H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN"

Transkript

1 S J Ø 1 g arre*9 \) a ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN H trs T tr N

2 SJØHESTEN NR OrgaD for Drahmen akvarieklubb. Utkommer nled l0 nummer pr. år. Blir sendtil allc betalende mcdlcmner idak. ogt;lalle klubbcns annonsører. Opplag ca. 150 ekseinplarcr. STYRET I DRAMMEN AKVARIEKLUBB.!lt JorgcD Ringstadsvci l. 30,10 l)l0nncd ltt 3377t283 Cronlia 13,Ndsbysdo Svqlvik cro Dyrendrhl Lcrik r E-nnil: oddbjoii l.dikirbu.r.li..no Storc Ledfald øve. 3025lldmd.n tlt: StaQsnor i n 3a tlt E-nl!il: gei..balili n(4c2i.lcr 3055 Kroknadchr C arefasenaunline.no t Blcltjetuveien 14, 3030 Dnmrncn tliq KLUBBgNS POSTADRESSE. POS'IBOKS 2328,3003 DRAMMEN Sroftil Sjohesrctr *nd6 rcdallorcn. Klubbcnsposlgirolorlo: 0J1042'70286 KontiDgcDl for 1999: Scniorerlir.150,-pr ar.jundrcr og ufor.lr-edcde kr.75. pr. år. Famrlicr k!. 225,- pr. ir. KlLrbben har nedlemsmøtet forste torsdag i hler måned med unntak avjuli og alrglrst. Ijanuar blirmotetdato D annonseft spesiclt pga. genemlforsomling n. M dlensmølene holdes i ungdomnrcns hus, Coltetsgt 9 på Strømso i Dlammen. Vi lci r motelokale il. etg. relt ovcr gang n fbr vårt eg t lokale. - Sidc 2-

3 s NESTE MEDLEMSMØTE TORSDAG 7. OKTOBER 1999 KL. 19OO PROGR.AM -. FORENINGSSAKER. FOREDRAC Vf,D ATLE CHRISTIANSEN. PAUSE MED LODDSALC. AUKSJON. SOSIALT SAMV,{R OVtrR trn KAFFDKOPP INNHOLD: Neste medlemsmøle Akvariekål nderen En gåmn l drøm... Båck to nature- om Discus Plent sid n På Dånnårksferl Busslur til Gøieborg sid 3 slde 5 dde 6 side 9 sidc ll side 13 side 15 STOFF TIL NESTE AVIS MÅ VÆRE REDAKTøREN I HENDE INNEN FREDAG 22. OKTOBER Side3-

4 KRIZOO 99REåCNTCR 3160 STOKKE Tlf , Fax EPOST: O - VESTFOLDS STØRSTE AKVARIEAVDELING - EGtrN IMPORT AY FISK OG PLANTER ALLTID <NOE SPESIELT> - FISK FRA EGET OPPDRETT, BL.A. L46 HYPANCISTRUS ZEBRA.. BACKTO NATURE. BAKGRUNNER. DE FLESTE KAN SEES I BUTIKKEN. - NYHET - - NÅ HAR vi OGSÅ UTSTYR FoR SALT VANNSAKVARISTENtr, FRA AQUALINE BUSHKE, AQUA MEDIC, DUPLA MM. FISK, DYR OG LEVENDESTEIN SKAFFES PÅ BESTILLING. - Co2 ANLEGG FRA DUPLA OG BIOPLAST. OSI TØRRFOR OG ARTEMIAEGG. - MØBELAKVARIER FRA BIOPLAST OC AS GLASBAU. - SE DEM PÅ - Side 4-

5 Akvariekalenderen Hva skier i 1999? Iardag23. oklober Torsdag 4. november Torsdag 2 des mber busstur til Gøteborg mcdlemsmole DAK medlemsmøte DAK Vi mottar gierne tips om akvaristiske arrangementcr i 1999! Maratonauksjon. s\,. lop ah de orkel med penge- rfrddisjoncn tro arangerte vivår lrli8 I maråronauksion lordag 18. scptembcr' Son van' lig var det mange objeker. J83 for I være nqaktig. Aukjonarius Ulf loset anangemenlct i havn med en sto hånd. Budene fah len og Pris ne holdl seg bra ncsten hcle tiden. Tom, Helge, Anund ogundedegnede borta. Knut Bønc sørget for å bring iiem objeklene fia båkromnet. han hadde mcd seg to ivrige medhjelpere. Klokkr 16 var alt solgi og oppgiorels time var inne Perog Ola reg_ ne( rå sve(cn sihe og alle scleerne fikk 5ilr oppgicr rakt og greil Cro og Jens hådde en stri tøm i matsalgel, ikkc vetjeg hvor mangc vafler Cro slekte. men det var ikke {å. Mane var meget ih rdigmed loddbøm, Vihadde b sok av akvarisler frå mange klubb rpå ostlandet,jeg uor alle reiste fomøyde hjem. Som vanlig hadde vi besok av bc88e lokahvisenc, resullatet har der v l sett selv, Styrct i Drammen akvarieklubb vil lakke ålle som hjalp til med arrangemenlet, som vanliggikk alt på ski ner. Geir Bakken - Sirl 5-

6 En gammel drøm... jeg Eor ginet og nytet til Drammcn var det faktisk like for jcg I slo følge med 'ne8 noen av de akvaristenejeg kjente ioslo for å lær å dykke. Men dctte er altså svert sa mange og tyve år (og enda flere kilo) sideo. Nå h.r vel tanken s$.ifet meg noen ganger sideo og5å, mcn d.l har liksom iklc påsset åkkumt dr. Men, nå erjeg akkurat komnlctilbakc fi'a n fin fericturtil Mannarisbukta i Tyrkia, med llusse bading blant fisk i Middelhåvet,, Trorjeg kjente dc fleste artcnc på grumu tter bver1. Sikten i vamel va-r kjempefin og med vanlig grorkling kunne jeg se svart mange mcler nedover og botover i vannct, Vegård ogjeg ble også med p! I dags dykking ned instruksjon. Jeg vet ikke om j g vil si vi svømte sa mye, men ble vel nærmest leid nedover i vannet med irstruklører på alle kanl r. Men, dct var W A prøvc ordentlig dykkerutstlr og det å sc fiskcne fi'a undersiden. For dct var mye fisk. vi stanet med å mare dem med oppblodt brod på ei sted som ble brukt til detto hver dag. Kan vet nærmest si fiskene var håndhmm. og meger vanl til å bli matet på dcnne målen. Dessverre fikkjeg ikke seit så mye på dem som jeg gjcrnc hadde villet, for jeg måttc hele tiden ha øynene på hov dinstruktorcl som ga rcgn til hv r erkelt h\a vi skulle si-.. Jeg så også noen koraller, rørormcr, sjøroser og svan)per og mye anneo fauna. Det måtte væn moro å hatt med Ulfsom guid på en slik tur, men jeg mente nå likevel A kj nne igjcn cn dcl av de liskenejeg har sett i boker. Skull ølsk jcg hadde tatt ed en fiskebok og forberedt meg bcdre, men dct h l var ikke planlagt før vi dro nedoler. Skulle flere komme over et slikt tilbud om å prøv litt dykking for en dag - ll r enda bedr lå et ukeskurs og lærc dct gnmnleggende i dykking under fcrien, vil jcg absolutt anb iale del. Vi akvarister er jo mest futercsscn i d t som for går under vann. Slik dette ble anangefl for oss var det ikke vanskelig ellcr lungt, og fult mulig for sofaslåver som mce. Det var folk i alle aldre og flere bam med den dagen vi prøvde. Alle grcide seg brå og blc med ned til 5 meiers d)?. -Side6-

7 Gro iti il{oldelrc i Mi.l.lelhavet! ( s?tvpartrctt) lnge. hadde noen ganghatt på seg dykkerulst),r i den gruppen vivar. Oppl ggct var slik at alle urcn liene- elle. astmaproblemer o_s lignende kunne klare det- Dykkemc skrot av at de fonige uke hadde hatt en gruppe av blinde som de leide ned i vånnet. Spesielt engstelig voksne i vår gruppe blc også lad ekslra vare på og fikl egen instruktor son tok s g av bare denr, så sikkerheren var god, så vidtjeg kan bedømme. Slorstc vanskclighelcn for mcg var å komme inn iutslyell For når dykkerdrakt XXL cr for lfang ovcrnragen og åltfor lang i beinå - hva skal en gjøre då? Da cr det godt å ha medbrågl assisterende ektefelle som kan hjelp til å få lrukket "dykkerbuksa" på fruen og bretlct opp b ina. Tydelig at slikl utstyr ikke produseres med tånkc på nriddelnldrende runde små danrer. Der var nok noen år i seneste laget. likevel! Og til ncste gruppe turister kunne vel dykkerne skr),te av åt de til og med hadde greid å dykle m d n person i min kategori - som b vis på at inlet er umulig. Men, blås i der - jeg haddc det moro jeg, og prover gjeme igjen el annet år. Cro -Sidc7-

8 VELKOMMEN TIL... Ø Ø Ø Ø Ø Godc priscr på komplctt ak\'årielosningcr, Alle typcr frossenfor m/ kvantunrsråbatt. Alt inncn rckvisita os rcscrvedelcr, Ukentlige sendingcr mcd fisk og planter hele årct. Gunstige priser på direkte bestilling av fisk og plånter for akvarieklubbcns rnedlcmmer. Vi hjelper seg med ålt du trcnger til akvariehobbyen, Stikk innom for en hyggclig fiskeprat. r4edhir!,cn r: IdZ DIL{MMEN l[ t,:, tl\.,i ZOO CENTER AS BR^CLRtl^GLN t, - l0 D DR^trlMLN - ILt. 128J 09 t5 -Sidc8-

9 Back to Nature - q uide om Disctts, t I Folatter- Dick Au- utgitt 1998 Antall sidcr - 128, rikt illustrert med 2-3 fargebilderpå hver side. Språk - Svensk Dctte kar gånske c kelt sies å være en flott bol for allc discusinteresserte. IIcr nev es del meste av det du rcnger å vire for å hold dissc flortc fiskene. Forfarteren innleder bok n ned litthistorftk, og om hvordan mulighctene forå holde distus (j livc) har endrel scg. Han sier noe om der naturligc niljocr fiskene l ver i, og hvordan man bør iturede et akvarie. Som de neste vct, hår dhkusen spesiejie kav lilvannkvalilct. noe s(nn blir grrndjg behandtel idenne boken. 'Når detlc er sagt, trorjeg nok at kfavcnc ril vannkvaliteten har endret seg eltcr hvell som vi hsf Att norske oppdreft. Disse er da "vant" til våd vann. Han skriver noe om hvordan man verger ur friske ekemplarer vcd irurkjop, tilvenniug, foring og sytdonr. Sidcn rar han for seg alle diskus_ irremestore dmtn, nentlig hvordålr man drenerdisse flone fisken. Og står lykkcn d g bi, vil du også m tips i forhold ril oppforing av ynglet. Til sist tar forfa(cren for seg ulike fargevarianrer og fargencs hisro.ie. En IIo( bok. rikr i usrreri med fargebilder av akvaders kongc '.DtSKUSEN"_ - Sidc9-

10 RØRLEGGERENS LOKALE SAMARBEIDSPARTNER oslo ASKER STROMMI]N BÆRUlvl JI]SSIIIIM FREDRIKSTAD lvloss skl LILLEHA]VIMER HAMAR GJOVIK FLISA KONGSVINCER DRAM]VIEN GOr, LARVIK SKIEN SANDI]TJORD TØNSBERG BERG]]N FøRDE LIAUCESIIND KAR]VIøY SOGNDAL STAVANGER SANDNES IiLEKKEFJORD KRISTIANSAND ARENDAL ÅLESUND MOLDI KRIST]ANSUND KYRKSÆTERØRA NORDFJORDEID TRONDFIEIM STEINK]I]R NA]\4 SOS MO 1 lian,\ 80DO SANDNESSJøEN MOSJøEN TROMSø IIARSTAD ALTA LANDSDEKKENDE VVS-GROSSIST - Side l0 -

11 ,4v Gcn B&ken Plantesiden. CITYPTOCORYN E WILLISII. Hjemsted - SriLanka a Fåmile - Araccae, Arumfamilien. Har også blilt solgt mder oavnct C. Nc!illii CryptocoD.n willisii er vel blandt d mest populære Cryptocoryne i vårc akvarier. Dcl cr nok den arten Cry?tocoryne som onest er 1il salgs i akvariefoffetningene. Den har vært vanlig iakvariene var i mang år. Når det gjelder stellav dennc anen ci lysmengdcn alfa og omega, Dcn rives besr når den sdr skyggefulh.lysnengden kan variercs ved bruk av iek. fl',leplanler. Dcn oåre'r hoydc på cnl. og plåntens brcdde er l0-15 cm. Den orskcr n lemperatur på 20-30'C. Når plantene trives vil de form rc seg l"skr og dcn danner el gront dekke på bunnen. Bladene v;lda ha en frisk gnnn farge. I nritt akvarium har Cryptocorynene spredd scg utover i den delen av karct som er skygg fuil, den vokser ikke ua i dcn delen som er srcrker opplysr. Dettc r virkeligen av klassik r ne innen hobbyen. Hvis du ikke har den så prøvneste gang du har muligheten. Den ersto( seti å linne i zoo bulikkene og duklier også opp på våre aukjoner medjevne nrellomrom. Pass på at plantcne du kj6pq har ct solid rotsystcm med lys, nærmest hvit Iai ge. (sc bildet) Trcpica klassil'lscrer den til medium vanskelighctsgrad. l-ykke til! - Sirlc I I

12 1-'-=:*' D> D> D> Stort utvalg av akvariefisk og planter. Kjempetilbud På akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. Velkommen til en hyggelig fiskeprat. - Side l2 -

13 På Damnarksferie. )t Gcir Ru*len Com så n'anee åndre vålgtc vi Dirnnfft rerielandenne gsommcrcn. 'on' Sånrmen illed Erik Jonas'en og hans t milic dro t i hcle fanilientil Dannark i I uke. Erik osjes så ilem til å sjekk ut de danske zoo forrctningene, men slikgikk det ikke. Når man er på fa'nilieferie har det seg slik al dagen blir bruld til besøk i forskjeiligc parker. Når Dran er ferdig i cn slik park lrar dct gå11så langt ulovcrdagen at z"oo bulikkenc haf (cngt. Vimåtte d for settc av en ettermiddag hvor vi akvaricguita dro for å sjckte noen buiikker. Ettersom vi boddc på vestkysten, nær ere bestemt Blåvånd, var dct naturlig å r ise til byene Vafde og Esbjerg. I Varde fant vi en foftoldsvis stor fonetning, dot var r nt og ryddig.prisene var hyggelige, anslagsvis 30 proscnt under prisene i Norge. Ulvålget var ikke spesicll spcnnende, 'nen b stod avde sanrne artene man scr her hjer ne. Fra Vårde dro vi videre til Esbjerg. dctte er en havneby på syd- vcstkysten- Den fontc butihk r vi besokte vi forbigå i stilhet. Den er ikkc verd et besøk. lnnebavcrcn var dcri'not hyggelig og ibrklåte oss veier til dcn Dcsle butikken. Denne brtikken son bar navnet Schfiid$ Aopchåndelvar hellcr ikke særlig spennendc sett fia et akvaristhk synspunk. Karene var ikke blandt de Lenestejeg har setl og innehold! lite fisk. Krypdyravdelingen derinot var spennende, særlig for d tre juniorene vi hadde lned. lng n av oss følte vel at vi hadde hatt noen velykkct eltermiddag akvaristisk sett. Det er mulib al man må til de store byene for å finne noe bedre. såmtligc av kllrbbens amorsorer har et bedre uivalg enn dc buliklere vi besokte. Det må også $evn s at vi var dcr i lariclidcn, kanskje ikke dcn tråvleste tiden på årel for zoo bulikkede. Muligens haddc utvalget vært bcdre på hosten. - Sidc l3 -

14 # EIKER KJøPESENTER: Tlf32 7s OO HOKI'SLND - Side 14 -

15 Busstur til Gøteborg. Vigiøtetn)ai førsøk på en akvadstisk turtilgøteborg. l8or ble vi dessvene nødt til åavlyse, det har vi ikke lyst til;år. Lørdag 23 oktober. Avreise fra ungdommcns hus kl, 0500, Vi reiser rncd ferge fra Sandefjord kl, Ankomit Gøteborg ca, Vi besøker 3 zoo-butikker i Gøteborg sentrum, På veien hjcm stanser vi på et kjøpesentcr. Vi regner mcd å være tilbake i Drammen ca Klubben sponser en god del av turen slik at priscn blir som følger: 100,- for juoior og for senior. Prisen gielder for bussturen og båtbilletten med frokost på båten Scncste muligc påmelding er på medlemsmøtet 7 oktober. Påmeldingen registreres forst når turen cr betalt. Kontant på møtet eller på klubbens postgirokonto tydelig merkct med busstur og fullt nayn. Vi fyller på så lenge det er plasser, først til mølla osv. Ring undertegnedc på tif ved eventuelle spørsmåi. Geir Bakken - Sidc 15-

16 Rcturadressc: Drammen Akvaricklubb v/ Oh B:tkken. Barlindveien 1tC.3408 afb-. SANTRoN -:: *;_":;""";;" $K Vi hår rt ay landets absolu( beste utvalg av Mals$icichlider. Nonkoppdrettet og viltfsng t. Bra utvalg åv fisk og dyr tilssltvånn Alt ulstyr fra Akvaslåbil, Ihein, Trnze, Aqua Medic, ' Duplå osv. Tilhehor, fdr og mye mer. Vår spesiålit t er fillersy(en og rannbehåndliog, Vi kar belysring, mctallhalogcn, VHO og rrr Ny lisk ukentlig. Ko'n med snsker vi skrffer det Kom gierne og b søk oss. Låv priser - fornoyde krnd r. VELKOMMEN! ÅPENT: Torsdåger fra eller eiter artåle. Tlf: 3l06 J: 0l Vobil: 92:089:s F:r\:.ll06 S: 6J SANTRON, gemsveicn 16,3I78 våle

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

%w.2. H trs. T tr. etr. nqrero, ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN

%w.2. H trs. T tr. etr. nqrero, ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN S J M etr o %w.2 Ø H trs \ L g @ nqrero, T tr ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN N SJøHESTEN NR. 1-2000 ofgan for Drammen akva.ickhrbb. Utkomner med l0 nummef pr. åf. Blir sendl til alle belalcndc nrr.dlcmner

Detaljer

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 5-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN

ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN S J ril Ø tr S T tr a \ ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN N Sjøhesten ff. l- 1999 5JøHE5TEN NR. T 1999 OR6AN FOR DRAA,I'IAEN AKVARIEKLUBB. 5TYRET I DRA,I'I'AEN AKVARIEKLUBB. Leder Helge Androssen tlf: 32800993

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Fil. tr STtr '.9. Rre$V ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

Fil. tr STtr '.9. Rre$V ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J 96 2 Ø Fil \ Rre$V o '.9 tr STtr ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN N SJØIIESTEN NR.5-1999 Utkonrnlef med l0 numiner pr. år. Biir sendttil ålle betalende medlemmer i DAK. og tilalle klubbcns annonsører.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. februar kl. 19.00 Nr. 2-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2003 JANUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2003 JANUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - JANUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00 Nr. 8-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. november 2010 Kl. 19.00. Nr. 9-2010. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. november 2010 Kl. 19.00. Nr. 9-2010. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. november 2010 Kl. 19.00 Nr. 9-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 9 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

NR.71*FEB* 2001*ÅRGANG 9*OPPLAG 50 + E-mail

NR.71*FEB* 2001*ÅRGANG 9*OPPLAG 50 + E-mail NR.71*FEB* 2001*ÅRGANG 9*OPPLAG 50 + E-mail Dette er en ÅRSMØTEINNKALLINGSBLEKKE til ORDINÆRT ÅRSMØTE 28/2-00 KL 19.00 I SENTRUMSBYGGET PÅ BORGHEIM (3.etg.) Blekkainfo. Postadresse: Blekka, Tjøme og Nøtterøy

Detaljer

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU.

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Arbeidsplass: Paul Scherrer Institute (PSI) Arbeidsperiode: 02.06.14 22.08.14 Innledning Jeg

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

MIDT SIDE BILEN MB-Tidende Nr4 2011 Charlie L. Svendsen 1977 450SEL 18 19 Mercedestreff i Bodø Nå er det vel på tide med noen ord og bilder fra lokallag Salten. Vi som stiftet laget holder til i Bodø

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Medlemsblad for Ski Havfiskeklubb NR 3 2013

Medlemsblad for Ski Havfiskeklubb NR 3 2013 Medlemsblad for Ski Havfiskeklubb NR 3 2013 Styret Leder Martin Gundersen Mobil: 928 07 898 martin.skihk@fibernett.net Nestleder Rune Topper Mobil: 905 87 136 r.topper@hotmail.com Sekretær Thomas Løland

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

Boston College- for Psykologstudenter

Boston College- for Psykologstudenter Boston College- for Psykologstudenter Boston College er en privat Jesuitt-eid institusjon, og rangeres som ett av de mer anerkjente collegene i USA, nå tilhørende en gruppe ofte referert til som den nye

Detaljer

Medlemsblad for Ski Havfiskeklubb NR 3 2011

Medlemsblad for Ski Havfiskeklubb NR 3 2011 Medlemsblad for Ski Havfiskeklubb NR 3 2011 Styret HUSKELISTA Klubbturer Leder Martin Gundersen Mobil: 928 07 898 martin.skihk@fibernett.net Nestleder Robin Wolff Ødegård Mobil: 456 90 256 copiad37@hotmail.com

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Stemmer det at noen virkelig kan se inn i fremtiden? Klasse: 7. klasse Skole: Hillestad skole (Holmestrand, Vestfold) Antall deltagere (elever): 11 Dato: 30.04.2009

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1964 Ford Thunderbird Convertible Eier, John Eilert Erichsen

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1964 Ford Thunderbird Convertible Eier, John Eilert Erichsen Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1964 Ford Thunderbird Convertible Eier, John Eilert Erichsen Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net

Detaljer

Rapport om oppholdet i Costa Rica, våren 2005

Rapport om oppholdet i Costa Rica, våren 2005 Rapport om oppholdet i Costa Rica, våren 2005 Fra 03.01.05 til 09.07.05 var jeg utvekslingsstudent på Universidad de Costa Rica (Universitetet i Costa Rica), samtidig som jeg gjennomførte et feltarbeid

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer