MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 14.45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Helge Bjørnsen Helle Norunn Tenningås Gro Børvan Arnt Lindstad Kristen Bartnes Marit Thune Thorshaug Halvor Halvorsen Truls Gihlemoen AP SV H SP PP FrP 13 medlemmer tilstede Varamedlemmer: Gro Børvan Arnt Lindstad SV H Fra adm. (evt. andre): Rådmann Erik Heldal Haugerud Kommunalsjef Jørn A. Haugen Virksomhetsleder for barnehager Knut Bryhni Virksomhetsleder for kultur og fritid Terje Moshaug Flyktningekoordinator Goro Ree-Lindstad Virksomhetsleder for kommunalteknikk Trond Nilsen Formannskapssekretær Kari Vasaasen Forfall: Helen Rønningsbakken Bendichte Oladotter Nymoen SV H Innkalling Merknader: Nei Representantenm Bartnes SP ble innvilget permisjon og var ikke med ved behandlingen av sak 0118/04.

2

3 Saksliste Saksnr. Journalnr. Tittel 0109/04 04/02409 OPPRETTELSE AV ET INTERNASJONALT RÅD - HELSE OG TRIVSEL BLANT FLYKTNINGER I STANGE KOMMUNE. 0110/04 04/02345 TRAFIKKSIKKERHETEN LANGS VEIER I STANGE KOMMUNE 0111/04 03/01968 KOMMUNALT FORELDREUTVALG I STANGE KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD /04 04/00304 PROSJEKT JØNSBERG 4H-GÅRD 0113/04 04/01189 ROMEDAL BYGDEBOK - SALG AV BOKA OG BEHANDLING AV FONDET 0114/04 04/02494 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,76 V% - LIDL NORGE, STANGE 0115/04 04/02465 OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER /04 04/02117 AVTALE MED KOLSTADJORDET VEL OM DRIFTSANSVAR FOR TO LEKEPLASSER 0117/04 04/02295 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITET- OG FORSKNINGSFOND I INNLANDET.

4 0118/04 04/02824 UTKAST TIL STYRINGSDOKUMENT ÅRSBUDSJETT 2005/ØKONOMIPLAN /04 04/02728 FYLKESPLAN FOR HEDMARK (16) - HØRINGSUTKAST

5 0120/04 04/02877 REFERATER 0121/04 04/01259 FRAMTIDIG ORGANISERING AV REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN 0122/04 04/01816 INVITASJON TIL ETABLERING AV ET REGIONALT KOMMUNALT EID REVISJONSSELSKAP 0123/04 04/02340 KLAGE PÅ AVSLAG OM Å OVERTA ULV FRA VILTFONDET

6 Sak 0109/04 OPPRETTELSE AV ET INTERNASJONALT RÅD - HELSE OG TRIVSEL BLANT FLYKTNINGER I STANGE KOMMUNE. Følgende ad hoc-utvalg nedsettes for forberedelse til opprettelse av et internasjonalt råd: Gunn Fjæstad AP Helen Rønningsbakken SV Truls Gihlemoen FrP Gunn Fjæstad oppnevnes som leder og innkaller til første møte. Følgende ad hoc-utvalg nedsettes for forberedelse til opprettelse av et internasjonalt råd: Gunn Fjæstad AP Helen Rønningsbakken SV Truls Gihlemoen FrP Gunn Fjæstad oppnevnes som leder og innkaller til første møte. Feil! Fant ikke referansekilden. Sak 0110/04 TRAFIKKSIKKERHETEN LANGS VEIER I STANGE KOMMUNE Følgende omforenede forslag, fremsatt av representantene Gunn Fjæstad AP og Truls Gihlemoen FrP ble enstemmig vedtatt: Formannskapet i Stange ønsker primært generell redusert fartsgrense på strekninger prioritert for gang-og sykkelstier Det henstilles til bestemmende myndighet å foreta en vurdering av fartsgrenser på disse vegstrekningene Formannskapet henstiller til politimesteren om å gjennomføre fartskontroller på samme strekninger Det videre arbeidet med trafikksikkerhetsplanen og rullering av denne oversendes til komitearbeid.

7 1. 1. Formannskapet i Stange ønsker primært generell redusert fartsgrense på strekninger prioritert for gang-og sykkelstier Det henstilles til bestemmende myndighet å foreta en vurdering av fartsgrenser på disse vegstrekningene Formannskapet henstiller til politimesteren om å gjennomføre fartskontroller på samme strekninger Det videre arbeidet med trafikksikkerhetsplanen og rullering av denne oversendes til komitearbeid. Sak 0111/04 KOMMUNALT FORELDREUTVALG I STANGE KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD 2004 Representanten Bartnes SP fremmet følgende forslag: Stange kommune tar initiativ til en dialog med KFU med henblikk på å utarbeide kriterier for eventuelt årlige overføringer. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Deretter ble forslaget fra representanten Bartnes enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr for 2004 til Kommunalt foreldreutvalg i Stange kommune.feil! Fant ikke referansekilden. Bevilgninger dekkes av reserve til disposisjon. Stange kommune tar initiativ til en dialog med KFU med henblikk på å utarbeide kriterier for eventuelt årlige overføringer. Sak 0112/04 PROSJEKT JØNSBERG 4H-GÅRD Representanten Bartnes fremmet følgende endringsforslag:

8 ordet engangsbeløp i første setning - strykes. Siste setning i rådmannens innstilling - strykes. Forslaget fra representanten Bartnes falt med 8 mot 5 stemmer som ble avgitt til forslaget fra Bartnes. Formannskapet bevilger et engangsbeløp på kr til støtte til oppstart av prosjektet Jønsberg 4 H gård Et vindu mot landbruket for allmennheten Bevilgningen dekkes av midler fra konsesjonsavgiftsfondet, kontonr Formannskapet støtter opp om prosjektet, men påpeker at det ikke kan forventes ytterligere bidrag til prosjektet fra Stange kommune. Sak 0113/04 ROMEDAL BYGDEBOK - SALG AV BOKA OG BEHANDLING AV FONDET Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Stange kommune overlater restlageret av Romedalboka bind 1 til 5 II samt tilhørende fond til Stange historielag Som motytelse forplikter historielaget seg til å gjøre historieverket tilgjengelig for allmennheten ved å stå for markedsføring, distribusjon og salg, samt eventuelt innbinding og nyopptrykk ved behov Dersom historielaget ikke klarer å oppfylle disse forpliktelser eller oppløses, tilbakeføres restlageret til kommunen. Feil! Fant ikke referansekilden. Sak 0114/04 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,76 V% - LIDL NORGE, STANGE Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. A. I henhold til alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 og til kommunale forskrifter,

9 gis det bevilling til salg av øl/alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent under forutsetning av at vilkårene etter lov og forskrifter til enhver tid er oppfylt. Bevillingshaver: Lidl Norge, norsk avd. av utenlandsk selskap, Pb.6599 Etterstad, 0655 Oslo Salgssted: Lidl Norge, Stange, Romedalsvegen 18, Stange, gnr. 95, Bnr, 99/11 Daglig leder: Jesper Innes, f Styrer for salgsbev: Mamed M Ali Nejad, Mastmoveien 41 C, Elverum, f Stedfortreder: Dag S. Johansen, Lerkeveien 3, Ytre Enebakk, f Areal: 1286 m2 Salgstid: (18.00) Bevillingen gjelder t.o.m B. Salg av øl skal kun skje i henhold til kommunale forskrifter. Salgstiden for øl, vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76, er kl for ukedagene mandag til fredag. Lørdag og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, er salgstiden kl C. Betjening under 18 år må ikke ha befatning med salg eller utlevering av øl mellom 2,50 og 4,75 volumprosent. Salg eller utlevering av må ikke skje til personer under 18 år, selv om det forevises skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. Lærlinger, jfr. lov av 23. mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet 3, og elever i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift som ikke er 18 år, kan likevel selge øl når dette er nødvendig av hensyn til opplæringen. Sak 0115/04 OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER Kjersti Fougner Rustad innvilges fritak fra sitt verv. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Stange formannskap foreslår følgende medlemmer og varamedlemmer til den nye dyrevernnemnda for Hedemarken: Medlemmer: John Peder Atlungstad, Atlungstad, 2312 Ottestad Per Kolbjørn Kjæstad, Kongsvegen 3, 2335 Stange Elisabeth Kommisrud, Hilstad, 2335 Stange Varamedlemmer: Nina Wang Mikkelsen, Rådyrvegen 20, 2335 Stange

10 Even Bogsti, Skjerdavegen 31, 2312 Ottestad Anne Mette Engebakken, Hvervagutua 14, 2312 Ottestad Stange formannskap godkjenner forslaget fra Mattilsynets regionkontor for Hedmark og Oppland til endret arrondering dyrevernnemndene fra 2 til 1 nemnd med 5 medlemmer med varamedlemmer som skal dekke hele Hedemarken. Stange formannskap foreslår følgende medlemmer og varamedlemmer til den nye dyrevernnemnda for Hedemarken: Medlemmer: John Peder Atlungstad, Atlungstad, 2312 Ottestad Per Kolbjørn Kjæstad, Kongsvegen 3, 2335 Stange Elisabeth Kommisrud, Hilstad, 2335 Stange Varamedlemmer: Nina Wang Mikkelsen, Rådyrvegen 20, 2335 Stange Even Bogsti, Skjerdavegen 31, 2312 Ottestad Anne Mette Engebakken, Hvervagutua 14, 2312 Ottestad Sak 0116/04 AVTALE MED KOLSTADJORDET VEL OM DRIFTSANSVAR FOR TO LEKEPLASSER Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar følgende: Stange kommune overtar vedlikehold samt driftsutgifter forbundet med dette av ferdig utbygd lekeplass ( regulert som felles privat ) mellom vegen Kolstadjordet og eiendommene 94/45 og 94/ Kolstadjordet vel overtar vedlikehold samt driftsutgifter av ikke utbygd lekeplass ( regulert som offentlig ) beliggende inntil vegen Kolstadjordet mellom eiendommene 94/30 og 94/ Driftsavtale datert mellom Stange kommune og Kolstadjordet vel angående drift av lekeplassene nevnt i punkt 1 og 2 godkjennes. Feil! Fant ikke referansekilden. Sak 0117/04

11 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITET- OG FORSKNINGSFOND I INNLANDET. Formannskapet drøftet saken. Sak 0118/04 UTKAST TIL STYRINGSDOKUMENT ÅRSBUDSJETT 2005/ØKONOMIPLAN representanter tilstede. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens utkast til oppbygging av styringsdokument årsbudsjett 2005 / økonomiplan tas til etterretning.feil! Fant ikke referansekilden. Sak 0119/04 FYLKESPLAN FOR HEDMARK (16) - HØRINGSUTKAST Til å utarbeide utkast til høringsuttalelse til fylkesplan for Hedmark (16) med høringsfrist 15. oktober 2004, ble følgende ad hoc utvalg nedsatt: Nils Røhne AP Helge Bjørnsen SV Bendichte Oladotter Nymoen H. Som leder oppnevnes Nils Røhne som innkaller til første møte. Til å utarbeide utkast til høringsuttalelse til fylkesplan for Hedmark (16) med høringsfrist 15. oktober 2004, ble følgende ad hoc utvalg nedsatt: Nils Røhne AP Helge Bjørnsen SV Bendichte Oladotter Nymoen H. Som leder oppnevnes Nils Røhne som innkaller til første møte. Sak 0120/04

12 REFERATER Referatene tas til etterretning. Sak 0121/04 FRAMTIDIG ORGANISERING AV REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN Formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling pkt. 1 og 2. Pkt. 3: Valg av 3 representanter foretas i kommunestyrets møte Stange kommunestyre godkjenner forslaget til ny organisasjonsmodell for regonrådet for Hamarregionen i henhold til notat fra rådmennene av til regionrådets arbeidsutvalg Stange kommunestyre godkjenner nye vedtekter av for regionrådet for Hamarregionen Som Stange kommunes 3 representanter til regionrådet velges følgende: Sak 0122/04 INVITASJON TIL ETABLERING AV ET REGIONALT KOMMUNALT EID REVISJONSSELSKAP Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling Stange kommunestyre gir sin tilslutning til uttalelsen som foreligger fra styret og representantskapet i Hedemarken Revisjon IKS når det gjelder spørsmålet om opprettelse av Innlandet Revisjon IKS Styret i Hedemarken IKS bes gjøre nærmere vurdering av selskapets stilling, herunderendring av selskapsform til AS. Sak 0123/04

13 KLAGE PÅ AVSLAG OM Å OVERTA ULV FRA VILTFONDET Ordføreren fremmet følgende forslag: Stange kommune påklager Direktoratet for naturforvaltning sitt avslag på Stange kommune sin søknad om å beholde ulvetispe skutt i Stange almenning Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stange kommune påklager Direktoratet for naturforvaltning sitt avslag på Stange kommune sin søknad om å beholde ulvetispe skutt i Stange almenning Møtet hevet Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Tormod Rognlien, Inge Jostein Findalen, Jens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer