REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav ca. 1,6 daa eksisterende fylkesveg med veggrøft/skråning, ca. 0,3 daa dyrket mark og ca. 0,4 daa boligtomt/hage. Området omfatter fylkesveg 153, Budorvegen, med noe sideareal på vestsiden av vegen fra Jokerbutikken i Brenneriroa og ca. 180 meter nordover til der eksisterende gang- og sykkelveg tar av østover inn på Skauenfeltet i retning Lund skole. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs Budorvegen. Gjeldende planer i området Kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2005, viser en framtidig gang- og sykkelveg på vestsiden av Budorvegen fra kryss med riksveg 25 og nordover. Eiendom 13/4 og boligtunet med hage for eiendom 13/2 er avsatt til boligformål. Resten av eiendom 13/2 er avsatt til landbruksformål. Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Budorvegen utarbeides i tråd med overordnet plan.

2 På østsiden av Budorvegen ligger det regulerte boligfeltet Skauen, med regulert gang- og sykkelveg fra Budorvegen, gjennom boligfeltet og videre i retning Lund skole. Denne ble bygget på 1970-tallet. På vestsiden av Budorvegen, rett nord for planområdet, ble det i 2007 vedtatt reguleringsplan for Norderhovskogen boligfelt, beliggende mellom Budorvegen og den private fellesadkomsten Kjelsrudvegen. I denne planen ble det regulert inn gang- og sykkelveg langs og på vestsiden av Budorvegen i hele planens lengde samt en videreføring av gangvegen sørover fra Boligfeltet og fram til der den eksisterende gangvegen går inn på Skauenfeltet. Reguleringsplan for bygging av ny riksveg 3/25 ble vedtatt i Der den nye riksvegtraseen krysser Budorvegen nord for planområdet er det regulert inn gang- og sykkelveg langs

3 Budorvegen fra ca 170 meter nord for riksvegkryssingen (ved kryss med Kjelsrudvegen) og ned til reguleringsplanen for Norderhovskogen boligfelt. Hensikten med planarbeidet Kartet over viser Budorvegen på hele strekningen mellom Chausseen og den nordre avkjørselen til Kjelsrudvegen. Strekningen er delt inn i 4 parseller, nummerert fra 1 til 4. Parsell 4 inngår som en del av riksveg 3/25-prosjektet og vil bli utbygd sammen med dette. Løten kommune har nå startet opp utbygging av vann- og avløpsnettet fra Brennerikrysset og nordover langs Budorvegen. Ledningene legges parallelt med fylkesvegen på vestsiden.

4 Samtidig bygges det nå veg-, vann- og avløpsanlegg som legger til rette for igangsetting av boligtomter i området Norderhovskogen. Reguleringsbestemmelsene for denne reguleringsplanen forutsetter at det bygges ferdig gang- og sykkelveg for parsell 2 og støyskjerm for parsell 3 før det tillates boligbygging på feltet. Det vil derfor være klart mest praktisk, når det først skal graves og fylles masse langs fylkesvegen, at en også utfører bygging av gang- og sykkelveg på parsell 3 samtidig. For å få sammenhengende gangvegnett på hele strekningen mellom gammel og ny riksveg mangler da parsell 1. Også her foregår det nå grave- og fyllingsarbeider i forbindelse med legging av vann- og avløpsledninger. I samråd med grunneier av eiendom 13/2 og 13/4 og Statens vegvesen har da Løten kommune sett det som hensiktsmessig å utarbeide reguleringsplan for gang- og sykkelveg også på denne strekningen. Arealvurdering og hensynet til omgivelsene Planforslaget tar utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for Norderhovskogen. Denne planen regulerer som tidligere nevnt gang- og sykkelveg fra kryss med Kjelsrudvegen og ca. 50 meter sørover langs Budorvegen til der gang- og sykkelvegen går inn på Skauenfeltet. Planen for Norderhovskogen viser et snitt på 3 meter grøft, 3 meter gangveg og 3 meter vegkant på yttersiden av gangvegen. Vårt planforslag fortsetter derfor dette snittet så langt som det berører dyrket mark, men med det avviket at vegkanten på yttersiden reduseres gradvis fra 3 til 1,5 meter i takt med at behovet for fylling i forbindelse med høydeforskjeller minsker sørover. Der terrenget skifter fra dyrket mark til tun/hage foreslås snittet redusert i form av at 3 meter grøft blir erstattet med 1,5 meter opphøyd rabatt. Dette for å minske arealbeslaget tett inn mot bolig og garasje. Gangvegen planlegges bygget i tilnærmet samme høyde som fylkesvegen i begge ender av planområdet mens den planlegges gradvis senket til en høyde av 50 cm under høyden på fylkesvegen forbi hjørnet på bolighuset. Dette er gjort for å minske fyllingsutslaget og dermed også arealbeslaget på boligeiendommen. De to eksisterende avkjørslene til eiendommene 13/2 og 13/4 er planlagt beholdt. Forslag til reguleringsplan stoppes i denne omgang ved grensa til Jokerbutikken. Vi ser for oss at det senere vil bli en planprosess i og rundt Brennerikrysset i forbindelse med nedklassifisering av gammel riksveg. Forholdet til hvordan dette krysset da skal utformes og hvordan gangveger og fortauer skal sammenkobles avventes derfor til denne planprosessen.

5 Vurdering av virkninger for naturmangfold Hagelupin er registrert på strekningen. Denne arten står på Norsk Svarteliste 2012 med risikovurdering svært høyøkologisk risiko. Denne vurderingen er gjort ut fra spredningsevne og økologisk effekt. Det forutsettes derfor at det i forbindelse med anleggsarbeid gjøres tiltak slik at denne arten ikke spres. Registreringen gjelder, i følge grunneierne i området, vegskråningen på østsiden av Budorvegen. Anleggsarbeidene i forbindelse med denne reguleringsplanen vil derfor ikke komme direkte i berøring med arten, men det vil uansett være greit å være oppmerksom på registreringen. Ellers er det ingen registreringer verken i naturtyper eller artsdatabanken for planområdet eller i umiddelbar nærhet. ROS-analyse Følgende sjekkliste er gjennomgått for planområdet: NATUR- OG MILJØFORHOLD Forhold/ uønsket hendelse Ja/ Vurderinger Jord-/ leire-/ løsmasseskred Kvikkleire, ustødige grunnforhold Steinras, steinsprang Is-, snøskred Kjente historiske skred, utbredelse Flomrisiko Flomsonekart, historiske flomnivå Vind / ekstremnedbør Radon Ukjent Ingen betydning for tiltaket Skog- og lyngbrann Annet DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER Forhold/ uønsket hendelse Ja/ Vurderinger

6 Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Ja Det planlagte tiltak vil næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: medføre at noe - Drikkevannskilder landbruksareal vil gå - Nedbørsfelt, grunnvann tapt - Landbruksareal - Vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc. VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET Forhold/ uønsket hendelse Ja/ Vurderinger Brann/ eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Lagringsplass for farlige stoffer, f.eks. industri- anlegg, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsrisiko fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn, endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i vann INFRASTRUKTUR Forhold/ uønsket hendelse Ja/ Vurderinger Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan Ja Det vil alltid være risiko for inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre trafikkulykker langs vegnettet,

7 en risiko for området? men utformingen av tiltaket vil - Hendelser på veg i størst mulig grad gjøres for å - Hendelser på jernbane dempe risikoen og følgene - Hendelser på vann - Hendelser i luften Veger med transport av farlig gods Ulykkesbelastede veger Støysoner ved infrastruktur Tiltaket vil ikke gi mer støy Utrykningstid nødetater Vanntrykksoner/slukkevannskapasitet STRATEGISKE/ SÅRBARE OBJEKTER Forhold/ uønsket hendelse Ja/ Vurderinger Sykehus/ helseinstitusjon Sykehjem/ omsorgsinstitusjon Skole/ barnehage Flyplass Viktig veg/ jernbane Jernbanestasjon/ bussterminal Vannverk/ kraftverk Undervannsledninger/ kabler Broer/ tuneller Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Viktige offentlige bygninger El-forsyning

8

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer