Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC"

Transkript

1

2 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Pronorm AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Selger forskrifter for elanlegg fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB Tilbyr oversiktsabonnement og dokumentabonnement Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk normarbeide Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner Budsjett 16 millioner kroner 91 normkomiteer ekspertmedlemmer 43 normkomiteer uten medlemmer 11 ansatte Mai 2008

3 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 1 Administrasjon 4 Styrets årsberetning 5 Kostnadsfordeling, grafisk 7 Markedsrapport fra FG 3 8 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Faggruppeinndeling i NEK 12 CENELEC 16 IEC 19 IECs økonomi 21 NEKs Representantskap 23 Styre 24 Normkomiteer x) 24 Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 39 Adresseliste, alfabetisk 62 Beretninger fra Normkomiteene 68 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet x) A: Komiteen har minst 4 medlemmer og er P-medlemskap i IEC B: Komiteen har minst 1 medlem (med eller uten P-medlemskap) C: Alle øvrige komiteer i NEKs liste

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2007 Hovedtrekk for virksomheten Året 2007 har vært preget av hardt arbeid med begrensede ressurser. En medarbeider ble pensjonert i april og hans etterfølger sluttet før han egentlig kom i gang. I tillegg har to medarbeidere vært langtidssykmeldt. Selv om vi har leid inn ekstra hjelp, har antall årsverk gått ned fra 10,3 i 2006 til 10,0 i På tross av dette har vi gjennomført våre planer, bare med det unntak at det var NEK 420, Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv, og ikke NEK 410, Maritime elektriske anlegg, som ble utgitt i ny utgave i Derimot kom de to siste enkeltnormene, av i alt sju, i offshore serien i norsk oversettelse. Normserien NEK EN Informasjonsteknologi Felles kablingssystemer, delene 1-5 ble også utgitt på norsk i Et helt nytt produkt i 2007 var Smarthus-guiden, NEK 406, som er en oversettelse til norsk av CENELEC CWA 50487: SmartHouse Code of Practice. Økonomisk ble 2007 betydelig bedre enn budsjetert, selv om driftsresultatet ble negativt. Hovedårsaken er at royalties og salgsinntekter endte hele 2,2 MNOK over budsjett. NEKs kurs og konferansevirksomhet har også bidratt positivt. Det har i løpet av året vært gjennomført flere kurs i NEK 400:2006 i samarbeid med Industriskolen, og i oktober arrangerte NEK sitt første internasjonale Ex-symposium i samarbeid med DNV og NEMKO. Vår svenske søsterorganisasjon, SEK, feiret sitt 100-års jubileum i september og våre franske kolleger i UTE feiret sitt 100-års jubileum med å arrangere IEC General Meeting i Paris. Adm. direktør Tore Trondvold har i 2007 vært medlem av IEC Council Board. Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære og et ekstraordinært styremøte, og har hatt 83 saker til behandling. Det har i tillegg vært avholdt to representantskapsmøter og et årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og de løpende standardiseringsoppgavene, har vært arbeidet med revisjonen av NEKs statutter og reviderte regler for utarbeidelse og fastsettelse av Norske elektrotekniske normer, samt utarbeidelsen av en nasjonal standardiseringsstrategi. Økonomi NEKs økonomi følger en 4-års syklus med topper i 2002 og Årsresultat for 2007 ble et underskudd på 775 knok. Dette var 1,7 MNOK bedre enn budsjett. Driftsunderskuddet var litt lavere, da også finansresultatet i 2007 ble negativt (- 62 knok). Det direkte salget av normer og forskrifter via EBL og NELFO ble 3,0 MNOK. Dette er 1,6 MNOK (83%) over budsjettet for Med et offentlig tilskudd fra DSB på 3,125 MNOK (tilsvarende 21,4% av NEKs driftskostnader i 2007) og kontingentinntekter på knapt 2,2 MNOK, ble de totale driftsinntekter 13,8 MNOK. Dette er 0,9 MNOK (16%) over budsjett. Til tross for betydelig høyere driftsinntekter enn budsjettert, endte driftsutgiftene bare hårfint (1%) over budsjett. Hele differansen ligger på posten kjøp og trykking av publikasjoner, hvor vi på grunn av stor etterspørsel, måtte trykke et nytt opplag på av NEK 400:2006. Årets underskudd er dekket ved en reduksjon av NEKs frie egenkapital. Avkastningen på NEKs Fond ble i 2007 vel 867 knok, som ble tillagt fondets kapital. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Sammenliknet med situasjonen ved utgangen av 2003, så er NEKs egenkapital økt med 2,9 MNOK fra 7,5 MNOK til 10,4 MNOK og NEKs Fond har økt med 2,4 MNOK fra 12,1 MNOK til 14,5 MNOK. Dette kan komme godt med i 2012 når NEK, i forbindelse med sitt 100-års jubileum, har invitert IEC til å holde General Meeting i Oslo

5 Forholdet til myndighetene NEK fikk i 2007 en offentlig grunnbevilgning på 3,125 MNOK over budsjettet til Justis- og politidepartementet (JD), via Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Til sammenlikning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet de over 500 normkomitemedlemmene nedlegger til fellesskapets beste, minst utgjør et dobbelt så stort beløp. Styret forventer ikke at størrelsen på tilskuddet vil bli vesentlig endret de nærmeste år. I 2007 har NEK også hatt løpende kontakt med Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Standardisering dreier seg ikke bare om sikkerhet, men i høy grad også om virkemidler for næringslivet. NEK har derfor god kontakt også med Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og blir brukt som høringsinstans i mange saker, særlig vedrørende tekniske handelshindringer (TBT), både innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom vår deltakelse i CENELEC Technical Board (BT), har vi også direkte kontakt med EFTA sekretariatet og EU kommisjonen. Vi følger implementeringen av den Nye metode nøye. Dette innebærer at normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag, etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØS landene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har et nært samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Vi har gjensidig representasjon med SN i representantskap og styre, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK og PT har vært med som observatører i SNs prosjektgruppe for å få frem en nasjonal strategi for standardisering. NEK eier sammen med SN Pronorm AS, som er standardiseringens felles salgsselskap. Forholdet til Pronorm AS Omsetningen i Pronorm gikk opp fra 51,2 MNOK i 2006 til 52,0 MNOK i Budsjettet var på 48,3 MNOK. Årsresultatet før skatt ble et overskudd på knok i 2007 mot et underskudd på 221 knok i Det var budsjettert med et overskudd på 290 knok. Med dette overskuddet er aksjekapitalen på 3 MNOK igjen intakt, og annen egenkapital er nå på 281 knok. Egenkapitalandelen er 33,5% av totalkapitalen og selskapet har en tilfredsstillende likviditet. Pronorm har i 2007 betalt 3,7 MNOK i royalty til NEK. Styret har i 2007 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Tore Trondvold (NEK) nestleder og Ivar Jachwitz (SN), Ann Christina Karlsen (eget firma) og Line Gangeskar (DNV Certification) som styremedlemmer. Nordisk samarbeid Det har også i 2007 vært et godt samarbeid mellom de nordiske elektrotekniske komiteene. I februar ble det første NOREK møtet i historien på Island arrangert, med IST som vertskap. CENELECs President Elect, Janoz Bencina fra Slovenia, var invitert til møtet for å møte de 5 nordiske medlemene og for å presentere sine tanker omkring CENELECs fremtid. NOREK/X har møttes regelmessig i forbindelse med CENELEC BT møter. Tema har vært aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT møtet, og Future Landscape of European Standardisation (FLES) og CENELEC Governance, da dette er saker med mulige vidtrekkende konsekvenser for CENELEC, og i værste fall også NEK

6 Deltakerne på NOREK møtet på Island var alle fra Norden, med unntak av Jenez Bencina fra Slovenia (i lys jakke helt til venstre i første rekke) som var President Elect i CENELEC Europeisk og internasjonalt samarbeid CENELEC vokser fortsatt. På generalforsamlingen i Lemesos møtte 30 medlemmer. Nye av året var Romania og Bulgaria. Aldo Bolza fra Italia ble gjenvalgt som Vice-President for 2 år og Dietmar Harting fra Tyskland ble valgt som Vice-President Finance for 2 år. Det ble videre besluttet å velge 4 nye styremedlemmer (til CA) per korrespondanse i løpet av høsten. Resultatet av disse valgene ble at Olivier Gourlay, fra Frankrike og gruppe A, Günter Idinger fra Østerike og Thomaz Schweizer fra Polen, begge fra gruppe B og Leo Laaksonen fra Finland og gruppe C, som er Norges gruppe, ble valgt inn i CA. Som en følge av at Janoz Bencina trakk seg som CENELEC President fra 2008, ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Brussel i desember. Her ble Dietmar Harting valgt til ny President for 3 år, og David Dossett fra England ble valgt til ny VP Finance. Francis Farrugia fra Malta ble valgt inn som nytt medlem i CA fra gruppe D, etter Bencina. Også IEC vokser og har nå 52 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 17 assosierte medlemmer og 75 affiliates, omfatter nå IEC familien 144 land. Tore Trondvold sitter i IEC Council Board (styre) for perioden

7 Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte januar 2007 møte for IEC TC 57/WG 10 hos NEK på Lysaker. Norske deltakere var Harald Hilde og Ketil Rian. NEK arrangerte mai 2007 møte for IEC TC 80 hos DNV på Høvik. Norske deltakere var Arve Lepsøe og John Klepsvik. Implementerte Norske Elektrotekniske Normer Publikasjoner fra IEC implementert totalt (per ) 6542 Amendments fra IEC implementert totalt (per ) 945 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt (per ) 5432 Amendments fra CENELEC implementert totalt (per ) 896 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt (per ) 141 Publikasjoner fra NEK implementert i Implementeringen blir nå bare kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under øverste kulepunkt: Forslag og nye normer. Dette er en mer rasjonell og mindre kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen er øket. NEK utga i 2007 en katalog over gjeldende Norske elektrotekniske normer på CD-Rom. Denne katalogen er også gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside. Administrasjon NEKs personale bestod av følgende personer ved utgangen av desember 2007: Tore B. Trondvold Daglig leder, administrasjon, eksterne relasjoner Thore Andersen Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Jan Erik Blomgren Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Helge Topp Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Marianne Dahl Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Kristin Grevle Haug Salg, markedsføring og informasjon Sidsel Holand Økonomi og regnskap Unni Messel Dokumentdistribusjon, arkiv og reisestøtte Kari Pedersen IT-drift, kataloger og databaser - 4 -

8 - 5 -

9 - 6 -

10 Publikasjoner Lønn, hon. Sos. utg. Lokaler, etc. Maskiner, inventar Fremmede tj. Kontorutg. Porto, tlf. Reiser, støtte Møter Kontingenter Royalty, forsikring Kurs-/seminar Prosjektkostn. NEK 2007 Budsjett og resultat Budsjett Resultat - 7 -

11 MARKEDSRAPPORT FRA FG3 EX OG PROSESS FG 3 omfatter i vesentlig grad komiteer med tilknytting til prosessindustri markedet. De vesentligste komiteene er : NK31: Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder NK56; Driftspålitelighet NK65: Prosessinstrumentering og automatisering I denne artikkelen blir kun virksomheten fra NK 31 for eksplosjonsfarlige områder omtalt. NK 31 har i de siste 30 årene hatt sterkest fokus vesentlig på grunn av det store oppsvinget i norsk petroleumsindustri etter at man fant olje på sokkelen. NK31 har hatt fingrene fulle med følge med i den store internasjonale utviklingen av normer for beskyttelse av elektriske produkter som kan installeres på slike anlegg uten at de skal være en fare for antennelse av eksplosive atmosfærer fra prosessen. Siden begynnelsen av 90-talet er det blitt utviklet normer for å sikre at utstyret blir installert og vedlikeholdt på en sikker måte for å sikre at utstyret ikke blir en tennkilde og på den måten sikre driften av anleggene. Regelverket. Frem til midten av 90- tallet har regelverket vært bygget rundt filosofien fra utstyrs normer mens installasjonsmetodene har vært sterkt basert på vanlige industri standarder med enkelte tillegg preget av erfaringer som er gjort under tiden fra tidligere landbasert industri. Regelverket har derfor vært svært forenklet og lite detaljerte vedrørende enkelte beskyttelsesarters særkrav. Tilleggs spesifikasjoner ført i pennen av konsulenter og entreprenører har ført til en praksis som i mange år var toneangivende for denne virksomheten uten hensyn til hva utstyret selv krever eller er bygget for. Markedet vært kreative og selvlærende gjennom markedsmessige kurs vesentlig grunnet kompetanse krav fra oljeselskapene. ATEX direktivene Etter innføringen av disse med blant annet krav til områder med brennbart støv, etterfulgt av de nye forskriftene Fusex og Fhosex i 2003, har på en måte alt blitt snudd på hodet. Produkt direktivet ATEX 94/9 inneholder helt spesielle miljøkrav som pålegger produsenter av utstyr langt skjerpede krav til dokumentasjon om utstyrets bruk og egenskaper som skal vedlegges utstyret sammen med sertifikat eller egenerklæring alt etter hvor utstyr skal brukes i prosessen. Direktivet angir metoder for hvordan utstyr kan utformes ved hjelp av harmoniserte standarder er andre beskrivende metoder for å etterkomme kravene. Brukerdirektivet ATEX92/99 er en ren HMS forskrift som pålegger eieren av industrianlegget å kartlegge all risikabel virksomhet som kan forårsake eller utvikle fare for eksplosjon, og sørge for tiltak for å sikre sine ansatte og bedriften. For å dokumentere dette kreves av industrien oppretter et system omtal som - 8 -

12 eksplosjonsverndokument, det skal oppdateres ved enhver forandring av anlegget og være lett tilgjengelig for alle som er involvert. Det er få angitte normer og standarder angitt som anbefales, dette er opp de enkelte lands myndigheter og gi anbefalinger til. Kun europanormen for områdeklassifisering er nevnt i veiledningen til direktivet sammen med en rekke maskinforskrifts krav. Regelverket er på grunn av disse direktive blitt svært forvirrende for brukerne. Nye forskrifter har avløst de gamle uten at industrien helt har akseptert eller fattet overgangen. I overgangstiden er det derfor vanskelig for mange å endre på sine tidligere forenklede vaner. Dette gjelder spesielt støvindustrien, som er større enn mange tror. Statistikken for eksplosjoner er svært lav, men det brenner uvanlig mye i Norge, årsaken til brann er ofte vanskelig å definere, men en ting er sikkert at alle eksplosjoner ender opp med en brann, kanskje noe å tenke på. Kanskje er det på tide å se på normene som er utgitt for elektriske installasjoner i støvområder. NEK 420 er ment å være et tillegg til NEK 400, men blir dette tatt hensyn til av konsulenter og installasjonsbransjen? De viktigste rammeforskriftene er heller ikke blitt oppdatert (f.eks fel og brann og eksplosjonsforskriften) for å gi den nødvendige oppklaring. Det mangler en regelverksmatrise for hvordan myndighetenes rollefordeling mellom dat, dsb m.fl. skal oppfattes og hvordan regelverket skal oppfattes å brukes, man snakker i bransjen om en brannmur mellom de enkelte direktorater og internt hos de enkelte. DSB har imidlertid et fagblad Elsikkerhet som fra tid til annen gir nyttige avklaringer og som også av den grunn anbefales å følge med i. Harmoniserte Normer NK31 har siden direktivene ble innført vært engasjert med utvikle underlag av de viktigste harmoniserte normene for produkter som er underlagt ATEX merking gjennom utgivelse av samlinger på CD rom til sterkt subsidierte priser for markedet, og har nye produkter under arbeid. For oppfyllelse av bruker direktivet har det vært det vært nødvendig med norske oversettelser av de viktigste europanormene vedr områdeklassifisering, elektriske installasjoner, drift og vedlikehold og andre spesielle installasjonsnormer. NEK 420 som samlingen heter anbefales av dsb for å oppfylle kravene i brukerforskriften vedr elektrisk installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Samlinger ble utgitt i 3.dje utgave i november Petroleumsvirksomheten til havs som er underlagt Ptil tilsynsområde, er forholdet litt mer nyansert. Begge ATEX direktivene skal også her skal håndheves, men her har man valgt et annet mønster for å dokumentere samsvar. I stedet for å vise til harmoniserte europanormer har man valgt å bruke internasjonale IEC normer som henvisningsdokumenter. I prinsippet blir resultatet for utstyr det samme så lenge leverandører og markedsaktører som er pålagt ATEX godkjenning, følger sine spilleregler for å dokumentere samsvar med ATEX produktdirektiv. De internasjonale IEC normene er etter intens europeisk medvirkning blitt totalt revidert slik at de i skrivende stund nesten alle innholder samme tekniske krav som de opprinnelige ATEX harmoniserte produktnormene. For å visualisere dette bedre har de nye harmoniserte europanormene fått samme nummerserie både for EN og IEC

13 Denne utviklingen skyldes en intens innsats fra alle aktører i denne industrien i hele verden inklusive fra et fåtall fra Norge. Denne innsatsen og deltagelsen som drives og organiseres av NEK er det ikke alltid like mange som oppfatter nødvendigheten av. Her ligger en utfordring spesielt på ledelsesnivå hos industrien og ikke minst hos bevilgende myndighet. Når det gjelder Ptil henvisninger til elektriske installasjoner er det litt mer nyansert. Her har IEC en egen normserie for offshore som etter hvert er komplett. Serien er bygget opp slik at den kan stå på egne ben også i eksplosjonsfarlige områder. Det har imidlertid vært praksis å låne stoff fra andre IEC normer for å få et komplett dokument og dette er en annen utfordring med hensyn til viktige tekniske oppdateringer som standardiseringen selv må rydde opp i. Gjennombrudd Etter mange iherdige forsøk opp gjennom årene ble på internasjonale IEC møtet i TC 31 enighet om å opprette revisjonssamarbeid mellom de involverte komiteene i TC18 for å sikre at viktige endringer vedrørende nye installasjonskrav for Ex utstyr blir samstemt samtidig eller ved henvisninger. Men det haster å komme i gang med arbeidet, neste revisjon for 2010 er allerede startet. Thore Andersen Fagsjef FG

14 Publikasjoner Lønn, hon. Sos. Utgifter Lokaler, etc. Maskin, inv. Fremmede tj. Kontorutg. Porto,tlf. Reiser, støtte Møter Kurs/prosjekt Kontingenter Royalty,forsikr. Flyttekostn. NEK Reelle utgifter (2008 budsjett)

15 Faggruppe FG 1: Elektriske husholdningsapparater FG 2: Elforsyning og installasjoner FG 3: Ex-utstyr -systemer og -prosesser FG 4: Maritime anlegg FG 5: Elektroniske apparater, IT-anlegg TC 1 NK 1 FG 2 TC 2 TC 2 NK 2 FG 2 TC 3 NK 3/16 FG 2 TC 4 NK 4 FG 2 TC 5 NK 5 FG 2 TC 7 NK 7 FG 2 TC 8 NK 8 FG 2 TC 9 BTTF NK 9 FG 2 BTWG FG 2 TC 9X FG 2 SC 9XA FG 2 SC 9XB FG 2 SC 9XC FG 2 TC 10 BTTF NK 10 FG 2 TC 11 TC 11 NK 11 FG 2 TC 13 BTWG NK 13 FG 5 TC 13 NK 13 FG 5 TC 14 TC 14 NK 14 FG 2 TC 15 FG 2 TC 16 FG 2 TC 17 NK 17 FG 4 industri SC 17A TC 17AC NK 17 A+C FG 2 SC 17B TC 17B NK 17B FG 2 SC 17C TC 17AC NK 17A+C FG 2 SC 17D TC 17D NK 17D FG 2 TC 18 NK 18 FG 3 SC 18A NK 18A FG 2 TC 20 TC 20 NK 20 FG 2 TC 21 TC 21X NK 21 FG 3 SC 21A TC 21X NK 21A FG 3 TC 22 TC 22X NK 22 FG 2 SC 22E TC 22X FG 2 SC 22F TC 22X FG 2 SC 22G TC 22X FG 2 SC 22H TC 22X FG 2 TC 23 BTWG 79-1 NK 23 FG 2 SC 23A TC 213 NK 23A/213 FG 2 SC 23B TC 23B NK 23B+C FG 2 SC 23C NK 23B+C FG 2 SC 23E TC 23E NK 23E FG 2 SC 23F FG 2 SC 23G NK 23G FG 2 SC 23H NK 23H FG 2 SC 23J FG 2 TC 25 NK 25/205/215 FG 5 TC 26 TC 26A NK 26 FG 3 TC 26B FG 3 TC 27 NK 27 FG 3 TC 28 NK 28 FG

16 TC 29 NK 29 FG 5 TC 31 TC 31 NK 31 FG 3 SC 31-4 FG 3 SC 31-5 FG 3 SC 31-7 FG 3 SC 31-8 FG 3 SC 31A SC 31-2 FG 3 SC 31G SC 31-3 FG 3 SC 31H TC 31 FG3 SC 31J SC 31-1 FG 3 SC 31L SC 31-9 FG 3 TC 32 NK 32 FG 2 SC 32A FG 2 SC 32B FG 2 SC 32C FG 2 TC 33 NK 33 FG 2 TC 34 TC 34Z NK 34 FG 1 SC 34A FG 1 SC 34B BTTF 69-3 FG 1 TC 34Z FG 1 SC 34C BTTF 60-2 FG 1 TC 34Z FG 1 SC 34D TC 34Z FG 1 TC 35 NK 35 FG 3 TC 36 NK 36 FG 2 SC 36A TC 36A FG 2 SC 36B FG 2 SC 36C FG 2 TC 37 NK 37 FG 2 SC 37A TC 37A FG 2 SC 37B FG 2 TC 38 BTTF 56-3 NK 38 FG 2 TC 38X FG 2 TC 39 FG 5 TC 40 TC 40XA FG 5 TC 40XB FG 5 TC 42 FG 2 TC 44 TC 44X NK 44 FG 2 TC 45 NK 45 FG 5 SC 45A FG 5 SC 45B BTTF FG 5 TC 46 TC 46X FG 5 SC 46XC NK 46C FG 5 SC 46A SC 46XA FG 5 SC 46C SC 46XC NK 46C FG 5 SC 46F FG 5 TC 47 FG 5 SC 47A FG 5 SC 47D FG 5 SC 47E FG 5 TC 48 NK 48 FG 5 SC 48B BTWG FG 5 SC 48D FG 5 TC 49 FG 5 TC 51 FG 5 TC 55 TC 55 FG 2 TC 56 NK 56 FG 3 TC 57 NK 57 FG

17 TC 59 BTWG 70-1 FG 1 TC 59X NK 59X FG 1 SC 59A TC 59X FG 1 SC59C TC 59X NK 59C FG 1 SC 59D TC 59X FG 1 SC 59F TC 59X FG 1 SC 59K TC 59X NK 59K FG 1 SC 59L TC 59X FG 1 TC 61 BTWG NK 61 FG 1 TC 61 NK 61 FG 1 SC 61B TC 61 FG 1 SC 61C TC 61 NK 61C FG 1 SC 61D TC 61 FG 1 SC 61E TC 61 NK 61E FG 1 SC 61F TC 61F NK 61F FG 1 SC 61H TC 61 NK 61H FG 1 SC 61J TC 61 FG 1 TC 62 TC 62 FG 5 SC 62A TC 62 NK 62A+D FG 5 SC 62B TC 62 NK 62B+C FG 5 SC 62C TC 62 NK 62 B+C FG 5 SC 62 D TC 62 NK 62 A+D FG 5 TC 64 BTTF 62-3 NK 64 FG 2 TC 64 NK 64 FG 2 SC 64A FG 2 SC 64B FG 2 TC 65 NK 65 FG 3 SC 65A FG 3 SC 65B FG 3 SC 65C TC 65CX FG 3 SC 65D FG 3 TC 66 BTTF 88-1 NK 66 FG 5 TC 68 FG 2 TC 69 TC 69X NK 69 FG 3 TC 70 FG 3 TC 72 TC 72 NK 72 FG 1 TC 73 NK 73 FG 2 TC 76 TC 76 NK 76 FG 5 TC 77 TC 210 (EMC) FG 5 SC 77 A TC 210 (EMC) FG 5 SC 77B TC 210 (EMC) FG 5 SC 77C TC 210 (EMC) FG 5 TC 78 BTWG 93-1 NK 78 FG 2 TC 78 NK 78 FG 2 TC 79 TC 79 NK 79 FG 5 TC 80 NK 80 FG 3 TC 81 TC 81X NK 81 FG 2 TC 82 TC 82 NK 82 FG 2 TC 85 FG 5 ingen medl. TC 86 NK 86 FG 5 SC 86A TC 86A FG 5 SC 86B TC 86BXA FG 5 SC 86C FG 5 TC 87 NK 87 FG 5 TC 88 TC 88 NK 88 FG 2 TC 89 FG 3 ingen medl. TC 90 FG 2 TC 91 TC ENV FG 5 ingen medl

18 TC 93 FG 2 TC 94 TC 94 NK 94/95 FG 2 TC 95 NK 94/95 FG 2 TC 96 BTTF 69-3 NK 96 FG 2 TC 97 TC 97 NK 97 FG 2 TC 99 TC 99X NK 99 FG 2 TC 100 BTTF FG 5 TC 100 BTTF NK 100/209 FG 5 TC 206 FG 5 TC 209 NK 100/209 FG 5 TC 101 NK 101 FG 5 TC 103 FG 5 TC 104 NK 104 FG 3 ingen medl. TC 105 FG 2 TC 106 TC 106X NK 106 FG 5 TC 107 TC 107X FG 5 ingen medl. TC 108 TC 108 NK 108 FG 5 TC 109 FG 2 TC 110 FG 5 IEC/ACEA TC 111X NK 111 FG 1 TC 111 TC 112 NK 112 FG 2 TC 204 NK 204 FG 3 TC 205 NK 25/205/215 FG 5 TC 205A FG 5 TC 206 FG 5 TC 209 NK 100/209 FG 5 TC 210 NK EMC FG 5 TC CISPR TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR A TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR B TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR D TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR F TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR H NK EMC FG 5 SC CISPR I TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR S TC 210 FG 5 IECQ-CECC FG 5 TC JTCI NK 25/205/215 FG 5 IECEE NK CERT FG 1 CAB/CCAF NK CERT FG 1 ISO/CASCO NK CERT FG 1 IECEx NK CERT FG 3 ATEX NK CERT FG 3 IECQ-CECC NK CERT FG 5 TC 213 NK 23A/213 FG 2 TC 214 FG 5 sovende TC 215 NK 25/205/215 FG 5 TC 216 FG 3 TC 218 NK 218 FG

19 CENELEC - EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION Den 47. CENELEC General Assembly fant sted i Lemesos 26. og 27. juni For tredje gang arrangerte CEN og CENELEC sine respektive generalforsamlinger i samme by i samme uke med en felles åpen sesjon 27. juni. Samtlige 30 medlemsland var representert, og i tillegg deltok representanter fra 6 av 8 affilierte medlemsland. Fra Norge deltok Ørjan Steen som Head of Delegation (HoD) og Tore Trondvold som NEK National Secretary. Det var også deltagelse fra EU-kommisjonen og EFTA, samt organisasjonene ANEC, CANENA, CEN, ECOS, ETSI, IEC, IFAN, JISC, NORMAPME og SII (den israelske standardiseringsorganisasjonen). Ialt var det 112 personer til stede på generalforsamlingens lukkede del. I sin åpningstale ønsket presidenten, Dr. Ulrich Spindler fra Tyskland, Bulgaria velkommen som det 30. medlem i CENELEC. Han kom også inn på samarbeidet med EU og EFTA, samarbeidet med CEN og ETSI og sist, men ikke minst, samarbeidet med IEC. Treasurer Olivier Gourlay, visepresidentene David Dossett og Aldo Bolza, Director General Elena Santiago Cid, President Ulrich Spindler og President Elect Janez Bencina samt visepresidentene Gudrun Rognvaldardottir og Otakar Kunc. Driften av CENELEC gikk i 2006 med et tilstrekkelig overskudd til at 78 k kunne settes av til reservefondet og 25 k kunne settes av til spesielle investeringer. Totale inntekter og utgifter i 2006 var 3,91 M. Det balanserte budsjettet var på 3,74 M. CENELECs totale egenkapital per var på 2,832 M, en økning på 150 k i forhold til

20 De to mest kontroversielle sakene på generalforsamlingen var CENELEC Governance og Future Landscape of European Standardization (FLES). Etter lange dislusjoner og flere avstemningsrunder i arbeidsgruppen, endte det anbefalte forslaget opp med 4 medlemsgrupper (A, B, C og D), hvor kun økonomisk bidrag til CENELEC teller. Det opprinnelige forslaget, om at også antall sekretariater skulle telle, fikk ikke flertall. Dette resulterte i at Norge rykket ned fra Gruppe B til Gruppe C. Det fremtidige standardiseringslandskapet i Europa ble diskutert i flere runder. Først i CENELEC HoD Meeting, deretter i CENELEC AG, så på det åpne CEN-CENELEC Annual Meeting og endelig på CENs generalforsamling. Convener for WG FLES, Prof. Blum, gjorde sammen med moderator Frances Edmonds en helhjertet innsats for å "selge" budskapet om et tettere samarbeid mellom CEN og CENELEC. Med en konstellasjon hvor 20 av CENELECs medlemmer også er medlemmer i CEN, mens bare 10 er "uavhengige" som NEK, var det ikke enkelt å få støtte for de synspunkter NEKs styrende organer, ORGALIME og andre samarbeidspartnere har uttalt. Det var avsatt en halv dag til en åpen paneldebatt med bred deltakelse. Konklusjonene i den felles pressemeldingen som CEN og CENELEC sendte ut etter møtet, er til å leve med. Det snakkes nå om et European Standardization System (ESS), bestående av CEN og CENELEC, som to selvstendige og uavhengige organisasjoner, som skal samarbeide tettere om hvordan en best kan finne løsninger for standardisering på områder med konvergerende teknologier. Videre skal det opprettes et ESS organ for å ivareta en felles "utenrikspolitikk". Det skal også samarbeides tettere på områder som markedsføring, branding og visualisering av ESS, såvel innen Europa som utendfor. Endelig ble det også enighet om å opprette en ESS arbeidsgruppe (WG) for "Internal Regulations". Til CENELECs styre, Conceil Administration (CA), ble følgende valgt for 2008: President: Vice President: Vice President: Vice President: Vice President: Vice President Finance: Janez Bencina, Slovenia Aldo Bolza, Italia David Dossett, UK Otakar Kunc, Czhech Republic Gudrun Rognvaldardottir, Island Dietmar Harting, Tyskland Høsten 2007 ble følgende valgt for 2008 og 2009: Olivier Gourlay, Frankrike (Gr. A), Günter Idinger, Østerike og Thomaz Schweitzer, Polen (Gr. B) og Leo Laaksonen, Finland (Gr. C). Som en følge av at Janez Bencina fra Slovenia trakk seg kort tid før han skulle tiltrått, ble det arrangert en ekstraordinær generalforsamling (47Ex) i Brussel

21 Her ble Dietmar Harting valgt til President for perioden og David Dossett ble valgt til Vice President Finance for Francis E. Farrugia fra Malta ble valgt som nytt styremedlem fra Gruppe D for perioden etter Janez Bencina. Ved møtets slutt inviterte Generaldirektør Martis i ASRO, CENELEC til å holde sin 48. generalforsamling i Bucharest , i forbindelse med CEN-CENELEC Annual Meeting og generalforsamlingen i CEN. Tall og fakta for 2007 for CENELEC Årsproduksjon Publikasjoner totalt Herav standarder (EN + HD) Herav Europanormer (EN) ? Tekniske rapporter (CLC/TR) Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS) CENELEC Guides CENELEC Workshop Agreements (CWA) Status ved utgangen av året Publikasjoner totalt Herav standarder (EN + HD) Herav EN ? Tekniske rapporter (CLC/TR) Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS) CENELEC (inkl. CEN/CLC) Guides CENELEC (inkl. CEN/CLC) Workshop Agreements (CWA) Tekniske komiteer ved utgangen av året CENELEC TCs/SCs Arbeidsgrupper (TCs/SCs WGs)? BT Task Forces og arbeidsgrupper (BTTF/WG)? Samarbeid med IEC Av de 389 normene som ble produsert i 2007 var 90 (23%) rene CENELEC produkter, 265 (68%) identiske med en IEC publikasjon og 34 (9%) basert på en IEC publikasjon. Av de 5287 normene CENELEC hadde ved utgangen av 2007 var 1200 (23%) rene CENELEC produkter, 3704 (70%) identiske med IEC og 383 (7%) basert på IEC

22 IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC holdt sitt 71. General Meeting (GM) i Paris, fra oktober Dette var det femte GM i Frankrike og det andre GM i Paris i UTEs 100-årige historie. Det første GM var i Paris i Det andre var i Aix-les-Bains i 1964, det tredje og fjerde var i Nice i hhv 1976 og IEC GM er et gigantarrangement som går over en uke og samler delegater fra hele verden. I Paris var det samlet nesten 1500 deltakere fra 71 nasjonalkomiteer. I Council, som er IECs høyeste organ, var 59 medlemsland (av 68) representert gjennom til sammen 150 delegater. I tillegg møtte 12 affilierte medlemmer som observatører i Council. Foruten møter i Council (C), Council Board (CB), Standardization Management Board (SMB) og Conformity Assessment Board (CAB), var det møter i 42 tekniske komiteer (TC/SC) og 79 arbeids- og vedlikeholdsgrupper (WG/MT). Av økonomiske grunner ble de tekniske møtene arrangert på ulike steder i Paris, hos bedrifter eller organisasjoner hadde påtatt seg hele arrangementet. Dette ble billigere for UTE, men ikke så godt mottatt blant de tekniske delegatene. De norske representantene i Council var Trond Sollie, NEK Head of Delegation (HoD) og Tore Trondvold, NEK National Secretary, for anledningen avbildet sammen med Sergey Pugachev, HoD for den russiske delegasjonen

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008

STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2008 Hovedtrekk for virksomheten NEK er nå inne i et generasjonsskifte. Det ble ansatt 2 nye fagsjefer i 2008. En kontormedarbeider går i pensjon i 2009 og en fagsjef

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12

Detaljer

I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33

I N N H O L D. Side Dette er NEK 1. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Styre og normkomiteer 20. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 33 I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport

Detaljer

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK

NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK NEK 400:2010 Hvorfor ny utgave nå igjen? Jørn Holtan NEK 1 NEK 400 hvorfor revisjoner hvert 4. år? Siste revisjon av NEK 400 kom i sommer. Da var det gått fire år siden siste revisjon. Kan det være nødvendig

Detaljer

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC

Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR

ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR ÅRSBERETNING 2011 100. VIRKEÅR I N N H O L D Side Dette er NEK 1 Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 6 Styrets årsberetning 7 Budsjett og resultat, grafisk 10 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR

Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR Årsberetning 2012 101. VIRKEÅR I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 10 Teknisk arbeid i sekretariatet

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2013

Elsikkerhetskonferansen 2013 Elsikkerhetskonferansen 2013 Oslo Kongressenter 26. - 27. november påmelding: www.nek.no Tirsdag 26. november 2013 første sesjon: Åpning, elsikkerhet, lavspenningsanlegg generelt, NEK 399, NEK 400, NEK439

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning Deltakere Nr Navn Organisasjon NK verv 1 Espen Masvik DSB Medlem NK 99 2 Atle Årnes Datatilsynet 3 Øystein Gåserud NVE Leder NK 99 4 Karl Erik Ellingsgård NVE 5 Arne Venjum NVE Medlem NK 301 6 Heidi Kvalvåg

Detaljer

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed

Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed Knr Gnr Bnr nr Snr Eiernavn Adresse Poststed 811 16 333 0 0 Bruserud Ragnar Bruserudveien 120 3180 Nykirke 811 16 334 0 0 Bye Bjørn Owe Wrights Gate 46 3970 Langesund 811 15 62 0 0 Solvika AS v/bent Gurholt

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Stevne: 1F Finfelt Dato/tid: 05.09.2015 1000 Stevnenummer: 1516098 Bane: Jonsvatnet Stevneleder:

Detaljer

Ny norsk standard for stillas - status

Ny norsk standard for stillas - status Tom Erik Larsen, Standard Norge Ny norsk standard for stillas - status STILLASDAGENE 2012 Standardisering - intet nytt I Indusdalen var mursteinsmålene standardiserte allerede for 4000 år siden Det var

Detaljer

Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer Informasjon til nye medlemmer Smartgridsenteret er en samhandlingsplattform for aktører i Norge som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen, eksempelvis gjennom å delta i test/demo-prosjekter.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer