Årsrapport VRI Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. VRI Vestfold"

Transkript

1 Innhold 1 Året Hovedresultater av VRI i Hovedresultater i samhandlingsprosjektet Hovedresultater av forskningsprosjektet(/ne) Sentrale aktiviteter og andre resultater av VRI i Arbeid innenfor innsatsområdene Driftsrelaterte aktiviteter i den regionale VRI-satsingen i Læring og kommunikasjon i den regionale VRI- satsingen i Nasjonalt samarbeid i den regionale VRI-satsingen i Internasjonalt samarbeid i den regionale VRI-satsingen i Kjønnsbalanse i den regionale VRI-satsingen Økonomi- og prosjektomfang Nøkkeltall, Enkeltbedrifter Bedriftsnettverk Forprosjekter Søknader Kommentarer Intern del Status og utfordringer framover Eventuelle tilbakemeldinger til Forskningsrådet... 24

2 Årsrapport 2012 VRI Vestfold 1 Året 2012 Samhandlingsprosjektet Innledning Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har 5 satsninger; elektronikk/mikroteknologi, vannrensing, energi og maritim engineering, mat og andre næringer og maritimt kompetansesenter Oslofjord (opprettet i september 2012). Fokus i VRI Vestfold høst 2012 har vært å gjennomføre planlagte aktiviteter for å knytte bedrifter, FoUinstitusjoner og studenter tettere sammen. Ledergruppen deltok i en internasjonal innovasjonskonferanse i Porto RIP2012. Det er her gitt en oversikt over aktivitetene i VRI Vestfold s delprosjekter for 2012 og en kort oppsummering av veien videre i Til slutt i dokumentet en liste over bedrifter i våre klynger. A Mikroteknologi/elektronikk har gjennomført følgende aktiviteter 2012: Tenketank 12. oktober kobler dyktige forskere og høyteknologiske bedrifter for å utvikle gode forprosjektidéer med globale muligheter. 10 spennende ideer ble presentert for en forsamling på 28 fagpersoner. Det kom inn 5 søknader til FoU-forprosjekter. Tech Night 17. oktober temakveld på Campus Bakkenteigen- koblet dyktige studenter til høyteknologiske bedrifter med fokus på norsk innovasjon med globale muligheter. Over 200 personer deltok på arrangementet, inkludert fylkesordføreren, bedriftsledere og studenter (bachelor, master og PhD). 12 bedrifter presenterte seg for studentene; bla Jotun, Kongsberg Gruppen, SensoNor, Aqua Unique, Krüger Kaldnes, DNV, Subsea Future, FMC Technologies, Techni og Vonano. Delprosjekt A arbeider med å bygge opp tettere relasjon til bedrifter, som nå teller 62 relatert til mikro, nano og elektronikk. Andre aktiviteter delprosjektleder har deltatt i er - fredagsmøter i regi av NCE MNT og IMST - søknadsskrivingskurs i regi av Oslofjordfond - kompetansekurs om EUs Forsknings- og innovasjonsprogrammer i regi av Vestfolds EU kontor, for å styrke kompetanse om både regional forskning og internasjonal forskning (EU). Oslofjordfondet har hatt utlysninger denne høsten. Av de 43 søknadene som er kommet inn, kom 13 søknader fra Vestfold. Og partnere fra Vestfold er involvert i 18 prosjekter totalt. Det ble skrevet totalt 23 studentoppgaver ved HiVe innen mikroteknologi og elektronikk; 6 bacheloroppgaver med bedriftspartnerne Sensonor, Midgard Historiske senter, Trilobite Microsystems AS, 2

3 Windduct as og Sintef; og 17 masteroppgaver. Masteroppgavene var knyttet til forskningsprosjekter ved HiVe gitt fra bedrifter og fond (Oslofjordfondet). VRI A finansierer 4 pågående FoU- forprosjekter, for bedriftene Vonano, Techni, MemsCap, Trilobite MicroSystems (sammen med VRI B) og Rotoboost. Alle planlegges avsluttet innen nyttår i Nye innvilgede FoU- forprosjekter 2012 er tildelt Aiwell, Windduct AS og Rotoboost Heat Pump as. B Vannrenseteknologi I februar deltok B Vannrenseteknologi på karriere dager i regi av HiVe. Vannrenseteknologi ble presentert med stand hvor det ble stilt mange spørsmål rundt selve vannrensingsteknologien. Samme måned ble det arrangert elevkveld i regi av Renate senteret og HiVE. Målgruppen var elever i ungdoms- og videregående skole. Bedriftsrepresentantene hadde stand, holdt en faglig fremføring og deltok i diskusjon med elever. Mars 2012 arrangerte VRI Vannrenseteknologi en mini workshop i SimSam, hvor representanter fra tre bedrifter deltok. Gjennom workshopen dukket det opp ideer og forslag som kan jobbes videre med i samarbeid med SimSam. I slutten av mai samlet bedriftene seg til generalforsamling og klyngemøte i Vannklyngen. 28 deltagere kunne høre på foredrag fra leder for «Program for leverandørutvikling» om mulighetene for nært samarbeid med offentlige kunder fra foredragsholder, om Akvakultur hos Krüger Kaldnes og foredrag om bruk av nanoteknologi innenfor vannbehandling. I juni deltok tre Vannklyngebedrifter i fagjuryen på HiVexpo, den tekniske messen der ingeniørstudentene på HiVe presenterer sine bachelorprosjekter. Representantene fra Vann og avløpsetaten i Vestfold VIV, NOKA AS og Trilobite Microsystems vurderte i underkant av 40 bachelorprosjekter. I september ble det gjennomført Tenketank for å initiere økt FoU samarbeid og bedriftsprosjekter (med over 40 deltagere fra bedrifter og forskere. Årets tenketank hadde fokus på utviklingsbehov fra krevende kunder, og hele fire krevende kunder presenterte sine utfordringer. Tenketanken ble også denne gang fasilitert av forskere fra VRI forskerprosjekt og delprosjektleder VRI Vann. Tenketanken inneholdt også et kurs om søknadsskriving. Delprosjektleder fulgte opp med veiledning i søknadsskriving. Det direkte resultat av tenketanken var 6 søknader om FoU-forprosjekt. Tech-night ble gjennomført 17. oktober og i seksjonen for VRI B presenterte representanter fra Krüger Kaldnes og Aqua Unique sine bedrifter og jobbmuligheter for studenter etter ferdig utdanning. Tre forprosjekter som har mottatt VRI midler ble gjennomført og rapportert innen 15. februar. Tre forprosjekter med overlapping mellom satsingsområdene A og B er godt i gang og det forventes avslutning innen juni (se rapport fra A satsingsområde). Nye innvilgede FoU-forprosjekter 2012 er tildelt Asplan Viak AS, Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS og Krüger Kaldnes AS. FoU-forprosjekter avsluttet høsten 2012 er kunngjort på VRI s hjemmeside Aktiviteter er, etter etablering av Vannklyngen, delt mellom Vannklyngens Arenaprosjekt og VRI. En del av aktivitetene for utvikling av klyngen er overført til Arenaprosjektet. En av aktivitetene som er under VRI, utarbeidelse av valgfag på HiVe, måtte legges på is da ressurser og budsjett ikke var tilstrekkelig for å gjennomføre aktiviteten. Det er tildelt mobilitetsstipend slik at dette kan gjennomføres i

4 C Energi og Maritim Engineering Fra kunde-leverandør seminar i oktober 2012 på Forskningsparken. Spørsmålet som ble stilt var «på hvilken måte kan kunde og leverandør samarbeide for å gjøre leverandørene i stand til å påta seg større delkontrakter?» Delprosjekt C bidrar til å støtte klyngen «Engineering Coast», som består av bedrifter innen olje/energirelatert engineering. Våren 2012 ble det gjort en større retningsendring i delprosjektet med økt fokus på kunderettede aktiviter. Det allerede etablerte grensesnittet mellom leverandør og kunde stimuleres med tanke på innovasjon og forbedring. En nøkkelkunde for flere av ECO-bedriftene er trukket inn (FMC), og er med i dialog og aktiviteter for å klargjøre forventninger og evalueringssystemer i forhold til forbedring og innovasjon i samspill mellom kunde og leverandører. Målsetningen er å spisse ECO som landets beste leverandørklynge i sektoren, og etablere «ECO supplier development program» i tett dialog med nøkkelkundene. D Mat og andre næringer Arbeidet foregår i nært samarbeid med Vestfoldmat BA som er en sammenslutning av lokalmatprodusenter og relaterte virksomheter i Vestfold. Etter en lang, dialogbasert prosess ble søknaden til Innovasjon Norges lokalmatprogram ferdigstilt og levert inn i slutten av april. I forbindelse med prosessen er det utviklet en ny strategi for nettverket, med vekt på videre profilering av det lokale særpreget ved vestfoldprodukter. Søknaden ble innvilget med kr i Vestfoldmat deltok for første gang på studentenes Tech Night på HiVE i oktober. Deltakelsen var lagt opp som et event rundt maten som ble servert på arrangementet. Den var basert på råvarer fra nettverkets medlemmer. To produsenter var til stede for å informere og svare på spørsmål om maten, produsentene og nettverket. I oktober ble det avholdt en læringsarena på Hive med tema regionalt forankret storytelling som grunnlag for merkevareoppbygging. Innleder var professor Lena Mossberg fra Handelshögskolan ved Gøteborgs Universitet, en av Nordens fremste eksperter på området. Opplegget var designet etter prinsippet for field configuring events, det vil si at arrangementer bygges opp med tanke på å skape flest mulig positive ringvirkninger. Derfor inngikk man et samarbeid med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Vestfold. Studenter herfra samlet inn informasjon til casene som ble brukt under seminaret. Studentene bruker også seminaret som grunnlag for eget arbeid, som så meldes tilbake til produsentene. 4

5 Arrangementet var godt besøkt og fikk god pressedekning både i lokale og nasjonale medier. VRI Vestfold 2012 Ett FoU-forprosjekt er innvilget til Stenersens Gartneri i Et tidligere igangsatt bedriftsprosjekt med VRI-støtte innen terroir er noe forsinket. Det er tatt et initiativ til å etablere et eget arbeidsteam for overnattings- og serveringssteder i Vestfoldmat. Nettverket har også innledet samtaler for et tettere samarbeid med hotell- og konferansenettverket The Conference Coast. E. Maritimt kompetansesenter Oslofjord (MKO) Fra workshop i SIMSAM, hvor fergeforbindelsen mellom Moss og Horten blir diskutert. VRI finansierer bruk av SIMSAM og den nødvendige fasilitering/tilrettelegging. MKO ble etablert som prosjekt med støtte av Nærings- og handelsdepartementet i 2009, som del av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» (2007). Målet i Stø Kurs er at Norge skal være verdensledende på maritim kunnskap og praktisk anvendelse av denne. Prosjektet har bidratt til at sentrale maritime aktører er samlet på campus Bakkenteigen i MKO som aktivitet i VRI (delprosjekt E) ble startet i september 2012, for å benytte VRIs virkemidler for å utvikle en samhandlingsmodell mellom aktørene i MKO. 5

6 De involverte pr 2012 er Kongsberg Maritime simulation and Training, Kongsberg NorControl, Kystverket, Norges Maritime utdanningssenter NMU, Vestfold Fylkeskommune, Horten Industripark HIP, Petroleum Geo-Services ASA (PGS), Fagskolen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold. Forskerprosjekt VRI Vestfold og Buskerud Publisering, fasilitering og datainnsamling: Prosjektet ligger langt foran målet om en publisert artikkel i året. I perioden er det publisert fire artikler i internasjonale journaler og en på forskning.no, og et kapittel i internasjonal bok. En artikkel fikk Best Paper Award på INBAM2012 og er nå invitert til special issue i Small Business Economics. Ved årsskiftet er fem artikler i review prosess i internasjonale journaler og åtte under arbeid. Spørreundersøkelsen til alle bedriftene i de tre klyngene prosjektet jobber med er gjennomført og dataene er nå under analyse. Det er gjennomført faslitiering og deltagende observasjon på tre SimSam workshoper i Arena Helseinnovasjon. Det er gjennomført fasilitering og deltagende observasjon på tre heldagsarrangementer i regi av samhandlingsprosjektet, tenketank i Vannklyngen (B) og mikroteknologi (A) og supplier-subsupplier seminar i Engineering Coast (C). To av arrangementene tok utgangspunkt i krevende kunders behov og leverandør-underleverandør problematikk. Internasjonalt: Forskerne har deltatt med til sammen seks papere og to prosjekter på tre internasjonale konferanser, FINT2012 i Milano, RIP2012 i Porto og Nordic Research Network on Trust i Gøteborg. Det er perioden gjennomført en workshop med internasjonale forskere. En av forskerne har reviewet tre artikler for internasjonale journaler. Tre av forskerne har innledet skrivesamarbeid med to professorer Jacobs University, Bremen. To av forskerne har i perioden vært gjesteforskere på utenlandske universitet, en på Jacobs University, Bremen, Tyskland og en på Scancor, Stanford University, USA. Administrativt/organisatorisk: Det er arrangert to skrive-/forskerseminar for hele forskergruppen der ti forskningsartikler ble presentert og diskutert. Kjernegruppen har hatt tre møter og et arbeidsseminar i perioden. Prosjektleder samarbeidet med NFR om å arrangere VRI samlingen i Porto og to av forskerne fasiliterte en del av samlingen. Kommunikasjon med brukere og formidling: Forskergruppen arrangerte seminar med praktikere og VRI organisasjonen i mars. Prosjektleder er samtalepartner for klyngeleder i Vannklyngen. Klyngelederne er invitert til å uttale seg og komme med tilleggsspørsmål på spørreskjema. Forskerne bidrar aktivt med kunnskap om VRI virkemidler i ledergruppene i VRI Vestfold og Buskerud, og har fasilitert en workshop i Vannklyngen. Prosjektleder holdt foredrag om erfaringer på NFRs samling for prosjektledere i forskerprosjektene i april. Foreløpige resultater fra spørreundersøkelsen er formidlet til delprosjektleder i B og klynge- og styreleder i Vannklyngen. Foreløpige resultater fra evaluering av supplier-subsupplier seminaret er formidlet til delprosjektleder i C. Alle de fire forskerne presenterte paper på RIP2012 i Porto der nesten hele ledergruppa deltok. Forskerne bidrar aktivt med kunnskap om VRI virkemidler i ledergruppene i VRI Vestfold og Buskerud, og har fasilitert arrangementer i delprosjekt A, B og C i Vestfold og Arena Helseinnovasjon i Buskerud. 6

7 2. Hovedresultater av VRI i Hovedresultater i samhandlingsprosjektet VRI Vestfold har også i 2012 bidratt til styrking av samarbeid, relasjoner og tillit mellom bedrifter og økt bruk av FoU i bedriftene gjennom forprosjekter. Videre gjennom styrking av samarbeid, relasjoner og tillit mellom bedriftene, høgskolen og andre FoU-institusjoner. Bedriftene har lært mer om hva som rører seg i regionen innen studier og forskning. Det utvikles entusiasme for å samarbeide mellom aktørene, særlig mellom bedriftene og HiVe. Forskningssamarbeid mellom HiVe og bedriftene har økt og HiVes rolle som regional utviklingsaktør er styrket. I 2012 har det vært stor interesse for midler til FoU-forprosjekter fra bedrifter i regionen. Utlysningen resulterte i 12 søknader fra bedrifter i våre klynger (også utenfor Vestfold) og 7 av disse fikk tildelt midler. Det var god kvalitet på søknadene og styringsgruppen prioriterte å gi tildeling til Vestfold-bedrifter. Det er ønskelig at bedrifter utenfor Vestfold kan søke midler til FoU-forprosjekter fra andre VRI-regioner siden bedriftsklyngene har større geografisk områder enn VRI-regionen vår. HiVe som et sted å samarbeide er styrket bla gjennom elevkvelder og «tech night» for studenter På elevkveldene der bedriftene møtte elever fra ungdoms- og videregående skoler for å motivere de som er glade i matematikk til ingeniørutdanning. Den nye Forskningsparken (Oslofjord Research and Innovation Park) er nå innebærer en ny arena for samarbeid generelt, og i SimSam laboratoriet spesielt. SimSam står for Simulering og Samhandling. VRI-satsingen styrker regionen generelt og bedriftene og høgskolen spesielt i forhold til regionalt forskningsfond. Dette skjer gjennom informasjon om ordningen, FoU-forprosjekter i VRI og gjennomføring av «tenketanker». Delprosjektlederne bistår i søknadsskriveprosessen. VRI-arbeidet bidrar til å styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør gjennom økt bedriftskontakt, økt kontakt mellom høgskolen og bedriftene og økt innsikt i FoU arbeid og resultater. 2.2 Hovedresultater av forskningsprosjektet Videreutvikling, konseptualisering og effekter av virkemidlene: Nettverks IGP Nettverks basert kompetansemegling Utviklet og publisert ny kunnskap om nettverksledelse, utvikling av tillit i nettverk og regionale innovasjonssystemer med vekt på universitetenes rolle og økt innovasjonsevne i bedriftene I innsatsområde A ble det gjennomført flere aktiviteter med fokus på idéer og innovasjon med globale muligheter. Vi hadde blant annet tenketank hvor dyktige fagfolk (forsker og professorer) ble koblet mot høy teknologiske bedrifter i Vestfold. Formålet er å genere gode og innovative idéer med globale muligheter Andre aktiviteter vi hadde var Tech Night. Hensikten er å skape en dynamisk arene hvor dyktige studenter (bachelor, master og PhD) blir koblet opp mot høyteknologiske bedrifter i Vestfold 7

8 Jotun ved konserndirektør Morten Fon snakker til forsamlingen (studenter) om Jotun og hvordan deres pingvin kulturen som sørger for at deres innovative maling teknologi holder verdensklasse med R&D og produksjon fra Sandefjord, Vestfold. Foto fra Tech Night

9 Tenketank hvor fagfolk hos IMST går i aktiv dialog med bedrifter (avbildet: representanter fra GE, 7Sens Technologies, og Aiwell) for å utvikle gode idéer. Foto fra Tenketank 2012 I innsatsområde B ble det gjennomført flere aktiviteter som jobbet direkte mot mobilisering. En av de er elevkveld hvor bedrifter fra Vannklyngen snakket om vann som ressurs til 70 elever fra videregående skoler fra hele Vestfold. Elever fikk høre om vannmangel og visjoner om hvordan skaffe nok vann til verdens befolkning. På bilde under ser vi Eirik Skjerping fra Krüger Kaldnes i diskusjon med studenter. 9

10 Tre Vannklyngebedrifter deltok som fagjury på HiVexpo2012. Bedriftene er: Vestfold Interkommunale vannverk, NOKA AS og Trilobite Microsystems. De delte ut tre priser for beste bacheloroppgaver deltok over 90 ingeniørstudenter med sine prosjekter, hvor mange av prosjektene ble gjort på oppdrag for Vestfold bedrifter. Mer informasjon: HiVexpo - Ingeniørkunst i sentrum. 10

11 Bildet over viser Andreas Hartz fra NOKA AS og Eirik Bentzen Egeland fra Trilobite Microsystems som hører på presentasjon av bachelor prosjekt. Mars 2012 ble SimSam laben presentert til Vannklyngens representanter. Det ble presentert muligheter som SimSam tilbyr: en ny måte å håndtere ulike fag, prioriteringer og ulik kunnskap. Komplekse prosesser som krever samarbeid på tvers via visualisering og stimulering kan gjennomføres mye lettere. Bilde under viser presentasjon av SimSam: Anne H. Gausdal. 11

12 Den regionale etterspørselen etter ingeniører er stor, og en faktor som i vesentlig grad påvirker bedriftenes innovasjonsevne. I delprosjekt C Engineering Coast er tiltak som bidrar til økt kontakt mellom studenter og bedrifter populært. Ifm VRI-arrangementet «Tech-Night» i oktober ble det avholdt en serie foredrag fra bedriftene i Engineering Coast om teknologisk utvikling, utfordringer og muligheter innen olje/gass/engineering. Fornøyde foredragsholdere, fra venstre Pål Evju (DNV), Carlos Riesenberger (FMC), Heidi Pettersen (Future Subsea), og Dag Almar Hansen (Techni). 12

13 Tenktetank, gjennomført i september 2012 var stor happening som samlet over 40 deltagere. Det ble samlet mange fra forskningsmiljø, samt bedrifter. Gjennom gode prosessen, som ble ledet av Anne Haugen Gaudstal og Helge Svare svarte de på utfordringer som vannbransje presenterte. Som direkte resultat ble de levert 6 gode FoU-prosjekt søknader. Mer informasjon: Tenketank

14 Delprosjektleder i satsingsområde B, Sanda Knutson, presenterer muligheter for FoU-forprosjekter innenfor VRI. Tech Night (oktober 2012) var stor suksess: 200 studenter viste stor interesse for vann bedrifter og områder og måter de jobber på. Krüger Kaldnes og Aqua Unique hadde mye å si til nysgjerrige studenter. Mer informasjon: Tech Night. Foredrag fra Krüger Kaldnes ved Flemming G. Wessmann, Global Teknologisjef, med tema norsk innovasjon med globale muligheter hvor studenter følger entusiastisk etter på hvorfor rent vann produksjon fra Norge er viktig i global sammenheng. Foto fra Tech Night 2012 Internasjonalisering er viktig for forskerprosjektet. Våre forskere har fått stor tillit fra selveste Guido Möllering, som er en av de virkelig store i verden innenfor tillitsforskning. Etter første møte i november 2011har Anne H. Gausdal blitt invitert av ham til å holde to foredrag i Milano under en konferanse med et internasjonalt nettverk av tillitsforskere og til å skrive et bokkapittel. I tillegg har Möllering deltatt i designet av en spørreundersøkelse som er gjennomført i tre nettverk i VRI Vestfold og Buskerud. Nå jobber Möllering, Helge Svare (Arbeidsforskningsinstituttet) og Gausdal med å analysere dataene og skrive artikkel sammen. Möllering er professor på Jacobs University - et forskningstungt, internasjonalt eliteuniversitet i Bremen, der Gausdal var gjesteforsker i september

15 Professor Möllering og Gausdal i faglig dialog på Jacobs University i Bremen i september Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å rette oppmerksomheten mot sosiale prosesser i bedriftsnettverk og å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for virkemiddelbruken spesielt i regionale bedriftsnettverk. Prosjektet har i 2012 videreutviklet, konseptualisert og målt effekten av virkemidlene Nettverks IGP og Nettverks basert kompetansemegling. En studie av de fem casene med nettverksbasert kompetansemegling som er gjennomført fra i to bransjer viser at virkemiddelet har hatt en sterk effekt på etablering av nye relasjoner mellom bedrifter og mellom bedrifter og forskere (gjennomsnittlig 32% økning). Meglingen har hatt en systematisk positiv effekt på tillit mellom bedrifter og mellom bedrifter og forskere både på kort og lang sikt (gjennomsnittlig 9,9% økning). Videre har meglingen hatt en systematisk positiv effekt på bedriftenes og forskernes holdning til å samarbeide med hverandre (gjennomsnittlig 5% økning), samt at både bedriftsrepresentanter og forskere har et positivt hovedinntrykk av workshopene. Prosessen rundt etablering av gruppene er et kritisk punkt under workshopen, og her er det kanskje grunnlag for at meglerne involverer seg mer enn i de foreliggende casene. Resultatene viser også at et godt utvalg av relevante forskere er essensielt for et vellykket resultat, og at god fasilitering er viktig. Denne kunnskapen brukes direkte inn i fasilitering av virkemidlene i samhandlingsprosjektene. Prosjektet har videreutviklet og publisert ny kunnskap om nettverksledelse. Denne kunnskapen viser at denne komplekse funksjonen består av følgende roller: Knowledge broker, innovation broker, network entrepreneur, leader and strategist. Kunnskapen er kommunisert til våre nettverksledere. Prosjektet har utviklet og publisert ny kunnskap om prosesser som bidrar til utvikling av tillit i nettverk. Disse prosessene er: kontakt, kommunikasjon, retning, midlertidige grupper med tidspress og deling av verdifulle ressurser. Denne kunnskapen er kommunisert til alle i samhandlingsprosjektene og styringsgruppene i VRI Vestfold og Buskerud Prosjektet har utviklet og publisert ny kunnskap om regionale innovasjonssystemer med vekt på universitetenes rolle og økt innovasjonsevne i bedriftene. Denne kunnskapen er kommunisert til alle i samhandlingsprosjektene i VRI Vestfold og Buskerud 15

16 3 Sentrale aktiviteter og andre resultater av VRI i 2012 VRI Vestfold 2012 Arbeid innenfor innsatsområdene Innsatsområde A Elektronikk og mikroteknologi Hvem er ansvarlig institusjon og prosjektleder: Vonano AS, Thang Vo Aktiviteter og resultater o Thang Vo fra Vonano påbegynt som delprosjektleder for innsatsområdet våren o Etablererte kontakt kanaler mot studenter, forskere og bedrifter. o Bygget opp kompetanse arene for Vestfold med fokus på forskning, innovasjon og verdiskapning for VRI Vestfold innen mikro/nano/elektronikk. o Etablerte høyteknologiske teknologi tenketank forum hvor fagpersoner (forskere/professorer) og bedrifter møtes for å genere gode innovative forprosjektidéer. o Mottatt 5 FoU-forprosjekt søknader via Tenketank prosessen som generte 10 spennende forposjektidéer med en forsamling på 28 personer. 3 FoU forprosjekter fikk tildelt forprosjektmidler i o Koordinerte Tech Night hvor over 200 personer deltok på arrangementet, inkludert fylkesordførern, bedriftsledere og studenter (bachelor, master og PhD) 12 bedriftpresentasjoner; blant annet Jotun, Kongsberg Gruppen, SensoNor, Aqua Unique, Krüger Kaldnes, DNV, Subsea Future, FMC Technologies, Techni og Vonano. o Bygget relasjon og kontakt til bedrifter som nå teller opptil 62 bedrifter relatert til mikro, nano og elektronikk. o Deltok aktiv på fredagsmøter i regi av NCE MNT og IMST o Deltok på søknadsskrivingskurs i regi av Oslofjordfond o Deltok på kompetansekurs om EUs Forsknings- og innovasjonsprogrammer i regi av Vestfolds EU konor o Oslofjordfondet har hatt utlysninger denne høsten. Av de 43 søknadene som er kommet inn, kom 13 søknader fra Vestfold. Og partnere fra Vestfold er involvert i 18 prosjekter totalt. o Det ble skrevet totalt 23 studentoppgaver ved HiVe innen mikroteknologi og elektronikk; 6 bacheloroppgaver med bedriftspartnerne Sensonor, Midgard Historiske senter, Trilobite Microsystems AS, Windduct as og Sintef; og 17 masteroppgaver. Masteroppgavene var knyttet til forskningsprosjekter ved HiVe gitt fra bedrifter og fond (Oslofjordfondet). o VRI A finansierer 4 pågående FoU- forprosjekter, for bedriftene Vonano, Techni, MemsCap, Trilobite MicroSystems (sammen med VRI B) og Rotoboost. Alle planlegges avsluttet innen nyttår i o Nye innvilgede FoU- forprosjekter 2012 er tildelt Aiwell, Windduct AS og Rotoboost Heat Pump AS. Innsatsområde B Vannrenseteknologi Hvem er ansvarlig institusjon og prosjektleder: Høgskolen i Vestfold, Sanda Knutson Aktiviteter: I 2012 ble det skapt møtearena for igangsetting av forskningsbaserte prosjekter, arena for dialog, samarbeid og utdanning og rekruttering. Virkemidler som ble brukt var bl.a forprosjekter, tenketank med søknadsskriving, elevkveld, student-bedrift kveld, workshop. Resultater og erfaringer: I 2012 er det mottatt 6 FoU-forprosjekt søknader. Det er tildelt 4 FoUforprosjekter. Innsatsområde C Energi og maritim engineering Hvem er ansvarlig institusjon og prosjektleder: Høgskolen i Vestfold, Marius Imset Aktiviteter/resultater o o ECO deltok med egen stand på høgskolen Karrieredager i februar. I løpet av året har fire nye bedrifter har blitt del av samarbeidet, FMC Technologies, Techni AS og Future Subsea og Agility Group. FMC Technologies er en sentral kunde for flere av ECO bedriftene, og har raskt engasjert seg i prosjektets aktiviteter. 16

17 o ECO Supplier Development Program er igangsatt, gjennom dialogkonferanse 17 okt. I underkant av 20 bedriftsrepresentanter deltok og vurderte hverandres innspill på hvordan kunder og leverandører sammen kan styrke sin leveransekraft innen subsea-systemer. Betydningen av nettverk ble understreket sammen med en rekke andre forslag til tiltak som vil bli fulgt opp videre i en serie dialogkonferanser i o VRI C har tatt intiativ til økt regionalt samarbeid (Vestfold/Buskerud) i grensesnittet mellom nettverk, bedrifter og akademia. Et konkret resultat av dette er en samarbeidsavtale mellom VRI C og NCE Systems Engineering i Kongsberg. o TechNight ble gjennomført 17 okt, i seksjonen for VRI C ble det holdt fire bedriftspresentasjoner for om lag 90 studenter, samt deltakelse med stands. o Samarbeidsforum innen HR har blitt reetablert i oktober etter ønske fra bedriftene. Det skal drives av bedriftene selv. o Ledergruppen i ECO har avholdt seks møter ila 2012 o VRI C finansierer to pågående forprosjekter, ett for Kongsberg Maritime Engineering (planlegges avsluttet innen nyttår), og ett for DNV i Sandefjord (startet i høst, planlegges avsluttet våren 2013). Innsatsområde D mat Hvem er ansvarlig institusjon og prosjektleder. Høgskolen i Vestfold, Helge Svare (Arbeidsforskningsinstituttet) Det jobbes mot nettverket Vestfoldmat BA. Det er utviklet ny strategi og handlingsplan, og sendt søknad til Innovasjon Norge, som ble innvilget. Det er avholdt læringsarena om storytelling som markedsføringsmetode. Flere møter og studieturer er avholdt, blant annet til den nye Mathallen i Oslo. Et forprosjekt om elektronisk kart for klima og vekstforhold er fullført. Innsatsområde E maritimt kompetansesenter Oslofjord Hvem er ansvarlig institusjon og prosjektleder, Høgskolen i Vestfold, Marius Imset Aktiviteter/resultater o I forbindelse med åpning av HiVes forskningspark ble MKO presentert for ledere av en rekke private og offentlige ledere innen maritim sektor, inkludert minister Trond Giske. o MKO ledergruppe har avholdt månedlige møter, og gitt retning/føringer for aktivitetene i prosjektet. Det ble i møte i september besluttet å etablere et «demonstratorprosjekt» som verktøy for å finne og realisere noen av de mulighetene som ligger i samarbeidet. Ledergruppen ble i møte i oktober enige om at demonstratorprosjektet skal omhandle fergeforbindelsen Horten-Moss, med utgangspunkt i at ny konsesjon skal utlyses og antall ferger økes betydelig. o SIMSAM (Simulator og samhandlingslaboratoriet) har blitt benyttet til å gjennomføre 4 workshops, hvor hensikten har vært å definere faglig innhold i demonstratorprosjektet, og å utvikle SIMSAM som fasiliterings- og innovasjonsverktøy. I tillegg har det blitt gjennomført en rekke omvisninger for eksterne interessenter iht plan i VRI E. o I tillegg til aktiviteter på oppsatt arbeidsplan har det vært behov for en fortløpende innsats på kompetansemegling ifm behandling forespørsler på utvikling av nye opplæringsaktiviteter fra en rekke regionale maritime aktører, herunder Wilhelmsen, PGS. Innovasjonsforskningsprosjektet/-ene: - Prioriteringer, satsinger og tiltak i 2012: Skriving og publiseringsarbeid Internasjonal nettverksbygging og samarbeid Deltagelse på relevante internasjonale konferanser Opphold som gjesteforskere på internasjonale prestisjefylte universitet Felles kvalitativ og kvantitativ spørreundersøkelse i alle tre klyngene Tettere samarbeid og mer erfaringsutveksling med samhandlingsprosjektene, inkludert erfaringsseminar - Hva som var nytt og hva som ble avsluttet i 2012: Nytt i

18 Fått Best paper award på internasjonal forskerkonferanse Gjennomført erfaringsseminar/kurs for samhandlingsprosjektene i begge VRI regionene Innledet skrivesamarbeid med to utenlandske professorer (2 artikler og et bokkapittel) Arrangert workshop med tyske forskere i Oslo Gjennomført en felles kvalitativ og kvantitativ spørreundersøkelse i alle tre klyngene Sendt vår første artikkel til nivå 2 journal (submittet ) Avsluttet og forskningsproduksjon i 2012: 4 publiseringer i internasjonale journaler på nivå 1 1 publisering i internasjonal antologi på nivå 1 6 konferansepapers på internasjonale konferanser 5 papere under vurdering i internasjonale journaler (4 på nivå 1 og en på nivå 2) 8 papers/bokkap under arbeid 2 straks klare for å sendes journal til vurdering VRI Vestfold 2012 Driftsrelaterte aktiviteter i den regionale VRI-satsingen i 2012 (Anne Kari) Antall styremøter i 2012: 4. Ledergruppen har hatt jevnlige møte hver 3. uke. En representant for Vestfold fylkeskommune har deltatt på 3 av møtene. 4 Læring og kommunikasjon i den regionale VRI- satsingen i I mars arrangerte forskerprosjektet kurs/erfaringsseminar for ca 30 praktikere og VRI organisasjonen i Vestfold og Buskerud og NFR. Dette var en viktig og nyttig læringsarena. - I alle delprosjektene er det valgt å fokusere på aktiviteter som gir direkte tellekanter i VRI; dette gjelder nettverksbasert kompetansemegling (tenketank), utlysning av forprosjekter, temakvelder for studenter og læringsarenaer. - Bruk av nettverksbasert kompetansemegling som virkemiddel for å finne fram til gode forprosjekter er svært vellykket og viktig for bedriftenes læring og nettverksbygging mellom hverandre og mellom bedrifter og forskere. Ved bruk av dette virkemiddelet er det forskere fra eget forskerprosjekt som fasiliterer prosessen i delprosjektene, noe som bidrar til god læring og kommunikasjon. - Ledergruppen er en viktig læringsarena der delprosjektlederne og leder for forskerprosjektet utvikler sitt samarbeid gjennom dialoger og diskusjoner om erfaringer knyttet til bruk og utvikling av virkemidlene. I tillegg til leder for forskerprosjektet jobber en delprosjektleder både i samhandlingsprosjektet og forskerprosjektet. Denne overlappende representasjonen er en viktig bro i forhold til kunnskapsflyt mellom de to prosjektene og medfører at kunnskap fra forskerprosjektet brukes interaktivt i diskusjoner og i prosjektets drift og utvikling. - Delprosjektlederne i samhandlingsprosjektene og leder av forskerprosjektet deltok sammen på den internasjonale forskerkonferansen Regional Innovation Policy Seminar (RIP2012) i Porto der forskerprosjektet presenterte hele fire papere. I tillegg til faglig læring har dette medført styrket teamfølelse, ennå bedre kommunikasjon og ennå bedre arbeidsmiljø i ledergruppen. - Delprosjektlederne bidrar til å utvikle klyngene gjennom møtene i de forskjellige delprosjektene. Delprosjektlederne innen vannrenseteknologi og elektronikk og mikro/nano-teknologi har god kommunikasjon til hhv Arena og NCE-prosjektene. - Prosjektleder vil fremheve at alle delprosjektlederne og leder av forskerprosjektet gjennomfører sine deler av VRI prosjektet på en svært samvittighetsfull måte. 18

19 Nasjonalt samarbeid i den regionale VRI-satsingen i Prosjektleder har hatt koordineringsmøter med EU-koordinator i Vestfold, leder av Oslofjordfondet og NFR s Bu/Ve -representant. Det er også en kobling til EU-VRI prosjektet i Telemark gjennom dette arbeidet. Dette samarbeidet vil forsterkes ved at VRI Vestfold arrangerer en «EU-tenketank» i 2013 som en del av EU-VRI - samarbeidet. - VRI Vestfold og VRI Østfold vil arrangere et felles kurs/opplæring i februar 2013 for delprosjektledere/kompetansemeglere i Østfold og Vestfold om bruk av forskjellige virkemidler for bedrifter. - Det har vært kontakt om et FoU-forprosjekt til VRI Agder for å avklare om det er sendt parallelle søknader. Det er også kontakt her om utvikling av virkemiddelet mobilitet. - Det er kontakt til VRI Buskerud om avklaring av innsatsområder i VRI fase 3. Høgskolene i Buskerud og Vestfold fusjonerer og det er naturlig å koordinere innsatsområder. Pr i dag har VRI Buskerud og VRI Vestfold innsatsområder innen «industri» og «energi og maritim engineering» som henvender seg til noen av de samme bedriftene. VRI s delprosjektledere har hatt noe kontakt i dette arbeidet. - VRI Vestgfold er en av NFR s pilotprosjekt for uttesting av ny web-løsning i NFR for søknadsbehandling av FoU-forprosjekter. - Samhandlingsprosjektet har delprosjektledere fra Arbeidsforskningsinstituttet og Høgskolen i Vestfold. - I forskerprosjektet samarbeider forskere fra Høgskolen i Buskerud, Arbeidsforskningsinstituttet og Høgskolen i Vestfold. - Prosjektleder i forskerprosjektet holdt foredrag om erfaringer med samarbeid mellom samhandlings- og forskerprosjektet på NFRs samling for prosjektledere i forskerprosjektene i april. - Prosjektleder i forskerprosjektet samarbeidet med NFR om å arrangere VRI samlingen i Porto og to av forskerne fasiliterte en del av samlingen. - Prosjektleder i forskerprosjektet samarbeidet med forskere fra VRI Innlandet og VRI Hordaland med abstract til kapittel i Plan. Internasjonalt samarbeid i den regionale VRI-satsingen i Forskerne har deltatt med til sammen seks papere og to prosjekter på tre internasjonale konferanser, FINT2012 i Milano, RIP2012 i Porto og Nordic Research Network on Trust i Gøteborg. - Forskergruppen arrangerte en workshop i Oslo med to forskere fra Technische Universität Darmstadt (Tyskland). - En av forskerne har reviewet tre artikler for tre internasjonale journaler. - Tre av forskerne har innledet skrivesamarbeid med to professorer Jacobs University, Bremen. - En av forskerne har vært gjesteforsker på Jacobs University, Bremen, Tyskland - En av forskerne har vært gjesteforsker på Scancor, Stanford University, USA - En av forskerne er invitert som gjesteforsker til University of Eastern Finland i mars Delprosjektlederne i samhandlingsprosjektene og leder av forskerprosjektet deltok sammen på den internasjonale forskerkonferansen Regional Innovation Policy Seminar (RIP2012) i Porto der forskerprosjektet presenterte hele fire papere. I tillegg til faglig læring har dette medført bedret teamfølelse, god kommunikasjon og godt arbeidsmiljø i ledergruppen. 19

20 5 Kjønnsbalanse i den regionale VRI-satsingen. VRI Vestfold er opptatt av å ha en god kjønnsbalanse. Dette er en underliggende strategi i hele prosjektet, og det gode resultatet vises i tabellen nedenfor. Styringsnivå Status per Kvinner Menn Totalt % kv. Overordnet styringsgruppe Styringsgruppe(r) delprosjekt - Elektronikk og mikroteknologi A - Vannrenseteknologi B Energi og Maritim engineering C Mat D Maritimt kompetansesenter Oslofjord E Evt. referansegruppe(r) Prosjektadministrasjon/-sekretaraiat Prosj.medarbeidere samhandlingsprosjekt Prosj.medarbeidere forskerprosjekt Totalt Det er kvinnelige styreleder e i MAT (Vestfoldmat BA) og Vannrenseteknologi (Vannklyngen), kvinnelig prosjektleder i VRI Vestfold og i forskningsprosjektet. 6 Økonomi- og prosjektomfang 2012 DISPONIBLET BUDSJETT Samhandlingsprosjektet Forskerprosjektet Egenfinansiering 0 0 Annen offentlig finansiering Privat finansiering (bedrifter) Internasjonale midler 0 0 Forskningsrådet Totalt disponibelt budsjett FAKTISK FINANSIERING Samhandlingsprosjektet Forskerprosjektet Egenfinansiering (prosjektansvarliges innsats av egne ressurser) Annen offentlig finansiering og/eller regional finansiering Privat finansiering (bedrifter, bransjeorganisasjoner, private fond etc.) Internasjonale midler 0 0 Forskningsrådet

21 Totalt faktisk finansiering Spesifisering av den totale finansieringen: Regional egeninnsats Bedrifters egeninnsats FAKTISKE KOSTNADER Samhandlingsprosjektet Forskerprosjektet Personal og indirekte kostnader Innkjøp av FoU- tjenester Andre driftskostnader Totalt faktiske kostnader Spesifisering av de totale kostnader: Regional egeninnsats Bedrifters egeninnsats Nøkkeltall, Enkeltbedrifter Her er registrert bedrifter som den regionale VRI-satsingen har jobbet med over en viss tid i alle VRI s virkemidler. Dette er en hjelpetabell som viser VRI Vestfolds samarbeid med bedrifter. Satsni ng FoU- Forpro sjekt Personmobilite t Dialogkonfera nse/ Læringsarena Tenk e- tank Av disse bedrifte r med kvinnel ig styreled er a b 3 Gjennomføres i Arenaprosjektet 30 Vet ikke 3 Av disse antall bedrifter involvert i virkemidlet kompetanseme gling c d e sum Av disse antall bedrift er involve rt i ulike typer mobilit et Av disse antall bedrift er involve rt i EU- VRI Annet (spesifis er) 21

22 Her er registrert bedrifter som den regionale VRI-satsingen har jobbet med over en viss tid. Det vil si bedrifter som kun har vært med på en konferanse eller et annet arrangement skal ikke registreres. Totalt antall involverte enkeltbedrifter Av disse antall bedrifter med kvinnelig styreleder eller daglig leder Fordeling av enkeltbedrifter per virkemiddel* FoU-forprosjekt 9; Personmobilitet 1; Dialogkonferanse/Læringsarena 37; Kompetansemegling 10; Ulike typer mobilitet 5 2 Spesifisering av ulike typer mobilitet: antall deltagende personer Fra FoU-miljø til bedrift** Studentmobilitet Fra bedrift til FoU-miljø Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn *En bedrift kan være involvert i flere virkemidler og summen antallet fordelt på virkemidler kan derfor bli høyere enn totalt antall involverte enkeltbedrifter. Forprosjekter registreres i punkt 7.3, men bedrifter som kun har vært involvert i et forprosjekt må også inkluderes i totalantallet **NB! Denne typen mobilitet må godkjennes av Forskningsrådet ved den regionale representanten De regioner som har bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (DPV) skal fylle inn i denne tabellen. Lenke til DPV områdene: Distriktspolitiske virkeområdet (DPV) (ikke aktuell for Vestfold) Fordeling av enkeltbedrifter på det distriktspolitiske virkeområdet (DPV) Sone I Sone II Sone III Sone IV Sone V Bedriftsnettverk Navn på bedriftsnettverk (inkl. Arena og NCE) Antall bedrifter totalt i nettverket Arena 38 Vannrenseteknologi NCE 62 mikrosystemteknologi og Electronic Coast Vestfoldmat BA 22 Engineering Coast 9 MKO 9 Se liste over bedrifter i slutten av dokumentet. Samarbeidsområde mellom VRI og nettverket Kort beskrivelse av resultater dette året som følge av aktivitetene Forprosjekter Antall forprosjektsøknader godkjent av Forskningsrådets regionale representant Antall forprosjektsøknader avslått av Forskningsrådets regionale representant Antall forprosjekter godkjent av Innovasjon Norge etter avtale med VRI regionalt 22

23 7 5 0 VRI Vestfold 2012 I noen regioner bevilger fylkeskommunen midler til Innovasjon Norge med forutsetning av at disse benyttes til forprosjekter i VRI. Det er kun disse som skal inn her. Andre henvisninger til Innovasjon Norge registreres i punkt 7.4 Søknader Antall søknader sendt til eksterne program RFF 2(Rotoboost, Vonano,) Innovasjon Norge: IFU/OFU Regionale Nasjonale Internasjonale Innovasjon Norge: annet 1 (Mat) 1 (Trilobite) 1 (Aiwell) Andre regionale ordninger 1 (Trilobite) Kommentarer Her kan kommentarer og forklaringer til tallene over legges inn. Spesifiser gjerne hvilke eksterne program det er sendt søknader til. 8 Intern del Status og utfordringer framover VRI Vestfold VRI Vestfold har i dag 5 satsningsområder. Disse videreføres i Fokus i VRI Vestfold 2012 har vært å gjennomføre planlagte aktiviteter for å knytte bedrifter, FoU-institusjoner og studenter tettere sammen. Prosjektet har god framdrift. Dette fortsetter i 2013 og det planlegges å benytte virkemiddelet mobilitetsstipend (nytt i Vestfold) for 2 av satsningene (B og C) i tillegg til å arbeide med å mobilisere til EU-prosjekter. Andre planlagte aktiviteter er - Samarbeide med VRI Østfold om opplæring av kompetansemeglere/delprosjektledere om virkemidler bedrifter kan benytte - Avklare med VRI Buskerud om satsningsområder i VRI fase 3 slik at disse kompletterer hverandre. - Avklare nye satsningsområder i forbindelse med VRI fase 3. Forprosjektene er i god fremdrift i bedriftene og FoU-institusjonene. I noen av prosjektene er det av forskjellige årsaker noen forsinkelser. Det avtales da nytt leveringstidspunkt. 23

24 Eventuelle tilbakemeldinger til Forskningsrådet Samarbeidet med VRI-sekretariatet er meget godt. VRI Vestfold var pilotprosjekt for arbeid med ny søknadsweb for FoU-forprosjekter i Det er ønskelig at dette arbeidet følges opp videre fra NFR. 24

25 Bedriftsoversikter for VRI Vestfold: VRI A Elektronikk og mikroteknologi - Bedrifter 1. Vindfang 2. Scansense 3. SINTEF 4. Techni 5. Tel Tek 6. Aiwell 7. Techni 8. SINTEF 9. Mectro 10. Visionaire 11. Kongsberg 12. Jotron 13. Presenta 14. Norautron 15. Skalapro 16. Heating 17. Norchip 18. 7Sense 19. Malvern 20. Ving Høg 21. Microcomponent 22. Kruger Kaldnes 23. Memscamp 24. C2i 25. Novait 26. Mectro 27. Servo Electronics 28. Tendenco 29. Visionaire 30. Combitech 31. Polight 32. Scansense 33. Jotun 34. Norchip 35. LifeCare 36. Sensocure 37. MicrotechInnovation 38. Conpart 39. Kongsberg Norspace 40. Jotron 41. SensoNor 42. Vizadanetworks 43. Techni 44. Memscamp 45. DDG Consult 46. Lillaas 25

26 47. Ispas 48. Light Bird 49. Osiopto Electronics 50. Asplan Viak 51. FFI 52. Ewave 53. Park Air Systems 54. Gatship 55. RamTech 56. Nevion 57. ProxDynamix 58. Nor X 59. Heating 60. Navteck 61. Windduct 62. Vonano 26

27 VRI B Vannrenseteknologi - Bedrifter i Vannklyngen 1. Kruger Kaldnes 2. Aquateam 3. Asplan Viak 4. ENWA 5. Malthe Winje 6. Alfa Laval 7. Aqualyng 8. Aqua Unique (Buskerud) 9. Biologge 10. Biotek 11. Biowater Technology 12. Brødrene Dahl 13. Busch 14. Ecomotive AS 15. Jotne Gruppen 16. Isentio 17. Klart vann 18. KSB 19. Lafopa industrier AS 20. Niva 21. Noah 22. Noka AS 23. Nokadyn 24. Norchip 25. Profinor AS 26. ProMinent 27. Ramboll 28. Salsness filter 29. Sigtun Innovation Inc. 30. Sweco 31. TAU 32. Techni 33. Teknologisk Institutt 34. Transafe 35. Trilobite Microsystems (Agder) 36. TS electro 37. Waterment (Telemark) 38. Wilhelmsen Chemicals 27

28 VRI C Energi og maritim engineering bedrifter i Engineering Coast 1. FMC Technologies 2. Techni AS 3. Future Subsea 4. Det Norske Veritas, avdeling Sandefjord 5. Agility Group 6. Kongsberg Maritime Engineering 7. NLI 8. Kongsberg NorControl IT 9. Høgskolen i Vestfold VRI D Mat - Bedrifter i VestfoldMat BA Bjertnæs Salat 2. Den gode baker 3. Finstad Gård 4. Fønix 5. Gjennestad Gartnerskole 6. Grønnsakboden på Foldvik 7. Grøstadgris 8. Hauan gård 9. Holm gård 10. Huseby gård 11. Kjær Gartneri 12. Knaskerøtter 13. Kvelde Mel 14. Lydhus 15. Ragnas Hjemmebakeri 16. Stanges Gårdsprodukter 17. Stenersens Gartneri 18. Tønsberg Helios 19. Morten Fevang Johansen 20. Vestfoldsalat 21. Økomat 22. Østby Asparges VRI E Maritimt kompetansesenter Oslofjord 1. Kongsberg Maritime simulation and Training 2. Norges Maritime utdanningssenter NMU 3. Kystverket 4. Petroleum Geo-Services ASA 5. Valmarine 6. Horten Industripark HIP 7. Vestfold Fylkeskommune 8. Fagskolen i Vestfold 9. Høgskolen i Vestfold 28

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Styrets beretning til Generalforsamling i Vannklyngen 19. Mai 2010

Styrets beretning til Generalforsamling i Vannklyngen 19. Mai 2010 Styrets beretning til Generalforsamling i Vannklyngen 19. Mai 2010 Driftsåret 2009 Vannklyngen, som er et av fire delprosjekter i VRI Vestfold, startet sin aktivitet i begynnelsen av 2007 og ble konstituert

Detaljer

Årsrapport 2013. VRI Vestfold

Årsrapport 2013. VRI Vestfold Årsrapport 2013 VRI Vestfold Innledning Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har 5 satsninger; elektronikk/mikroteknologi, vannrensing, energi og maritim

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Verdiskaping av vann:

Verdiskaping av vann: Verdiskaping av vann: En VRI-prosess -> etablering av vannklyngen Erfaringsseminar VRI fase 1 08.02.2011 Anne H. Gausdal Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for

Detaljer

Søknader VRI Vestfold Fase 3 2014-2016. VSV 28 august 2013 Anne Kari Botnmark Prosjektleder

Søknader VRI Vestfold Fase 3 2014-2016. VSV 28 august 2013 Anne Kari Botnmark Prosjektleder Søknader VRI Vestfold Fase 3 2014-2016 VSV 28 august 2013 Anne Kari Botnmark Prosjektleder Søknader til NFR Samhandlingsprosjekt 3,4 mill + 5 mill = 8,4 mill pr år 50% fra NFR, 25% VSV, 25% fra bedriftene

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

VRI Forskerprosjekt Resultater fra VRI2 OPPSUMMERING

VRI Forskerprosjekt Resultater fra VRI2 OPPSUMMERING VRI Forskerprosjekt Resultater fra VRI2 OPPSUMMERING Dr. Anne H. Gausdal 05.11.2014 BUSKERUD AND VESTFOLD UNIVERSITY COLLEGE 1 1. Resultater fra VRI2 (2010-2013) Tittel: Virkemiddelbruk og innovasjon i

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

VRI Vestfold 2011-13 - Prosjektbeskrivelse samhandlingsprosjekt

VRI Vestfold 2011-13 - Prosjektbeskrivelse samhandlingsprosjekt VRI Vestfold 2011-13 - Prosjektbeskrivelse samhandlingsprosjekt VRI Vestfold utvikler kunnskap om, evne og vilje til samhandlings- og innovasjonsprosesser i og mellom bedrifter og FoU institusjoner. Prosjektet

Detaljer

Etter tildeling fra NFR til VRI fase 3 med 1,7 mill er prosjektbeskrivelsen justert i VRI Vestfolds styringsgruppe 13.1.2014 med:

Etter tildeling fra NFR til VRI fase 3 med 1,7 mill er prosjektbeskrivelsen justert i VRI Vestfolds styringsgruppe 13.1.2014 med: Etter tildeling fra NFR til VRI fase 3 med 1,7 mill er prosjektbeskrivelsen justert i VRI Vestfolds styringsgruppe 13.1.2014 med: - Oversikt over aktiviteter i grunnfinansiering og mulig ekstra tildeling

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Kort om Ålesund. Største by i Møre og Romsdal Bysentrum bygget i Art Nouvea - Jugendstil

Kort om Ålesund. Største by i Møre og Romsdal Bysentrum bygget i Art Nouvea - Jugendstil VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og M&R Fylke gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI Kort om Ålesund

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling. Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI

VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling. Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI VRI Inn landet Innovasjon og vekst gjennom samhandling Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI Om VRI: Virkemiddel for regional forskning, innovasjon og utvikling i regionene Hedmark og Oppland

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA Footer, sidenummer og dato skal ikke brukes på hovedforside Hvordan lykkes med å skaffe eksterne midler til FoU-aktivitet? Fra utdanningsaktør til en kunnskapaktør Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

Programmer og satsinger

Programmer og satsinger Programmer og satsinger Rammer og veien videre Stein Erik Fjeldstad Rådgiver FOU, innovasjon og høyere utdanning Formål, rammer, videreføring 1. VRI 2. NCE micro-nanotechnology 3. Arena Vannklyngen 4.

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

VRI - samling Drammen mai

VRI - samling Drammen mai VRI - samling Drammen 26.-27. mai Nytt fra Forskningsrådet Programkoordinator Åse Kaurin Disposisjon Nytt om VRI-sekretariatet Funn fra VRIs årsrapport Nye rapporteringsrutiner Ny programplan fra 2011

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Sekretariatet ligger hos Norsk Vann, bransjeforeningen for vann- og avløpssektoren.

ÅRSBERETNING 2011. Sekretariatet ligger hos Norsk Vann, bransjeforeningen for vann- og avløpssektoren. ÅRSBERETNING 2011 I løpet av 2011 har VAnnforsk hatt sitt første reelle år som nettverk, men fortsatt har året vært preget av konsolidering. Finansiering kom på plass i august ved tildeling av nettverksmidler

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene

2. Etablering av arbeidsgruppe for utredning av PhD i anvendt IKT. 3. Felles fagseminar for de tre IKT tunge teknologiavdelingene ved høgskolene MØTE I FAGGRUPPEN FOR IT I OSLOFJORDALLIANSEN Onsdag 13. april, kl 10:00 13:00, Høgskolen i Vestfold Tilstede: Olaf Hallan Graven (HiBu), Gunnar Syrrist (HiBu), Noureddine Bouhmala (HiVe), Thomas Nordli

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag.

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag. VRI Trøndelag Fornybar energi og miljøteknologi Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag arild.smolan@hist.no Fornybar energi og miljøteknologi En rekke initiativ er på gang i Trøndelag

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Anne Kari Botnmark Prosjektleder 6. sept 2012 faggruppesamling Kongsberg Universitetet

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2010. VRI-Vestfold 2007-2010

Årsrapport 2010. VRI-Vestfold 2007-2010 Årsrapport 2010 VRI-Vestfold 2007-2010 Året 2010 I 2010 har virkemiddelet FOU-forprosjekt tatt av i VRI-Vestfold, bedrifter og kompetanse-institutsjonene har gjennom å ta i bruk forprosjekter til forankring

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

VRI Rogaland. Mai 2015

VRI Rogaland. Mai 2015 VRI Rogaland Mai 2015 Partnere i VRI Rogaland Rogaland fylkeskommune Fylkesmannens landbruksavdeling Innovasjon Norge Rogaland LO NHO Greater Stavanger Ryfylke IKS Haugaland Vekst Regionråd Dalane IRIS

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND

ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND 1 MÅL OG MÅLGRUPPE NFR s veiledning for VRI gir følgende beskrivelse av virkemiddelet personmobilitet: Gjennom ulike mobilitetsordninger utvikles ny kunnskap

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

RENT VANN. REN FREMTID.

RENT VANN. REN FREMTID. RENT VANN. REN FREMTID. Smart Water -I et regionalt perspektiv Hvem er vi? Hvilke mål har vi? Hva gjør vi i praksis Smart Water Communties Cluster en midtnorsk klynge innen vannbehandling 28 bedrifter

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI skal bidra til innovasjon og dermed økt lønnsomhet ved å: Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Styrets beretning til Generalforsamling i Vannklyngen 23. Mars 2009

Styrets beretning til Generalforsamling i Vannklyngen 23. Mars 2009 Styrets beretning til Generalforsamling i Vannklyngen 23. Mars 2009 Vannklyngen, som er et av fire delprosjekter i VRI Vestfold, startet sin aktivitet i begynnelsen av 2007 og ble konstituert som prosjekt

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer