%w.2. H trs. T tr. etr. nqrero, ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "%w.2. H trs. T tr. etr. nqrero, ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN"

Transkript

1 S J M etr o %w.2 Ø H trs \ L nqrero, T tr ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN N

2 SJøHESTEN NR ofgan for Drammen akva.ickhrbb. Utkomner med l0 nummef pr. åf. Blir sendl til alle belalcndc nrr.dlcmner i DÅK. og til alle khrbbens annonsofef. Opplag co. 150 cksemplarer. STYRET I DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lorg.n Ringstldrrci l D.{mn.n (t tt7? r28l Olonli. Il,Nesbr',qdå. 3060SvLlvit CroDJretulxlrll-cdik rlll282lil4 E-ndl oddbjon.ledkttbrrelii.io SroE lindllld Ovrc. l02i Dr..ncn tll !jnril:oli.bdrk.d!j.2in.r tll3287ld6l t f [-m!il: 8.ir n! rlt 12890t94 lli u KLUBBENS POSTADRESSE, POSTBOKS 2J28, 3t]O3 DRAMX4EN Stolllil Sjohcstcr sctrdss rcdikl!tod K[rbbcns toslbnolonloi 0J Konringcnr tbr2000t Seniorcr kr pr. ibjuniorcr og ulordlrygdcde kr 75,- pr.lr. rmilio!kr nr. dr. Klubben har medlemsmorct li)rste torsdng i hve. nlåncd nled unntåk avjuli og august. ijanuar blir motetdatoen annonsc{ spesieh pga generalforsamlingcn. Medlemsmolcne holdes i rrngdommens hus, Colletsgt 9 på Strømso i Dråmmen. Vi leier møtelokale i 3. etg. rett ovcr gang n for våft eget lokal. 2

3 NESTE MEDLEMSMøTE TORSDAG 6. APRIL 2OOO KL. 19OO PROGRAM. FORENINGSSAKER. FOREDRAC. FRANK STEINSLAND. PAUSE MED LODDSALC. AUKSJON. SOSIALT SAMVÆR OVER EN KAFFEKOPP INNHOLD: Srnsboru2oo 3ide? Foredrag Vlre Lorull.r side9 Oppdrelt åy n!tl.r v/ Rtr.c (iær sidc 1{l Aouår(id pl{ntpnradno Nocn irtise pla.trtorcdrrs sidc 12 Også på dere molct skal vi ha et levende foredrag. Frånk Steinsland skal fortclle lin om sin reise til kafibien. samt vise video av noe av det han tok med seg liefi. Nlcd Rutrr iil Nlnlllsia sidc 16 Th. rtridc Io o*nine Telras aohnh.drhc siilc 18 STOFFTIL NESTE AVIS MÅ VA]RE RIDAKTøREN I HENDE INNEN FITEDAC 14. APRIL 2OOO. OBSI MRK. DATOEN P.C,A. PÅSKEN. '3'

4 KRIZOO 9-ARC6CNTCR 3160 STOKKE Ttf , Fax EPOST: T.NU/KRIZO O VESTFOLD STøRSTE AKVARIEAVDELING EGEN IMPORT AV FISK OG PLANTER ALLTID dioe SPESIELT> FISK FRA EGET OPPDRETT, BL.A. L46 HYPANCISTRUS ZEBRA. BACK TO NATURE - BAKGRUNNER. DE FLESTE KAN SEES I BUTIKKEN. - NYHET.. NÅ TIAR vi også UTSTYR FoR SALT VANNSAKVARISTENE, FRA AQUALINE BUSHKE, AQUA MEDIC, DUPLA MM. FISK, DYR OG LEVENDESTEIN SKAFFES PÅ BESTILLING. - Co2 ANLEGG FRA DUPLA OG BIOPLAST, OSI TØRRFOR OG ARTEMIAEGG. - MøBELAKVARIER FPd. BIOPLAST OG AS GLASBAU. - SE DEM PÅ

5 Akvariekalenderen Hva shier i år 2000? Torsdas 6. april Søndag 9. april Torcdag 4. mai Torsd{rg 8. juni 'l'orsdag 7. septcnlber Lordag 23. september ToNdag 5. okober Lørdag 21. oklober To6dag 2. november To$dag 7. desenrbcr Medlcft snrøte Drannlen akvarieklubb Slorauksjon LillcsLrøn OAK McdlcnrsInote Dralnmen akvarieklubb N4edlenisnøte Dfammcn akvadeklubb Mcdlcmsnrote Drarnmen akvarieklubb N4llratonauksjon Dranmen Akvarieklubb Medlemsmøtc Dlsmmen akvarieklubb Busstur til cltteborg Medlcnrslnote Dramm n akvarieklubb Mcdlcnrsnrote Drammen akvarieklubb Vi mottar gierne tips om akvaristiskc arrangementer i 2000! Annonse: Helglass til akvarie på 525 liter 100x70x75cm mm tykkelse. Pfisant: kr 2000,- Henv: Jan Rune Røed Myfaveien 2a 3180 Nykirke Tel: Lcom SALTMØTE. Neste nøte i saltgruppa blir 12. apdl kl 1900 hos liond Rsnnerud. Åsveicn l0 ^dfcssc: 3055 Krokstadelva l lf-: 322'73680 AIle saltvannsinte.esseae er hjerlelig velkommenl 5

6 t tvttrru.aquanett.no AQUANETT -HELE NORGES NETTBUTIKK SOM GJØR AKVARIEIIOBBYEN BILLIGERE. Ø Vi fører alle kjente merkeyarer av akvarier og utstyr Ø Nettets største på rekvisita og re$ervedeler? Ø Vi hjelper dog gierne med komplette løsninger I-Ivis du ikke har tilgang til lnternett, kan du gjeme ringe oss for bestilling, prislister eller spørsmå. på tll RUNE BJØRNAR : 337'l 6662/ :33' O 54 6-

7 Av Cro Lervik Norsk Akvarieforbunds Landsmøte i Sarpsborg l l-12l3 Geir Bakken og undertegnede stillte opp for å forvalte klubbens 4 stemmef på landsmøiet. Ellers var både HelgeAndreassen og Ola Bakk n med som rcpresentantcr i NAF-styret. Det vår ikke de storc sakene å debattcrc på landsmøtet denne gangen. Jcg nevner kun at Hclgc og Ola beggc rykket oppovcl inaf-styre! til henfioldsvis lcder og styremedlem.(se bildet xi.le?å /j) N^F komnref dessuten til å satse mcr på Intemctt-bruk framovcr og vil skalle scg eget domene som vil giore del lettere for ukiente å finne liam. (Mange lånt visstnok tiam likevel - klnskje ufiivillig - oppslag på ordet ser gir vistnok napp på sexing og fishes). økonom ien var litt bckymringstull i og med at også 999 var et år med underskudd. NAF er blant annet avhengig av at loddsalg etc. går godt for å hold driften i gang ulcn en dnsihk økning av medlemskontingenten. Vår klubb fikk torresten ros for å ha solgt mang lodd og denne kan vijo bringe videre til medlernmene våre. De pcngen vi kjoper lodd for kommer svært godl mcd iil driften av NAF og til ffemme av hobbyen vår. Et offisieli referat lia landsmotet vil bli sendt ut. såjcg nevner ikke så mye mef. Full premieliste fia Oppdrellskåmpanjen vil også komme i bladet snart. Mcn det er vel ingen stor ovenåskelse at vår klubb var bngt nede på klubblista denne gargen og at vi ikke hadde noen nred blant de beste oppd.etteme. Besre klubb ble Jæfcn og beste oppdrefter ble en av Lillestrøm og Omegns veteraner - Roll Fjeldstad. IIan hndde omlrenlike mange poeng som vår klubb skåret sammenlagtl Som nevnt var (selve landsmøteb) raskr overstått. og for de ilestc av oss er det nok alt annet (omkrinp årrang mentet som er hvggeligsl å tenke tilbake på. Fesimiddagen og det sosiale. Akvar;ebokklubben vir iilstede - og vi kjøpte nange nye boker lil biblioteket vårt. Disse vil bli presenten i Sjohesten ellcr hvcn. Søndag var dct foredmg, planteauksjon og vanlig auksjon, loddtrekning og mulighet for å stikke innom en av de lokålc zoo-butikkene. Sansborg akvarieklubb ct for tiden Iagt på is fordi irrgen ville sitle i stlret, men arrangefienlet av landsnrøtel vaf det ingen ting å si på - all honnør til giengen på 4 pcrsoner som sorget for at dehe kom vel i havn. De hadde blant anner greid å skrape sammen gevinst r for koncr til loddsalget. Hovedgevinsten var blant annet el nott rcrarium med planrcr. som tydelig låh i smak, Dessuten var det flere akvaricr, pumper og nrasse trostegevinster. Det haddejo værr hyggelig å fonclle at cn av våre gikk av med de gievene gevinstene. Men der ble i llle fall et lite svampfilter til meg og en liien fo.boks til llelse, så hclt tonrhendte dro vi ikke Neste landsmøt anangor er Moss Akvarieklubb! 7'

8 VELKOMMEN TIL... Ø Ø Ø Ø ø Gode priser på komplctte akvarielosninger, Alle typcr frossenfor m/ kvana!msrabatt. Alt inncn rckvisit& og rescn'edclcr. Ukentligc sendingcr mcd tisk og pl.ntcr hele året. Gunslige priser på direkac bestilling av fisk og plantcr for akvari klubbens medlemmcr. Vi hjelper seg med alt du trenger til akvariehobbyen. Stikk innom for en hyggelig fiskeprat. Med hilsen DRAMMEN BRAGERIIACEN I2 DRAMMEN. TLF. J

9 Våre Koraller Catalaphylliå Jardineier dcnne sl kt ns eneste an oger en fantastisk vakker stenko- blifl pålnffet påseychellene og på Aldabra Caledonia i(xt. Denne korallen har også mll. vesl i det Indiske hav. Den }ar under de sisie &ene, desvene o{ie Catalapyllia Jardinei lcver bare på plasser blitt solgt til skyhoje priser i akvariehandelenncholder svev nde p6rtikler, som den hvor vannel ernæingsrikt og so in- tln fulh ulslått Catalaphlllia påminner t'ed livnarer scg påoglar opp igienom vevet. f6ste ayekast om en symbioscanemonc, I koralhcvsakvarier krever denne korallarten meget god plass og btr helst plasseres Hver enkeh polypphar vanligvis tentåkler med lilla spisscr og en skive munna'- på bunnen iåkvariet, hvor den kan folde ninger som Iigner en anemones. 'ncd derav seg iallsin prakt. likheten. Denne komllen krever en masse sterkt lys Arten fbrekommer i det sentrale indo- for å trives i akvariet. Alir lyset for svakt Pasific områder, fra Nikobarene ivest til kommer korallen til å vantrives og dø Japansydspiss, Salomon ryene ogny Et lite Møtereferat fra saltvannsmøtet hiemme hos ulf i Sande '18 Januar 2000 Denne kvelden var det møtt opp 7 - I stykker i stua tal Ulf. De allerfleste var den harde kjernen i saligjengen. (et hinl til dere andre i gjengen??, MØT OPPI). Frankie 09 Milla glimret med sitt lov ige fravær og v håper at de har med seg noen 'fete" undervannsbilder if ferien i Den Dominikanske Rebublikken. Ett nytt fjes fra Tønsberg, dukket opp på møtet, og vi håper at han følte seg velkommen rglengen. Ulfhadde duket til med kaffe og wienerbrød og det var igrunn en hyggelig aften i Dunihagen. Praten gikk livlg om alt vi hadde diskutert på tidligere møter, og et par nye bøker kunne beskues. Det ble også diskuted litt rlrndt privat mport og eventuellt forskuddsbetale en sending fra indonesia. Så b'e det diskutert litt rundt den store vårmønstringen, og vi syntes den bude utsettes til høsten da tidsfristene begynte å bli Litt korte. De fleste sa seg enige i dette. Det b e også etlerlyst den såkalle elektroniske saltmåleren som medlemmene i saltgruppa skulle være med å "spleise" på Det såkalte korallregisteret var også etteryst, da dette synes å ha gålt over i glemmeboken!. Harjeg klart å glemme eller utelate noe. så la det være et hint tildere andre å skdve noe ogsål!. - 9'

10 Oppdrett av maller Siden d t ikke e. så nrangc sonr skriler og foncllcr orn sinc akvarier, tånt jeg ut ar nå llr jeg fyllc opp bleknruset. spisse ljærpcnncn og fort lle om en av to artige ting so har skjedd i mine akliirier. Jeg har besiandig halt cn cgen kj.erlighet til akvariencs vaklnr stcre, dvs alle qper av bunnlevende rnaller som svinser og svanser over bunnen på lcting etter mat. For n tid lilbale kioptcjeg 4 Corydoras Stcrbni. Dcr vislc s g å være I hann og 3 htrnncr. Vel hjenune ble de plåsscrt i ct 200 liters sclskapsakv,rricl so n fia fbr inneholdt 50 CaF dinsl phrss diverse andre rnallcr. Stcrbaicnc srl u( til å (rivcs tia forste slmd. lltter tå uker i ibrbindclse nrcd et vannbytte dukkcl dct opp snlå klebrige egg overall på akvariels ruter, men de fbrsvanr likc fixr sonr dc dukket opp. Kardinalcnc synles nok dette var en dclikatesse. l'lanelr tok form, såjeg r;gga opp et 6l liters akvariunr som skullc fungere som leik og oppvekstkar for Slerbaienc. Ciordc de[e kl.rl og l]ytlcr alle,1 o!er. Ettcr 2 dågcr var det egg på rutenc og nocn lå også på plantebladene. Lot dcl gå 2 dager Iil f,q je5 n\flet loreldrenc Ilbalc lil 20n hterefl. Tilsatle litt Fungistopp i vannel der eiqcne var og håpet på det beste. Ln nror-genjeg kikka ikarct tiar eggene tonrne, nrerr ingen tngel var å se. Filler'n Ijillein hla hadde skjedd? tladdc dct gån slcis? Kikka mcd dmeblit* langs burnen o-q llkl, sc noen små Wnne tråd r sonr spratl olcr bunncn Fy U.. defte var bitle smått. Tok uuriddelbart og dckkc!il innsuget på der utvendige pumpa nled en slrourpebukse bit så ikke de skulle ib.svinnc il]n ipunrpa. Dc 4 lbrsle dagene gajeg de ikke noc urat, nren begynre så å gidem Tabimin somicg knuste i lingenc del fu ge(e helt tinr. Nå etter 5 uker og x-antali dclevannsbltter har dc blilt ca 0.5 cnl lange og er utrolig nnfsonnne å sc mcns de svinser og rcter overalt. Dcl cr ca 40 stk. som lever i beste velgåcndc. nocn li har dødd, men dct cf!cl 0n dcl av nå1rcns gangl Ln forholdsvis enkel corydorns lypc å drc(lc skullcjcg ro. VannverdicrpH ca 7. hardhct ca 8, lcmpcraluf 25 gmder. I)elle var den ene tingen vcnt i spenning på ncslc hi(oricl FY F]LLER'N ER DET ]KKE MORO A V,'tI{E AKVARIST? Hilsen Rune Kjær lo

11 Bokanmeldelse: AQUARIUM PLANT PARADISE Forfåtter: 'l akashi Amano oversati tilengelsk av Willianr Charlton Dette er også cn bok som blc kjøpttil klubbcns bibliotek på landsm6tet. Forsl lilt grunnleggende stofl om forfatteren. Tåkåshi Amano er enjapaner som har rcvolr.sjonert akvariehobbyen ntu det gjeldc. innredning av akvarier ved hjelp av planter. sren og rotler. ahså i det storc og hele naturens egne produktcr. I{an har utviklet en egen teknikk når det gjelder bruken av plantene i karet. De som var ti lstede på landsnøtet i Os lo i I 999 så et planteforedrag mcd åkvarier innredet av Resultarene han oppnår ved hjelp av sine teknikker er ret og sl tt tbrbløffende. [l!er min nrening overgår hans kar også de såkalte (hollandske planteakvaricd når det gjelde. skiønnhet. I tilleggbaraman også fisk i sine kar. noe soln er skjeldenl i de (hollandske) karene. Så tilbokenl Boken, som cr i A4 fonnat og innbundet. er full av fantasliske bilder av tett beplantede akvarier. AIle bildene i boken er glans t slik Al cffekren blh eksfra slof. Boken gå. giennom elr r kke forskjellige akvarier. Hv d åkvrrium har sifl eget kapittel og dc! er egne avsnitt hvor det lisles opp hvilkc planter og llsk sofi er benyltct i det åk tlglle karct. I tillegg cr del skisser som viser prjnsippenc for innredningen. llvordan plånter og dekorasjoner er plassc.t i forhold lil hvcrandre. Alle lckniske dati er ljsrel opp for hven akvarium, slik som fysiske mål i cnr., vannkvaliict ( temp, ph, dkh og dch), belysningsmengde og belysningstid pr. døgn. I tillegg oppgir han mengden co2 han tilsetlcr kare!, for del er ikke til å lcgge skjul på at han må ben),tte co2 for å oppnå disse resul- Dct er ikke så mye m rjeg kan skrive om denne boken, den må l ses og studercs. For de som har inleresse fof tett beplanrede kar er del el(muso, å studcrc denne boken. Jeg garanterer en lascinerende opplevelse, spesielt når det gjelder bildematerialel. 11 -

12 NOEN ARTIGE PLANTEFOREDRAG f'orcdragene på låndsnrotel denne gansen varvicr våre grønne venner i akvaricl. Det var Iblk fra tirmact Tropica Aquarium Plants idannurk- Claus Christensen og Olc Pelersen! som pratct om planter ffa flcre forskjellige innfalhvinklef. Det var nange intcressante problemslillinger - såjcg revner kod nocn av dem: Lysforhold. lbrsøk utfsrl på Tropica viste al Phillips TL 920,930 og 940 forrsar( var de beste lysrørcne, Belysningen skulle vare 8-10 tinrer daglig. Mcr lys enn dette ctressed planten og lialp algene.l{yppig utskiftingav lysror haddc ikkc så srorb tydning. Nedgangen i lysinlensitel var ikke så vcldig stor ctter l- 2 års bruk av lysrorcl. De! ktntne være cn vel så liktig fuk1or å vaskc ller tjem dckkglasser, samr å sorge for ar lyset ikke ble sprcdd lil allc kanler, nler rellckten ned i ukvariet. Noe[ nye lysrortcster mcd vanntefte sidepunklcr og tilhofende reflcktorskjemref kom nå på nrarkedcr i Danmark. Dissc kunne kjopes lose ogeventuelt monlcres flcre ror ganske tctr i lyskassen. (Jeg v t ikke oni de cr li G kiøp! ivåre zoo-butikker enda). CO:- lilsctting. Er en megctviktig faktor. Det kan oppnås mye ved å ikkcåtilfore lui via hrftepumpe. Mcn besl er det å tihctte gass. fbr eksempel ved å sert en liten sals eller lignende, og ledc gassutslippel inn i akvariet. Vi likk hor om en akvårisr som hadde er akvarium i kjellcrcrr nnn var så flotl at liuen insislere på å ft dette l]4tet opp til hedersplass i srucn. Mcn d r ble det bare sorgen med plantersom sragr rte. Nå viste det s g ar akvaristen også hadde no n vinballongcr i kjellercn. og co2 gass fi" disse drev ncd på kjellergulvel hvof llrftpumpå til akvadel hadde stått. Losringcn ble å la punrpa slå i kjcllercn sammen med vinballongene og bore h!u gie non kjcllergulvet lbrå føre luftslangen opp istua. FoNt da likk fiuen sitt ønskedc st cakvadun. Kombirasjonen av riklige lysforhold, egnet næringsibrhold og C0r-tilsetting ga maksinal driv tilplalltene. Sunne planter gå også fiskene bra leveforhoid og temet av fallssto llcr del ble lilogmed hevdct av plantene utskillc stofltrsonr holdt fiskesykdonrmer isjakk. Bslbidukkc-hårnctt Det nesl originale tipsct kom fra Ole Peters n, soln har cksperim nred ln d lorskjelligc arter av riccia - bedre kjent som gaffelmose. En meget finløver flyteplantegruppe vi lil og med Unner i No.ge. Han fcltet planten til lavastcin og lignende nedc i akvafiet vcd hj lp av håmett beregner til Barbidukker. Defte ga en mcget fin effekt noen uke. mens galiehnosen holdt seg på plass. Spesiell en.iapaner har utviklet denne leknikken ti1 det utroligste og skapt noen rneget vakrc undcrvannshaeer. hvordisse tlyteplanrene bådc -12

13 fasles med håm tt til stein og sunes med nylonsnor rundt røncr og greiner. (Les boken Nature Aquar;um World i bibliotek vårt- den cren nydelse å studere). (s bokånhedelse på side l1) Det vår mange vakre bilder å se, ogjeg håper disse for dragene bidrar til å vekk støre interessc for den mer estctiske delen av akvariehobbicn. En del interessånte planter var dct s lvsagt også på auksjonen. Gro TILBUD PÅ AKVARIEREOLER. I Klubbside på internett. Hjemmesidene våre er nå ute på neletl Sjekt adr ssen HT"IP// Wwwlinux.telnett.no/dranunenakvarieklubb Krizoo Dyresenter selger en del reoler nled 85- liters akvadcf. Det finnes feolcr for 3 og for 9 akvarier. Akvarienc er ; helglass, reolene i aluminium- Noen av aklaricne kan også tås rned skillevegg på midten, no som kan være gunstig for de som drivcr mcd oppdretl. 3 rkvarier med reol koster 1000,- Akvari r og reoler må hcntes hos oss Kontåkt Krizoo Dyres nt r på df s7 eller på emril Sidener ikke helt ferdig ennå, men er under stadig oppbygging

14 dås '$zoo huset TA EN TUR INNOM DA VEL... AKVARIE-INTERESSERT VI HAR STORT UTVALG I FISK. PLANTER DA VI STADIG FÅR NYE SENDINGER Vi kan forøvrig hjelpe deg mcd alt til akvariehobbyen. ønsker du akvrricr på spcsiclle måi, hjelper vi deg gierne VED GULSKOGEN SENTER TLF \T HAR ocså UTSTYR TIL HUND. KATT. FUGLER OG HESTER

15 Venstre øye kikker etter kjærester. Saksct fia llluslrert Vitenskap nr. 14/99 t. I I' Cambusiafisken foreirekker e ha sine venncr til venstre for seg og fiendene iil hoyre. En grlrppe italiensk forskere har fu ret ut at dco lille fisken tor gå nænnere rovdyr hvis den ser dem med hoyrc oye enn hvis den serdem med vcnstre. Og dcn blir cnda modigerc hvis dcn samtidigharen arlsfelle rilvensrre for seg. Forskcnre fant også ut at fiskene tbretrekker å besiktige potensielle padncre med v nstre Ettersom det ikke er noen slrukturqll ibrskjcll på høyre og vensrrc oye,!.or lbrskeme at fcnomenct må skyldes en ibrckjeu i hje.ncn. Marr har setr de! samme fenomenet hos fuglef og pattedyr, og forsøk med m nnesker har også vist at vi kikker mer på andre menneskef med venslre oye enn med lrøyrc. Fordi inpulsen fra venst.c oye blir behåndlct i hsyrc hjernehalvdel, teorien nå at dei rett og slett er den høyre hjernehalvdel n som blir brukt til å gjen(iernc afisfeller. Denne spesilliseringen i de to hjemehalvdclene, som åpenba( r en mege! grunnleggendegenskap, er trolig blilt utviklet for å gjore informasjorsbehandlingen nereffektiv. Hvis vi sannuenligner med modeme ncvrålc ne(verk. som kan sies å være primitive datamodeller av hiemen, viser det seg også at dct oficrc skjer sammenbrudd i den hvis de ikke har fått bygd inn i seg en eller annen tbnn fbr spesialise.ing. L I ttclq Ja lat tur khtrt dl ht, atler wl blitt.tortnurr i!,!af is.h HUSK GUPPY KONKURRANSEN PÅ DESDMBER. MØTETI

16 Med Rune til Malavsia hetre er et innleggjeg har plånlagt å L/skrive i lengr tid nå! Men det ble rned tanken inntil nå. I tor sommer var vi på tur til Tobago icaribi n hvor vihadde en fantastisk ferie vi snorklet,bådet og hadde det topp borts tt fra noen små ting I Jeg hadde håpet og å med meg {isk hjenr tilkaldenorge men ble advan mot dctrc dajeg kunne få plunder i tollen l]t av l.rnd t der borte, isen r tid harjeg hon at dette ikke vår noe problem... Så årets nrr ble plånlagt tiløsten litt pga været som der ikke falt i regntiden og prisene på mat og drikke noe som var meget høye i Tobago Så et lite lips for de som planleggerlurer tilområder lin uten fo. d vanlige ierienålene,suær klar åv de vanlige reise selskapene som Ving osv- de har meget høyc priser i forhold til de mindre. Kan for såmmenligning nevne at en kollega av neg betalte for 2 voksne og 2 bam fro 14 dåger på lånzarote cå kr. han kunne fht for samme prisen til Thailand og det på meget flonc hoteller i ibrhold tildet andre stedetl Viplanla n turpå3 uker mcd mine foreldre, vi reiste med vanlige nrtefly og var på en såkaltur for oss sclv, dette cr for de som kan engelsk og er litt onr seg ikke noc problem. Vi ville gjemc rcisc lirt til forskjellig steder i landet når vi først var der, så vi endtc opp med 3 steder og en lang utflukl.vireiste av gårde tiloardermo n som visynteser n stor flyplass og etter en mellomlanding itlolland havnet på Kuala Lunpur's int masjonale flypl.ss, denne får Oardermoen (ilå virke som ei lita brakke ute på etjorde. Der ble vi hentet av bil og ftlklei inn til K.L. senlrum og sjekkct inn på er flod horell. Da vihadde sovet en lur dro vi inn til China town hvor kvelds markedet hadde stidet og det vnr alt muligog få kjopttil en billigpenge for eksempel. klær. klokker, solbriller og software. ah neslen ekle og til prulbare priser, dettc er moro rnen m get slitsomt. Dagen ener reiste vi videre til andre siden av Malaysia og lqst n, etter en kort fl),tur ogbiltur var vi fremme ved Awåna Kijal et flon hotell for de flesle men for meg som helst ville snorkle se flskosvvardene en skuffelse...bare mil på mil m d sandstrand og gollbaner, menjeg 6kkjo slatr pei av med nrat og masse drikkel Men ungene likte seg i bassenget med bade don. sklierog lekeplass osv. Det \ar herfa vi reiste tilturens qerle)r ei litaøy som het Puab fcngool. dette er ei tropisk dromme oy med en sandstmnd som hadde så fin sand at meler grovkomet, gikk du 4-5 nrcter ul hadde du nryriadermed tropefisk rundt beina. Så mye koråller og fisk. dettc må være no for saltgutta i klubb n. Del var Keiser fisker, kirurger, blekkspnrter. muslinger og det var for meg her de! første mote med klovrefiskcne. disse hadde tunnet seg ei anemon og de var vcl ihvert fall borti 25 stk ftasmå til llllvoksne fiskersom smatt ut og inn i anemonen, En fordel på rev som dette er at du ikke trenger og være en habil dykker. all vioppl vet ute pårcvene ertilgjcngelig fi'a ovedaten og ned til ca 5 meter, (Fste er pd 6i.le le) - 16-

17 s ZOO BUTII(K I KROKSTADELVA Velkommen til oss! For og utstyr till Hund - katt - akvariefisk - gnrgere - fugler etc, f. i God råd og v iledning folgcr med på kjopet! markedet as tlft O4 7O Krokstad senter Krokstadelva

18 Fak(isk erdet øversl oppe ivånnlagenc det er mest liv og artsmangfolder er srorst. Min far hadde en litt morsom opplevelse her urc han hadde lalr med seg ei bo c ffa fiokosren og lokkettils g fisken da han haddc sånn ca 500 slk av en for meg ul(- jent art forsvant helc bolla i erjab rclt ned igapet på cn a\.trekke fisk på ca 50 cm (lror dette er reit navnct) det varjo bårc flaks ikke fingrene gikk samme veien.neste stopp på ferden var en øy ved navn Puala R dång, detie også er paradisisk sted hvor ikke mye forsqrret lieden, men jeg viljo si at ha\alen her våf under enhver kritikk, d t kunne væn en floft nårurhavn med fisk og koraller men det varmesr søppelogdritt- Selve hotellet lå heldigvis på andre siden av øya, innerst i ei nott bukr hvor det var et kor.llrev som gikk hele v ien ut og det var et yrcnde liv fm vannoverflaten og ned til så langr j g orket I Her viljeg vel si år turen absolurrc topplhkt var sett med )akvaristiske, Gyne. jeg var ute n d min datter og phrlselig dokket det opp 4 stk Blacktip Reefhaier stor var de ikk men hai var der de var c! 75 cm lange og for et syn det var og se disse grasiøse dyrene, disse haiene holdr til på rever lfa de var nyfødte ril de ble omlrent de re siønelsen. Vi fikk se dissc flere ganger og tilmed kona fikk se disse haiene, det var litt skremmende forste gangen men da vi fikk fordøyd op" plevelsen liit var det helt greir. Samme oyå hadde også mye annet og by på i den fanlasliske naturen som varherbla så vi ncro store øgler på ca 1.5 meter og apekater. Dete var også st det hvormange skiupadder gikk opp og la egg, det vår en strand på oya hvor alt opphold var slrcngt forbudl som var mye bruk og her satte befolkningcn pinner nedi sanden hvor det var lagr egg og det var enormt med pinner! Dcne var også ola hvorjeghadde håpet og fang fisk -...rnen også denne gang gikk del i vasken da de karienejeg hadde fått fati iher hjemme ikl( holdt mål. dct var praktisk talt ikke ferskvann på oya. På vei hiemover stoppet vi noen dagcr i KLrala Lumpur igien for og handlc.det kan ncvnes at eleklroniske ting og kameraer veldig billig her nede. På en tuftilet markcd son lå ved en stor elv såjeg thktisk n de1 fenkvånns fisk, det kunne se ut som dette var en liit stor type slripele labyrint fisk.eher 3 uker kom vihjem til No.ge igjen og det var faktisk godl nren dette er en tur lbrm vi som småbams tåmilie helt siklert kommer til å ta en gans ril. og veldig gjeme kan anb fale til andre - Er dct nocn som lurer på noe i forbindelsc nled en sånn turta kontakt. Har også lagt ut denne artikkelen på min hjemmeside bvor bilder osså ligger som kanskj vil være vanskelig og få fi.en i Sjøhestenl,{dresse hit er htlp:/,4rome.no.netgrune/ -18

19 ØDRENE DAIIL -, tf / I -E RøRLEGGERENS LOKALE SAM A RB EID S PARTN E R osr_o ASKIJR STRøM MEN BÆRUM JESSH I-JIM FREDRIKSTAD MOSS SKI LILLEI{AMMF,R HAM AR C JøVI K FLIS KONOSVINGIJR DRA 1\,4 M I]N c ot. I,ARVI K SKIIN SANDEFJOITD TøNSBERG NIRCEN FØRDIJ IIAUGESUND KAII M OY SOGNDAI, S'I'AVANGER SANDN ES I.'LEKKLfJORD KRISTIANSANT) ARENDAL ALI]SUN I) MOI.DE KRISTIANSUND KYRKSÆTERØRA NORDFJORDI]ID TRONDI]EIM S'I EINKJIIR NAMSOS MO I RANA BODø SANDNESSJOEN MOSJøDN 't-romsø HARS'TAD LANDSDEK KENDE VVS-GROSSIST - 19-

20 Sonr!iplcicr benytet vi Bokanmcldelse: The guide to owning TETRAS anlcdnnrgcn på lalrdsnotcl til å komplcttere biblioleker med Denne boken er av en seri boker som omhandler forskjellige om.åder in en akvariehob" bycn. Boken, so cl cngelskspråk!ig, er utgitt av l.ih. Fo.fåttc(crr heter Spenccr Class. Den ef lbrholdsvis letllest og krevcr ingen spesielle cngelskkunnskapcr. Boken er dch irnr i sj'v kapitle.: Første lgpittel(3 sidcr) omfatter genercllc tbrhold for letraer. Dctte gioldcr innredrirg av karet og \rannkvalitet. Krpittel2 (12 sider) omhandlcr fiskesykdornmer. Dette kapilteleter lbdtoldsvis omlåtlende i dennc boken- Tredje kapittcl (3 sidet tar lbr seg foret. Dcter egme avsnit for flakfor, fil,s tørrcl for, liossent for og lcyende for. D i qcrde kspittelet (28 sidct er selve godbit n i boken. Iler fonelles det om de tbkkjellige lelra adene. Dette er igjcn delt inn i afi ikanske og amerikanske reiraer. Allc de vånlige årtc0e er omtalt. I!illcgg er de! ncvnl noen arter som ik-k er så vanlige i salg hcr i landet. Dct e. flottc fårgebilder av allc de adenc som er onrlalt- Kåpittel lem (3 sider) dreicr seg om oppdrctt av tetraer. Som vi vct spenner tetraene seg fra 6rd de lettesle iil dc vanskeligste adenc når det gjclder oppdrett. Boken bar kun en generell beskrivelsc av et oppdretr. D t siette kåpittclet (8 sidcr) bcskriver en dcl teraaner som ikke ble ncvnl ikåpittel lire. Her omtalcs er del Nannostonrus a(ef ( Smykketetra ), Øksefisk, skivetctra og til slutt Piraya. Sistc kapi(tel (2 sider) nevner noen fiskea(er som cgr r seg godt sa nren nred tetråcne. T;l samm n er boken på 63 sider med mange flotte fargebilder. En bok som kan anbclåles for de sonr onskcr en innføfing i dc est vanligc letiaatcnellokcn konnnertilutlån i vårt bibliotek nrcd det forsle

21 s -* EIKER KJøPESENTER: Tlf32? OO HOKKSUND

22 D> ef. *F Stort utvalg av akvariefisk og planter. Kjempetilbud på akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. Velkommen til en hyggelig fiskeprat. 22-

23 REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 2. MARS. Dcnre gangen haddc vi besok av Jan Olc Wcsterhus som holdl lbredmg om bygging og ombygging rv 4500 litc.s xkvrfiel sitt. Iroredraget vlr en viderurvikling xv det tbredragct han lroldt lbf oss lbr ar par år siden. llan s(nrrct mcd cn giennonrg ng xv r.l!e blg3ingcr {af sl å gå olef til onrtj)ggingen av karer. l{an b}gde onr ka.cr!ed a innredc d.l nred nen og lenrent. noc som giorde!arncr \å hardt al han nr^fic lar oler fra Disl,usllsk og lignende lil Nlrlrwi. Dct ef moro å sc rl dct ef roen som to! I såt\c så slort, taktid( er aklariet så stod xt liele thmilien bdct i dcl sanrtidig lbf llskcne ble sluppel i. Jarl Olc viste ogsl biklor hvor han svømlc i Llfet srmmcn nred l)isk senc og hlof dc spiste reft frå hendenc.4rksjoren var glnske sro. dcnne g:irgen. nr0n hvor er kjofcl)stcn? Del er lrirgirk rl intcfesserr er så lilr,r l_or a skaffc scg oen godbitcr. Mot opp folkens. slcng inr noen bud og Prov noc nylt. Kvcklen ble sorn \rrilig avslultct nred ll rocn satt igjen over en kaffekotp til lht sosial p.at. Det hrd(lc vært fint hvis llere hadde lyst til å sitrc lirt på sluten av 'I c er. Der ei J.. J,- fl,l : å di.l.ier,,'hb)(n\år. Vi tok imot pirmeklidgcr til hjenxnckonkunxnsen på dct oiet. Og tro de( ellel.il Vi har 9 pånrcldtt:rskvånnskar i tillcgg lonnner det nok nocn i saltvannsklassen. Del cr godt ar del ef noen som ror å slille opp iger). Vi satser på i vise video fra konklrrransen sanme mcd premiculdelingen cn gang for sommerinrien. Mol opp så lår dcre sel Diplomhunter'n 1. Rune Cjehncs ll pocng : Gry Culbrandsen 0l poeng sl!l \r (t.ddrettsdinrnl lier er årets fbntc diplorrhunter. Sotu vi sef er det {icnrdeles lab.n på ofpdfetldionten. Det cf kun Rune son el godt igang mcd åfels kampanje S.tÅ PÅ LEVEII OPPDTIETT] - ":l

24 Rcturådresse: Drammcn Akvarieklubb v/ Ola Bakken. Barlindyeien 11C.3,108 TRANBY Vi har et av lårdets absolutt beste utvalg av ivalal\icichlider. Norskoppdrettet og viltlanget. Bra utvålg av lirk og dyr til saltvånn Alt i utstyr frå Akvrstabil, Eh im, Tunze, Åquå Medic, Dupla ory. Tilbchør, ta'r og mle er. Vår spesiålitet cr filtcrsystcm og vånnbchåndudg, Vi kån belysnine, mctållhalogcn, VHO og 'rrr. Ny fisk ukcntlig. Kom med ønsker vi sknffcr dct mcstc. Kon gierne og bcsøk oss. Lave prise' - fornøydc kundcr. VELKOMMENI ÅPENT: Torsdåger fra cller ctter avtåle. Tlf: Mobil: Fax: SANTRON, s"rnsueien 16,3U8 våle

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 6-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 5-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. juni kl. 19.00 Nr. 6-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 6 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - SEPTEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 7-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 9. september kl. 19.00 Husk Maratonauksjon lørdag 25. september 2010 Nr. 7-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 7 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J Ø 1 g arre*9 \) a ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN H trs T tr N SJØHESTEN NR.8-1999 OrgaD for Drahmen akvarieklubb. Utkommer nled l0 nummer pr. år. Blir sendtil allc betalende mcdlcmner idak. ogt;lalle

Detaljer

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 etry%, J ril tr 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 SJØH[,STEN NR. 9-2000 Organ for Dranmcn akvaricklubb. U(konuncr flcd l0 nummcr pr. år. Blir scndr til allc bctalcndc mcdlcnrncr i DAK. ogtil alle klubbcns

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 3-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører.

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

SJØHESTtrN NR, 5-2000

SJØHESTtrN NR, 5-2000 SJØHESTtrN NR, 5-2000 o an lbr Dra nrcn akvafieklubb. Utkomrn$ lncd l0 nummer pr. år. Blir scndtil alle betalendc mcdlcmmcr i DAK. og 1il alle klubbcns annonsorer. Opplag ca. 150 ckscnrplarcr. STYRET I

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. marsr kl. 19.00 Nr. 3-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 3 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJHESTEN klubbmte 13.02 kl 19.00 Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann SJHESTEN NR.2-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 08.05 kl 19.00 Nr.5-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.5-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00. Nr. 5-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00. Nr. 5-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00 Nr. 5-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 20. april kl. 19.00 Nr. 5-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. januar kl. 19.00 Nr. 1-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 1 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN NR. 6 1999 S J Ø H trs @ o \ QreKv ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJØHESTEN NR.6-1999 Organ for Dramme[ akvarieklubb. Utkommer m d l0 nummer pr. år. Blirsefldtil alle belalende medlemmer i DAK.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. april kl. 19.00 Nr. 4-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand?

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Tekst og foto: Leif Gjerde Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - NOVEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 9-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Reisebrev 5 (Jørgen, La Paz, Peru, 28. mars, 2004)

Reisebrev 5 (Jørgen, La Paz, Peru, 28. mars, 2004) Reisebrev 5 (Jørgen, La Paz, Peru, 28. mars, 2004) Hei mine venner og venninner!! Det har skjedd mye spennende siden sist. Min pappa tok dykkersertifikatet på Cook Islands. Jeg var glad på pappas vegne.

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00 Nr. 8-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig Her kommer Klatremus lillemann, en mus som synge og spille kan, En riktig synge- og spillemann, det er Klatremus lillemann. Tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la Jeg vil plukke

Detaljer

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Hei alle sammen! INNHOLD:

Hei alle sammen! INNHOLD: Hei alle sammen! INNHOLD: Endelig er det sommer igjen, og vi i MoroMagasinet har gledet oss veldig til ferien. S.3 Hilsen fra Morat S.4 Ferien min S.5 Jeg liker... I år er MoroMagasinet større S.6 Biler

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Turen. Cook. Island. man jo ofre for en tur til sydhavet. Først skal vi reise fra Trondheim til London. SåS

Turen. Cook. Island. man jo ofre for en tur til sydhavet. Først skal vi reise fra Trondheim til London. SåS Turen Cook Island: Hei! Til påsken p 2007 reiser jeg (Erlend) og familien min til Cook Island. Det er en gruppe øyer som ligger i Osiania.. Jeg tror det tar ca 5 timer med fly fra New Zealand til Cook

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. september 2013 Kl. 19.00. Nr. 7-2013. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. september 2013 Kl. 19.00. Nr. 7-2013. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 12. september 2013 Kl. 19.00 Nr. 7-2013 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 7 2013 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN

/c't - (, ),, DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ,92 UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB /c't - (, ),, Æ @ ffi @ ro ry ffi ffi W,92 UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING Stadig nye sendinger med AKVARIE.FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00. Nr. 9-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00. Nr. 9-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00 Nr. 9-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 9 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 13.03 kl 19.00 Nr.3-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.3-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

H trs. T tr. QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

H trs. T tr. QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J Ø H trs eg \ QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJøHESTEN NR.7. 1999 organ for Dram,nen akvarieklubb. Ulkonner med l0 numner pr. år. Blir sendtil all betal nd medlenmer i DAK. ogtil allc

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN

ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN S J ril Ø tr S T tr a \ ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN N Sjøhesten ff. l- 1999 5JøHE5TEN NR. T 1999 OR6AN FOR DRAA,I'IAEN AKVARIEKLUBB. 5TYRET I DRA,I'I'AEN AKVARIEKLUBB. Leder Helge Androssen tlf: 32800993

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Gi oss et liv! Tekst: Bente N. Owren Foto: Jarle Eknes og Randi Tyvold

Gi oss et liv! Tekst: Bente N. Owren Foto: Jarle Eknes og Randi Tyvold «Døgnet har mange timer, året har mange dage» Arbeidskonferanse i Bergen 4. 5. november 2010 Gi oss et liv! Tekst: Bente N. Owren Foto: Jarle Eknes og Randi Tyvold «endelig er Helga i nærheten av et godt

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

+try%, H trs. T tr. '{Qre*v. ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN

+try%, H trs. T tr. '{Qre*v. ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN +try%, o S J Ø H trs 1 L '{Qre*v \) ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN @ g T tr N SJØHESTEN NIt.6,2000 O gan rbf Dmnnnen akvafieklubb. Utkommer med l0 Dunnncf pr. år Blirsendr tilalle beralcndc medled er

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

i Norge ALFABETREISEN I NORGE Olav Furre Olav Furre

i Norge ALFABETREISEN I NORGE Olav Furre Olav Furre Alf og Beth er glad i hverandre, og de liker å reise rundt i bobilen sin. Går det an å reise rundt i Norge styrt av alfabetet? Les boka, så får du se. Alfabetreisen har blitt til sammen med elever på mellomtrinnet.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. februar kl. 19.00 Nr. 2-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00 Nr. 4-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen.

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. Juryens kommentarer på bilder. Vibeke Seldal Kristiansen Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. tredje plass 8 poeng: Dette synes jeg var

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann.

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann. Rim og regler Her er noen av sangene og regle vi bruker på avdeling Tutti. Dette er sanger til stellebords situasjoner, når vi vasker hendene, spiser og har samling. Samtidig så er vi veldig glad i å synge

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Endelig er et nytt år her. Vi har hatt en fantastisk jul. Mange aktiviteter og mye moro.

GODT NYTT ÅR! Endelig er et nytt år her. Vi har hatt en fantastisk jul. Mange aktiviteter og mye moro. GODT NYTT ÅR! Endelig er et nytt år her. Vi har hatt en fantastisk jul. Mange aktiviteter og mye moro. Vår første julefeiring startet med en konsert blant fangene i Pasig City Jail. Vi har bibelstudie

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer