Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for undervisning og oppvekst"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/8 PS 2014/9 PS 2014/10 PS 2014/11 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2014/9 DoReMi barnehage i Halden kommune 2013/1902 RS 2014/ Oreid barnehage AS 2009/1586 RS 2014/11 Deltakelse i Sjumilssteget 2014/787 PS 2014/12 Tildeling av nasjonale fattigdomsmidler 2014 PS 2014/13 Satsing på kommunalt barnevern søknad om midler PS 2014/14 Søknad om ny godkjenning Alfheim barnehage 2009/42 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side 2

3 PS 2014/8 Godkjenning av innkalling PS 2014/9 Godkjenning av saksliste PS 2014/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/11 Referatsaker Side 4

5 Side 1 av 1 Retur: Husbanken Vår dato Vår referanse Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ jss Læringsverkstedet Postboks JESSHEIM as DoReMi barnehage i Halden kommune Vi viser til vårt lånetilsagn av og deres mail mottatt Husbanken har etter en nøye vurdering i denne saken funnet at vi kan frafalle kravet om at det stilles garanti eller tilleggssikkerhet for deler av lånet. Til grunn for vurderingen har vi lagt at Halden kommune har et stort behov for nye barnehageplasser for å oppfylle kravet om rett til plass iht Lov om barnehager. Videre at de totale prosjektkostnadene ligger innenfor et akseptabelt nivå og at søker har god erfaring med barnehagedrift. De øvrige vilkår i vårt lånetilsagn av gjelder fortsatt. Med vennlig hilsen HUSBANKEN Avdelingsdirektør e S. Kopi til: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. Jane S. Solvang Solheimsgt etg fif Bergen Org.nr Side 5

6 Side 6 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/352873_fix.html Page 1 of Fra: Jane Dato: :02:58 Til: Kopi: Geir Takvam; Kirsten Mellingseter Tittel: Oreid barnehage AS Viser til ny søknad i ovennevnte sak. Vedlagt følger kopi av nytt lånetilsagn på kr ,-. Original med vedlegg blir sendt pr post. Med vennlig hilsen Jane Solvang rådgiver Telefon: Mobil: Beskriv else: Beskriv else: Beskriv Husbanken Region vest Besøksadresse: Solheimsgaten 11, Bergen Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø

7 Side 7

8 Side 8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Karin Oraug Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg Deltakelse i Sjumilssteget Fylkesmannen inviterte i brev av alle fylkets kommuner til å delta i Sjumilssteget for utsatte barn og unge i Østfold. Sjumilssteget tar utgangspunkt i utvalgte artikler i FNs barnekonvensjon og handler om tidlig innsats, samordning av tjenester og medbestemmelse. Sjumilssteget er et hjelpemiddel som er utviklet for å bedre og sikre kommunens helhetlige tjenestetilbud til barn og unge. Flere fylker har jobbet med barn og unge og FNs barnekonvensjon gjennom Sjumilssteget, og nå ønsker Østfold å være med. Det er et overordnet mål at kommunene skal kunne øke sin evne til å sikre at barn deltar i samfunnsutviklingen, og at hvert barn og hver familie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester. Fylkesmannen orienterte rådmenn og ordførere om Sjumilssteget på møte i desember 2013, og det har vært bred tilslutning om deltakelse. Rådmannen i Halden har besluttet at kommunen skal delta. Fylkesmannen har etter drøftinger i flere sammenhenger bestemt at 2,5 millioner av fornyingsmidlene 2014 settes av til det tverrfaglige arbeidet med Sjumilssteget. Hver deltakende kommune vil få tildelt kr til arbeid med egenanalyse i egen kommune etter metodene i prosjektet. De fire største bykommunene får tildelt kr hver. Resten av beløpet vil bli oversendt en vertskommune og skal disponeres av en oppnevnt prosjektledelse. Disse midlene vil bli brukt til samlinger, fagutvikling og ønskelig arbeid i kommuner eller regioner. Kommunalsjefen har besluttet at ved påmelding fra kommunen, oppnevnes leder for Familiens hus som koordinator, og blir kontaktperson mot fylkesmannen. Koordinator har ansvar for å lede arbeidet med å gjennomføre en egenanalyse og på grunnlag av analyseresultatene lage en tiltaksplan. Kommunalsjefen har pekt ut en rektor, en barnehagestyrer og en representant fra stab til å delta i arbeidet sammen med koordinator. I tillegg er det sendt en henvendelse til NAV, spesialisthelsetjenesten og den ansvarlige for folkehelsearbeidet med ønske om deltakelse derfra i en ressursgruppe i forhold til utforming av en tiltaksplan. Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Karin Oraug Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om støtte for Prosjekt døråpner 2 Søknad om støtte for Wilhelmsen Musikk 3 Søknad om støtte for Utvidet ferie- og fritidstilbud for barn og unge 4 Søknad nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Halden 5 søknad Halden Følgebrev søknad sendt Halden Søknad Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Halden Kommune Søknad Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Halden kommune 2014 Ikke utsendte vedlegg Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om midler for 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Lill Stende Sammendrag av saken: Halden kommune søker hvert år Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om midler til barne- og ungdomstiltak. Fra 2014 har departementet skilt ut som egen ordning «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» og gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen. Det er avsatt 96 mill. til fordeling. Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer, samt tiltaksutvikling som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester blir prioritert i I tråd med disse føringene for tildeling fremlegges de innkomne søknadene med administrasjonens prioritering. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst godkjenner innkomne søknader og prioriteringen av disse som grunnlag for søknaden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 10

11 Saksutredning: Halden kommune er i tråd med statlige føringer særlig opptatt av å fortsatt styrke tiltaksarbeidet mot fattigdom blant barn og unge og familier. Ungdomsgrupper sammen med barnefamilier er prioritert gjennom tildelte styrkningsmidler fra staten og kommunens egne prioriteringer ved årlige budsjettvedtak. Erfaringene er positive og tilbudene er nådd ut til de målgruppene som har vært prioritert i tilskuddsordningen. Halden kommune prioriterer videreføring av forebyggende arbeid gjennom vedtatt budsjett for Det er avsatt midler som virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekårene i kommunen for de aktuelle målgruppene. Tilskuddsordningen er annonsert på Halden kommunes internettside. Det vises til vedlagte søknader om tilskuddsmidler for Administrasjonen fremlegger sakene i prioritert rekkefølge. Rekkefølgen vil være bestemmende for tildelingen av midlene når disse overføres fra Direktoratet. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Fremmer samarbeid mellom offentlig virksomhet og frivillig arbeid/ideelle organisasjoner. Økonomi Midlene er øremerket for formålet. Direktoratet krever rapport og revidert regnskap for anvendelsen av tildelte midler. Personal- og organisasjonsspørsmål Får ingen konsekvenser. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser, bl.a. o konsekvenser for barn og unge Tilskudd til formålene øker fattige barn og unges muligheter til deltakelse på ulike åpne arenaer o konsekvenser for eldre Ingen o konsekvenser for funksjonshemmede / universell utforming Alle kan søke om bruk av midler Alternative løsninger Ingen Vurdering av løsningsmulighetene Konklusjon Rådmannens innstilling i prioritert rekkefølge: 1. Utvidet ferie- og fritidstilbud barn og unge kr Enestående familier Halden kr Prosjekt Døråpner kr Røde Kors Østfold kr Wilhelmsen Musikk kr. 0 Søker nr. 5, Wilhelmsen Musikk har på forespørsel om utdyping av søknadens formål i tråd med kriteriene og en konkretisering av kostnadene ikke gitt tilbakemelding på dette. Søknaden anses som mangelfull, og prioriteres ikke. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Side 11

12 6c(11-(z_ Barne-, ungdorns og fe,miliedirektoratei Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Halden kommune Prioritet nr For søker: Søker Navn på søker Navn på tiltaket Halden kommune Prosjekt døråpner Organisasjonsnummer Postadresse Postboks 150 Postnummer 1751 Sted Halden Kontaktperson for tiltaket E-post Nytt tiltak Videreføring (dvs, mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstittak i større bysamfunnu) Søknadsbeløp.. Linn Elisabeth Andersen Direktetelefon o X Z Hvis videreføring, år fikk tiltaket gang? hvilket støtte første Kontonummer Støtte fra BLD/Bufdir i: x 821W l S"_c.)./ gi Sum: Sum: X Sum: Hva søkes det om tilskudd til? Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kultur- x og fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. I L Side 12

13 Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. X 3. Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskrivmålsettingentil tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelseni rundskrivet. Hvilke resultater ønskeskonkret oppnådd? Seveilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Vi ønsker å oppnå økt kompetanse, læring, mestringsopplevelser, inkludering og motivasjon til å gå på skolen. Det skal stilles krav til skolene om en individuell plan og oppfølging av hver enkel elev, hvor utfordringer og målsettinger må kommuniseres i tverrfaglige møter. Det skal legges til rette for at eleven i størst mulig grad skal kommunisere sine egne behov og ønsker, hvor tilnærmingen bør ha elementer som MI(Medvirkende intervju) eller lignende metoder som krever aktiv og konstruktiv deltagelse fra elevene. Det skal også stilles krav og forventninger til den enkelte elev, i forhold til målsetting og gjennomføring. Således blir de individuelle planene dokument og verktøy for fremdrift og kvalitetssikring, hvor prosjektleder vil følge opp både gruppen og enkeltelever i samarbeid med skole/sosiallærer. Prosjektleder vil også drive oppfølging og karlegging i samarbeid med kurslederne. Det er lagt opp til halvårs evaluering av prosjektet, jul og sommer. Evalueringen gjennomføres av prosjektansvarlig, skole, elev og kursleder. 4. Beskrivelseav tiltaket: (somfor eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skalgjennomføresfor å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). Etablering av alternative mestringsarena i skoletiden for byens 3 ungdomskoler. Hestegruppe (stell, ridning, utstyr, tilrettelegging og teori knyttet opp mot skolefag). Skogsgruppe(samarbeid, vedhugging, bruk av utstyr, sikkerhet og teori knyttet opp mot skolefag). Kunstgruppe(maling, tegning, fargeteori, samarbeid, matematikk/geometri og teori knyttet opp mot skolefag) 5. Beskrivpå hvilken måte barn og ungdom får delta og ha Innflytelse på tiltaket. Ungdom får delta og ha innflytelse gjennom individuell plan for hver enkelt. De tre gruppene som er beskrevet har fungert godt dette året. I tillegg til dissegruppene, vurderes det andre grupper, som f.eks. musikk/video/redigering. 6. Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? Side 13

14 Nei. Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Antall i målgruppen Gutter: Jenter: Familier (antall Totalt: 8 8 personer): 16 Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) 0-5 år Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totatt: Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskrivkort samarbeidet. Prosjekt og initiativtaker : UngdomshusetDomino Skole: Byens tre ungdomsskoler Utekontakten: Sosionom Eksterne aktører: Innleide kursholdere med kompetanse innenfor fagfelt og arbeid med barn og unge. Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket? Ertilsvarende tiltak evaluert tidligere? Det leggesopp til halvårs evaluering, jul og sommer. Tiltaket er evaluert tidligere. Budsjett Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: Søknadsbeløp: Andre administrasjonskostnader: Egenandel (finansiering): Aktivitetskostnader: Andre tilskudd (spesifiser): Innkjøp av utstyr: Andre inntekter (spesifiser): Husleie/strøm/renhold: Andre kostnader (spesifiser): (mat) Sum kostnader: Sum inntekter: Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi. Underskrift. Beskrivelse: (kommunale lønnsmidler). Estimert beløp: Side 14

15 Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato _ 1L Søker LtL L Søknadsskjemaetmå signeres. Side 15

16 Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv 0-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Prioritet nr For søker: Søker Navn på søker l\n 1[\V (l't (.)( CiiN.t\ li j. Navn på tiltaket.; t.')' Organisasjonsnummer ( Postadresse 1 fl,,3 ki\c: (- Postnummer _ Sted i Kontaktperson for Direktetelefon tiltaket 4(,u II 1(-i, 1Ii.f.,,,- 1 A) E-post,,,,,\ Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs, mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte t l barne- og ungdomstiltak større bysamfunn») Søknadsbeløp.. Hva søkes det om tilskudd til?/ i Hvis videreføring, år fikk tiltaket gang? hvilket støtte første iol»)( ) Støtte fra BLD/Bufdir i: Sum: Sum: Sum: 1\..1,. 0ki I-ILI()' IIII>/-I))1 Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. / Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. Side 16

17 Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. \ i (( ) -- j,\(,_,,,, 1.1.,..),1...\ -(-,,(1 je e, - C..'(k: -,.--)',\_'--!' ((1/rkt 1 ",_.)rk--' Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiskefremgangsmåten m.m.).., /'.ii:r,,_ C(' ''1^-')..`>,`,( - i(., 1)( (-- \ 1 -JV"?J.' q N. \-(-. ) _I,D' cia'l' t.1.1i1. j(-/a' Beskriv på hvilken måte barn og ungdom får delta og ha innflytelse på tiltaket. '" '.(-')1.-)1' ----\- DC.!,, L(1---ril,:"i( - Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? '-rc ii L( -(r) \-C\,iiVi (. (..A \( ;--):-. ; Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket mot? Antall i målgruppen spesielt rettet Gutter:... J1P(/ /, _ Jenter:,':-.\i--)(..,,- Familier (antall personer): Totalt: Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) 0-5 år 6-12 j // ,:,. -<t: ",..,,,/ Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totalt: s, Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet. Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket? Er tilsvarende tiltak evaluert tidligere? - \ ).i!,., \\ Å.,:...,.,---, Budsjett Side 17

18 á Side 18

19 Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: Andre administrasjonskostnader: Søknadsbeløp: Egenandel (finansiering): Aktivitetskostnader: --- Andre tilskudd (spesifiser): Innkjøp av utstyr: - 1 ( Andre inntekter (spesifiser): Husleie/strøm/renhold: I Andre kostnader (spesifiser): ()/ Sum kostnader:, Sum inntekter: / Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi. Underskrift. Beskrivelse: (f - -F1- / ' ii Estimert beløp:, Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato1 \ i.i 1 r I. Søkert11I,Hil.'1-1 7lii Søknadsskjemaet må signeres. Side 19

20 Barne-, ungdomsog familiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Halden Prioritet nr For søker: Søker Navn på søker Halden kommune, Familiens hus Navn på tiltaket Utvidet ferie-og fritidstilbud barn og unge Organisasjonsnummer Postadresse Boks 150 Postnummer 1751 Sted Halden Kontaktperson for tiltaket Karin Oraug, leder Familiens hus Direktetelefon / E-post Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs, mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn») Søknadsbeløp.. Kr Hva søkes det om tilskudd til? Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? 2007 Støtte fra BLD/Bufdir i: 2011 Sum: kr X 2012 x Sum: kr x Sum: kr Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kultur- x og fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. x x Side 20

21 Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Målsettingen med tiltaket er i sin helhet i tråd med formålet med tilskuddsordningen. Erfaringene til nå er at vi treffer målgruppen svært godt. Den viktigste årsaken til det er at vi har god kontakt om ordningen med samarbeidende hjelpeinstanser. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Ansatte i kommunale og statlige ( NAV/BUPP) instanser som er kjent med sine brukeres aktuelle livssituasjon, kan i samarbeid med bruker søke om midler til ferieaktiviteter og fritidstilbud, som kontingenter for å delta i et idrettslag etc. Tiltaket følges opp av aktuell søkerinstans der det er naturlig, noe som også bidrar til større samhandling om utsatte barn og unge og deres familier. Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). Metode: Ved tildeling gjøres tiltaket kjent via e-post til samarbeidsinstanser, jf. pkt. 3. Det søkes i samarbeid med bruker om et konkret ferie-fritidstiltak. Når den ansvarlige for ordningen har godkjent søknaden etter gitte kriterier, jf. pkt. 9, sendes penger til brukers konto, evnt. til aktuell bistandsyter for tiltaket. Kontingenter til idrettslag, treningssenter el. betales direkte til fordringshaver. Ved felles utflukter for større grupper gis samarbeidsinstanser informasjon om tilbudet- og sørger for at deres brukere får meldt seg på, møter opp etc. Fellesutflukter gjennomføres med egne ansatte som ansvarlige. Den ansvarlige for ordningen har ansvar for regnskap og rapportering ved tiltaksårets slutt. 5: BekkrhK å'hvilkn'ihåte bårh-og ungdorn får,delta Og ha inhflytelse på tiltaket.. Se punkt 3. 6:1-Iår der.e4iilitim'otåttindre statlige 'irildleriif dette'tiltåket? Nei. MålgrUppe.,Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryssdersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Antall i målgruppen Gutter: 40 Jenter: 45 Familier (antall personer):50 Totalt: 135 Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) 0-5 år Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totalt: Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet. Helsestasjonstjenesten med forsterket helsestasjon og Åpen barnehage og barneverntjenesten er tjenester under paraplyen Familiens hus, hvor også PP-tjenesten inngår. Disse instansene samarbeider Side 21

22 løpende om enkeltsaker. Mer systemrettet samarbeid er under utvikling sammen med barnehager og skoler. Det er løpende samarbeid med NAV og BUPP i enkeltsaker, samt at NAV har utpekt egne barne- og ungdomsansvarlige som deltar i ulike former for utvikling av samhandling om utsatte barn og unge og deres familier. Sykehuset Østfold HF/ BUPP Halden tilbyr veiledning/ konsultasjon for brukere og ansatte i Familiens hus i 10% stilling. 9:'FOrifiggW'detYen;tilartfor,el'iålUeriiigaV-.,tiliaket?..6'111SNiarende tiltak evaluertiidfigel'e Vi har gjennomført en årlig evaluering etter endt tilskuddsår, hvor erfaringer fra ordningen er drøftet med de instansene som har samarbeidet om bruk av midlene. Ved tildeling våren 2013 innkalte vi til et møte med aktuelle samarbeidsinstanser og ble enige om hvilke kriterier som skulle være gjeldende når de i samarbeid med potensielle brukere skulle vurdere å sende søknad. Dette for å få en god og felles prioritering av tilmålte midler. Ved evt.tildeling av midler i 2014 vil vi gjennomføre tilsvarende. Budsjett Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: 0 Søknadsbeløp: (sum inntekter) Andre administrasjonskostnader: Egenandel (finansiering): Se pkt. 11 Se pkt. 11 Aktivitetskostnader: Andre tilskudd (spesifiser): 0 Innkjøp av utstyr: 0 Andre inntekter (spesifiser): 0 Husleie/strøm/renhold: 0 Andre kostnader (spesifiser): 0 Sum kostnader: Sum inntekter: Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi, Underskrift. Beskrivelse: Egenandel er arbeidsinnsats gjennomføring/administrasjon for ansatte til av tiltaket Estimert beløp: Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato Halden Søker Karin OrgC;It nrrfamiiiens Søknadsskjemaetmå signeres Side 22

23 Side 23 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Trude Dato: :55:16 Til: Karin Oraug; postmottak Kopi: Stina Kvitnes; Bjørn-Egil Gromholt; ALEXANDER FARMANN Tittel: Søknad nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Halden Vi oversender med dette vår søknad til Halden kommune om videreføring av tiltaket «Enestående familier» som også er postlagt i dag. Vedlagte følgebrev er ment til bruk ved den kommunale behandlingen og skal ikke oversendes direktoratet. Med den skriftlige søknaden vedlegges brosjyremateriell til orientering for dere som skal behandle søknaden lokalt. Ta gjerne også en titt på nettsiden eller vår facebookside med samme navn. På nettsiden vil man blant annet i hovedbildet / headingen til siden kunne finne en tre minutter lang lysbildepresentasjon med bilder fra vårt arbeid med Enestående-familiegrupper rundt omkring i landet. Kopi av søknaden sendes også våre lokale ledere slik at kommunens saksbehandler har deres epostadresser. -- Trude Sletteberg Regionkonsulent IOGT region Sør Nasjonal prosjektleder Enestående familier Dronningensgt. 1 A, 3211 Sandefjord Tlf: /

24 Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Halden kommune Prioritet nr For søker: 1. Søker Navn på søker Navn på tiltaket Organisasjonsnummer Postadresse IOGT i Norge i samarbeid med IOGT i Østfold Enestående familier - Halden (IOGT i Norge) / (IOGT region Sør-Norge) Dronningensgt. 1 A Postnummer 3211 Sted Sandefjord Kontaktperson for Trude Sletteberg Direktetelefon tiltaket (nasjonal prosjektleder IOGT) E-post Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs. mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn») Søknadsbeløp ,- X Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Støtte fra BLD/Bufdir i: 2011 Sum: 2012 Sum: 2013 X Sum: ,- Mottatt støtte til tilsvarende arbeid også i kommunene Sandefjord, Bergen og Skien i Hva søkes det om tilskudd til? Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kulturog fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. Side 24 X X X

25 Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. 3. Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Enestående familier et nettverksbyggende aktivitets-tiltak for voksne som er alene med barn. Tiltaket har vært drevet i Halden / Østfold siden 2011, fra 2013 med støtte av storbymidler. Målet med tiltaket er å bidra til å dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom, og bedre deres mulighet for deltakelse og medvirkning på ulike sosiale arenaer sammen med sine voksne, uavhengig av de voksnes økonomi og sosiale situasjon. Gjennom tiltaket skal blant annet familier med store levekårsutfordringer gis mulighet til å tilby sine barn verdifulle kultur-, fritids-, og ferieopplevelser på linje med andre familier i samfunnet. Tiltaket skal bidra til mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å være en nettverksbyggende døråpner for familier som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud, Tiltaket retter seg målbevisst mot familier som er sosialt isolert eller dårlig integrert, uten at deltakerne opplever seg som negativt stigmatisert. Tiltaket skal bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept for familiene både innenfor målgruppa og i møte med omverdenen. IOGT er bevisste på å drive dette tiltaket særlig i kommuner med store levekårsproblemer som Halden kommune. Vi vektlegger å utvikle et godt samarbeid mellom vårt tiltak og ulike deler av kommunens forebyggende tjenester, og bygger stein på stein for å få etablert gode samarbeidsrutiner. Innen utgangen 2014 ønsker vi å ha minst 150 familier i målgruppa registrert i vår lokale database (vi har i øyeblikket 85 registrerte familier). Det er et mål å gjennomføre lavterskel helgeaktiviteter for disse hver annen helg gjennom hele skoleåret, samt å gi dem tilbud om noe enkel sommerferieaktivitet. Det vil variere hvor mange som møter opp på hvert arrangement, men 40 deltakere på 25 arrangement er et ambisiøst mål å strekke seg etter. Vi har ved inngangen til 2014 styrket den lokale ledergruppa slik at vi nå har 3 kursede ledere til å drive arbeidet. De to nye lederne er svært motiverte. Vi har et mål om at vi i løpet av året skal være et kjent tiltak for de fleste ansatte i kommunen som arbeider med barn/ungdom/familier. Ved å hjelpe familier med levekårsutfordringer til å hjelpe seg selv til en bedre hverdag, mener vi å forebygge uønsket sosial atferd på lang sikt. Det handler om å bistå barn og voksne slik at de både får økonomisk mulighet, og blir kvalifisert, til å delta på lik linje med andre i lokalsamfunnet, og dermed også blir inkludert i sitt eget nærmiljø. Enestående familier skal være en alternativ mestrings-arena, der familier kan lære å håndtere sin livssituasjon på en mest mulig konstruktiv måte for seg selv og barna. Ideen er å styrke nettverket rundt familier med bare en voksen, og bidra til at de kan gjennomføre aktiviteter de ellers ikke ville hatt økonomi eller overskudd nok til å gjennomføre. Opplevelse av mestring er viktig for disse familiene. Vi erfarer at svært mange enestående familier dessverre er sosialt isolert, mange har også svært dårlig økonomi. En god del er i tillegg lite kjent i sitt eget fysiske nærmiljø. Tiltaket legger til rette for foreldrene slik at de sammen kan mestre foreldrerollen sin på en måte som samsvarer best mulig med deres egne, barnas og samfunnets forventninger. Alle våre arrangement er alltid helt rusfrie, til glede for barn og voksne, og har dermed også et rusforebyggende mål om å bidra til å skape gode rusfrie samværsarenaer for familier som kanskje strever med å finne slike. I Halden-gruppa har vi hatt deltakere fra mange ulike kanter og miljøer i byen. Vi opplever også deltakere som strømmer til fra omkringliggende byer og tettsteder som Sarpsborg og Mysen. Dette er folk som har hørt om tilbudet via jungeltelegrafen og har våget å kaste seg på dypt vann og møte helt nye mennesker på en helt ny arena. Det krever mot, og vi regner med at en del av dem som har sagt de er interessert og har registrert seg på våre lokale lister trenger å bruke enda noe mer tid før de tør komme. All erfaring tilsier imidlertid at når de først møter opp, så kommer de igjen og igjen. Aktivitetene legges opp slik at de virker inkluderende uavhengig av deltakernes økonomi, kjønn, evne til livsmestring eller nasjonal bakgrunn. (Mer om dette i tiltaksbeskrivelsen) Deltakernes ulikhet er en ressurs i nettverket i stedet for et problem. For barna er det viktig at det finnes aktive voksne av begge kjønn med i tiltaket. Sammen skal vi gjennom tiltaket løfte hverandre gjennom helga og gi hverandre noen puff til å stå videre i utfordringene våre. Vi ser at Enestående familier fungerer som en livgivende kraft i Halden til mennesker som står i en utfordrende fase av livet sitt, og slik bidrar til å forebygge uønsket sosial atferd. Arbeidet ledes lokalt av voksne som selv er alene med barn. Enestående familier startet i Sandefjord høsten 2008, og har seinere spredd seg til mange kommuner i landet. De kommende årene regner vi med ytterligere spredning. I Sandefjord er tiltaket etter få år godt innarbeidet på en slik måte at store deler av forebyggende tjenester henviser brukere til det. Slikt godt samarbeid vil vi gjerne utvikle alle steder vi drar i gang tiltaket, også i Halden. Vår frivillige leder i Halden, Alexander Farmann, har i 2013 vært mye utenlands på jobb og har derfor ikke fått innledet en så tett dialog med forebyggende tjenester som vi skulle ønske. Så langt har han hatt nok med å planlegge og gjennomføre arrangement for de 85 familiene som står på vår epostliste. Med utvidelse av lederstaben fra 2014 får vi bedre kapasitet. Frivillig leder Stina Kvitnes overtar nå det daglige ansvaret for gruppas drift i Halden. I 2014 vil hun arbeide videre med dialogen med ulike deler av forebyggende tjenester slik at vi sammen kan utvikle prosjektet til nytte for byens innbyggere. Farmann vil fortsatt vær med på arrangement. Her ligger mye til rette for at vi skal nå målene om vekst i årene framover. 4. Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). Side 25

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Rissa kommune Att. Hilde Anhanger Karlsen E-post: hilde.karlsen@rissa.kommune.no postmottak@rissa.kommune.no Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: Dato: 10.04.2015 Tildeling av midler til «Nasjonal

Detaljer

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2016 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) Innhold Innledning... 3 Målgruppe...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 160/2014 OKN-sak 67/2014 Dato: 04.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode: BU-sak

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rakkestad. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr.

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rakkestad. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Røde Kors Røde Kors Ungdom Informasjon om søker Kommune/bydel: Org.nr. 895578002 Kontonr.

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2017 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Innhold Innledning... 3 Målgruppe... 3 Formål,

Detaljer

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 153/2013 OKN-sak 67/2013 Dato: 18.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/1488 Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode:

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-10/2013 Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-10/2013 Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-10/2013 Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Telefon 22 24 90 90 E-post:postmottak@bld.dep.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Birkenes kommune. Tjenesteutvalget SAKSLISTE. Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014

Birkenes kommune. Tjenesteutvalget SAKSLISTE. Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014 Fjernmøte avholdes med skriftlig behandling iht til forskrift av 13.01.1993 nr 4035, endret ved forskrift av 14.06.2012 nr 531,

Detaljer

Rundskriv. Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 01 / 2019

Rundskriv. Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 01 / 2019 Rundskriv 01 / 2019 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Sentralbord:

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73)

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Q-10/2009 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) á Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2017 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Til: Bykommunene (kommunene og bydelene);

Detaljer

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel:

Tiltakssår: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Kommune/bydel: Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo #114338 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 114338 Innsendt av MARIT BREDESEN Sist oppdatert 13.12.2018 Søker JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH Utlysning

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan

Søknadsprosess og årsplan Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til Rundskriv 02/2019 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2019 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet POSTADRESSE:

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan

Søknadsprosess og årsplan Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 02/2015 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015 (kap 857, post 60) Innledning Dette dokumentet har til hensikt

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

nmlkj nmlkji nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :07:58 AR

nmlkj nmlkji nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :07:58 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Send inn-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet. #117091 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 117091 Innsendt av VIBEKE THIBLIN Sist oppdatert 11.12.2018 Søker SAGENE IDRETTSFORENING Utlysning Støtte til

Detaljer

Saksbehandler: Tone Aarøe Skjold/Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Tone Aarøe Skjold/Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Aarøe Skjold/Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 13/15054-11 Dato: 22.01.14 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 02/2018 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2018

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 02/2018 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2018 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til Rundskriv 02/2018 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2018 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister og

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Rundskriv 02 / 2019 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Til: Bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien,

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Arbeide med 0-24 samarbeidet Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgata 16, møterom Isegran Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom #6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 6675 Innsendt av ANNE M EPPELAND BILSTAD Sist oppdatert 01.12.2016 Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2016 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2016 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Veileder Veileder til rundskriv 02/2016 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg 1 Om veilederen...3 2 Søknadsbehandling...3

Detaljer

Tilskuddsordning mot barnefattigdom Vurdering og prioritering av søknader

Tilskuddsordning mot barnefattigdom Vurdering og prioritering av søknader Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 0.0.207 474/207 204/7766 2 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 25.0.207 Komite for Helse, omsorg og sosial 25.0.207 Tilskuddsordning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

50-60 barn/unge er kommet i gang med en fritidsaktivitet siden august -17.

50-60 barn/unge er kommet i gang med en fritidsaktivitet siden august -17. 50-60 barn/unge er kommet i gang med en fritidsaktivitet siden august -17. ALLEMED i Hå kommune ALLEMED i Hå handler om at alle barn/unge skal få delta i minst en fritidsaktivitet. ALLEMED i Hå er et tiltak

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

VEILEDER TIL TILSKUDDSORDNINGEN BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I

VEILEDER TIL TILSKUDDSORDNINGEN BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I VEILEDER TIL TILSKUDDSORDNINGEN BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011 Innhold 1. Formål med tilskuddsordningen... 2 2. Kommuner og bydeler som er invitert til å søke om tilskudd... 2 3. Hvem

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017 Velkommen til koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Sjumilssteget 2017 2019 Kommuneanalysen - Fokusgruppeintervjuer med kommunene Koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Bakgrunn (Fylkesmannens

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssak Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 13 / 2019

Rundskriv. Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 13 / 2019 Rundskriv 13 / 2019 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Fordeling av midler for 2008. Arkivsaksnr.: 07/41864 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

# Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

# Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier #113116 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 113116 Innsendt av GURI MARJANE SIVERTSEN Sist oppdatert 06.12.2018 Søker Levanger kommune Utlysning

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1. Avtaleparter *** kommune, org. nr. *** (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953 (heretter benevnt fylkeskommunen)

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Møteinnkalling. Fredrikstad ungdomsråd. Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl.

Møteinnkalling. Fredrikstad ungdomsråd. Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl. Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

MØTEINNKALLING. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet TILLEGG SAKLISTE /TOA. Møtested: Heggin 3 Møtedato: Tid: 15.00

MØTEINNKALLING. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet TILLEGG SAKLISTE /TOA. Møtested: Heggin 3 Møtedato: Tid: 15.00 Formannskapet MØTEINNKALLING 06.02.2014/TOA Møtested: Heggin 3 Møtedato: 13.02.2014 Tid: 15.00 TILLEGG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 12/14 14/145 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Rundskriv Q-2/2014. Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61)

Rundskriv Q-2/2014. Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61) Rundskriv Q-2/2014 Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Oppfølgings- og losfunksjoner

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune 4 SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Navn: Antall innbyggere: Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken

Detaljer

Saksframlegg OMK 5/14. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014

Saksframlegg OMK 5/14. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg OMK 5/14 Arkivsak: 201302005 Arkivkode: 320 Saksbeh: Hanna Knoff Saksgang Møtedato Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014 PRIORITERING

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 01/2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2017

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til Rundskriv 01/2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2017 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til Rundskriv 01/2017 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2017 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer