IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt (IOGT i Norge) / (IOGT region Sør-Norge)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)"

Transkript

1 Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Bergen kommune Prioritet nr For søker: 1. Søker Navn på søker Navn på tiltaket Organisasjonsnummer Postadresse IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt Enestående familier - Bergen (IOGT i Norge) / (IOGT region Sør-Norge) Dronningensgt. 1 A Postnummer 3211 Sted Sandefjord Kontaktperson for Trude Sletteberg Direktetelefon tiltaket (nasjonal prosjektleder IOGT) E-post Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs. mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn») Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? 2012 Søknadsbeløp.. Kr ,- Støtte fra BLD/Bufdir i: 2011 Sum: 2012 x Sum: , Sum: ,- 2. Hva søkes det om tilskudd til? Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kulturog fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer.

2 3. Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Enestående familier et nettverksbyggende aktivitets-tiltak for voksne som er alene med barn. Tiltaket ble startet som et pilotprosjekt i Sandefjord i 2008 og sprer seg nå utover landet med mange avlegger -grupper. I Bergen startet vi opp arbeid for å etablere en slik gruppe med tilskudd fra storbymidlene fra BLD i 2012, og har siden den gang lagt stein på stein. IOGT er bevisste på å drive dette tiltaket særlig i kommuner med store levekårsproblemer som Bergen, med særlig fokus på utsatte bydeler som Møhlenpris, Laksevåg, Løvstakken og Slettebakken. Målet med tiltaket er å bidra til å dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom, og bedre deres mulighet for deltakelse og medvirkning på ulike sosiale arenaer sammen med sine voksne, uavhengig av de voksnes økonomi og sosiale situasjon. Gjennom tiltaket skal blant annet familier med store levekårsutfordringer gis mulighet til å tilby sine barn verdifulle kultur-, fritids-, og ferieopplevelser på linje med andre familier i samfunnet. Tiltaket skal bidra til mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å være en nettverksbyggende døråpner for familier som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud, Tiltaket retter seg målbevisst mot familier som er sosialt isolert eller dårlig integrert, uten at deltakerne opplever seg som negativt stigmatisert. Tiltaket skal bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept for familiene både innenfor målgruppa og i møte med omverdenen. Vi er vektlegger å utvikle et godt samarbeid mellom vårt tiltak og ulike deler av kommunens forebyggende tjenester, og bygger stein på stein for å få etablert gode samarbeidsrutiner. Innen utgangen av 2014 ønsker vi å ha minst 150 Bergensfamilier i målgruppa registrert i vår lokale database (fra juni 2013 til 3. februar 2014 har vi hatt en økning fra 22 til 103 familier!). Dette er mennesker som har hørt om Enestående familier og har bedt om å bli registrert hos oss slik at de kan bli invitert til arrangement. Det er et mål å gjennomføre lavterskel helgeaktiviteter for disse omtrent hver annen helg gjennom hele skoleåret, samt å gi dem tilbud om noe enkel vår/sommerferieaktivitet blant annet knyttet til IOGTs hytte på Kvamshaug og barneorganisasjonen Juba. Det vil variere hvor mange som møter opp på hvert arrangement, men i snitt deltakerfamilier på 25 arrangement er et ambisiøst mål å strekke seg etter. Tiltaket er tenkt å være et langsiktig tiltak i Bergen, og trenger kontinuerlig rekruttering av nye voksne aleneforsørgere som ønsker å gå inn i lederoppgaver mens de selv er i målgruppa for tiltaket. Vi har i øyeblikket to veldig ivrige honorerte ledere for gruppa i Bergen, hvorav den ene selv er alene med barn, men ønsker raskest mulig å også få med flere frivillige voksne som kan tenke seg å påta seg lederverv uten honorar. Et viktig mål i 2014 er å legge til rette for et enda tettere samarbeid med forebyggende tjenester i kommunen, særlig i de fire utsatte bydelene vi tidligere har omtalt. Ved å hjelpe familier med levekårsutfordringer til å hjelpe seg selv til en bedre hverdag, mener vi å forebygge uønsket sosial atferd på lang sikt. Det handler om å bistå barn og voksne slik at de både får økonomisk mulighet, og blir kvalifisert, til å delta på lik linje med andre i lokalsamfunnet, og dermed også blir inkludert i sitt eget nærmiljø. Enestående familier skal være en alternativ mestrings-arena, der familier kan lære å håndtere sin livssituasjon på en mest mulig konstruktiv måte for seg selv og barna. Ideen er å styrke nettverket rundt familier med bare en voksen, og bidra til at de kan gjennomføre aktiviteter de ellers ikke ville hatt økonomi eller overskudd nok til å gjennomføre. Vi erfarer at svært mange enestående familier er sosialt isolert, mange har også svært dårlig økonomi. Mange legger vekt på å skjule sine levekårsutfordringer, og oppsøker ikke det tradisjonelle hjelpeapparatet. En god del er i tillegg lite kjent i sitt eget fysiske nærmiljø. Vi legger til rette for foreldrene slik at de sammen kan mestre foreldrerollen sin på en måte som samsvarer best mulig med deres egne, barnas og samfunnets forventninger. Våre arrangement er alltid helt rusfrie, og har dermed også et rusforebyggende mål om å bidra til å skape gode rusfrie samværsarenaer for familier som kanskje strever med å finne slike. I Bergensgruppa har vi så langt hatt med deltakere fra mange ulike kanter og miljøer i byen og områdene omkring. Dette er folk som har hørt om tilbudet via jungeltelegrafen og har våget å kaste seg på dypt vann og møte helt nye mennesker på en helt ny arena. Det krever mot, og vi regner med at en del av dem som har sagt de er interessert trenger å bruke enda noe mer tid før de tør komme. Det er derfor helt naturlig at mange av dem som er knyttet til vår database ikke har møtt opp på noe arrangement ennå. All erfaring tilsier imidlertid at når de først møter opp, så kommer de igjen og igjen. Ved oppstart 2014 hadde vi vårt første arrangement med over 40 deltakere og venteliste, noe som lover godt for det kommende året. Aktivitetene legges opp slik at de virker inkluderende uavhengig av deltakernes økonomi, kjønn, evne til livsmestring eller nasjonal bakgrunn. (Mer om dette i tiltaksbeskrivelsen) Deltakernes ulikhet er en ressurs i nettverket i stedet for et problem. For barna er det viktig at det finnes aktive voksne av begge kjønn med i tiltaket. Sammen skal vi gjennom tiltaket løfte hverandre gjennom helga og gi hverandre noen puff til å stå videre i utfordringene våre. Arbeidet med enkeltarrangement ledes lokalt av voksne som selv har med seg egne barn. Vi arbeider for at vi i 2014 skal oppleve at forebyggende tjenester i Bergen henviser brukere til oss slik store deler av hjelpeapparatet gjør i pilot-kommunen Sandefjord der tiltaket jo nå er godt innarbeidet. Vi vil derfor arbeide videre med dialogen med ulike deler av forebyggende tjenester slik at vi sammen kan videreutvikle prosjektet. I Bergen har IOGT egnede lokaler midt i byen, en flott hytte-eiendom, ivrige IOGTmedlemmer som støtter tiltaket og flere motiverte aktivitetsledere. Her ligger mye til rette for å nå målene om vekst framover. 4. Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). (Se gjerne og Facebookside med samme navn for å få en mer visuell beskrivelse enn denne søknaden kan gi. Bilder sier som kjent mer enn tusen ord.). Gruppa i Bergen har også en egen lokal Facebookside for deltakerne. IOGT er med Enestående familier i ferd med å skape en populær uformell møteplass i Bergen i helgene for familier der barn og ungdom av ulike grunner lever sammen med bare en voksen, eller der den voksne kjenner seg litt alene i foreldrerollen. I 2013 har arbeidet lokalt vært

3 drevet av to svært engasjerte honorerte ledere. Den ene av disse er rekruttert fra deltakerfamiliene, og hun har nå hovedansvaret for arbeidet i Bergen. Enestående familier gir potensielt vanskeligstilte familier i Bergen anledning til å gjøre helt vanlige og uvanlige helgeaktiviteter sammen med andre i lignende livssituasjon; som å besøke akvariet og Fløyen, arrangere kinokvelder eller juleverksted, reise på bowling eller strutsefarm, pynte pepperkakehus og besøke naturhistorisk museum. I løpet av 2013 har vi sett hvordan deltakerantallet både i vår adressedatabase og på arrangement sakte men sikkert har økt, og våre lokale ledere opplever at de allerede står i front i en suksesshistorie. I 2014 planlegges det også å gjennomføre helgesamlinger/hytteturer der de voksne blant annet kan arbeide i grupper rundt temaer knyttet til aleneforeldrerollen eller andre emner, mens barna aktiviseres med egne ledere. Alle våre samlinger er helt rusfrie, partipolitisk uavhengige og religiøst nøytrale. Deltakende familier tar etter noen gangers deltakelse kontakt med hverandre utenfor samlingene og kommer slik forhåpentligvis betydelige skritt videre på vei ut av sosial isolasjon. Enslige forsørgere er overrepresentert på mange statistikker vedrørende potensielt vanskelige levekår, også når det gjelder fattigdom. Enestående familier er en lavterskel-arena både for familier som åpenbart strever økonomisk og/eller sosialt og for familier som oppleves av sine omgivelser som ressurser i nærmiljøet. For mange aleneforsørgere virker det stigmatiserende og unaturlig å oppsøke det etablerte hjelpeapparatet selv om de kanskje strever sosialt og / eller økonomisk. En tøff livssituasjonen der man skal holde maska utad kan gjøre det umulig for enkelte å delta på fellesarenaer i samfunnet, noe som bidrar til ekskludering og opplevelse av manglende mestring. Det er lettere å si at man ikke kan dra i en barnebursdag eller i svømmehallen enn å si at man ikke har råd. Vi erfarer at mange familier isolerer seg framfor å søke hjelp til å finansiere enkle fritidsaktiviteter. Andre mangler transportmidler som gjør at de kommer seg til ulike tilbud. Enkle tiltak som felleskjøring kan for noen være det som skal til for at barna får kost seg i svømmehallen. Vi er svært bevisste på å holde prisnivået lavt og opererer alltid med lave priser for deltakelse. Egenandel består ofte i medbrakt grillmat, samkjøring, niste eller et skjønnsmessig betaling av et mindre beløp. En sosial arena hvor svært ulike barn og voksne trives og blomstrer sammen uavhengig av økonomi, oppleves forløsende for mange. Deltakende barn og voksne tar selv ansvar for planlegging og gjennomføring av de ulike aktivitetene i samarbeid med honorert ledelse slik at de gir hverandre opplevelse av mestring og får nye ideer til passende helgeaktiviteter for familier. Nye deltakere inviteres kontinuerlig inn i nettverket via brosjyrer, lokalavisen, nettsider, sosiale medier, kommunale saksbehandlere og jungeltelegrafen. Stort sett møter det opp nye familier på hvert arrangement. Det legges vekt på å skape en stabil gruppe familier som kommer igjen og igjen, samtidig som nye familier alltid er velkomne og får særlig oppmerksomhet. IOGT har særlig fokus på å fange opp familier som er berørt av fattigdom og / eller rusproblematikk. Familier med innvandrerbakgrunn og innflyttere vil gjennom tiltaket kunne oppleve å bli bedre integrert i lokalsamfunnet. Det er avgjørende i tiltaket å arbeide samtidig med barn og voksne for å bedre familienes helhetlige opplevelse. Det er viktig for tiltaket å introdusere brukerne for nærmiljø-arenaer de ellers kanskje ikke ville oppsøkt alene; slik som Iskanten, Fløyen og andre friluftsområder, slik at de lettere kan oppsøke slike arenaer igjen seinere på egenhånd. Enestående familier har innledet et tett samarbeid med det anerkjente modningsprogrammet Trygg Oppvekst, og vil styrke og kvalitetssikre dette samarbeidet for å dyktiggjøre prosjektets lokale lederstab. Som et prosjekt drevet av den landsomfattende organisasjonen IOGT har vi også mye egen kompetanse på drift av godt forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel gjennom foreldreveiledningsprogrammet Sterk & Klar (http://sterkogklar.no/) som benyttes på ungdomstrinnet. Vår ene honorerte leder i Enestående familier i Bergen har i flere år arbeidet for dette programmet. Vi har lang erfaring med at aktiviteter som bidrar til åpen og positiv refleksjon rundt eget liv kan være godt forebyggende arbeid. Enestående familier dekker helt tydelig et behov i lokalsamfunnet hos en svært sammensatt målgruppe. Egen side på Facebook og nettsiden er viktige kontaktpunkt. Siden vår på Facebook brukes flittig blant deltakerne for å få kontakt med andre man har møtt på samlinger, og for å opprettholde og videreutvikle kontakt mellom samlingene. I 2013 er det også etablert en lokal facebookside for deltakere fra Bergen som benyttes til å holde kontakt mellom samlingene for dem som ikke ønsker å legge ut noe på tiltakets nasjonale sider. Nettsiden brukes til informasjon og påmelding til arrangement. 5. Beskriv på hvilken måte barn og ungdom får delta og ha innflytelse på tiltaket. Deltakerfamiliene i tiltaket bestemmer hva som skal skje på samlingene og hva som skal tilbys av aktiviteter. Ledere rekrutteres fra deltakerfamiliene, og ledernes barn er med på arrangementene. Det er avgjørende for barnas motivasjon for deltakelse at det gis tilbud om aktiviteter de ønsker seg. Etter hvert som barna blir eldre har de ofte behov for andre typer aktiviteter, noe som betyr at vi må tilby aktiviteter som passer for mange ulike aldersgrupper. På ledermøter er ofte ledernes barn med og sier hva de har lyst til at vi skal gjøre. Det er særlig fokus på at nykommere skal føle seg inkludert på arrangement, og barna har et særlig ansvar for at nye barn kjenner seg inkludert og ivaretatt. Barn som har vært med på mange samlinger får ofte rolle som hjelpeledere. Det gjennomføres idédugnader flere ganger i året for å hente fram nye forslag til deltaker-initierte aktiviteter. 6. Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? Nei. Vi har ikke søkt andre statlige midler til dette. 7. Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket spesielt rettet Barn og voksne i enestående familier (voksne som opplever seg alene i foreldrerollen, for eksempel enslige forsørgere etter samlivsbrudd og dødsfall, familier der den ene av foreldrene i

4 mot? Antall i målgruppen Ukjent tall, men avgrenset til alle enslige forsørgere og lignende og deres familier i Bergen (flere tusen barn og voksne.) med særlig fokus på utsatte bydeler. Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) praksis er alene om omsorgen grunnet annen foreldres sykdom, rusbruk, kriminalitet, opphold i annet land osv ). Særlig har vi siktet oss inn mot familier fra bydelene Møhlenpris, Laksevåg, Løvstakken og Slettebakken. Totalt 103 familier i målgruppa har på søknadstidspunkt aktivt bedt om å få invitasjoner fra oss og står registrert i den lokale databasen vår i Bergen, mål om 150 familier innen utgangen av Målsetting ca frammøtte familier (40-50 personer) på 25 arrangement. (20-30 barn og unge og deres rundt 20 foresatte.) Storparten av familiene har erfaringsmessig 1-2 barn. Gutter: Jenter: Familier (antall personer): 0-5 år Totalt: Umulig å besvare, men en betydelig del av befolkningen (foreldre) Andre/øvrige deltakere Gutter: Jenter: Familier Totalt: (utenfor målgruppen) 8. Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet. IOGT i Norge, IOGTs regionale ledd, samt IOGTs lokale avdelinger i Bergen: Stiller med frivillige krefter og gratis lokaler etter behov. IOGT i Norge bidrar med regnskapstjenester og annen administrativ hjelp samt med egenfinansiering. Offentlige og private organisasjoner, saksbehandlere og etater i Bergen og omegn (helsestasjonene, BUPA, familievernkontoret, barnevernet, biblioteket, barneskolene, barnehagene, Sammen om Nøden-senteret i Laksevåg), Sprer informasjon om tiltaket og oppfordrer familier til å benytte seg av det. Bidrar med utstyr, lokaler og annet ved behov. Eksempelvis får vi låne lokaler hos Sammensenteret i Laksevåg og IOGT i Sverresgate i sentrum når vi ønsker det. Modningsprogrammet Trygg Oppvekst, Barneorganisasjonen JUBA, andre prosjekter som Foreldreveiledningsprogrammet Sterk & Klar: Stiller med faglig forankring, barnefaglig kompetanse og annet på våre lederkurs. Tiltaket drives i stor grad av Enestående familiers ledere selv, men vi er avhengig av å samarbeide med mange aktører for å få ut informasjon om at tilbudet finnes. Alle lederne kurses og veiledes av nasjonal prosjektledelse i IOGT. Vi er opptatt av at det offentlige skal oppfatte at vi har et aktivitetstilbud når alle offentlige tilbud er stengt, og at de informerer om oss på ulike arenaer. Kvaliteten i tiltaket skal være slik at det offentlige gjerne stiller seg bak det og anbefaler det. Vi er bevisste på å bruke mange andre organisasjoners arenaer til våre aktiviteter slik at brukerne våre finner fram til andre organisasjoner i byen. Det er naturlig å lage samarbeids-arrangement for eksempel mellom oss og lokale turforeninger, oss og Juba osv. Enestående familier har som mål å være en døråpner til organisasjonsmangfoldet i byen for familier som ellers sjelden oppsøker organiserte tilbud. 9. Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket? Er tilsvarende tiltak evaluert tidligere? Sandefjord kommune gjennomførte høsten 2012 fokusgruppe-intervjuer med hele 20 av brukerfamiliene som har vært aktive i dette arbeidet i Sandefjord siden oppstarten der i Den skriftlige evaluerings-rapporten er dessverre ikke ferdigstilt ennå, men folkehelsekoordinator Unni Aadne i Sandefjord kommune som gjennomførte evalueringen kjenner tiltaket godt. Det er åpenbart at evalueringens-rapporten vil vise at svært mange brukere gir uttrykk for at tiltaket har betydd og betyr en merkbar og positiv forskjell i deres hverdag i forhold til helt konkrete levekårsutfordringer. Sandefjord kommune har gitt tiltaket høyeste prioritet gjennom alle år IOGT har søkt såkalte storbymidler til tiltaket. Evalueringsrapporten oversendes direktoratet så snart denne er sluttført. Det foregår en kontinuerlig veiledning av de lokale lederne for å utvikle prosjektet positivt. Hovedlederen for Enestående familier i Sandefjord er også leder av tiltaket nasjonalt og har en viktig veilederrolle og det faglige ansvaret for gruppa i Bergen. All lederutvelgelse foretas av henne / prosjektgruppe i IOGT etter kursing og blant annet framvisning av politiattest. Arbeidet i Bergen er svært spennende siden vi der nå siden sommeren 2013 ser ut til å ha fått på plass en lokal ledelse som fungerer usedvanlig godt og som virkelig klarer å dra familier inn i tiltaket. Det er derfor med stor entusiasme vi går inn i Budsjett Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: ,- Søknadsbeløp: ,- Andre administrasjonskostnader, inkl. regnskap: ,- Egenandel (deltakeravgifter) Se punkt 11! ,- +betydelig egeninnsats

5 Aktivitetskostnader: ,- Andre inntekter (spesifiser): Gjensidigestiftelsen Innkjøp av utstyr: , ,- Husleie/strøm/renhold: 0,- Andre kostnader (spesifiser): Markedsføring/materiellutvikling Faglig bistand / lederkursing , ,- Sum kostnader: ,- Sum inntekter: ,- 11. Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi. Beskrivelse: Ikke honorert arbeidsinnsats fra lønnet prosjektledelse for helge,- kveldsarbeid og annet arbeid med ubekvem arbeidstid som ville utløst kvelds- og helgetillegg i offentlig sektor Frivillige lederes innsats gjennom året Estimert beløp: ,- Uavklart, de rekrutteres nå 12. Underskrift. Gratis lån / renhold av lokaler til arrangement Bruk av IOGTs og aktivitetslederes utstyr så som kopimaskin, dataverktøy, griller, medbrakt mat og drikke, kaker, fotballer, brettspill, telefoni, bruk av privatbil m.m ,- Umulig å beregne Totalt: kr ,- + + Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskudds-vedtaket. Sted/dato Sandefjord Søker Trude Sletteberg, prosjektleder Søknadsskjemaet må signeres.

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Vår ref: 2014/51299 Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Bergen Internasjonale Kultursenter B.Y. (Be Young) Informasjon

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker meating Point Institusjon/bydel/kommune/organisasjon -Ray Ungdomskulturhus Adresse

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet Christer

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer