I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33"

Transkript

1

2 I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12 Årsrapport IEC 15 NEKs Representantskap 19 Styre og normkomiteer 20 Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33 Adresseliste, alfabetisk 53 Beretninger fra Normkomiteene 62 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet

3 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Standard Online AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Selger forskrifter for elanlegg fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk normarbeide Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner Budsjett 19 millioner kroner 89 normkomiteer ekspertengasjementer 48 normkomiteer uten medlemmer 10 ansatte Mai

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2010 Hovedtrekk for virksomheten NEK gjennomgikk i 2010 delvis et generasjonsskifte. Marianne Krosby ble ansatt som ny ITleder 1. september, Birger Hestnes ble ansatt som ny adm. direktør fra 1. januar 2011, og Helge Topp ble ansatt som ny fagsjef med tiltredelse 1. mars Ved utgangen av 2010 gikk både tidligere fagsjef Thore Andersen og tidligere adm. direktør Tore Trondvold over i pensjonistenes rekker. Antall utførte årsverk i 2010 var 8,9 mot 10,1 i 2009 og 10,4 i NEK har også i 2010 hatt ansvaret for sekretariatene for CENELEC SC 31-7, samt IEC TC 18 og IEC TC 73. I løpet av 2010 lanserte NEK flere normer og normsamlinger i norsk oversettelse. Den klart viktigste var NEK 400:2010 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som ble lansert på ELIADE-konferansen 1. juni. En engelsk utgave av NEK 400:2010 ble lansert ved årsskiftet 2010/2011. To andre normsamlinger var NEK 410-2:2010 Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer - Del 2 Valg av installasjon og kabel, og NEK 420:2010 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Tavlenormen NEK 439 og telenormsamlingen kom også i ny utgave i Det gjorde også FEU med veiledning til EMC- og Lavspenningsdirektivet. Det normprosjektet som var mest omdiskutert i NEKs styre i 2010 var NEK 405-serien. Diskusjonen har særlig vedrørt spørsmål om sertifisering av kompetanse, samt konsensusbegrepet og hvordan forholde seg til vesentlig uenighet innen en normkomite, og har bl.a. medført endringer i retningslinjene for normkomiteene. Driftsresultatet i 2010 ble et overskudd på 6,445 MNOK, som var 1,4 MNOK over budsjett. Finansresultatet ble 652 knok, mot budsjettert 0, hovedsakelig som følge av en urealisert gevinst på 593 knok verdipapirer. Vi har dermed, sammen med den urealiserte gevinsten i 2009, mer enn tatt igjen de urealiserte tapene vi hadde under finanskrisen i Salgsinntektene endte på 20,645 MNOK, 2,63 MNOK over budsjett og 13,264 MNOK over salgsinntektene i Av de 13,264 MNOK kan hele 10,5 MNOK tilskriver NEK 400:2010. NEKs kurs og konferansevirksomhet har også bidratt positivt, med Ex-konferansen (for ustyr/intallasjoner i eksplosjonsfarlige atmosfærer) i oktober som hovedbidragsyter. Det har i 2010 vært gjennomført flere kurs i NEK 400:2010 og 410-1:2008 og 410-2:2010 samt i NEK EN :2006 i samarbeid med Industriskolen. USA arrangere det IECs 74. årlige hovedmøte ( General Meeting) i Seattle i oktober Dette ble det største i IECs mer enn 100-årige historie, med over 3000 registrerte og drøyt 2500 fremmøtte deltakere. Med 38 tekniske hovedkomitemøter (TC) og 67 tekniske underkomitemøter (SC), gjennomførte amerikanerne dette møtet med mer enn fem ganger minstekravet på 20 møtende tekniske komiteer Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære og to ekstraordinære styremøter samt et styreseminar, og har hatt 79 saker til behandling. Det har i tillegg vært avholdt to representantskapsmøter og ett årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært arbeidet med de reviderte reglene for arbeidet i NEKs normkomiteer, samt forholdet til Nærings- og handelsdepartementet (NHD), EU og EFTA i forbindelse med utredningen av mulige endringer i rammebetingelsene for standardiseringen, herunder også forholdet til små og mellomstore bedrifter

5 Økonomi NEKs økonomi følger en 4-års syklus med topper i 2002, 2006 og Driftsoverskuddet i 2010 var på 6,445 MNOK, 1,4 MNOK over budsjett. Finansresultatet ble på 652 knok mot er budsjett på 0. Årsresultat for 2010 ble et overskudd på 7,097 MNOK, som var drøyt 2 MNOK bedre enn budsjett. Salget av normer og forskrifter via Energi Norge og NELFO ble i ,962 MNOK, mot budsjettert 11,24 MNOK og 1,952 MNOK i Årsaken til dette er NEK 400:2010 som alene har generert 10,5 MNOK. Royalty på det øvrige salget ble i ,6 MNOK, mot budsjettert 5,77 MNOK. Det er 56% mer enn i Noe av økningen skyldes NEK 400:2010, men også andre nye produkter har bidratt positivt i tillegg til den generelle økningen av salget av standarder via nettbutikken. Med et offentlig tilskudd fra DSB på 3,25 MNOK (tilsvarende 16,2% av NEKs driftskostnader i 2010) og kontingentinntekter på drøyt 2,34 MNOK, ble de totale driftsinntektene 26,482 MNOK. Dette er 2,691 MNOK (11,3%) bedre enn budsjett. Driftskostnadene i 2010 ble på 20,036 MNOK, mot budsjettert 18,75 MNOK. Overskridelsen på 1,286 MNOK kan tilbakeføres til postene arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader samt fremmede tjenester som begge har en overskridelse på 1,15 MNOK. Den første som en følge av et forlenget engasjement til en fagsjef og en tidligere ansatt fagsjef, samt pensjoneringen av en fagsjef og adm. direktør. Den andre som en følge av innleie av en ekstern medarbeider for å dekke opp for den ledige fagsjefstillingen for faggruppe 2. Av årets overskudd på drøyt 7 MNOK er 6 MNOK tilført NEKs frie egenkapital. Dette tilsvarer totalt forventet driftsunderskudd i perioden knok er overført til pensjonspremiefondet, og de resterende 382 knok er tilført styrets disposisjonsfond. Resultatet for NEKs Fond i 2010 ble på drøyt 1,2 MNOK som er tilført fondets kapital, som derved kom opp i drøyt 13,5 MNOK. Største bidragsyter til resultatet i 2010 var en urealisert gevinst på Storebrand Eiendomsfond på nesten 0,7 MNOK. Verdien av aksjeposten er nå på 3,575 MNOK, som er 71,5% av inngangsverdien på 5,0 MNOK. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Fondet har vært bygget opp som et sikringsfond for NEKs drift og internasjonale forpliktelser, og representerer en økonomisk garanti for gjennomføringen av IECs General Meeting 2012 i Oslo, samtidig med NEKs 100-års jubileum. Forholdet til myndighetene Som nevnt ovenfor fikk NEK i 2010 et offentlig tilskudd på 3,25 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er over budsjettet til Justis- og politidepartementet (JD). Til sammenligning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet de over 400 normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst et tre ganger så stort beløp. Styret forventer ikke at størrelsen på det offentlige tilskuddet vil bli vesentlig endret de nærmeste år. Med tanke på støtte til finansieringen av IEC General Meeting 2012 i Oslo, har administrasjonen tatt kontakt med såvel JD som NHD. Også i 2010 har NEK hatt løpende kontakt med NVE, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. NEK har vært aktivt engasjert i BARENTS 2020 prosjektet som Utenriksdepartementet (UD) har bevilget 20 MNOK til og engasjert Det Norske Veritas (DNV) til å lede

6 Standardisering dreier seg i høy grad om virkemidler for næringslivet og ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. NEK har derfor god kontakt også med NHD. Vi blir brukt som høringsinstans i mange saker, særlig vedrørende tekniske handelshindringer (TBT), både innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom vår deltakelse i CENELEC Technical Board (BT), har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EUkommisjonen. Vi følger implementeringen av "the New Legislative Framework" (NLF) nøye. Dette innebærer at normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag, etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØS landene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har et nært samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Vi har gjensidig representasjon med SN i representantskap og styre, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK eier sammen med SN standardiseringens salgsselskap, Standard Online AS. SN var i september 2010 vertskap for 33rd ISO General Assembly. Næringsminister Trond Giske åpnet arrangementet, som hadde ca. 400 deltakere fra ca. 120 land. Forholdet til Standard Online AS Omsetningen til Standard Online AS gikk opp fra 67,0 MNOK i 2009 til 78,0 MNOK i Budsjettet for 2010 var på 72,531 MNOK. Årsresultatet før skatt ble et overskudd på 2,424 MNOK, mot 1,823 MNOK i Det var budsjettert med et overskudd i 2010 på 208 knok. Egenkapitalandelen økte i løpet av 2010 fra 39,2% til 41,7% av totalkapitalen og selskapet har en tilfredsstillende likviditet. Standard Online har i 2010 betalt 6,2 MNOK i royalty til NEK. Det er 2,35 MNOK mer enn i Styret har i 2010 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Tore Trondvold (NEK) nestleder og Jacob Mehus (SN), Ann Christina Karlsen (eget firma) og Thomas Vikanes (Gyldendal Rettsdata) som styremedlemmer. NEKs eierandel i Standard Online AS er 20%. Nordisk samarbeid Det har også i 2010 vært et godt samarbeid mellom de nordiske medlemsorganisasjonene i IEC og CENELEC. Dansk Standard inviterte til NOREK/P 2010 som skulle vært avholdt i København april, men som ble avlyst på grunn av vulkanutbruddet på Island. NOREK/X har møttes regelmessig i forbindelse med CENELEC BT møter. Tema har vært aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT møtet, samt saker med mulige konsekvenser for CENELEC s uavhengighet, og tilsvarende også for NEK, SEK og SESKO. Europeisk og internasjonalt samarbeid CENELECs 50. generalforsamling (Assemblé General = AG) ble arrangert på Malta 3. juni. I tillegg til de statuttfestede sakene som valg av styre og godkjenning av regnskap for 2009 og budsjett for 2011, ble også kriteriene for medlemskap i CEN og CENELEC diskutert. Norge (NEK) er p.t. ikke representert i CENELECs styre (Conseil d'administration = CA)

7 Som nevnt ovenfor ble IECs 74. årlige hovedmøte arrangert i Seattle oktober. Organisasjonen vokser stadig, og har nå 60 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 21 assosierte medlemmer og 81 affiliert medlemmer omfatter nå IEC-familien 162 land. Norge (NEK) er representert i IECs styre (Council Board = CB) ved Tore Trondvold for perioden Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte ingen internasjonale møter i Implementerte Norske Elektrotekniske Normer Publikasjoner fra IEC implementert totalt (pr ) 7587 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt (pr ) 7527 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt (pr ) 153 Publikasjoner fra NEK implementert i Implementeringen blir nå bare kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under Produkter/Meddelelser/EU-direktiv > NEK Meddelelser - Høring og nye normer. Dette er en mer rasjonell og mindre kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen er øket fra kvartalsvis til månedlig. Katalog 2010 over gjeldende Norske Elektrotekniske Normer er gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside (925 sider - 7 MB). Administrasjon NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2010: Tore B. Trondvold Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner Bjørn Spongsveen Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Thore Andersen Prosjekter i Ex-, marine- og maritim sektor Hans Habbestad Fornybar energi og høyspenningsanlegg Per Magne Tveiten Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Marianne Dahl Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Kristin Grevle Haug Salg, markedsføring og informasjon Sidsel Holand Økonomi og regnskap Marianne Krosby IT-ledelse Kari Pedersen IT-drift, kataloger og databaser I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift og spesielle prosjekter i

8 - 6 -

9 - 7 -

10 - 8 -

11 TEKNISK ARBEID I SEKRETARIATET FG4 - Ex og Matitime anlegg FG4 omfatter i vesentlig grad komiteer med tilknytning til prosessindustri og maritime anlegg. Faggruppen har totalt 25 komiteer hvor de mest aktive er: NK18 - Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten. NK31 - Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder. NK18 NK18 - Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten Er en speilkomite for IEC TC18. Komiteens leder er Vemund Kaarstad fra Siemens. Komiteen har totalt 20 medlemmer. Internasjonalt NEK har også det internasjonale sekretariatet i IEC TC18, hvor Geir Bull-Njaa er sekretær (finansiert av NEK). Han er også formann i gruppen MT18 som har ansvar for utvikling av standardserien IEC 61892: Flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs - Elektriske installasjoner, også kalt offshoreserien. NEK har finansiert formannsvervet ved Ragnar Gjørven i et prosjektteam med ansvar for å utarbeide en standard for høyspennings landtilkoblinger (HVSC). Der målet er å få utgitt en ferdig standard i løpet av Det har vært rettet stor oppmerksomhet rundt dette arbeidet. Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom IEC TC 18, ISO TC 8 og IEEE. Av øvrige vesentlige aktiviteter innen TC 18 kan nevnes: Utarbeidelse av ny standard for drift av elektriske anlegg (IEC ). Standarden forventes utgitt i ISO TC 188 Small Craft har foreslått å igangsette arbeidet med en standard for elektrisk fremdrift. Dette er en standard som i henhold til gjeldende avtale mellom IEC TC 18 og ISO TC 188 skal utarbeides av en felles arbeidsgrupe (JWG). Restrukturering av et antall standarder innen IEC serien. Arbeidet innen TC 18 er til dels hemmet av at et antall arbeidsgrupper ikke har formann. Det har vist seg vanskelig å få noen til å overta etter formenn som må trekke seg som følge av pensjonering og påfølgende problem med finansiering av arbeidet. TC 18 har liaison med ISO TC 8, ISO TC 67, ISO 188 og IEEE PCIC P1713, i tillegg til liaison med et antall IEC komiteer. Liaison med IEC TC 31 fungerer meget godt og er av formann for TC 31 nevnt som et eksempel på utmerket samarbeide. Nasjonalt Som en følge av arbeidet i NK18 har NEK utgitt egne publikasjoner for maritime elektriske anlegg. Dette er i hovedsak en samling av utvalgte normer basert på IEC60092-serien som er oversatt til norsk og utgitt som NEK410-1 og

12 NK31 NK31- Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder er i hovedsak en speilkomite for IEC TC31 og CLC TC31. Komiteen er en av de største i NEK med 24 medlemmer. Komiteens leder er Ingulf Egeland. Det er stort engasjement internasjonalt hvor blant annet Thore Andersen er formann i SC31J som har ansvaret for standarder innen soneklassifisering, installasjon og vedlikehold. Totalt 9 personer fra NK 31 er engasjert i internasjonalt arbeide i 18 komiteer og arbeidsgrupper. I tillegg har vi en internasjonal liason for IEC TC31 med TC 18. For tiden deltar også komiteen direkte i en CLC komite for utvikling av en egen installasjonsstandard for gruver av alle slag. Nasjonalt NEK har siden år 2000 gitt ut normsamlingen NEK 420 Elektriske installasjoner i Exområder, den ble siste gang revidert i Den er en oversettelse av harmoniserte standarder for områdeklassifisering samt installasjon, vedlikehold og reparasjon av eksplosjonsbeskyttet utstyr. Regelverk og direktiver NK31 har også ansvar for normer som er harmonisert under ATEX dierktivet. Dette direktivet er implementert i Norge ved forskriften Utstyr og sikkerhetssytem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX). Det har vært mye aktivitet innen standardisering av harmoniserte standarder under dette direktivet. Hvor det tidligere var separate europanormer for dette har i dag de fleste normene nå utgangspunkt i IEC-normer i IEC60079-serien. Det er per dags dato totalt 32 harmoniserte normer under ATEX-direktivet som gjelder for elektrisk utstyr. ATEX direktivet og den norske forskriften har vært obligatorisk siden Markedet har implementert direktivet og bruken av harmoniserte standarder. Dette har imidlertid også ført til en diskusjon rundt state of the art som går på hvilken versjon av standarden man skal bruke. Det er stort engasjement rundt dette fordi det kan få store konsekvenser for produsenter og deres arbeid med å oppdatere dokumentasjon for sertifisert utstyr. For produsenter av utstyr er det relevant å forholde seg til listen over harmoniserte standarder som blir oppdatert med jevne mellomrom. For brukerne derimot finnes ingen slik liste. Brukerne og eiere av anlegg skal forholde seg til forskriften: Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX) også kalt brukerforskriften. Denne forskriften har ingen harmoniserte standarder som brukerne kan forholde seg til. NK31 har derfor gitt ut en publikasjon som skal dekke dette. NEK420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Dette er referanseverket for de som skal utføre arbeide innen Ex-områder. IECEx IEC har etablert et internasjonalt sertifiseringssytem for Ex-utstyr. Dette systemet har som mål å redusere kostnader for produsenter av utstyr i forbindelse med testing og sertifisering. Det er i dag 30 land som er med i ordningen og som derfor aksepterer testrapporter fra de andre lands deltagende sertifiseringsorganisasjoner. I Norge er det NEK som er nasjonalt medlem, og vi har to sertifiseringsorganisasjoner i DNV og Nemko. I de senere år har dette systemet blitt utvidet til også å omfatte sertifisering av verksteder som skal reparere og vedlikeholde Ex-utstyr, samt sertifisering av personer som skal utføre spesielle oppgaver i Exområder Bjørn Spongsveen, Fagsjef FG4

13 - 11 -

14 CENELEC - EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION Den 50. CENELEC General Assembly fant sted på Malta 3. juni For sjette gang arrangerte CEN (1. juni) og CENELEC sine respektive generalforsamlinger i samme by i samme uke med en felles åpen dag, CEN-CENELEC Annual Meeting (2. juni). Tema for de to åpne sesjonene var: "Response of Standardization to the Lisbon Strategy" og "European Standardization System in the next decade". Samtlige 31 medlemsland var representert med 74 delegater, og i tillegg deltok 15 representanter fra 9 affilierte medlemsland. Fra Norge deltok Trond Sollie som Head of Delegation (HoD) og Tore Trondvold som NEK National Secretary. Det var også deltagelse fra EU-kommisjonen og EFTA, samt organisasjonene ANEC, CECAPI, CEN, COCIR, EA, ECOS, ERA, ETSI, EURELECTRIC, GEOSTM (Georgia), IEC, IFAN, JISC, NORMAPME, Orgalime og UIC-RAIL SYSTEM FORUM. 6th CEN-CENELEC Annual Meeting 2010 ble offisielt åpnet av Maltas statsminister Dr. Lawrence Gonzi, som ønsket delegatene velkomne til St. Julians utenfor Valetta Innledere på CEN-CENELEC Annual Meeting 2010 var Diego Canga Fano, Deputy Head of Cabinet for Commissioner Antonio Tajani i EU og Edvard Kozusnik, er of the European Parliament and Rapporteur of the Standardization Package, samt Ernst-Peter Ziethen, Vice-President Technical i CEN. Deretter fulgte en paneldebatt hvor bl.a. Doede Bakker fra Orgalime og James Stroyan fra Technopolis (konsulentfirma benyttet av EU til å gjennomføre en studie om europeisk standardisering) deltok. Bakker hevdet at 95% av kostnadene forbundet med standardiseringsarbeidet dekkes av industrien, og 5% av det offentlige, hvorav 2% kommer fra EU og EFTA. Stroyan konkluderte med at den europeiske standardiseringen fungerer fint og er godt organisert. I paneldebatten omkring de neste 10 år for den europeiske standardiseringen deltok Ivar Jachwiz, Standard Norge, som talsmann for CEN-CENELEC External Relations Committee

15 Styrebordet fra venstre: Visepresident Claude Breining, gen. direktør Elena Santiago, president Dave Dossett, og visepresidentene Gudrun Rögnvaldardottir og Carlo Masetti I sin åpningstale til generalforsamlingen ønsket presidenten, David Dossett fra England, delegatene velkommen til årets generalforsamling og takket MSA for innbydelsen og et utmerket arrangement hittil. Han ønsket også representantene fra Georgian National Agency for Standards, Technical Regulations and Metrology (GEOSTM) velkommen, og bekreftet overfor forsamlingen at GEOSTM tilfredsstilte alle kriterier for å bli opptatt som ny Affiliate i CENELEC. Deretter ble GEOSTM innvilget Affiliate status på lik linje med de 11 andre Affiliates i CENELEC. Driften av CENELEC gikk i 2009 med et tilstrekkelig overskudd (383 k ) til at 40 k kunne settes av til social reserves og 54 k kunne settes av til diverse investeringer. Totale inntekter i 2009 var 4,444 M. Det balanserte budsjettet for 2011 er på 3,658 M. CENELECs totale egenkapital per var på 3,685 M, en økning på 539 k i forhold til Som en følge av beslutningen om å slå sammen sekretariatene for CEN og CENELEC fra , ble også CEN sitt budsjett for 2011 fremlagt. Det balanserer på 9,481 M, slik at det totale budsjettet for CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) for 2011 blir på 13,139 M. Valgene gikk som forventet i gruppene A, B og C, da det var like mange kandidater som det var ledige plasser. Dene eneste spenningen var valget i gruppe D, som er den minste. Her hadde Kypros nominert Pambos Kammas, mens Slovenia hadde nominert Bogdan Topic. Etter opptellingen annonserte tellekorpses leder at Pambos Kammas hadde fått flest stemmer. Ved møtets slutt inviterte Thomaz Schweitzer i PKN, CENELEC til å holde sin 51. generalforsamling i Krakow 8. juni 2011, i forbindelse med 7th CEN-CENELEC Annual Meeting samme dag og generalforsamlingen i CEN 7. juni

16 Etter valgene ser CENELECs styre (CA), slik ut for 2011 (gruppetilhørighet i parentes): President: David Dossett, UK (A) Vice-President Finance: Claude Breining, Frankrike (A) Vice-President: Doede Bakker, Nederland (B) Vice-President: Carlo Masetti, Italia (A) Board er: Ivelin Burov, Bulgaria (C) Board er: Brian Cunningham, Irland (C) Board er: Francis E. Farrugia, Malta (D) Board er: Haimo Huhle, Tyskland (A) Board er: Günter Idinger, Østerike (B) Board er: Jesper Jerlang, Danmark (C) Board er: Pambos Kammas, Kypros (D) Board er: Thomaz Schweizer, Polen (B) Board er: Gheorghe Tucu, Romania (B) Tall og fakta for 2010 for CENELEC Årsproduksjon Publikasjoner totalt Standarder (EN og HD samt ammendments) Tekniske rapporter (CLC/TR) Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS) CENELEC (inkl. CEN/CENELEC) Guides CEN/CENELEC Workshop Agreements (CWA) Status ved utgangen av året Publikasjoner totalt (inkl. CECC Spec.) Standarder (EN og HD samt ammendments) Tekniske rapporter (CLC/TR) Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS) CENELEC (inkl. CEN/CLC) Guides CEN/CENELEC Workshop Agreements (CWA) Tekniske komiteer ved utgangen av året CENELEC TCs/SCs Arbeidsgrupper (TCs/SCs WGs) BT Task Forces og arbeidsgrupper (BTTF/WG) Samarbeid med IEC Av de 425 Europanormenene som CENELEC utga i 2010, var 295 (69,4%) identiske med tilsvarende IEC publikasjoner, 42 (9,9%) basert på IEC, og bare 88 (20,7%) rene europeiske normer. Av de 5834 Europanormene som CENELEC hadde ved utgangen av 2010, var 4220 (72,3%) identiske med tilsvarende IEC publikasjoner, 407 (7,0%) basert på IEC, og bare 1207 (20,7%) rene europeiske normer

17 Året 2010 for IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC holdt sitt 74. General Meeting (GM) i Seattle, USA, fra oktober Sist IEC GM var i USA var i 1998, da møtet ble holdt i Huston, Texas. Før det må vi helt tilbake til 1970, da IEC GM ble arrangert i Washington DC. IEC GM er et gigantarrangement, og møtet i Seattle ble det største hittil i IEC sin 104-årige historie. Totalt møtte 2573 av de 3040 registrerte deltakerne, herav 204 ledsagere. I alt 54 Full ers, 11 Associate ers og 18 Affiliate countries var representert. I Council, som er IECs høyeste organ, var 61 medlemsland (av 81) representert gjennom til sammen 142 delegater. I tillegg møtte 15 affilierte medlemmer (av i alt 81) som observatører. I sin åpningstale ønsket President Regis seks nye mdlemmer velkommen til IEC.Disse er Chile, Georgia, Jordan, Marocco, Oman og De forente Arabiske Emirater. Foruten møter i Council (C), Council Board (CB), Standardization Management Board (SMB) og Conformity Assessment Board (CAB), var det møter i 38 tekniske komiteer (TC), 68 underkomiteer (SC) og 237 arbeids-, prosjekt- og vedlikeholdsgrupper (WG/PT/MT). Møtene ble i all hovedsak arrangert i Washington State Convention & Trade Center, men også møterom i de nærliggende Sheraton Seattle og Grand Hyatt Seattle Hotel ble tatt i bruk. Dette var en god og kompakt løsning

18 Norge var representert ved i alt 26 deltakere. Dette er den største delegasjonen NEK har sendt til et IEC GM i NEKs 98-årige historie. I tillegg til de 22 tekniske delegatene, deltok også Torgeir Stegane fra Congress Conference, som skal hjelpe oss med vårt arrangement i 2012, og Marianne Dahl, Kristin Grevle Haug og Kari Pedersen fra "IEC GM 2012 Dream Team". De fleste norske deltakerne var samlet til en norsk aften i MORTON'S Steakhouse Trond Sollie og Tore Trondvold representerte NEK i Council. Sollie og Trondvold deltok også i hhv. National Committee Presidents Workshop og National Committee Secretaries Forum. I tillegg deltok Trondvold på møtet i IEC CB og som observatør på møtet i CAB. NEK var representert i følgende tekniske komiteer: TC 1, TC 3, TC 17, TC 23, TC 31, TC 45, TC 59, TC 61, TC 62, TC 100, TC 108, TC 111, TC 113 og CISPR. De styrende organer, C og CB, legger stor vekt på at IEC skal være markedsrelevant i det globale marked og kunne demonstrere en effektiv respons, spesielt i forhold til industriens behov. IEC må kunne levere det som markedet etterspør av service og produkter. Denne policy reflekterte seg i generalsekretærens aktivitetsrapport Measuring the IEC From Q to Q3 2010, som i sin helhet er gjengitt i dokument C/1645/INF. Amit nevnte spesielt Young Professionals Workshop, som arrangeres for første gang i Seattle. I alt 53 deltakere fra 27 medlemsland deltar i Workshopen og fritt valgte TC og SC møter. I sin tale til Council (se C/1646/INF) fremhevet president Jacques Régis, fra Canada, den betydelige medlemsveksten som hadde skjedd i hans periode. Fra 68 da han startet i 2008 til 81 nå, når han ved årsskiftet overlater presidentskapet til Klaus Wucherer fra Tyskland. Litt av denne successen tilskriver Régis at IEC har blitt mer synlig. Han var spesielt stolt av et White Paper on Smart Electrification, utarbeidet av IEC Market Strategy Board (MSB). Dette ble ble presentert på World Energy Congress av ham selv. Til slutt kom han inn på IEC Masterplan, som vil ferdigstilles i løpet av det kommende året og presenteres for Council i Melbourne i 2011 for endelig fastsettelse

19 Vår amerikanske søsterorganisasjon hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe sponsorer til det 74. IEC GM. I tillegg til de generelle sponsorene, som vises på bildet, var det også tekniske sponsorer på 6 nivå (fra A til F) foruten "Event-sponsorer". Lord Kelvin Award ble i 2010 tildelt Jerome E. Dennis (USA), Bernhard Dumortier (Frankrike), og Gösta Fredriksson (Sverige). Den nyinnstiftede Thomas A. Edison Award ble i 2010 tildelt Al Brazauski (Sec. TC 108), Nic Maennling (Sec. TC 89), Reinhard Pelta (Chair TC 64), Ronald C. Petersen (Chair TC 106), Umberto Rossi (Chair TC 86) og Hiroshi Sasaki (Chair SC 61B). I alt ble hele 125 eksperter tildelt IEC 1906 Award i 2010, herav normennene Anders Wedmark (RainPower AS), Ragnar Gjørven (NEK) og Odd Thomassen (Ptil). I forhold til 2009 var det i 2010 en nedgang i salgsinntektene på 10,7 %. Økningen i royalties var på 10,2 % i forhold til året før. Resultatregnskapet for 2010 viser kontingentinntekter på 10,159 MCHF mot 10,154 MCHF i Overskuddet i 2010 ble på 955 kchf mot 623 kchf i Balansen viser en total egenkapital på 37,2 MCHF. Av dette utgjør reservene 22,8 MCHF og fondene 9,1 MCHF. Alle disse tallene refererer seg til IEC-only. Det foreligger også et konsolidert regnskap, hvor også IECEE, IECEx og IECQ er tatt med. De totale inntekter i 2010 kom da opp i 22,3 MCHF, som er ca. 1,9 % lavere enn i Overskuddet i 2009 ble 1,45 MCHF, som er 9,9% lavere enn overskuddet i Den konsoliderte totale egenkapitalen var ved utgangen av 2010 var på hele 49,6 MCHF, mot 48,0 MCHF ved utgangen av Budsjettet for 2010 balanserer på 19,6 MCHF med en kontingentinngang på 10,4 MCHF. Dette betyr at NEKs kontingent går opp fra 103,1 kchf i 2010 til 107,3 kchf i Valg til styrende organer James E. Matthews (USA) ble valgt som fremtidig Chairman of SMB og IEC Vice-President for 3 år ( ) uten motkandidat. Fløgende ble valgt/gjenvalgt fra Group A til CB for 3 år ( ): Mr Roland Bent (Tyskland), Mr Eric Jourde (Frankrike), Mr Philip M. Piquera (USA), Dr Ahigenori Yagi (Japan) og Mr Geoffrey Young (England). Landene i Group A har faste plasser i CB

20 Valgene til SMB ble mer spennende, da det var 6 kandidater til 3 plasser. Mr Jose Sebastiao (Brasil), Mr. Luis Iván Hernandez Becerril (Mexico) og Mr Paul Coebergh van den Braak (Nederland) ble valgt for 3 år ( ). Utfordrerne Jesper Jerlang (Danmark) og Eero Sorri (Finland) nådde ikke opp. Valgene til CAB ble like spennende, da det her var 8 kandidater til 4 plasser. Dr James Galloway (Australia), Mr Michel Brenon (Frankrike), Mr Alexander Zazhigalkin (Russland) og Mr Richard Pescatore (USA) ble valgt for 3 år ( ). Mrs Gitte Schjøtz (Danmark) nådde ikke opp i den harde konkurransen. Tid og sted for IEC General Meeting i årene fremover er bekreftet som følger: 75. IEC General Meeting Melbourne, oktober IEC General Meeting - Oslo, oktober IEC General Meeting New Dehli, i Intensjonerkleringer ble avgitt fra Japan for 2014, Malaysia for 2015 og Tyskland for 2016, Russland for 2017, Irland for 2018, Kina for 2019 og Sverige for Tall og fakta for 2010 for IEC Årsproduksjon Publikasjoner totalt * Herav internasjonale standarder Tekniske spesifikasjoner Tekniske rapporter IEC-PAS (Publicly Awailable Spesification) * Inklusive 3 Guider Status ved utgangen av året Publikasjoner totalt Herav internasjonale standarder Tekniske spesifikasjoner Tekniske rapporter IEC-PAS (Publicly Awailable Spesification) Samarbeid med CENELEC Av de 308 FDIS ene (Final Draft International Standard) som IEC utga i 2010, gikk 247 til paralell avstemning i CENELEC i henhold til Dresden avtalen (80,2%). Tilsvarende tall for 2009 var 225 av i alt 291 (77,3%). Av de 358 CDV ene (Committee Draft for Vote) som IEC utga i 2010, gikk 324 til paralell utredning (enquiry) i CENELEC (90,5%). Tilsvarende tall for 2009 var 359 av 408 (88%)

21 MEDLEMSLISTE FOR NEKs REPRESENTANTSKAP Ordfører: Bjørnar Brattbakk Varaordfører: Vemund Kårstad emsparter Det Norske Veritas Certification AS (DNVC) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) EnergiNorge Foreningen for EL og IT Bedriftene (NELFO) Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norsk Industri Post- og teletilsynet (PT) Statoil ASA Representanter Kristensen, Steinar Larsen Otterdal, Are Foss, Oddmund Nyrud, Bjørn Suhrke, Tor Brattbakk, Bjørnar Børresen, Stig Rismoen, Ole Inge Hansen, Kjell Jacobsen, Bjørn Jostein Skree, Jostein Andersen, Morten Hørthe, Geir Hjerpseth, Lars Brekke, Karstein Espegren, Nils Martin Bjørløw-Larsen, Kjell Granhaug, Ole Kårstad, Vemund Bringsverd, Tor Granby, Per Lia, Paul Erling Grøtterud, Ragne Nossum, Arne Ulland, Bjørn Helge Statkraft Energi AS Amundsen, Johan L. Haugli, Jan Petter Statnett SF em u/stemmerett: Standard Norge (SN) Kierulf, Trygve Ohnstad, Trond Magne Vormedal, Lars Kr. Jachwitz, Ivar

22 Styre og Komitéer Date: Commitee NEK/Styre Askmann, Mona (Adm.dir.) EnergiNorge, Boks 7184 Maj., 0307 Oslo Bjotveit, Ingrid (Dir.) Observatør Klif, Næringslivsavd., Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo Bryn, Knut (Avd.dir.) 2.Varamedl Post- og teletilsynet, Boks 102, 1401 Ski Frydenlund, Snorre (Overing.) 1.Varamedl Statoil ASA, Ormen Lange Offshore Project, Drammensvn. 264, 0246 Oslo Hestnes, Birger (Adm.dir.) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Hoffstad, Torbjørn (Avd.leder) Nestleder DSB, Boks 2014, 3103 Tønsberg Larsen, Per Bjørn (Tekn.sjef) Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo Laumann, Marit (Avd.leder) 3.Varamedl Det Norske Veritas AS, Elektriske systemer, Veritasvn. 1, 1322 Høvik Sollie, Trond (Dir.) Styreleder Nemko AS, Boks 73 Blindern, 0314 Oslo Spongsveen, Bjørn R. (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Visnes, Gunnar (Fagsjef) NELFO, Boks 5467 Maj., 0305 Oslo NEK/NK1 Eggen, Arnt Ove (Forsker) Leder SINTEF Energi AS,, Sem Sælandsvei 11, 7465 Trondheim Habbestad, Hans (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Spongsveen, Bjørn R. (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Topp, Helge (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Trondvold, Tore Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker (Spesialrådgiver) Tveiten, Per Magne (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker NEK/NK2 Amundsen, Johan (Sen. ing.) Statkraft Energi AS, Boks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Børresen, Bjarne (Rådgiver) Leder EnergiNorge, Boks 7184 Maj., 0307 Oslo Monsen, Bjarne (Overing.) Statoil ASA, TNE PPT ELA ELEKTRO, Forusbeen 50, 4035 Stavanger Nilssen, Robert (Professor) NTNU, Inst. for elkraftteknikk, O.O.Brakstads plass 2E, 7491 Trondheim Thorbjørnsen, Jon Oddvar (Dagl.leder) NEK/NK3/16 Voith Hydro AS, Boks 1, 0613 Oslo Birkeli, Ingvar (Sen.rådgiver) Rambøll Norge AS, Tekn. Systemer, Boks 427 Skøyen, 0213 Oslo Gran, Øystein (Overing.) Voith Hydro AS, Boks 1, 0613 Oslo Hanssen, Terje (Seksjonssjef) NELFO, Boks 5467 Maj., 0305 Oslo Selvik, Eirik (Dr.ing.) Sekr Eirik Selvik Elektro, Schøllersgt. 1, 7043 Trondheim Strømsnes, Arne Leif (Fagsjef) Siemens AS, Div. Industri og Skip, Boks 1 Alnabru, 0613 Oslo NEK/NK4 Dahlhaug, Ole G. (Professor) NTNU, Inst.for energi og prosesstekn., Alfred Getz veg 4, 7491 Trondheim Eliasson, Lars (Seksj.leder) Norconsult AS, Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika Elstad, Ivar K. (Siv.ing.) Norconsult AS, Maskinavd., Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika Nielsen, Torbjørn K. (Professor) Leder NTNU, Inst. Ept. V.K.lab., Alfred Getz veg 4, 7491 Trondheim Wedmark, Anders (Platform Rainpower Norway AS, Boks 144, 2027 Kjeller man. Åril, Bjørn Highhead) (Teknologisjef) Rainpower Norway AS, Boks 144, 2027 Kjeller NEK/NK7 Busch, Steinar W. (Utvikl.sjef) Leder Horten Aluminium Conductors AS, Boks 185, 3192 Horten Larsen, Per Bjørn (Tekn.sjef) Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo NEK/NK8 Andreassen, Jan C. (Plan- og Jernbaneverket, Bane Energi, Boks 788 Sentrum, 0106 Oslo prosj. Borgli, Sjef) Anders (Prosjektleder) Statkraft Developement AS, Windpower, Boks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Brekke, Karstein (Sen.ing.) NVE, Energi og markedsavd. Nettseksjon, Boks 5091 Maj., 0301 Oslo Børresen, Stig J. (Næringspol.rådgiver) Description STYRE Terminologi Roterende maskiner Dokumentasjon, symboler og klemmemerking Vannturbiner Liner for luftledninger Elektriske overførings- og distribusjonssystemer EnergiNorge, Boks 7184 Maj., 0307 Oslo Printed by I04\\by177 Page 1 of

23 Fretheim, Stig (Siv.ing.) REN AS, Boks 6134, 5892 Bergen Hestnes, Birger (Adm.dir.) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Holm, Thor (Leder) Skagerak Nett AS, Boks 80, 3901 Porsgrunn Lind, Kristin H. (Næringspolitisk Kommunenes Sentralforbund, Bedrift, Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo rådgiver) Lingaas, Ivar (Senioring.) Eidsiva Nett AS, Divisjon Nett, Boks 1220, 2206 KONGSVINGER Mogstad, Olve (Prosj. Leder) Voith Hydro AS, Boks 1, 0613 Oslo Prestkvern, Bernt (Fagansvarlig) El-Tilsynet AS, Ringeriksvn. 158, 1339 Vøyenenga Sand, Kjell (Professor) Leder SINTEF Energi AS,, Sem Sælandsvei 11, 7465 Trondheim Schaug-Pettersen, Jørn (Ing.) Statnett SF, Nettstyringsdivisjonen, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Seljeseth, Helge (Forsker) SINTEF Energi AS,, Sem Sælandsvei 11, 7465 Trondheim Topp, Helge (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker NEK/NK9 Bergerud, Magne (Seksj.leder) Jernbaneverket, Infrastruktur, Boks 788 Sentrum, 0106 Oslo Danielsen, Steinar (Tekn.sjef) Jernbaneverket, Teknikk, Premiss og Utvikling Elkraft, Postboks 788 Sentrum, Eriksen, Geir (Overing.) Leder 0106 Jernbaneverket, Oslo Sikkerhet, Boks 788 Sentrum, 0106 Oslo Halvorsrud, Gunhild (Leder) Statens Jernbanetilsyn, Signal-og sikr.syst., Wergelandsveien 3, 0167 Oslo Klepsland, Per (Sen.ing.) Jernbaneverket,, Posboks 788 Sentrum, 0106 Oslo Lysne, Bjørn (Kontroller) Jernbaneverket, Bane Energi, Boks 788 Sentrum, 0106 Oslo Martinsen, Frank Tormod () Jernbaneverket,, Posboks 788 Sentrum, 0106 Oslo Myklebust, Thor (Forsker) SINTEF IKT, Systemutv. og sikkerhet, 7465 Trondheim Olsen, Bjørn Ivar (Overing.) Jernbaneverket, Elkraft, Postboks 788 Sentrum, 0106 Oslo Rasten, Erland (Sen.ing.) NSB BA, Materiell, 0048 Oslo Sivertsen, Terje Institutt for energiteknikk, Boks 173, 1751 Halden (Forskningsleder, Stryken, Mona (Sen.ing.) IKT Risiko og Statens Jernbanetilsyn,, Wergelandsvn. 3, 0167 Oslo NEK/NK10 Balog, Georg E. (Forskningssjef) Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo Bongard, John (Lab.sjef) Leder Nynas IOM, Boks 466 Økern, 0512 Oslo Haug, Anne Marie (Lab.leder) ABB AS, Divisjon Kraft, Boks 470 Brakerøya, 3002 Drammen Lundgaard, Lars E. (Sen.forsker) Stubberud, Owe Eldar (Overing.) SINTEF Energi AS, Elkraftteknikk, Sem Sælandsvei 11, 7465 Trondheim Statnett SF, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Vårdal, Geir (Fagsjef) Sira-Kvina kraftselskap,, Boks 38, 4441 Tonstad NEK/NK11 Berlijn, Sonja Monica (Sen. Statnett SF, TKE, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo rådgi.) Brattbakk, Bjørnar F. (Rådg.) EnergiNorge, Boks 7184 Maj., 0307 Oslo Bruun, Geir (Overing.) Statnett SF, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Fikke, Svein M. Svein M. Fikke, Lindeveien 1, 1470 Lørenskog (Meteorologisk.kons.) Gandrudbakken, Herman REN AS, Boks 6134, 5892 Bergen (Energiing.) Nilsen, Skule (Sen.ing.) NVE, Energi- og markedsavd., Nettseksjonen, Boks 5091 Maj., 0301 Oslo Reusmann, Bent (Sen. ing.) DSB, Region Sør-Norge, Boks 318, 4663 Kristiansand S Skotner, Tore (Siviling.) Norconsult AS, Div.kraftoverføring Tron Horn, Vestfjordgt. 4, 1300 Sandvika Thomassen, Harald (NCS Fortum Distribution, Boks 124, 1713 Grålum Developer) Walle, Bjørn (Sjefing.) Leder BKK NETT AS, Boks 7050, 5020 Bergen NEK/NK13 Bakken, Sigurd (Avd.ing.) Statkraft Energi AS, Boks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Dahlen, Håvard () Statnett SF, Nettstyringsdivisjonen, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Fines, Steinar (Overing.) Leder NTE Nett AS, 7736 Steinkjer Osland, Per-Oddvar () Devoteam Telecom AS,, Boks 504, 4898 GRIMSTAD NEK/NK14 Elektrisk utstyr for baner Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser Luftledninger Måleinstrumenter Transformatorer Arnesen, Svein Olav (Sen.ing.) NVE, Energi- og markedsavd., Nettseksjonen, Boks 5091 Maj., 0301 Oslo Bjørgvik, Geir Morten (Sen.ing.) Statnett SF, Teknologidiv., Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Printed by I04\\by177 Page 2 of

24 Frydenlund, Snorre (Overing.) Statoil ASA, Ormen Lange Offshore Project, Drammensvn. 264, 0246 Oslo Longva, Kårstein (Konstr.sjef) Møre Trafo AS, 6230 Sykkylven Ryen, Kjetil (Siv.ing.) Statnett SF, Netteierdivisjonen, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Sund, John B. (Overing.) Leder Konsulent for ABB, Ammerudgrenda 10, 0960 Oslo Susa, Dejan (Forsker) SINTEF Energi AS, Elkraftteknikk, Sem Sælandsvei 11, 7465 Trondheim NEK/NK17A+C Bratsberg, Tor (Lab.sjef) ABB AS, Divisjon Kraft - NEVI, Boks 108 Sentrum, 3701 Skien Gåserud, Øystein (Sjefing.) Dir.for samfunnssikkerhet og beredskap, Boks 2014, 3103 Tønsberg Kristiansen, Kjetil () Statnett SF, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Kaalstad, Leif. B. (Lab.sjef) ABB AS, Kraftprodukter, Boks 108, 3701 Skien Skryten, Pål (Lab.sjef) Leder ABB AS, Divisjon Kraft, Boks 108 Sentrum, 3701 Skien Sørfonn, Ingve (Director R&D) Wärtsilä Norway AS, Ship Power Technology, Postboks 684, 5404 Stord Vilnes, Ottar (Produktsjef) Schneider Electric Norge AS, Deliveien 10, 1540 Vestby NEK/NK17B Holen, Kjetil (Produktsjef) Schneider Electric Norge AS, Deliveien 10, 1540 Vestby Semb, Jan Kyrre (Ing.) ABB AS, Automasjonsprodukter, Boks 205, 5853 Bergen Strømsnes, Arne Leif (Fagsjef) Siemens AS, Div. Industri og Skip, Boks 1 Alnabru, 0613 Oslo NEK/NK17D Birkeli, Ingvar (Sen.rådgiver) Rambøll Norge AS, Tekn. Systemer, Boks 427 Skøyen, 0213 Oslo Blomberg, Olaf Fredrik (Sen.ing.) Moss Elektro A/S, Boks 556 Høyden, 1522 Moss Grav, Jostein Ween (Sjefing.) Dir.for samfunnssikkerhet og beredskap, Boks 2014, 3103 Tønsberg Haugen, Halvor (Tekn. sjef) ABB AS, Automasjonsprodukter, Boks 205, 5853 Bergen Holdhus, Magne (Prod. Sjef) ABB AS, Div. Automasjon, Boks 797 Brakerøya, 3002 Drammen Johannesen, Per Vidar (Prod. Wärtsilä Norway AS, Delivery Center Automation, Boks 684, 5404 Stord Manager) Kjeldal, Ove (Produktsjef) Schneider Electric Norge AS, Deliveien 10, 1540 Vestby Nybakk, Hans-Petter (Salgsing.) Eaton Electric AS, Postboks 244, 2021 Skedsmokorset Selvik, Eirik (Dr.ing.) Leder Eirik Selvik Elektro, Schøllersgt. 1, 7043 Trondheim Skoglunn, Bjørn (Adm.dir.) CUBIC-Imek A/S, Boks 33 Lindeberg, 2016 Frogner Topp, Helge (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Ytterdal, Kjell (Avd.sjef) EFA Elektro AS, Boks 593, 1411 Kolbotn NEK/NK18 Andersen, Thore (Teknisk Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker rådgiver) Bjerke, Ann Karin (Proj. Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo Manager) Bull-Njaa, Geir T. (Daglig leder) Bull-Njaa Elektro,, Ragnhild Schibbyesvei 31, 0968 Oslo Færevaag, Arne (Principal Det Norske Veritas AS, Elektroavd., Veritasvn. 1, 1322 Høvik surveyor) Gjørven, Ragnar (Konsulent) Ragnar Gjørven, Nadderudvn. 69 A, 1362 Hosle Horn, Nicolay (Overing.) Det Norske Veritas AS, Elektroavd., Veritasvn. 1, 1322 Høvik Iversen, Arne (Dir.) Makker AS,, Boks 566, 1373 Asker Johnsen, Bård (Sjefing.) Petroleumstilsynet, Boks 599, 4003 Stavanger Kårstad, Vemund (Fagsjef) Leder Siemens AS, Energi, olje & gas, Boks 1 Alnabru, 0613 Oslo Larsen, Bjørn L. (Installatør) ABB AS, PA/OGP Martinussen, Johann (Sr. Kongsberg Maritime Engineering AS, Electrical Råd, Rolf Eng.) Ove (Fagleder) Statoil ASA, 4035 Stavanger Skog, Øyvind (Sen.rådgiver) Sjøfartsdirektoratet, Boks 2222, 5509 Haugesund Solvang, Thomas Tranberg AS,, Boks 8033, 4068 Stavanger Spongsveen, Bjørn R. (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Stensønes, Alfred (Inspector Color Line Marine AS, Boks 2090, 3202 Sandefjord electro) Sørfonn, Ingve (Director R&D) Wärtsilä Norway AS, Ship Power Technology, Postboks 684, 5404 Stord Traaholt, Thor () Kompetansefirma Te-Te,, Boks 65, 3901 Porsgrunn Wold, Terje (Regionsjef Midt- Norge) Høyspenningsbrytere og -fordelingsanlegg Lavspenningsbrytere Lavspennings fordelingsanlegg DSB, Mar.El.Anl., Boks 2622 Sentrum, 7414 Trondheim Printed by I04\\by177 Page 3 of

25 Ådnanes, Lars Juhani (Ing.) Statoil ASA, 4035 Stavanger NEK/NK18A Bull, Ivar (Sen.ing.) Skipskabler Leder Det Norske Veritas AS, MNBNA371, Veritasvn. 1, 1322 Høvik Bull-Njaa, Geir T. (Daglig leder) Bull-Njaa Elektro,, Ragnhild Schibbyesvei 31, 0968 Oslo Enger, Sven (Produktsjef) Draka Norsk Kabel AS, Boks 369, 3001 Drammen Iversen, Hermod Amokabel AS,, Brusdalsvn. 216, 6011 Ålesund Larsen, Per Bjørn (Tekn.sjef) Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo NEK/NK20 Elektriske kabler Benjaminsen, Jan T. (Forsker) SINTEF Energi AS, Elkraftteknikk, Sem Sælandsvei 11, 7465 Trondheim Brattbakk, Bjørnar F. (Rådg.) EnergiNorge, Boks 7184 Maj., 0307 Oslo Bull, Ivar (Sen.ing.) Det Norske Veritas AS, MNBNA371, Veritasvn. 1, 1322 Høvik Edland-Pedersen, Øystein () Draka Norsk Kabel AS, Boks 369, 3001 Drammen Enger, Sven (Produktsjef) Draka Norsk Kabel AS, Boks 369, 3001 Drammen Evenset, Gunnar (Teknisk sjef) Nexans Norway AS, Divisjon Energi, Boks 100, 1403 Langhus Granheim, Ivar (Tekn.sjef) Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo Larsen, Per Bjørn (Tekn.sjef) Leder Nexans Norway AS,, Boks 6450 Etterstad, 0605 Oslo Pedersen, Pål K. (Sen.ing.) Nemko AS, Cert, Boks 73 Blindern, 0314 Oslo Ruud, Jan Kr. (Daglig leder) General Cable Norge AS, Boks 113, 1541 Vestby Ryen, Arve (Tekn.sjef) Nexans Norway AS, Div. energinett, Klingavegen 2, 7800 Namsos Røed, Dagfinn (Prod.sjef) Draka Norsk Kabel AS, Boks 369, 3001 Drammen NEK/NK21 Akkumulatorer Alfredsson, Lars (Daglig leder) Think Global AS,, Bogstadfeltet, 1930 Aurskog Myhre, Harald (Markedssjef) Exide Sønnak AS, Boks 418 Økern, 0513 Oslo NEK/NK22 Kraftelektronikk Bø, Ove (Markedssjef) Leder Siemens AS, 7493 Trondheim Løke, Thorfinn (Sjefsing.) Norsk Hydro ASA, Prosjekter, Drammensvn. 264, Vækerø, 0240 Oslo Pande-Rolfsen, Trine (Siviling.) Statnett SF, Netteierdivisjonen, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Steinbakk, Arne Olav (R&D Eltek Valere AS,, Boks 2340 Strømsø, 3003 Drammen Director) Undeland, Tore M. (Professor) NTNU, Institutt for elkraftteknikk, O.S.Bragstads pl.2e, 7491 Trondheim NEK/NK23 Installasjonsmateriell Bye, Petter A. (Prod.utvikler) ELKO AS, Boks 234, 1301 Sandvika Hagen, Nils Magnus Leder ELKO AS, Boks 234, 1301 Sandvika (Produktutvikl.sjef) Håvardstun, Stein (Utvikl.sjef) ABB AS, Automasjonsprodukter, Boks 205, 5853 Bergen NEK/NK23A/213 Kablingssystemer Marthinsen, Øyvind (Prosjekt Leder Schneider Electric Norge AS, Deliveien 10, 1540 Vestby ass.) Storheil, Jens Martin Pipelife Norge AS, Ingvald Ystgaardsvei 15, 7047 Trondheim (Prosjektleder) NEK/NK23B+C Plugger, stikkontakter og brytere (Ivaretar også Ref.gruppe SCHUKO) Bye, Petter A. (Prod.utvikler) ELKO AS, Boks 234, 1301 Sandvika Hagen, Nils Magnus Leder ELKO AS, Boks 234, 1301 Sandvika (Produktutvikl.sjef) Karp, Terje (Tekn.sjef) DEFA AS, Automotive Div., Blingsmovn., 3540 Nesbyen Kruse, Hans Christian Hans Christian Kruse, Gamle Bygdevei 305, 1284 Oslo Pedersen, Pål K. (Sen.ing.) Nemko AS, Cert, Boks 73 Blindern, 0314 Oslo Øynes, Tor (Sen.ing.) Dir.for samfunnssikkerhet og beredskap, ELP, Boks 2014, 3103 Tønsberg NEK/NK23E Jordfeilbrytere og automatsikringer Andersen, Torgeir (Produktsjef) Leder Schneider Electric Norge AS, Deliveien 10, 1540 Vestby NEK/NK23G Apparatkontakter Pedersen, Pål K. (Sen.ing.) Leder Nemko AS, Cert, Boks 73 Blindern, 0314 Oslo NEK/NK23H Industrikontakter og plugger Håvardstun, Stein (Utvikl.sjef) Leder ABB AS, Automasjonsprodukter, Boks 205, 5853 Bergen NEK/NK25/205/215 ISO/IEC/CLC Sammenkobling av IT-utstyr Printed by I04\\by177 Page 4 of

26 Andersen, Morten (Overing.) Nemko AS, Data og Elektronikk, Boks 73 Blindern, 0314 Oslo Delphin, Olav (Produktansvarlig) TeleKomponenter TKN-Norge,, Boks 40 Slemdal, 0710 Oslo Fjellberg, Jan (Konstr.sjef) Draka Comteq Norway AS, Folmoveien, 2150 Årnes Fossum, Bjørn (Fagsjef IKT) Leder Norsk Teknologi, Boks 7175 Maj., 0307 Oslo Holmefjord, Jørgen (Daglig leder) Huseby, Bjørn (Applikasjonsing.) Jonsmyr, Svein Roar (Senioring.) Jørgen Holmefjord AS, Jernkroken 9, 0976 Oslo Melbye Scandinavia AS, Boks 160, 2021 Skedsmokorset Post- og teletilsynet, Avd. for terminaler og nett, Boks 93, 4791 Lillesand Killie, Ståle (Sen.ing.) COWI AS, EL/Automatisering, Boks 6412 Etterstad, 0605 Oslo Klepsland, Per (Sen.ing.) Jernbaneverket,, Posboks 788 Sentrum, 0106 Oslo Kristensen, Kurt-Even (Sen.ing.) COWI AS, Boks 2564, 7414 Trondheim Larsen, Bjørn Adwans as, Nedre Goslia 16, 1350 Lommedalen Presthegge, Torstein Ahlsell Norge AS, Boks 16 Alnabru, 0614 Oslo (Prod.ansv.) Schulhus, Per (Dagl.leder) SOhome AS, Boks 13 Rådal, 5857 Bergen Thorshaug, Jon H. (Prosj.ing.) Oslo Lufthavn AS, Boks 100, 2060 Gardermoen Tveiten, Per Magne (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Øien, Espen (Prosj.ansv.) Lanse 3-play AS, Boks 406 Økern, 0513 Oslo NEK/NK27 Holmen Christensen, Per (Avd. leder) NEK/NK28 Ohnstad, Trond Magne (Seksjonsleder) NEK/NK29 Leder Leder Proxll AS, Industri, Boks 6730 Etterstad, 0609 Oslo Statnett SF, PEU, Boks 5192 Maj., 0302 Oslo Bjor, Ole H. (Forskningssjef) Leder Norsonic AS,, Boks 24, 3420 Lierskogen Engdahl, Bo (Forsker) Brekke & Strand akustikk AS, Boks 1024, 0218 Oslo Laukli, Einar (Professor) Universitetets Sykehus, Postboks 34, 9038 Tromsø Liasjø, Kåre (Sen.rådgiver) Oslo Lufthavn AS, Boks 100, 2060 Gardermoen Tvete, Ole (Audiofysiker) Rikshospitalet, Audiologisk Inst., 0027 Oslo NEK/NK31 Industriell elektrovarme Koordinasjon av isolasjon Elektroakustikk Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder Andersen, Thore (Teknisk Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker rådgiver) Austbø, Jan Ståle (Fagleder) Statoil ASA, 4035 Stavanger Bjerkestrand, Arvid (R&D Simtronics ASA, Boks 314 Økern, 0511 Oslo Manager) Eckhoff, Rolf K. (Professor) Universitetet i Bergen, Fysisk Institutt, Allee gt 55, 5007 Bergen Egeland, Ingulf (Tekn.dir.) Leder Technor as, Boks 658, 4003 Stavanger Hana, Ove Jan () ConocoPhillips Norge AS,, Boks 3, 4064 Stavanger Hanssen, Roy Are (Overing.) Store Norske Spitsbergen Gruvekompani AS, Vei /12, 9170 Haugen, Torkel Arv (Ing.) Longyearbyen Ingeniørene Andersen og Askjem AS, Øvre Langgt. 71, 3110 Tønsberg Hoel, Rolf G. (Overing.) Nemko AS, Ex seksj., Boks 73 Blindern, 0314 Oslo Holmen Christensen, Per (Avd. Proxll AS, Industri, Boks 6730 Etterstad, 0609 Oslo leder) Håkonsen, Håkon Sigurd (Senior Det Norske Veritas Certification AS, ZNWNO420, Veritasvn. 1, 1322 Høvik Engineer, Kyllingstad, ATEX) Frode (Sen.ing.) Dir.for samfunnssikkerhet og beredskap, Boks 2014, 3103 Tønsberg Larsen, Kjetil Frøystein GexCon AS, Boks 6015, 5892 Bergen (Risikoanalytiker) Olsen, Roar (Adm. dir.) Gexsys AS, Flyplassveien 214, 4050 Sola Pedersen, Terje () Enwa AS, Oil & Gas, Boks 257 Forus, 4066 Stavanger Refvik, Rita (Produktsjef) Endress+Hauser AS,, Postboks 62, 3421 LIERSKOGEN Rokkones, Trym Tranberg AS,, Boks 8033, 4068 Stavanger Sandstad, Ståle (Produkting.) Det Norske Veritas Certification AS, Alarm Testing, Veritasvn. 1, 1322 Høvik Spongsveen, Bjørn R. (Fagsjef) Norsk Elektroteknisk Komite,, Boks 280, 1326 Lysaker Sylte, Geir (Lab.sjef) Glamox ASA, Laboratoriet, Birger Hatlebakksvei 15, 6405 Molde Sørensen, Ole Petter Trainor AS, Boks 554 Sentrum, 3101 Tønsberg (Seniorinstruktør) Thomassen, Odd (Sjefing.) Petroleumstilsynet, Boks 599, 4003 Stavanger Thorkeldsen, Roy (Teknisk dir.) HERNIS Scan Systems AS,, Boks 619, 4809 Arendal Printed by I04\\by177 Page 5 of

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR

ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 6 Styrets årsberetning 7 Budsjett og resultat, grafisk 10 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008

STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008 Hovedtrekk for virksomheten NEK er nå inne i et generasjonsskifte. Det ble ansatt 2 nye fagsjefer i 2008. En kontormedarbeider går i pensjon i 2009 og en fagsjef

Detaljer

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen Norsk Elektroteknisk Komite Elsikkerhetskonferansen 2013 1 Elsikkerhetskonferansen 2013 Det globale marked - Salg av produkter, systemer og tjenester innen el og ekom står for en betydelig del av verdenshandelen.

Detaljer

Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR

Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Teknisk arbeid i sekretariatet

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex IEC et verktøy Om IEC Hvordan skaffe seg informasjon? Hvordan påvirke IEC? Hvem påvirker? OM IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Detaljer

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK 1 NEK 400 hvorfor revisjoner hvert 4. år? Siste revisjon av NEK 400 kom i sommer. Da var det gått fire år siden siste revisjon. Kan det være nødvendig

Detaljer

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Til høringsinstansene, se distribusjonsliste 12. mai 2017 Your ref. Our ref. NK219/H001-2017 To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Norsk Elektroteknisk Komite inviterer

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon W Se adresseliste Vår ref.:1700024-2 - 600 Vår dato: 20.1.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Marita Aleksandra Erlandsen Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK INTERNASJONAL STANDARDISERING IEC TC 18 Elektriske installasjoner på skip og mobile og faste offshoreinnretninger (IEC TC 18 website)

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2013

Elsikkerhetskonferansen 2013 Elsikkerhetskonferansen 2013 Oslo Kongressenter 26. - 27. november påmelding: www.nek.no Tirsdag 26. november 2013 første sesjon: Åpning, elsikkerhet, lavspenningsanlegg generelt, NEK 399, NEK 400, NEK439

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer Informasjon til nye medlemmer Smartgridsenteret er en samhandlingsplattform for aktører i Norge som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen, eksempelvis gjennom å delta i test/demo-prosjekter.

Detaljer

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4 Fin Plass Klubb NAVN Totalt Soner OSS Arild Waage 8 8 8 9 0 0 0 0 8 OSS Johan Nicholay Haarberg 0 0 9 8 OSS Eivind J Ulvin 0 0 0 0 0 0 0 OSS Robert Hervard 0 0 8 0 0 9 8 OSS John Sandvik 0 0 0 0 9 9 0

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

ICS Erstatter NEK EN :2004. Norsk versjon. Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav

ICS Erstatter NEK EN :2004. Norsk versjon. Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav NORSK NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Mars 2013 NEK EN 50110-1 ICS 29.240.01 Erstatter NEK EN 50110-1:2004 Norsk versjon Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Her følger oversikt over hjemmekamper i Sømnahallen for høsten 2016. Vi prøver å fordele oppgavene slik at foreldrene til alle spillere blir benyttet

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer