MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 14.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge Bjørnsen SV Gro Børvan Helen Rønningsbakken Arnt Lindstad H (fra samarbeidslista mellom SP/H/KrF/PP og BL) Bendichte Oladotter Nymoen Halvor Halvorsen PP Marit Thune Thorshaug SP 12 representanter tilstede. Varamedlemmer: Gro Børvan Arnt Lindstad SV H Fra adm. (evt. andre): Rådmann Heldal Haugerud Formannskapssekretær Vasaasen Forfall: Helle Norunn Tenningås Kristen Bartnes Truls Gihlemoen SV SP FrP Innkalling/Saksliste Merknader: Nei Representanten Bjørnsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl og var ikke med på behandlingen av sakene 0048/04 og 0049/04.

2 Saksliste Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0030/04 03/00778 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR GNR. 80, BNR. 1, F.NR. 27 GILLUNDSTRANDA - KLAGE 0031/04 03/00779 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR GNR. 80, BNR. 1, F.NR. 12 GILLUNDSTRANDA - KLAGE 0032/04 03/05171 RENOVASJONSGEBYRER PRISER FOR HENTING AV PAPIR 0033/04 03/03436 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJETREHAGAN 0034/04 03/02248 REGULERINGSPLAN FOR HOVSHAGAN SYD 0035/04 03/05098 REGULERINGSENDRING FOR ARSTADTAJET ØST - FELLES ADKOMST 0036/04 03/06034 FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - OFFENTLIG HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM FORELDREBETALING 0037/04 04/00413 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD TIL BARNEHAGER - HØRING 0038/04 03/05147 FARLIG PLANOVERGANG I KRISTIAN FJELDS GATE 0039/04 04/00635 TILTAKSSTRATEGIER FOR BRUK AV VIRKEMIDLER I JORD- OG SKOGBRUK 0040/04 03/03838 MANDAT FOR UTREDNING AV VIRKNINGEN AV Å SLÅ SAMMEN KOMMUNENS EKSISTERENDE HELSESTASJONER TIL EN GEOGRAFISK ENHET

3 0041/04 04/00365 STIFTELSEN ÅKERSVIKAFONDET - ENDRING AV VEDTEKTER 0042/04 03/05814 VALG AV REPRESENTANT TIL ÅKERSVIKAFONDET /04 03/05858 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDET I HEDMARK /04 03/05848 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR A/L TINGVOLD /04 04/00457 REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE V/SKOLER OG BARNEHAGER 0046/04 04/ MAI KOMITÉ I STANGEBYEN VALG AV LEDER OG VARAREPRESENTANT 0047/04 04/00675 REFERATER 0048/04 04/00587 Unntatt offentlighet 6 KJØP AV VEGGRUNN STANGEBRUA SERVICE 0049/04 04/00636 Unntatt offentlighet 6 UTBYGGING AV BREDBÅND

4 Sak 0030/04 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR GNR. 80, BNR. 1, F.NR. 27 GILLUNDSTRANDA - KLAGE Formannskapet opprettholder den administrative avgjørelsen om å avslå søknaden om tett tank for enkelthytte på gr.80 bnr.1 fnr.27. Hjemmelen er forurensingslovens 11, 3.ledd der det heter at forurensingsspørsmål om mulig skal søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hjemmelen er videre forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 4, 4.ledd, der det heter at det skal legges vekt på de forurensingsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. Saken sendes kommunens klagenemnd. Kommunen vil kunne godkjenne felles avløpsanlegg for Gillundstranda vel i samsvar med avløpsplan for Gillundstranda hytteområde fra 1990 og i tråd med intensjonen i reguleringsplanen fra samme år. Sak 0031/04 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR GNR. 80, BNR. 1, F.NR. 12 GILLUNDSTRANDA - KLAGE Formannskapet opprettholder den administrative avgjørelsen om å avslå søknaden om tett tank for enkelthytte på gnr.80, bnr.1, fnr.12. Hjemmelen er forurensningslovens 11, 3.ledd, der det heter at forurensingsspørsmål om mulig skal søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hjemmelen er videre forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 4, 4.ledd, der det heter at det skal legges vekt på de forurensingsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. Saken sendes kommunens klagenemnd. Kommunen vil kunne godkjenne felles avløpsanlegg for Gillundstranda vel i samsvar med avløpsplan for Gillundstranda hytteområde fra 1990 og i tråd med intensjonen i reguleringsplan fra samme år. Sak 0032/04 RENOVASJONSGEBYRER PRISER FOR HENTING AV PAPIR

5 Kommunestyret vedtar følgende priser for henting av papir: 1. Henting av papir 140 liter kr. 275,00 (inkl.mva.) 2. Henting av papir 240 liter kr. 360,00 (inkl.mva.) 3. Henting av papir 370 liter kr. 610,00 (inkl.mva.) 4. Henting av papir 770 liter kr. 1200,00 (inkl.mva.) Vedtatte priser for henting av papir i kommunestyresak 0109/03 skal ikke gjelde. I tillegg vedtar kommunestyret følge priser, som ikke var med i kommunestyresak 0109/03: 1. Henting av papir på eiendom (frivillig ordning): kr.7,50 pr. meter (eks.mva.) 2. Levering av restavfall på gjenvinningsstasjon: kr.50 pr. kvart kubikkmeter (inkl.mva.) Sak 0033/04 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJETREHAGAN Ordføreren fremmet saken utsatt til formannskapets møte Saken utsettes til formannskapets møte Sak 0034/04 REGULERINGSPLAN FOR HOVSHAGAN SYD Representanten Bjørnsen fremmet følgende forslag til tilføyelse av nytt pkt. 1.5 i Reguleringsbestemmelser 1 Byggeområder: 1.5 Området skal utbygges tilrettelagt for alternative energikilder. Rådmannens innstilling med representanten Bjørnsen forslag til tilføyelse ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar det faste utvalget for plansaker at reguleringsforslag for Hovshagan syd med tilhørende bestemmelser legges til offentlig ettersyn og sendes berørte parter til uttalelse.

6 Utbygging i planområdet forutsetter at adkomstveg til området bygges slik det er forutsatt i gjeldende reguleringsplan for adkomstveg til Hovshagan vedtatt Avtale om bygging av adkomstveg og overtagelse av tekniske anlegg i planområdet må utarbeides mellom kommunen og utbygger av planområdet. Sak 0035/04 REGULERINGSENDRING FOR ARSTADTAJET ØST - FELLES ADKOMST Formannskapet som det faste planutvalg vedtar reguleringsendringen for Arstadtajet øst felles adkomst i hendhold til plan- og bygningsloven Sak 0036/04 FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - OFFENTLIG HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM FORELDREBETALING Representanten Røhne AP fremmet følgende endringsforslag i rådmannens uttalelse, første setning: Stange kommune forutsetter at inntektstapet ved innføring av makspris dekkes av statlige midler. Dersom dette ikke blir tilfelle vil kommunen måtte drøfte andre tiltak innenfor barnehageforlikets totalramme som sikrer at kommunen ikke påføres utgifter i forbindelse med innføring av makspris, og som det ikke er rom for å finne dekning for. Stange kommune forventer at Regjeringen i utforming av forskrift og i tildeling av midler ikke skyver nok ei regning over til kommunesektoren, samtidig som den samme sektor underfinansieres. Representanten Røhnes endringsforslag i rådmannens uttalelse ble enstemmig vedtatt. Deretter ble rådmannens innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse. 2. Formannskapet ber om at det blir fremmet en egen sak vedrørende søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager f.o.m Saken baserer seg på at kommunens utgifter til søskenmoderasjon i barnehager holdes på dagens nivå.

7 Sak 0037/04 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD TIL BARNEHAGER - HØRING Representanten Bjørnsen SV fremmet følgende tilføyelse i rådmannens uttalelse, punkt 1: Stange kommune forutsetter at inntektstapet ved innføring av makspris dekkes av statlige midler. Dersom dette ikke blir tilfelle vil kommunen måtte drøfte andre tiltak innenfor barnehageforlikets totalramme som sikrer at kommunen ikke påføres utgifter i forbindelse med innføring av makspris, og som det ikke er rom for å finne dekning for. Stange kommune forventer at Regjeringen i utforming av forskrift og i tildeling av midler ikke skyver nok ei regning over til kommunesektoren, samtidig som den samme sektor underfinansieres. Representanten Bjørnsens forslag om tilføyelse i rådmannens uttalelse ble enstemmig vedtatt. Deretter ble rådmannens innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse. 2. Formannskapet ber om at det blir fremmet en egen sak vedrørende likebehandling av private og kommunale barnehager i Stange hvis likebehandlingen ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske ramme som Stange kommune får i skjønnsmidler. 3. Formannskapet ber om at det fremmes sak der det vurderes å øke foreldrebetalingen til makspris i kommunale barnehager. Sak 0038/04 FARLIG PLANOVERGANG I KRISTIAN FJELDS GATE Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak: Stange formannskap anser trafikksituasjonen ved planovergangen i Kr. Fjeldsgt som svært farlig. Under henvisning til intensjonsavtalen mellom kommunen og jernbaneverket fra mars 1999, må spørsmålet om en snarlig løsning med undergang reises med full styrke overfor jernbaneverket. Formannskapet ber ordføreren ta kontakt med jernbaneverket for å understreke kommunens syn og med sikte på å få prioritert en løsning med undergang i Kr. Fjeldsgt. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

8 Stange formannskap anser trafikksituasjonen ved planovergangen i Kr. Fjeldsgt som svært farlig. Under henvisning til intensjonsavtalen mellom kommunen og jernbaneverket fra mars 1999, må spørsmålet om en snarlig løsning med undergang reises med full styrke overfor jernbaneverket. Formannskapet ber ordføreren ta kontakt med jernbaneverket for å understreke kommunens syn og med sikte på å få prioritert en løsning med undergang i Kr. Fjeldsgt. Sak 0039/04 TILTAKSSTRATEGIER FOR BRUK AV VIRKEMIDLER I JORD- OG SKOGBRUK Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagt tiltaksstrategi og øvrige vurderinger i saken, for disponering av tildelte midler etter Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Sak 0040/04 MANDAT FOR UTREDNING AV VIRKNINGEN AV Å SLÅ SAMMEN KOMMUNENS EKSISTERENDE HELSESTASJONER TIL EN GEOGRAFISK ENHET Med utgangspunkt i helsetilsynets henvendelse til Stange kommune vedrørende manglende samsvar med retningslinjer gitt i Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste nr Veileder for svangerskapsomsorg nr Veileder for helsetjenestetilbud for asylsøkere og flyktninger jfr. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og kravet om faglig forsvarlig virksomhet gitt i kommunehelsetjenesteloven 6-3, ber formannskapet rådmannen utrede virkningen av å slå sammen kommunens eksisterende helsestasjoner til én geografisk enhet. Herunder skal drøftes Kan kommunen uten ytterligere ressurstilgang til drift utover tilførsel gjennom psykiatrimidler, oppfylle de faglige kravene som beskrevet i disse sentrale dokumentene. Vil én geografisk enhet medføre kostnadseffektivisering Vil én geografisk enhet gi bedre publikumsservice og kvalitetsheving av tjenestene.

9 Vil én geografisk enhet gi bedre faglig og sosialt arbeidsmiljø Forholdet til andre faglige enheter Sak 0041/04 STIFTELSEN ÅKERSVIKAFONDET - ENDRING AV VEDTEKTER Formannskapet slutter seg til forslaget om endring av vedtektens pkt.4, siste avsnitt for stiftelsen Åkersvikafondet. Sak 0042/04 VALG AV REPRESENTANT TIL ÅKERSVIKAFONDET Ordføreren fremmet følgende forslag: Som representant oppnevnes Helge Bjørnsen. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Representanten Thune Thorshaug SP fremmet følgende forslag: Som vararepresentant oppnevnes Aasa Gjestvang. Thune Thorshaugs forslag ble enstemmig vedtatt. Som representant og vararepresentant til Stiftelsen Åkersvikafondet for 2 år fra oppnevnes: Representant: Vararepresentant: Helge Bjørnsen Aasa Gjestvang. Sak 0043/04 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDET I HEDMARK Representanten Bjørnsen SV fremmet følgende forslag:

10 Som representant oppnevnes Kjersti Andersen. Bjørnsens forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til vedtak: Som Stange kommunes representant til oppnevningsutvalget for Konfliktrådet i Hedmark oppnevnes: Kjersti Andersen. Sak 0044/04 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR A/L TINGVOLD Representanten Christiansen AP foreslo gjenvalg av representant og vararepresentant. Formannskapets innstilling til vedtak: Som representant og vararepresentant til styret for A/L Tingvold oppnevnes: Som representant: Som vararepresentant: Jan Erik Lillejordet Solvår Lang-Ree. Sak 0045/04 REPRESENTANTER TIL SAMARBEIDSUTVALGENE V/SKOLER OG BARNEHAGER Komitèen tilrår en ordning med valgte representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i skolene. Komitèen har følgende innstilling: SKOLE REPRESENTANT VARAREPRESENTANT Arstad Erik Ringnes Kjell Bjørseth Breidablikk Jon Alfred Berge Ole Bråthen Hoberg Kjell Bjørseth Erik Ringnes Solvin Elin Mikaelsen Jon Alfred Berge Stange Ola Martin Qvale Frode Kayser Stenby Ole Bråthen Frode Kayser Tangen Frode Kayser Ole Bråthen

11 Vallset Bjørn Lier Ole Bråthen Åsbygda Frode Kayser Elin Mikaelsen Stange U skole Mette Strøm Brenna Ola Martin Qvale Romedal U skole Bjørn Lier Mette Strøm Brenna Ottestad U skole Kjell Bjørseth Erik Ringnes I forhold til barnehagene tilrås en ordning med kontaktpersoner, og komitèen har følgende innstilling:

12 BARNEHAGER ( KONTAKTPERSONER) Enerhaugen Mette Strøm Brenna Vallset Elin Mikaelsen Stenby Ole Bråthen Østgård Ola Martin Qvale Holmlund Kjell Bjørseth Åsbygda Frode Kayser Tallholen Bjørn Lier Sanderud Jon Alfred Berge Tangen Frode Kayser Hoberg Kjell Bjørseth Sak 0046/ MAI KOMITÉ I STANGEBYEN VALG AV LEDER OG VARAREPRESENTANT Ordføreren foreslo: Gjenvalg av Gunn Fjæstad Sopm vararepresentant Arnt Lindstad. Som kommunens representanter til leder og vara for 17. mai komiteen i Stangebyen for 2005 og 2005 oppnevnes følgende: Leder: Gunn Fjæstad Vara: Arnt Lindstad Sak 0047/04 REFERATER Tatt til etterretning. Referatene tas til etterretning. Sak 0048/04 KJØP AV VEGGRUNN STANGEBRUA SERVICE 1. Formannskapet godkjenner at Stange kommune deltar i kjøpet av Stangebrua Service, gnr. 6, bnr. 454 og gnr. 7, bnr. 2 med kr

13 Kjøpet finansieres med avsatte midler i investeringsbudsjet 2004: grunnerverv kr og tilskudd privat utbygging kr , samt bruk av konsesjonsavgiftsfond med formål næringsutvikling kr Formannskapet godkjenner makeskifte av arealer med Skaun Eiendom as/fp Invest as slik at Stange kommune får tilgang til all nødvendig grunn for ombygging av Rv 222 m/rundkjøring, samt omlegging av Løvstadvegen i samsvar med godkjent reguleringsplan av , og Skaun Eiendom as/fp Invest as får tilgang til alt areal mellom eksisterende tomt for Vikasenteret og ny Løvstadveg i omlagt trase. Sak 0049/04 UTBYGGING AV BREDBÅND Stange kommune inngår avtale med Eidsiva Energi om utbygging av bredbånd. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene. I forkant av formannskapets møte orienterte ordføreren om status i forbindelse med gryende konflikt mellom norsk etnisk Stangeungdom og Somalisk ungdom. Orienteringssak i forkant av det ordinære møtet: Til formannskapets møte var foruten formannskapet innkalt gruppelederne i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet Ordføreren redegjorde for et opplegg og en arbeidsprosess mellom de forskjellige myndigheter og virksomheter som er involvert i flyktningearbeidet. Ordføreren viste for øvrig til kommunens integreringsplan for flyktninger som ble vedtatt i Formannskapet sluttet seg enstemmig til følgende uttalelse fra ordføreren: Stange formannskap og gruppelederne i kommunestyret tar klar avstand fra de rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger som er kommet til uttrykk gjennom oppslag i HA den senere tid. Det er svært positivt at så mange miljøer både blant skoleungdom og foreldre spontant sto fram og tok avstand fra de holdninger som kom fram. Stange kommune vil samarbeide med alle positive krefter og miljøer som vil arbeide for å hindre at rasistiske og fremmedfiendtlige krefter får grobunn og fotfeste i kommunen. Holdningskapende arbeid blant de unge er særlig viktig. Men ansvaret til voksenmiljøer og til den enkelte voksne er også viktig når det gjelder hvordan vi omtaler hverandre, utvikling av holdninger og vår evne til å leve sammen med respekt for hverandre.

14 Kommunen vil også arbeide videre med å identifisere årsaker til de episoder og tendenser som har kommet fram og søke løsninger på dette med positive tiltak og virkemidler. Samarbeidet mellom lensmannen og kommunen vil bli intensivert, både på det forebyggende plan og med sikte på å hindre spredning av miljøer og holdninger vi ikke ønsker i vår kommune. Stange, 18. februar 2004 Formannskapets medlemmer og gruppelederne i Stange kommunestyre Etter det ordinære formannskapsmøte orienterte rådmannen om: - Notat fra eiendomssjefen til rådmannen vedrørende Aktivitetsplan/byggetiltak 2004/ Rådmannen og økonomisjefen redegjorde for status vedrørende regnskapssituasjonen Formannskapet tok orienteringssakene til etterretning. Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/8 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA EGENGODKJENNING REFERANSE L12 PS 03/9 PS 03/10 KRISTIANSUND SYKEHJEM, TEMPOVEIEN 23 - FREMTIDIG DISPONERING OMBYGGING ELLER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer