Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for undervisning og oppvekst"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/8 PS 2014/9 PS 2014/10 PS 2014/11 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2014/9 DoReMi barnehage i Halden kommune 2013/1902 RS 2014/ Oreid barnehage AS 2009/1586 RS 2014/11 Deltakelse i Sjumilssteget 2014/787 PS 2014/12 Tildeling av nasjonale fattigdomsmidler 2014 PS 2014/13 Satsing på kommunalt barnevern søknad om midler PS 2014/14 Søknad om ny godkjenning Alfheim barnehage 2009/42 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/8 Godkjenning av innkalling PS 2014/9 Godkjenning av saksliste PS 2014/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/11 Referatsaker Side 4

5 Side 1 av 1 Retur: Husbanken Vår dato Vår referanse Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ jss Læringsverkstedet Postboks JESSHEIM as DoReMi barnehage i Halden kommune Vi viser til vårt lånetilsagn av og deres mail mottatt Husbanken har etter en nøye vurdering i denne saken funnet at vi kan frafalle kravet om at det stilles garanti eller tilleggssikkerhet for deler av lånet. Til grunn for vurderingen har vi lagt at Halden kommune har et stort behov for nye barnehageplasser for å oppfylle kravet om rett til plass iht Lov om barnehager. Videre at de totale prosjektkostnadene ligger innenfor et akseptabelt nivå og at søker har god erfaring med barnehagedrift. De øvrige vilkår i vårt lånetilsagn av gjelder fortsatt. Med vennlig hilsen HUSBANKEN Avdelingsdirektør e S. Kopi til: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. Jane S. Solvang Solheimsgt etg fif Bergen Org.nr Side 5

6 Side 6 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/352873_fix.html Page 1 of Fra: Jane Dato: :02:58 Til: Kopi: Geir Takvam; Kirsten Mellingseter Tittel: Oreid barnehage AS Viser til ny søknad i ovennevnte sak. Vedlagt følger kopi av nytt lånetilsagn på kr ,-. Original med vedlegg blir sendt pr post. Med vennlig hilsen Jane Solvang rådgiver Telefon: Mobil: Beskriv else: Beskriv else: Beskriv Husbanken Region vest Besøksadresse: Solheimsgaten 11, Bergen Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø

7 Side 7

8 Side 8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Karin Oraug Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg Deltakelse i Sjumilssteget Fylkesmannen inviterte i brev av alle fylkets kommuner til å delta i Sjumilssteget for utsatte barn og unge i Østfold. Sjumilssteget tar utgangspunkt i utvalgte artikler i FNs barnekonvensjon og handler om tidlig innsats, samordning av tjenester og medbestemmelse. Sjumilssteget er et hjelpemiddel som er utviklet for å bedre og sikre kommunens helhetlige tjenestetilbud til barn og unge. Flere fylker har jobbet med barn og unge og FNs barnekonvensjon gjennom Sjumilssteget, og nå ønsker Østfold å være med. Det er et overordnet mål at kommunene skal kunne øke sin evne til å sikre at barn deltar i samfunnsutviklingen, og at hvert barn og hver familie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester. Fylkesmannen orienterte rådmenn og ordførere om Sjumilssteget på møte i desember 2013, og det har vært bred tilslutning om deltakelse. Rådmannen i Halden har besluttet at kommunen skal delta. Fylkesmannen har etter drøftinger i flere sammenhenger bestemt at 2,5 millioner av fornyingsmidlene 2014 settes av til det tverrfaglige arbeidet med Sjumilssteget. Hver deltakende kommune vil få tildelt kr til arbeid med egenanalyse i egen kommune etter metodene i prosjektet. De fire største bykommunene får tildelt kr hver. Resten av beløpet vil bli oversendt en vertskommune og skal disponeres av en oppnevnt prosjektledelse. Disse midlene vil bli brukt til samlinger, fagutvikling og ønskelig arbeid i kommuner eller regioner. Kommunalsjefen har besluttet at ved påmelding fra kommunen, oppnevnes leder for Familiens hus som koordinator, og blir kontaktperson mot fylkesmannen. Koordinator har ansvar for å lede arbeidet med å gjennomføre en egenanalyse og på grunnlag av analyseresultatene lage en tiltaksplan. Kommunalsjefen har pekt ut en rektor, en barnehagestyrer og en representant fra stab til å delta i arbeidet sammen med koordinator. I tillegg er det sendt en henvendelse til NAV, spesialisthelsetjenesten og den ansvarlige for folkehelsearbeidet med ønske om deltakelse derfra i en ressursgruppe i forhold til utforming av en tiltaksplan. Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Karin Oraug Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om støtte for Prosjekt døråpner 2 Søknad om støtte for Wilhelmsen Musikk 3 Søknad om støtte for Utvidet ferie- og fritidstilbud for barn og unge 4 Søknad nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Halden 5 søknad Halden Følgebrev søknad sendt Halden Søknad Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Halden Kommune Søknad Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Halden kommune 2014 Ikke utsendte vedlegg Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om midler for 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Lill Stende Sammendrag av saken: Halden kommune søker hvert år Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om midler til barne- og ungdomstiltak. Fra 2014 har departementet skilt ut som egen ordning «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» og gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen. Det er avsatt 96 mill. til fordeling. Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer, samt tiltaksutvikling som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester blir prioritert i I tråd med disse føringene for tildeling fremlegges de innkomne søknadene med administrasjonens prioritering. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst godkjenner innkomne søknader og prioriteringen av disse som grunnlag for søknaden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 10

11 Saksutredning: Halden kommune er i tråd med statlige føringer særlig opptatt av å fortsatt styrke tiltaksarbeidet mot fattigdom blant barn og unge og familier. Ungdomsgrupper sammen med barnefamilier er prioritert gjennom tildelte styrkningsmidler fra staten og kommunens egne prioriteringer ved årlige budsjettvedtak. Erfaringene er positive og tilbudene er nådd ut til de målgruppene som har vært prioritert i tilskuddsordningen. Halden kommune prioriterer videreføring av forebyggende arbeid gjennom vedtatt budsjett for Det er avsatt midler som virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekårene i kommunen for de aktuelle målgruppene. Tilskuddsordningen er annonsert på Halden kommunes internettside. Det vises til vedlagte søknader om tilskuddsmidler for Administrasjonen fremlegger sakene i prioritert rekkefølge. Rekkefølgen vil være bestemmende for tildelingen av midlene når disse overføres fra Direktoratet. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Fremmer samarbeid mellom offentlig virksomhet og frivillig arbeid/ideelle organisasjoner. Økonomi Midlene er øremerket for formålet. Direktoratet krever rapport og revidert regnskap for anvendelsen av tildelte midler. Personal- og organisasjonsspørsmål Får ingen konsekvenser. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser, bl.a. o konsekvenser for barn og unge Tilskudd til formålene øker fattige barn og unges muligheter til deltakelse på ulike åpne arenaer o konsekvenser for eldre Ingen o konsekvenser for funksjonshemmede / universell utforming Alle kan søke om bruk av midler Alternative løsninger Ingen Vurdering av løsningsmulighetene Konklusjon Rådmannens innstilling i prioritert rekkefølge: 1. Utvidet ferie- og fritidstilbud barn og unge kr Enestående familier Halden kr Prosjekt Døråpner kr Røde Kors Østfold kr Wilhelmsen Musikk kr. 0 Søker nr. 5, Wilhelmsen Musikk har på forespørsel om utdyping av søknadens formål i tråd med kriteriene og en konkretisering av kostnadene ikke gitt tilbakemelding på dette. Søknaden anses som mangelfull, og prioriteres ikke. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Side 11

12 6c(11-(z_ Barne-, ungdorns og fe,miliedirektoratei Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Halden kommune Prioritet nr For søker: Søker Navn på søker Navn på tiltaket Halden kommune Prosjekt døråpner Organisasjonsnummer Postadresse Postboks 150 Postnummer 1751 Sted Halden Kontaktperson for tiltaket E-post Nytt tiltak Videreføring (dvs, mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstittak i større bysamfunnu) Søknadsbeløp.. Linn Elisabeth Andersen Direktetelefon o X Z Hvis videreføring, år fikk tiltaket gang? hvilket støtte første Kontonummer Støtte fra BLD/Bufdir i: x 821W l S"_c.)./ gi Sum: Sum: X Sum: Hva søkes det om tilskudd til? Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kultur- x og fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. I L Side 12

13 Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. X 3. Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskrivmålsettingentil tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelseni rundskrivet. Hvilke resultater ønskeskonkret oppnådd? Seveilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Vi ønsker å oppnå økt kompetanse, læring, mestringsopplevelser, inkludering og motivasjon til å gå på skolen. Det skal stilles krav til skolene om en individuell plan og oppfølging av hver enkel elev, hvor utfordringer og målsettinger må kommuniseres i tverrfaglige møter. Det skal legges til rette for at eleven i størst mulig grad skal kommunisere sine egne behov og ønsker, hvor tilnærmingen bør ha elementer som MI(Medvirkende intervju) eller lignende metoder som krever aktiv og konstruktiv deltagelse fra elevene. Det skal også stilles krav og forventninger til den enkelte elev, i forhold til målsetting og gjennomføring. Således blir de individuelle planene dokument og verktøy for fremdrift og kvalitetssikring, hvor prosjektleder vil følge opp både gruppen og enkeltelever i samarbeid med skole/sosiallærer. Prosjektleder vil også drive oppfølging og karlegging i samarbeid med kurslederne. Det er lagt opp til halvårs evaluering av prosjektet, jul og sommer. Evalueringen gjennomføres av prosjektansvarlig, skole, elev og kursleder. 4. Beskrivelseav tiltaket: (somfor eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skalgjennomføresfor å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). Etablering av alternative mestringsarena i skoletiden for byens 3 ungdomskoler. Hestegruppe (stell, ridning, utstyr, tilrettelegging og teori knyttet opp mot skolefag). Skogsgruppe(samarbeid, vedhugging, bruk av utstyr, sikkerhet og teori knyttet opp mot skolefag). Kunstgruppe(maling, tegning, fargeteori, samarbeid, matematikk/geometri og teori knyttet opp mot skolefag) 5. Beskrivpå hvilken måte barn og ungdom får delta og ha Innflytelse på tiltaket. Ungdom får delta og ha innflytelse gjennom individuell plan for hver enkelt. De tre gruppene som er beskrevet har fungert godt dette året. I tillegg til dissegruppene, vurderes det andre grupper, som f.eks. musikk/video/redigering. 6. Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? Side 13

14 Nei. Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Antall i målgruppen Gutter: Jenter: Familier (antall Totalt: 8 8 personer): 16 Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) 0-5 år Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totatt: Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskrivkort samarbeidet. Prosjekt og initiativtaker : UngdomshusetDomino Skole: Byens tre ungdomsskoler Utekontakten: Sosionom Eksterne aktører: Innleide kursholdere med kompetanse innenfor fagfelt og arbeid med barn og unge. Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket? Ertilsvarende tiltak evaluert tidligere? Det leggesopp til halvårs evaluering, jul og sommer. Tiltaket er evaluert tidligere. Budsjett Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: Søknadsbeløp: Andre administrasjonskostnader: Egenandel (finansiering): Aktivitetskostnader: Andre tilskudd (spesifiser): Innkjøp av utstyr: Andre inntekter (spesifiser): Husleie/strøm/renhold: Andre kostnader (spesifiser): (mat) Sum kostnader: Sum inntekter: Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi. Underskrift. Beskrivelse: (kommunale lønnsmidler). Estimert beløp: Side 14

15 Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato _ 1L Søker LtL L Søknadsskjemaetmå signeres. Side 15

16 Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv 0-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Prioritet nr For søker: Søker Navn på søker l\n 1[\V (l't (.)( CiiN.t\ li j. Navn på tiltaket.; t.')' Organisasjonsnummer ( Postadresse 1 fl,,3 ki\c: (- Postnummer _ Sted i Kontaktperson for Direktetelefon tiltaket 4(,u II 1(-i, 1Ii.f.,,,- 1 A) E-post,,,,,\ Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs, mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte t l barne- og ungdomstiltak større bysamfunn») Søknadsbeløp.. Hva søkes det om tilskudd til?/ i Hvis videreføring, år fikk tiltaket gang? hvilket støtte første iol»)( ) Støtte fra BLD/Bufdir i: Sum: Sum: Sum: 1\..1,. 0ki I-ILI()' IIII>/-I))1 Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. / Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. Side 16

17 Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. \ i (( ) -- j,\(,_,,,, 1.1.,..),1...\ -(-,,(1 je e, - C..'(k: -,.--)',\_'--!' ((1/rkt 1 ",_.)rk--' Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiskefremgangsmåten m.m.).., /'.ii:r,,_ C(' ''1^-')..`>,`,( - i(., 1)( (-- \ 1 -JV"?J.' q N. \-(-. ) _I,D' cia'l' t.1.1i1. j(-/a' Beskriv på hvilken måte barn og ungdom får delta og ha innflytelse på tiltaket. '" '.(-')1.-)1' ----\- DC.!,, L(1---ril,:"i( - Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? '-rc ii L( -(r) \-C\,iiVi (. (..A \( ;--):-. ; Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket mot? Antall i målgruppen spesielt rettet Gutter:... J1P(/ /, _ Jenter:,':-.\i--)(..,,- Familier (antall personer): Totalt: Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) 0-5 år 6-12 j // ,:,. -<t: ",..,,,/ Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totalt: s, Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet. Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket? Er tilsvarende tiltak evaluert tidligere? - \ ).i!,., \\ Å.,:...,.,---, Budsjett Side 17

18 á Side 18

19 Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: Andre administrasjonskostnader: Søknadsbeløp: Egenandel (finansiering): Aktivitetskostnader: --- Andre tilskudd (spesifiser): Innkjøp av utstyr: - 1 ( Andre inntekter (spesifiser): Husleie/strøm/renhold: I Andre kostnader (spesifiser): ()/ Sum kostnader:, Sum inntekter: / Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi. Underskrift. Beskrivelse: (f - -F1- / ' ii Estimert beløp:, Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato1 \ i.i 1 r I. Søkert11I,Hil.'1-1 7lii Søknadsskjemaet må signeres. Side 19

20 Barne-, ungdomsog familiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Halden Prioritet nr For søker: Søker Navn på søker Halden kommune, Familiens hus Navn på tiltaket Utvidet ferie-og fritidstilbud barn og unge Organisasjonsnummer Postadresse Boks 150 Postnummer 1751 Sted Halden Kontaktperson for tiltaket Karin Oraug, leder Familiens hus Direktetelefon / E-post Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs, mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn») Søknadsbeløp.. Kr Hva søkes det om tilskudd til? Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? 2007 Støtte fra BLD/Bufdir i: 2011 Sum: kr X 2012 x Sum: kr x Sum: kr Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kultur- x og fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. x x Side 20

21 Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Målsettingen med tiltaket er i sin helhet i tråd med formålet med tilskuddsordningen. Erfaringene til nå er at vi treffer målgruppen svært godt. Den viktigste årsaken til det er at vi har god kontakt om ordningen med samarbeidende hjelpeinstanser. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Ansatte i kommunale og statlige ( NAV/BUPP) instanser som er kjent med sine brukeres aktuelle livssituasjon, kan i samarbeid med bruker søke om midler til ferieaktiviteter og fritidstilbud, som kontingenter for å delta i et idrettslag etc. Tiltaket følges opp av aktuell søkerinstans der det er naturlig, noe som også bidrar til større samhandling om utsatte barn og unge og deres familier. Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). Metode: Ved tildeling gjøres tiltaket kjent via e-post til samarbeidsinstanser, jf. pkt. 3. Det søkes i samarbeid med bruker om et konkret ferie-fritidstiltak. Når den ansvarlige for ordningen har godkjent søknaden etter gitte kriterier, jf. pkt. 9, sendes penger til brukers konto, evnt. til aktuell bistandsyter for tiltaket. Kontingenter til idrettslag, treningssenter el. betales direkte til fordringshaver. Ved felles utflukter for større grupper gis samarbeidsinstanser informasjon om tilbudet- og sørger for at deres brukere får meldt seg på, møter opp etc. Fellesutflukter gjennomføres med egne ansatte som ansvarlige. Den ansvarlige for ordningen har ansvar for regnskap og rapportering ved tiltaksårets slutt. 5: BekkrhK å'hvilkn'ihåte bårh-og ungdorn får,delta Og ha inhflytelse på tiltaket.. Se punkt 3. 6:1-Iår der.e4iilitim'otåttindre statlige 'irildleriif dette'tiltåket? Nei. MålgrUppe.,Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryssdersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Antall i målgruppen Gutter: 40 Jenter: 45 Familier (antall personer):50 Totalt: 135 Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) 0-5 år Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totalt: Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet. Helsestasjonstjenesten med forsterket helsestasjon og Åpen barnehage og barneverntjenesten er tjenester under paraplyen Familiens hus, hvor også PP-tjenesten inngår. Disse instansene samarbeider Side 21

22 løpende om enkeltsaker. Mer systemrettet samarbeid er under utvikling sammen med barnehager og skoler. Det er løpende samarbeid med NAV og BUPP i enkeltsaker, samt at NAV har utpekt egne barne- og ungdomsansvarlige som deltar i ulike former for utvikling av samhandling om utsatte barn og unge og deres familier. Sykehuset Østfold HF/ BUPP Halden tilbyr veiledning/ konsultasjon for brukere og ansatte i Familiens hus i 10% stilling. 9:'FOrifiggW'detYen;tilartfor,el'iålUeriiigaV-.,tiliaket?..6'111SNiarende tiltak evaluertiidfigel'e Vi har gjennomført en årlig evaluering etter endt tilskuddsår, hvor erfaringer fra ordningen er drøftet med de instansene som har samarbeidet om bruk av midlene. Ved tildeling våren 2013 innkalte vi til et møte med aktuelle samarbeidsinstanser og ble enige om hvilke kriterier som skulle være gjeldende når de i samarbeid med potensielle brukere skulle vurdere å sende søknad. Dette for å få en god og felles prioritering av tilmålte midler. Ved evt.tildeling av midler i 2014 vil vi gjennomføre tilsvarende. Budsjett Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: 0 Søknadsbeløp: (sum inntekter) Andre administrasjonskostnader: Egenandel (finansiering): Se pkt. 11 Se pkt. 11 Aktivitetskostnader: Andre tilskudd (spesifiser): 0 Innkjøp av utstyr: 0 Andre inntekter (spesifiser): 0 Husleie/strøm/renhold: 0 Andre kostnader (spesifiser): 0 Sum kostnader: Sum inntekter: Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi, Underskrift. Beskrivelse: Egenandel er arbeidsinnsats gjennomføring/administrasjon for ansatte til av tiltaket Estimert beløp: Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato Halden Søker Karin OrgC;It nrrfamiiiens Søknadsskjemaetmå signeres Side 22

23 Side 23 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Trude Dato: :55:16 Til: Karin Oraug; postmottak Kopi: Stina Kvitnes; Bjørn-Egil Gromholt; ALEXANDER FARMANN Tittel: Søknad nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Halden Vi oversender med dette vår søknad til Halden kommune om videreføring av tiltaket «Enestående familier» som også er postlagt i dag. Vedlagte følgebrev er ment til bruk ved den kommunale behandlingen og skal ikke oversendes direktoratet. Med den skriftlige søknaden vedlegges brosjyremateriell til orientering for dere som skal behandle søknaden lokalt. Ta gjerne også en titt på nettsiden eller vår facebookside med samme navn. På nettsiden vil man blant annet i hovedbildet / headingen til siden kunne finne en tre minutter lang lysbildepresentasjon med bilder fra vårt arbeid med Enestående-familiegrupper rundt omkring i landet. Kopi av søknaden sendes også våre lokale ledere slik at kommunens saksbehandler har deres epostadresser. -- Trude Sletteberg Regionkonsulent IOGT region Sør Nasjonal prosjektleder Enestående familier Dronningensgt. 1 A, 3211 Sandefjord Tlf: /

24 Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Halden kommune Prioritet nr For søker: 1. Søker Navn på søker Navn på tiltaket Organisasjonsnummer Postadresse IOGT i Norge i samarbeid med IOGT i Østfold Enestående familier - Halden (IOGT i Norge) / (IOGT region Sør-Norge) Dronningensgt. 1 A Postnummer 3211 Sted Sandefjord Kontaktperson for Trude Sletteberg Direktetelefon tiltaket (nasjonal prosjektleder IOGT) E-post Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs. mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn») Søknadsbeløp ,- X Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Støtte fra BLD/Bufdir i: 2011 Sum: 2012 Sum: 2013 X Sum: ,- Mottatt støtte til tilsvarende arbeid også i kommunene Sandefjord, Bergen og Skien i Hva søkes det om tilskudd til? Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kulturog fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. Side 24 X X X

25 Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. 3. Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Enestående familier et nettverksbyggende aktivitets-tiltak for voksne som er alene med barn. Tiltaket har vært drevet i Halden / Østfold siden 2011, fra 2013 med støtte av storbymidler. Målet med tiltaket er å bidra til å dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom, og bedre deres mulighet for deltakelse og medvirkning på ulike sosiale arenaer sammen med sine voksne, uavhengig av de voksnes økonomi og sosiale situasjon. Gjennom tiltaket skal blant annet familier med store levekårsutfordringer gis mulighet til å tilby sine barn verdifulle kultur-, fritids-, og ferieopplevelser på linje med andre familier i samfunnet. Tiltaket skal bidra til mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å være en nettverksbyggende døråpner for familier som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud, Tiltaket retter seg målbevisst mot familier som er sosialt isolert eller dårlig integrert, uten at deltakerne opplever seg som negativt stigmatisert. Tiltaket skal bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept for familiene både innenfor målgruppa og i møte med omverdenen. IOGT er bevisste på å drive dette tiltaket særlig i kommuner med store levekårsproblemer som Halden kommune. Vi vektlegger å utvikle et godt samarbeid mellom vårt tiltak og ulike deler av kommunens forebyggende tjenester, og bygger stein på stein for å få etablert gode samarbeidsrutiner. Innen utgangen 2014 ønsker vi å ha minst 150 familier i målgruppa registrert i vår lokale database (vi har i øyeblikket 85 registrerte familier). Det er et mål å gjennomføre lavterskel helgeaktiviteter for disse hver annen helg gjennom hele skoleåret, samt å gi dem tilbud om noe enkel sommerferieaktivitet. Det vil variere hvor mange som møter opp på hvert arrangement, men 40 deltakere på 25 arrangement er et ambisiøst mål å strekke seg etter. Vi har ved inngangen til 2014 styrket den lokale ledergruppa slik at vi nå har 3 kursede ledere til å drive arbeidet. De to nye lederne er svært motiverte. Vi har et mål om at vi i løpet av året skal være et kjent tiltak for de fleste ansatte i kommunen som arbeider med barn/ungdom/familier. Ved å hjelpe familier med levekårsutfordringer til å hjelpe seg selv til en bedre hverdag, mener vi å forebygge uønsket sosial atferd på lang sikt. Det handler om å bistå barn og voksne slik at de både får økonomisk mulighet, og blir kvalifisert, til å delta på lik linje med andre i lokalsamfunnet, og dermed også blir inkludert i sitt eget nærmiljø. Enestående familier skal være en alternativ mestrings-arena, der familier kan lære å håndtere sin livssituasjon på en mest mulig konstruktiv måte for seg selv og barna. Ideen er å styrke nettverket rundt familier med bare en voksen, og bidra til at de kan gjennomføre aktiviteter de ellers ikke ville hatt økonomi eller overskudd nok til å gjennomføre. Opplevelse av mestring er viktig for disse familiene. Vi erfarer at svært mange enestående familier dessverre er sosialt isolert, mange har også svært dårlig økonomi. En god del er i tillegg lite kjent i sitt eget fysiske nærmiljø. Tiltaket legger til rette for foreldrene slik at de sammen kan mestre foreldrerollen sin på en måte som samsvarer best mulig med deres egne, barnas og samfunnets forventninger. Alle våre arrangement er alltid helt rusfrie, til glede for barn og voksne, og har dermed også et rusforebyggende mål om å bidra til å skape gode rusfrie samværsarenaer for familier som kanskje strever med å finne slike. I Halden-gruppa har vi hatt deltakere fra mange ulike kanter og miljøer i byen. Vi opplever også deltakere som strømmer til fra omkringliggende byer og tettsteder som Sarpsborg og Mysen. Dette er folk som har hørt om tilbudet via jungeltelegrafen og har våget å kaste seg på dypt vann og møte helt nye mennesker på en helt ny arena. Det krever mot, og vi regner med at en del av dem som har sagt de er interessert og har registrert seg på våre lokale lister trenger å bruke enda noe mer tid før de tør komme. All erfaring tilsier imidlertid at når de først møter opp, så kommer de igjen og igjen. Aktivitetene legges opp slik at de virker inkluderende uavhengig av deltakernes økonomi, kjønn, evne til livsmestring eller nasjonal bakgrunn. (Mer om dette i tiltaksbeskrivelsen) Deltakernes ulikhet er en ressurs i nettverket i stedet for et problem. For barna er det viktig at det finnes aktive voksne av begge kjønn med i tiltaket. Sammen skal vi gjennom tiltaket løfte hverandre gjennom helga og gi hverandre noen puff til å stå videre i utfordringene våre. Vi ser at Enestående familier fungerer som en livgivende kraft i Halden til mennesker som står i en utfordrende fase av livet sitt, og slik bidrar til å forebygge uønsket sosial atferd. Arbeidet ledes lokalt av voksne som selv er alene med barn. Enestående familier startet i Sandefjord høsten 2008, og har seinere spredd seg til mange kommuner i landet. De kommende årene regner vi med ytterligere spredning. I Sandefjord er tiltaket etter få år godt innarbeidet på en slik måte at store deler av forebyggende tjenester henviser brukere til det. Slikt godt samarbeid vil vi gjerne utvikle alle steder vi drar i gang tiltaket, også i Halden. Vår frivillige leder i Halden, Alexander Farmann, har i 2013 vært mye utenlands på jobb og har derfor ikke fått innledet en så tett dialog med forebyggende tjenester som vi skulle ønske. Så langt har han hatt nok med å planlegge og gjennomføre arrangement for de 85 familiene som står på vår epostliste. Med utvidelse av lederstaben fra 2014 får vi bedre kapasitet. Frivillig leder Stina Kvitnes overtar nå det daglige ansvaret for gruppas drift i Halden. I 2014 vil hun arbeide videre med dialogen med ulike deler av forebyggende tjenester slik at vi sammen kan utvikle prosjektet til nytte for byens innbyggere. Farmann vil fortsatt vær med på arrangement. Her ligger mye til rette for at vi skal nå målene om vekst i årene framover. 4. Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). Side 25

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer