Årsberetning VIRKEÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR"

Transkript

1 Årsberetning VIRKEÅR

2 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Teknisk arbeid i sekretariatet 11 Årsrapport IEC 13 Sponsorer til IEC GM 17 Årsrapport CENELEC 18 NEKs Representantskap 21 Styre og normkomiteer 22 Personer og engasjement pr. firma 39 Adresseliste, alfabetisk 62 Komiteer pr. faggruppe 71 Beretninger fra Normkomiteene 75 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet 156

3 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Standard Online AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Formidler salg av internasjonale og nasjonale elektrotekniske standarder, forskrifter, publikasjoner mv. Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk standardiseringsarbeid Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner 104 normkomiteer ekspertengasjementer 51 normkomiteer uten medlemmer 10 ansatte Mai

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2012 Hovedtrekk NEK var også i 2012 preget av endringer på personellsiden. 1. mars begynte fagsjef Leif T. Aanensen som leder for faggruppe 2, Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg. Han kom fra Datatilsynet hvor han de siste ti årene hadde vært avdelingsdirektør og leder for tilsynsseksjonen. Antall utførte årsverk av fast ansatte i 2012 var 8,9 mot 9,3 i 2011 og 8,9 i NEK har også i 2012 hatt ansvaret for sekretariatene for den europeiskle standardiseringskomiteen CENELEC SC 31-7, samt de internasjonale IEC TC 18 og IEC TC 73. I løpet av 2012 lanserte NEK flere normer og normsamlinger i norsk oversettelse. Det henvises til styrets årsberetning hvor disse er gjengitt. Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære styremøter samt en telefonkonferanse og har hatt 55 saker til behandling. Det har vært avholdt to representantskapsmøter og ett årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært forberedelsene til og gjennomføringen av IEC General Meeting (GM) i Oslo Spesielt har administrasjonen arbeidet mye for å sikre det finansielle grunnlaget for GM Økonomi NEKs økonomi har fulgt en 4-års syklus med topper i 2002, 2006, 2010 og med forventet ny topp i Et solid driftsoverskudd i 2010 ble etterfulgt av et forventet underskudd i Tilsvarende var det forventet underskudd på den ordinære driften i Økt salg, særlig knyttet om mot Standard Online AS og abonnementsordninger kombinert med kostnader under budsjett medførte at driften også i 2012 viste et solid overskudd ble preget av at man han gjennomført 76th IEC General Meeting som ledd i NEKs 100-års markering. I årsregnskapet er inntekter og kostnader til dette prosjektet ført slik at prosjektet ikke har resultateffekt i det ordinære driftsregnskapet. Underskuddet på prosjektet, ex. interne timer, blir dekket inn av NEKs Fond med 4,122 MNOK. Samlede driftsinntekter er regnskapsført med 25,172 MNOK. Korrigert for IEC GM prosjektet er de ordinære driftsinntektene 17,446 MNOK mot budsjett 15,182 MNOK. Tilsvarende er de totale driftskostnadene 24,754 MNOK. Korrigert for IEC GM og CENELEC presidentvervet er de ordinære driftskostnadene 16,776 MNOK mot budsjett 17,188 MNOK. Dette gir et positivt driftsresultat på NEKs ordinære drift med 0,670 MNOK, mot budsjett -2,0 MNOK, dvs et positivt avvik på 2,676 MNOK. Finansresultatet ble 0,321 MNOK og samlet resultat for den ordinære driften ble 0,992 MNOK noe som er 2,998 MNOK bedre enn budsjett. Regnskapet for NEKs Fond for 2012 viser et resultat på -3,683 NOK. Av dette underskuddet kommer - 4,122 fra IEC General Meeting i Oslo. Ordinært resultat er således 439 knok, noe som er på linje med fjorårets resultat. Netto avkastning på Storebrand Garantikonto har vært 704 knok

5 Verdien på Storebrand Eiendomsfond falt med 505 knok. Eiendomsfondet har utbetalt aksjeutbytte i 2012 på 0,70 NOK pr aksje, hvilket utgjorde 258 knok for NEK. Netto tap for eiendomsfondet ble 247 knok. Verdien av denne aksjeposten er nå 3,033 MNOK, som er ca. 60,7% av inngangsverdien på 5,0 MNOK. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Fondet har vært bygget opp som et sikringsfond for NEKs drift og internasjonale forpliktelser, og representerte en økonomisk garanti for gjennomføringen av IECs General Meeting 2012 i Oslo, samtidig med NEKs 100-års jubileum. NEK har videre forpliktet seg til å dekke kostnadene ved det kommende presidentvervet i CENELEC for NEKs tidligere administrerende direktør, Tore B. Trondvold. Kostnadene ved dette prosjektet løper over en fireårsperiode hvorav 2012 var et såkalt president elect -år og er den ordinære presidentperioden. Kostnadene er anslått til kr 300 knok pr år, tilsammen inntil 1,2 MNOK over hele perioden. Kostnadene skal primært dekkes av NEKs Fond. Forholdet til myndighetene NEK fikk i 2012 et offentlig tilskudd på 3,458 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er underlagt Justis- og politidepartementet (JD). Til sammenligning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet normkomite-medlemmene nedlegger, antas å utgjøre minst tre ganger så stort beløp. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet skal følge konsumprisutviklingen fremover. Også i 2012 har NEK hatt løpende kontakt med NVE, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Vi har mottatt 300 knok i støtte fra Språkrådet for å oversette engelske fagtermer til norsk, dvs både bokmål og nynorsk. Resultatet er tilgjengelig på IECs åpne internasjonale termdatabase, Electropedia. Siden bruken av normer øker, er det behov for å øke tilgjengeligheten, også for personell som ikke har engelsk som et naturlig arbeidsspråk. Dette er videre et viktig ledd for å styrke elsikkerhetsarbeidet i Norge på alle nivåer. Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg i høy grad om virkemidler for næringslivet og ikke bare om helse, miljø og sikkerhet. Uavhengig av de næringspolitiske erfaringer som er meddelt ovenfor hadde NEK i 2012 jevnlig kontakt også med NHD. NEK blir brukt som høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiseringsog sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØSlandene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har et nært og godt samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Foruten alt praktisk samarbeid med SN ved å være samlokalisert, har vi gjensidig representasjon i repektive styre og representantskap, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK eier sammen med SN Standard Online AS, som er vårt felles salgsselskap - 3 -

6 Forholdet til Standard Online AS Omsetningen til Standard Online AS økte fra 79,3 MNOK i 2011 til 83,9 MNOK i Årsresultatet inklusive finans ble 303 knok etter skatt som er bedre enn budsjett. Egenkapitalandelen i selskapet er 43,6% av totalkapitalen, omtrent som i 2011, og selskapet har en tilfredsstillende likviditet. Standard Online har i 2012 betalt 6,8 MNOK i royalty til NEK. I 2011 var beløpet 6,0 MNOK. Styret har i 2012 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Birger Hestnes (NEK) nestleder, Jacob Mehus (SN), Ann Christina Dybwad (eget firma) og Thomas Vikanes (Gyldendal Rettsdata) som styremedlemmer. NEKs eierandel i Standard Online AS er 20%. Nordisk samarbeid Det har også i 2012 vært et godt samarbeid mellom de nordiske medlemsorganisasjonene i IEC og CENELEC. SESKO, den finske elektrotekniske standardiseringsorganisasjonen, inviterte til NOREK 2012 i Poorvo utenfor Helsinfors. NOREK-medlemmene søker også å møtes regelmessig i forbindelse med CENELECs BT-møter. Tema er da aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT-møtet, samt saker som påvirker de enkelte standardiseringsorganisasjoner og CENELECs fremtid. Europeisk og internasjonalt samarbeid EU-parlamentet vedtok ny europeisk standardiseringsforordning 11. september Det legges stor vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom for å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås. Forordningen ønsker også å styrke relasjonen mellom teknologisk innovasjon og utvikling mellom akademia og industrien. Samtidig stilles det krav om oppfyllelse av grunnleggende prinsipper som åpenhet, transparens, uavhengighet og interessentstyrt. Verd å merke seg er at den også gjelder tjenester. Formelt har forordningen ennå ikke trådt i kraft i Norge og gjelder derfor ikke for NEK, men det forventes at den med hjemmel i EØS-avtalen vil bli implementert i løpet av NEK vil derfor forberede seg på lik linje med våre europeiske søsterorganisasjoner. CENELECs 52. generalforsamling (Assemblé General = AG) ble arrangert i Albena, Bulgaria, 6. juni. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2011 og budsjett for 2013, ble også samarbeidet mellom CEN og CENELEC diskutert. De to organisasjonene har siden 2010 hatt felles sekretariat i Bryssel. Man drøftet internasjonale samarbeidsavtaler såvel som kommende strategiprosesser og self-assessment som skal gjennomføres i de nasjonale medlemskomiteene. Vi noterer også at CENELEC fikk et nytt fullverdig medlem: ISRM, Standardization Institute of the Republic of Macedonia (FYROM). Utviklingen på it-siden ble på nytt diskutert. Det er ønskelig med et sterkere internasjonalt samarbeid på denne fronten, såvel internt i CCMC (CEN og CENELEC) som mellom ISO og IEC. IECs 76. årlige hovedmøte, General Assembly (GM) ble arrangert i Oslo, oktober. Organisasjonen har nå 60 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 22 assosierte medlemmer og 82 affilierte medlemmer omfatter IEC-familien 164 land. Moldavia ble innvalgt som nytt assosiert medlem. Norge var i 2012 representert i IECs styre (Council Board = CB) ved Tore B. Trondvold

7 Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte ingen øvrige internasjonale møter i Implementerte Norske Elektrotekniske Normer pt Publikasjoner fra IEC implementert totalt 7067 Amendments fra IEC implementert totalt 1000 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt 6995 Amendments fra CENELEC implementert totalt 1220 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt 152 Amendments fra NEK implementert totalt 0 Publikasjoner fra NEK implementert i Amendments fra NEK implementert i Antall gyldige NEK-publikasjoner Antall gyldige NEK-amendments 2221 Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under Produkter/Meddelelser/EU-direktiv > NEK Meddelelser - Høring og nye normer. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. Katalog 2012 over gjeldende Norske Elektrotekniske Normer er gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside. Administrasjon NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av desember 2012: Birger Hestnes Leif T. Aanensen Bjørn Spongsveen Hans Habbestad Per Magne Tveiten Marianne Dahl Kristin Grevle Haug Sidsel Holand Marianne Krosby Kari Pedersen Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Fornybar energi og høyspenningsanlegg Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Salg, markedsføring og informasjon Økonomi og regnskap IT-ledelse IT-drift, kataloger og databaser I tillegg har NEK leiet inn ekstra kapasitet til drift og spesielle prosjekter i Tidligere administrerende direktør Tore B. Trondvold var engasjert som prosjektleder for IEC GM 2012 i Oslo. Engasjementet inkluderte såvel forberedelser som gjennomføring av prosjektet samt sluttrapportering høsten

8 Del NCK STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er det norske fagorganet for elektroteknisk standardi seringsvirksomhet og er en nøytral og selvstendig organisasjon. NEK utgjør samtidig Den norske nasjonalkomité for International Electrotechnical Commission, IEC, samt for European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Virksomheten har sitt kontor i Strandveien 18 på Lysaker i Bærum kommune. Styrets sammensetning Styret har i 2012 bestått av: Trond Sollie Styreleder Torbjørn Hoffstad Nestleder Anne Sofie R. Risnes Styremedlem Mona Askmann Styremedlem GunnarVisnes Styremedlem Ivar Granheim Styremedlem Bjørn Spongsveen Styremedlem (representant valgt av og blant de ansatte) Birger Hestnes Adm. dir. med møteplikt og talerett uten stemmerett. Knut Bryn har vært 1. varamedlem, Marit Laumann har vært 2. varamedlem og Snorre Frydenlund har vært 3. varamedlem hele året. Alle har hatt møte- og talerett. Trine Tveter har vært observatør med møte- og talerett for Standard Norge. Hovedtrekk fra virksomheten Tidligere administrerende direktør Tore 8. Trondvold har også i 2012 vært medlem i IEC Council Board, og NEK har i 2012 hatt ansvaret for sekretariatene for IEC TC 18 og IEC TC 73. Tore B. Trondvold ble i juni 2011 valgt som CENELECs president i perioden Vedtaket medførte at han i 2012 har deltatt i CENELECs arbeid i funksjonen som President Elect. NEK har i hht avtale med Tore B. Trondvold innen gitt ramme påtatt seg de økonomiske forpliktelser som vervet medfører i perioden I 2012 ga NEK ut følgende publikasjoner: NEK 405-1:2012- Kompetanse for personell -- 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning NEK 535: PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V NEK 591: Flammehemmede, NEK 700- Del A: Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer - Normsamling del A: Kablingssystemer for Tele og data NEK Del B: Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer - Normsamling del B: Kablingssystemer for TV i - 6 -

9 2 NEK Katalog web-basert katalog over Norske elektrotekniske normer og publikasjoner. Økonomi områder - brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner 0,6/1 kv, med spesielle Del basert på NEK 420:2010 del 2 - Brukerguide Kraftkabler, Eksplosjonsfarlige har resultateffekt i det ordinære driftsregnskapet. Underskuddet på prosjektet, ex. interne timer, blir dekket inn av NEKs Fond med kr4 122 MNOK. Regnskapsførselen er i tråd med NEKs rullerende ordinære driftsinntektene MNOK mot budsjett MNOK. Tilsvarende er de totale driftskostnadene MNOK. Korrigert for IEC GM og CENELEC presidentvervet er de ordinære driftskostnadene MNOK mot budsjett MNOK. Dette gir et positivt driftsresultat på nynorsk. Dette arbeidet fortsetter inn i Med støtte fra Språkrådet fortsatte arbeidet med å utgi norskspråklige termer i lecs termdatabase Electropedia. Oversettelsene er basert på engelse IEC-termer. Termene oversettes både til bokmål og solid overskudd. markering. I årsregnskapet er inntekter og kostnader til dette prosjektet ført slik at prosjektet ikke Forsknings- og utviklingsaktiviteter N EK har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Samlede driftsinntekter er regnskapsført med MNOK. Korrigert for IEC GM prosjektet er de 2012 ble preget av at man han gjennomført 76th IEC General Meeting som ledd i NEKs 100-års langtidsbudsjett hvor årene 2011, 2012 og 2013 var forventet å ha underskudd mens 2014 skal gi et Videre drift eksperter med til sammen 650 NK-engasjementer. Ved utgangen av 2012 hadde NEK 155 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 430 NEKs ordinære drift med 0,670 MNOK, mot budsjett MNOK, dvs et positivt avvik på MNOK. Finansresultatet ble 321 MNOK og samlet resultat for den ordinære driften ble 992 MNOK implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved årsskiftet 2012/2013 var fra IEC 8067 og noe om er MNOK bedre enn budsjett. fra CENELEC 8215 og fra NEK 160 (totalt publikasjoner). amendments fra CENELEC i I tillegg utga NEK 8 egne publikasjoner i Totalt antall NEK implementerte 532 publikasjoner og 65 amendments fra IEC og 477 publikasjoner og 106 vesentlig i de nærmeste år. Med en egenkapital som ved årsskiftet 2012/2013 var på 11,3 satt opp under forutsetning av videre drift i Arbeidsmiljø beredskap (DSB). Det er bekreftet at det ikke foreligger planer om å endre størrelsen på tilskuddet NEK fikk i 2012 et offentlig tilskudd på 3,458 MNOK fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og MNOK, mener styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2012/2013 er egenmeldingsfravær i 2012 var 0,8 % mot 0,2 % i NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. I 2012 var det totale sykefraværet på 1,0%. Det totale sykefraværet i 2011 var 0,5 %. Totalt NEK HD 604 S1:1994+A1:1997/Tilleggl: NEK Guide 420.2:2012-2: Elektriske installasjoner i områder med gass og støv - 7 -

10 Likestilling NEK hadde pr ti fast ansatte medarbeidere, fem kvinner og fem menn. Totalt har det i 2012 blitt utført 8,9 årsverk. NEKs styre hadde pr syv faste medlemmer, fem menn og to kvinner. Forøvrig har NEKs styre kvinner som er varamedlem og observatør. Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har ikke funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak. Ytre miljø NEK driver ingen virksomhet som direkte påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. Men, indirekte bidrar NEK positivt ved sin deltakelse i najsonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid positivt til vern av miljøet innen elektroteknisk sektor. Lysaker I styret Norsk Elektroteknisk Komite Tolli Styreleder Nestleder Styre dl /4i M ia Askmann Ivar Granheim Helge To Styremedlem Styremedlem Styremedlem BjrSpongsv BirJ Hestnes Styremedlem Ad. direktør 3-8 -

11 Prosjektkostn. Ord.avskrivn Kostnader NEK 2012 Budsjett Resultat Kurs-/seminar Royalty, forsikr. Kontingenter Møter Reiser, støtte Telekom., porto Kontorutg. Fremmede tj. Maskiner, inv. Lokaler, etc. Sos. utg. Lønn, hon. Publikasjoner

12 Royalty,forsikr. Ord.avskrivn. Kontingenter NEK Reelle utgifter (2013 budsjett) Kurs/prosjekt Møter Reiser, støtte Telekom.,porto Kontorutg. Fremmede tj. Maskin, inv. Lokaler, etc. Sos. Utgifter Lønn, hon. Publikasjoner

13 TEKNISK ARBEID I SEKRETARIATET FG5 IKT, EMC og måleteknikk arbeider i praksis med små produkter og tynne kabler. Unntakene fra størrelsesaspektet er atomkraftverk (NK45) og EMC som dekker alle produkter. Eksempel på komitéarbeid NEK/NK 1 Terminologi. emmene er komitelederne og fagsjefene i NEK. er Axel P. Mustad, som også er leder for NK113 Nanoteknologi. NEK/NK25 / NK205 / NK215 ISO/IEC/CLC - Sammenkobling av IT-utstyr. Arbeidet i komiteen er koordinert (sammenslått) grunnet faglig sammenfallende interesser. Selve kabelmateriellet standardiseres av NK46 for elektriske kommunikasjonskabler og NK 86 for optiske kabler. NK 25 i tittelen er ikke egentlig NK 25, men nasjonal del av ISO/IEC JTC1 SC 25 NK Elektrotekniske aspekter ved telekomutstyr. Underkomiteen 205A standardiserer kommunikasjon på lavspenningsnettet for blant annet overføring av måleravlesninger og (last fra-)koblingsinstrukser etc. NEK/NK 29 Elektroakustikk. Komiteen har fem medlemmer. er Ole H. Bjor. NEK/NK45 - Måleinstrumenter brukt i forbindelse med ioniserende stråling. Komiteen har to medlemmer, begge ved haldenreaktoren. er Asbjørn Drøivoldsmo. NEK/NK46 - Kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutsyr. Komiteen har ett medlem, Jan Nordli i 46C. NEK/NK62A+D - Fellesaspekter for elektromedisinsk utstyr. Komiteen har seks medlemmer. er Per Kr Næss. NEK/NK62B+C - Utstyr for røntgen, høyenergistråling og nukleærmedisim. Komiteen har tre medlemmer. er Helge Skram. NEK/NK 66 - Elektronisk måleutstyr ( dette er industrielt måle-og prosess-utstyr og må ikke forveksles men NK 13 Måleinstrumenter ( Smart Meter / AMS ), som behandler energimåling inkludert lastfrakobling). Komiteen har ett medlem/leder: Per Kr Næss. NEK/NK76 Laserutstyr. Komiteen har ett medlem/leder: Gunnar Saxebøl. NEK/NK79 Alarmsystemer. Komiteen har ni medlemmer. er Arve Haug. NEK/NK86 Fiberoptikk. Komiteen har to medlemmer. er ikke avklart

14 NEK/NK87 Ultralyd. Komiteen har ett medlem/leder: Helge Skram NEK/NK100/209 - IEC/CLC - Kabelsystemer for lyd, bilde og multimedia signaler. Dette er en samling av IEC TC 100, CLC TC 100 og CLC TC 209 basert på sammenfallende interesser blant komitemedlemmene. Komiteen har sju medlemmer og pt. ingen leder. NEK/NK106 Elektromagnetiske felt. Komiteen har to medlemmer. er Gunnar Saxebøl. NEK/NK108 - Elektroniske bruksapparaters sikkerhet. Komiteen har åtte medlemmer. er Morten Andersen. NEK/NK113 Nanoteknologi. Komiteen har fem medlemmer. er Axel P.Mustad NEK/NK EMC - Behandler CLC TC 210 og hele EMC feltet, IEC TC 77 for immunitet og lave frekvenser samt IEC CISPR for radiostøy. Komiteen har 9 medlemmer. er Roger Marthinsen. Merknader På EKOM området har Post- og teletilsynet økt aktiviteten. Kabelnett som blir tilkoblet offentlig kommunikasjonsnett skal følge de relevante europeiske standardene. NEK 700 inneholder det meste av dette. I 2012-utgaven ble det også tatt inn standarder for billedoverføring. Dette henger sammen med at PT har felles autorisasjonsforskrift for det som tidligere var adskilte felt. Alarmbransjen er nå i praksis underlagt kravene i NEK

15 På EMC feltet deles arbeidet noe, slik at formannen deltar på møtene i IEC radiostøykomiteene (CISPR), mens fagsjefen deltar på møtene i komitéene for immunitet og lave frekvenser (TC77). Som kjent kan det bli funksjonsfeil etc når immuniteten er for dårlig. Aktiviteten er økt slik at det er aktiv deltakelse i arbeidsgruppen for immunitet mot radiosendere ( ), kontaktorstøy ( ), elektrostatiske utladinger ( ) og lynspenninger ( ) I tillegg deltar fagsjefen i CENELECS innsamling av feilrapporter og analyser av disse for frekvenser under 150 khz. Per Magne Tveiten, fagsjef FG 5 IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC holdt sitt 76. General Meeting (GM) i Oslo fra oktober Totalt ble det innregistrert 1038 delegater. NEK hadde invitert til samling som ledd i markering av sitt 100-års jubileum. I tillegg til 22 management meetings ble det avholdt 109 tekniske møter. General Meeting er en samling av både administative og tekniske møter og strekker seg samlet over to uker. De tekniske møtene startet allerede 24. september, sammenfallende med NEKs 100-års dag. IEC-familien teller tilsammen 164 nasjoner hvorav 60 er fullverdige medlemmer og 22 er assosierte med begrensede deltagerrettigheter. De øvrige 82 kommer i klassen affiliates. Den offisielle åpningen fant sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel med H M Kong Harald V tilstede som arrangementets høye beskytter. Etter åpningen ble deltagerne transportert til Oslo rådhus for mottakelse og hilsener hvor ordfører Fabian Stang på vegne av Oslo kommune var vert. I Council, som er IECs høyeste organ, var 55 medlemsland (av 61) representert. I tillegg møtte 12 (11) affilierte medlemmer som observatører samt gjester fra samarbeidende organisasjoner som ISO, ITU, CENELEC, AFSEC, CANENA, COPANT, ETSI, IFAN og PASC. Foruten møter i Council (C), Council Board (CB), Standardization Management Board (SMB) og Conformity Assessment Board (CAB), var det møter i 32 tekniske komiteer (TC) med tilhørende underkomiteer (SC) samt arbeids-, prosjekt- og vedlikeholdsgrupper (WG/PT/MT). Det ble også avholdt møter for Young Professionals (YP) med 65 påmeldte deltagere hvorav fire fra Norge. De fire største sponsorene av arrangementet; Nemko, DnV, ABB og Siemens deltok med hver sin

16 representant. YP-programmet retter seg mot yngre mennesker med interesse for elektroteknisk standardisering. Programmet strekker seg over tre dager og gir en ypperlig anledning til å få innsikt i hvordan dette arbeidet fungerer og det medfører også et solid nettverk å trekke veksler på i fremtiden. IECs nye generalsekretær, Frans Vreeswijk, Nederland, tiltrådte stillingen på åpningsdagen. Han etterfulgte Aharon Amit fra Israel. På counsil-møtet takket IECs president, dr. Klaus Wucherer, NEK for et vellykket arrangement i Oslo. Han minnet videre om IECs strategiske plan (IEC Masterplan Making IEC the home of Industry ) som ble revidert og vedtatt i september Den vektlegger bl.a. IECs industrielle profil i sterkere grad enn tidligere. Allerede innledningsvis møter vi utsagnet Making IEC to the home of industry. Planen vektlegger også IECs evne til å være lydhør og fleksibel i forhold til endringer og krav i markedet. IECs Masterplan kan fåes ved henvendelse til NEK. Moldova tiltrådte som assosiert medlem i Norge gjennom NEK var representert ved i alt 51 deltakere.trond Sollie og Birger Hestnes representerte NEK i Council. Sollie og Hestnes deltok også i hhv. National Committee Presidents Workshop og National Committee Secretaries Forum. Tore Trondvold representerte videre Norge bl.a. som styremedlem (Council Board) samt i diverse møter i egenskap av prosjektleder for GM i Oslo. Økonomi Resultatregnskapet for 2012 viser kontingentinntekter på 9,5 (10,4). Dette var i tråd med budsjett. Alle tall er i MCHF. Tall i parentes er fra regnskapet i Royalties var 8,9 (6,3). Samlede inntekter økte fra 2011 til 22,3 (20,9). Lønninger og administrasjonskostnadene har økt svakt fra 2011 og samlede kostnader ble 21,2 (20,8). Budsjettet var satt til 20,0. Overskuddet i 2012 ble (0,096) mot budsjettet som var satt til 0. Balansen viser en total egenkapital på 38,2 (37,2) MCHF som er svakt bedre enn for Av dette utgjør reservene 22,2 (23,1) og fondene 9,3 (8,3). Alle disse tallene refererer seg til IEC-only. Det foreligger videre et konsolidert regnskap som også inkluderer IECEE, IECEx og IECQ. (NEK er aktivt medlem i de to første. NEK meldte seg ut av IECQ pr 30 juni 2012 grunnet manglende norsk aktivitet på området.) Samlede inntekter i 2012 økte i forhold til 2011 og ble 25,5 (23,3). Samlede kostnader ble 23,2 (22,7) som ga et overskudd på 2,3 (0,6). Samlet, konsolidert egenkapital ved utgangen av 2012 var på 52,1 (50,1). IEC har samlet sett en god drift og solid økonomi. Budsjett for IEC 2013; omsetning; 20,4 MCHF (20,0), resultat: 0,-. Kontingentinntekter; 9,4 MCHF (9,5), diverse salg: 2,7 MCHF (3,0), royalties; 6,2 MCHF (5,4). Tall i parentes er budsjett for Samlede kostnader er satt til 20,4 (20,0) MCHF. NEKs medlemskontingent i 2012 var CHF 88,000. Denne er økt til CHF 90,800 i Den norske økningen henger sammen med den sterke norske økonomi. Valg til styrende organer IECs president, Klaus Wucherer (Tyskland) var ikke på valg. Hans periode utløper i Som hans etterfølger ble valgt dr. Junji Nomura (Japan) for perioden Han fungerer som president-elct i IECs hovedstyre, Council Board CB, består av i alt femten representanter, inklusive de fem ovennevnte posisjoner, hvorav A-medlemmene har fast representasjon og blir direkte utpekt. De øvrige plassene velges blant resten av medlemsnasjonene.det var fem kandidater til fire ledige posisjoner. Følgende ble valgt for perioden :

17 - Jun Xie Kina (gruppe A) gjenvalg - Gianni Binacchi Italia - Ralph Craven Australia gjenvalg - Günter Idinger Østerrike - Ed Tymofichuk - Cacnada Det var foreslått tre kandidater til to ledige styreverv i Standard Management Board - SMB. Følgende ble valgt for perioden : - Hong Dai Kina (gruppe A) - Kim Leon Craig Australia - Svante Skeppstedt Sverige - gjenvalg Til området Conformity Assessment Board CAB (sertifisering) var det foreslått ni kandidater til fire ledige posisjoner. Følgende ble valgt for perioden : - Weijun Liu Kina (gruppe A) - gjenvalg - Soo Hyun Baek Sør Korea - Thomas Korsell Sverige - Simon Barrowcliff - UK Sted for IEC General Meeting i årene fremover, delvis bekreftet, er som følger: India, New Dehli Japan, Tokyo - bekreftet Minsk, Hviterussland - bekreftet Tyskland Russland Sør-Korea Kina Sverige ledig USA IEC GM Council Open Session Etter at den formelle generalforsamlingen var avsluttet, var det invitert til en åpen sesjon. Denne ble leder av professor Kjell Sand fra Sintef Energi (også leder av NK 8). Programmet var delt i to sesjoner: Sesjon 1 - Smart Grid Challenges and Opportunities the Norwegian Perspective, Kjell Sand, Sintef - Future Challenges for the Transmission system Operators (TSOs) is Smart Grid the Solution? Jan Ove Gjerde, Statnett (presentert av K. Sand) - Smart Grid the Industry Perspective, Anders Holm Foosnæs, Siemens - Korean Activities on Smart Grid abd Energy Storage Systems, Jee Sik Park, KATS, Sør-Korea Sesjon 2 - Grid integration of large-capacity renewable energy sources, and use of large-capacity elevtrical energy storage, Yinbiao Shu, Kina (presentert av Jianbin Fan)

18 - Grid Integration of large-capacity Renewable Energies the Market Strategy Board White Paper (IEC 2012), Adam L. Reed, USA Tall og fakta for 2012 for IEC Årsproduksjon Publikasjoner totalt * 446* 532 Herav internasjonale standarder Tekniske spesifikasjoner Tekniske rapporter IEC-PAS (Publicly Available Spesification) * Inklusive 3 Guider Status ved utgangen av året Publikasjoner totalt Herav internasjonale standarder Tekniske spesifikasjoner Tekniske rapporter IEC-PAS (Publicly Available Spesification) Samarbeid med CENELEC Av de 313 FDIS ene (Final Draft International Standard) som IEC utga i 2011, gikk 265 til parallell avstemning i CENELEC i henhold til Dresden-avtalen (84,7%). Tilsvarende tall for 2010 var 247 av i alt 308 (80,2%). Av de 393 CDV ene (Committee Draft for Vote) som IEC utga i 2011, gikk 321 til parallell utredning (enquiry) i CENELEC (81,7%). Tilsvarende tall for 2010 var 324 av 358 (90,5%). NEK vil spesielt takke sine sponsorer for all støtte i forbindelse med IEC GM-prosjektet! Norsk næringsliv viste usedvanlig interesse for å bidra og viste med dette sin støtte til NEKs deltagelse i internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. I tillegg til de offisielle sponsorene som er vist på neste side, mottok NEK også betydelige støttemidler (donasjoner) fra øvrige deler av den elektrotekniske bransje i Norge. Vi takker også disse!

19 Sponsorene fra IEC GM Oslo i 2012:

20 CENELEC EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARIZATION Den 52. CENELEC General Assembly fant sted i Albena, Bulgaria, 6. juni For åttende gang arrangerte CEN og CENELEC sine respektive generalforsamlinger i samme by i samme uke med en felles åpen dag, CEN-CENELEC Annual Meeting. Vert var den bulgarske standardiseringsorganisasjonen BDS. NEKs representanter var styreleder Trond Sollie (delegasjonsleder) og NEKs administrerende direktør Birger Hestnes. I tillegg var Tore B. Trondvold fra Norge tilstede som innkommende president i CENELEC. På årsmøtets første del ble det behandlet ordinære foreningssaker som årsberetning, regnskap for 2011 samt budsjett for Som nye styremedlemmer fra 1. januar 2013 ble valgt Uwe Kampet (Tyskland) og Michael Graham (England), begge gruppe A. Werner Fischer (Østerrike) ble valgt fra gruppe B. Fra gruppe C ble valgt René Nielsen (Danmark) og fra gruppe D Bogdan Topic (Slovenia). Etter valget ser styrets (CA) sammensetning slik ut for 2013 (gruppetilhøringhet i parentes): - President Tore B. Trondvold, Norge (C) - Vice President Finance Claude Breining, Frankrike (A) - Vice President Technical Carlo Masetti, Italia (A) - Vice President Policy Doede Bakker, Nederland (B) - Board er Uwe Kampet, Tyskland (A) - Board er Michael H. Graham, England (A) - Board er Francisco J. Verdera Marí, Spania (B) - Board er Maria Sandqvist, Sverige (B) - Board er Werner Fischer, Østerrike (B) - Board er Ivelin Burov, Bulgaria (C) - Board er René Nielsen, Danmark (C) - Board er Priit Kikas, Estland (D) - Board er Bogdan Topic, Slovenia, (D) Nye kandidater fra gruppe A og D ble valgt ved akklamasjon. I gruppe B var det fire kandidater til to posisjoner. Tilsvarende var det to kandidater til en ledig posisjon i gruppe C. Kandidatene fra gruppe B og C ble valgt gjennom skriftlig flertallsvalg. Regnskapet for 2011 ble godkjent uten spesielle bemerkninger. CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) har nådd sitt inntjeningsmål og viser et samlet plussresultat på ca 1M. Budsjettet for 2013 ble godkjent i hht til forslag. Budsjettet medfører nullvekst såvel i inntekter som i kostnader. emsavgiften, herunder også for NEK, viser nedgang i 2013 på 3%. Generalforsamlingen drøftet medlemsskapskriteriene grundig. Blant annet har man foreslått et nytt system for å dokumentere oppfyllelse av krav til medlemsskap. Tre ordninger er drøftet; - A: Self-assessment exercise integrated with the ISO 9001 certification - B: Peer-assessment exercise - C: Self-assessment exercise Temaet var også behandlet på generalforsamlingen i 2011 hvor man bl.a. fikk presentert utgivelse av veiledningen Guide on membership criteria of CEN and CENELEC (CEN/CENELEC Guide 20). Guiden redegjør for betingelsene for medlemsskap i CEN og

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12

Detaljer

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no 40k FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 100 m100y10k 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013 fsi.no fsi.no 2 Innhold 1 organisasjon 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSIs Administrasjon

Detaljer

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder Årsmelding 2009 De neste 100 begynner nå Mange av oss skulle nok ønske at vi kunne legge 2009 bak oss uten å avlegge rapport. Men mediebedrifter må mer enn noen andre være åpne om hva vi holder på med.

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP NKS NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 2 INNHOLD side Årsberetningen :... 3 Regnskap:... 9 Budsjettforslag 2006 18 Rapporter fra internasjonal virksomhet:.. 19 Avdelingenes årsrapporter

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsiden: Internasjonalt samarbeid om standarder for arktiske operasjoner I oktober var i alt 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer