TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Illustrasjon over mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 1 av 27

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG)...)3 1 INNLEDNING)...)4 2 PLANOMRÅDET)...)4 3 FORMÅL)...)5 4 SAMLET)PLANBESKRIVELSE)...)5 5 METODE)...)6 6 GJENNOMFØRING)OG)ORGANISERING)...)7 7 VURDERINGSKRITERIER)...)7 8 ANALYSE)ANLEGGSFASEN)...)8 9 ANALYSE)DRIFTSFASEN)...)10 10 RESULTATER)...) INFRASTRUKTUR.TRAFIKK STØYFORURENSNING GRUNNFORURENSNING BRANN OVERVANNSHÅNDTERING OPPSUMMERING)...) ANLEGGSFASEN DRIFTSFASEN ILLUSTRASJONER)...)17 ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 2 av 27

3 SAMMENDRAG I forbindelse med forslag til detaljreguleringsplan for område Maxi i Hamar er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med tanke på å vurdere utbygging av område Maxi innenfor rammene i kommuneplanens arealdel: til bolig-, handels-, kontor- og tjenesteytingsformål. Samferdselsanlegg og infrastruktur samt boliger inngår i tilliggende arealer av influensområdet. På oppdrag for Steen & Strøm Norge AS har Archi-Plan AS videre utarbeidet denne ROS- analysen ifm. reguleringsplan for område Maxi i Hamar. Analysen omhandler det aktuelle planområdet både i anleggs- og driftsfasen. Prosjektansvarlig for ROSanalysen er plankonsulent Jurgita Hansen. Gjennom en ROS-analyse vurderes utbygging av området generelt i forhold til: - Mennesker (liv og helse) - Ytre miljø I denne analysen er følgende forhold vurdert å ha størst betydning for utbygging av området, og er lagt til grunn for analysen: - Infrastruktur - trafikk - Grunnforurensning - Støyforurensning - Brann - Overvannshåndtering Analysen har påvist risikoforhold som dokumenterer at risiko- og sårbarhetsforhold kan ha noe betydning for at utbyggingsformål og utbygningsplassering må tilpasses til stedet. Arealer med fare, risiko og sårbarhet må fraskilles som hensynssoner, bruk av arealene må reguleres gjennom plankart, planbestemmelser og særdeles ivaretas. Området er ikke spesielt risiko utsatt. Det er enkelte forhold som støy og mulig grunnforurensning er påpekt i området. Risiko reduserende tiltak som trafikksikring i anleggsperioden og brannsikring i driftsfasen skal spesielt vurderes i det videre prosjekteringsarbeidet. ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring. ROS-analysen er et viktig underlag for utforming av reguleringsplanen. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 3 av 27

4 1 INNLEDNING Plan- og bygningslov krever at planmyndigheter påser at i planleggingsprosessen gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse eller at myndighetene selv foretar en slik analyse. I den forbindelse er det krav til Risiko- og sårbarhetsanalyse for det planlagte område Maxi i Hamar i forbindelse ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan. En risiko og sårbarhetsanalyse kan forstås som en samlet betegnelse for en rekke systematiske fremgangsmåter for å identifisere, beskrive og/eller beregne risiko og sårbarhet. En forutsetning for å gjøre et godt arbeid med å styrke samfunnssikkerheten, er at man har oversikt over den risiko og sårbarhet som foreligger. Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med arealplanlegging er å fremskaffe et beslutningsunderlag med hensyn til valg av arealer, løsninger og ev. behov for risikoreduserende tiltak. Det handler om å lage en god og realistisk fremstilling av risikobildet knyttet til arealer eller spesifikke tiltak. Samfunnssikkerhet i planleggingen handler om at involverte parter vurderer risiko og sårbarhet før videre utbygging. Det er kommunen som er ansvarlig for at det gjennomføres risikovurderinger ved at de er planmyndighet. I tilknytning til kommuneplanens arealdel skal kommunen ha en ROS-analyse (grovanalyse) av alle områder hvor det skal foregå utbygging. På detaljplannivå kan kravet om ROS-analyse oppfylles ved at det gjennomføres en ROS-analyse tilpasset reguleringsplanens nivå. På oppdrag fra Steen & Strøm Norge AS er det gjennomført en overordnet risikoog sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for område Maxi i Hamar. Iht. forvaltningsloven fungerer kommunen som kontrollinstans og har som oppgave å se til at saken er tilstrekkelig opplyst da andre enn kommunen står for ROS-analysen. Dessuten har lokale myndigheter et overordnet ansvar for beredskap i kommunen og har nødvendige kunnskap om arealer i kommunen. Derfor er det viktig at analysen kontrolleres av Hamar kommune, Teknisk drift og anlegg. Analysen omfatter en utbygging av bolig-, kontor-, forretnings- og tjenesteytingsfunksjoner samt parkeringsanlegg med tilhørende samferdselsanlegg og grønnstruktur innenfor planområdet for både anleggs- og driftsfasen. Det er gjennomført befaringer av området. I tillegg til befaringene er det bruk dokumentasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fylkesmannen i Hedmark og Hamar kommune. 2 PLANOMRÅDET Området er på ca m2 og omfatter eiendom gnr./bnr. 1/2485 i Aslak Bolts gate 48. Området består i dag av eksisterende kjøpesenter og tilhørende utomhusarealer for kundeparkering og lastebilmanøvrerings- og vareleveringsarealer. Utomhusarealer er opparbeidet med vegetasjon og universelt utformede gangveier for ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 4 av 27

5 kundeadkomst. Området er bebygd med kjøpesenter på ca m2 og ca p-plasser hvor ca. 200 p-plasser er i kjeller og ca. 800 p-plasser på bakken. Kjøpesenteret er et publikums utleid bygg med ca. 70 forretninger som bl.a. ICA Maxi, Clas Ohlson, Cubus, KappAhl, bespisingssteder som Café Opus, Fattigmann, La Baguette og servicetjenester som bl.a. Hamar Rens- og Skjorteservice, Hairshop by Nikita og Hamar Feriesenter. Området er nesten flatt og ligger på koter ca. +140/ +142 moh. Bygningsmasser har stort sett flatt tak og er svært synlig fra Aslak Bolts gate når en kommer fra Hamar sentrum. En annen akse er Vognveien som trekker seg fra Mjøsa og Domkirkeodden mot syd til Kårtorp boligområde mot nord forbi bolig- og skoleeiendommer. Det er kjent at det var industri i området tidligere. Byggets eksisterende høyde er på ca. 9 meter og er forholdsvis lavt proporsjonert med eksisterende bygnings lengde og dybde. Detaljeringsgrad samsvarer godt med kjøpesenterets funksjon. Materialer og fargebruk er tegl og betong. Ubebygde utomhusarealer i tilknytting til senteret har store overflater. Nærområdet domineres av næringsbebyggelse mot øst. Nord, syd og øst for planområdet ligger byggeområde med eksisterende småhusbebyggelse. Området er avgrenset med veger av Aslak Bolts gate mot nord og Vognvegen mot øst. Syd for området ligger Dovrebanen. Det er rundkjøringer nord og syd/øst for området. Disse områdene i planen ivaretas som influensområdet. Området er i dag regulert til byggeområder for kombinert formål, byggeområder for Kontor/Industri, Forretning/Kontor/Industri og Bolig/Forretning/Kontor/Industri med tilhørende trafikkarealer. Iht. kommuneplanens arealdel , vedtatt kreves en ny reguleringsplan ved større tiltak i Maxi området. Området er vist som eksisterende næringsområde. 3 FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av overordnet risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner for det aktuelle planområdet. Analysen omfatter både anleggsfasen og ferdig løsning. Det forutsettes at fremtidig utført byggearbeid følger relevante lover og forskrifter, herunder sikringstiltak og lignende. 4 SAMLET PLANBESKRIVELSE Intensjonen med ny regulering er å få en plan som kan legge til rette for, i tillegg til dagens kjøpesenter, gjennomføring av nye bærekraftige blandede samordnede funksjoner som blant annet: - torgplass for nærområdets aktiviteter - bespisingssteder - forretninger for plasskrevende varer - tjenesteytingsbygg med service-, helseservicefunksjoner - kontorer ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 5 av 27

6 - boliger med tilhørende lekearealer - parkeringsanlegg Samordning av flere funksjoner vil bidra til drift av området på best mulig bærekraftig måte og ved fortetting og transformasjon av eksisterende bebyggelse, forsterke stedet som knutepunkt i Hamar. Hensikten med planarbeidet er å fremme et planforslag som legger til rette for utvikling av området med tilleggsarealer for nærings- og tjenesteytingsformål med ca m2 og boliger med ca m2 med tilhørende parkeringsanlegg, kfr. forslag til planbeskrivelsen. Tilliggende arealer av kjøreveger, fortauer, gang- og sykkelveger, kollektivholdeplass og områder med småhus- og næringsbebyggelse utgjør influensområdet som beskrives i planforslaget. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, iht. PBL 1-8 og Bruk av hensynsoner er et resultat av denne analysen som oppgis videre i teksten. 5 METODE Analysen er basert på foreliggende skisse til forslaget til detaljreguleringsplanen og tilhørende illustrasjoner som presenterer tenkelig utvikling av område Maxi i Hamar. Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensiell risiko gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse. Risiko er muligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensett av to grunnbegreper: - et mål for konsekvens - et mål for sannsynlighet Mulige uønskete hendelser er ut fra en generell og/eller teoretisk vurdering. I arbeidet med analysen er det lagt vekt på tidligere erfaringer, mottatt informasjon, innspill fra forslagstiller, arkitekt, ulike etater og konsulenter, data fra nasjonale og regionale registre, ROS-analyse for Hamar kommune, tidligere områdeutredninger. De mest aktuelle kilder og beskrivelser i denne analysen, i form av kart, vises som illustrasjoner. Det kan være at flere aktører har informasjon og ansvar innenfor risikoområder. Det er gjensidig samarbeid, dialog og innspill som er viktig i det videre arbeidet med denne analysen. Iht. fylkes ROS angår Risiko- og sårbarhetsutfordringene alle myndigheter og virksomheter med ansvar for forebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering. De fleste av utfordringene ønskes nettopp løst gjennom samarbeid og samhandling. Fremgangsmåten for denne ROS-analysen er: - å definere hvilke aktiviteter/ arbeidsoperasjoner analysen skal ta for seg - å vurdere hvilke uønskede hendelser som kan oppstå ved hver aktivitet/arbeidsoperasjon ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 6 av 27

7 - å vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og hvilke konsekvenser de kan få - å utarbeide analyse som beskriver årsaker til at uønskede hendelser inntreffer, samt forslag til risikoreduserende tiltak for å unngå disse uønskede hendelsene - å ivareta de påviste risikofaktorer i ROS-analysen, i planbestemmelsene og på plankartet 6 GJENNOMFØRING OG ORGANISERING Iht. sjekklisten for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner er risikovurderingen inndelt i følgende grupper: - natur- og miljøforhold - drikkevann og andre biologiske ressurser - virksomhetsbasert sårbarhet - infrastruktur - strategiske / sårbare objekter Forhold som er med i sjekklisten og som er/ikke er tilstedte i planområdet er kvitert «ja/nei» og unntaksvis kommentert. 7 VURDERINGSKRITERIER Kategorier for sannsynlighet: Sannsynlighet (S) for at en uønsket hendelse inntreffer, er vurdert ut i fra følgende kategorier: Sannsynlighet Beskrivelse 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 5. år 2. Moderat sannsynlig Fra hvert 5. år til hvert år 3. Sannsynlig Fra hvert år til hver 6. måned 4. Meget sannsynlig Fra hver 6. måned til hver 14. dag 5. Svært sannsynlig Oftere enn hver 14. dag Kategorier for konsekvens: Konsekvensen (K) ved at en uønsket hendelse inntreffer, er vurdert ut i fra følgende kategorier: Konsekvens Mennesker Ytre miljø 1. Svært liten konsekvens Ingen personskade Ubetydelig skade 2. Liten konsekvens Småskader, ikke varig Lokal skade 3. Middels konsekvens Alvorlig personskade Regional skade, restitusjonstid inntil 1 år 4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person Regional skade, restitusjonstid inntil 10 år 5. Svært stor konsekvens Dødelig skade, flere personer Irreversibel skade ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 7 av 27

8 Risikomatrise: Risiko (R) for at en uønsket hendelse inntreffer, er Sannsynlighet (S) multiplisert med Konsekvensen (K), dvs. R=SxK. Den vurderte aktiviteten plasseres deretter i matrisen under med lav, middels eller høy risiko. Sannsynlighet Konsekvens 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 4. Meget sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 3. Sannsynlig Lav Lav Middels Høy Høy 2. Moderat sannsynlig Lav Lav Middels Middels Høy 1. Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels Middels Fargekodene av grønn, gul eller rød i risikomatrisen viser risiko forbundet med hver enkelt aktivitet. Fargene har følgende betydning: Lav - Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig Middels - Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Høy - Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig 8 ANALYSE ANLEGGSFASEN I ROS-analysen er det tatt med eksisterende virksomheter innenfor plan- og influensområdet. Natur- og miljøforhold Forhold/ uønsket hendelse ved utbygging ja / nei Vurderinger Jord- / leire-/ løsmasseskred Nei Det er ingen jord-/ leire-/ løsmasseskred innenfor planområdet, området er bebygd fra før Kvikkleire, ustødige grunnforhold Nei Steinras, steinsprang Nei Ikke aktuelt. Området er flatt og det er ikke rasfare i området. Is-, snøskred Nei Ikke aktuelt Kjente historiske skred, utbredelse Nei Ikke aktuelt Flomfare Nei Ikke aktuelt Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Ikke aktuelt Vind- / ekstremnedbør Ja Det er ikke kjent vesentlige vind/ekstremnedbør Radon Ja Ikke aktuelt i anleggsfasen Skog- og lyngbrann Nei Det er ingen skog i området Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold/ uønsket hendelse ved utbygging ja / nei Vurderinger Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 8 av 27 Nei Ikke behov for særskilte tiltak utover det som er vanlig

9 infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc. innarbeidet praksis i Hamar kommune, ingen drikkevannskilde. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/ uønsket hendelse ved utbygging ja / nei Vurderinger Brann / eksplosjon ved industrianlegg Ja Ikke særskilt fare, men det finnes bensinstasjon i influensområdet. Vurderes videre i analysen Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Ja Bensinstasjon innenfor influensområdet vurderes, men ikke antatt behov for tiltak. Vurderes videre i analysen Lagringsplass for farlige stoffer f.eks industrianlegg, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Ja Bensinstasjon innenfor influensområdet vurderes. Vurderes videre i analysen Høyspentledninger Nei Kjøreledning Dovrebanen/ fremtidig Rørosbanen Det er kjent at det var industridrift i området Anlegg for deponering og destruksjon Ja av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Ja Kjøreledning Dovrebanen/ Rørosbanen Gamle fyllplasser Nei Det er ikke kjent at området er et fyllplass Forurenset grunn, endret bruk av gamle industritomter Ja Det er kjent at det var industridrift i området Militære og sivile skytefelt Nei Ikke aktuelt Dumpeområder i vann Nei Ikke aktuelt Overvannshåndtering Ja Store overflater av eksisterende kjøpesenter er ivaretatt tidligere Støy Ja Temaet vurderes videre i analysen Infrastruktur Forhold/ uønsket hendelse ved utbygging ja / nei Vurderinger Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 9 av 27 Ja Dersom det skulle skje noe på jernbanen vil det kunne få store følger, men risikoen for at det skal skje er liten. hendelser på veg Ja Asak Bolts gate, Vognvegen hendelser på jernbane Ja Dovrebanen/ Rørosbanen hendelser på vann Nei Ikke aktuelt hendelser i luften Nei Lite sannsynlig Veger med transport av farlig gods Ja Bensinstasjon i nærheten av området Ulykkesbelastede veger Ja Sentral beliggenhet gir raskt frammøte, men viktig å tenke nødadkomst Støysoner ved infrastruktur Nei Det er ikke kjent støyutløsende infrastruktur i området og nærheten av planområdet Utrykningstid nødetater Nei Området ligger sentralt i Hamar

10 Vanntrykksoner / slukkevannskapasitet Nei Tilfredsstillende dekning/tilgang iht. kommunes VA-kart Støy Ja Støy fra byggevirksomhet til nærliggende boligområder Strategiske / sårbare objekter Forhold/ uønsket hendelse ved utbygging ja / nei Vurderinger Sykehus/ helseinstitusjon Nei Finnes ikke i området? Sykehjem / omsorgsinstitusjon Nei Finnes ikke i området? Skole / barnehage Nei Finnes i nærheten av området med ca.500 m avstand? Eksisterende kjøpesenter Ja Tiltaket er i seg selv er en objekt som påvirker tilgrensende arealbruk, og skal ivaretas under utbyggingen Kulturmiljø Nei Storhamar arealer, syd for planområdet er båndlagt iht. kulturmiljøloven. Arealer røres ikke av utbygging Flyplass Nei Ikke aktuelt Viktig veg / jernbane Ja Dovrebanen/ Rørosbanen Jernbanestasjon / bussterminal Nei Nærmeste jernbanestasjon, bussterminal i Hamar sentrum Vannverk / kraftverk Nei Ikke aktuelt Undervannsledninger / kabler Ja I sideliggende gater finnes vann-, spillvann- og overvannledninger i bakken. Det er påvist el -kabler under bakken innenfor planområdet. Broer, tunneler Ja Jernbanebro over Dovrebanen Informasjons- og Nei Informasjon innhentes kommunikasjonsinstallasjoner Viktige offentlige bygninger Ja Adkomst til Domkirkeruinene i Hamar El-forsyning Ja Høyspentlinje i nærheten av planområdet ligger under bakken. Ikke strategisk viktige installasjoner ut over evt. strømforsyning til jernbanen. Se andre punkt om jernbanen. 9 ANALYSE DRIFTSFASEN Natur- og miljøforhold Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Jord- / leire-/ løsmasseskred Nei Det er ikke aktuelt Kvikkleire, ustødige grunnforhold Nei Det er ikke aktuelt. Området ligger på flatt terreng. Steinras, steinsprang Nei Ikke aktuelt Is-, snøskred Nei Ikke aktuelt Kjente historiske skred, utbredelse Nei Ikke aktuelt Flomfare Nei Ikke aktuelt Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Ikke aktuelt Vind- / ekstremnedbør Nei Temaet vurderes videre i ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 10 av 27

11 analysen dersom det er høyhus i området Radon Ja Gjelder alle områder i Hamar, ivaretas i TEK Skog- og lyngbrann Nei Ikke aktuelt Annet Ikke kjente tema Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: Nei Ikke behov for særskilte tiltak utover det som er vanlig innarbeidet praksis i Hamar fordi - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann ingen drikkevannskilde i området - landbruksareal - vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Brann / eksplosjon ved industrianlegg Ja Ikke særskilt fare, men det finnes bensinstasjon i influensområdet Kjemikalieutslipp og annen forurensning Ja Bensinstasjon innenfor influensområdet vurderes. Vurderes videre i analysen Lagringsplass for farlige stoffer f.eks industrianlegg, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Ja Bensinstasjon innenfor influensområdet vurderes. Temaet vurderes videre i analysen Høyspentledninger Nei Kjøreledning Dovrebanen/ Rørosbanen Det er kjent at det var industridrift i området Anlegg for deponering og destruksjon Ja av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Ja Kjøreledning Dovrebanen/ Rørosbanen. Ivaretas i bestemmelser Gamle fyllplasser Nei Det er ikke kjent at området er en fyllplass men det var industri i området tidligere Forurenset grunn, endret bruk av gamle industritomter Ja Det er kjent at det var industridrift i området Militære og sivile skytefelt Nei Ikke aktuelt Dumpeområder i vann Nei Ikke aktuelt Overvannshåndtering Ja Temaet vurderes videre i analysen Friluftsliv Nei Det finnes ikke friluftslivarealer i området Støy Ja Temaet vurderes videre i analysen Infrastruktur Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre Ja Dersom det skulle skje noe på jernbanen vil det kunne få store følger, men risikoen for at det skal ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 11 av 27

12 en risiko for området? skje er liten. hendelser på veg Ja Asak Bolts gate, Vognvegen hendelser på jernbane Ja Dovrebanen/ Rørosbanen hendelser på vann Nei Ikke aktuelt hendelser i luften Nei Lite sannsynlig Veger med transport av farlig gods Nei Bensinstasjon til influensområdet Ulykkesbelastede veger Ja Sentral beliggenhet gir raskt frammøte, men viktig å tenke nødadkomst Støysoner ved infrastruktur Nei Det er ikke kjent støyutløsende infrastruktur i området og nærheten av planområdet Utrykningstid nødetater Ja Området ligger sentralt i Hamar Vanntrykksoner / slukkevannskapasitet Ja Tilfredsstillende dekning/tilgang iht. kommunes VA-kart Støy Ja Støy fra byggevirksomhet til nærliggende boligområder Strategiske / sårbare objekter Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Sykehus/ helseinstitusjon Nei Finnes ikke i området Sykehjem / omsorgsinstitusjon Nei Finnes ikke i området? Skole / barnehage Nei Finnes i nærheten av området med ca.500 m avstand? Kulturmiljø Nei Arealer syd fro planområdet er båndlagt iht. kulturmiljøloven. Arealer er i nærheten av planområdet og omdiskuteres i planbeskrivelsen Flyplass Nei Ikke aktuelt Viktig veg / jernbane Ja Dovrebanen/ Rørosbanen Jernbanestasjon / bussterminal Ja Nærmeste jernbanestasjon, bussterminal i Hamar sentrum Vannverk / kraftverk Nei Ikke aktuelt Undervannsledninger / kabler Ja I sideliggende gater finnes vann-, spillvann- og overvannledninger i bakken. Det er påvist el -kabler under bakken innenfor planområdet. Broer, tunneler Ja Jernbanebro over Dovrebanen Informasjons- og Nei Informasjon innhentes kommunikasjonsinstallasjoner Viktige offentlige bygninger Nei Adkomst til Domkirkeruinene i Hamar El-forsyning Ja Høyspentlinje i nærheten av planområdet ligger under bakken. Ikke strategisk viktige installasjoner ut over evt. strømforsyning til jernbanen. Se andre punkt om jernbanen. På bakgrunn av denne risikokartleggingen, er følgende hendelser vurdert som relevante, dvs. at de inngår i den etterfølgende overordnede ROS-analysen: - infrastruktur - trafikk - støyforurensning - grunnforurensning ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 12 av 27

13 - overvannshåndtering - brann 10 RESULTATER Områder for anleggsgjennomføring omfatter både ombygging av eksisterende kjøpesenter og etablering av nye regulerte arealer. Det er antatt en ca. 1.5 års anleggsdrift for gjennomføring den nye bebyggelsen og noen år for ombygging og tilpassing eksisterende senteret. Bygging av boliger vurderes som kan skje parallelt eller uavhengig av andre virksomheter i området Infrastruktur - trafikk Anleggsfasen Uønskede hendelse/ S K R Kommentarer situasjon Trafikkhendelser 2 5 Høy Trafikkulykker Jernbanene 1 4 Middels 30 m sikringssone Trafikk med farlig 1 4 Middels Bensinstasjonen i influensområdet gods Framkommelighet til utrykningskjøretøy Trafo under bygging 1 4 Middels 1 3 Lav Området er avgrenset av flere hovedveger i Hamar Driftsfasen Uønskede S K R Kommentarer hendelse/ situasjon Trafikkhendelse 2 4 Middels Trafikkulykker Jernbanene 1 4 Middels Trafikk av farlig 1 4 Middels gods Trafo plassering 1 4 Middels Strømbrudd 1 4 Middels Alternativ oppvarming Hendelser. Planområdet er avgrenset av veger og jernbanelinjen. Tilliggende veger er en tofeltsveger. Aslak Bolts gate er definert som fylkesveg og binder Hamar sentrum og Hamar øst. Fartsgrensen er 50 km/t i Aslak Bolts gate og 40/50 km/t i Vognvegen. Det er registrert to trafikkulykker med lettere skade langs Aslak boltsgate ved siden av rundkjøringen/krysset av Aslak Bolts gate og Kolltjernvegen i perioden ÅDT er biler i området mellom rundkjøringene i Aslak Bolts gate og ca biler i Vognvegen. Det er bussholdeplasser i Aslak Bolts gate og det pågår vesentlig kryssing av denne gaten. Der er flere gangfelt i influensområdet. Det er kjent at det pågår utbedring av veg og gang- og sykkelforhold i Aslak Bolts gate. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 13 av 27

14 Tiltak. SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen iht. Byggherreforskriften), FDV-plan (Plan for forvaltning, drift og vedlikehold). Trafikksikkerhet vurderes i planforslaget. Planlegging av sikringstiltak utenfor området vurderes i samarbeid med myndigheter og ivaretas utenfor planforslaget for område Maxi. Hensynsone H110 brukes som sikringssone for jernbanetrase Støyforurensning Anleggsfasen Uønskede hendelse/ situasjon Støysoner ved trafikk S K R Kommentarer 5 2 Middels Støy fra trafikk på Aslak Bolts gate og jernbanen Driftsfasen Uønskede hendelse/ situasjon Støysoner ved trafikk S K R Kommentarer 4 2 Middels Støy fra trafikk på Aslak Bolts gate og jernbanen Hendelse. Det påregnes noe støy fra Aslak Bolts gate og Dovrebanen. Støyutsatte arealer er vist som hensynsoner H210 (rød sone) og H220 (gul sone) i kommuneplanens arealdel Støy fra trafikk med private og varebiler samt tog. Tiltak. Støyreduksjon ivaretas i planbestemmelser og på plankart. Byggegrense som definerer områder for utbygging av tilfredsstillende arealer etter formål avsettes på kartet. Det kan vurderes om plassering av eventuelle støyskjerm og/eller utforming av planløsning av boliger som reduserer støy iht. myndighetenes krav. Hensynsone H210 og H220 foreslås overført i planforslaget om arealbruk som rød og gul støysone Grunnforurensning Anleggsfasen Uønskede hendelse/ situasjon Tidligere industrivirksomhet S K R Kommentarer 4 1 Middels Det har vært slakteri tidligere i planområdet. Driftsfasen Uønskede S K R Kommentarer hendelse/ situasjon Tidligere 2 3 Middels Det har vært slakteri tidligere i planområdet. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 14 av 27

15 industrivirksomhet Hendelse. Hensynssone H390 i kommuneplanen viser at området er utsatt for annen fare forurenset grunn eller mulig forurenset grunn. Slike områder kan indikere at området også kan inkludere områder hvor opprydding og utskifting av masse er gjennomført eller igangsatt. Det kan forekomme farlig avfall som har oppstått i tidligere virksomheten. Farlig avfall kan forårsake forurensning eller fare for forurensning. Tiltak. Det settes krav til tiltaksplan iht. forurensningsforskriften kap.2. i planforslaget. Forurensningsforskriftens kapittel 2 omhandler opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Regelverket gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, hvor det finnes tilkjørte forurensede masser eller der det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn Brann Anleggsfasen Uønskede hendelse/ S K R Kommentarer situasjon Brann generelt 1 4 Middels Boligbebyggelse og næringsarealer er planlagt i området. Det er en bensinstasjon med vegserviceanlegg innenfor influensområdet. Driftsfasen Uønskede hendelse/ S K R Kommentarer situasjon Brann generelt 2 5 Høy Boligbebyggelse og næringsarealer inkl. handelsarealer er planlagt i samme området. Det er en bensinstasjon med vegserviceanlegg innenfor influensområdet. Høyhus 1 4 Middels Evt. utbygging av fleretasjes hus (høyhus) vil føre til spesielle brannforhold Hendelse. Ved prosjektering og utbygging av næringsarealer og konsentrerte boligarealer er det aktuelt med forsyning av tilstrekkelig kapasitet av vann og at brannbiler kommer fram til planområdet ved brann. Innenfor influensområdet ligger bensinstasjon hvor det oppbevares og transporteres brannfarlig gods. Tiltak. Veg- og vannforsyning ivaretas i planbestemmelser i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Dimensjonering av veger ivaretas ved prosjektering av utomhusanlegg slik at det blir en adkomst til brannbiler og ambulanse. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 15 av 27

16 10.5. Overvannshåndtering Driftsfasen Uønskede hendelse/ situasjon Overflater fra nye forretningsarealer og parkeringshus S K R Kommentarer 2 4 Middels Store takoverflater over kjøpesenter, forretninger, parkeringsanlegg Hendelse. Store overflater av eksisterende bygg og ny bebyggelse med flat tak samt parkeringsanlegg er utfordring for overvannshåndtering ved ekstremvær. Tiltak. Nedbørsvann skal håndteres lokalt med fordøying, fordamping og infiltrasjon innenfor det aktuelle planområdet. Overvannshåndtering skal ivaretas gjennom planbestemmelser som skal redegjøre for hvordan håndteringen av overvann kreves løst. 11 OPPSUMMERING Resultater av ROS-analysen viser at det er identifisert hendelser som representerer en høy risiko som trafikkulykker i anleggsfasen og brannhendelse i driftsfasen. Gradering Risiko 1 Lav - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. 2 Middels - avbøtende tiltak bør vurderes. 3 Høy - avbøtende tiltak er nødvendig Anleggsfasen Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha middels til svært store konsekvenser, krever avbøtende tiltak. Analysen indikerer at det spesielt bør ses nærmere på fare med trafikk av anleggsmaskiner under byggingen, og at det skal utarbeides områdesikringsplaner før byggearbeider startes med hensyn til de som jobber og oppholder seg i nærområdet. Konsekvens Sannsynlighet 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Støysoner ved trafikk Tidligere industrivirksomh ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 16 av 27

17 3. Sannsynlig 2. Moderat sannsynlig 1. Lite sannsynlig Brann generelt Trafikk med farlig gods Framkommeli ghet Trafo Jernbane Trafikkhendelser Driftsfasen Det skal tas tilstrekkelig hensyn til risiko knyttet til brann i området med handelsvirksomhet og boliger i driftsfasen. Dette gjelder sammen med planlegging av rømningsveger, vannforsyning og god framkommelighet for utrykningskjøretøy ved utrykning. Alle bygninger skal ha FDV-plan. Handelsvirksomhet skal ha planer om gjennomføring av egen beredskap. Alt forebyggende arbeid rettet mot helse og liv skal gis høy prioritet. Konsekvens Sannsynlighet 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Moderat sannsynlig Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Støysoner ved trafikk Tidligere industrivi rksomhet Trafikkhendelser Store takoverflater Jernbane Trafikk med farlig gods Trafo Strømbrudd Brann generelt 1. Lite sannsynlig Høyhus Veger med farlig gods 12 ILLUSTRASJONER 1. Skråfoto 2. Planens avgrensning 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 4. Reguleringsplaner i området 5. Løsmassekart 6. Bebyggelse (struktur) i området 7. Bebyggelse (funksjon) i området 8. Utsnitt av temakart støy 9. Utsnitt av temakart ensartede områder, kulturminner og kulturmiljøer 10. Utsnitt av temakart forurensning i grunn ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 17 av 27

18 11. Utsnitt av temakart artsforekomster 12. Utsnitt av temakart særlig hensyn friluftsliv 13. Utsnitt av temakart fjernvarmenettet 14. Trafikkmengder 15. Trafikkulykker 16. Bussholdeplasser 17. Viktige objekter 18. VA Infrastruktur i området ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 18 av 27

19 Ill. 1: Skråfoto viser område Maxi storsenter Ill. 2: Planens avgrensning med influensområdet. Planområdets avgrensning vist med svart stiplet linje og influensområdet er vist med svart punk linje. AMB arkitekter as ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 19 av 27

20 Ill. 3: Utsnitt av Kommuneplanens arealdel Rød stiplet linje viser område Maxi storsenter Ill. 4: Gjeldende reguleringsplaner i området, Hamar kommune ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 20 av 27

21 Ill. 5: Løsmasser. Planområdet består av fyllmasser Ill. 6: Bebyggelses struktur i området ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 21 av 27

22 Ill. 7: Bebyggelse etter funksjon i området, Hamar kommune Ill. 8: Utsnitt av temakart støy, kommuneplanens arealdel ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 22 av 27

23 Ill. 9: Utsnitt av temakart ensartede områder, kulturminner og kulturmiljøer, kommuneplanens arealdel Det er ikke påvist evt. kulturminner i området Ill. 10: Utsnitt av temakart forurensning i grunn, kommuneplanens arealdel ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 23 av 27

24 Ill. 11: Utsnitt av temakart artsforekomster, kommuneplanens arealdel Det er ingen artsforekomster er markert i området Ill. 12: Utsnitt av temakart særlig hensyn friluftsliv, kommuneplanens arealdel Det er ingen avmerkinger innenfor planområdet ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 24 av 27

25 Ill. 13: Utsnitt av temakart fjernvarmenettet, kommuneplanens arealdel Ill. 14: Trafikkmengder. Figuren over viser fordelingen av trafikken på vegnettet. ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 25 av 27

26 Ill. 15: Trafikkulykker. Grønt farge lettere skader Ill. 16: Bussholdeplasser. Videre vises det til stedsanalyser ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 26 av 27

27 Ill. 17: Viktige objekter i området. Videre vises det til stedsanalyser Ill. 18: VA Infrastruktur i området ARCHI-PLAN AS 2013 OMRÅDE MAXI I HAMAR, ROS-ANALYSE 27 av 27

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planen er datert: 13.8.2010 Reguleringsbestemmelser er datert 13.8.2010 Bilde 1: Rød strek viser gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad.

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planen er datert: 05.04.2011 Reguleringsbestemmelser er datert 05.04.2011 Bilde 1: Rød stiplet linje for avgresning av planområdet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Oppdragsgiver Alvdal kommune Rapporttype Planbeskrivelse 03-0-3 ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN (4) ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Oppdragsnr.:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANER FOR KONGSSENTERET VEST- 0801 KONGSSENTERET ØST - 0802 Illustrasjon 1. Forslag til utvikling av Kongssenteret Forslagstiller: Sektor Kongssenteret Eiendom

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL 2 (11) ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Oppdragsnr.: 1350006432 Oppdragsnavn: Bodø Airport

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle PlanID: 049001 Hægebostad kommune. Utført av COWI AS Dato: 29.03.2014. Revidert: 25.11.2015 Versjon: 1.2 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen.

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014 Potensiell risiko Uønsket hendelse/forhold Ja Nei NATURBASERT SÅRBARHET VÆR, VINDEKSPONERING. - Er planområdet: Vindutsatt Nedbørutsatt RAS, SKRED, GRUNNFORHOLD, FLOM. - Er området utsatt for eller kan

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse side 1 av 5 - OG SÅRBARHETSANALYSE TEGLVERKSTOMTA, HASLE gnr./bnr. 122/1 m.fl. VEDLEGG TIL PLANFORSLAG Innledning I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det gjennomføres

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE

FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE FORSLAG TIL RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDPARKEN - STRANDTORGET I LILLEHAMMER GNR 200, BNR 265 MFL., LILLEHAMMER KOMMUNE Dette er et foreløpig

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN NEDRE HOLTET HARSTAD UTARBEIDET ETTER BEREDSKAPSAVDELINGENS SJEKKLISTE

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN NEDRE HOLTET HARSTAD UTARBEIDET ETTER BEREDSKAPSAVDELINGENS SJEKKLISTE ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN NEDRE HOLTET HARSTAD UTARBEIDET ETTER BEREDSKAPSAVDELINGENS SJEKKLISTE Hedalm Anebyhus AS, Linjeveien 32, 2344 ILSENG INNLEDNING 2 Denne ROS-analysen er laget som vedlegg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Beregnet til Dokumentasjon. Rapporttype Rapport. Dato ROS-ANALYSE BJØRKHEIM

Beregnet til Dokumentasjon. Rapporttype Rapport. Dato ROS-ANALYSE BJØRKHEIM Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-01-27 ROS-ANALYSE BJØRKHEIM BJØRKHEIM 3 (14) ROS-ANALYSE BJØRKHEIM Oppdragsnr.: 6131057 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Bjørkheim Dokument nr.: 1

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE ULSETMYRAN

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE ULSETMYRAN Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05-20 ROS-ANALYSE ULSETMYRAN ULSETMYRAN 2 (12) ROS-ANALYSE ULSETMYRAN Oppdragsnr.: 1350003149 Oppdragsnavn: Ulsetmyran Områdereguleringsplan Dokument

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Vedlegg 3: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Mjåvann III Utført av COWI AS. Dato: 01.11.15

Vedlegg 3: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Mjåvann III Utført av COWI AS. Dato: 01.11.15 Vedlegg 3: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Mjåvann III Utført av COWI AS. Dato: 01.11.15 A047496 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403 Etne kommune Vedlegg til reguleringsplan for Nedre Gravelsæter, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer