SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet KOMMUNEPLANENS AREALDEL HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet KOMMUNEPLANENS AREALDEL HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til Kommuneplanens arealdel , datert legges ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden jf. plan- og bygningsloven ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAMMENDRAG: Kommuneplanens arealdel er en konkretisering av og ett av flere virkemidler for å realisere kommuneplanens samfunnsdels mål og strategier for langsiktig arealdisponering. Hovedgrepet i planen er å tilrettelegge for vekst og samtidig sikre kvaliteter og særpreg som har betydning for innbyggeres trivsel og stedets utvikling og attraktivitet. I tillegg tilpasses arealdelens plankart og bestemmelser ny planlov. Planforslaget ble første gang vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn av formannskapet , med høringsperiode fra 26.mars til 8.mai Planforslaget er justert og rettet i tråd med innspill fra høringen og foreløpige uttalelser fra regionale og statlige myndigheter. Planforslaget inkludert konsekvensutredningene er revidert. I saken skal det tas stilling til om planforslaget kan legges ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Jf. plan- og bygningsloven skal planforslaget legges ut i minst 6 uker. Jf. Planportal for Vestfold forlenges fristen med 3 uker grunnet sommerferie. Planforslaget består i tilegg til saksfremlegget av dokumentene planbeskrivelse (vedlegg 1), planbestemmelser og retningslinjer (vedlegg 2) samt plankart (vedlegg 3).

2 Konsekvensutredning av de enkelte områdene er lagt som vedlegg 4 og overordnet konsekvensutredning er lagt som vedlegg 5 til saken. HANDLINGSROM: Kommuneplanens arealdel bygger på følgende beslutningsgrunnlag; Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer Beskrivelsen ble utarbeidet til planstrategien i Svelvik kommune i Beskrivelsen gir et bilde av Svelvik kommunes utfordringer, både for kommunen som samfunn og som organisasjon. Beskrivelsen gir informasjon om kommunen og tar blant annet for seg Svelvik sin plass i regionen, befolkningsutvikling, kommunikasjonsårer og næringsliv- og arbeidsmarked. Dette er lagt til grunn i arbeid med kommuneplanens arealdel. Stedsanalyse for Svelvik kommune 2011 Stedsanalysen for Svelvik inngikk som del av kunnskapsgrunnlaget for Svelviks kommunes arbeid med rullering av kommuneplanen samfunnsdel. Stedsanalysen kartlegger og analyserer viktige aspekter ved situasjonen per 2011 og utreder mulige strategier for videre utvikling. Stedsanalysen fungerer i tillegg som verktøy i kommunens utviklingsarbeid og som grunnlag for kommuneplanens arealdel. utbygging i Svelvik kommune 2012 Rapporten utbygging i Svelvik kommune ble utarbeidet i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel, for å avklare arealer som var lagt inn i gjeldende arealdel men som ikke var blitt realisert. Kommunens planstrategi (kommunestyresak 74/11) Mye av arealdelen kan videreføres, men det vil være vesentlig å få en god sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen, og dermed tilpasse arealdelen på bakgrunn av målene i samfunnsdelen. Det innebærer at arealdelen trenger en delvis revidering Planprogram for kommuneplan (kommunestyresak 26/12) Arealdelen lages i etterkant av samfunnsdelen, slik at prioriteringene i samfunnsdelen gjenspeiles i de valgene som gjøres i arealdelen. Resultatet av samfunnsdelen vil ha konsekvens for hva som blir temaer i arealdelen. Det betyr at det vil vurderes, etter at samfunnsdelen er vedtatt, hvilke endringer dette vil medføre i forhold til gjeldene arealplan. I tillegg vil bestemmelser og kart oppdateres i hht ny lov (pbl) og det vil bli gjort: Vurdering av bestående eller nye boligområder Vurdering av bestående eller nye næringsområder Vurdering av bestående eller nye arealer til offentlige områder Kommuneplanens samfunnsdel (kommunestyresak 68/12) Kommuneplanen peker ut fire satsingsområder. Kommuneplanens arealdel skal bidra til måloppnåelse for satsingsområdene og inngår i strategiene: Vekst og utvikling Klima og miljø Levekår

3 Kommuneorganisasjon Samfunnssikkerhet og beredskap (ROS) (vedtatt 2009): Kommuneplanens arealdel bygger på Svelvik kommunes overordnede ROS analyse fra Her nevnes ROS aktuelle temaer som dambrudd, akutt forurensning, brann i byggeområder, skogbrann, trafikksikkerhet, elektrisitetsforsyning, tele- og datasamband og leirras med flom. Nye utbyggingsområder ligger ikke innenfor områder med kjent fare for ras, flom og erosjon eller andre forhold som vil ha betydning for samfunnssikkerheten. Der det er registrert aktsomhet for ras, flom og erosjon er nevnte tema utredet. Administrasjonen ønsker bistand fra og har vært i kontakt med NVE. Svelvik kommune står ikke på NVEs prioriteringsliste for skredkartlegging per i dag. Prioriteringene til NVE bygger på en kartleggingsplan fra 2011, der kommunene ble bedt om innspill. Administrasjonen vil sende forespørsel igjen og be om å bli vurdert på nytt. Inntil videre vil det, i forbindelse med alle nye planer, settes krav til konsekvensutredning knyttet til blant annet risiko for jord- og leirras. Vurderinger er gjort ut fra den kunnskapen som er tilgjengelig. For nye områder i kommuneplanen anses dette foreløpig som tilstrekkelig. Når disse nye områdene skal reguleres må det vurderes om det er behov for ytterligere risikoanalyser. Det er lagt inn bestemmelser under pkt. 3.1 Rekkefølgekrav til bestemmelsene at det må gjøres en vurdering av risiko og sårbarhet med utgangspunkt i Svelvik kommunes risiko og sårbarhetsanalyse. Kravet om ytterligere risikoanalyser kan også bli satt ved regulering og bygging på områder som er godkjent i tidligere kommuneplaner eller reguleringsplaner. ROS-analysen er under oppdatering. Arbeidsprogram for kommuneplanens arealdel (kommunestyresak 04/13) Arbeid som skal gjennomføres i fbm utarbeiding av planforslag: utvikling i tettstedene Nesbygda, sentrum og Berger Kart rettes opp i tråd med nye føringer og regler Bestemmelser rettes opp slik at de blir hensiktsmessige i forhold til ønsket utvikling Aktiviteter i høringsperioden: temamøte, gjestebud og planforum Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Planen gir føringer for samordnet regional utvikling i Vestfold, og dermed føringer for kommunens arealdisponering. Planforslaget forhold til RPBA er beskrevet/begrunnet både i saksframlegget og planbeskrivelsen. Plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel skal utformes og gjennomføres i tråd med plan- og bygningslovens kapittel 11. Rettsvirkning av kommuneplanen er forankret i plan- og bygningsloven 11-6 og skal vise hovedmål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Behandling av høringsuttalelser Kommunen mottok 30 høringsuttalelser til planforslaget etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 26/3 8/ I tillegg inngår gjestebudene i en felles høringsuttalelse og oppsummering fra de tre temamøtene er lagt inn som hver sin høringsuttalelse. Til sammen blir dette 34 høringsuttalelser. Oppsummering og behandling av disse ligger som vedlegg 6. De enkelte innspillene ligger som vedlegg 7 til saken.

4 Svelvik kommune mottok foreløpige interne arbeidsdokumenter fra Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Statens Vegvesen. Regionale og statlige myndigheter kommer med den offisielle høringsuttalelsen i forbindelse med 2. gangs høring og offentlig ettersyn. I høringsperioden ble det avholdt møte med regionale og statlige myndigheter. Det ble i tillegg holdt temamøte med kommunestyret. Det ble arrangert ett åpent informasjonsmøte og tre temamøter: Informasjonsmøte om innholdet i planforslaget til kommuneplanens arealdel Temamøte om vekst og vern vil planen bidra til ønsket vekst? Temamøte om sentrum vil planen bidra til ønsket sentrumsutvikling? Allmøte om Syvertsvollen. Det ble også avholdt 8 gjestebud i alle kommunens tettsteder. Totalt deltok 47 innbyggere, hvorav 29 var kvinner og 18 menn. Beslutningsgrunnlaget det vises til er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under fanen Kommuneplanen https://www.svelvik.kommune.no/no/globalmeny/politikk/kommuneplan/ Etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn og som en del av forberedelsene til 2. gangs høring og offentlig ettersyn har administrasjonen hatt flere møter med regionale og statlige myndigheter samt holdt arbeidsseminar for kommunestyret for å forankre og få nye innspill til planforslaget. SAKSOPPLYSNINGER: OM AREALDELEN Jf ny planlov skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Dette kan stimulere til hyppigere revidering og bidra til at arealdelen blir mer dynamisk og tilpasset kommunens behov. Detaljeringsgraden og bestemmelsene som fastsettes har betydning for hva kommunen kan styre i senere enkeltsaker, og eventuelt ha betydning for hvor lang tid avklaring av byggeog plansaker vil ta. Det er blant annet derfor grunn til å vurdere nøye hva som kan eller må tas i senere faser ved at det settes krav om reguleringsplan. Plankravet er i hovedsak gjeldende for alle nye større tiltak, men i denne revideringen er det lagt inn forslag til å åpne for en lempeligere behandling av mindre byggeprosjekter. Planforslaget består i tilegg til saksfremlegget av: HEFTE 1: PLANBESKRIVELSE (vedlegg 1) Planbeskrivelsen beskriver Svelvik kommunes arealpolitikk. Planbeskrivelsen inneholder både spesifikke og generelle vurderinger av utviklingsmålene sett i relasjon til de foreslåtte bestemmelser og retningslinjer. Planbeskrivelsen er samlet sett en redegjørelse for hva planen vil bety for berørte parter, interesser og hensyn. Saksfremlegget inneholder også deler av planbeskrivelsen for å supplere dette dokumentet. Innhold i planbeskrivelsen:

5 Rammer og retningslinjer som gjelder for kommuneplanens arealdel Planprosess Beskrivelse av planens formål, innhold og virkninger. Beskrivelse av bakgrunn for valg av strategier Virkemidler hvordan kommunen og utbyggingsaktører kan samhandle. Handlingsprogram Forslag til nye områder og arealregnskap. HEFTE 2 PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (vedlegg 2). Planbestemmelsene er rettslig bindende og gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Retningslinjene er veiledende og beskriver hvordan kart og bestemmelser skal forstås og praktiseres. PLANKART (vedlegg 3) Plankartet er også bindende og gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven. er de juridiske KONSEKVENSUTREDNING Konsekvensutredningen (vedlegg 4) er en vurdering av hvilke konsekvenser de enkelte aktuelle innspillsområdene har for miljø og samfunn. I konsekvensutredningen er områder utredet enkeltvis. Overordnet konsekvensutredning (vedlegg 5) er en vurdering av de samlede virkningene av alle innspillsområdene som er konsekvensutredet. ENDRINGER Endringer i revideringen i forhold til gjeldende arealdel ( ) er: Utfyllende bestemmelser og retningslinjer er utarbeidet etter ny planlov. Plankart er oppgradert i henhold til ny planlov. I tilegg er plankartet digitalisert. Gjennom denne revideringen har utstrekningen av og grensene for arealformålene i den tidligere arealplanen blitt kvalitetssikret og en del justeringer og rettelser er foretatt. Alle reguleringsendringer som er foretatt siden 2002 er implementert i plankartet. Øvrige justeringer omfatter mindre karttekniske justeringer av eiendomsgrenser og formålsgrenser, samt enkelte rettelser av feil som har fulgt plankartet siden siste revidering i Arealer som var avsatt til fremtidig boligformål i arealdel som fortsatt ikke er realisert, er nå lagt inn som eksisterende boligformål. Arealer som er markert som nye i plankartet er de som er konsekvensutredet og nye i denne revideringen. Fremtidig veitrase fra Seterveien til fylkesvei 319 og fra Juve til fylkesvei 319 er fjernet. Nye områder for boligformål er lagt inn.

6 Nye områder for fritidsboligformål er lagt inn. Nytt område for industri/lager er lagt inn. Nytt område for fritids- og turistformål er lagt inn. Ingen nye områder til offentlig formål er lagt inn Følgende hensynssoner er lagt inn: Hensynssone kulturmiljø Berger og hensynssone vassdrag/ nedslagsfelt drikkevann. Byggeforbudsgrense mot sjø og 100 meters grense er lagt inn for alle byggeområder. Det er lagt inn bestemmelser og retningslinjer for fritidsbebyggelse. Kommunedelplan sentrum inngår som detaljering i arealdelen. Det er avklart en langsiktig utbyggingsgrense i Nesbygda og på Berger, som har vært avklaringsområder i RPBA. Endringer i revideringen etter 1. gang høring og offentlig ettersyn; Ny gjennomgang og vurdering av alle innspillsområder. Arealregnskap er revidert og presisert i henhold til RPBA og inngår som en del av planbeskrivelsen. Samfunnssikkerhet og beredskap (ROS) inngår mer tydelig i planen. Ebbestad skole, formålet er rettet opp til bolig. Er konsekvensutredet og lagt inn etter 1. gang høring og offentlig ettersyn: Innspillsområde 15-8 Berger Innspillsområde 23 Ådne/Grilstad Innspillsområde 29 Snippen Innspillsområde 35 Homansberget Camping Innspillsområde 44 Berger barnehage Innspillsområde 47 Syvertsvollen (nytt innspill jf. kommunestyrevedtak 7/14). Er lagt inn etter 1. gang høring og offentlig ettersyn Langsiktig utviklingsgrense. Områder hvor arealet er redusert etter 1. gang høring og offentlig ettersyn: Innspillsområde 4 Nøsterud Innspillsområde 13 Nordby Innspillsområde 7 Helgerud Innspillsområde 6 Stomperud. Er tatt ut etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn: Innspillsområde 22 Ebbestad Nord Innspillsområde 41 Småbåthavn Nesvangveien Innspillsområde 43 Kroksåsen småbåthavn Formålet hensynsone landbruk. Spredt næring i landbruk.

7 Det er ryddet i områdenavn/stedsnavn. Planbeskrivelsen: Lovens krav i forhold til en planbeskrivelse er ivaretatt. For å stimulere lokale grunneiere/aktører til boligutvikling er Svelvik kommune opptatt av å formidle kommunens politikk i et lett forståelig format jf. hefte 1 planbeskrivelse. Utfyllende opplysninger og konkretisering av enkelte forhold er også beskrevet i saksfremlegget. Det er presisert at fremtidsbilde 2027 er det samme som planens virkning. Bestemmelser og retningslinjer: Spesifisering av bestemmelser og retningslinjer. En del formuleringer som tidligere var bestemmelser er blitt retningslinjer. Flere justeringer og presiseringer i bestemmelsene og retningslinjene. Plankartet: Det kommer tydeligere frem hva som er nye arealer i forbindelse med arealplanrevideringen. Alle nye byggeområder er merket med områdenavn. Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune har fått oversikt alle detaljer som er rettet opp i kartet. Konsekvensutredningen (KU): Overordnet konsekvensvurdering er revidert. Konsekvensutredning av enkelt områder er revidert og enkelte utredningstemaer er tydeliggjort; som flom/skred, grunnforhold, barn og unge og nyere tids kulturminner. Konsekvensutredningen er lagt som vedlegg til saken (ikke Hefte 3 ) BEHANDLING AV AREALINNSPILL I forbindelse med planoppstart ble det åpnet for arealinnspill for områder innenfor forslag til langsiktig utviklingsgrense i RPBA. Totalt kom det inn 46 arealinnspill, i tillegg er det lagt til ett på bakgrunn av kommunestyrevedtak 7/14. Etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn er det valgt på å gjøre en ny vurdering av arealinnspillene. Områder som er konsekvensutredet og som er tatt inn i plankartet fremkommer i planbeskrivelsen. Ny samlet oversikt over alle innspill, hvordan de er behandlet og hvilke som er konsekvensutredet: Innspills G.nr/br.nr. og Gjeldende Innspill Ca Vurdering nummer Grunneier/ formål daa (etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn) forslagsstiller 1 37/6 Kjell Ø. LNF 34 Konsekvensutredet Larsen 2 37/9 Odd Helge Hansen 3 37/7 Dagfinn Støa Innspillsområde: Klemetsbråten/Tørkopbekken og LNF 2 Konsekvensutredet Innspillsområde: 2 Sagkleiva. Pga områdets størrelse og samarbeid med Nøsterud, inngår det i konsekvensutredningen av innspillsområde 4A Nøsterud Offentlig formål barnehage 3 Er ferdig regulert 4 37/3 Marianne 4A: LNF 107 Konsekvensutredet

8 og Øystein Lauritzen 5 35/8 Fred Nygård 6 35/1 Svein Johnsrud 7 35/7 og 36/4 Nils Petter Grepperud 8 35/2 Bergjot Hjelmtvedt, Erik Hjelmtvedt, Gro Jelstad 4B: LNF 4C: LNF Innspillsområde: 4A Nøsterud 4B Nøsterud 4C Nøsterud Konsekvensutredet Innspillsområde: Grønli LNF LNF 52 Konsekvensutredet Innspillsområde: Stomperud LNF 99 Konsekvensutredet Innspillsområde: Helgerud Friområde, bolig, offentlig formål Arealinnspillet inneholder ønske om å reversere formål for deler av eiendommen, som ble endret fra bolig til friområde ved forrige arealplanrullering, i /3 Hans Magnus Cappelen 10 34/24 Steinar Sannes og friområde Deler av området vil ses i sammenheng med innspillsnummer 47 Syvertsvollen. 16 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommuneplan 2 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommuneplan 13 13A + 13B: 32/4 Sverre Erik Bjørløw 13C: 32/1 Sverre Erik Bjørløw 14 30/55 Sagbukta Terasse 15 1/1 Anne Ma Jebsen Holm 5 Arealet ligger i 100-metersgrense og i LNF-område. Imøtekommes ikke i denne planperioden Konsekvensutredet Innspillsområde: 13A Nordby A 13B Nordby B 13C Nordby C 3 Er ferdig regulert LNF og bolig 79 Konsekvensutredet (etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn) /37 Jonny Eriksen 17 18/109 Inge Hovland 18 40/6,40,115 Kirsten Mogensen, Bjørn Fensholt 19 14/7 Anders Surlien 20 5/13 Agnes Helene Bech, Ingrid Pettersen 21 14/2,3,4,7 Anders Surlien Offentlig formål Innspillet består av 8 større og mindre arealer innenfor avklaringsområdet for Berger; 15-1 og 15-2 Berger 15-3 Berger 15-4 Berger 15-5 Berger 15-6 Berger 15-7Berger 15-8 Berger 1 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommunedelplan for sentrum, hvor formålene vil videreføres i planforslaget. 10 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommuneplan 20 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommuneplan Friområde i kom.delplan 11 Trukket 12 32/6 Tor Løbakk LNF og fritidsbebyggelse 13A: LNF 13B: LNF 13C: LNF 1 Friområdet er atkomst til strandsonen og kyststien Imøtekommes ikke. Fritids- 5 Området ligger i 100-meters byggeforbudssone. bebygg- Imøtekommes ikke. else LNF 27 Området ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense i RPBA og på høybonitets jordbruksområde (fruktavl). Utvikling av sentrum skal skje i

9 22 21/2 Sivert H. Eide 23 7/10Christin og Pål Prøis LNF Frank Eastwood Friområde Småbåth avn 25 39/51,52 Ole Lauritz Berg, Mirano Eiendom 26 17/18 Thorgeir Hellum 27 12/13 Ivar Pettersen transformasjonsområder og ved fortetting i eksisterende boligområder. Imøtekommes ikke i denne planperioden. Konsekvensutredet Innspillsområde: Ebbestad Nord Kommunen har valgt å konsekvensutrede deler av opprinnelig innspill. Imøtekommes ikke i denne planperioden. LNF Lager 35 Konsekvensutredet (etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn) Innspillsområde: Ådne/Grilstad og næring i kommunedelplan Allmennyttig formål Camping/ Fritidssenter og næring 28 Trukket 29 3/4 Grethe Syvertsen 30 24/2 Ivar A. Jensen 31 1/2 Knut Finsand 32 21/1 May Britt og Rolf Nelson 33 34/31 Torill Synnøve Vestli, Reidun Balsnæs 34 21/194 Sparebanken Øst 35 13/1 Bente Stensland 36 34/114 Åsmund Thorkildsen m.fl /1, 29/1, 28/2, 29/2, 34/1, 35/1, 36/3 Kjetil Dalheim (SJFF), Sverre Området ligger i 100-meters byggeforbudsgrense. Berger er lagt inn som hensynsone med bevaring av både natur- og bygningsmiljø, og regnes som sårbart både på land og i sjø. Imøtekommes ikke. 1,5 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommunedelplan for sentrum, hvor formålene vil videreføres i planforslaget. 3 Konsekvensutredet Innspillsområde: Bondetomta Åpner for 10 Svelvik kommune setter pris på mulighetene det formål åpnes for i arealinnspillet. Denne revideringen har som hatt hovedfokus på boligutvikling og innspillet er kommun derfor ikke imøtekommet. en har behov for Allmennyttig 6 Konsekvensutredet (etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn). Innspillsområde: Snippen LNF, bolig, offentlig formål og steinbrudd og Næring 568 Området ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense. Mindre del av området som grenser til Ebbestad skole omdisponeres fra fremtidig offentlig formål til bolig (ca. 5 daa) Konsekvensutredning av dette inngår i konsekvensutredningen av innspillsområde 42 Ebbestad skole Imøtekommes delvis i denne planperioden LNF 7 Svelvik kommune er grunneier og ønsker ikke å utvikle området. Imøtekommes ikke. 32A: LNF 32B: LNF og friområde 20 7 Konsekvensutredet Innspillsområde: 32ABrentåsen 32B Sverstad 1,8 Arealformål er allerede avklart i gjeldende kommuneplan og LNF 196 Del av innspillet er allerede avklart i gjeldende kommuneplan. Det øvrige området (ca. 172 daa) ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense. Imøtekommes ikke i denne planperioden Offentlig formål skole LNF Fritidsog turistform ål 8 Konsekvensutredet (etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn) Innspillsområde: Homansberget Camping 2 Området grenser inn til Tangen skole. Uavklart i forhold til fremtidig bruk. Imøtekommes ikke i denne planperioden. Skytterba ne Dagens skytterbane plassert nær Juve grustak. Avklart adkomst og i LNF-område uten konflikt. De to alternative forslagene er i konflikt med naturmiljøer og landskapsvern. Imøtekommes ikke i denne planperioden.

10 Henricks (SSS) 38 Trukket 39 33/1 Knut Amund Surlien og LNF 74 Konsekvensutredet til formål fritidsbebyggelse Innspillsområde: Havnevik Nord 40 33/3 Torgeir Elton 41 6/9 Anette Eknæs 42 21/451,443 og del av 24/2 Svelvik kommune 43 33/37 Terje Jakobsen 44 1/255 Svelvik kommune LNF Småbåthavn Offentlig formål skole Offentlig badeplass Offentlig formål barnehage Fritidsbe byggelse Småbåthavn 45 Utgår 46 Utgår Området er spilt inn med foreslått boligformål. Svelvik kommune ønsket området vurdert til fritidsbebyggelse sett sammen med innspill Konsekvensutredet Innspillsområde: Havnevik Sør Området er spilt inn som kombinert bolig og fritidsbebyggelse. Området er vurdert til fritidsbebyggelse sett sammen med innspill Sjørelaterte temaer er ikke prioritert i denne planperioden (jf Arbeidsprogram for arealdelen, vedtatt av kommunestyret ) Imøtekommes ikke. 16 Konsekvensutredet Innspillsområde: Ebbestad skole Brygge 0,5 Sjørelaterte temaer er ikke prioritert i denne planperioden (jf Arbeidsprogram for arealdelen, vedtatt av kommunestyret ) Imøtekommes ikke. 8 Konsekvensutredet (etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn) Innspillsområde: Berger barnehage 47 34/110 og del av 35/2 Svelvik kommune LNF, formål / Næring/ Forr. 11 Konsekvensutredet (nytt innspill, jf kommunestyresak 7/14) Innspillsområde: Syvertsvollen PLANENS FORHOLD TIL RPBA Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold er en viktig samordnende og langsiktig plan for arealpolitikken i Vestfold. Den skal forenkle og styrke samarbeidet om arealplanleggingen, fremme bærekraft og forvalte nasjonale, regionale og lokale verdier knyttet til arealene. Det er spesielt to forhold med planforslaget som Rådmannen ønsker å gjøre Kommunestyret særlig oppmerksomme på; Langsiktig utviklingsgrense og område B06 Nordby A, B og C. Arealregnskap, stor boligreserve Langsiktig utviklingsgrense og området B06 Nordby A, B og C: Vestfold fylkeskommunes veileder, RPBA i praksis en veileder for saksbehandleren er en kort og presis veiledning til kommunenes saksbehandlere. Veilederen tar også opp tidspunkt for endring av langsiktig utviklingsgrense. Endringer skal skje gjennom kommuneplanleggingen. Svelvik kommune ønsker endring av langsiktig utviklingsgrense i Nesbygda slik at også Nordby ligger innenfor grensen. Et av de viktigste virkemidlene for å få til kommunens

11 hovedmål, en bærekraftig vekst i Svelvik, er tilrettelegging for boliger. Nærheten til Drammen sentrum gjør Nesbygda spesielt egnet. Utkast til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk ble behandlet av kommunestyret i Svelvik to ganger, 7. mai og 3. desember Ved den siste behandlingen hadde kommunestyret to vesentlige innvendinger. En av disse gjaldt Nesbygda. Innvendingen ble formulert slik: Vi er enige i arealbehovet, men ønsker at utbyggingsgrensen utvides til å gjelde områdene som ble foreslått før konsekvensutredningen. Områdene pekes ut lokalt som del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. RPBA ble vedtatt i juni 2013 uten at de vesentlige innvendingene var tatt til følge. Svelvik kommune var ikke klar over at vi selv måtte vurdere om innvendingene var imøtekommet. Svelvik kommune har ikke akseptert RPBAs langsiktige utviklingsgrense. Vedtakene i Drammen bystyre og Svelvik kommunestyre om å gå sammen i en ny kommune, øker usikkerheten til befolkningsframskrivingene. Disse utgjør selve grunnlaget for beregninger av behov for boliger og areal. Og som igjen har gitt den langsiktige utviklingsgrensen. For å få til ønsket vekst er det i bestemmelsene/retningslinjene til kommuneplanen tatt inn krav om felles planlegging hvor arealbruken samordnes og rekkefølge foreslås. Reguleringsplanene utvikles i tråd med denne rekkefølgen. Det gir både kommunen og regionale myndigheter løpende kontroll på hvor store områder som tilrettelegges for bolig mm. Utbyggingsavtaler vil også bidra til en god og forutsigbar utvikling. For en helhetlig utvikling av området B06 Nordby A, B og C ber Svelvik kommune regionale og statlige myndigheter om tilbakemelding på hvilke to alternative strategier som foretrekkes; Svelvik kommune stille krav om at grunneierne utarbeider en felles reguleringsplan for området. Jordbruksareal som grenser til boligområdene kan med fordel ses i sammenheng, ved at det for eksempel tilrettelegges for boliger med andelslandbruk. Svelvik kommune stiller krav om utarbeidelse av områdeplan for Nordby der Svelvik kommune utarbeider planprogram for området. Behov for arealreserver Svelvik kommune i flere år hatt en meget lav befolkningsvekst sammenliknet med nabokommunene, samtidig som kommunen har hatt tilgjengelige arealer for boligutvikling. Dette gir en usikkerhet i fht om tilgjengelige arealer nødvendigvis gir ønsket befolkningsvekst. Det er et klart ønske om at den nye arealdelen skal bidra til å sette kommunen i en ny posisjon for befolkningsvekst gjennom utvikling av boligområder. For å få til ønsket vekst er det behov for å ha avklarte arealer i kommuneplanens arealdel, og Svelvik kommune trenger en bredde i virkemidler. I tilegg til at kommunen vil være en sterk samarbeidspartner i forhold til boligutviklere, tror vi det vil være av stor betydning å ha nok tilgjengelige arealer hos forskjellige grunneiere. Derfor er urealiserte arealer fra forrige revidering ikke tatt ut av planen, i tillegg er det lagt til nye områder. Samlet utgjør dette mye større areal enn forventet befolkningsutvikling skulle tilsi, men det gir også kommunen flere aktører og med det flere muligheter for gjennomføring/realisering.

12 Arealpresset i Osloregionen er stort. Svelvik kommune vurderer derfor at det er viktig å ha en stor og robust arealreserve. Usikkerheten knyttet til befolkningsframskrivningen gir stor usikkerhet knyttet til beregningene RPBA har lagt til grunn for langsiktig utviklingsgrense i Svelvik. For å kunne foreta en hensiktsmessig og bærekraftig planlegging i Svelvik er det derfor nødvendig å se på større arealer i kommuneplansammenheng enn det som legges til grunn i RPBA. I forbindelse med kommuneplanarbeidet har Svelvik kommune arbeidet aktivt sammen med grunneiere og eiendomsutviklere for å se hvordan en best kan legge til rette for ønsket arealutvikling. For områder som ligger nær hverandre er det satt krav om at det utarbeides en samordnet plan. VIDERE PLANPROSESS 2. gangs høring og offentlig ettersyn Formannskap 1/6 Ny høring og offentlig ettersyn 3/6-5/8 2.gangs / endelig behandling Formannskap 24/8 Kommunestyret 7/9 I høringsperioden blir det tilrettelagt for: Høringsmøte med statlige og regionale myndigheter Åpent informasjonsmøte Gjestebud (annonseres i Svelviksposten + enkelte målgrupper kontaktes direkte) ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Kommunens arealdel vil først få økonomiske konsekvenser når tiltak fra handlingsprogrammet årlig innarbeides i kommunens handlingsdel og budsjett. BARN OG UNGE: I konsekvensutredningen er barn og unges interesser vurdert i de enkelte innspillsområdene. I det videre arbeidet med planer/byggesaker ivaretas barn og unge interesser gjennom årlig gjennomføring av Barnetråkk og ved at barn og unge interesser skal vurderes i alle saker til politisk behandling. Ungdommens kommunestyre vil i tilegg få aktuelle saker til behandling. VURDERINGER: Planforslaget til kommuneplanens arealdel er basert på vedtatt planprogram og lagt frem som tydelig oppfølging av samfunnsdelen. Planen skal gi kommunens politikere et grunnlag for å ivareta de kommunale interesser i et regionalt perspektiv. Et sentralt mål for planarbeidet har vært å gi forutsigbarhet og sikre grunneiere, prosjektutviklere og andre best mulige betingelser for gjennomføring. Dette er grunnen til at spesielt planbeskrivelsen er kort og lettlest.

13 Rådmannen vil takke Kommunestyret for tett og god dialog underveis i planarbeidet. Dette vurderes å i seg selv ha bidratt til et bedre planforslag. Den politiske forankringen vurderes også å styrke planens gjennomføringskraft. Rådmannen vil også takke regionale og statlige myndigheter for samarbeidet. Rådmannen vil gjøre Kommunestyret særlig oppmerksom på to forhold i planforslaget; Område B06 Nordby A, B og C Arealregnskap Stor boligreserve Forholdene er beskrevet/begrunnet både i saksframlegg og planbeskrivelse. Mht område Nordby: Rådmannen vurderer området som meget attraktivt for framtidig boligutvikling til tross for identifiserte planutfordringer. Rådmannen vurderer at langsiktig utviklingsgrense bør inkludere Nordby for å bygge opp under eksisterende senterstruktur og kollektivakser i området Nesbygda. Valgte strategier for by- og sentrumsutvikling i Drammen kommune støtter og forsterker denne strategien. Mht Arealregnskapet: Arealpresset i Osloregionen er stort og at behovet for rimelige boliger for unge i etableringsfasen er økende. Rådmannen vurderer derfor at det er viktig at Svelvik kommune har en stor og robust arealreserve. RPBA forutsetter å regulere antall boenheter for perioden så vel som lokalisering. Rådmannen vurderer at bo-kvalitetene for foreslåtte boligområder i planforslaget er så høy at det vil være uheldig og begrensende for den regionale utviklingen om disse områdene ikke stilles til disposisjon. Dette synet forsterket av at dette er områder som ikke medfører press på dyrket mark, kulturmiljø eller andre verneinteresser; en mangelvare i Vestfold og sentrale deler av Buskerud. Når foreslåtte områder i tillegg kan ha høy utnyttelse og ligger tilknyttet eksisterende senterstruktur og kollektivnett, vurderer rådmannen disse hensynene som mer tungtveiende enn regionale myndigheters ønske om å regulere vekst-takten. Etter rådmannens vurderinger bør Svelvik kommune kunne ta en større del av behovet for nye boliger i regionen, enn det det er lagt opp til i RPBA. Kommunen har en godt utbygd infrastruktur mht skoler og barnehager, med gode muligheter for fleksibel utnyttelse og utvidelse mht økende kapasitet. Rådmannen foreslår at neste rullering av kommuneplanens arealdel har til hovedhensikt å fjerne de utbyggingsområder som det over tid ikke har vært tatt initiativ til å utvikle, med hensyn til ønskede boligprosjekter. Rådmann ønsker også å gjøre kommunestyret spesielt oppmerksom på enkelte områder som i konsekvensutredningen er anbefalt som boligområde, men som Svelvik kommune ikke har tatt med i plankartet. Dette gjelder: Innspillsnummer 15-6 Berger Innspillsnummer 22 Ebbestad nord Innspillnummer 15-6 Berger: Begrunnelse: Valg av områder for boligutvikling lagt inn i kartet er foretatt blant annet på bakgrunn av sannsynligheten for realisering. Dette området vil kreve større investeringer i teknisk infrastruktur og sannsynligheten for realisering vil være usikker før området evt kan ses i sammenheng med større utbygging i området. Da den totale tilgangen på boligområder anses å være tilstrekkelig i denne planrevideringen, vil området derfor ikke foreslås tatt inn i planen. Innspillsnummer 22 Ebbestad nord:

14 Begrunnelse: I fbm med oppstart av planarbeid for området ble det varslet innsigelse i fht omdisponering av matjord til boligbebyggelse. Da den totale tilgangen på boligområder anses å være tilstrekkelig i denne planperioden, vil området derfor ikke foreslås tatt inn i planen. I planen er områder som er sannsynlige i fht realisering valgt ut. Hvis det derimot viser seg, innen neste hovedrullering, at boligbyggingen kommer i gang og områder realiseres, vurderer rådmannen at hovedhensikten med neste rullering vil være å ta områder ut av planen og halvere arealreserven. Konsekvensvurderingen av helheten i planen viser at planen bidrar positivt til å oppnå de nasjonale og regionale målene som er satt for en bærekraftig arealutvikling. Det beslaglegges noe dyrka mark for å sikre tilgang på byggeområder for boliger nord i kommunen. Øvrig dyrka mark er gitt et strengere vern enn tidligere. De områdene som er lagt ut til byggeformål styrker dagens utbyggingsmønster. Rådmannen foreslår arealdelen av kommuneplanen lagt ut til ny høring slik at de forslag til endringer og avklaringer som er innarbeidet i planforslaget kan bli vurdert på nytt før endelig vedtak av planen. Vedlegg: 1. Hefte 1 Planbeskrivelse 2. Hefte 2 Bestemmelser og retningslinjer 3. Plankart 4. Konsekvensutredning av enkeltområder 5. Overordnet konsekvensutredning 6. Oppsummering av høringsuttalelsene etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn. 7. Høringsuttalelser etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn... Sett inn saksutredningen over denne linja

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Lokal og regional utvikling

Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Lokal og regional utvikling - Svelvik kommune Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Vedlegg - 13 Statens vegvesen, 2015 Rådmannen Rådmannsfunksjonen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune Arkivsak-dok. 201202442-14 Arkivkode 140/--- Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 26.10.2011) 30.10.2012 Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland

Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland Det regionale nivå som veileder, medspiller og kontrollør av kommunenes arbeid med KU Utfordringer sett fra fylkesmannen. Christine Haver Plankoordinator Fylkesmannen i Rogaland Sammenheng mellom formål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum Prosjektplan Sigdal kommune Februar 2017 Innhold 1. Innledning og formål med prosjektplanen... 3 2. Geografisk avgrensning... 3 3. Grunnlag

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1551-35 KOMMUNEDELPLAN HJELLUM - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 192/12 FORMANNSKAPET 02.05.2012 3/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementets arbeid med bedre veiledning for planlegging i kystnære sjøområder - planveilederen Bergen 19. januar 2016 Fiskeridirektoratets planforum 6. september

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Saksframlegg Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Arkivsak.: 13/35917 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar Grønn strek for en trygg fremtid Kommuneplanmelding

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 28/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 28/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/218-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 28/14 08.05.2014 Reguleringsplan for Kopperå

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Skudeneshavn 19.02.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023, Skudeneshavn

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer