Årsberetning VIRKEÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR"

Transkript

1 Årsberetning VIRKEÅR

2 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Teknisk arbeid i sekretariatet 11 Årsrapport IEC 13 Sponsorer til IEC GM 17 Årsrapport CENELEC 18 NEKs Representantskap 21 Styre og normkomiteer 22 Personer og engasjement pr. firma 39 Adresseliste, alfabetisk 62 Komiteer pr. faggruppe 71 Beretninger fra Normkomiteene 75 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet 156

3 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Standard Online AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Formidler salg av internasjonale og nasjonale elektrotekniske standarder, forskrifter, publikasjoner mv. Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk standardiseringsarbeid Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner 104 normkomiteer ekspertengasjementer 51 normkomiteer uten medlemmer 10 ansatte Mai

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2012 Hovedtrekk NEK var også i 2012 preget av endringer på personellsiden. 1. mars begynte fagsjef Leif T. Aanensen som leder for faggruppe 2, Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg. Han kom fra Datatilsynet hvor han de siste ti årene hadde vært avdelingsdirektør og leder for tilsynsseksjonen. Antall utførte årsverk av fast ansatte i 2012 var 8,9 mot 9,3 i 2011 og 8,9 i NEK har også i 2012 hatt ansvaret for sekretariatene for den europeiskle standardiseringskomiteen CENELEC SC 31-7, samt de internasjonale IEC TC 18 og IEC TC 73. I løpet av 2012 lanserte NEK flere normer og normsamlinger i norsk oversettelse. Det henvises til styrets årsberetning hvor disse er gjengitt. Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære styremøter samt en telefonkonferanse og har hatt 55 saker til behandling. Det har vært avholdt to representantskapsmøter og ett årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært forberedelsene til og gjennomføringen av IEC General Meeting (GM) i Oslo Spesielt har administrasjonen arbeidet mye for å sikre det finansielle grunnlaget for GM Økonomi NEKs økonomi har fulgt en 4-års syklus med topper i 2002, 2006, 2010 og med forventet ny topp i Et solid driftsoverskudd i 2010 ble etterfulgt av et forventet underskudd i Tilsvarende var det forventet underskudd på den ordinære driften i Økt salg, særlig knyttet om mot Standard Online AS og abonnementsordninger kombinert med kostnader under budsjett medførte at driften også i 2012 viste et solid overskudd ble preget av at man han gjennomført 76th IEC General Meeting som ledd i NEKs 100-års markering. I årsregnskapet er inntekter og kostnader til dette prosjektet ført slik at prosjektet ikke har resultateffekt i det ordinære driftsregnskapet. Underskuddet på prosjektet, ex. interne timer, blir dekket inn av NEKs Fond med 4,122 MNOK. Samlede driftsinntekter er regnskapsført med 25,172 MNOK. Korrigert for IEC GM prosjektet er de ordinære driftsinntektene 17,446 MNOK mot budsjett 15,182 MNOK. Tilsvarende er de totale driftskostnadene 24,754 MNOK. Korrigert for IEC GM og CENELEC presidentvervet er de ordinære driftskostnadene 16,776 MNOK mot budsjett 17,188 MNOK. Dette gir et positivt driftsresultat på NEKs ordinære drift med 0,670 MNOK, mot budsjett -2,0 MNOK, dvs et positivt avvik på 2,676 MNOK. Finansresultatet ble 0,321 MNOK og samlet resultat for den ordinære driften ble 0,992 MNOK noe som er 2,998 MNOK bedre enn budsjett. Regnskapet for NEKs Fond for 2012 viser et resultat på -3,683 NOK. Av dette underskuddet kommer - 4,122 fra IEC General Meeting i Oslo. Ordinært resultat er således 439 knok, noe som er på linje med fjorårets resultat. Netto avkastning på Storebrand Garantikonto har vært 704 knok

5 Verdien på Storebrand Eiendomsfond falt med 505 knok. Eiendomsfondet har utbetalt aksjeutbytte i 2012 på 0,70 NOK pr aksje, hvilket utgjorde 258 knok for NEK. Netto tap for eiendomsfondet ble 247 knok. Verdien av denne aksjeposten er nå 3,033 MNOK, som er ca. 60,7% av inngangsverdien på 5,0 MNOK. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Fondet har vært bygget opp som et sikringsfond for NEKs drift og internasjonale forpliktelser, og representerte en økonomisk garanti for gjennomføringen av IECs General Meeting 2012 i Oslo, samtidig med NEKs 100-års jubileum. NEK har videre forpliktet seg til å dekke kostnadene ved det kommende presidentvervet i CENELEC for NEKs tidligere administrerende direktør, Tore B. Trondvold. Kostnadene ved dette prosjektet løper over en fireårsperiode hvorav 2012 var et såkalt president elect -år og er den ordinære presidentperioden. Kostnadene er anslått til kr 300 knok pr år, tilsammen inntil 1,2 MNOK over hele perioden. Kostnadene skal primært dekkes av NEKs Fond. Forholdet til myndighetene NEK fikk i 2012 et offentlig tilskudd på 3,458 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er underlagt Justis- og politidepartementet (JD). Til sammenligning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst tre ganger så stort beløp. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet skal følge konsumprisutviklingen fremover. Også i 2012 har NEK hatt løpende kontakt med NVE, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Vi har mottatt 300 knok i støtte fra Språkrådet for å oversette engelske fagtermer til norsk, dvs både bokmål og nynorsk. Resultatet er tilgjengelig på IECs åpne internasjonale termdatabase, Electropedia. Siden bruken av normer øker, er det behov for å øke tilgjengeligheten, også for personell som ikke har engelsk som et naturlig arbeidsspråk. Dette er videre et viktig ledd for å styrke elsikkerhetsarbeidet i Norge på alle nivåer. Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg i høy grad om virkemidler for næringslivet og ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. Uavhengig av de næringspolitiske erfaringer som er meddelt ovenfor hadde NEK i 2012 jevnlig kontakt også med NHD. NEK blir brukt som høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiseringsog sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØSlandene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har et nært og godt samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Foruten alt praktisk samarbeid med SN ved å være samlokalisert, har vi gjensidig representasjon i repektive styre og representantskap, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK eier sammen med SN Standard Online AS, som er vårt felles salgsselskap - 3 -

6 Forholdet til Standard Online AS Omsetningen til Standard Online AS økte fra 79,3 MNOK i 2011 til 83,9 MNOK i Årsresultatet inklusive finans ble 303 knok etter skatt som er bedre enn budsjett. Egenkapitalandelen i selskapet er 43,6% av totalkapitalen, omtrent som i 2011, og selskapet har en tilfredsstillende likviditet. Standard Online har i 2012 betalt 6,8 MNOK i royalty til NEK. I 2011 var beløpet 6,0 MNOK. Styret har i 2012 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Birger Hestnes (NEK) nestleder, Jacob Mehus (SN), Ann Christina Dybwad (eget firma) og Thomas Vikanes (Gyldendal Rettsdata) som styremedlemmer. NEKs eierandel i Standard Online AS er 20%. Nordisk samarbeid Det har også i 2012 vært et godt samarbeid mellom de nordiske medlemsorganisasjonene i IEC og CENELEC. SESKO, den finske elektrotekniske standardiseringsorganisasjonen, inviterte til NOREK 2012 i Poorvo utenfor Helsinfors. NOREK-medlemmene søker også å møtes regelmessig i forbindelse med CENELECs BT-møter. Tema er da aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT-møtet, samt saker som påvirker de enkelte standardiseringsorganisasjoner og CENELECs fremtid. Europeisk og internasjonalt samarbeid EU-parlamentet vedtok ny europeisk standardiseringsforordning 11. september Det legges stor vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom for å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås. Forordningen ønsker også å styrke relasjonen mellom teknologisk innovasjon og utvikling mellom akademia og industrien. Samtidig stilles det krav om oppfyllelse av grunnleggende prinsipper som åpenhet, transparens, uavhengighet og interessentstyrt. Verd å merke seg er at den også gjelder tjenester. Formelt har forordningen ennå ikke trådt i kraft i Norge og gjelder derfor ikke for NEK, men det forventes at den med hjemmel i EØS-avtalen vil bli implementert i løpet av NEK vil derfor forberede seg på lik linje med våre europeiske søsterorganisasjoner. CENELECs 52. generalforsamling (Assemblé General = AG) ble arrangert i Albena, Bulgaria, 6. juni. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2011 og budsjett for 2013, ble også samarbeidet mellom CEN og CENELEC diskutert. De to organisasjonene har siden 2010 hatt felles sekretariat i Bryssel. Man drøftet internasjonale samarbeidsavtaler såvel som kommende strategiprosesser og self-assessment som skal gjennomføres i de nasjonale medlemskomiteene. Vi noterer også at CENELEC fikk et nytt fullverdig medlem: ISRM, Standardization Institute of the Republic of Macedonia (FYROM). Utviklingen på it-siden ble på nytt diskutert. Det er ønskelig med et sterkere internasjonalt samarbeid på denne fronten, såvel internt i CCMC (CEN og CENELEC) som mellom ISO og IEC. IECs 76. årlige hovedmøte, General Assembly (GM) ble arrangert i Oslo, oktober. Organisasjonen har nå 60 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 22 assosierte medlemmer og 82 affilierte medlemmer omfatter IEC-familien 164 land. Moldavia ble innvalgt som nytt assosiert medlem. Norge var i 2012 representert i IECs styre (Council Board = CB) ved Tore B. Trondvold

7 Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte ingen øvrige internasjonale møter i Implementerte Norske Elektrotekniske Normer pt Publikasjoner fra IEC implementert totalt 7067 Amendments fra IEC implementert totalt 1000 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt 6995 Amendments fra CENELEC implementert totalt 1220 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt 152 Amendments fra NEK implementert totalt 0 Publikasjoner fra NEK implementert i Amendments fra NEK implementert i Antall gyldige NEK-publikasjoner Antall gyldige NEK-amendments 2221 Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under Produkter/Meddelelser/EU-direktiv > NEK Meddelelser - Høring og nye normer. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. Katalog 2012 over gjeldende Norske Elektrotekniske Normer er gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside. Administrasjon NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2012: Birger Hestnes Leif T. Aanensen Bjørn Spongsveen Hans Habbestad Per Magne Tveiten Marianne Dahl Kristin Grevle Haug Sidsel Holand Marianne Krosby Kari Pedersen Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Fornybar energi og høyspenningsanlegg Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Salg, markedsføring og informasjon Økonomi og regnskap IT-ledelse IT-drift, kataloger og databaser I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift og spesielle prosjekter i Tidligere administrerende direktør Tore B. Trondvold var engasjert som prosjektleder for IEC GM 2012 i Oslo. Engasjementet inkluderte såvel forberedelser som gjennomføring av prosjektet samt sluttrapportering høsten

8 Del NCK STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er det norske fagorganet for elektroteknisk standardi seringsvirksomhet og er en nøytral og selvstendig organisasjon. NEK utgjør samtidig Den norske nasjonalkomité for International Electrotechnical Commission, IEC, samt for European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Virksomheten har sitt kontor i Strandveien 18 på Lysaker i Bærum kommune. Styrets sammensetning Styret har i 2012 bestått av: Trond Sollie Styreleder Torbjørn Hoffstad Nestleder Anne Sofie R. Risnes Styremedlem Mona Askmann Styremedlem GunnarVisnes Styremedlem Ivar Granheim Styremedlem Bjørn Spongsveen Styremedlem (representant valgt av og blant de ansatte) Birger Hestnes Adm. dir. med møteplikt og talerett uten stemmerett. Knut Bryn har vært 1. varamedlem, Marit Laumann har vært 2. varamedlem og Snorre Frydenlund har vært 3. varamedlem hele året. Alle har hatt møte- og talerett. Trine Tveter har vært observatør med møte- og talerett for Standard Norge. Hovedtrekk fra virksomheten Tidligere administrerende direktør Tore 8. Trondvold har også i 2012 vært medlem i IEC Council Board, og NEK har i 2012 hatt ansvaret for sekretariatene for IEC TC 18 og IEC TC 73. Tore B. Trondvold ble i juni 2011 valgt som CENELECs president i perioden Vedtaket medførte at han i 2012 har deltatt i CENELECs arbeid i funksjonen som President Elect. NEK har i hht avtale med Tore B. Trondvold innen gitt ramme påtatt seg de økonomiske forpliktelser som vervet medfører i perioden I 2012 ga NEK ut følgende publikasjoner: NEK 405-1:2012- Kompetanse for personell -- 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning NEK 535: PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V NEK 591: Flammehemmede, NEK 700- Del A: Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer - Normsamling del A: Kablingssystemer for Tele og data NEK Del B: Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer - Normsamling del B: Kablingssystemer for TV i - 6 -

9 2 NEK Katalog web-basert katalog over Norske elektrotekniske normer og publikasjoner. Økonomi områder - brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 0,6/1 kv, med spesielle Del basert på NEK 420:2010 del 2 - Brukerguide Kraftkabler, Eksplosjonsfarlige har resultateffekt i det ordinære driftsregnskapet. Underskuddet på prosjektet, ex. interne timer, blir dekket inn av NEKs Fond med kr4 122 MNOK. Regnskapsførselen er i tråd med NEKs rullerende ordinære driftsinntektene MNOK mot budsjett MNOK. Tilsvarende er de totale driftskostnadene MNOK. Korrigert for IEC GM og CENELEC presidentvervet er de ordinære driftskostnadene MNOK mot budsjett MNOK. Dette gir et positivt driftsresultat på nynorsk. Dette arbeidet fortsetter inn i Med støtte fra Språkrådet fortsatte arbeidet med å utgi norskspråklige termer i lecs termdatabase Electropedia. Oversettelsene er basert på engelse IEC-termer. Termene oversettes både til bokmål og solid overskudd. markering. I årsregnskapet er inntekter og kostnader til dette prosjektet ført slik at prosjektet ikke Forsknings- og utviklingsaktiviteter N EK har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Samlede driftsinntekter er regnskapsført med MNOK. Korrigert for IEC GM prosjektet er de 2012 ble preget av at man han gjennomført 76th IEC General Meeting som ledd i NEKs 100-års langtidsbudsjett hvor årene 2011, 2012 og 2013 var forventet å ha underskudd mens 2014 skal gi et Videre drift eksperter med til sammen 650 NK-engasjementer. Ved utgangen av 2012 hadde NEK 155 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 430 NEKs ordinære drift med 0,670 MNOK, mot budsjett MNOK, dvs et positivt avvik på MNOK. Finansresultatet ble 321 MNOK og samlet resultat for den ordinære driften ble 992 MNOK implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved årsskiftet 2012/2013 var fra IEC 8067 og noe om er MNOK bedre enn budsjett. fra CENELEC 8215 og fra NEK 160 (totalt publikasjoner). amendments fra CENELEC i I tillegg utga NEK 8 egne publikasjoner i Totalt antall NEK implementerte 532 publikasjoner og 65 amendments fra IEC og 477 publikasjoner og 106 vesentlig i de nærmeste år. Med en egenkapital som ved årsskiftet 2012/2013 var på 11,3 satt opp under forutsetning av videre drift i Arbeidsmiljø beredskap (DSB). Det er bekreftet at det ikke foreligger planer om å endre størrelsen på tilskuddet NEK fikk i 2012 et offentlig tilskudd på 3,458 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og MNOK, mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2012/2013 er egenmeldingsfravær i 2012 var 0,8 % mot 0,2 % i NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. I 2012 var det totale sykefraværet på 1,0%. Det totale sykefraværet i 2011 var 0,5 %. Totalt NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tilleggl: NEK Guide 420.2:2012-2: Elektriske installasjoner i områder med gass og støv - 7 -

10 Likestilling NEK hadde pr ti fast ansatte medarbeidere, fem kvinner og fem menn. Totalt har det i 2012 blitt utført 8,9 årsverk. NEKs styre hadde pr syv faste medlemmer, fem menn og to kvinner. Forøvrig har NEKs styre kvinner som er varamedlem og observatør. Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak. Ytre miljø NEK driver ingen virksomhet som direkte påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. Men, indirekte bidrar NEK positivt ved sin deltakelse i najsonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid positivt til vern av miljøet innen elektroteknisk sektor. Lysaker I styret Norsk Elektroteknisk Komite Tolli Styreleder Nestleder Styre dl /4i M ia Askmann Ivar Granheim Helge To Styremedlem Styremedlem Styremedlem BjrSpongsv BirJ Hestnes Styremedlem Ad. direktør 3-8 -

11 Prosjektkostn. Ord.avskrivn Kostnader NEK 2012 Budsjett Resultat Kurs-/seminar Royalty, forsikr. Kontingenter Møter Reiser, støtte Telekom., porto Kontorutg. Fremmede tj. Maskiner, inv. Lokaler, etc. Sos. utg. Lønn, hon. Publikasjoner

12 Royalty,forsikr. Ord.avskrivn. Kontingenter NEK Reelle utgifter (2013 budsjett) Kurs/prosjekt Møter Reiser, støtte Telekom.,porto Kontorutg. Fremmede tj. Maskin, inv. Lokaler, etc. Sos. Utgifter Lønn, hon. Publikasjoner

13 TEKNISK ARBEID I SEKRETARIATET FG5 IKT, EMC og måleteknikk arbeider i praksis med små produkter og tynne kabler. Unntakene fra størrelsesaspektet er atomkraftverk (NK45) og EMC som dekker alle produkter. Eksempel på komitéarbeid NEK/NK 1 Terminologi. emmene er komitelederne og fagsjefene i NEK. er Axel P. Mustad, som også er leder for NK113 Nanoteknologi. NEK/NK25 / NK205 / NK215 ISO/IEC/CLC - Sammenkobling av IT-utstyr. Arbeidet i komiteen er koordinert (sammenslått) grunnet faglig sammenfallende interesser. Selve kabelmateriellet standardiseres av NK46 for elektriske kommunikasjonskabler og NK 86 for optiske kabler. NK 25 i tittelen er ikke egentlig NK 25, men nasjonal del av ISO/IEC JTC1 SC 25 NK Elektrotekniske aspekter ved telekomutstyr. Underkomiteen 205A standardiserer kommunikasjon på lavspenningsnettet for blant annet overføring av måleravlesninger og (last fra-)koblingsinstrukser etc. NEK/NK 29 Elektroakustikk. Komiteen har fem medlemmer. er Ole H. Bjor. NEK/NK45 - Måleinstrumenter brukt i forbindelse med ioniserende stråling. Komiteen har to medlemmer, begge ved haldenreaktoren. er Asbjørn Drøivoldsmo. NEK/NK46 - Kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutsyr. Komiteen har ett medlem, Jan Nordli i 46C. NEK/NK62A+D - Fellesaspekter for elektromedisinsk utstyr. Komiteen har seks medlemmer. er Per Kr Næss. NEK/NK62B+C - Utstyr for røntgen, høyenergistråling og nukleærmedisim. Komiteen har tre medlemmer. er Helge Skram. NEK/NK 66 - Elektronisk måleutstyr ( dette er industrielt måle-og prosess-utstyr og må ikke forveksles men NK 13 Måleinstrumenter ( Smart Meter / AMS ), som behandler energimåling inkludert lastfrakobling). Komiteen har ett medlem/leder: Per Kr Næss. NEK/NK76 Laserutstyr. Komiteen har ett medlem/leder: Gunnar Saxebøl. NEK/NK79 Alarmsystemer. Komiteen har ni medlemmer. er Arve Haug. NEK/NK86 Fiberoptikk. Komiteen har to medlemmer. er ikke avklart

14 NEK/NK87 Ultralyd. Komiteen har ett medlem/leder: Helge Skram NEK/NK100/209 - IEC/CLC - Kabelsystemer for lyd, bilde og multimedia signaler. Dette er en samling av IEC TC 100, CLC TC 100 og CLC TC 209 basert på sammenfallende interesser blant komitemedlemmene. Komiteen har sju medlemmer og pt. ingen leder. NEK/NK106 Elektromagnetiske felt. Komiteen har to medlemmer. er Gunnar Saxebøl. NEK/NK108 - Elektroniske bruksapparaters sikkerhet. Komiteen har åtte medlemmer. er Morten Andersen. NEK/NK113 Nanoteknologi. Komiteen har fem medlemmer. er Axel P.Mustad NEK/NK EMC - Behandler CLC TC 210 og hele EMC feltet, IEC TC 77 for immunitet og lave frekvenser samt IEC CISPR for radiostøy. Komiteen har 9 medlemmer. er Roger Marthinsen. Merknader På EKOM området har Post- og teletilsynet økt aktiviteten. Kabelnett som blir tilkoblet offentlig kommunikasjonsnett skal følge de relevante europeiske standardene. NEK 700 inneholder det meste av dette. I 2012-utgaven ble det også tatt inn standarder for billedoverføring. Dette henger sammen med at PT har felles autorisasjonsforskrift for det som tidligere var adskilte felt. Alarmbransjen er nå i praksis underlagt kravene i NEK

15 På EMC feltet deles arbeidet noe, slik at formannen deltar på møtene i IEC radiostøykomiteene (CISPR), mens fagsjefen deltar på møtene i komitéene for immunitet og lave frekvenser (TC77). Som kjent kan det bli funksjonsfeil etc når immuniteten er for dårlig. Aktiviteten er økt slik at det er aktiv deltakelse i arbeidsgruppen for immunitet mot radiosendere ( ), kontaktorstøy ( ), elektrostatiske utladinger ( ) og lynspenninger ( ) I tillegg deltar fagsjefen i CENELECS innsamling av feilrapporter og analyser av disse for frekvenser under 150 khz. Per Magne Tveiten, fagsjef FG 5 IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC holdt sitt 76. General Meeting (GM) i Oslo fra oktober Totalt ble det innregistrert 1038 delegater. NEK hadde invitert til samling som ledd i markering av sitt 100-års jubileum. I tillegg til 22 management meetings ble det avholdt 109 tekniske møter. General Meeting er en samling av både administative og tekniske møter og strekker seg samlet over to uker. De tekniske møtene startet allerede 24. september, sammenfallende med NEKs 100-års dag. IEC-familien teller tilsammen 164 nasjoner hvorav 60 er fullverdige medlemmer og 22 er assosierte med begrensede deltagerrettigheter. De øvrige 82 kommer i klassen affiliates. Den offisielle åpningen fant sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel med H M Kong Harald V tilstede som arrangementets høye beskytter. Etter åpningen ble deltagerne transportert til Oslo rådhus for mottakelse og hilsener hvor ordfører Fabian Stang på vegne av Oslo kommune var vert. I Council, som er IECs høyeste organ, var 55 medlemsland (av 61) representert. I tillegg møtte 12 (11) affilierte medlemmer som observatører samt gjester fra samarbeidende organisasjoner som ISO, ITU, CENELEC, AFSEC, CANENA, COPANT, ETSI, IFAN og PASC. Foruten møter i Council (C), Council Board (CB), Standardization Management Board (SMB) og Conformity Assessment Board (CAB), var det møter i 32 tekniske komiteer (TC) med tilhørende underkomiteer (SC) samt arbeids-, prosjekt- og vedlikeholdsgrupper (WG/PT/MT). Det ble også avholdt møter for Young Professionals (YP) med 65 påmeldte deltagere hvorav fire fra Norge. De fire største sponsorene av arrangementet; Nemko, DnV, ABB og Siemens deltok med hver sin

16 representant. YP-programmet retter seg mot yngre mennesker med interesse for elektroteknisk standardisering. Programmet strekker seg over tre dager og gir en ypperlig anledning til å få innsikt i hvordan dette arbeidet fungerer og det medfører også et solid nettverk å trekke veksler på i fremtiden. IECs nye generalsekretær, Frans Vreeswijk, Nederland, tiltrådte stillingen på åpningsdagen. Han etterfulgte Aharon Amit fra Israel. På counsil-møtet takket IECs president, dr. Klaus Wucherer, NEK for et vellykket arrangement i Oslo. Han minnet videre om IECs strategiske plan (IEC Masterplan Making IEC the home of Industry ) som ble revidert og vedtatt i september Den vektlegger bl.a. IECs industrielle profil i sterkere grad enn tidligere. Allerede innledningsvis møter vi utsagnet Making IEC to the home of industry. Planen vektlegger også IECs evne til å være lydhør og fleksibel i forhold til endringer og krav i markedet. IECs Masterplan kan fåes ved henvendelse til NEK. Moldova tiltrådte som assosiert medlem i Norge gjennom NEK var representert ved i alt 51 deltakere.trond Sollie og Birger Hestnes representerte NEK i Council. Sollie og Hestnes deltok også i hhv. National Committee Presidents Workshop og National Committee Secretaries Forum. Tore Trondvold representerte videre Norge bl.a. som styremedlem (Council Board) samt i diverse møter i egenskap av prosjektleder for GM i Oslo. Økonomi Resultatregnskapet for 2012 viser kontingentinntekter på 9,5 (10,4). Dette var i tråd med budsjett. Alle tall er i MCHF. Tall i parentes er fra regnskapet i Royalties var 8,9 (6,3). Samlede inntekter økte fra 2011 til 22,3 (20,9). Lønninger og administrasjonskostnadene har økt svakt fra 2011 og samlede kostnader ble 21,2 (20,8). Budsjettet var satt til 20,0. Overskuddet i 2012 ble (0,096) mot budsjettet som var satt til 0. Balansen viser en total egenkapital på 38,2 (37,2) MCHF som er svakt bedre enn for Av dette utgjør reservene 22,2 (23,1) og fondene 9,3 (8,3). Alle disse tallene refererer seg til IEC-only. Det foreligger videre et konsolidert regnskap som også inkluderer IECEE, IECEx og IECQ. (NEK er aktivt medlem i de to første. NEK meldte seg ut av IECQ pr 30 juni 2012 grunnet manglende norsk aktivitet på området.) Samlede inntekter i 2012 økte i forhold til 2011 og ble 25,5 (23,3). Samlede kostnader ble 23,2 (22,7) som ga et overskudd på 2,3 (0,6). Samlet, konsolidert egenkapital ved utgangen av 2012 var på 52,1 (50,1). IEC har samlet sett en god drift og solid økonomi. Budsjett for IEC 2013; omsetning; 20,4 MCHF (20,0), resultat: 0,-. Kontingentinntekter; 9,4 MCHF (9,5), diverse salg: 2,7 MCHF (3,0), royalties; 6,2 MCHF (5,4). Tall i parentes er budsjett for Samlede kostnader er satt til 20,4 (20,0) MCHF. NEKs medlemskontingent i 2012 var CHF 88,000. Denne er økt til CHF 90,800 i Den norske økningen henger sammen med den sterke norske økonomi. Valg til styrende organer IECs president, Klaus Wucherer (Tyskland) var ikke på valg. Hans periode utløper i Som hans etterfølger ble valgt dr. Junji Nomura (Japan) for perioden Han fungerer som president-elct i IECs hovedstyre, Council Board CB, består av i alt femten representanter, inklusive de fem ovennevnte posisjoner, hvorav A-medlemmene har fast representasjon og blir direkte utpekt. De øvrige plassene velges blant resten av medlemsnasjonene.det var fem kandidater til fire ledige posisjoner. Følgende ble valgt for perioden :

17 - Jun Xie Kina (gruppe A) gjenvalg - Gianni Binacchi Italia - Ralph Craven Australia gjenvalg - Günter Idinger Østerrike - Ed Tymofichuk - Cacnada Det var foreslått tre kandidater til to ledige styreverv i Standard Management Board - SMB. Følgende ble valgt for perioden : - Hong Dai Kina (gruppe A) - Kim Leon Craig Australia - Svante Skeppstedt Sverige - gjenvalg Til området Conformity Assessment Board CAB (sertifisering) var det foreslått ni kandidater til fire ledige posisjoner. Følgende ble valgt for perioden : - Weijun Liu Kina (gruppe A) - gjenvalg - Soo Hyun Baek Sør Korea - Thomas Korsell Sverige - Simon Barrowcliff - UK Sted for IEC General Meeting i årene fremover, delvis bekreftet, er som følger: India, New Dehli Japan, Tokyo - bekreftet Minsk, Hviterussland - bekreftet Tyskland Russland Sør-Korea Kina Sverige ledig USA IEC GM Council Open Session Etter at den formelle generalforsamlingen var avsluttet, var det invitert til en åpen sesjon. Denne ble leder av professor Kjell Sand fra Sintef Energi (også leder av NK 8). Programmet var delt i to sesjoner: Sesjon 1 - Smart Grid Challenges and Opportunities the Norwegian Perspective, Kjell Sand, Sintef - Future Challenges for the Transmission system Operators (TSOs) is Smart Grid the Solution? Jan Ove Gjerde, Statnett (presentert av K. Sand) - Smart Grid the Industry Perspective, Anders Holm Foosnæs, Siemens - Korean Activities on Smart Grid abd Energy Storage Systems, Jee Sik Park, KATS, Sør-Korea Sesjon 2 - Grid integration of large-capacity renewable energy sources, and use of large-capacity elevtrical energy storage, Yinbiao Shu, Kina (presentert av Jianbin Fan)

18 - Grid Integration of large-capacity Renewable Energies the Market Strategy Board White Paper (IEC 2012), Adam L. Reed, USA Tall og fakta for 2012 for IEC Årsproduksjon Publikasjoner totalt * 446* 532 Herav internasjonale standarder Tekniske spesifikasjoner Tekniske rapporter IEC-PAS (Publicly Available Spesification) * Inklusive 3 Guider Status ved utgangen av året Publikasjoner totalt Herav internasjonale standarder Tekniske spesifikasjoner Tekniske rapporter IEC-PAS (Publicly Available Spesification) Samarbeid med CENELEC Av de 313 FDIS ene (Final Draft International Standard) som IEC utga i 2011, gikk 265 til parallell avstemning i CENELEC i henhold til Dresden-avtalen (84,7%). Tilsvarende tall for 2010 var 247 av i alt 308 (80,2%). Av de 393 CDV ene (Committee Draft for Vote) som IEC utga i 2011, gikk 321 til parallell utredning (enquiry) i CENELEC (81,7%). Tilsvarende tall for 2010 var 324 av 358 (90,5%). NEK vil spesielt takke sine sponsorer for all støtte i forbindelse med IEC GM-prosjektet! Norsk næringsliv viste usedvanlig interesse for å bidra og viste med dette sin støtte til NEKs deltagelse i internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. I tillegg til de offisielle sponsorene som er vist på neste side, mottok NEK også betydelige støttemidler (donasjoner) fra øvrige deler av den elektrotekniske bransje i Norge. Vi takker også disse!

19 Sponsorene fra IEC GM Oslo i 2012:

20 CENELEC EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARIZATION Den 52. CENELEC General Assembly fant sted i Albena, Bulgaria, 6. juni For åttende gang arrangerte CEN og CENELEC sine respektive generalforsamlinger i samme by i samme uke med en felles åpen dag, CEN-CENELEC Annual Meeting. Vert var den bulgarske standardiseringsorganisasjonen BDS. NEKs representanter var styreleder Trond Sollie (delegasjonsleder) og NEKs administrerende direktør Birger Hestnes. I tillegg var Tore B. Trondvold fra Norge tilstede som innkommende president i CENELEC. På årsmøtets første del ble det behandlet ordinære foreningssaker som årsberetning, regnskap for 2011 samt budsjett for Som nye styremedlemmer fra 1. januar 2013 ble valgt Uwe Kampet (Tyskland) og Michael Graham (England), begge gruppe A. Werner Fischer (Østerrike) ble valgt fra gruppe B. Fra gruppe C ble valgt René Nielsen (Danmark) og fra gruppe D Bogdan Topic (Slovenia). Etter valget ser styrets (CA) sammensetning slik ut for 2013 (gruppetilhøringhet i parentes): - President Tore B. Trondvold, Norge (C) - Vice President Finance Claude Breining, Frankrike (A) - Vice President Technical Carlo Masetti, Italia (A) - Vice President Policy Doede Bakker, Nederland (B) - Board er Uwe Kampet, Tyskland (A) - Board er Michael H. Graham, England (A) - Board er Francisco J. Verdera Marí, Spania (B) - Board er Maria Sandqvist, Sverige (B) - Board er Werner Fischer, Østerrike (B) - Board er Ivelin Burov, Bulgaria (C) - Board er René Nielsen, Danmark (C) - Board er Priit Kikas, Estland (D) - Board er Bogdan Topic, Slovenia, (D) Nye kandidater fra gruppe A og D ble valgt ved akklamasjon. I gruppe B var det fire kandidater til to posisjoner. Tilsvarende var det to kandidater til en ledig posisjon i gruppe C. Kandidatene fra gruppe B og C ble valgt gjennom skriftlig flertallsvalg. Regnskapet for 2011 ble godkjent uten spesielle bemerkninger. CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) har nådd sitt inntjeningsmål og viser et samlet plussresultat på ca 1M. Budsjettet for 2013 ble godkjent i hht til forslag. Budsjettet medfører nullvekst såvel i inntekter som i kostnader. emsavgiften, herunder også for NEK, viser nedgang i 2013 på 3%. Generalforsamlingen drøftet medlemsskapskriteriene grundig. Blant annet har man foreslått et nytt system for å dokumentere oppfyllelse av krav til medlemsskap. Tre ordninger er drøftet; - A: Self-assessment exercise integrated with the ISO 9001 certification - B: Peer-assessment exercise - C: Self-assessment exercise Temaet var også behandlet på generalforsamlingen i 2011 hvor man bl.a. fikk presentert utgivelse av veiledningen Guide on membership criteria of CEN and CENELEC (CEN/CENELEC Guide 20). Guiden redegjør for betingelsene for medlemsskap i CEN og

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen

Norsk Elektroteknisk Komite. Elsikkerhetskonferansen Norsk Elektroteknisk Komite Elsikkerhetskonferansen 2013 1 Elsikkerhetskonferansen 2013 Det globale marked - Salg av produkter, systemer og tjenester innen el og ekom står for en betydelig del av verdenshandelen.

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR

ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 6 Styrets årsberetning 7 Budsjett og resultat, grafisk 10 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33

I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33 I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex IEC et verktøy Om IEC Hvordan skaffe seg informasjon? Hvordan påvirke IEC? Hvem påvirker? OM IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK 1 NEK 400 hvorfor revisjoner hvert 4. år? Siste revisjon av NEK 400 kom i sommer. Da var det gått fire år siden siste revisjon. Kan det være nødvendig

Detaljer

STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008

STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008 Hovedtrekk for virksomheten NEK er nå inne i et generasjonsskifte. Det ble ansatt 2 nye fagsjefer i 2008. En kontormedarbeider går i pensjon i 2009 og en fagsjef

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Til høringsinstansene, se distribusjonsliste 12. mai 2017 Your ref. Our ref. NK219/H001-2017 To høringer elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy Norsk Elektroteknisk Komite inviterer

Detaljer

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning Deltakere Nr Navn Organisasjon NK verv 1 Espen Masvik DSB Medlem NK 99 2 Atle Årnes Datatilsynet 3 Øystein Gåserud NVE Leder NK 99 4 Karl Erik Ellingsgård NVE 5 Arne Venjum NVE Medlem NK 301 6 Heidi Kvalvåg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2013

Elsikkerhetskonferansen 2013 Elsikkerhetskonferansen 2013 Oslo Kongressenter 26. - 27. november påmelding: www.nek.no Tirsdag 26. november 2013 første sesjon: Åpning, elsikkerhet, lavspenningsanlegg generelt, NEK 399, NEK 400, NEK439

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon W Se adresseliste Vår ref.:1700024-2 - 600 Vår dato: 20.1.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Marita Aleksandra Erlandsen Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Sekretær IEC TC 18 Fagsjef NEK INTERNASJONAL STANDARDISERING IEC TC 18 Elektriske installasjoner på skip og mobile og faste offshoreinnretninger (IEC TC 18 website)

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer Informasjon til nye medlemmer Smartgridsenteret er en samhandlingsplattform for aktører i Norge som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen, eksempelvis gjennom å delta i test/demo-prosjekter.

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside:

Farris Sportsskyttere - Larvik Postboks Stavern Telefon: Epost: Hjemmeside: Postboks 47 3291 Stavern Telefon: 91191156 Epost: fsslarvik@gmail.com Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no 1SM1 Stevne: Spesialfelt, Magnum 1 Stevnenummer: 1108013 Åres, Bane: Tvedalen Øyvind Stevneleder:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 20. april 2006 1 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 20. april 2006

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG) NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment INNKALLING

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Smart Grid, smart metering og elbilstandardisering

Smart Grid, smart metering og elbilstandardisering Smart Grid, smart metering og elbilstandardisering EUs mandater Aktuelle utfordringer Birger Hestnes - NEK Norsk Elektroteknisk Komite 1 Litt om NEK Standardiseringskartet EUs mandater til de europeiske

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL År 2003, den 12 juni ble det kl 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i IT & Process AS i Karenslyst àlle 9C i Oslo. Tilstede var: AKSJONÆR REPRESENTERT VED/FULLMAKT AKSJER

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 7. september 2017 Your ref. Our ref. 2017-NK64-01-LTA NEK 400 Elektriske bygningsinstallasjoner Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017. I overensstemmelse

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer