Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge"

Transkript

1 Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge NFF Postboks 1276 Vika 0111 Oslo Høringsforslag II Corporate Governance Side 1 av 23

2 Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge Innhold 1 BAKGRUNN MANDAT INNFALLSVINKLER TIL CORPORATE GOVERNANCE OVERSETTELSE OG DEFINISJONER ULIKE UTGANGSPUNKT FOR NYE "NORMER" FORSKNING OM STYRER OG STYRETS ROLLE ULIKE KONTEKSTER OG EIERFILOSOFIER KORT OM UTVIKLINGEN I NORGE OG INTERNASJONALT EIERFORUMS 10 BUD FOR GODT STYREARBEID STATENS PRINSIPPER FOR GODT EIERSKAP UTVIKLINGEN I VÅRE NABOLAND DEN INTERNASJONALE UTVIKLING MÅLSETTINGEN MED NORMENE ANBEFALTE NORMER FOR GOD CORPORATE GOVERNANCE EIERNES ROLLE OG MÅLSETTING MED EIERSKAPET SAMMENSETNING AV SELSKAPETS STYRENDE ORGANER Valgkomitéen Valg av styrende organer STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER Styrets arbeidsform Styrets ansvar for selskapets organisering og bemanning Styrets ansvar for minoritetsaksjonærenes interesser AVLØNNING OG EVALUERING AV STYRET, LEDELSEN OG NØKKELPERSONELL SELSKAPETS ÅRSRAPPORT OG KOMMUNIKASJON MED OMGIVELSENE BRUK AV STYREUTVALG Revisjonsutvalg (Audit Committee) Kompensasjonsutvalg Kompetanseutvalg VEDLEGG 1 Eierforums 10 bud for godt styrearbeid..22 VEDLEGG 2 Statens 10 prinsipper for godt eierskap Høringsforslag II Corporate Governance Side 2 av 23

3 Dette forslaget til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge er utarbeidet av et utvalg nedsatt av styret i Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) høsten Utvalget hadde opprinnelig følgende medlemmer: Ludvik Sandnes, formann PricewaterhouseCoopers Financial Advisors Peder Bruce Eierforum/Vital Forsikring Eirik Bunæs Kredittilsynet Catharina Hellerud Oslo Børs Dag Sletmo Nordea Asset Management Underveis ønsket Oslo Børs å trekke seg ut som aktivt medlem av gruppen, men har hele tiden støttet arbeidet og gitt positive bidrag til dette. Gruppens første forslag ble sendt ut på høring høsten Arbeidsgruppen vil takke alle som gjennom prosessen og høringsrunden har gitt verdifulle innspill og kommentarer. Forslaget legges ut på NFFs internettsider (www.finansanalytiker.no) som Høringsforslag II i mars 2003, da det for tiden pågår en omfattende behandling av temaet hos de fleste børsnoterte selskaper og i mange andre fora i Norge. I påvente av resultater av denne prosessen har NFF besluttet å vente med ferdigstillelsen av den endelige normen. 1 Bakgrunn Markedene globaliseres. I Norge er ca 30% av verdiene på Oslo Børs eiet av internasjonale investorer. Nasjonale regelverk for næringsvirksomhet liberaliseres og harmoniseres gjennom internasjonalt forpliktende avtaleverk. Aktørene i de private kapitalmarkedene har kommet langt i å utvikle felles internasjonale normer og kriterier for kanalisering av lånekapital. De store private investor- og eiermiljøene er i ferd med å gjøre det samme for egenkapital. Dette har allerede skjerpet kravene til opptreden og informasjon for de selskapene som konkurrerer internasjonalt om kapital til finansiering av sin virksomhet. I praksis vil det si krav om større gjennomsiktlighet (transparency) og detaljert ikkefinansiell informasjon utover minimumskravene i regnskapslov, børsforskrift mv, fordi man erkjenner at en stor del av selskapenes virkelige verdier ikke synliggjøres gjennom de tradisjonelle regnskaper og årsrapporter. Kravene til utvilsom forretningsmoral og sosialt ansvar er også økende. Nye generasjoner næringslivsledere og styremedlemmer kommer jevnlig inn i viktige posisjoner uten formell opplæring i styrearbeid eller særlig kjennskap til næringslivets mange uskrevne regler. Bedriftene er utsatt for økt press fra ulike interessegrupper; eiere, ansatte, forretningsforbindelser, rådgivere, samfunn, miljø mv, som kan lede til uheldig fokus på kortsiktige tiltak fremfor langsiktig verdiskapning. Hendelser i Norge og internasjonalt har reist tvil om ledelsen (og styret) har vært agent for egne eller eierens målsettinger (agentproblemet). Høringsforslag II Corporate Governance Side 3 av 23

4 På denne bakgrunn mener NFF at det også i Norge er behov for å nedfelle skriftlig et sett av normer for god corporate governance, som bedre kan synliggjøre ansvarsgrenser, rollefordeling og hvilken opptreden som over tid antas å skape bedre verdier for eiere og andre interessegrupper. 2 Mandat Utvalgets mandat har vært med utgangspunkt i foreliggende lover og forskrifter for opptreden i det norske aksjemarkedet, Eierforums 10 Bud for Godt Styrearbeid, Statens Prinsipper for Godt Eierskap og andre internasjonale normer for corporate governance, å utarbeide et oversiktlig, lettfattelig og praktisk sett av anbefalinger for hvordan eiere, styrende organer og ledere bør opptre i forhold til hverandre og i bedriftens formelle organer. Anbefalingene bør også omfatte minstekrav til bedriftenes informasjon til aksjonærer og markedet for øvrig. Gruppen bør spesielt omtale forhold knyttet til stemmeretten, valg av representanter til styrende organer, belønning av ledere og ansatte, selskapets kommunikasjon mot eiere og omverdenen samt evaluering av styrets arbeide. Gruppen skal også foreslå tiltak for å vinne aksept for anbefalingene i markedet samt ulike virkemidler for håndhevelse av tiltakene, herunder opprettelse av et bredt sammensatt corporate governance panel som samordnes av NFF. Dette dokument er ment å dekke behovet for skriftlige normer av ønsket opptreden i næringslivet. Først gis en kort oppsummering av selve begrepet og noen av de initiativ som hittil har funnet sted innen corporate governance i Norge og internasjonalt. Deretter finner man i kapittel 6 et sett normer for ulike forhold og situasjoner. Selv om vi i dette arbeidet har studert internasjonale normer og trender, brukt egne og andres erfaringer og vurdert dagens praksis i bedriftene opp mot ny erfaring, erkjenner arbeidsgruppens deltagere at et slikt dokument i sin natur vil skape debatt og være gjenstand for endringer over tid - og håper at akkurat det vil skje. Spørsmålet om opprettelse av et corporate governance panel er ikke tatt opp, da dette, i skrivende stund, er gjenstand for diskusjon blant flere organisasjoner i Norge. 3 Innfallsvinkler til corporate governance 3.1 Oversettelse og definisjoner Corporate governance retter seg i første rekke mot børsnoterte og andre store selskaper. I NFFs forslag er det tatt utgangspunkt i eiernes behov for god forvaltning av deres investerte risikokapital. Fordi store selskaper har betydning langt utover eiernes interesser, mener NFF at normer for god corporate governance også må hensynta andre gruppers interesser og relasjoner til selskapet. Høringsforslag II Corporate Governance Side 4 av 23

5 Corporate governance vil direkte kunne oversettes med kontroll eller styring av foretak. Governance begrepet (styring) kan imidlertid også anvendes for andre typer virksomheter. Det finnes mange definisjoner av corporate governance, men disse er ofte utviklet for å fremheve særinteresser (eiere, ledelsen, samfunnet, stakeholders ). En omforenet definisjon basert på Monks/Minow og Cadbury vil kunne lyde: Corporate Governance is the interactions among internal stakeholders (among them the management), external stakeholders (among them shareholders), and the board of directors in directing and controlling a corporation. 3.2 Ulike utgangspunkt for nye normer Det finnes normer for god corporate governance i et stort antall land. Disse er utviklet av ulike instanser med ulike hensikter (børser, myndigheter, foreninger for styremedlemmer, foreninger for foretaksledere, investorer, etc). Kodene vil ha ulike formål, men det har i stor grad funnet sted en kopiering fra en kode til en annen. Dette har i praksis medført stor grad av forvirring og sammenblanding i bruk av begrep på tvers av nasjonal kontekst og formål med utstedelse av koden. Mange av kodene har tatt utgangspunkt i begivenheter i det amerikanske aksjemarkedet og store amerikanske bedrifter. Den amerikanske selskapslovningen og reguleringen legger i utgangspunkt til grunn at bedrifter styres av ulike markedskrefter. Styret som et selvstendig organ fikk derfor liten oppmerksomhet frem til man i midten av årene så hvordan kreftene for selskapskontroll (corporate control) ble satt ut av spill. Etter det har man fått forslag til reguleringer av styrer som har hatt mange fellestrekk med den rådende situasjon i kontinental-europa. I USA var det rådende krefter i aksjemarkedet som reagerte og tok initiativ til endringer i systemer for selskapskontroll og styring. Dette medførte en vektlegging av verdi for aksjonærer framfor andre interessenthensyn. Selskaper med begrenset ansvar ble imidlertid i utgangspunktet utviklet for å bidra til at oppgaver kunne ivaretas som gikk utover den enkelte entreprenørs (kapitalists) interesser. De siste årenes begivenheter har gjort at man nå igjen er i ferd med å vende den ensidige oppmerksomheten mot aksjemarkeder, til å se at bedrifter er mer enn aksjer, og at verdiskapning i en bedrift går utover det å skape verdier for de mest innflytelsesrike aksjonærene. 3.3 Forskning om styrer og styrets rolle Ulike interessenter anvender ofte forskjellige perspektiver når styring og styrer vurderes. Sett i et aksjonær- og investorperspektiv anvendes gjerne en finansiell tilnærming basert på Agentteorien. Entreprenører og bedriftsutviklere anvender i større grad stewardship- og ressursteorier. Fra et samfunnsperspektiv trekkes det på teorier knyttet til multiple agencies, common agency og stakeholders /interessenter. De ulike perspektivene vektlegger ulike styreroller og hvordan styrene skal bidra til å utvikle verdier for de aktuelle interessegrupper. De siste årenes skandaler har vist at det er behov for å skape balanse mellom de ulike perspektiver og stakeholders særinteresser. Høringsforslag II Corporate Governance Side 5 av 23

6 Forskere mener at normer for god corporate governance bør baseres på en kombinasjon av et kontekstbasert og et evolusjonært syn på styring av bedrifter. Dette innebærer at det ikke finnes noen beste form for styring eller styringssystemer. Valg av styringssystem må tilpasses utfordringene den enkelte bedrift befinner seg i. Effekten av styringsformer vil imidlertid også være påvirket av den læring som finner sted i styringsprosessen. Dette setter store krav til aktørenes kunnskaper om styrer og styringsprosesser - noe som innebærer at undervisning om styrer bør prioriteres. 3.4 Ulike kontekster og eierfilosofier Selskapene på Oslo Børs og ellers i Norge er i ulike faser av sin utvikling og har eiere med ulike perspektiver og målsettinger for sitt eierskap. Noen eiere har et langsiktig perspektiv, mens andre har et mer kortsiktig. Videre er noen eiere aktive deltakere i styrer, mens andre ikke vil sitte i styrer pga innside problematikk etc. Dette kan illustreres ved fire eiertyper som har ulik vektlegging av bedriftens atferd, og hvilke styremedlemmer som bør velges. Inndelingen er stilisert, og det vil ofte være blanding av eiertyper. Langsiktig eierskap og egen styredeltakelse. Dette er industrialistene som selv gjerne også engasjerer seg i å utvikle bedriftenes strategiske kjerne. Bransjeerfaring oppleves som viktig. Kortsiktig eierskap og egen styredeltakelse. Disse er blitt omtalt som restrukturererne. Disse vil ha sitt fokus på omstilling og utnyttelse av verdier i virksomheter. De har ikke nødvendigvis bransjeerfaring og kompetanse. Styrearbeidet med denne type eierskap vil i stor grad være preget av at styrene passer på at ulike store eiere ikke blir forfordelt i forhold til hverandre. Ofte vil enkelte eiergrupper ta full kontroll og overta virksomheten. Kjøp og salg av bedrifter vil være et kjennetegn på denne gruppen. Langsiktig eierskap uten styredeltakelse. I denne gruppen vil vi finne institusjonelle eiere som livsforsikringsselskap, trygdefond, etc. Det var slike grupper som la grunnlaget for corporate governance debatten som startet i midten av 1980-årene. Disse eierne har oftest eierskap i et stort antall bedrifter, og ut fra innside- og habilitetsvurderinger kan de ikke selv direkte delta i styrene i bedriftene de har eierandeler i. Begrepene i dagens corporate governance debatt er stort sett utviklet for å møte denne gruppens behov for eierstyring i store bedrifter med spredt eierskap. Det er herfra vi har begrep som uavhengige styremedlemmer, accountability og transparency. Styremedlemmene skal være uavhengige av både eiere og ledere, og de skal helst ha bedriftslederkompetanse fra andre store bedrifter. Kortsiktig eierskap uten styredeltakelse. I denne gruppen finner vi aksjefondene og deres porteføljeforvaltere som i hovedsak drives av kortsiktig avkastning. Dette innebærer at de sjelden vil ha interesse av å tenke bedriftsutvikling. Med denne typen eiere vil det lett kunne bli et skille mellom hva som er verdiskapning i en bedrift og hva som er avkastning for eiere. Med ulike eierkonstellasjoner menes blant annet forholdet mellom ulike eiergrupperinger, inklusive forholdet mellom minoritets- og majoritetsaksjonærer. De siste års begivenheter i Norge har vist at uenigheter i styrer går mellom ulike eiergrupperinger mer enn mellom eiere og ledelse. Ut fra dette har det vært kamp Høringsforslag II Corporate Governance Side 6 av 23

7 mellom ulike eiergrupperinger om å få kontroll med stemmene i styrene. En viktig oppgave for styret er i praksis å avbalansere interessene til ulike eiergrupper. I EU kommisjonen ble det i november 2002 fremlagt et forslag til regelverk som gir føringer på at bedrifter i sine årsrapporter skal gi tilkjenne om styremedlemmer er uavhengige både av ledelsen og av majoritetsaksjonærer. Dette forslaget er en konsekvens av misbruk av eierkontroll og stemmerett som kan finne sted når mekanismene for kontroll ikke fungerer. Styrer må tilpasses den kontekst bedriften befinner seg i. Forskning om styrer og corporate governance har hovedsakelig vært utført på store amerikanske bedrifter. Det er få bedrifter i Europa som kan sammenlignes med de bedriftene som er studert i USA. I norsk sammenheng er dette i enda større grad et problem. Det er derfor begrensninger i overføringsverdien av den amerikanske corporate governance debatten til den norske. Bedriftens livssyklusfase har også vist seg å være viktig for å forstå styrets rolle. En bedrift i en oppstartingsfase eller i forbindelse med en børsintroduksjon vil ha andre krav til styreoppgaver enn mange ressurssterke og modne bedrifter. Den enkeltfaktoren som kanskje har vist seg å være av størst betydning for å forstå styrets rolle, er krisesituasjoner. 4 Kort om utviklingen i Norge og internasjonalt 4.1 Eierforums 10 bud for godt styrearbeid Eierforum 1 er en uformell gruppe investorer som består av de største institusjonelle investorene i Norge med aksjefondene og livselskapene i spissen. De mener styrets hovedoppgave er å utøve en forsvarlig forvaltning av selskapet samt å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig i henhold til norsk lov. I tillegg er det nødvendig at styret har en klar holdning til og en bevisst utøvelse av Eierforums 10 Bud for Godt Styrearbeid, se vedlegg Statens prinsipper for godt eierskap Nærings- og handelsdepartementet la 19. april 2002 frem sin St.meld. 22 ( ) om det statlige eierskapet i Norge. Måten staten utøver sitt eierskap på, har virkninger langt utover statens egne aksjeverdier. Det offentliges eierandel på Oslo Børs var ved utgangen av januar 2002 i underkant av 40%. Dersom de selskaper hvor staten er en dominerende eier prises uforholdsmessig lavt i markedet, vil det kunne bidra til lavere relativ prising for norske aksjer. Det vil øke egenkapitalkostnadene for norske bedrifter. Departementet mener derfor at det er viktig at Staten opptrer slik at det statlige eierskapet oppfattes som forutsigbart i kapitalmarkedene. Derfor har man i meldingen lagt stor vekt på å få frem de prinsipper og normer staten vil følge i utøvelsen av sitt eierskap. 1 Alfred Berg Industrifinans ASA, Avanse Forvaltning AS, DnB Investor AS, Folketrygdfondet, Gjensidige Nor Kapitalforvaltning ASA, KLP, Nordea Fondene AS, Norsk Hydro ASA, Odin Forvaltning AS, Sparebank 1 Gruppen AS, Statoil Kapitalforvaltning ASA, Storebrand Kapitalforvaltning, Vital Forsikring ASA. Høringsforslag II Corporate Governance Side 7 av 23

8 Regjeringen mener at formålet med corporate governance er å fremme effektiv og forsvarlig eierstyring og har nedfelt dette i 10 prinsipper for godt eierskap, se vedlegg Utviklingen i våre naboland Våre naboland er også meget aktive. Særlig Aksjesparernes Riksforbund 2 i Sverige har gjennom 35 år og med sitt regelverk for god eierstyring vist stort engasjement i det offentlige rom og fått stanset store fusjoner og emisjoner som har inneholdt forslag de mente ikke var i alle aksjonærenes interesse. Nørby-utvalgets rapport om corporate governance i Danmark 3 er en meget omfattende og god rapport, som også inneholder en oversikt over den internasjonale utvikling av dette tema. 4.4 Den internasjonale utvikling Noen av de mest toneangivende rapportene som hittil er kommet ut om corporate governance er: ERISA law (fund managers to vote and to act with care) USA 1974 Cadbury Report, London Stock Exchange, 1992 Guide for better control and transparency, Stockholm 1993 Greenbury Recommendations - on board/key executive remuneration, 1995 Centre for Euro. Policy Studies (i.e. shareholder consensus), 1995 Blue Ribbon Committee (on Improving Audit Committees Effectiveness), 1998 Hempel Report (i.e. owners long term perspectives), 1998 OECD Principles for Corporate Governance, 1999 Vienot Report on annual board evaluations, Paris 1999 Winter Group on Regulatory Framework for Company Law in the EU, 2002 G7 nasjonene mener at Corporate Governance is an important pillar in the architecture of the 21st Century Global Economy (Juni 1999). OECD 4 mener at Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. Organisasjonen vedtok i juni 1999 at corporate governance bør bygge på følgende hovedtema: The rights of the Shareholders The equitable treatment of Shareholders The role of Stakeholders in Corporate Governance Disclosure and Transparency The responsibilities of the Board se Høringsforslag II Corporate Governance Side 8 av 23

9 De fleste av disse rapportene setter fokus på eiernes rettigheter. NFF mener det i Norge også er viktig å hensynta et bredere interessefelt. Flere private institusjonelle investorer, særlig i USA, har over tid satt opp egne kriterier for sin investeringspolitikk og kommunisert dette som krav selskaper må oppfylle for at man skal investere i deres aksjer. Herigjennom er det vokst frem frivillige normer satt av private investormiljøer og med stor betydning for selskapenes kapitaltilførsel og prising. Det amerikanske pensjonsfondet California Public Employees Retirement System (CalPERS) 5 har i denne sammenheng vært en av de ledende på området corporate governance. Gjennom sine internasjonale nettverk som for eksempel International Corporate Governance Network 6 (ICGN) utvikler investormiljøene internasjonale normer. Et stort antall forvaltere er tilknyttet ICGN og støtter deres prinsipper for corporate governance. Ett av ICGNs klare budskap er at stemmeretten skal brukes; the share vote is an asset to be used to protect and further the shareholder s interests. De arbeider også for at alle aksjonærer skal få tid og mulighet til å vurdere de sakene som fremlegges og faktisk delta i stemmegivningen direkte og ikke gjennom fullmakt gitt til styret på forhånd. ICGN mener at Corporate Governance is about Bridging the Gap between Corporate Management and Shareholders. Styret har en helt sentral plassering mellom eiere og ledelse. Med bakgrunn i Enron og Worldcom skandalene vedtok USA i juli 2002 de såkalte Sarbanes-Oxley lovene som bl a innførte et nytt tilsynsorgan for revisjonsfirmaer, klarere ansvar og strengere straff for fremleggelse av uriktige regnskaper, større åpenhet med hensyn til selskapenes informasjon til markedet etc. Dette rammelovverket er nå (mars 2003) under utvikling og forventes å få betydelige konsekvenser for alle selskaper som er notert på børs i USA. EU og land etter land utformer nå anbefalte normer for god corporate governance for å veilede sine bedrifter inn i en ny internasjonal kapitalmarkedskultur. Bakgrunnen er ønsket om å unngå flere negative hendelser som kan svekke tilliten i kapitalmarkedene. EU-kommisjonen har fått utarbeidet en studie som sammenligner de forhold og normer som regulerer corporate governance i de ulike EU land 7. Studien avdekker at ulikheter i de nasjonale lovverk utgjør et større hinder for arbeidet med et felles europeisk normsett for corporate governance enn de anbefalte frivillige normene som til nå er etablert i de samme landene. Siden lovverket ofte er dypt forankret i nasjonale tradisjoner og holdninger, kan det ta tid å utvikle et gjennomgripende felles regelverk for EU. Ulikhetene går på strukturen av styrende organer, mulighetene for å Comparative Study Of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union And Its Member States, On behalf of the European Commission, Weil, Gotshal & Manges, January 2002 Høringsforslag II Corporate Governance Side 9 av 23

10 utøve stemmerett over landegrensene, ulike rammebetingelser for investor, ansattes representasjon i styrende organer mv. I de frivillige normene er det større samsvar mellom landene. Av de 35 europeiske normsett som ble analysert i EU-kommisjonens studie, er totalt 11 utarbeidet i UK og 25 utarbeidet etter Av de 10 som ble utarbeidet før 1998 er 6 fra UK. Trenden går mot større uavhengighet mellom styret og ledelsen, større åpenhet om driften og ledernes belønningsforhold, mer bruk av styreutvalg for å organisere styrets arbeid bedre mv. I november 2002 kom EU kommisjonens juridiske ekspertgruppe under ledelse av Jaap Winter ut med sin anbefaling til fornyelse av selskapslovgivningen i EU. Som følge av Enron skandalen ble gruppens mandat i april 2002 utvidet til også å gi noen anbefalinger omkring tiltak som kan forbedre corporate governance. Gruppen mener styret i børsnoterte selskaper bør ha et flertall av uavhengige medlemmer som særlig bør overvåke tre konfliktområder: Lederutvelgelse Ledergodtgjørelse Revisjon av regnskapene I disse spørsmål mener Winter-gruppen at ledelse og eiere har motstridende interesser. Winter-gruppen foreslår bl a at det innføres (ved lov) bedre muligheter for styret til på egen hånd å sikre seg informasjon direkte fra organisasjonen. Dette er et relativt radikalt brudd på mange selskapers praksis for ansvarsdeling og kommunikasjon mellom styret og ledelse. Bakgrunnen er de store skandalene i USA i 2001/2002, og at et styre ikke kan basere sin kontrollrutine på at en uidentifiserbar whistleblower skal dukke opp i tide. Winter-gruppen anbefaler at EU ikke prøver å innføre en felles tvungen norm for god corporate governance, men heller pålegger medlemslandene å delta i en tvungen felles prosess for etablering av nasjonale normer. I Tyskland har man blant annet utarbeidet Scorecard for German Corporate Governance. Her, som i de anglo-saksiske markeder, er det en økende tendens til bruk av underutvalg av styret, særlig i store selskaper; dette for å sikre at styret kan gjøre seg opp en uavhengig (av administrasjonen) og selvstendig oppfatning av kompliserte tema før styrevedtak fattes. I Brussel ble det i april 2002 etablert en ny organisasjon, European Corporate Governance Institute 8 (ECGI) som gjennom uavhengig forskning ønsker å bidra med bedre grunnlag til styring og drift av europeiske selskaper. Som tidligere nevnt finnes det ikke noe godt vitenskapelig grunnlag som kan dokumentere hva som fungerer best i de ulike lokale markeder. Den internasjonale forskningen om hvilke forhold som positivt/negativt påvirker selskapenes verdiskapning og markedsavkastningen på kapital, er foreløpig i sin spede 8 Høringsforslag II Corporate Governance Side 10 av 23

11 begynnelse. Det meste av forskningsresultatene kommer dessuten fra de anglosaksiske markeder. Internasjonale undersøkelser 9 gir likevel et visst grunnlag for å kunne hevde at god corporate governance vurderes som positivt av investorene og bidrar til en høyere verdsetting og redusert volatilitet i aksjene for de selskapene som oppfattes å tilfredstille kravene til god styring. Forutsetningen for dette er at selskapene etablerer en policy for corporate governance og etterlever denne over tid ( comply or explain ). For det norske markedet vises det til forskning utført av Handelshøyskolen BI 10. Mer informasjon om corporate governance finnes også på m fl. 5 Målsettingen med normene Det er en målsetting at normene skal bidra til å utvikle et sterkt tillitsforhold mellom det enkelte selskap og viktige interessegrupper, særlig eierne. Dette mener vi kan oppnås gjennom valg av et kompetent og uavhengig styre, utvikling av gode interne styringsprosesser samt større åpenhet og god kommunikasjon med eiere, ansatte og omgivelsene for øvrig. Normene er ment å være et hjelpemiddel for det enkelte selskaps eiere, styre og ledelse til å utforme styringsregler man mener generalforsamlingen bør vedta for sin virksomhet. Videre er det en målsetting å gjøre det enklere for eiere å stille krav til selskapets besluttende organer og ledelse gjennom en bevisstgjøring av hvilke krav som bør og kan stilles. Det vil bidra til å styrke eierrollen og tilliten til selskapet hos andre interessenter. Normene er primært rettet mot børsnoterte selskaper, men kan med fordel også benyttes selektivt av ikke-noterte virksomheter, foretak under særlovgivning (finansforetak m fl) og virksomheter eiet av det offentlige. Anbefalingene skal oppfattes som et supplement til den eksisterende lovgivning. Selskapets handlinger forutsettes å være i overensstemmelse med aktuell lovgivning, forskrifter og andre regelverk for virksomheter i Norge. For de virksomheter som er notert på utenlandsk børs eller på annen måte er underlagt utenlandske regelverk, forutsettes det at lovpålagte krav og andre offentlige pålegg går foran de normer som her foreslås. 9 Corporate Governance and Equity Prices, Gompers and Ishii (Harvard) and Metrick (Wharton), July 2001, McKinsey, Investor Opinion Survey, June se og Huse 2002 Høringsforslag II Corporate Governance Side 11 av 23

12 6 Anbefalte normer for god corporate governance NFFs anbefalinger omfatter følgende hovedområder: Eiernes rolle og målsetting med eierskapet Sammensetning av selskapets styrende organer Styrets ansvar og oppgaver Avlønning og evaluering av styret, ledelsen og nøkkelpersonell Selskapets årsrapport og kommunikasjon med omgivelsene Bruk av styreutvalg 6.1 Eiernes rolle og målsetting med eierskapet Eiernes innflytelse skjer først og fremst gjennom deltagelse og stemmegivning på generalforsamlingen, der likebehandling av aksjonærene bør være et grunnleggende prinsipp. Det innebærer ulikhet dersom noen aksjonærer kan kontrollere en stor andel av stemmegivningen uten tilsvarende andel av den finansielle risiko. God corporate governance tilsier derfor at selskapet kun bør ha én aksjeklasse der hver aksje har én stemme. Virksomhetens vedtektsfestede formål og kapitalisering bør stå i forhold til eiernes forutsetninger og mål med investeringen. Ved personvalg til styrende organer bør navn på aktuelle kandidater være offentliggjort for alle eiere på forhånd. Det er ikke vanlig praksis å opplyse eller utforme skriftlig hvilke kriterier man har lagt til grunn for sammensetningen av de styrende organer. Ofte blir de største aksjonærer forespurt på forhånd om de har innvendinger til (en) aktuell(e) kandidat(er), mens minoritetene ikke får tilsvarende mulighet til å vurdere ulike kandidater før avstemningen skal finne sted i generalforsamlingen. Mange eiere mener også at man får for knapp tid til å vurdere viktige saksforslag til generalforsamlingen, fordi selskapene som regel benytter lovens minimumskrav for innkallingen og forhåndsinformasjon. På denne bakgrunn anbefales det at eierne bruker sin stemmerett og vedtar at a) selskapet bare skal ha én aksjeklasse der alle aksjer har lik stemmerett b) vedtektenes formålsparagraf setter grenser for hva selskapet kan engasjere seg i og avgrenser styrets handlefrihet til det/de hovedformål man blir enige om å satse på c) selskapets kapitalrammer tilpasses den vedtatte strategi og målsetting for virksomheten, hensyntatt virksomhetens risikoeksponering d) selskapet har en forutsigbar utbyttepolitikk som innebærer at overskuddskapital, dvs den kapital styret innen rimelig tid ikke finner industriell anvendelse for eller trenger som følge av virksomhetens risiko, blir tilbakeført til eierne gjennom utbytte eller nedsettelse av aksjekapitalen eller indirekte ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer. Høringsforslag II Corporate Governance Side 12 av 23

13 e) styret og andre organer velges etter kjente kriterier for kompetansesammensetning for det aktuelle organ, hensyntatt hvilke aktuelle utfordringer selskapet for tiden står overfor f) medlemmer av styrende organer ikke velges for en lengre periode enn 3 år av gangen, og at valgperiodene for det enkelte medlem tilrettelegges slik at kontinuiteten bevares. Det anbefales at medlem av et styrende organ trer ut etter maksimum 3 perioder (9 år) og senest det året medlemmet fyller 75 år. Valg utover disse grenser bør begrunnes spesielt g) alle børsnoterte selskaper har en valgkomité på 3-5 medlemmer der medlemmene er uavhengig av selskapets styrende organer og ledelse og representerer selskapets ulike aksjonærgrupper så langt praktisk mulig. Medlemmene velges for en 3-års periode De aksjonærer som ikke selv kan delta eller stemme via internett på generalforsamlingen, bør bestrebe seg på å stemme via fullmakter med aksjonærens standpunkt til hvert enkelt forslag på dagsordenen. 6.2 Sammensetning av selskapets styrende organer Eiernes verdier forvaltes av selskapets styrende organer, der styret har et fremtredende ansvar. Selskapets eiere bør derfor i størst mulig grad være direkte representert i selskapets styrende organer. I børsnoterte selskaper med én eller få dominerende eiere bør styret sammensettes med et flertall av uavhengige personer slik at minoritetenes interesser ikke blir skadelidende Valgkomitéen Valgkomitéen velges av generalforsamlingen og skal ha som oppgave å finne kvalifiserte kandidater til selskapets styrende organer og evaluere deres arbeid. Medlemmene må være uavhengige av selskapets styrende organer og ledelse og representere selskapets ulike aksjonærgrupper så langt praktisk mulig, jfr pkt 6.1. Medlemmene velges for en 3-års periode og bør ikke være medlem av noe annet styrende organ i selskapet Valg av styrende organer Det anbefales følgende: a) Valgkomitéen skal sammen med styret og ledelsen utarbeide kriterier for sammensetning av selskapets ulike styrende organer. b) Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på nye kandidater til de styrende organer og offentliggjøre de aktuelle kandidatenes navn og kompetanse i innkallingen til generalforsamlingen. Valgkomitéen må begrunne sin innstillingen i lys av de vedtatte kriterier for sammensetning av det aktuelle styrende organ. c) Valgkomitéen skal foreslå at styret sammensettes med personer som samlet sett har tilstrekkelig kompetanse, erfaring og tid til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor. Slik relevant kompetanse kan være fra operativ og strategisk ledelse, økonomi/finans, den aktuelle bransje, markedsføring, bedrifter i omstilling og/eller internasjonal konkurranse, juridisk kompetanse/andre rammebetingelser etc. I tillegg til relevant Høringsforslag II Corporate Governance Side 13 av 23

14 faglig kompetanse bør forhold som alder, etnisk bakgrunn, kjønn, nasjonalitet etc tillegges vekt. d) Valgkomitéen skal foreslå at styret, for å ivareta kontrolloppgavene, sammensettes av personer med tilstrekkelig uavhengighet til selskapets administrasjon. Selskapene bør utarbeide en operativ definisjon på uavhengighet, som f eks bør innebære at man ikke har vesentlige personlige, forretningsmessige eller andre relasjoner som er egnet til å redusere uavhengigheten, eller har vært ansatt i selskapet/konsernet eller vært selskapets revisor de siste 5 år. Uavhengighet til konkurrenter, vesentlige forretningsforbindelser eller andre industrielle begrunnelser kan også være aktuelle kriterier. Eventuelle forretningsmessige eller personlige relasjoner til selskapet vedlegges beskrivelsen. Eventuelle forslag som avviker fra de vedtatte kriterier bør begrunnes. e) Valgkomitéen skal foreslå at styret har en størrelse som fremmer en konstruktiv debatt og effektive beslutningsprosesser, hensyntatt de kompetansekrav man har vedtatt for selskapet. I utgangspunktet bør antall styremedlemmer valgt på generalforsamlingen begrenses til 6, men kan være høyere dersom virksomhetens kompleksitet tilsier det. f) Valgkomitéen skal ikke innstille personer i selskapets ledelse som medlem av styret. g) Valgkomitéen skal kun innstille personer som har tilstrekkelig tid og ressurser til å ivareta et styreverv i selskapet og må i den sammenheng blant annet vurdere hvilke andre aktive styreverv og hovedstilling vedkommende har. h) Valgkomitéen skal avtale at medlemmer av et styrende organ skal informere komitéen dersom man får sitt ansettelsesforhold endret i en valgperiode. Medlemmet bør i så fall være innstilt på å stille sin plass til disposisjon ved førstkommende generalforsamling, dersom den nye posisjonen ikke i samme grad tilfredsstiller kriteriene for valget. i) Valgkomitéen skal sammen med styret og ledelsen fastsette en prosedyre med klare kriterier for årlige evalueringer av styrets arbeid. Evalueringen skal først og fremst fokusere på styrets samarbeid, arbeidsform, saksbehandling og sammensetning som kollegium samt forholdet til ledergruppen. Det bør også vurderes i hvilket omfang fastlagte strategiske målsetninger og planer er blitt realisert. Styret selv bør evaluere hvordan ledergruppen har gjennomført styrets vedtak og planer. Evalueringen skal ha som siktemål å forbedre styrets og ledergruppens effektivitet og samarbeid som ansvarlige for selskapets resultater, omdømme og utvikling. Evalueringen bør ledes av valgkomitéens leder, eventuelt med bistand fra ekstern faglig rådgiver og revisor. 6.3 Styrets ansvar og oppgaver Det er styrets oppgave å forvalte selskapets verdier på vegne av eierne. Styret er således eiernes viktigste valgte organ. Styrets ansvar og plikter er nedfelt i loven, men styrets arbeid og styreleders rolle er i praksis sterkt varierende fra selskap til selskap. På denne bakgrunn anbefales følgende normer for styrets arbeid: Høringsforslag II Corporate Governance Side 14 av 23

15 6.3.1 Styrets arbeidsform a) Det bør utarbeides en arbeids- og oppgavebeskrivelse for styret. Opplegget bør også beskrive ledelsens rapportering og saksforberedelse til styret. b) Et samlet styre bør minst én gang årlig fastsette en plan for styrets arbeid tilpasset selskapets situasjon og utfordringer. c) Styrets møtefrekvens bør legges opp slik at styrets medlemmer får satt av tilstrekkelig tid til saksbehandlingen og etter behov kan bidra mellom møtene som aktive diskusjonspartnere for ledelsen. d) Styreleder har et særlig ansvar for å sikre at styret fungerer tilfredsstillende som kollegium ved at alle medlemmer engasjeres og får delta aktivt ut fra sine forutsetninger og for at forholdet til selskapets ledelse er konstruktivt og fungerer til selskapets beste. e) Styreleder bør tilstrebe at alle vesentlige beslutninger så langt praktisk mulig treffes i et samlet styre og er basert på innspill fra samtlige medlemmer. f) For å sikre uavhengig styrebehandling bør styret ha en nestleder som kan lede styrets arbeid når styreleder selv er direkte engasjert i administrasjonens saksforberedelser til styret, f eks i forhandlinger om fusjon, oppkjøp etc, jfr prinsippet om styrets uavhengighet til administrasjonen. g) Styret må i konstruktivt samarbeid med ledelsen trekke opp strategiske og operative mål og vedta konkrete handlingsplaner for virksomheten og kontrollere at de vedtatte planer, tiltak og opplegg for god risikostyring følges opp. h) Nye medlemmer av styret bør ved tiltredelse motta en grundig introduksjon til selskapets virksomhet, organisasjon og rammebetingelser. Introduksjonen og opplæringen bør være avpasset det individuelle behov og sikre at hvert enkelt medlem blir i stand til å delta aktivt i styrets arbeid og som rådgiver for selskapets ledelse. i) Styret og selskapets ledelse bør tilstrebe en tillitsfull åpenhet som tillater gjensidig kontakt mellom styrets medlemmer og selskapets ledergruppe og definerte nøkkelpersoner i forbindelse med styresaker og i spørsmål som vedrører selskapets utvikling, markedsforhold, rammebetingelser etc til selskapets beste. Administrerende direktør skal være orientert om slike kontakter. j) Styret bør sørge for at generalforsamlingen innkalles med tilstrekkelig forvarsel til at aksjonærene med basis i dagsorden og saksunderlag kan forberede seg og ta stilling til de forslag som fremlegges. I kompliserte og omfattende saker innebærer det at styret vurderer en lengre innkallingstid enn lovens minimum Styrets ansvar for selskapets organisering og bemanning a) Styret skal påse at selskapet er velorganisert med klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Styret ansetter daglig leder. b) Styret skal påse at selskapet har et sterkt lederteam som samarbeider godt og samlet besitter nødvendig kompetanse og kapasitet til å drive og utvikle selskapet på en effektiv måte. Ansettelser av ledende ansatte og nøkkelpersonell skal fremlegges for styret. Høringsforslag II Corporate Governance Side 15 av 23

16 c) Styret skal påse at selskapet har en beredskapsplan for erstatning av viktig personell og påse at selskapet til enhver tid har ressurser som kan overta enhver lederstilling eller annen nøkkelposisjon på kort varsel, dersom det skulle vise seg nødvendig Styrets ansvar for minoritetsaksjonærenes interesser a) Alle styremedlemmer skal ivareta alle aksjonærenes interesser. Styret i selskaper med én eller få hovedaksjonærer bør være særlig oppmerksom på at de øvrige aksjonærenes interesser ivaretas på like vilkår som hovedaksjonærens. Styret og ledelsen bør spesielt iaktta informasjonsbehovet og saksbehandlingen i saker som er egnet til å reise tvil om forholdet mellom hovedaksjonærens og minoritetenes interesser. b) Ved forsøk på å overta kontrollen over selskapet bør aksjonærene gis mulighet til å ta stilling til om de ønsker å selge sine aksjer i selskapet på de vilkår som er tilbudt. Styret bør derfor unngå på egenhånd, uten generalforsamlingens godkjennelse, å imøtegå et overtakelsesforsøk ved å treffe beslutninger som reelt avskjærer aksjonærene fra å ta stilling til overtakelsestilbudet. De beslutninger som frarådes, er eksempelvis å gjennomføre kapitalforhøyelser, la selskapet erverve egne aksjer basert på fullmakt fra tidligere generalforsamlingsvedtak eller iverksette andre forsvarstiltak, jfr også verdipapirhandelsloven. 6.4 Avlønning og evaluering av styret, ledelsen og nøkkelpersonell For å tiltrekke og beholde kompetente styremedlemmer, ledere og nøkkelfolk er det nødvendig med konkurransedyktig godtgjørelse. Det er et økende krav fra eiersiden at selskapenes styrer og ledergruppe evalueres og belønnes etter de resultater som oppnås. Det er derfor viktig at styret legger til rette for dette med incentivordninger som bidrar til at ledelsen fokuserer på å øke verdiskapningen i selskapet over tid i tråd med eiernes interesser. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Styret bør utarbeide klare prinsipper for selskapets lønnspolitikk, herunder incentivordning for selskapets ledergruppe og ansatte. Avlønning med aksjeeller tegningsopsjoner bør utformes slik at de inspirerer til økt innsats og effektivitet og fremmer langsiktig adferd og deltagelse i selskapets verdiutvikling over de nærmeste 3-5 år. b) Lederes og ansattes lønn, bonus og annen godtgjørelse bør variere med selskapets resultater. Kontantlønn bør i utgangspunktet utgjøre den største andelen av samlet godtgjørelse. c) Så langt som mulig bør bonus og annen variabel godtgjørelse avspeile deltagernes direkte, målbare innsats og verdiskapning for selskapet. d) Innløsningskursen ved aksjebaserte ordninger bør alltid settes høyere enn markedskursen ved tildeling og reflektere en realistisk ambisjon for hva eierne Høringsforslag II Corporate Governance Side 16 av 23

17 bør kunne oppnå som følge av den økte innsatsen fra de ansatte i opsjonsperioden. e) Innløsningskursen ved aksjebaserte ordninger bør knyttes til utviklingen i aksjekursen for en gruppe sammenlignbare selskaper, slik at uttellingen for de ansatte er avhengig av at selskapets aksjonærer har oppnådd en bedre verdiutvikling enn referansegruppens gjennomsnitt ( peer group of competitors ). f) For å hindre kortsiktige disposisjoner og tilfeldige gevinster bør innløsningskursen ved aksjebaserte ordninger justeres for kurseffekter dersom disse påvirker aksjekursen vesentlig uten ledelsens medvirkning, jfr pkt c ovenfor. Styret må definere hvilke effekter som skal holdes utenfor incentivordningen, f eks vesentlige prisendringer i markedet, eksterne oppkjøpstilbud etc. g) Bonus- og aksjebaserte incentivprogrammer bør være enkle og lett forståelige for deltagere og utenforstående og beskrives i årsrapporten. h) Styret bør avlønnes på en måte som reflekterer styremedlemmenes individuelle kompetanse og erfaring og den tid man forventer at styremedlemmet bruker på selskapet, eksempelvis ved å delta i styreutvalg. Styret kan avlønnes med incentivordninger, herunder bonus og tildeling av aksjer til markedskurs. i) Styremedlemmer bør i tråd med kravet om uavhengighet til selskapets administrasjon og sin relativt kortsiktige valgperiode på 3 år, ikke avlønnes med kortsiktige opsjonsavtaler tilknyttet selskapets aksjekurs. j) Selskapet bør i sin årsrapport opplyse om eventuelle fratredelsesordninger for sentrale ledere og nøkkelpersonell. Hensikten med slike ordninger må ikke ha karakter av belønning for dårlig ledelse eller svake resultater, men kan forsvares dersom de bidrar til å sikre den ansattes faglige og personlige integritet fordi man i ordningen har etablert et rimelig økonomisk sikkerhetsnett ved tvungen fratreden. All mottatt arbeidsgodtgjørelse fra andre i avtaleperioden bør komme til fradrag i selskapets utbetalinger. Ansatte som selv sier opp sin stilling bør bare motta godtgjørelse frem til fratreden og ikke omfattes av ordningen. 6.5 Selskapets årsrapport og kommunikasjon med omgivelsene God intern og ekstern kommunikasjon er avgjørende for hvordan selskapet fungerer og bedømmes. Åpenhet og gjennomsiktighet er vesentlige forutsetninger for at selskapets aksjonærer og øvrige interessegrupper løpende har mulighet til å vurdere og forholde seg til selskapet og dets fremtidsperspektiver og dermed kan medvirke til et konstruktivt samspill med selskapet. Eierne krever stadig større åpenhet (transparency) om de forhold som foregår i og omkring bedriften og som påvirker resultatutviklingen. Pålitelig informasjon utvikler tillit til selskapet blant eiere, ansatte, forretningsforbindelser og omgivelsene generelt. Graden av tillit påvirker selskapets rammebetingelser og verdiutvikling. Det er derfor viktig at selskapet utvikler en aktiv, løpende dialog med sine ulike interessegrupper og undersøker på hvilke områder informasjonsteknologi kan anvendes for å forbedre kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærene, herunder slik at de kan følge og avgi stemme på generalforsamlingen via internett. Høringsforslag II Corporate Governance Side 17 av 23

18 På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Styret bør vedta en politikk for selskapets forhold til sine interessenter som inneholder selskapets forretningsidé, grunnleggende verdier og forretningsmessige formål. En interessent er enhver som direkte eller indirekte berøres av selskapets beslutninger og virksomhet. Elementer i en slik politikk kan være normer for selskapets forhold til etisk forretningsførsel og selskapets ansvarlighet i forhold til miljø og sosiale forhold. b) Styret bør vedta en informasjons- og kommunikasjonspolitikk som sikrer at alle vesentlige opplysninger av betydning for interessegruppenes bedømmelse av selskapet blir offentliggjort på en pålitelig og fullverdig måte, herunder hvilke betydningsfulle, ikke-finansielle opplysninger selskapet bør gi for at omgivelsene bedre skal forstå hva som påvirker resultatutviklingen 11. c) Styret bør påse at aksjonærene og kapitalmarkedene informeres løpende om forhold av betydning for den forretningsmessig vurdering av selskapet, herunder vedtak om selskapets forretningsmessige mål, strategier og resultatutvikling, vesentlige kontrakter, tap eller gevinster. For børsnoterte foretak vil informasjonsplikten som følger av børslov og børsforskrift gi en nedre terskel for den informasjon som må gis. Selskapene bør ha et bevisst forhold til i hvilken grad de skal gi informasjon utover det som følger av informasjonsplikten. d) All informasjon som offentliggjøres bør gjøres tilgjengelig via internett på selskapets hjemmeside og samtidig på norsk og engelsk. e) Selskapets ledelse bør løpende gjennomføre en dialog mellom selskapet og selskapets nåværende og potensielle fremtidige aksjonærer. Dette kan gjennomføres ved at det jevnlig avholdes investormøter. Slike presentasjoner bør også gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside over internett. f) Årsrapporten avlegges etter relevant norsk lovgivning, men bør suppleres med relevant informasjon i tråd med selskapets vedtatte informasjonspolicy. g) Av sammenligningshensyn bør selskapene forberede bruk av IAS/IFRS (International Financial Reporting Standards), som de børsnoterte selskapene blir pålagt å benytte senest fra år h) Årsrapporten bør inneholde følgende opplysninger om styrets medlemmer: medlemmets stilling, alder, særlige kompetanse tidspunktet for medlemmets inntreden i styret, hvorvidt gjenvalg av medlemmet har funnet sted samt utløpet av den nye valgperioden øvrige ledelses- og styreposter i så vel norske som utenlandske selskaper, antall aksjer, opsjoner og andre verdipapirer i selskapet (inkludert konsernselskaper) som medlemmet eier samt de endringer i medlemmets beholdning av de nevnte verdipapirer som er inntrådt i løpet av regnskapsåret medlemmets forretningsmessige forhold til selskapet/konsernet i) Alle vesentlige forhold vedrørende selskapets incentivordninger og kostnadene ved disse bør offentliggjøres i selskapets årsrapport. j) Årsrapporten bør innholde opplysninger om selskapets fratredelsesordninger. 11 NFFs Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon om verdiskapning, november 2002 Høringsforslag II Corporate Governance Side 18 av 23

19 6.6 Bruk av Styreutvalg I tråd med eiernes ønske om større innflytelse over styringen av selskapet og økt uavhengighet av selskapets administrasjon for styret har bruken av styreutvalg tiltatt i omfang internasjonalt. Ordningen innebærer at enkelte av styrets medlemmer tar spesielt ansvar for viktige styretema ut fra sin spesielle erfaringsbakgrunn. Bruken av styreutvalg sikrer at viktige og kompliserte saker gis en grundig, uavhengig og faglig bearbeiding på styrenivå, før saken fremmes for beslutning i et samlet styre. Bruken av styreutvalg må ikke frata styret eller styrets enkelte medlemmer noen form for ansvar, men bidra til at grunnlaget for styrets vedtak blir bedre og at styret som kollegium er bedre informert. Det er viktig at etableringen av styreutvalg ikke medfører at vesentlig informasjon, som alle styremedlemmer bør motta, kun når ut til styreutvalget. Det bør i årsrapporten redegjøres for hvilke utvalg selskapet har valgt å benytte og deres mandat. I større selskaper bør generalforsamlingen vedta hvilke styreutvalg man ønsker at selskapet skal ha. Enkelte børser har egne krav om styreutvalg. Aktuelle styreutvalg kan være: Revisjonsutvalg (Audit Committee) Den informasjon som tilflyter aksjemarkedet er i økende grad gjenstand for debatt fordi selskapenes praksis utover børsens eller lovens minimumskrav varierer. Det er styrets ansvar hva som sendes ut av informasjon eller kommenteres fra bedriften. Det er viktig for selskapets troverdighet at den informasjon som sendes ut er sannferdig, fyllestgjørende og konsistent over tid. Informasjonsarbeidet må derfor være forankret i en god informasjons- og kommunikasjonspolitikk. Et revisjonsutvalg vil kunne bidra til at selskapet fremstår med tillit i markedet og unngår negativ omtale, rykter mv. Det er et viktig moment at revisjonsutvalget utgår fra og ledes av styret, og at styret fatter vedtak i plenum i de saker utvalget innstiller på. Utvalget må derfor ikke forveksles med finansinstitusjonenes kontrollkomitéer. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Større selskaper og konserner bør nedsette et uavhengig revisjonsutvalg. b) Revisjonsutvalget bør bestå av 2-3 uavhengige styremedlemmer med kompetanse på økonomi/finans og kommunikasjon med kapitalmarkedet. c) Revisjonsutvalget bør ha som oppgave sammen med selskapets ledelse å utarbeide en kommunikasjons- og informasjonspolicy. Styret bør informere eiere og andre interessenter om dette i årsrapporten. d) Revisjonsutvalget bør løpende gjennomgå interne driftsrapporter og regnskaper med noter, revisors rapporter (management brev) mv. e) Revisjonsutvalget bør overvåke at alle eksterne meldinger og annen informasjon som selskapet sender ut eller presenterer for offentligheten stemmer overens med den vedtatte policy og interne virkelighet. f) Revisjonsutvalget bør overvåke revisjonsfirmaets revisjon, rådgivningsoppdrag og uavhengighet. Utvalget bør innstille på valg av Høringsforslag II Corporate Governance Side 19 av 23

20 revisor og godkjenne revisors rådgivningsoppgaver dersom disse overskrider en definert beløpsgrense. g) Revisjonsutvalget bør sørge for at ledelsen etablerer hensiktsmessige systemer for å definere, identifisere og best mulig kontrollere virksomhetens risikoeksponering, herunder hvordan internkontrollen bør organiseres. h) Revisjonsutvalget bør løpende følge opp at risikostyringssystemene fungerer effektivt og i lys av selskapets behov. i) Minst én gang pr år bør utvalget evaluere selskapets risikovillighet og de vedtatte beløpsgrenser for hvilken eksponering selskapets ledelse skal styre etter, herunder drifts-, markeds-, forsikrings-, valuta- og investeringsrisiko, mm. j) Revisjonsutvalget bør overveie hvordan selskapets eksterne revisor kan bidra til bedre risikostyring. k) Revisjonsutvalget bør jevnlig rapportere om sin virksomhet til det samlede styret. Eventuelle forslag til tiltak behandles og vedtas av styret i plenum Kompensasjonsutvalg Bruken av aksjeopsjoner, bonuser, sluttvederlag og pensjoner har i mange tilfeller påkalt berettiget kritikk fra aksjonærene fordi man ikke har vært kjent med eller forstått begrunnelsen for at store verdier overføres fra selskapets aksjonærer til enkeltpersoner i ledelsen eller styret. Man har også sett at slike avtaler er blitt reforhandlet eller kansellert fordi avtalene i offentlighetens øyne har vært urimelig gunstig for mottaker. Manglende regnskapsføring av opsjonsavtalers virkelige kostnader for selskapet har også medført tildels betydelige overvurderinger av selskapenes børsverdier. Et kompensasjonsutvalg vil kunne bidra til å kvalitetssikre mot urimelige avtaler og negativt omdømme for selskapet og involverte personer. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Større bedrifter bør etablere et kompensasjonsutvalg. b) Kompensasjonsutvalget bør bestå av 3 uavhengige styremedlemmer, fortrinnsvis med kompetanse på organisasjons- og arbeidsmarkedsforhold. Utvalget bør eventuelt knytte til seg ekstern fagkompetanse. c) Kompensasjonsutvalget bør foreslå klare prinsipper for selskapets lønnspolitikk, herunder incentivordning, pensjon, etc for selskapets ledergruppe og ansatte, jfr pkt 6.4. d) Kompensasjonsutvalget bør overvåke at selskapets lønnspolitikk, incentivordninger, pensjonsforhold og andre goder utøves i samsvar med selskapets vedtatte lønnspolitikk og etiske standard. e) Kompensasjonsutvalget bør overvåke alle økonomiske forhold mellom selskapet/konsernet og de enkelte ansatte og medlemmer av styrende organer, inkludert praksis ved reiseoppgjør, låneforhold, handel i selskapets aksjer etc. f) Kompensasjonsutvalget bør følge med på økonomiske transaksjoner Høringsforslag II Corporate Governance Side 20 av 23

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse*

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Corporate Governace Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? *connectedthinking Forord Corporate

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Infrateks retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

2013 Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

2013 Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2013 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse,

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Bouvet ASA (Bouvet) er opptatt av å praktisere god eierstyring og selskapsledelse, for å styrke tilliten til selskapet og dermed bidra til best mulig langsiktig verdiskapning

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer