Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen"

Transkript

1 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planen er datert: Reguleringsbestemmelser er datert Bilde 1: Rød strek viser gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

2 Forord Stange kommune sammen med Statens vegvesen Region øst har utarbeidet teknisk grunnlag for gang- og sykkelveg langs fv 191, Sandvikavegen. Dette danner grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplanen. Hensikten med trafikksikkerhetstiltaket har vært å forlenge eksisterende gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen fra Nordsveen til Atlungstad Brenneri, en strekning på ca. 1460m. Stange kommune, Telenor, Stange Energi og Statens vegvesen har bistått med å framskaffe opplysninger om eksisterende tekniske anlegg. Det er Stange kommune som varslet oppstart av planforslaget etter 3-7 i plan- og bygningsloven. Planarbeidet har blitt gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen. SWECO Norge AS har på oppdrag for Stange kommune/statens vegvesen Region øst vært konsulent for prosjekteringen og utarbeidelse av reguleringsplanen. Representant for Stange kommune har vært Ole Fossum. Representant for Statens vegvesen har vært Ole Peder Reiersen. Representant for SWECO Norge AS har vært Kenneth Urnes. I tilegg til planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og reguleringsplan er det utarbeidet støysonekart for hele strekningen. 1. FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN 1.1 Bakgrunn Stange kommune har avsatt midler til trafikksikkerhetstiltak og ønsker å forlenge eksisterende gang- og sykkelveg langs Sanvikavegen fra Nordsveen til Atlungstad Brenneri. I utgangspunktet skulle en i første omgang bygge fram til avkjøringen til Fjetrehagen boligfelt (ca. halvvegs) for deretter å ta siste etappe senere. Stange kommune ønsker og bygge hele strekningen. En ser for seg byggestart i løpet av Plansituasjon Planområdet er i hovedsak uregulert, men det er to tilstøtende reguleringsplaner til planområdet. Ved innkjøringen til Hias er det en reguleringsplan som heter Nordsveodden med stranda, og helt i sør ved Atlungstad brenneri er den en plan som heter Gnr 13, bnr1 Golfbane. I kommuneplanen er planområdet angitt som LNF. 1.3 Planprosessen Planarbeidet har blitt ledet av Stange kommune. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert av Stange kommune den Alle berørte parter og offentlige instanser fikk oversendt eget brev. I tillegg ble det annonsert i avis. Det er blitt avholdt to grunneiermøter i løpet av planprosessen. Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 2

3 2. Beskrivelse av planen Det planlagte området ligger i Stange kommune langs fv 191, Sandvikagene. Området består hovedsakelig av landbruksareal, dyrket mark. Omfanget av det regulerte arealet er på ca. 33,5 daa (alle formål inkludert). Fig.1: Oversiktsbilde av planområdet (sort stiplet linje viser planavgrensning) 2.1 Trafikktall Trafikktall for Sandvikavegen er mottatt fra Statens vegvesen. Tallene er hentet fra Strekningen Nordsveen Hias har en ÅDT på Strekningen Hias Brovoll har en ÅDT på 580. Se for øvrig teknisk rapport ang. støy, ligger vedlagt. 2.2 Beskrivelse av vegsystem og vegstandard Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 3

4 Gang- og sykkelvegen er en videreføring av eksisterende gang- og sykkelveg som går fra Ottestad sentrum og til Nordsveen. Gang- og sykkelvegen er tenkt videreført på Mjøs-siden (vest for fv 191), parallellført langs Sandvikavegen. Tverrsnittett skal i utgangspunktet være 3 meter grøft og 3 meter bredde på gang- og sykkelvegen. På to steder er grøfta redusert til 2 meter på grunn av avstand til hus/tun. Fig.2: Normalprofiler som er brukt langs strekningen 2.3 Boliger Planforslaget regulerer kun en boligeiendom, herunder Gr/Br 13/3. Eiendommen foreslås utvidet slik at det er mulighet for eier å etablere nytt hus lenger vest enn i dag. Dagens hus er gammelt og ligger nærme veg, i tillegg til at ny gs-veg ytterligere gjør at eier får en dårlig arrondering av tomten. Det legges til rette for ny adkomst som gir en mer trafikksikker løsning. 2.4 Tekniske anlegg Gjennom teknisk plan har alle etater som har kabler/ledninger i området blitt kontaktet. Etatene har oversendt grunnlag på alle eksisterende kabler og ledninger. Det er utarbeidet oversikt på alle kabler og ledninger. Kabler/ledninger som vil komme i konflikt vil bli prosjektert/flyttet når byggeplaner utarbeides. I utgangspunktet vil alt overvann fra gs-veg søkes løst lokalt. I tillegg vil en sannsynligvis måtte flytte 3-4 stolper som forsyner el-kraft. Ved Fjetrebekken ligger Sandvikavegen i dag i en kulvert som er laget av naturstein. Den er ca. 6 meter lang. En ser for seg at denne forlenges ytterligere ca. 6-7 meter lengre, slik at gang- og sykkelvegen blir parallellført over. Rett etter kulverten ligger Fjetrebekken i en krapp kurve. Pga at kulverten blir forlenget blir bekken lagt om over en strekning på ca. 8-10m. I dagens situasjon er ikke bekken sikret mot flom. For å sikre seg mot dette vil det bli vurdert å etablere mur/plastring langs dette strekket. Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 4

5 Alle tekniske detaljer avklares nærmere i byggeplanfasen. Bilde.2: Fjetrebekken ved kulvert Bilde.3: Eks. kulvert ved Fjetrebekken 2.6 Støy I forbindelse med planlagt etablering av gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen mellom Nordsveen og Bruvoll i Stange kommune er det beregnet utendørs vegtrafikklydnivå for fremtidig situasjon (år 2031). Beregningene som er utført er vist som støysoner. For vurdering av av beregnet lydnivå er benyttet; Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen. Støyberegningen er utført ved hjelp av Cadna/A versjon 3.7. Beregningene viser at ingen bolignære områder vil være i rød støysone (Lden >65dBA) og derfor ikke overstige grenseverdiene for tiltak i Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Teknisk rapport ligger vedlagt. 2.8 Anleggets gjennomføring Anleggsområdet ligger stort sett på dyrket mark og vil foregå uten direkte påvirkning av trafikkert område. En ser for seg at biltrafikken vil gå som normalt langs Sandvikavegen mens anlegget pågår. Det er planlagt oppstart av anlegget i løpet av Konsekvenser av planforslaget 3.1 Trafikksikkerhet og transportkapasitet Gjennomføring av planen vil gi positive effekter på trafikksikkerhet. Ved gjennomføring av tiltaket vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg fra Ottestad sentrum til Bruvoll. Området er mye brukt til rekreasjonsområde. Gang- og sykkelvegen krysser Ottestadstien ved Fjetrebekken i tillegg til at en får gang- og sykkelveg helt fram til avkjøringen til Atlungstad golfbane. 3.2 Støy Det er utarbeidet egen støyrapport/teknisk rapport for parsellen. Denne konkluderer bl.a. med at det ikke er behov for støysikringstiltak pga at en ikke overstiger gjeldende grenseverdier. 3.3 Jordbruk Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 5

6 Gang- og sykkelvegen går over dyrket mark. Det vil bli beslaglagt totalt 33.8 daa av selve reguleringsplanen. Midlertidig beslag som følge av anleggsperioden vil utgjøre ca. 14 daa. I tillegg kommer andre formål. Totalt arealregnskap er vist i kap Kulturminner, kulturmiljø og nærmiljø Kulturminnelovens 3: Ingen må, uten at det er lovlig etter 8, sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte tilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dett kan skje. Kulturminnelovens 9 setter krav om arkeologiske undersøkelser. Gjennom varsling av oppstart av planarbeider ble det uttalt av Fylkeskommunen at nærmere utgravinger sannsynligvis ikke ville være nødvendig, med bakgrunn i at det ligger en eksisterende vannledning i traseèn. 3.6 Arealregnskap Tabell nedenfor angir arealregnskapet for hele reguleringsplanen. Hele planen utgjør totalt ca. Ca. 33,5 daa. Reguleringsformål Arealer (daa) Boligbebyggelse 1.6 Gang og sykkelveg 4.3 Kjøreveg 4.5 Landbruk 13.8 Annet vegareal 9.6 Totalt 33.8 Anleggsbelte utgjør Risiko og sårbarhet av planforslaget 4.1 Metode På grunn av anleggets og områdets kompleksitet er det valgt å benytte Fylkesmannens sjekkliste i forbindelse med ROS-analyse. Reguleringsplanen er vurdert som enkel, og det er derfor tilstrekkelig å foreta en vurdering av planområdet ut ifra en sjekkliste med faremomenter. 4.2 Sjekkliste Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen (Fv191) Natur- og miljøforhold nei Vurderinger Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 6

7 Jord- / leire-/ løsmasseskred Kvikkleire, ustødige grunnforhold Steinras, steinsprang Is-, snøskred Kjente historiske skred, utbredelse Flomfare Flomsonekart, historiske flomnivå Vind- / ekstremnedbør Radon Skog- og lyngbrann Annet Drikkevann o.a. biologiske ressurser Utbyggingsplaner ( boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc. nei Vurderinger Virksomhetsbasert sårbarhet Brann / eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Lagringsplass for farlige stoffer f.eks industrianlegg, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn, endret bruk av gamle industritomter nei Vurderinger Ja Har oversikt, påvisning blir krevd i byggeperiode Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 7

8 Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i vann Infrastruktur Vurderinger Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på vann - hendelser i luften Veger med transport av farlig gods Ulykkesbelastede veger Støysoner ved infrastruktur Ja Utarbeid støysonekart Utrykningstid nødetater Trafikk vil gå som normalt i byggeperiode Vanntrykksoner / slukkevannskapasitet nei Strategiske / sårbare objekter nei Vurderinger Sykehus/ helseinstitusjon Sykehjem / omsorgsinstitusjon Skole / barnehage Flyplass Viktig veg / jernbane Jernbanestasjon / bussterminal Vannverk / kraftverk Undervannsledninger / kabler Broer, tunneler Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Viktige offentlige bygninger El-forsyning Ja Det kreves påvisning av kabler i grunnen under anleggsfase Gang og sykkelveg langs Sandvikavegen Side 8

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad.

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planen er datert: 05.04.2011 Reguleringsbestemmelser er datert 05.04.2011 Bilde 1: Rød stiplet linje for avgresning av planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN

DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS PLAN ID 073000 Dato 19.12.2013 Rev 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN...

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Planbeskrivelse Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Planbeskrivelse Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Nasjonal planid: 182020090011 Arkivsak 09/1281 Forslag datert 26.03.12 JMA Skisse: L2 Arkitekter AS Innhold 1 INNLEDENDE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JouralpostID: 12/11215 I Arkiv sakd.: 12/808 I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen de vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer