KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet Saksnr Illustrasjoner: ACK Arkitekter AS Tilbudsfrist: 5. mars 2015 kl. 12:00

2 Innhold 0 TILBUDSINNBYDELSE GENERELL BESKRIVELSE Byggherre og engasjerte rådgivere Opplysninger om prosjektet Kontraktsperiode Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Fremdriftsplan REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD Anskaffelsesprosedyre Offentlighet Taushetsplikt Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Forbehold og avvik Opplysningsplikt Alternative tilbud og minstekrav Deltilbud Vedståelsesfrist Tilbakekallelse eller endring av tilbudet KVALIFIKASJONSKRAV Obligatoriske og ufravikelige krav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE Registrering av tilbud Tildelingskriteriene Vektingsmodell Avvisning pga forhold ved leverandøren Avvisning pga forhold ved tilbudet AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Bilag 1 - Tilbudsskjema Bilag 2 Standard kontraktsvilkår Bilag 3 - HMS-egenerklæring Bilag 4 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår... 23

3 0 TILBUDSINNBYDELSE Rælingen kommune ved ønsker tilbud på: Totalentreprise for Demenssenter, ny anbudsutlysning prosjekt Anskaffelsen utføres som åpen anbudskonkurranse. Viser for øvrig til kunngjøringen på DOFFIN og beskrivelsen med tilhørende dokumentasjon. Anskaffelsen har vært utlyst tidligere, men pga. den økonomiske rammen i prosjektet ble prosjektet omarbeidet og utlyses derfor på ny. Rælingen, Terje Dalgård Prosjektsjef

4 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Byggherre og engasjerte rådgivere Rælingen Kommunen ligger i Akershus fylke. Nabokommuner er: Skedsmo, Enebakk, Fet og Lørenskog. Avstand til Oslo: 23,3 km (fra rådhuset), til Gardermoen: 37,6 km og til Lillestrøm: 4,4 km. Oppdragsgivers kontaktperson er: Eva Kihle Hammeren Navn: Rælingen kommune Postadresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, Fjerdingby e-post: Telefon: Fag: Arkitekt/ LARK: Firma: ACK Arkitekter AS Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. Oppdragsgiver er godt fornøyd med ACK Arkitekter AS sitt arbeid så langt og anser det som hensiktsmessig at arkitekt fra forprosjektet videreføres til detaljprosjektet. 1.2 Opplysninger om prosjektet Rælingen kommune har besluttet at det skal etableres demenssenter på Løvenstad med 32 boenheter og dagsenter for inntil 30 personer. Forprosjekt synliggjør løsningene, både for nybygget som skal romme demenssenter, og ombyggingsarbeidene i Løvenstadtunet. Løsningen forutsetter blant annet en innebygget kommunikasjon mellom eksisterende omsorgssenter på Løvenstadtunet og nybygget. Flere funksjoner som finnes i Løvenstadtunet i dag skal sambrukes med nytt demenssenter. Det gjelder blant annet kjøkken, vaskeri og personalgarderober. Nybygget skal etableres med mulighet for utvidelse i en ny fløy på plan 3 på et senere tidspunkt. Det er etablert en arbeidsgruppe som har arbeidet med driften av senteret og romfunksjonsprogram for nybygget. Arbeidsgruppa vil følge prosjektet i detaljprosjekteringen og utførelsesfasen. Funksjonsbeskrivelse og tegninger for nybygget og ombyggingsarbeidet danner grunnlaget for totalentrepriseforespørselen. De tekniske fagene er kun løst med funksjonsbeskrivelse.

5 1.3 Kontraktsperiode Oppstart byggearbeider mai/juni Fremdrift for byggearbeidene avklares med entreprenør, men antas å ha en varighet på ca. 16 måneder. Detaljprosjekteringen starter umiddelbart etter kontraktsinngåelse. Opsjon Oppdragsgiver har til hensikt å inngå totalentreprisekontrakt med entreprenør. Øvrige opsjoner er beskrevet i det enkelte kapittel og skal prises i følgebrevet. De opsjonene som antas å bli iverksatt vil bli medtatt i anbudsevalueringen. Det vil bli gjort en totaløkonomisk vurdering før det avgjøres hvilke opsjoner som iverksettes. 1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt: Bilag 1 Tilbudsskjema Bilag 2 Utkast til kontrakt (NS 8407) Bilag 3 HMS-egenerklæring Bilag 4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Separate dokumenter: Se vedlagt dokumentoversikt Samtlige anbudsdokumenter gjøres tilgjengelige via Doffin. 1.5 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen Se 1.6 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse kl. 10:00. Oppmøte ved hovedinngangen til Løvenstadtunet. 1.7 Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers kontaktperson, fortløpende og senest Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson.

6 Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Totalentreprise Løvenstad Demenssenter, prosjekt: , og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e- post. 1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk på Doffin. 1.9 Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring i DOFFIN Frist for å levere tilbud ,kl 12:00 Tilbudsåpning (lukket) ,kl 13:00 Eventuelle avklaringsmøter Uke 11/12 tentativt Evaluering Uke 11/12 tentativt Valg av leverandør og meddelelse til leverandører tentativt Klagefrist leverandører ,kl 12:00 tentativt Kontraktsinngåelse tentativt Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.

7 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Anskaffelsen skal foretas gjennom en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi). Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud. I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp. Oppdragsgiver har plikt til å sende ut konkurransegrunnlaget til alle som ber om det. 2.2 Offentlighet Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet, jf. offentleglova av nr inntil valg av leverandør er bestemt. Leverandørene skal levere en utgave av tilbudet hvor det som anses å være forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver uavhengig av dette å vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. 2.3 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller driftsog forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA 3-6, jf. forvaltningsloven 13.

8 2.4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Tilbudet skal leveres/sendes til: Navn: Rælingen kommune, rådhuset Adresse: Bjørnholthagen 6/ Postboks 100, 2025 Fjerdingby Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). Tilbudet skal: 1. Oversendes i lukket forsendelse og merkes: Totalentreprise Løvenstad Demenssenter, prosjekt: Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert 3. Med tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformes på norsk 4. Leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post 5. Leveres med: Tilbudet skal leveres i en (1) original papirversjon, inndelt iht. til struktur på tilbudet I tillegg skal det leveres en minnepenn med en (1) komplett elektronisk versjon av tilbudet på følgende måte: MS-kompatibel versjon; MS Word/MS Excel-versjon. Denne versjonen skal være sikret mot virus og være komplett. Denne versjonen vil bli brukt til evalueringsformål. PDF-format; oppdragsgiver skal benytte denne versjonen til arkivformål. Dokumentet skal være signert, komplett og lagret som ett dokument / en fil Sladdet versjon; Det skal også legges ved en sladdet versjon i PDF format. Det er mulig å sladde tilbudet for taushetsbelagte opplysninger som anses som forretningshemmeligheter. Dersom leverandøren mener det er relevant skal det leveres ytterligere en kopi av tilbudet som er sladdet for taushetsbelagte opplysninger. Sladdet kopi leveres som ett dokument / en fil Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Referanse til saksnummer/konkurransegrunnlagsnummer Leverandørens adresse, telefonnummer og foretaksnummer Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer) Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren.

9 Følgende skal vedlegges tilbudsbrevet (se kapittel 3 Kvalifikasjonskrav): 1. Skatteattest 2. Merverdiavgiftsattest 3. SHA-egenerklæring 4. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 5. Finansiell og økonomisk stilling 6. Tekniske og faglige kvalifikasjoner 7. Prisskjema (utfylt) Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses. Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: tilbudsbrevet og deretter den rekkefølge som er nevnt fra vedlegg nr 1 til nr Forbehold og avvik Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Det er ikke anledning å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget med vedlegg. Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. Dersom leverandøren har flere forbehold, som hver for seg ikke er vesentlige, kan det likevel etter en konkret vurdering, føre til at forbeholdene samlet anses som vesentlige Andre forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere og prise disse uten kontakt med leverandøren. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet fremkommer (sidetall og punktnummer) for å være gyldig i kontrakts sammenheng. Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med øvrige tilbud, vil bli avvist. Leverandørens forbehold til standardiserte leveringsvilkår, dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontrakts bestemmelser, vil også føre til avvisning. 2.6 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: Tilbudet avvises Samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses

10 2.7 Alternative tilbud og minstekrav Det er ved denne anskaffelsen ikke anledning til å legge inn alternative tilbud. Dette hindrer ikke Leverandøren å gi tilbud på flere forskjellige løsninger dersom det tilfredsstiller krav gitt i dette konkurransegrunnlag. 2.8 Deltilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 2.9 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud i 90 dager regnet fra tilbudsfristens utløp Tilbakekallelse eller endring av tilbudet Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallelse av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav.

11 3 KVALIFIKASJONSKRAV 3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav av Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/templates/artikkel.aspx?id=9196&epsla nguage=no) Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Leverandøren skal ha et fungerende SHA- system. Leverandøren skal ha tariff-festede lønnsbetingelser og arbeidsvilkår iht. Arbeidsmiljøloven HMS-egenerklæring (Se bilag 3 til konkurransegrunnlaget). Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter (Se bilag 4 til konkurransegrunnlaget) 3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling av - eksempler Leverandøren skal være et lovelig etablert foretak Dokumentasjonskrav eksempler Norske selskaper Firmaattest, ikke eldre enn 6 måneder Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

12 3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling av eksempler Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Dokumentasjonskrav eksempler edittvurdering, ikke eldre enn 6 måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner av - eksempler Leverandøren skal ha erfaring med tilsvarende oppdrag. Leverandøren skal ha gjennomføringsevne og kapasitet. Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssystem og SHAsystem Sertifikater Dokumentasjonskrav - eksempler Leverandøren skal vedlegge liste over de viktigste relevante leveranser de siste 3 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og oppdragsgiver (navn, telefon og e-post). Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Beskrivelse som viser leverandørens organisasjon og samlede ressurser, samt underleverandører. Leverandøren må redegjøre for sine forutsetninger for å utføre et prosjekt av denne karakteren. Vedlegge CV på ressursene knyttet til oppdraget. Tilbyder må redegjøre for hvordan prosjektet skal organiseres og bemannes. Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/- styringssystem og SHA-system Fremlegge dokumentasjon på sentral godkjenning. Forutsetningene vil bli vurdert ved anbudsevalueringen.

13 4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE 4.1 Registrering av tilbud Tilbudene påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. Tilbudsåpning vil finne sted kl. 13:00. Leverandørene får ikke være tilstede ved anbudsåpning. 4.2 Tildelingskriteriene Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: iterium Vekt Dokumentasjonskrav Pris 60 % Ferdig utfylt prisskjema, forbehold, timepriser (500 timeverk), påslag endringer (kr ) Kvalitet 40 % Iht. punkt besvarelse på pkt. 3.4, tilbudt personell basert på CV 4.3 Vektingsmodell Innkomne tilbud vil bli vurdert på en skala fra 0 10 poeng der 0 er laveste og 10 er høyeste score. Laveste pris tildeles 10 poeng og de øvrige pristilbudene regnes prosentvis avvik fra laveste pris. Det tildeles poeng for kvalitet. Vekttallene vurderes pr. kriterie og summeres deretter til en samlet poengsum. Opsjoner som forventes iverksatt medregnes i evalueringen. Den tilbyderen som tildeles høyeste score for pris og kvalitet vil bli tildelt kontrakt. 4.4 Avvisning pga forhold ved leverandøren Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd foreligger. Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-g foreligger. 4.5 Avvisning pga forhold ved tilbudet Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-f foreligger. Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA ledd bokstav a-d foreligger.

14 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 5.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn. 5.2 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Det gis en klagefrist på 10 kalenderdager. Når klagefristen er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt.

15 Bilag 1 - Tilbudsskjema Totalentreprise for Demenssenter, revidert utlysning prosjekt Firmanavn: Org. Nummer: Postadresse: Telefonnummer: Telefaks: E-postadresse: Webadresse: Besøksadresse: A - NYBYGG Kapittel 01 Rigg og drift Kapittel 02 Bygningsmessige arbeider Betong- og murerarbeider Tømmerarbeider Monteringsferdige elementer Kapittel 25 Tekkearbeid Blikkenslager- og metall arbeider Overflatebearbeiding Bygningsm. Hjelpearb. Elektro og VVS Kapittel 31 Sanitær Kapittel 32 Varmeanlegg

16 Kapittel 33 Sprinkler Kapittel 36 Luftbehandling Kapittel 40 Sterkstrøm Kapittel 50 Svakstrøm Kappril 56 Automasjon Kapittel 60 Andre installasjoner Kapittel 70 Utomhus Kapittel 73 Utvendig VA Kapittel 76 Vei og parkering Kapittel 80 Prosjektering Sum eks mva Mva Totalt A Nybygg B - OMBYGGING Kapittel 01 Rigg og drift Kapittel 02 Bygningsmessige arbeider Riving og reparasjon Tømmerarbeider Overflatebearbeiding Kapittel 25 Fast innredning/ kjøkkenutstyr Bygningsm. Hjelpearb. Elektro og VVS Kapittel 31 Sanitær, tilpasning og nytt Kapittel 32 Varmeanlegg, tilpasning

17 Kapittel 36 Luftbehandling, tilpasning Kapittel 40 Sterkstrøm Kapittel 50 Svakstrøm Kapittel 60 Andre installasjoner Kapittel 70 Utomhus Kapittel 80 Prosjektering Sum eks mva Mva Totalt B Ombygging NB! Teknisk beskrivelse skal inneholde alle priser og vedlegges tilbudet inkl. opsjonspriser elektronisk. Alle priser er oppgitt som faste priser inkludert prisstigning i byggeperioden. Prosjektleder:... Prosjekteringsleder: Ansvarlig byggeplassleder: Formann/ Bas:. (CV vedlegges) (CV vedlegges) (CV vedlegges) (CV vedlegges) Regningsarbeider Tilbyder tilbyr seg å utføre eventuelle tilleggsarbeider som ikke kan utføres etter kontraktens priser for avtalte faste priser eller etter følgende priser: Sivil ingeniør/sivilarkitekt: Ingeniør: Fagarbeider/montør: Rørlegger: Elektriker: Hjelpearbeider/ lærling: / time / time / time / time / time / time

18 Påslag hvor entreprenøren innhenter tilbud fra underentreprenør i forbindelse med endringsarbeider. Her oppgis påslagsprosent ved bruk av egne eller eksterne underentreprenører:..%. Det kan bli aktuelt å tiltransportere til totalentreprenør som underentreprenører enkelte leveranser som byggherren selv innhenter tilbud på. Her oppgis påslagsprosent ved tiltransport:..%. Tilbyder skal oppgi de underentreprenører / firmaer som han samarbeider med under tilbudsregningen og som han vil benytte til utførelse av prosjektet. Underentreprenører/leverandører: Maler: Mur/flislegger: Blikkenslager: Rørlegger: Grave- og grunnarbeider: Elektriker: Lås- og beslag: Dører: Vinduer: Utstyrsleveranser (spesifikasjon vedlegges): Påslag på materialer og innkjøpte tjenester: Påslag for administrasjon, rigg og fortjeneste på netto faktura fra materialleverandør ved materialinnkjøp % Garanti iht. kontraktsbestemmelsene vil bli stilt gjennom: Forsikring iht. kontraktsbestemmelsene vil bli stilt gjennom:... sted dato. Totalentreprenør

19 Bilag 2 Standard kontraktsvilkår AVTALEDOKUMENT ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 1 Kontraktsarbeidet Totalentreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktarbeid i Rælingen kommune i samsvar med kontraktsdokumentene: Demenssenter Løvenstad Rælingen kommune, prosjekt Byggdetaljblader utgitt av NBI og Norsk Standards retningslinjer legges til grunn for arbeidets utførelse og materialvalg, når andre utførelsesmåter og materialer ikke er spesielt beskrevet. 2 Kontraktsdokumenter (NS 8407 pkt. 2.1) Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Dette avtaledokument. b) Referater c) Byggherrens konkurransegrunnlag d) Totalentreprenørens tilbud e) NS Tolking rangordning (NS 8407 pkt. 2.2) Annet ledd, annet punktum utgår og erstattes med: Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre gjelder dokumentene i den rekkefølge de er nevnt i punkt. 2 ovenfor. 4 Kontraktssummen Kontraktsarbeidet skal leveres for kr.: 5 Tidsfrister Det er fastsatt følgende bindende leveringsfrister: Oppstart Ferdigstilles

20 6 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak/offentlige vedtak (NS 8407 pkt 16.3) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker. Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. 7 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt 23) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står. Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 pkt Faktureringsplan (NS 8407 pkt 27.2) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: NS 8407 pkt , gjelder slik den står. Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling: 9 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt 38.2) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 6 måneder. Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 3 måneder. Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og Alternativ 3: installasjoner fremgår av vedlegg: 10 Partenes representanter (NS 8407 pkt. 9) Følgende personer representerer partene i henhold til NS 8407 pk. 9: For Byggherre: For Totalentreprenør:

21 11 Signering Denne avtale er signert i 2 to eksemplarer hvorav partene beholder hver sin. Sted: Rælingen Dato: Byggherre: Totalentreprenør: Navn: Terje Dalgård Navn: Tittel: Prosjektansvarlig Tittel:

22 Bilag 3 - HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (SHA) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

23 Bilag 4 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter I samsvar med bestemmelsene i forskrift av nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: :

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer