gitt ansvar for koordinering av kommunenes engasjement opp mot prosjektets utviklingsråd. Saken følges opp i Kystskogbruket Skogbrukssjef i Finnmark Tor åvard Sund orienterte om Melding for kystskogbruket som ble lagt fram i 2008 og inviterte regionrådet til å komme med innspill. Kystfiskeutvalget Kystfiskeutvalget for Finnmark ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. juni Utvalget fikk i mandat som hovedoppgave å utrede på prinsipielt grunnlag samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Dette var presisert til nærmere å gjelde retten til saltvannsfiske i kystnære farvann og fjorder langs Finnmarks kyst. NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark er sendt ut på høring med høringsfrist 1. desember Som et ledd i høringsbehandlingen arrangerte regionrådet i sammen med KS Finnmark og Øst Finnmark regionråd en dagskonferanse om utvalgets innstilling. Konferansen fant sted på Rica otel i Alta onsdag 8. oktober Deretter ga VFR en høringsuttalelse til departementet. Flyruter i Nord-Troms og Finnmark Samferdselsdepartementet la ut på anbud flyrutemønsteret i Nord-Troms og Finnmark for perioden Fylkeskommunen ga høringsuttalelse og VFR ga i september en kritisk uttalelse til prosessen fylkeskommunen kjørte i den anledning. Andre saker som har vært drøftet/behandlet i regionrådet - RSK Vest-Finnmark hvor daglig leder Trond Einar Persen orienterte. - Status og utfordringer i politidistriktet hvor politimester Arild Aaserød, Vest- Finnmark politidistrikt og konst. politimester Morten Daa innledet til drøftinger. - Flytt hit -prosjektet hvor prosjektleder Elin Nilsen, Nordkapp Næringshage, orienterte - Samferdselsutfordringer hvor fylkesråd Kåre Simensen innledet - elsepolitiske utfordringer hvor styreleder i else Finnmark Ketil olmgren innledet - Vest-Finnmark Rednings- og beredsskapforum der politistasjonssjef Jørn Schelderup. Saken er senere fulgt opp gjennom vedtak i medlemskommunene. - avtale NOFO IUA Finnmark - Ny ammerfest Lufthamn - Desentralisert fagutdanning - Naturressursfond/arealavgift på bruk av sjøområder

10 - Nasjonal transportplan - Nettverksbygging i de ulike sektorer - urtigruta - Et solidarisk naturressursfond - Finnmarksfondet REGIONRÅDSARBEID Dokumentet Vilje i Vest som er behandlet i alle medlemskommuners kommunestyrer og vedtatt i regionrådet 21. september 2005 er retningsgivende for den organisering og det arbeidet som utføres i regi av VFR. Vest-Finnmark Regionråd vil medvirke til at Vest-Finnmark skal være en attraktiv og kompetent region skape positive holdninger i regionen medvirke til en bærekraftig vekst og utvikling utvikle nettverk og samarbeid mellom offentlige aktører og næringsliv over kommunegrensene ovedmålsetting Vest-Finnmark Regionråd skal være veiviseren for utvikling av regionen gjennom vilje til: a) Politisk samarbeid Være pådriver og oppfølger overfor overordnede styresmakter, stå på for bedre rammebetingelser, god infrastruktur og riktig ressursforvaltning. Samarbeidet skal være lønnsomt for deltakerne, det skal gi større påvirkningskraft og det skal profilere regionen som en livskraftig region! b) Faglig samarbeid Styrke identiteten i Vest-Finnmark, og bygge opp forpliktende samarbeid som bidrar til å videreutvikle kompetansen og tjenestetilbudene i regionen. c) Næringssamarbeid Næringspolitikk med fokus på regional næringsutvikling. Styrke næringsgrunnlaget i regionen, øke muligheten for flere og trygge arbeidsplasser basert på bærekraftig utvikling. Det politiske samarbeidet er forankret gjennom regiontinget og regionrådets styre. Det faglige samarbeidet skjer mye gjennom administrativt samarbeid på en rekke områder. Sentralt i dette er RSK Vest-Finnmark på skole- og barnehagesektoren mens Kompetanseforum tilbyr muligheter for faglig utvikling for den øvrige kommunesktoren. Imidlertid ligger det utfordringer i å videreutvikle samarbeidsformer og mulige felles tjenesteproduksjon mellom medlemskommunene. er ligger muligheter for en bedre tjenesteproduksjon til innbyggerne som samtidig kan spare ressurser for den enkelte kommune.

11 Næringssamarbeidet ivaretas i stor grad av Næringsnettverket. Et nettverk som er satt sammen av medlemskommunenes næringsavdelinger. Gjennom planverket Felles tiltaksplan 2009 arbeides det med konkrete fellesprosjekter som forhåpentligvis kan være utviklende for hele regionen. For tiden er det Trygve Nilsen, rådgiver plan og næring, Kvalsund kommune som leder nettverket. Næringsnettverket på bedriftsbesøk Alta/avøysund, Geir Ove Bakken Leder Arvid Mathisen Daglig leder

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotell, Alta. fredag 5. desember 2008 kl. 09.30

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotell, Alta. fredag 5. desember 2008 kl. 09.30 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotell, Alta fredag 5. desember 2008 kl. 09.30 Følgende valgte representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken AP Hilde Søraa AP måtte senere

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK Landstinget i KS vedtok i 2008 nye vedtekter som innebærer at Fylkesmøtet er KS sitt øverste organ i fylket. Fylkesmøtet skal gi retning for Fylkesstyrets arbeid, og Fylkesstyret

Detaljer

Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004

Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Nordkapp kommune Måsøy kommune Kvalsund kommune

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 Salten Regionråd Dokument: sr130606-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 RICA HOTELL, NARVIK, RÅDHUSET OG HØGSKOLEN I NARVIK SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Møte i Grenlandsrådet 24. mai 2013

Møte i Grenlandsrådet 24. mai 2013 Innkalling Møte i Grenlandsrådet 24. mai 2013 Til: Sted: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Jostein Harm Kåre Preben Hegland, Henriette Fluer,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00

Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00 MODUM KOMMUNE Formannskapene i Modum, Sigdal og Krødsherad Vikersund, 4.4.2013 Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00 SAKSLISTE FELLES FORMANNSKAPSMØTE

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/00959-46 Jens Are Breivik, 78 42 25 03 026 &17 25.11.2003

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/00959-46 Jens Are Breivik, 78 42 25 03 026 &17 25.11.2003 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Loppa kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Regionrådet Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer