Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002"

Transkript

1 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo Svarfristen er 9. desember 2002 Side 1 av 20

2 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Innhold 1 BAKGRUNN MANDAT KORT OM UTVIKLINGEN I NORGE OG INTERNASJONALT EIERFORUMS 10 BUD FOR GODT STYREARBEID STATENS PRINSIPPER FOR GODT EIERSKAP UTVIKLINGEN I VÅRE NABOLAND DEN INTERNASJONALE UTVIKLING MÅLSETTINGEN MED NORMENE ANBEFALTE NORMER FOR GOD CORPORATE GOVERNANCE EIERNES ROLLE OG MÅLSETTING MED EIERSKAPET SAMMENSETNING AV SELSKAPETS STYRENDE ORGANER Valgkomitéen Valg av styrende organer STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER Styrets arbeidsform Styrets ansvar for selskapets organisering og bemanning Styrets ansvar for minoritetsaksjonærenes interesser AVLØNNING OG EVALUERING AV STYRET, LEDELSEN OG NØKKELPERSONELL SELSKAPETS ÅRSBERETNING OG KOMMUNIKASJON MED OMGIVELSENE BRUK AV STYREUTVALG Revisjonsutvalg (Audit Committee) Kompensasjonsutvalg Kompetanseutvalg VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 Eierforums 10 bud for godt styrearbeid..19 Statens 10 prinsipper for godt eierskap Side 2 av 20

3 Dette forslaget til NFFs Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge er utarbeidet av et utvalg nedsatt av styret i Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) høsten Utvalget har hatt følgende medlemmer: Ludvik Sandnes, formann PricewaterhouseCoopers Financial Advisors Peder Bruce Eierforum/Vital Forsikring Eirik Bunæs Kredittilsynet Catharina Hellerud Oslo Børs Dag Sletmo Nordea Asset Management Arbeidsgruppen vil spesielt takke alle som gjennom prosessen har gitt verdifulle innspill og kommentarer og på den måten bidratt til at dette dokumentet kommer ut og forhåpentligvis blir til nytte og debatt i tiden som kommer. 1 Bakgrunn Markedene globaliseres. I Norge er ca 30% av verdiene på Oslo Børs eiet av internasjonale investorer. Nasjonale regelverk for næringsvirksomhet liberaliseres og harmoniseres gjennom internasjonalt forpliktende avtaleverk. Aktørene i de private kapitalmarkedene har kommet langt i å utvikle felles internasjonale normer og kriterier for kanalisering av lånekapital. De store private investor- og eiermiljøene er i ferd med å gjøre det samme for egenkapital. Dette har allerede skjerpet kravene til opptreden og informasjon for de selskapene som konkurrerer internasjonalt om kapital til finansiering av sin virksomhet. I praksis vil det si krav om større gjennomsiktlighet (transparency) og detaljert ikkefinansiell informasjon utover minimumskravene i regnskapslov, børsforskrift mv fordi man erkjenner at en stor del av selskapenes virkelige verdier ikke synliggjøres gjennom de tradisjonelle regnskaper og årsberetninger. Kravene til utvilsom forretningsmoral og sosialt ansvar er også økende. Nye generasjoner næringslivsledere og styremedlemmer kommer jevnlig inn i viktige posisjoner uten formell opplæring i styrearbeid eller særlig kjennskap til næringslivets mange uskrevne regler. Bedriftene er utsatt for økt press fra ulike interessegrupper; eiere, ansatte, forretningsforbindelser, rådgivere, samfunn, miljø mv, som kan lede til uheldig fokus på kortsiktige tiltak fremfor langsiktig verdiskapning. Hendelser i Norge og internasjonalt har reist tvil om ledelsen (og styret) har vært agent for egne eller eierens målsettinger (agentproblemet). På denne bakgrunn mener NFF at det også i Norge er behov for å nedfelle skriftlig et sett av normer for god Corporate Governance, som bedre kan synliggjøre ansvarsgrenser, rollefordeling og hvilken opptreden som over tid antas å gi bedre aksjonærverdier. Side 3 av 20

4 2 Mandat Utvalgets mandat har vært med utgangspunkt i foreliggende lover og forskrifter for opptreden i det norske aksjemarkedet, Eierforums 10 Bud for Godt Styrearbeid, Statens Prinsipper for Godt Eierskap og andre internasjonale normer for Corporate Governance, å utarbeide et oversiktlig, lettfattelig og praktisk sett av anbefalinger for hvordan eiere, styrende organer og ledere bør opptre i forhold til hverandre og i bedriftens formelle organer. Anbefalingene bør også omfatte minstekrav til bedriftenes informasjon til aksjonærer og markedet for øvrig. Gruppen bør spesielt omtale forhold knyttet til stemmeretten, valg av representanter til styrende organer, belønning av ledere og ansatte, selskapets kommunikasjon mot eiere og omverdenen samt evaluering av styrets arbeide. Gruppen skal også foreslå tiltak for å vinne aksept for anbefalingene i markedet samt ulike virkemidler for håndhevelse av tiltakene, herunder opprettelse av et bredt sammensatt Corporate Governance panel som samordnes av NFF. Dette dokument er ment å dekke behovet for skriftlige normer av ønsket opptreden i næringslivet. Først gis en kort oppsummering over noen av de initiativ som hittil har funnet sted innen Corporate Governance i Norge og internasjonalt. Deretter finner man i kapittel 5 et sett normer for ulike forhold og situasjoner. Selv om vi i dette arbeidet har studert internasjonale normer og trender, brukt egne og andres erfaringer og vurdert dagens praksis i bedriftene opp mot ny erfaring, erkjenner arbeidsgruppens deltagere at et slikt dokument i sin natur vil skape debatt og være gjenstand for endringer over tid - og håper at akkurat det vil skje. 3 Kort om utviklingen i Norge og internasjonalt 3.1 Eierforums 10 bud for godt styrearbeid Eierforum 1 er en uformell gruppe investorer som består av de største institusjonelle investorene i Norge med aksjefondene og livselskapene i spissen. De mener styrets hovedoppgave er å utøve en forsvarlig forvaltning av selskapet samt å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig i henhold til norsk lov. I tillegg er det nødvendig at styret har en klar holdning til og bevisst utøvelse av Eierforums 10 Bud for Godt Styrearbeid, se vedlegg 1. 1 Alfred Berg Industrifinans ASA, Avanse Forvaltning AS, DnB Investor AS, Folketrygdfondet, Gjensidige Nor Kapitalforvaltning ASA, KLP, Nordea Fondene AS, Norsk Hydro ASA, Odin Forvaltning AS, Sparebank 1 Gruppen AS, Statoil Kapitalforvaltning ASA, Storebrand Kapitalforvaltning, Vital Forsikring ASA. Side 4 av 20

5 3.2 Statens prinsipper for godt eierskap Nærings- og handelsdepartementet la 19. april 2002 frem sin St.meld. 22 ( ) om det statlige eierskapet i Norge. Måten staten utøver sitt eierskap på, har virkninger langt utover statens egne aksjeverdier. Det offentliges eierandel på Oslo Børs var ved utgangen av januar 2002 i underkant av 40%. Dersom de selskaper hvor staten er en dominerende eier prises uforholdsmessig lavt i markedet, vil det kunne bidra til lavere relativ prising for norske aksjer. Det vil øke egenkapitalkostnadene for norske bedrifter. Departementet mener derfor at det er viktig at Staten opptrer slik at det statlige eierskapet oppfattes som forutsigbart i kapitalmarkedene. Derfor har man i meldingen lagt stor vekt på å få frem de prinsipper og normer staten vil følge i utøvelsen av sitt eierskap. Regjeringen mener at formålet med Corporate Covernance er å fremme effektiv og forsvarlig eierstyring og har nedfelt dette i 10 prinsipper for godt eierskap, se vedlegg Utviklingen i våre naboland Våre naboland er også meget aktive. Særlig Aksjesparernes Riksforbund 2 i Sverige har gjennom 35 år og med sitt regelverk for god eierstyring vist stort engasjement i det offentlige rom og fått stanset store fusjoner og emisjoner som har inneholdt forslag de mente ikke var i alle aksjonærenes interesse. Nørby-utvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark 3 er en meget omfattende og god rapport, som også inneholder en oversikt over den internasjonale utvikling av dette tema. I sin Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark er begrepet Corporate Governance definert som De mål, et selskap styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne og selskapet, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskapets disposisjoner og virksomhed (her kollektivt benævnt selskapets interessenter ). Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfund. 3.4 Den internasjonale utvikling Noen av de mest toneangivende rapportene som hittil er kommet ut om Corporate Governance er ERISA law (fund managers to vote and to act with care) USA 1974 Cadbury Report, London Stock Exchange, 1992 Guide for better control and transparency, Stockholm 1993 Greenbury Recommendations - on board/key executive remuneration, 1995 Centre for Euro. Policy Studies (i.e. shareholder consensus), Side 5 av 20

6 Blue Ribbon Committee (on Improving Audit Committees Effectiveness), 1998 Hempel Report (i.e. owners long term perspectives), 1998 OECD Principles for Corporate Governance, 1999 Vienot Report on annual board evaluations, Paris 1999 G7 nasjonene mener at Corporate Governance is an important pillar in the architecture of the 21st Century Global Economy (Juni 1999). OECD 4 mener at Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. Organisasjonen vedtok i juni 1999 at Corporate Governance bør bygge på følgende hovedtema: The rights of the Shareholders The equitable treatment of Shareholders The role of Stakeholders in Corporate Governance Disclosure and Transparency The responsibilities of the Board Fokus er satt på eiernes rettigheter. Flere private institusjonelle investorer, særlig i USA, har over tid satt opp egne kriterier for sin investeringspolitikk og kommunisert dette som krav selskaper må oppfylle for at man skal investere i deres aksjer. Herigjennom er det vokst frem frivillige normer satt av private investormiljøer og med stor betydning for selskapenes kapitaltilførsel og prising. Det amerikanske pensjonsfondet California Public Employees Retirement System (CalPERS) 5 har i denne sammenheng vært en av de ledende på området corporate governance. Gjennom sine internasjonale nettverk som for eksempel International Corporate Governance Network 6 (ICGN) utvikler investormiljøene internasjonale normer. Et stort antall forvaltere er tilknyttet ICGN og støtter deres prinsipper for Corporate Governance. Ett av ICGNs klare budskap er at stemmeretten skal brukes; the share vote is an asset to be used to protect and further the shareholder s interests. De arbeider også for at alle aksjonærer skal få tid og mulighet til å vurdere de sakene som fremlegges og faktisk delta i stemmegivningen direkte og ikke gjennom fullmakt gitt til styret på forhånd. ICGN mener at Corporate Governance is about Bridging the Gap between Corporate Management and Shareholders. Styret har en helt sentral plassering mellom eiere og ledelse. EU og land etter land utformer nå anbefalte normer for god Corporate Governance for å veilede sine bedrifter inn i en ny internasjonal kapitalmarkedskultur. Bakgrunnen er ønsket om å unngå flere negative hendelser som kan svekke tilliten i kapitalmarkedene. 4 se Side 6 av 20

7 EU-kommisjonen har fått utarbeidet en studie som sammenligner de forhold og normer som regulerer Corporate Governance i de ulike EU land 7. Studien avdekker at ulikheter i de nasjonale lovverk utgjør et større hinder for arbeidet med et felles europeisk normsett for Corporate Governance enn de anbefalte frivillige normene som til nå er etablert i de samme landene. Siden lovverket ofte er dypt forankret i nasjonale tradisjoner og holdninger, kan det ta tid å utvikle et gjennomgripende felles regelverk for EU. Ulikhetene går på strukturen av styrende organer, mulighetene for å utøve stemmerett over landegrensene, ulike rammebetingelser for investor, ansattes representasjon i styrende organer mv. I de frivillige normene er det større samsvar mellom landene. Av de 35 europeiske normsett som ble analysert i EU-kommisjonens studie, er totalt 11 utarbeidet i UK og 25 utarbeidet etter Av de 10 som ble utarbeidet før 1998 er 6 fra UK. Trenden går mot større uavhengighet mellom styret og ledelsen, større åpenhet om driften og ledernes belønningsforhold, mer bruk av styreutvalg for å organisere styrets arbeid bedre mv. I Tyskland har man blant annet utarbeidet Scorecard for German Corporate Governance. Her, som i de anglo-saksiske markeder, er det en økende tendens til bruk av underutvalg av styret, særlig i store selskaper; dette for å sikre at styret kan gjøre seg opp en uavhengig (av administrasjonen) og selvstendig oppfatning av kompliserte tema før styrevedtak fattes. I Brussel ble det i april 2002 etablert en ny organisasjon, European Corporate Governance Institute 8 (ECGI) som gjennom uavhengig forskning ønsker å bidra med bedre grunnlag til styring og drift av europeiske selskaper. Det finnes ikke noe godt vitenskapelig grunnlag som kan dokumentere hva som fungerer best i de ulike lokale markeder. Den internasjonale forskningen om hvilke forhold som positivt/negativt påvirker selskapenes verdiskapning og markedsavkastningen på kapital, er foreløpig i sin spede begynnelse. Det meste av forskningsresultatene kommer dessuten fra de anglo-saksiske markeder. Internasjonale undersøkelser 9 gir likevel et visst grunnlag for å kunne hevde at god Corporate Governance vurderes som positivt av investorene og bidrar til en høyere verdsetting og redusert volatilitet i aksjene for de selskapene som oppfattes å tilfredstille kravene til god styring. Forutsetning for dette er at selskapene etablerer en policy for Corporate Governance og etterlever denne over tid ( comply or explain ). For det norske markedet vises det til forskning utført av Handelshøyskolen BI 10. Mer informasjon om Corporate Governance finnes også på 7 Comparative Study Of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union And Its Member States, On behalf of the European Commission, Weil, Gotshal & Manges, January Corporate Governance and Equity Prices, Gompers and Ishii (Harvard) and Metrick (Wharton), July 2001, McKinsey, Investor Opinion Survey, June se Side 7 av 20

8 4 Målsettingen med normene Det er en målsetting at normene skal bidra til å utvikle et sterkt tillitsforhold mellom det enkelte selskap og viktige interessegrupper, særlig eierne. Dette mener vi kan oppnås gjennom valg av et kompetent og uavhengig styre, utvikling av gode interne styringsprosesser samt større åpenhet og god kommunikasjon med eiere, ansatte og omgivelsene for øvrig. Normene er ment å hjelpe det enkelte selskaps eiere, styre og ledelse til å utforme styringsregler man mener generalforsamlingen bør vedta for sin virksomhet. Normene er således ikke ment å påføre alle selskaper den samme tvangstrøye. Videre er det en målsetting å gjøre det enklere for eiere å stille krav til selskapets besluttende organer og ledelse gjennom en bevisstgjøring av hvilke krav som bør og kan stilles. Det vil bidra til å styrke eierrollen. Normene er primært rettet mot børsnoterte selskaper, men kan med fordel også benyttes selektivt av ikke-noterte virksomheter, foretak under særlovgivning (finans m fl) og virksomheter eiet av det offentlige. Anbefalingene skal oppfattes som et supplement til den eksisterende lovgivning. Selskapets handlinger forutsettes å være i overensstemmelse med aktuell lovgivning, forskrifter og andre regelverk for virksomheter i Norge. For de virksomheter som er notert på utenlandsk børs eller på annen måte er underlagt utenlandske regelverk, forutsettes det at lovpålagte krav og andre offentlige pålegg går foran de normer som her foreslås. Dessverre har vi ikke funnet et kort og godt norsk uttrykk som fullt ut dekker det internasjonale begrepet Corporate Governance. 5 Anbefalte normer for god Corporate Governance NFFs anbefalinger omfatter følgende hovedområder: Eiernes rolle og målsetting med eierskapet Sammensetningen av selskapets styrende organer Styrets ansvar og oppgaver Avlønning og evaluering av styret, ledelse og nøkkelpersonell Selskapets årsberetning og kommunikasjon med omgivelsene Bruk av Styreutvalg og andre utvalg 5.1 Eiernes rolle og målsetting med eierskapet Eiernes innflytelse skjer først og fremst gjennom deltagelse og stemmegivning på generalforsamlingen, der likebehandling av aksjonærene bør være et grunnleggende prinsipp. Det innebærer ulikhet dersom noen aksjonærer kan kontrollere en stor andel av stemmegivningen uten tilsvarende andel av den finansielle risiko. God Corporate Governance tilsier derfor at selskapet kun bør ha én aksjeklasse der hver Side 8 av 20

9 aksje har én stemme. Virksomhetens vedtektsfestede formål og kapitalisering bør stå i forhold til eiernes forutsetninger og mål med investeringen. Ved personvalg til styrende organer bør navn på aktuelle kandidater være offentliggjort for alle eiere på forhånd. Det er ikke vanlig praksis å opplyse eller utforme skriftlig hvilke kriterier man har lagt til grunn for sammensetningen av de styrende organer. Ofte blir de største aksjonærer forespurt på forhånd om de har innvendinger til (en) aktuell(e) kandidat(er), mens minoritetene ikke får tilsvarende mulighet til å vurdere ulike kandidater før avstemningen skal finne sted i generalforsamlingen. Mange eiere mener også at man får for knapp tid til å vurdere viktige saksforslag til generalforsamlingen, fordi selskapene som regel benytter lovens minimumskrav for innkallingen og forhåndsinformasjon. På denne bakgrunn anbefales det at eierne bruker sin stemmerett og vedtar at: a) selskapet bare skal ha én aksjeklasse der alle aksjer har lik stemmerett b) vedtektenes formålsparagraf setter grenser for hva selskapet kan engasjere seg i og avgrenser styrets handlingsfrihet til det/de hovedformål man blir enige om å satse på c) selskapets kapitalrammer tilpasses den vedtatte strategi og målsetting for virksomheten, hensyntatt virksomhetens risikoeksponering d) selskapet har en forutsigbar utbyttepolitikk som innebærer at overskuddskapital, dvs den kapital styret innen rimelig tid ikke finner industriell anvendelse for eller trenger som følge av virksomhetens risiko, blir tilbakeført til eierne gjennom utbytte eller nedsettelse av aksjekapitalen e) styret og andre organer velges etter kjente kriterier for kompetansesammensetning for det aktuelle organ, hensyntatt hvilke aktuelle utfordringer selskapet for tiden står overfor f) medlemmer av styrende organer ikke velges for en lengre periode enn 3 år av gangen, og at valgperiodene for det enkelte medlem tilrettelegges slik at kontinuiteten bevares. Det anbefales at medlem av et styrende organ trer ut etter maksimum 3 perioder (9 år) og senest det året medlemmet fyller 75 år. Valg utover disse grenser bør begrunnes spesielt g) alle børsnoterte selskaper har en valgkomité på 3-5 medlemmer der medlemmene er uavhengig av selskapets styrende organer og ledelse og representerer selskapets ulike aksjonærgrupper så langt praktisk mulig. Medlemmene velges for en 3-års periode De aksjonærer som ikke selv kan delta eller stemme via internett på generalforsamlingen, bør bestrebe seg på å stemme via fullmakter med aksjonærens standpunkt til hvert enkelt forslag på dagsordenen. 5.2 Sammensetning av selskapets styrende organer Eiernes verdier forvaltes av selskapets styrende organer, der styret har et fremtredende ansvar. Selskapets eiere bør derfor i størst mulig grad være direkte Side 9 av 20

10 representert i selskapets styrende organer. I børsnoterte selskaper med én eller få dominerende eiere bør styret sammensettes med et flertall av uavhengige personer slik at minoritetenes interesser ikke blir skadelidende Valgkomitéen Valgkomitéen velges av generalforsamlingen og skal ha som oppgave å finne kvalifiserte kandidater til selskapets styrende organer og evaluere deres arbeid. Medlemmene må være uavhengige av selskapets styrende organer og ledelse og representere selskapets ulike aksjonærgrupper så langt praktisk mulig, jfr pkt 5.1. Medlemmene velges for en 3-års periode og bør ikke være medlem av noe annet styrende organ i selskapet Valg av styrende organer Det anbefales følgende: a) Valgkomitéen skal sammen med styret og ledelsen utarbeide kriterier for sammensetning av selskapets ulike styrende organer. b) Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på nye kandidater til de styrende organer og offentliggjøre de aktuelle kandidatenes navn og kompetanse i innkallingen til generalforsamlingen. Valgkomitéen må begrunne sin innstillingen i lys av de vedtatte kriterier for sammensetning av det aktuelle styrende organ. c) Valgkomitéen skal foreslå at styret sammensettes med personer som samlet sett har tilstrekkelig kompetanse, erfaring og tid til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor. Slik relevant kompetanse kan være fra operativ og strategisk ledelse, økonomi/finans, den aktuelle bransje, markedsføring, bedrifter i omstilling og/eller internasjonal konkurranse, juridisk kompetanse/andre rammebetingelser etc. I tillegg til relevant faglig kompetanse bør forhold som alder, etnisk bakgrunn, kjønn, nasjonalitet etc tillegges vekt. d) Valgkomitéen skal foreslå at styret, for å ivareta kontrolloppgavene, sammensettes av personer med tilstrekkelig uavhengighet til selskapets administrasjon. Selskapene bør utarbeide en operativ definisjon på uavhengighet, som f.eks bør innebære at man ikke har vesentlige, personlige, forretningsmessige eller andre relasjoner som er egnet til å redusere uavhengigheten, eller har vært ansatt i selskapet/konsernet eller vært selskapets revisor de siste 5 år. Uavhengighet til konkurrenter, vesentlige forretningsforbindelser eller andre industrielle begrunnelser kan også være aktuelle kriterier. Eventuelle forretningsmessige eller personlige relasjoner til selskapet vedlegges beskrivelsen. e) Valgkomitéen skal foreslå at styret har en størrelse som fremmer en konstruktiv debatt og effektive beslutningsprosesser, hensyntatt de kompetansekrav man har vedtatt for selskapet. I utgangspunktet bør antall styremedlemmer valgt på generalforsamlingen begrenses til 6, men kan være høyere dersom virksomhetens kompleksitet tilsier det. f) Valgkomitéen skal ikke innstille personer i selskapets ledelse som medlem av styret. Side 10 av 20

11 g) Valgkomitéen skal kun innstille personer som har tilstrekkelig tid og ressurser til å ivareta et styreverv i selskapet og må i den sammenheng blant annet vurdere hvilke andre aktive styreverv og hovedstilling vedkommende har. h) Valgkomitéen skal avtale at medlemmer av et styrende organ skal informere komitéen dersom man får sitt ansettelsesforhold endret i en valgperiode. Medlemmet bør i så fall være innstilt på å stille sin plass til disposisjon ved førstkommende generalforsamling, dersom den nye posisjonen ikke i samme grad tilfredsstiller kriteriene for valget. i) Valgkomitéen skal sammen med styret og ledelsen fastsette en prosedyre med klare kriterier for årlige evalueringer av styrets arbeid. Evalueringen skal først og fremst fokusere på styrets samarbeid, arbeidsform, saksbehandling og sammensetning som kollegium, samt forhold til ledergruppen. Det bør også vurderes i hvilket omfang fastlagte strategiske målsetninger og planer er blitt realisert og hvordan ledergruppen har gjennomført styrets vedtak og planer. Evalueringen skal ha som siktemål å forbedre styrets og ledergruppens effektivitet og samarbeid som ansvarlige for selskapets resultater, omdømme og utvikling. Evalueringen bør ledes av valgkomitéens leder, eventuelt med bistand fra ekstern faglig rådgiver og revisor. 5.3 Styrets ansvar og oppgaver Det er styrets oppgave å forvalte selskapets verdier på vegne av eierne. Styret er således eiernes viktigste valgte organ. Styrets ansvar og plikter er nedfelt i loven, men styrets arbeid og styreleders rolle er i praksis sterkt varierende fra selskap til selskap. På denne bakgrunn anbefales følgende normer for styrets arbeid: Styrets arbeidsform a) Det bør utarbeides en arbeids- og oppgavebeskrivelse for styret. Opplegget bør også beskrive ledelsens rapportering og saksforberedelse til styret. b) Et samlet styre bør minst én gang årlig fastsette en plan for styrets arbeid t ilpasset selskapets situasjon og utfordringer. c) Styrets møtefrekvens bør legges opp slik at styrets medlemmer får satt av tilstrekkelig tid til saksbehandlingen og etter behov kan bidra mellom møtene som aktive diskusjonspartnere for ledelsen. d) Styreleder har et særlig ansvar for å sikre at styret fungerer tilfredsstillende som kollegium ved at alle medlemmer engasjeres og får delta aktivt ut fra sine forutsetninger og for at forholdet til selskapets ledelse er konstruktivt og fungerer til selskapets beste. e) Styreleder bør tilstrebe at alle vesentlige beslutninger så langt praktisk mulig treffes i et samlet styre og er basert på innspill fra samtlige medlemmer. f) For å sikre uavhengig styrebehandling bør styret ha en nestleder som kan lede styrets arbeid når styreleder selv er direkte engasjert i administrasjonens saksforberedelser til styret, f eks i forhandlinger om fusjon, oppkjøp etc, jfr prinsippet om styrets uavhengighet til administrasjonen. g) Styret må i konstruktivt samarbeid med ledelsen trekke opp strategiske og operative mål og vedta konkrete handlingsplaner for virksomheten og Side 11 av 20

12 kontrollere at de vedtatte planer, tiltak og opplegg for god risikostyring følges opp. h) Nye medlemmer av styret bør ved tiltredelse motta en grundig introduksjon til selskapets virksomhet, organisasjon og rammebetingelser. Introduksjonen og opplæringen bør være avpasset det individuelle behov og sikre at hvert enkelt medlem blir i stand til å delta aktivt i styrets arbeid og som rådgiver for selskapets ledelse. i) Styret og selskapets ledelse bør tilstrebe en tillitsfull åpenhet som tillater gjensidig kontakt mellom styrets medlemmer og selskapets ledergruppe og definerte nøkkelpersoner i forbindelse med styresaker og i spørsmål som vedrører selskapets utvikling, markedsforhold, rammebetingelser etc til selskapets beste. Administrerende direktør skal være orientert om slike kontakter. j) Styret bør sørge for at generalforsamlingen innkalles med tilstrekkelig forvarsel til at aksjonærene med basis i dagsorden og saksunderlag kan forberede seg og ta stilling til de forslag som fremlegges. I kompliserte og omfattende saker innebærer det at styret vurderer en lengre innkallingstid enn lovens minimum Styrets ansvar for selskapets organisering og bemanning a) Styret skal påse at selskapet er velorganisert med klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Styret ansetter daglig leder. b) Styret skal påse at selskapet har et sterkt lederteam som samarbeider godt og samlet besitter nødvendig kompetanse og kapasitet til å drive og utvikle selskapet på en effektiv måte. Ansettelser av ledende ansatte og nøkkelpersonell skal fremlegges for styret. c) Styret skal påse at selskapet har en beredskapsplan for erstatning av viktig personell og påse at selskapet til en hver tid har ressurser som kan overta enhver lederstilling eller annen nøkkelposisjon på kort varsel, dersom det skulle vise seg nødvendig Styrets ansvar for minoritetsaksjonærenes interesser a) Alle styremedlemmer skal ivareta alle aksjonærenes interesser. Styret i selskaper med én eller få hovedaksjonærer bør være særlig oppmerksom på at de øvrige aksjonærenes interesser ivaretas på like vilkår som hovedaksjonærens. Styret og ledelsen bør spesielt iaktta informasjonsbehovet og saksbehandlingen i saker som er egnet til å reise tvil om forholdet mellom hovedaksjonærens og minoritetenes interesser. b) Ved forsøk på å overta kontrollen over selskapet bør aksjonærene gis mulighet til å ta stilling til om de ønsker å selge sine aksjer i selskapet på de vilkår som er tilbudt. Styret bør derfor unngå på egenhånd, uten generalforsamlingens godkjennelse, å imøtegå et overtakelsesforsøk ved å treffe beslutninger som reelt avskjærer aksjonærene fra å ta stilling til overtakelsestilbudet. De beslutninger som frarådes, er eksempelvis å gjennomføre kapitalforhøyelser, la selskapet erverve egne aksjer basert på Side 12 av 20

13 fullmakt fra tidligere generalforsamlingsvedtak eller iverksette andre forsvarstiltak, jfr også verdipapirhandelsloven. 5.4 Avlønning og evaluering av styret, ledelsen og nøkkelpersonell For å tiltrekke og beholde kompetente styremedlemmer, ledere og nøkkelfolk er det nødvendig med konkurransedyktig godtgjørelse. Det er et økende krav fra eiersiden at selskapenes styrer og ledergruppe evalueres og belønnes etter de resultater som oppnås. Det er derfor viktig at styret legger til rette for dette med incentivordninger som bidrar til at ledelsen fokuserer på å øke verdiskapningen i selskapet over tid i tråd med eiernes interesser. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Styret bør utarbeide klare prinsipper for selskapets lønnspolitikk, herunder incentivordning for selskapets ledergruppe og ansatte. Avlønning med aksjeeller tegningsopsjoner bør utformes slik at de inspirerer til økt innsats og effektivitet og fremmer langsiktig adferd og deltagelse i selskapets verdiutvikling over de nærmeste 3-5 år. b) Lederes og ansattes lønn, bonus og annen godtgjørelse bør samlet sett ligge på et konkurransedyktig nivå, men variere med selskapets resultater. Kontantlønn bør i utgangspunktet utgjøre den største andelen av samlet godtgjørelse. c) Så langt som mulig bør bonus og annen variabel godtgjørelse avspeile deltagernes direkte, målbare innsats og verdiskapning for selskapet. d) Innløsningskursen ved aksjebaserte ordninger bør alltid settes høyere enn markedskursen ved tildeling og reflektere en realistisk ambisjon for hva eierne bør kunne oppnå som følge av den økte innsatsen fra de ansatte i opsjonsperioden. e) Innløsningskursen ved aksjebaserte ordninger bør knyttes til utviklingen i aksjekursen for en gruppe sammenlignbare selskaper, slik at uttellingen for de ansatte er avhengig av at selskapets aksjonærer har oppnådd en bedre verdiutvikling enn referansegruppens gjennomsnitt ( peer group of competitors ). f) For å hindre kortsiktige disposisjoner og tilfeldige gevinster bør innløsningskursen ved aksjebaserte ordninger justeres for kurseffekter dersom disse påvirker aksjekursen vesentlig uten ledelsens medvirkning, jfr pkt c ovenfor. Styret må definere hvilke effekter som skal holdes utenfor incentivordningen, f.eks vesentlige prisendringer i markedet, eksterne oppkjøpstilbud etc. g) Bonus- og aksjebaserte incentivprogrammer bør være enkle og lett forståelige for deltagere og utenforstående og beskrives i årsberetningen. h) Styret bør avlønnes på en måte som reflekterer styremedlemmenes individuelle kompetanse og erfaring og den tid man forventer at styremedlemmet bruker på selskapet, eksempelvis ved å delta i styreutvalg. Styret kan avlønnes med incentivordninger, herunder bonus og tildeling av aksjer til markedskurs. Side 13 av 20

14 i) Styremedlemmer bør i tråd med kravet om uavhengighet til selskapets administrasjon og sin relativt kortsiktige valgperiode på 3 år, ikke avlønnes med kortsiktige opsjonsavtaler tilknyttet selskapets aksjekurs. j) Selskapet bør i sin årsberetning opplyse om eventuelle fratredelsesordninger for sentrale ledere og nøkkelpersonell. Hensikten med slike ordninger må ikke ha karakter av belønning for dårlig ledelse eller svake resultater, men kan forsvares dersom de bidrar til å sikre den ansattes faglige og personlige integritet fordi man i ordningen har etablert et rimelig økonomisk sikkerhetsnett ved tvungen fratreden. All mottatt arbeidsgodtgjørelse fra andre i avtaleperioden bør komme til fradrag i selskapets utbetalinger. Ansatte som selv sier opp sin stilling bør bare motta godtgjørelse frem til fratreden og ikke omfattes av ordningen. 5.5 Selskapets årsberetning og kommunikasjon med omgivelsene God intern og ekstern kommunikasjon er avgjørende for hvordan selskapet fungerer og bedømmes. Åpenhet og gjennomsiktighet er vesentlige forutsetninger for at selskapets aksjonærer og øvrige interessegrupper løpende har mulighet til å vurdere og forholde seg til selskapet og dets fremtidsperspektiver, og dermed kan medvirke til et konstruktivt samspill med selskapet. Eierne krever stadig større åpenhet (transparency) om de forhold som foregår i og omkring bedriften og som påvirker resultatutviklingen. Pålitelig informasjon utvikler tillit til selskapet blant eiere, ansatte, forretningsforbindelser og omgivelsene generelt. Graden av tillit påvirker selskapets rammebetingelser og verdiutvikling. Det er derfor viktig at selskapet utvikler en aktiv, løpende dialog med sine ulike interessegrupper og undersøker på hvilke områder informasjonsteknologi kan anvendes for å forbedre kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærene, herunder slik at de kan følge og avgi stemme på generalforsamlingen via internett. På denne bakgrunn anbefales følgende normer; a) Styret bør vedta en politikk for selskapets forhold til sine interessenter som inneholder selskapets forretningsidé, grunnleggende verdier og forretningsmessige formål. En interessent er enhver som direkte eller indirekte berøres av selskapets beslutninger og virksomhet. Elementer i en slik politikk kan være normer for selskapets forhold til etisk forretningsførsel og selskapets ansvarlighet i forhold til miljø og sosiale forhold. b) Styret bør vedta en informasjons- og kommunikasjonspolitikk som sikrer at alle vesentlige opplysninger av betydning for interessegruppenes bedømmelse av selskapet blir offentliggjort på en pålitelig og fullverdig måte, herunder hvilke betydningsfulle, ikke-finansielle opplysninger selskapet bør gi for at omgivelsene bedre skal forstå hva som påvirker resultatutviklingen, ref NFFs Retningslinjer for ikke-finansiell informasjon. c) Styret bør påse at aksjonærene og kapitalmarkedene informeres løpende om forhold av betydning for den forretningsmessig vurdering av selskapet, herunder vedtak om selskapets forretningsmessige mål, strategier og resultatutvikling, vesentlige kontrakter, tap eller gevinster. For børsnoterte foretak vil informasjonsplikten som følger av børslov og børsforskrift gi en Side 14 av 20

15 nedre terskel for den informasjon som må gis. Selskapene bør ha et bevisst forhold til i hvilken grad de skal gi informasjon utover det som følger av informasjonsplikten. d) All informasjon som offentliggjøres bør gjøres tilgjengelig via internett på selskapets hjemmeside og samtidig på norsk og engelsk. e) Selskapets ledelse bør løpende gjennomføre en dialog mellom selskapet og selskapets nåværende og potensielle fremtidige aksjonærer. Dette kan gjennomføres ved at det jevnlig avholdes investormøter. Slike presentasjoner bør også gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside over internett. f) Årsrapporten avlegges etter relevant norsk lovgivning, men bør suppleres med relevant informasjon i tråd med selskapets vedtatte informasjonspolicy. g) Av sammenligningshensyn bør selskapene forberede bruk av IAS - International Accounting Standards, som må benyttes av børsnoterte selskaper senest fra år Dette kan suppleres med andre anerkjente standarder som f eks US-GAAP, hvis bransjeforhold eller andre omstendigheter gjør dette relevant i forhold til mottakernes informasjonsbehov, herunder hensynet til sammenlignbarhet. h) Årsrapporten bør inneholde følgende opplysninger om styrets medlemmer: medlemmets stilling, alder, særlige kompetanse tidspunktet for medlemmets inntreden i styret, hvorvidt gjenvalg av medlemmet har funnet sted, samt utløpet av den nye valgperioden øvrige ledelses- og styreposter i så vel norske som utenlandske selskaper, antall aksjer, opsjoner og andre verdipapirer i selskapet (inkludert konsernselskaper) som medlemmet eier, samt de endringer i medlemmets beholdning av de nevnte verdipapirer som er inntrådt i løpet av regnskapsåret medlemmets forretningsmessige forhold til selskapet/konsernet i) Alle vesentlige forhold vedrørende selskapets incentivordninger og kostnadene ved disse bør offentliggjøres i selskapets årsrapport. j) Årsrapporten bør innholde opplysninger om selskapets fratredelsesordninger. 5.6 Bruk av Styreutvalg I tråd med eiernes ønske om større innflytelse over styringen av selskapet og økt uavhengighet av selskapets administrasjon for styret har bruken av styreutvalg øket i omfang internasjonalt. Ordningen innebærer at enkelte av styrets medlemmer tar spesielt ansvar for viktige styretema ut fra sin spesielle erfaringsbakgrunn. Bruken av styreutvalg sikrer at viktige og kompliserte saker gis en grundig, uavhengig og faglig bearbeiding på styrenivå, før saken fremmes for beslutning i et samlet styre. Bruken av styreutvalg må ikke frata styret eller styrets enkelte medlemmer noen form for ansvar, men bidra til at grunnlaget for styrets vedtak blir bedre og at styret som kollegium er bedre informert. Det er viktig at etableringen av styreutvalg ikke medfører at vesentlig informasjon, som alle styremedlemmer bør motta, kun når ut til styreutvalget. Det bør i årsrapporten redegjøres for hvilke utvalg selskapet har valgt å benytte og deres mandat. I større selskaper bør generalforsamlingen vedta hvilke styreutvalg man ønsker at selskapet skal ha. Enkelte børser har egne krav om styreutvalg. Side 15 av 20

16 Aktuelle styreutvalg kan være: Revisjonsutvalg (Audit Committee) Den informasjon som tilflyter aksjemarkedet er i økende grad gjenstand for debatt fordi selskapenes praksis utover børsens eller lovens minimumskrav varierer. Det er styrets ansvar hva som sendes ut av informasjon eller kommenteres fra bedriften. Det er viktig for selskapets troverdighet at den informasjon som sendes ut er sannferdig, fyllestgjørende og konsistent over tid. Informasjonsarbeidet må derfor være forankret i en god informasjons- og kommunikasjonspolitikk. Et revisjonsutvalg vil kunne bidra til at selskapet fremstår med tillit i markedet og unngår negativ omtale, rykter mv. Det er et viktig moment at revisjonsutvalget utgår fra og ledes av styret, og at styret fatter vedtak i plenum i de saker utvalget innstiller på. Utvalget må derfor ikke forveksles med finansinstitusjonenes kontrollkomitéer. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Større selskaper og konserner bør nedsette et uavhengig revisjonsutvalg. b) Revisjonsutvalget bør bestå av 3 uavhengige personer med kompetanse på økonomi/finans og kommunikasjon med kapitalmarkedet. Minst to av medlemmene bør være medlem av selskapets styre. c) Revisjonsutvalget bør ha som oppgave sammen med selskapets ledelse å utarbeide en kommunikasjons- og informasjonspolicy. Styret bør informere eiere og andre interessenter om dette i årsberetningen. d) Revisjonsutvalget bør løpende gjennomgå interne driftsrapporter og regnskaper med noter, revisors rapporter (management brev) mv. e) Revisjonsutvalget bør overvåke at alle eksterne meldinger og annen informasjon som selskapet sender ut eller presenterer for offentligheten stemmer overens med den vedtatte policy og interne virkelighet. f) Revisjonsutvalget bør overvåke revisjonsfirmaets revisjon, rådgivningsoppdrag og uavhengighet. Utvalget bør innstille på valg av revisor og godkjenne revisors rådgivningsoppgaver dersom disse overskrider en definert beløpsgrense. g) Revisjonsutvalget bør sørge for at ledelsen etablerer hensiktsmessige systemer for å definere, identifisere og best mulig kontrollere virksomhetens risikoeksponering, herunder hvordan internkontrollen bør organiseres. h) Revisjonsutvalget bør løpende følge opp at risikostyringssystemene fungerer effektivt og i lys av selskapets behov. i) Minst én gang pr. år bør utvalget evaluere selskapets risikovillighet og de vedtatte beløpsgrenser for hvilken eksponering selskapets ledelse skal styre etter, herunder drifts-, markeds-, forsikrings-, valuta- og investeringsrisiko, mm. j) Revisjonsutvalget bør overveie hvordan selskapets eksterne revisor kan bidra til bedre risikostyring. k) Revisjonsutvalget bør jevnlig rapportere om sin virksomhet til det samlede styret. Eventuelle forslag til tiltak behandles og vedtas av styret i plenum. Side 16 av 20

17 5.6.2 Kompensasjonsutvalg Bruken av aksjeopsjoner, bonuser, sluttvederlag og pensjoner har i mange tilfeller påkalt berettiget kritikk fra aksjonærene fordi man ikke har vært kjent med eller forstått begrunnelsen for at store verdier overføres fra selskapets aksjonærer til enkeltpersoner i ledelsen eller styret. Man har også sett at slike avtaler er blitt reforhandlet eller kansellert fordi avtalene i offentlighetens øyne har vært urimelig gunstig for mottaker. Manglende regnskapsføring av opsjonsavtalers virkelige kostnader for selskapet har også medført tildels betydelige overvurderinger av selskapenes børsverdier. Et kompensasjonsutvalg vil kunne bidra til å kvalitetssikre mot urimelige avtaler og negativt omdømme for selskapet og involverte personer. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Større bedrifter bør etablere et kompensasjonsutvalg. b) Kompensasjonsutvalget bør bestå av 3 uavhengige personer med kompetanse på organisasjons- og arbeidsmarkedsforhold. Minst to av medlemmene bør være medlem av selskapets styre. Utvalget bør evt knytte til seg ekstern fagkompetanse. c) Kompensasjonsutvalget bør foreslå klare prinsipper for selskapets lønnspolitikk, herunder incentivordning, pensjon, etc for selskapets ledergruppe og ansatte, jfr pkt 5.4. d) Kompensasjonsutvalget bør overvåke at selskapets lønnspolitikk, incentivordninger, pensjonsforhold og andre goder utøves i samsvar med selskapets vedtatte lønnspolitikk og etiske standard. e) Kompensasjonsutvalget bør overvåke alle økonomiske forhold mellom selskapet/konsernet og de enkelte ansatte og medlemmer av styrende organer, inkludert praksis ved reiseoppgjør, låneforhold, handel i selskapets aksjer etc. f) Kompensasjonsutvalget bør følge med på økonomiske transaksjoner mellom selskapet/konsernet og andre bedrifter eller organisasjoner som ansatte og medlemmer av styrende organer har et nært personlig forhold til. g) Kompensasjonsutvalget bør etablere regler som sikrer at ansatte ledere og medlemmer av styrende organer ikke driver kortsiktig handel i bedriftens aksjer, men opptrer som langsiktig investorer i tråd med de øvrige aksjonærenes interesser. h) Kompensasjonsutvalget bør jevnlig rapportere om sin virksomhet til det samlede styret. Eventuelle forslag til vedtak og tiltak behandles og vedtas av styret i plenum, herunder daglig leders og ledende ansattes lønnsforhold. i) Dersom styreleder ikke er fast medlem av utvalget, bør han/hun tiltre utvalget når selskapets lederkompetanse og etterfølgere skal vurderes. Side 17 av 20

18 5.6.3 Kompetanseutvalg I store bedrifter er det viktig at styret også holder oversikt over selskapets menneskelige ressurser og ledelsens forvaltning av disse. Dette arbeid kan med fordel tillegges et eget kompetanseutvalg. På denne bakgrunn anbefales følgende normer: a) Større bedrifter bør etablere et kompetanseutvalg. b) Kompetanseutvalget bør bestå av 3 uavhengige personer med kompetanse på organisasjon og ledelse. Minst to av medlemmene bør være medlem av selskapets styre. Utvalget bør eventuelt knytte til seg ekstern fagkompetanse. c) Kompetanseutvalget bør utarbeide klare prinsipper for selskapets rekrutteringspolicy basert på selskapets kompetansebehov, virksomhet og konkurranseforhold og overvåke selskapets rekruttering, fratredelser, sykefravær mv. d) Kompetanseutvalget bør påse at selskapet har godt fysisk arbeidsmiljø, god stemning og godt internt samarbeid. Det øker selskapets evne til verdiskapning. e) Kompetanseutvalget bør påse at det etableres kontrolltiltak som sikrer at styret blir gjort kjent med og kan iverksette tiltak som løser interne konflikter som følge av uklar ansvarsdeling eller personlige motsetninger. f) Kompetanseutvalget bør påse at bedriften har tilstrekkelig kompetanse og ledelseskapasitet på alle plan til å ivareta den planlagte drift og utvikling av selskapet. g) Kompetanseutvalget bør påse at selskapet har flere kvalifiserte interne kandidater til å overta dersom topplederen eller andre viktige ledere eller nøkkelpersoner skulle fratre. Oslo, 24. oktober 2002 Side 18 av 20

19 Vedlegg 1 - Eierforums 10 bud for godt styrearbeid 1. Styrets rolle skal bygge på prinsippet om uavhengighet i forhold til administrasjonen. 2. Styrets rolle skal bygge på prinsippet om likebehandling og ansvarlighet overfor alle aksjonærer. 3. Formålsparagrafen skal være veldefinert i selskapets vedtekter. Styret har et spesielt ansvar for å etablere mål, foreta strategiske veivalg og evaluere oppnåelsen av disse. 4. Styret bør på selvstendig grunnlag kartlegge og dokumentere hvilken kompetanse styret som helhet, og de enkelte styremedlemmer, bør ha og formidle dette til relevante aksjonærorganer. Styret bør etablere målsetninger for styrets og de enkelte medlemmers arbeid og jevnlig evaluere arbeidet opp mot disse målsetninger. Ethvert styremedlem plikter å være bevisst i vurdering av egen inhabilitet og skal opplyse styret om mulige interessekonflikter. 5. Styrets og administrasjonens kompensasjon bør både i form og størrelse reflektere deres ansvar og bidrag til den langsiktige verdiskapning på en hensiktsmessig måte. 6. Selskapets aksjer bør være fritt omsettelige. Aktiviteter som styrker likviditeten i selskapets aksjer vurderes som positive og bør baseres på prinsippet om én aksje - én stemme. 7. Ved mulige oppkjøps- og restruktureringssituasjoner påhviler det styret særlig aktsomhet slik at samtlige aksjonærers verdier og interesser blir ivaretatt. 8. Det er en hovedoppgave for styret å påse at virksomheten drives på grunnlag av en optimal kapitalstruktur. Egenkapitaltransaksjoner, herunder emisjonsfullmakter, skal være vel begrunnet når det gjelder omfang, form og valg av tidspunkt. Utbyttepolitikken skal være forutsigbar. 9. Styret skal påse at selskapets informasjonspolitikk er slik at det blir offentliggjort korrekt, utfyllende og tidsriktig informasjon om selskapet. Dette vil underlette prisingen av selskapets aksje og gi aksjonærene et best mulig grunnlag for deres beslutning om stemmegivning i generalforsamlinger. 10. Styret skal minimum én gang årlig behandle og protokollføre styrets holdninger og handlinger i henhold til eierprinsippene. Styret skal gjennom sin kontakt med aksjonærene avstemme om selskapet oppfyller aksjonærenes forventninger til og normer for eierprinsipper. Side 19 av 20

20 Vedlegg 2 - Statens 10 prinsipper for godt eierskap 1. Aksjonærer skal likebehandles. 2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene. 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamlingen. 4. Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene. 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart. 7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige. 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. St.meld. 22 ( ) april 2002, kapittel Side 20 av 20

Eierstyring og virksomhetsledelse

Eierstyring og virksomhetsledelse Eierstyring og virksomhetsledelse Leiv L. Nergaard Styreformann Agenda 1. Foreløpig norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse 2. Storebrands etterlevelse av anbefalingen Anbefalingen er på høring

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I PARETO BANK ASA

REDEGJØRELSE FOR NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I PARETO BANK ASA REDEGJØRELSE FOR NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I PARETO BANK ASA # ANBEFALING STYRETS KOMMENTARER 1.REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 Styret skal påse at selskapet

Detaljer

Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge

Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge Høringsforslag II til NFFs Anbefalte normer for god corporate governance i Norge NFF Postboks 1276 Vika 0111 Oslo nff@finansanalytiker.no Høringsforslag II Corporate Governance 17.03.2003 Side 1 av 23

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H)

Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Styrets dag Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) Nærings- og handelsdepartementet 9. april 2003 Et stort mangfold, med ulike utfordringer Statlig eierskap gjennom børs.. Børsnotering bidrar

Detaljer

Corporate Governance Utfordringer for norske børsnoterte selskaper

Corporate Governance Utfordringer for norske børsnoterte selskaper Corporate Governance Utfordringer for norske børsnoterte selskaper Foredrag av Harald Elgaaen Norsk Investor Relations Forening Oslo, 13. Mars 2003 Utfordringer for børsnoterte selskaper! På bakgrunn av

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Kraft Bank ASA EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (VEDTATT I GENERALFORSAMLING )

Kraft Bank ASA EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (VEDTATT I GENERALFORSAMLING ) Kraft Bank ASA EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (VEDTATT I GENERALFORSAMLING 07.03.2019) 1. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank skal sikre at bankens virksomhetsstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Solon Eiendom ASA

Eierstyring og selskapsledelse i Solon Eiendom ASA Eierstyring og selskapsledelse i Solon Eiendom ASA INTRODUKSJON Solon Eiendom ASA («Selskapet») har implementert prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er utformet med den hensikt å bidra til

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

Styreinstruks for Posten Norge AS Vedtatt i styremøte 15. februar 2018

Styreinstruks for Posten Norge AS Vedtatt i styremøte 15. februar 2018 Styreinstruks for Posten Norge AS Vedtatt i styremøte 15. februar 2018 1. Formål Styreinstruksen skal gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor rammene av gjeldende lovgivning, selskapets

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Statlig eierskap og samfunnsansvar

Statlig eierskap og samfunnsansvar Statlig eierskap samfunnsansvar -Eierstyring fra et statlig perspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Oslo, 7. oktober 2003 Et omfattende statlig eierskap... Klare adskilte roller er viktig Sektorpolitisk

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Side 2 av 7. Innhold

Side 2 av 7. Innhold Side 2 av 7 Innhold 1. STYREINSTRUKSENS FORMÅL... 3 2. INNKALLING TIL STYREMØTER... 3 3. STYREBEHANDLINGEN... 3 4. PROTOKOLL... 4 5. STYRETS KOMPETANSE og saker som skal styrebehandles... 4 6. STYREUTVALG...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 16. juni 2011, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Informasjon om saker som skal behandles på Generalforsamling

Informasjon om saker som skal behandles på Generalforsamling KRAFT BANK ASA Informasjon om saker som skal behandles på Generalforsamling 2019-03-07 Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2018, herunder disponering av årsresultat. Ifølge allmennaksjeloven

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA (Godkjent av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA, 17. desember 2015) I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Hafslunds prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - mars 2018

Hafslunds prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - mars 2018 Hafslunds prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - mars 2018 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslunds prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 25. april 2018

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 25. april 2018 Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 25. april 2018 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter kalt stiftelsen). Kontorsted

Detaljer

Innhold STYREINSTRUKS

Innhold STYREINSTRUKS Side 2 av 7 STYREINSTRUKS (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie... 3 2. Styreinstruksens formål... 3 3. Innkalling til styremøter...

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes onsdag den 16. juni 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE SØLVTRANS HOLDING ASA Vedtatt av selskapets styre 15. februar 2012 925308/1 1 INNHOLD Side 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 Implementering og regelverk... 3 1.2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Onsdag den 13. mai 2015,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017 Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 sist endret 9. mai 2017 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter kalt stiftelsen). Kontorsted

Detaljer

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte:

2. Virksomhet Foretakets formål er i vedtektene angitt på følgende måte: Styrets redegjørelse for eierstyring og foretaksledelse i årsrapporten for 2015 policy på området SpareBank 1 Boligkreditt Sparebank 1 Næringskreditt sist revidert 1. mars 2016: EIERSTYRING OG FORETAKSLEDELSE

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for BIS Asset Management AS

Vedtekter for BIS Asset Management AS Vedtekter for BIS Asset Management AS Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål 3 1-1. Formålet 3 1-2. Foretakets navn 3 1-3. Forretningskontor 3 1-4. Visjon 3 1-5. Misjon 3 1-6. Verdier 3 Kapittel 2. Aksjeklubben

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

Styreinstruks DKNVS. 1. Instruksens formål 1. Instruksens formål. Vedtatt i DKNVS styremøte 15. oktober 2018 Side 1/9

Styreinstruks DKNVS. 1. Instruksens formål 1. Instruksens formål. Vedtatt i DKNVS styremøte 15. oktober 2018 Side 1/9 Styreinstruks DKNVS DKNVS Stiftelse DKNVS Akademi 1. Instruksens formål 1. Instruksens formål 1a Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1

VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA Sist oppdatert 07.03.2019 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 KRAFT BANK ASA er en bank og et allmennaksjeselskap. Banken har sitt forretningskontor (hovedkontor) i

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2018-2020 Sist revidert av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf styresak 024-2018 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. GS1 NORWAY (medlem av GS1)

VEDTEKTER FOR. GS1 NORWAY (medlem av GS1) VEDTEKTER FOR GS1 NORWAY (medlem av GS1) Disse vedtektene ble første gang vedtatt i Norsk Varekodeforenings stiftelsesmøte 8. november 1978, med senere endringer vedtatt i generalforsamling siste gang

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Høring NUES' anbefalingen 2018

Høring NUES' anbefalingen 2018 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse info@nues.no Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 11.06.2018 22.03.2018 Høring NUES' anbefalingen 2018 1. Samfunnsansvar NUES foreslår å

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

GYLDENDAL ASA. 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

GYLDENDAL ASA. 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. GYLDENDAL ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA mandag 11. juni 2018 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for. den sammenslåtte foreningen. Vedtatt av årsmøtet 3. april 2018

Vedtekter for. den sammenslåtte foreningen. Vedtatt av årsmøtet 3. april 2018 Vedtekter for den sammenslåtte foreningen Vedtatt av årsmøtet 3. april 2018 1. Navn Foreningens navn lanseres 1.7.18. 2. Formål Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn

Detaljer

Vedtekter for. Grønn Byggallianse. Vedtatt av årsmøtet 3. april

Vedtekter for. Grønn Byggallianse. Vedtatt av årsmøtet 3. april Vedtekter for Grønn Byggallianse Vedtatt av årsmøtet 3. april 1. Navn 2018 Foreningens navn er Grønn Byggallianse per 1.7.2018. 2. Formål Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer