H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN"

Transkript

1 S J Ø 1 g arre*9 \) a ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN H trs T tr N

2 SJØHESTEN NR OrgaD for Drahmen akvarieklubb. Utkommer nled l0 nummer pr. år. Blir sendtil allc betalende mcdlcmner idak. ogt;lalle klubbcns annonsører. Opplag ca. 150 ekseinplarcr. STYRET I DRAMMEN AKVARIEKLUBB.!lt JorgcD Ringstadsvci l. 30,10 l)l0nncd ltt 3377t283 Cronlia 13,Ndsbysdo Svqlvik cro Dyrendrhl Lcrik r E-nnil: oddbjoii l.dikirbu.r.li..no Storc Ledfald øve. 3025lldmd.n tlt: StaQsnor i n 3a tlt E-nl!il: gei..balili n(4c2i.lcr 3055 Kroknadchr C arefasenaunline.no t Blcltjetuveien 14, 3030 Dnmrncn tliq KLUBBgNS POSTADRESSE. POS'IBOKS 2328,3003 DRAMMEN Sroftil Sjohesrctr *nd6 rcdallorcn. Klubbcnsposlgirolorlo: 0J1042'70286 KontiDgcDl for 1999: Scniorerlir.150,-pr ar.jundrcr og ufor.lr-edcde kr.75. pr. år. Famrlicr k!. 225,- pr. ir. KlLrbben har nedlemsmøtet forste torsdag i hler måned med unntak avjuli og alrglrst. Ijanuar blirmotetdato D annonseft spesiclt pga. genemlforsomling n. M dlensmølene holdes i ungdomnrcns hus, Coltetsgt 9 på Strømso i Dlammen. Vi lci r motelokale il. etg. relt ovcr gang n fbr vårt eg t lokale. - Sidc 2-

3 s NESTE MEDLEMSMØTE TORSDAG 7. OKTOBER 1999 KL. 19OO PROGR.AM -. FORENINGSSAKER. FOREDRAC Vf,D ATLE CHRISTIANSEN. PAUSE MED LODDSALC. AUKSJON. SOSIALT SAMV,{R OVtrR trn KAFFDKOPP INNHOLD: Neste medlemsmøle Akvariekål nderen En gåmn l drøm... Båck to nature- om Discus Plent sid n På Dånnårksferl Busslur til Gøieborg sid 3 slde 5 dde 6 side 9 sidc ll side 13 side 15 STOFF TIL NESTE AVIS MÅ VÆRE REDAKTøREN I HENDE INNEN FREDAG 22. OKTOBER Side3-

4 KRIZOO 99REåCNTCR 3160 STOKKE Tlf , Fax EPOST: O - VESTFOLDS STØRSTE AKVARIEAVDELING - EGtrN IMPORT AY FISK OG PLANTER ALLTID <NOE SPESIELT> - FISK FRA EGET OPPDRETT, BL.A. L46 HYPANCISTRUS ZEBRA.. BACKTO NATURE. BAKGRUNNER. DE FLESTE KAN SEES I BUTIKKEN. - NYHET - - NÅ HAR vi OGSÅ UTSTYR FoR SALT VANNSAKVARISTENtr, FRA AQUALINE BUSHKE, AQUA MEDIC, DUPLA MM. FISK, DYR OG LEVENDESTEIN SKAFFES PÅ BESTILLING. - Co2 ANLEGG FRA DUPLA OG BIOPLAST. OSI TØRRFOR OG ARTEMIAEGG. - MØBELAKVARIER FRA BIOPLAST OC AS GLASBAU. - SE DEM PÅ - Side 4-

5 Akvariekalenderen Hva skier i 1999? Iardag23. oklober Torsdag 4. november Torsdag 2 des mber busstur til Gøteborg mcdlemsmole DAK medlemsmøte DAK Vi mottar gierne tips om akvaristiske arrangementcr i 1999! Maratonauksjon. s\,. lop ah de orkel med penge- rfrddisjoncn tro arangerte vivår lrli8 I maråronauksion lordag 18. scptembcr' Son van' lig var det mange objeker. J83 for I være nqaktig. Aukjonarius Ulf loset anangemenlct i havn med en sto hånd. Budene fah len og Pris ne holdl seg bra ncsten hcle tiden. Tom, Helge, Anund ogundedegnede borta. Knut Bønc sørget for å bring iiem objeklene fia båkromnet. han hadde mcd seg to ivrige medhjelpere. Klokkr 16 var alt solgi og oppgiorels time var inne Perog Ola reg_ ne( rå sve(cn sihe og alle scleerne fikk 5ilr oppgicr rakt og greil Cro og Jens hådde en stri tøm i matsalgel, ikkc vetjeg hvor mangc vafler Cro slekte. men det var ikke {å. Mane var meget ih rdigmed loddbøm, Vihadde b sok av akvarisler frå mange klubb rpå ostlandet,jeg uor alle reiste fomøyde hjem. Som vanlig hadde vi besok av bc88e lokahvisenc, resullatet har der v l sett selv, Styrct i Drammen akvarieklubb vil lakke ålle som hjalp til med arrangemenlet, som vanliggikk alt på ski ner. Geir Bakken - Sirl 5-

6 En gammel drøm... jeg Eor ginet og nytet til Drammcn var det faktisk like for jcg I slo følge med 'ne8 noen av de akvaristenejeg kjente ioslo for å lær å dykke. Men dctte er altså svert sa mange og tyve år (og enda flere kilo) sideo. Nå h.r vel tanken s$.ifet meg noen ganger sideo og5å, mcn d.l har liksom iklc påsset åkkumt dr. Men, nå erjeg akkurat komnlctilbakc fi'a n fin fericturtil Mannarisbukta i Tyrkia, med llusse bading blant fisk i Middelhåvet,, Trorjeg kjente dc fleste artcnc på grumu tter bver1. Sikten i vamel va-r kjempefin og med vanlig grorkling kunne jeg se svart mange mcler nedover og botover i vannct, Vegård ogjeg ble også med p! I dags dykking ned instruksjon. Jeg vet ikke om j g vil si vi svømte sa mye, men ble vel nærmest leid nedover i vannet med irstruklører på alle kanl r. Men, dct var W A prøvc ordentlig dykkerutstlr og det å sc fiskcne fi'a undersiden. For dct var mye fisk. vi stanet med å mare dem med oppblodt brod på ei sted som ble brukt til detto hver dag. Kan vet nærmest si fiskene var håndhmm. og meger vanl til å bli matet på dcnne målen. Dessverre fikkjeg ikke seit så mye på dem som jeg gjcrnc hadde villet, for jeg måttc hele tiden ha øynene på hov dinstruktorcl som ga rcgn til hv r erkelt h\a vi skulle si-.. Jeg så også noen koraller, rørormcr, sjøroser og svan)per og mye anneo fauna. Det måtte væn moro å hatt med Ulfsom guid på en slik tur, men jeg mente nå likevel A kj nne igjcn cn dcl av de liskenejeg har sett i boker. Skull ølsk jcg hadde tatt ed en fiskebok og forberedt meg bcdre, men dct h l var ikke planlagt før vi dro nedoler. Skulle flere komme over et slikt tilbud om å prøv litt dykking for en dag - ll r enda bedr lå et ukeskurs og lærc dct gnmnleggende i dykking under fcrien, vil jcg absolutt anb iale del. Vi akvarister er jo mest futercsscn i d t som for går under vann. Slik dette ble anangefl for oss var det ikke vanskelig ellcr lungt, og fult mulig for sofaslåver som mce. Det var folk i alle aldre og flere bam med den dagen vi prøvde. Alle grcide seg brå og blc med ned til 5 meiers d)?. -Side6-

7 Gro iti il{oldelrc i Mi.l.lelhavet! ( s?tvpartrctt) lnge. hadde noen ganghatt på seg dykkerulst),r i den gruppen vivar. Oppl ggct var slik at alle urcn liene- elle. astmaproblemer o_s lignende kunne klare det- Dykkemc skrot av at de fonige uke hadde hatt en gruppe av blinde som de leide ned i vånnet. Spesielt engstelig voksne i vår gruppe blc også lad ekslra vare på og fikl egen instruktor son tok s g av bare denr, så sikkerheren var god, så vidtjeg kan bedømme. Slorstc vanskclighelcn for mcg var å komme inn iutslyell For når dykkerdrakt XXL cr for lfang ovcrnragen og åltfor lang i beinå - hva skal en gjøre då? Da cr det godt å ha medbrågl assisterende ektefelle som kan hjelp til å få lrukket "dykkerbuksa" på fruen og bretlct opp b ina. Tydelig at slikl utstyr ikke produseres med tånkc på nriddelnldrende runde små danrer. Der var nok noen år i seneste laget. likevel! Og til ncste gruppe turister kunne vel dykkerne skr),te av åt de til og med hadde greid å dykle m d n person i min kategori - som b vis på at inlet er umulig. Men, blås i der - jeg haddc det moro jeg, og prover gjeme igjen el annet år. Cro -Sidc7-

8 VELKOMMEN TIL... Ø Ø Ø Ø Ø Godc priscr på komplctt ak\'årielosningcr, Alle typcr frossenfor m/ kvantunrsråbatt. Alt inncn rckvisita os rcscrvedelcr, Ukentlige sendingcr mcd fisk og planter hele årct. Gunstige priser på direkte bestilling av fisk og plånter for akvarieklubbcns rnedlcmmer. Vi hjelper seg med ålt du trcnger til akvariehobbyen, Stikk innom for en hyggclig fiskeprat. r4edhir!,cn r: IdZ DIL{MMEN l[ t,:, tl\.,i ZOO CENTER AS BR^CLRtl^GLN t, - l0 D DR^trlMLN - ILt. 128J 09 t5 -Sidc8-

9 Back to Nature - q uide om Disctts, t I Folatter- Dick Au- utgitt 1998 Antall sidcr - 128, rikt illustrert med 2-3 fargebilderpå hver side. Språk - Svensk Dctte kar gånske c kelt sies å være en flott bol for allc discusinteresserte. IIcr nev es del meste av det du rcnger å vire for å hold dissc flortc fiskene. Forfarteren innleder bok n ned litthistorftk, og om hvordan mulighctene forå holde distus (j livc) har endrel scg. Han sier noe om der naturligc niljocr fiskene l ver i, og hvordan man bør iturede et akvarie. Som de neste vct, hår dhkusen spesiejie kav lilvannkvalilct. noe s(nn blir grrndjg behandtel idenne boken. 'Når detlc er sagt, trorjeg nok at kfavcnc ril vannkvaliteten har endret seg eltcr hvell som vi hsf Att norske oppdreft. Disse er da "vant" til våd vann. Han skriver noe om hvordan man verger ur friske ekemplarer vcd irurkjop, tilvenniug, foring og sytdonr. Sidcn rar han for seg alle diskus_ irremestore dmtn, nentlig hvordålr man drenerdisse flone fisken. Og står lykkcn d g bi, vil du også m tips i forhold ril oppforing av ynglet. Til sist tar forfa(cren for seg ulike fargevarianrer og fargencs hisro.ie. En IIo( bok. rikr i usrreri med fargebilder av akvaders kongc '.DtSKUSEN"_ - Sidc9-

10 RØRLEGGERENS LOKALE SAMARBEIDSPARTNER oslo ASKER STROMMI]N BÆRUlvl JI]SSIIIIM FREDRIKSTAD lvloss skl LILLEHA]VIMER HAMAR GJOVIK FLISA KONGSVINCER DRAM]VIEN GOr, LARVIK SKIEN SANDI]TJORD TØNSBERG BERG]]N FøRDE LIAUCESIIND KAR]VIøY SOGNDAL STAVANGER SANDNES IiLEKKEFJORD KRISTIANSAND ARENDAL ÅLESUND MOLDI KRIST]ANSUND KYRKSÆTERØRA NORDFJORDEID TRONDFIEIM STEINK]I]R NA]\4 SOS MO 1 lian,\ 80DO SANDNESSJøEN MOSJøEN TROMSø IIARSTAD ALTA LANDSDEKKENDE VVS-GROSSIST - Side l0 -

11 ,4v Gcn B&ken Plantesiden. CITYPTOCORYN E WILLISII. Hjemsted - SriLanka a Fåmile - Araccae, Arumfamilien. Har også blilt solgt mder oavnct C. Nc!illii CryptocoD.n willisii er vel blandt d mest populære Cryptocoryne i vårc akvarier. Dcl cr nok den arten Cry?tocoryne som onest er 1il salgs i akvariefoffetningene. Den har vært vanlig iakvariene var i mang år. Når det gjelder stellav dennc anen ci lysmengdcn alfa og omega, Dcn rives besr når den sdr skyggefulh.lysnengden kan variercs ved bruk av iek. fl',leplanler. Dcn oåre'r hoydc på cnl. og plåntens brcdde er l0-15 cm. Den orskcr n lemperatur på 20-30'C. Når plantene trives vil de form rc seg l"skr og dcn danner el gront dekke på bunnen. Bladene v;lda ha en frisk gnnn farge. I nritt akvarium har Cryptocorynene spredd scg utover i den delen av karct som er skygg fuil, den vokser ikke ua i dcn delen som er srcrker opplysr. Dettc r virkeligen av klassik r ne innen hobbyen. Hvis du ikke har den så prøvneste gang du har muligheten. Den ersto( seti å linne i zoo bulikkene og duklier også opp på våre aukjoner medjevne nrellomrom. Pass på at plantcne du kj6pq har ct solid rotsystcm med lys, nærmest hvit Iai ge. (sc bildet) Trcpica klassil'lscrer den til medium vanskelighctsgrad. l-ykke til! - Sirlc I I

12 1-'-=:*' D> D> D> Stort utvalg av akvariefisk og planter. Kjempetilbud På akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. Velkommen til en hyggelig fiskeprat. - Side l2 -

13 På Damnarksferie. )t Gcir Ru*len Com så n'anee åndre vålgtc vi Dirnnfft rerielandenne gsommcrcn. 'on' Sånrmen illed Erik Jonas'en og hans t milic dro t i hcle fanilientil Dannark i I uke. Erik osjes så ilem til å sjekk ut de danske zoo forrctningene, men slikgikk det ikke. Når man er på fa'nilieferie har det seg slik al dagen blir bruld til besøk i forskjeiligc parker. Når Dran er ferdig i cn slik park lrar dct gå11så langt ulovcrdagen at z"oo bulikkenc haf (cngt. Vimåtte d for settc av en ettermiddag hvor vi akvaricguita dro for å sjckte noen buiikker. Ettersom vi boddc på vestkysten, nær ere bestemt Blåvånd, var dct naturlig å r ise til byene Vafde og Esbjerg. I Varde fant vi en foftoldsvis stor fonetning, dot var r nt og ryddig.prisene var hyggelige, anslagsvis 30 proscnt under prisene i Norge. Ulvålget var ikke spesicll spcnnende, 'nen b stod avde sanrne artene man scr her hjer ne. Fra Vårde dro vi videre til Esbjerg. dctte er en havneby på syd- vcstkysten- Den fontc butihk r vi besokte vi forbigå i stilhet. Den er ikkc verd et besøk. lnnebavcrcn var dcri'not hyggelig og ibrklåte oss veier til dcn Dcsle butikken. Denne brtikken son bar navnet Schfiid$ Aopchåndelvar hellcr ikke særlig spennendc sett fia et akvaristhk synspunk. Karene var ikke blandt de Lenestejeg har setl og innehold! lite fisk. Krypdyravdelingen derinot var spennende, særlig for d tre juniorene vi hadde lned. lng n av oss følte vel at vi hadde hatt noen velykkct eltermiddag akvaristisk sett. Det er mulib al man må til de store byene for å finne noe bedre. såmtligc av kllrbbens amorsorer har et bedre uivalg enn dc buliklere vi besokte. Det må også $evn s at vi var dcr i lariclidcn, kanskje ikke dcn tråvleste tiden på årel for zoo bulikkede. Muligens haddc utvalget vært bcdre på hosten. - Sidc l3 -

14 # EIKER KJøPESENTER: Tlf32 7s OO HOKI'SLND - Side 14 -

15 Busstur til Gøteborg. Vigiøtetn)ai førsøk på en akvadstisk turtilgøteborg. l8or ble vi dessvene nødt til åavlyse, det har vi ikke lyst til;år. Lørdag 23 oktober. Avreise fra ungdommcns hus kl, 0500, Vi reiser rncd ferge fra Sandefjord kl, Ankomit Gøteborg ca, Vi besøker 3 zoo-butikker i Gøteborg sentrum, På veien hjcm stanser vi på et kjøpesentcr. Vi regner mcd å være tilbake i Drammen ca Klubben sponser en god del av turen slik at priscn blir som følger: 100,- for juoior og for senior. Prisen gielder for bussturen og båtbilletten med frokost på båten Scncste muligc påmelding er på medlemsmøtet 7 oktober. Påmeldingen registreres forst når turen cr betalt. Kontant på møtet eller på klubbens postgirokonto tydelig merkct med busstur og fullt nayn. Vi fyller på så lenge det er plasser, først til mølla osv. Ring undertegnedc på tif ved eventuelle spørsmåi. Geir Bakken - Sidc 15-

16 Rcturadressc: Drammen Akvaricklubb v/ Oh B:tkken. Barlindveien 1tC.3408 afb-. SANTRoN -:: *;_":;""";;" $K Vi hår rt ay landets absolu( beste utvalg av Mals$icichlider. Nonkoppdrettet og viltfsng t. Bra utvalg åv fisk og dyr tilssltvånn Alt ulstyr fra Akvaslåbil, Ihein, Trnze, Aqua Medic, ' Duplå osv. Tilhehor, fdr og mye mer. Vår spesiålit t er fillersy(en og rannbehåndliog, Vi kar belysring, mctallhalogcn, VHO og rrr Ny lisk ukentlig. Ko'n med snsker vi skrffer det Kom gierne og b søk oss. Låv priser - fornoyde krnd r. VELKOMMEN! ÅPENT: Torsdåger fra eller eiter artåle. Tlf: 3l06 J: 0l Vobil: 92:089:s F:r\:.ll06 S: 6J SANTRON, gemsveicn 16,3I78 våle

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 6-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 5-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - SEPTEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 7-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 etry%, J ril tr 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 SJØH[,STEN NR. 9-2000 Organ for Dranmcn akvaricklubb. U(konuncr flcd l0 nummcr pr. år. Blir scndr til allc bctalcndc mcdlcnrncr i DAK. ogtil alle klubbcns

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 9. september kl. 19.00 Husk Maratonauksjon lørdag 25. september 2010 Nr. 7-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 7 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. juni kl. 19.00 Nr. 6-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 6 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

H trs. T tr. QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

H trs. T tr. QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J Ø H trs eg \ QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJøHESTEN NR.7. 1999 organ for Dram,nen akvarieklubb. Ulkonner med l0 numner pr. år. Blir sendtil all betal nd medlenmer i DAK. ogtil allc

Detaljer

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 3-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører.

Detaljer

SJØHESTtrN NR, 5-2000

SJØHESTtrN NR, 5-2000 SJØHESTtrN NR, 5-2000 o an lbr Dra nrcn akvafieklubb. Utkomrn$ lncd l0 nummer pr. år. Blir scndtil alle betalendc mcdlcmmcr i DAK. og 1il alle klubbcns annonsorer. Opplag ca. 150 ckscnrplarcr. STYRET I

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN NR. 6 1999 S J Ø H trs @ o \ QreKv ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJØHESTEN NR.6-1999 Organ for Dramme[ akvarieklubb. Utkommer m d l0 nummer pr. år. Blirsefldtil alle belalende medlemmer i DAK.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. januar kl. 19.00 Nr. 1-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 1 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. marsr kl. 19.00 Nr. 3-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 3 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 08.05 kl 19.00 Nr.5-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.5-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. april kl. 19.00 Nr. 4-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJHESTEN klubbmte 13.02 kl 19.00 Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann SJHESTEN NR.2-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 20. april kl. 19.00 Nr. 5-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

+try%, H trs. T tr. '{Qre*v. ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN

+try%, H trs. T tr. '{Qre*v. ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN +try%, o S J Ø H trs 1 L '{Qre*v \) ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN @ g T tr N SJØHESTEN NIt.6,2000 O gan rbf Dmnnnen akvafieklubb. Utkommer med l0 Dunnncf pr. år Blirsendr tilalle beralcndc medled er

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 13.03 kl 19.00. Nr.3-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 13.03 kl 19.00 Nr.3-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.3-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Sjøhesten nr. 3-2002 NR. 3-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 3-2002 NR. 3-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 3-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - JØHETEN NR. 3-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. lir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører.

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

KONTIIIGENT 1979 - DU I]AR ITL BETALT? Jrmiorcrr kr 1O,- Seniorer kr 40,- Bruk klubbehs postgirokonto j 5 46 58 2A 1979 KL 19,OA

KONTIIIGENT 1979 - DU I]AR ITL BETALT? Jrmiorcrr kr 1O,- Seniorer kr 40,- Bruk klubbehs postgirokonto j 5 46 58 2A 1979 KL 19,OA I q xo = = m F 0 zz o ofz z -1- SJØHESTEN-NR.'-1979 REDMSJON: cro D. Lervik, Store Landfall 25, f000 DR.A'lvnuEN - w; A2 15 24 Torill Andersen Trykk.ing og distribusj n. Hclgc Thor-s.n Kontaktmann for

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

NR. 101999. H trs '.9. T tr. Qret(v ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

NR. 101999. H trs '.9. T tr. Qret(v ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN NR. 101999 S J Ø \ Qret(v a '.9 H trs T tr ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN N NESTE MEDLEMSMØTE TORSDAG 2. DESEMBER 1999I(L. 19OO PROGRAM -. FORENINGSSAKEII a FOREDRAG tcd Torstcin Tonncsen. PAUSE MED LODDSALG

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. februar kl. 19.00 Nr. 2-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - NOVEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 9-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

Madlamark Skolekorps Korpstur 2015

Madlamark Skolekorps Korpstur 2015 Madlamark Skolekorps Korpstur 2015 Korpsturen 2015 går til området rundt Lübeck i Nord-Tyskland. Lübeck ligger kjempeflott til på Tysklands nordkyst. Byen er det gamle sentrum i det hanseatiske handelssamveldet.

Detaljer

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 OM BLADET sopp og nyttevekster er medlemsbladet for Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det inneholder fagartikler om arter

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Avslutningscuper i Danmark

Avslutningscuper i Danmark Avslutningscuper i Danmark HØSTEN 2009 Damer Senior J19 J16 J14 og J13 G19 G16 og G15 G14 og G13 SPESIALISTER PÅ GRUPPE OG IDRETTSREISER Indre Østfold Reisebyrå AS Jernbanegata 2, 1850 Mysen, tlf. 69 84

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00 Nr. 8-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00 Nr. 8-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Turen starter med noen rolige dager på Tahiti før dere besøker den spennende øya Moorea, og avslutter med fantastiske Bora Bora.

Turen starter med noen rolige dager på Tahiti før dere besøker den spennende øya Moorea, og avslutter med fantastiske Bora Bora. Det beste av Fransk Polynesia 17 dager Fra kr. 56.248,- per person Dette er turen for deg som ønsker å oppleve det beste av Fransk Polynesia på den best mulige måten Turen starter med noen rolige dager

Detaljer

-20% DIAMANTDAGER. 1 498,-Pr. stk. Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150. Allianseringer TILBUD!

-20% DIAMANTDAGER. 1 498,-Pr. stk. Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150. Allianseringer TILBUD! DAGER Diamantsmykker i hvitt eller gult gull til SUPERPRIS! 1 498,- Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150 Allianseringer -20% TILBUD! Se side 4 Modellen har

Detaljer

Sommeren er nok over for denne gang, men tradisjonen tro - det kommer alltid litt Indian Summer i september Sommer på overtid se frem til det!

Sommeren er nok over for denne gang, men tradisjonen tro - det kommer alltid litt Indian Summer i september Sommer på overtid se frem til det! Nr. 02/2012 SEPTEMBER 2012 LOKALAVIS FOR MEDLEMMER Kjære Senior-venner! Sommeren er nok over for denne gang, men tradisjonen tro - det kommer alltid litt Indian Summer i september Sommer på overtid se

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Fire skiområder. Skiglede i de beste bakkene. Trysil er variert. Ett fjell med fire store skiområder byr på noe for alle i familien!

Fire skiområder. Skiglede i de beste bakkene. Trysil er variert. Ett fjell med fire store skiområder byr på noe for alle i familien! Skiglede i de beste bakkene Fire skiområder Det er flere grunner til at Trysil er Norges mest populære skisted. Velpreparerte bakker, skikjøring i alle himmelretninger og hele 71 km nedfarter er bare noen

Detaljer

Senioraktiviteter. Foto: Rolf-Arne Fagermo. www.frelsesarmeen.no/over60

Senioraktiviteter. Foto: Rolf-Arne Fagermo. www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Foto: Rolf-Arne Fagermo 2015 www.frelsesarmeen.no/over60 Med aktivitetslysten i behold Hvem har sagt at seniorer ikke har lyst på nye aktiviteter? Hvem har sagt at seniorer er gamle

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter HEISENE GÅR 10.00 17.00 FRA LØRDAG 23. MARS OG MED MANDAG 1.APRIL, MEN LANGFREDAG STENGER HEISEN KL 1530 FOR PREPPING TIL NATTEN GRAND PRIX. Lørdag 23.03: Familiens

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

NR. 8-2000. ^>M tlo. fsd. H trs. tryg. T tr. !t' -s. '(Rrer9 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN

NR. 8-2000. ^>M tlo. fsd. H trs. tryg. T tr. !t' -s. '(Rrer9 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN NR. 8-2000 S J ^>M tlo fsd Ø H trs t 4 tryg!t' -s '(Rrer9 T tr ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN N SJØHESTEN NR. 8-2000 Ofgan for Dranmren akvarieklubb. Ulkommer med l0 nummer pr. å,r. Blir sendtil å]le

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005 15.01.2005 16.01.2005 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 050005 Pingvinhallen,sandefjord Utstilling 2480.31.06017 11.12.2004 06.02.2005

Detaljer

+try%, J. H tr. z Ot @S. ANNO r 956

+try%, J. H tr. z Ot @S. ANNO r 956 +try%, J H tr z Ot @S Z -'(RrErg..97 tr ANNO r 956 SJøHESTEN NR"? - 2000 O an for Dmmmen akvarieklubb. Utkommer med I0 nummer pr. år. Blir sendttilalle betalende nedlemmeri DAK. ogtil alle klubbens annonsorer.

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

SENIOR- AKTIVITETER 2014

SENIOR- AKTIVITETER 2014 SENIOR- AKTIVITETER 2014 Foto: Heidi Goodreid www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Frelsesarmeens seksjon for Over 60 -gruppene satser aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter

Detaljer

INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013. Internasjonal Bokseturnering

INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013. Internasjonal Bokseturnering INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013 Internasjonal Bokseturnering TRONDHEIM NORGE 4. 5. Mai 2013 Sted: Charlottenlundhallen Tunveien 18.B. 7058 Jakobsli Trondheim Norge Lørdag 4. mai Innveiing: Kl. 08.00-10.00.

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer