Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912. Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC"

Transkript

1

2 DETTE ER Selvstendig og nøytral organisasjon, opprettet i 1912 Består av representantskap, styre, sekretariat og normkomiteer Norsk fagorgan for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet Norsk medlemsorgan i International Electrotechnical Commission, IEC Norsk medlemsorgan i Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC Norsk medlem i flere internasjonale sertifiseringssystemer Medeier i Pronorm AS Ansvarlig for Norske elektrotekniske normer Selger forskrifter for elanlegg fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB Tilbyr oversiktsabonnement og dokumentabonnement Gir informasjon og veiledning om elektroteknisk normarbeide Finansieres av medlemskontingenter, oppdragsmidler, offentlig tilskudd og salg av publikasjoner Budsjett 16 millioner kroner 91 normkomiteer ekspertmedlemmer 43 normkomiteer uten medlemmer 11 ansatte Mai 2008

3 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 1 Administrasjon 4 Styrets årsberetning 5 Kostnadsfordeling, grafisk 7 Markedsrapport fra FG 3 8 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Faggruppeinndeling i NEK 12 CENELEC 16 IEC 19 IECs økonomi 21 NEKs Representantskap 23 Styre 24 Normkomiteer x) 24 Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 39 Adresseliste, alfabetisk 62 Beretninger fra Normkomiteene 68 Elektrotekniske publikasjoner bestillingsliste - sist i dokumentet x) A: Komiteen har minst 4 medlemmer og er P-medlemskap i IEC B: Komiteen har minst 1 medlem (med eller uten P-medlemskap) C: Alle øvrige komiteer i NEKs liste

4 STYRETS REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN I 2007 Hovedtrekk for virksomheten Året 2007 har vært preget av hardt arbeid med begrensede ressurser. En medarbeider ble pensjonert i april og hans etterfølger sluttet før han egentlig kom i gang. I tillegg har to medarbeidere vært langtidssykmeldt. Selv om vi har leid inn ekstra hjelp, har antall årsverk gått ned fra 10,3 i 2006 til 10,0 i På tross av dette har vi gjennomført våre planer, bare med det unntak at det var NEK 420, Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv, og ikke NEK 410, Maritime elektriske anlegg, som ble utgitt i ny utgave i Derimot kom de to siste enkeltnormene, av i alt sju, i offshore serien i norsk oversettelse. Normserien NEK EN Informasjonsteknologi Felles kablingssystemer, delene 1-5 ble også utgitt på norsk i Et helt nytt produkt i 2007 var Smarthus-guiden, NEK 406, som er en oversettelse til norsk av CENELEC CWA 50487: SmartHouse Code of Practice. Økonomisk ble 2007 betydelig bedre enn budsjetert, selv om driftsresultatet ble negativt. Hovedårsaken er at royalties og salgsinntekter endte hele 2,2 MNOK over budsjett. NEKs kurs og konferansevirksomhet har også bidratt positivt. Det har i løpet av året vært gjennomført flere kurs i NEK 400:2006 i samarbeid med Industriskolen, og i oktober arrangerte NEK sitt første internasjonale Ex-symposium i samarbeid med DNV og NEMKO. Vår svenske søsterorganisasjon, SEK, feiret sitt 100-års jubileum i september og våre franske kolleger i UTE feiret sitt 100-års jubileum med å arrangere IEC General Meeting i Paris. Adm. direktør Tore Trondvold har i 2007 vært medlem av IEC Council Board. Styret har i løpet av året avholdt fem ordinære og et ekstraordinært styremøte, og har hatt 83 saker til behandling. Det har i tillegg vært avholdt to representantskapsmøter og et årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og de løpende standardiseringsoppgavene, har vært arbeidet med revisjonen av NEKs statutter og reviderte regler for utarbeidelse og fastsettelse av Norske elektrotekniske normer, samt utarbeidelsen av en nasjonal standardiseringsstrategi. Økonomi NEKs økonomi følger en 4-års syklus med topper i 2002 og Årsresultat for 2007 ble et underskudd på 775 knok. Dette var 1,7 MNOK bedre enn budsjett. Driftsunderskuddet var litt lavere, da også finansresultatet i 2007 ble negativt (- 62 knok). Det direkte salget av normer og forskrifter via EBL og NELFO ble 3,0 MNOK. Dette er 1,6 MNOK (83%) over budsjettet for Med et offentlig tilskudd fra DSB på 3,125 MNOK (tilsvarende 21,4% av NEKs driftskostnader i 2007) og kontingentinntekter på knapt 2,2 MNOK, ble de totale driftsinntekter 13,8 MNOK. Dette er 0,9 MNOK (16%) over budsjett. Til tross for betydelig høyere driftsinntekter enn budsjettert, endte driftsutgiftene bare hårfint (1%) over budsjett. Hele differansen ligger på posten kjøp og trykking av publikasjoner, hvor vi på grunn av stor etterspørsel, måtte trykke et nytt opplag på av NEK 400:2006. Årets underskudd er dekket ved en reduksjon av NEKs frie egenkapital. Avkastningen på NEKs Fond ble i 2007 vel 867 knok, som ble tillagt fondets kapital. NEK har et solid økonomisk fundament gjennom sin frie egenkapital og NEKs Fond. Sammenliknet med situasjonen ved utgangen av 2003, så er NEKs egenkapital økt med 2,9 MNOK fra 7,5 MNOK til 10,4 MNOK og NEKs Fond har økt med 2,4 MNOK fra 12,1 MNOK til 14,5 MNOK. Dette kan komme godt med i 2012 når NEK, i forbindelse med sitt 100-års jubileum, har invitert IEC til å holde General Meeting i Oslo

5 Forholdet til myndighetene NEK fikk i 2007 en offentlig grunnbevilgning på 3,125 MNOK over budsjettet til Justis- og politidepartementet (JD), via Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Til sammenlikning kan nevnes at verdien av det frivillige arbeidet de over 500 normkomitemedlemmene nedlegger til fellesskapets beste, minst utgjør et dobbelt så stort beløp. Styret forventer ikke at størrelsen på tilskuddet vil bli vesentlig endret de nærmeste år. I 2007 har NEK også hatt løpende kontakt med Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Standardisering dreier seg ikke bare om sikkerhet, men i høy grad også om virkemidler for næringslivet. NEK har derfor god kontakt også med Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og blir brukt som høringsinstans i mange saker, særlig vedrørende tekniske handelshindringer (TBT), både innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom vår deltakelse i CENELEC Technical Board (BT), har vi også direkte kontakt med EFTA sekretariatet og EU kommisjonen. Vi følger implementeringen av den Nye metode nøye. Dette innebærer at normer og standarder har blitt et stadig viktigere henvisningsgrunnlag, etter hvert som de offentlige forskriftene i elektroteknisk sektor i EØS landene er gjort mer overordnede og generelle. Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene NEK har et nært samarbeid med så vel Standard Norge (SN) som Post- og teletilsynet (PT). Vi har gjensidig representasjon med SN i representantskap og styre, og PT har i mange år vært med i NEKs representantskap og styre. NEK og PT har vært med som observatører i SNs prosjektgruppe for å få frem en nasjonal strategi for standardisering. NEK eier sammen med SN Pronorm AS, som er standardiseringens felles salgsselskap. Forholdet til Pronorm AS Omsetningen i Pronorm gikk opp fra 51,2 MNOK i 2006 til 52,0 MNOK i Budsjettet var på 48,3 MNOK. Årsresultatet før skatt ble et overskudd på knok i 2007 mot et underskudd på 221 knok i Det var budsjettert med et overskudd på 290 knok. Med dette overskuddet er aksjekapitalen på 3 MNOK igjen intakt, og annen egenkapital er nå på 281 knok. Egenkapitalandelen er 33,5% av totalkapitalen og selskapet har en tilfredsstillende likviditet. Pronorm har i 2007 betalt 3,7 MNOK i royalty til NEK. Styret har i 2007 bestått av Trine Tveter (SN) styreleder, Tore Trondvold (NEK) nestleder og Ivar Jachwitz (SN), Ann Christina Karlsen (eget firma) og Line Gangeskar (DNV Certification) som styremedlemmer. Nordisk samarbeid Det har også i 2007 vært et godt samarbeid mellom de nordiske elektrotekniske komiteene. I februar ble det første NOREK møtet i historien på Island arrangert, med IST som vertskap. CENELECs President Elect, Janoz Bencina fra Slovenia, var invitert til møtet for å møte de 5 nordiske medlemene og for å presentere sine tanker omkring CENELECs fremtid. NOREK/X har møttes regelmessig i forbindelse med CENELEC BT møter. Tema har vært aktuelle saker av felles interesse på det forestående BT møtet, og Future Landscape of European Standardisation (FLES) og CENELEC Governance, da dette er saker med mulige vidtrekkende konsekvenser for CENELEC, og i værste fall også NEK

6 Deltakerne på NOREK møtet på Island var alle fra Norden, med unntak av Jenez Bencina fra Slovenia (i lys jakke helt til venstre i første rekke) som var President Elect i CENELEC Europeisk og internasjonalt samarbeid CENELEC vokser fortsatt. På generalforsamlingen i Lemesos møtte 30 medlemmer. Nye av året var Romania og Bulgaria. Aldo Bolza fra Italia ble gjenvalgt som Vice-President for 2 år og Dietmar Harting fra Tyskland ble valgt som Vice-President Finance for 2 år. Det ble videre besluttet å velge 4 nye styremedlemmer (til CA) per korrespondanse i løpet av høsten. Resultatet av disse valgene ble at Olivier Gourlay, fra Frankrike og gruppe A, Günter Idinger fra Østerike og Thomaz Schweizer fra Polen, begge fra gruppe B og Leo Laaksonen fra Finland og gruppe C, som er Norges gruppe, ble valgt inn i CA. Som en følge av at Janoz Bencina trakk seg som CENELEC President fra 2008, ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Brussel i desember. Her ble Dietmar Harting valgt til ny President for 3 år, og David Dossett fra England ble valgt til ny VP Finance. Francis Farrugia fra Malta ble valgt inn som nytt medlem i CA fra gruppe D, etter Bencina. Også IEC vokser og har nå 52 medlemsland med fulle rettigheter. Med sine 17 assosierte medlemmer og 75 affiliates, omfatter nå IEC familien 144 land. Tore Trondvold sitter i IEC Council Board (styre) for perioden

7 Europeiske og internasjonale møter i Norge NEK arrangerte januar 2007 møte for IEC TC 57/WG 10 hos NEK på Lysaker. Norske deltakere var Harald Hilde og Ketil Rian. NEK arrangerte mai 2007 møte for IEC TC 80 hos DNV på Høvik. Norske deltakere var Arve Lepsøe og John Klepsvik. Implementerte Norske Elektrotekniske Normer Publikasjoner fra IEC implementert totalt (per ) 6542 Amendments fra IEC implementert totalt (per ) 945 Publikasjoner fra IEC implementert i Amendments fra IEC implementert i Publikasjoner fra CENELEC implementert totalt (per ) 5432 Amendments fra CENELEC implementert totalt (per ) 896 Publikasjoner fra CENELEC implementert i Amendments fra CENELEC implementert i Publikasjoner fra NEK implementert totalt (per ) 141 Publikasjoner fra NEK implementert i Implementeringen blir nå bare kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under øverste kulepunkt: Forslag og nye normer. Dette er en mer rasjonell og mindre kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen er øket. NEK utga i 2007 en katalog over gjeldende Norske elektrotekniske normer på CD-Rom. Denne katalogen er også gratis nedlastbar fra NEKs hjemmeside. Administrasjon NEKs personale bestod av følgende personer ved utgangen av desember 2007: Tore B. Trondvold Daglig leder, administrasjon, eksterne relasjoner Thore Andersen Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder Jan Erik Blomgren Elektroniske apparater, IT-utstyr, EMC Helge Topp Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Marianne Dahl Sekretærarbeide, voteringer og møtearrangementer Kristin Grevle Haug Salg, markedsføring og informasjon Sidsel Holand Økonomi og regnskap Unni Messel Dokumentdistribusjon, arkiv og reisestøtte Kari Pedersen IT-drift, kataloger og databaser - 4 -

8 - 5 -

9 - 6 -

10 Publikasjoner Lønn, hon. Sos. utg. Lokaler, etc. Maskiner, inventar Fremmede tj. Kontorutg. Porto, tlf. Reiser, støtte Møter Kontingenter Royalty, forsikring Kurs-/seminar Prosjektkostn. NEK 2007 Budsjett og resultat Budsjett Resultat - 7 -

11 MARKEDSRAPPORT FRA FG3 EX OG PROSESS FG 3 omfatter i vesentlig grad komiteer med tilknytting til prosessindustri markedet. De vesentligste komiteene er : NK31: Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder NK56; Driftspålitelighet NK65: Prosessinstrumentering og automatisering I denne artikkelen blir kun virksomheten fra NK 31 for eksplosjonsfarlige områder omtalt. NK 31 har i de siste 30 årene hatt sterkest fokus vesentlig på grunn av det store oppsvinget i norsk petroleumsindustri etter at man fant olje på sokkelen. NK31 har hatt fingrene fulle med følge med i den store internasjonale utviklingen av normer for beskyttelse av elektriske produkter som kan installeres på slike anlegg uten at de skal være en fare for antennelse av eksplosive atmosfærer fra prosessen. Siden begynnelsen av 90-talet er det blitt utviklet normer for å sikre at utstyret blir installert og vedlikeholdt på en sikker måte for å sikre at utstyret ikke blir en tennkilde og på den måten sikre driften av anleggene. Regelverket. Frem til midten av 90- tallet har regelverket vært bygget rundt filosofien fra utstyrs normer mens installasjonsmetodene har vært sterkt basert på vanlige industri standarder med enkelte tillegg preget av erfaringer som er gjort under tiden fra tidligere landbasert industri. Regelverket har derfor vært svært forenklet og lite detaljerte vedrørende enkelte beskyttelsesarters særkrav. Tilleggs spesifikasjoner ført i pennen av konsulenter og entreprenører har ført til en praksis som i mange år var toneangivende for denne virksomheten uten hensyn til hva utstyret selv krever eller er bygget for. Markedet vært kreative og selvlærende gjennom markedsmessige kurs vesentlig grunnet kompetanse krav fra oljeselskapene. ATEX direktivene Etter innføringen av disse med blant annet krav til områder med brennbart støv, etterfulgt av de nye forskriftene Fusex og Fhosex i 2003, har på en måte alt blitt snudd på hodet. Produkt direktivet ATEX 94/9 inneholder helt spesielle miljøkrav som pålegger produsenter av utstyr langt skjerpede krav til dokumentasjon om utstyrets bruk og egenskaper som skal vedlegges utstyret sammen med sertifikat eller egenerklæring alt etter hvor utstyr skal brukes i prosessen. Direktivet angir metoder for hvordan utstyr kan utformes ved hjelp av harmoniserte standarder er andre beskrivende metoder for å etterkomme kravene. Brukerdirektivet ATEX92/99 er en ren HMS forskrift som pålegger eieren av industrianlegget å kartlegge all risikabel virksomhet som kan forårsake eller utvikle fare for eksplosjon, og sørge for tiltak for å sikre sine ansatte og bedriften. For å dokumentere dette kreves av industrien oppretter et system omtal som - 8 -

12 eksplosjonsverndokument, det skal oppdateres ved enhver forandring av anlegget og være lett tilgjengelig for alle som er involvert. Det er få angitte normer og standarder angitt som anbefales, dette er opp de enkelte lands myndigheter og gi anbefalinger til. Kun europanormen for områdeklassifisering er nevnt i veiledningen til direktivet sammen med en rekke maskinforskrifts krav. Regelverket er på grunn av disse direktive blitt svært forvirrende for brukerne. Nye forskrifter har avløst de gamle uten at industrien helt har akseptert eller fattet overgangen. I overgangstiden er det derfor vanskelig for mange å endre på sine tidligere forenklede vaner. Dette gjelder spesielt støvindustrien, som er større enn mange tror. Statistikken for eksplosjoner er svært lav, men det brenner uvanlig mye i Norge, årsaken til brann er ofte vanskelig å definere, men en ting er sikkert at alle eksplosjoner ender opp med en brann, kanskje noe å tenke på. Kanskje er det på tide å se på normene som er utgitt for elektriske installasjoner i støvområder. NEK 420 er ment å være et tillegg til NEK 400, men blir dette tatt hensyn til av konsulenter og installasjonsbransjen? De viktigste rammeforskriftene er heller ikke blitt oppdatert (f.eks fel og brann og eksplosjonsforskriften) for å gi den nødvendige oppklaring. Det mangler en regelverksmatrise for hvordan myndighetenes rollefordeling mellom dat, dsb m.fl. skal oppfattes og hvordan regelverket skal oppfattes å brukes, man snakker i bransjen om en brannmur mellom de enkelte direktorater og internt hos de enkelte. DSB har imidlertid et fagblad Elsikkerhet som fra tid til annen gir nyttige avklaringer og som også av den grunn anbefales å følge med i. Harmoniserte Normer NK31 har siden direktivene ble innført vært engasjert med utvikle underlag av de viktigste harmoniserte normene for produkter som er underlagt ATEX merking gjennom utgivelse av samlinger på CD rom til sterkt subsidierte priser for markedet, og har nye produkter under arbeid. For oppfyllelse av bruker direktivet har det vært det vært nødvendig med norske oversettelser av de viktigste europanormene vedr områdeklassifisering, elektriske installasjoner, drift og vedlikehold og andre spesielle installasjonsnormer. NEK 420 som samlingen heter anbefales av dsb for å oppfylle kravene i brukerforskriften vedr elektrisk installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Samlinger ble utgitt i 3.dje utgave i november Petroleumsvirksomheten til havs som er underlagt Ptil tilsynsområde, er forholdet litt mer nyansert. Begge ATEX direktivene skal også her skal håndheves, men her har man valgt et annet mønster for å dokumentere samsvar. I stedet for å vise til harmoniserte europanormer har man valgt å bruke internasjonale IEC normer som henvisningsdokumenter. I prinsippet blir resultatet for utstyr det samme så lenge leverandører og markedsaktører som er pålagt ATEX godkjenning, følger sine spilleregler for å dokumentere samsvar med ATEX produktdirektiv. De internasjonale IEC normene er etter intens europeisk medvirkning blitt totalt revidert slik at de i skrivende stund nesten alle innholder samme tekniske krav som de opprinnelige ATEX harmoniserte produktnormene. For å visualisere dette bedre har de nye harmoniserte europanormene fått samme nummerserie både for EN og IEC

13 Denne utviklingen skyldes en intens innsats fra alle aktører i denne industrien i hele verden inklusive fra et fåtall fra Norge. Denne innsatsen og deltagelsen som drives og organiseres av NEK er det ikke alltid like mange som oppfatter nødvendigheten av. Her ligger en utfordring spesielt på ledelsesnivå hos industrien og ikke minst hos bevilgende myndighet. Når det gjelder Ptil henvisninger til elektriske installasjoner er det litt mer nyansert. Her har IEC en egen normserie for offshore som etter hvert er komplett. Serien er bygget opp slik at den kan stå på egne ben også i eksplosjonsfarlige områder. Det har imidlertid vært praksis å låne stoff fra andre IEC normer for å få et komplett dokument og dette er en annen utfordring med hensyn til viktige tekniske oppdateringer som standardiseringen selv må rydde opp i. Gjennombrudd Etter mange iherdige forsøk opp gjennom årene ble på internasjonale IEC møtet i TC 31 enighet om å opprette revisjonssamarbeid mellom de involverte komiteene i TC18 for å sikre at viktige endringer vedrørende nye installasjonskrav for Ex utstyr blir samstemt samtidig eller ved henvisninger. Men det haster å komme i gang med arbeidet, neste revisjon for 2010 er allerede startet. Thore Andersen Fagsjef FG

14 Publikasjoner Lønn, hon. Sos. Utgifter Lokaler, etc. Maskin, inv. Fremmede tj. Kontorutg. Porto,tlf. Reiser, støtte Møter Kurs/prosjekt Kontingenter Royalty,forsikr. Flyttekostn. NEK Reelle utgifter (2008 budsjett)

15 Faggruppe FG 1: Elektriske husholdningsapparater FG 2: Elforsyning og installasjoner FG 3: Ex-utstyr -systemer og -prosesser FG 4: Maritime anlegg FG 5: Elektroniske apparater, IT-anlegg TC 1 NK 1 FG 2 TC 2 TC 2 NK 2 FG 2 TC 3 NK 3/16 FG 2 TC 4 NK 4 FG 2 TC 5 NK 5 FG 2 TC 7 NK 7 FG 2 TC 8 NK 8 FG 2 TC 9 BTTF NK 9 FG 2 BTWG FG 2 TC 9X FG 2 SC 9XA FG 2 SC 9XB FG 2 SC 9XC FG 2 TC 10 BTTF NK 10 FG 2 TC 11 TC 11 NK 11 FG 2 TC 13 BTWG NK 13 FG 5 TC 13 NK 13 FG 5 TC 14 TC 14 NK 14 FG 2 TC 15 FG 2 TC 16 FG 2 TC 17 NK 17 FG 4 industri SC 17A TC 17AC NK 17 A+C FG 2 SC 17B TC 17B NK 17B FG 2 SC 17C TC 17AC NK 17A+C FG 2 SC 17D TC 17D NK 17D FG 2 TC 18 NK 18 FG 3 SC 18A NK 18A FG 2 TC 20 TC 20 NK 20 FG 2 TC 21 TC 21X NK 21 FG 3 SC 21A TC 21X NK 21A FG 3 TC 22 TC 22X NK 22 FG 2 SC 22E TC 22X FG 2 SC 22F TC 22X FG 2 SC 22G TC 22X FG 2 SC 22H TC 22X FG 2 TC 23 BTWG 79-1 NK 23 FG 2 SC 23A TC 213 NK 23A/213 FG 2 SC 23B TC 23B NK 23B+C FG 2 SC 23C NK 23B+C FG 2 SC 23E TC 23E NK 23E FG 2 SC 23F FG 2 SC 23G NK 23G FG 2 SC 23H NK 23H FG 2 SC 23J FG 2 TC 25 NK 25/205/215 FG 5 TC 26 TC 26A NK 26 FG 3 TC 26B FG 3 TC 27 NK 27 FG 3 TC 28 NK 28 FG

16 TC 29 NK 29 FG 5 TC 31 TC 31 NK 31 FG 3 SC 31-4 FG 3 SC 31-5 FG 3 SC 31-7 FG 3 SC 31-8 FG 3 SC 31A SC 31-2 FG 3 SC 31G SC 31-3 FG 3 SC 31H TC 31 FG3 SC 31J SC 31-1 FG 3 SC 31L SC 31-9 FG 3 TC 32 NK 32 FG 2 SC 32A FG 2 SC 32B FG 2 SC 32C FG 2 TC 33 NK 33 FG 2 TC 34 TC 34Z NK 34 FG 1 SC 34A FG 1 SC 34B BTTF 69-3 FG 1 TC 34Z FG 1 SC 34C BTTF 60-2 FG 1 TC 34Z FG 1 SC 34D TC 34Z FG 1 TC 35 NK 35 FG 3 TC 36 NK 36 FG 2 SC 36A TC 36A FG 2 SC 36B FG 2 SC 36C FG 2 TC 37 NK 37 FG 2 SC 37A TC 37A FG 2 SC 37B FG 2 TC 38 BTTF 56-3 NK 38 FG 2 TC 38X FG 2 TC 39 FG 5 TC 40 TC 40XA FG 5 TC 40XB FG 5 TC 42 FG 2 TC 44 TC 44X NK 44 FG 2 TC 45 NK 45 FG 5 SC 45A FG 5 SC 45B BTTF FG 5 TC 46 TC 46X FG 5 SC 46XC NK 46C FG 5 SC 46A SC 46XA FG 5 SC 46C SC 46XC NK 46C FG 5 SC 46F FG 5 TC 47 FG 5 SC 47A FG 5 SC 47D FG 5 SC 47E FG 5 TC 48 NK 48 FG 5 SC 48B BTWG FG 5 SC 48D FG 5 TC 49 FG 5 TC 51 FG 5 TC 55 TC 55 FG 2 TC 56 NK 56 FG 3 TC 57 NK 57 FG

17 TC 59 BTWG 70-1 FG 1 TC 59X NK 59X FG 1 SC 59A TC 59X FG 1 SC59C TC 59X NK 59C FG 1 SC 59D TC 59X FG 1 SC 59F TC 59X FG 1 SC 59K TC 59X NK 59K FG 1 SC 59L TC 59X FG 1 TC 61 BTWG NK 61 FG 1 TC 61 NK 61 FG 1 SC 61B TC 61 FG 1 SC 61C TC 61 NK 61C FG 1 SC 61D TC 61 FG 1 SC 61E TC 61 NK 61E FG 1 SC 61F TC 61F NK 61F FG 1 SC 61H TC 61 NK 61H FG 1 SC 61J TC 61 FG 1 TC 62 TC 62 FG 5 SC 62A TC 62 NK 62A+D FG 5 SC 62B TC 62 NK 62B+C FG 5 SC 62C TC 62 NK 62 B+C FG 5 SC 62 D TC 62 NK 62 A+D FG 5 TC 64 BTTF 62-3 NK 64 FG 2 TC 64 NK 64 FG 2 SC 64A FG 2 SC 64B FG 2 TC 65 NK 65 FG 3 SC 65A FG 3 SC 65B FG 3 SC 65C TC 65CX FG 3 SC 65D FG 3 TC 66 BTTF 88-1 NK 66 FG 5 TC 68 FG 2 TC 69 TC 69X NK 69 FG 3 TC 70 FG 3 TC 72 TC 72 NK 72 FG 1 TC 73 NK 73 FG 2 TC 76 TC 76 NK 76 FG 5 TC 77 TC 210 (EMC) FG 5 SC 77 A TC 210 (EMC) FG 5 SC 77B TC 210 (EMC) FG 5 SC 77C TC 210 (EMC) FG 5 TC 78 BTWG 93-1 NK 78 FG 2 TC 78 NK 78 FG 2 TC 79 TC 79 NK 79 FG 5 TC 80 NK 80 FG 3 TC 81 TC 81X NK 81 FG 2 TC 82 TC 82 NK 82 FG 2 TC 85 FG 5 ingen medl. TC 86 NK 86 FG 5 SC 86A TC 86A FG 5 SC 86B TC 86BXA FG 5 SC 86C FG 5 TC 87 NK 87 FG 5 TC 88 TC 88 NK 88 FG 2 TC 89 FG 3 ingen medl. TC 90 FG 2 TC 91 TC ENV FG 5 ingen medl

18 TC 93 FG 2 TC 94 TC 94 NK 94/95 FG 2 TC 95 NK 94/95 FG 2 TC 96 BTTF 69-3 NK 96 FG 2 TC 97 TC 97 NK 97 FG 2 TC 99 TC 99X NK 99 FG 2 TC 100 BTTF FG 5 TC 100 BTTF NK 100/209 FG 5 TC 206 FG 5 TC 209 NK 100/209 FG 5 TC 101 NK 101 FG 5 TC 103 FG 5 TC 104 NK 104 FG 3 ingen medl. TC 105 FG 2 TC 106 TC 106X NK 106 FG 5 TC 107 TC 107X FG 5 ingen medl. TC 108 TC 108 NK 108 FG 5 TC 109 FG 2 TC 110 FG 5 IEC/ACEA TC 111X NK 111 FG 1 TC 111 TC 112 NK 112 FG 2 TC 204 NK 204 FG 3 TC 205 NK 25/205/215 FG 5 TC 205A FG 5 TC 206 FG 5 TC 209 NK 100/209 FG 5 TC 210 NK EMC FG 5 TC CISPR TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR A TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR B TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR D TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR F TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR H NK EMC FG 5 SC CISPR I TC 210 NK EMC FG 5 SC CISPR S TC 210 FG 5 IECQ-CECC FG 5 TC JTCI NK 25/205/215 FG 5 IECEE NK CERT FG 1 CAB/CCAF NK CERT FG 1 ISO/CASCO NK CERT FG 1 IECEx NK CERT FG 3 ATEX NK CERT FG 3 IECQ-CECC NK CERT FG 5 TC 213 NK 23A/213 FG 2 TC 214 FG 5 sovende TC 215 NK 25/205/215 FG 5 TC 216 FG 3 TC 218 NK 218 FG

19 CENELEC - EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION Den 47. CENELEC General Assembly fant sted i Lemesos 26. og 27. juni For tredje gang arrangerte CEN og CENELEC sine respektive generalforsamlinger i samme by i samme uke med en felles åpen sesjon 27. juni. Samtlige 30 medlemsland var representert, og i tillegg deltok representanter fra 6 av 8 affilierte medlemsland. Fra Norge deltok Ørjan Steen som Head of Delegation (HoD) og Tore Trondvold som NEK National Secretary. Det var også deltagelse fra EU-kommisjonen og EFTA, samt organisasjonene ANEC, CANENA, CEN, ECOS, ETSI, IEC, IFAN, JISC, NORMAPME og SII (den israelske standardiseringsorganisasjonen). Ialt var det 112 personer til stede på generalforsamlingens lukkede del. I sin åpningstale ønsket presidenten, Dr. Ulrich Spindler fra Tyskland, Bulgaria velkommen som det 30. medlem i CENELEC. Han kom også inn på samarbeidet med EU og EFTA, samarbeidet med CEN og ETSI og sist, men ikke minst, samarbeidet med IEC. Treasurer Olivier Gourlay, visepresidentene David Dossett og Aldo Bolza, Director General Elena Santiago Cid, President Ulrich Spindler og President Elect Janez Bencina samt visepresidentene Gudrun Rognvaldardottir og Otakar Kunc. Driften av CENELEC gikk i 2006 med et tilstrekkelig overskudd til at 78 k kunne settes av til reservefondet og 25 k kunne settes av til spesielle investeringer. Totale inntekter og utgifter i 2006 var 3,91 M. Det balanserte budsjettet var på 3,74 M. CENELECs totale egenkapital per var på 2,832 M, en økning på 150 k i forhold til

20 De to mest kontroversielle sakene på generalforsamlingen var CENELEC Governance og Future Landscape of European Standardization (FLES). Etter lange dislusjoner og flere avstemningsrunder i arbeidsgruppen, endte det anbefalte forslaget opp med 4 medlemsgrupper (A, B, C og D), hvor kun økonomisk bidrag til CENELEC teller. Det opprinnelige forslaget, om at også antall sekretariater skulle telle, fikk ikke flertall. Dette resulterte i at Norge rykket ned fra Gruppe B til Gruppe C. Det fremtidige standardiseringslandskapet i Europa ble diskutert i flere runder. Først i CENELEC HoD Meeting, deretter i CENELEC AG, så på det åpne CEN-CENELEC Annual Meeting og endelig på CENs generalforsamling. Convener for WG FLES, Prof. Blum, gjorde sammen med moderator Frances Edmonds en helhjertet innsats for å "selge" budskapet om et tettere samarbeid mellom CEN og CENELEC. Med en konstellasjon hvor 20 av CENELECs medlemmer også er medlemmer i CEN, mens bare 10 er "uavhengige" som NEK, var det ikke enkelt å få støtte for de synspunkter NEKs styrende organer, ORGALIME og andre samarbeidspartnere har uttalt. Det var avsatt en halv dag til en åpen paneldebatt med bred deltakelse. Konklusjonene i den felles pressemeldingen som CEN og CENELEC sendte ut etter møtet, er til å leve med. Det snakkes nå om et European Standardization System (ESS), bestående av CEN og CENELEC, som to selvstendige og uavhengige organisasjoner, som skal samarbeide tettere om hvordan en best kan finne løsninger for standardisering på områder med konvergerende teknologier. Videre skal det opprettes et ESS organ for å ivareta en felles "utenrikspolitikk". Det skal også samarbeides tettere på områder som markedsføring, branding og visualisering av ESS, såvel innen Europa som utendfor. Endelig ble det også enighet om å opprette en ESS arbeidsgruppe (WG) for "Internal Regulations". Til CENELECs styre, Conceil Administration (CA), ble følgende valgt for 2008: President: Vice President: Vice President: Vice President: Vice President: Vice President Finance: Janez Bencina, Slovenia Aldo Bolza, Italia David Dossett, UK Otakar Kunc, Czhech Republic Gudrun Rognvaldardottir, Island Dietmar Harting, Tyskland Høsten 2007 ble følgende valgt for 2008 og 2009: Olivier Gourlay, Frankrike (Gr. A), Günter Idinger, Østerike og Thomaz Schweitzer, Polen (Gr. B) og Leo Laaksonen, Finland (Gr. C). Som en følge av at Janez Bencina fra Slovenia trakk seg kort tid før han skulle tiltrått, ble det arrangert en ekstraordinær generalforsamling (47Ex) i Brussel

21 Her ble Dietmar Harting valgt til President for perioden og David Dossett ble valgt til Vice President Finance for Francis E. Farrugia fra Malta ble valgt som nytt styremedlem fra Gruppe D for perioden etter Janez Bencina. Ved møtets slutt inviterte Generaldirektør Martis i ASRO, CENELEC til å holde sin 48. generalforsamling i Bucharest , i forbindelse med CEN-CENELEC Annual Meeting og generalforsamlingen i CEN. Tall og fakta for 2007 for CENELEC Årsproduksjon Publikasjoner totalt Herav standarder (EN + HD) Herav Europanormer (EN) ? Tekniske rapporter (CLC/TR) Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS) CENELEC Guides CENELEC Workshop Agreements (CWA) Status ved utgangen av året Publikasjoner totalt Herav standarder (EN + HD) Herav EN ? Tekniske rapporter (CLC/TR) Tekniske spesifikasjoner (CLC/TS) CENELEC (inkl. CEN/CLC) Guides CENELEC (inkl. CEN/CLC) Workshop Agreements (CWA) Tekniske komiteer ved utgangen av året CENELEC TCs/SCs Arbeidsgrupper (TCs/SCs WGs)? BT Task Forces og arbeidsgrupper (BTTF/WG)? Samarbeid med IEC Av de 389 normene som ble produsert i 2007 var 90 (23%) rene CENELEC produkter, 265 (68%) identiske med en IEC publikasjon og 34 (9%) basert på en IEC publikasjon. Av de 5287 normene CENELEC hadde ved utgangen av 2007 var 1200 (23%) rene CENELEC produkter, 3704 (70%) identiske med IEC og 383 (7%) basert på IEC

22 IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC holdt sitt 71. General Meeting (GM) i Paris, fra oktober Dette var det femte GM i Frankrike og det andre GM i Paris i UTEs 100-årige historie. Det første GM var i Paris i Det andre var i Aix-les-Bains i 1964, det tredje og fjerde var i Nice i hhv 1976 og IEC GM er et gigantarrangement som går over en uke og samler delegater fra hele verden. I Paris var det samlet nesten 1500 deltakere fra 71 nasjonalkomiteer. I Council, som er IECs høyeste organ, var 59 medlemsland (av 68) representert gjennom til sammen 150 delegater. I tillegg møtte 12 affilierte medlemmer som observatører i Council. Foruten møter i Council (C), Council Board (CB), Standardization Management Board (SMB) og Conformity Assessment Board (CAB), var det møter i 42 tekniske komiteer (TC/SC) og 79 arbeids- og vedlikeholdsgrupper (WG/MT). Av økonomiske grunner ble de tekniske møtene arrangert på ulike steder i Paris, hos bedrifter eller organisasjoner hadde påtatt seg hele arrangementet. Dette ble billigere for UTE, men ikke så godt mottatt blant de tekniske delegatene. De norske representantene i Council var Trond Sollie, NEK Head of Delegation (HoD) og Tore Trondvold, NEK National Secretary, for anledningen avbildet sammen med Sergey Pugachev, HoD for den russiske delegasjonen

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38

I N N H O L D. Side Styrets redegjørelse 2. Teknisk arbeid i sekretariatet 9. Bedrifter og institusjoner med NEK-medlemmer 38 I N N H O L D Side Styrets redegjørelse 2 Administrasjon 5 Styrets årsberetning 6 Budsjett og resultat, grafisk 8 Teknisk arbeid i sekretariatet 9 Reelle utgifter NEK, grafisk 11 Årsrapport CENELEC 12

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

På E6 går det så det suser - og det er vi glade for

På E6 går det så det suser - og det er vi glade for INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN nr 1/2009 393 - corneli.no På E6 går det så det suser - og det er vi glade for Mesta har valgt kvalitet, driftssikkerhet og levetid på kritiske komponenter til Eide-tunnelen

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Ingen er for store - ingen er for små

Ingen er for store - ingen er for små INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN nr 2/2009 393 - corneli.no Ingen er for store - ingen er for små -bare de er prosjekter Otera er uten tvil landets sterkeste og mest erfarne installatører i vei,

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP NKS NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 2 INNHOLD side Årsberetningen :... 3 Regnskap:... 9 Budsjettforslag 2006 18 Rapporter fra internasjonal virksomhet:.. 19 Avdelingenes årsrapporter

Detaljer

Nr. 3 november/desember 2012, 32.årgang ISSN 0802-5509. Informasjon fra Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Nr. 3 november/desember 2012, 32.årgang ISSN 0802-5509. Informasjon fra Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving Nr. 3 november/desember 2012, 32.årgang ISSN 0802-5509 Informasjon fra Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving NDT Informasjon nr. 2 2012 1 2 INNHOLD Leder... 4 NDT-FORENINGENS MEDLEMSBLAD November/Desember

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1 Dataforeningens landsmøte 2015 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste 3 1.1. Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer