KORLEIS TRUR BYKLARANE AT KOMMUNEN DEIRA KJEM TIL Å SJÅ UT I 2020?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORLEIS TRUR BYKLARANE AT KOMMUNEN DEIRA KJEM TIL Å SJÅ UT I 2020?"

Transkript

1 KORLEIS TRUR BYKLARANE AT KOMMUNEN DEIRA KJEM TIL Å SJÅ UT I 2020? Bjørn Josefsen, 35 er ein god kommune å bu i, og eg håpar at ein framleis vil ta vare på innbyggjarane på same måte som det ein gjer i dag. Den viktigaste utfordringa er ungdomen, å ta vare på dei og å gi dei gode tilbod. Kenneth Pedersen-Rise, 29 Eg ser føre meg at er ei stor norsk merkevare i den europeiske vinterturismen. Folketalet er blitt mykje større, og resultatet av hard satsing på reiselivet vil no vise seg. Den særeigne kulturen og tradisjonane er tatt vare på, og arbeidsplassar er det nok av. EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN OKTOBER 01/2005 Daniel Schaanning, 18 Bodil Homdrom, 24 Tore Bjørlykke, 49 Brekkestø/ Rune Knutsen, 49 må bli betre på nyskaping, og til å gi dei unge tilbod. For dei som ikkje driv idrett, og det gjeld ganske mange, så er det for lite å finne på. Ein må gjere meir, slik at dei unge ynskjer å bu her. treng eit betre utval av forretningar, og skikkeleg utdanningstilbod. Utdanning og arbeidsplassar er viktige når ein kommune skal vekse. Kommunen bør klart halde fram med å bruke pengar på å legge til rette for nye næringar og fleire arbeidsplassar. Reiselivet må ein og halde fram med å utvikle, slik at ein kan få ytterlegare vekst. Dette vil gagne dei som bur her. Dersom vi skal få ein auke i folketalet her, må vi greie å trekkje til oss familiefolk, og då særleg småbarnsfamiliar. Ein må i tillegg stimulere næringslivet fordi vi treng arbeidsplassar som ikkje er offentlege. I dag er kommunen god å vere busett i, og eg håpar at eg kan seie det same om 15 år. Kjetil Uleberg, 53 Rønnaug Torvik, 48 Ragnhild Egeland, 13 Lene Fjermeros, 37 Vi må sørgje for meir aktivitet i næringslivet. I dag er det mykje fokus på offentleg verksemd, for å vekse treng vi meir fart i privat sektor. Vi treng å ha noko anna å leve av enn kraftinntekter. Eg ynskjer meg firefelts veg til Kristiansand, opne fjellvegar, fast tannlege i bygda og meir industri. Mi von er at dotter mi vil kunne bu her når ho blir vaksen, men då må det vere interessant for henne å jobbe her. Eg vil bli veterinær og ynskjer difor fleire dyr i kommunen, slik at eg kan bu og arbeide her. Elles vil eg at kommunen skal bli meir samla, slik at ikkje tilboda er så spreidd. Vi kjem ikkje utanom turisme og reiseliv, heller ikkje i år Kommunen må elles gjere seg interessant som bustadkommune for dei av bygda sine unge som no prøver lykka utanfor kommunegrensene. Ina Karita (12) ynskjer seg hest: HOBBY KAN GI OPPLEVINGSTURISME s10 Ordføraren om kommuneplanen: VI FORMER FRAMTIDA s4

2 /LEDER BEINA PÅ JORDA OG VISJONAR Å STREKKJE SEG ETTER MAGASIN FOR INNBYGJARAR I BYKLE NR. 01/2005 REDAKTØR Tallak Hoslemo GRAFISK DESIGN Dale+Bang GRAFISK PRODUKSJON Dale+Bang REDAKSJON Christian Altmann Erik Dale Mari Melås Lone H. Mikkelsen Kjell Pedersen Rise Helene Ø. Fredly Telefon: No er vi i kommune i gang med å leggje planar for framtida. Innbyggjarane i kommunen har sikkert registert kommuneplanprosjektet Alle norske kommunar er pålagte å ha ein kommuneplan som skal rullerast med jamne mellomrom, så det gjer vi også i. Kommuneplanen skal vere eit rammeverkty ein skal nytte for å kunne styre utviklinga i kommunen. Når nye tiltak og prosjekt blir presenterte for politikarane, veit dei kva dei må gjere for å få den utviklinga vi ynskjer å sjå om 15 år. Å skulle sjå inn i framtida er ikkje enkelt, ein veit ingenting om trendar og til dømes teknisk nyutvikling, ein veit heller ikkje noko om dei pålegg og restriksjonar som kan kome frå sentrale myndigheiter, og eventuelle endringar i kommunestrukturen. Det vi kanskje kan vite noko om, er kva vi har i dag som kan utviklast på positiv måte, og kanskje også noko om kva slags utvikling vi ikkje ynskjer. Samstundes som ein skal vere jordnær, så er det viktig med visjonar for å få framgang og vekst. Det er mykje som må sjåast på og vurderast innan ein gjennomtenkt, 03/REVYGRUPPA I GANG 04/ DET ER NO FRAMTIDA FORMAST 05/ PRIVAT VEKST ER BRA 06/YNSKJER DELTAKING 07/ARBEIDSPLASSAR FOR DEI UNGE 08/EIN UNG ENTREPRENØR 09/SAMLAR HESTEINTERESSERTE 10/POPULÆRE BYKLESPEIDARAR heilskapleg plan, med tydelege mål og visjonar, er på plass. I 15-års perioden som no har gått, har vi hatt stort fokus på infrastrukturen i kommunen. Det er i denne perioden at vi har fått på plass det ein ventar å finne i ein kommune med godt bumiljø. Skal det også i framtida vere attraktivt å busetje seg i kommunen, er det viktig å ha fokus på dette i den nye planen. For å få til ei god utvikling, må vi sikre at folk som ynskjer å bu her, også har ein jobb å gå til. Det har vore hyggeleg å registrere at det er stor interesse for planprosessen blant innbyggjarane. Mange har allereie medverka gjennom mellom anna temamøte, gruppearbeid og innspel av ulik karakter. Det er viktig at dei ulike gruppene blir høyrde, og eg inviterar difor til vidare medverknad. Folkemøte blir det både på og i, og eg oppfordrar alle til å møte opp der. Det vil vere viktig at vi som er glad i bygda vår er med på å skape framtida, og såleis sørgjer for at kommune framleis skal bli ein kommune der det er godt å bu. Vel møtt til dugnad! Med helsing Kay Jeiskelid Ordførar i /INNHOLD Ein munter gjeng med ansvar for dei morosame poenga. Frå venstre Anne Grimestad, Bodil Homdrom, Else Gyro Rysstad og Nina Skiftenes. DET BLIR REVY I ÅR ÒG LATTERMILD SKRIVEGRUPPE. LATTEREN SIT LAUST NÅR FIRE JENTER SAMLAST FOR Å SKRIVE REVYTEKSTER. kommune er av dei kommunane i landet som nytter mest ressursar på kultur per innbyggar, og slikt kan det sjølvsagt bli revy av. I små kommunar finn ein ofte svært livskraftige revymiljø, dette gjeld og her i. Skrivegruppa i og Teaterlag er allereie i god gang med idéarbeidet til ny revy. Premiere blir det fyrst på nyåret, førebels ligg idear og tema godt løynde under teppet. Skjemt og alvor. Vi ynskjer å kunne vere dagsaktuelle og å unngå såkalla underbuksehumor. Humoren er framfor alt det sentrale, men det kan godt vere ein porsjon alvor i sketsjane, seier Anne Grimestad. Bodil Homdrom, Nina Skiftenes og leiaren av teaterlaget, Else Gyro Rysstad, finn det morosamt og spanande å leggje grunnlaget for nok ein revy. Tidvis er dette gørrvittig, seier Bodil på ekte grimstaddialekt. revyen har alltid fått gode omtaler, stormande jubel og fullsette hus. Revyen i fjor var i så måte ikkje noko unnatak:.. Sketsjene var varierte og appelerte til ulike grupper av publikum. Revyen hadde få daudpunkt.., dette skreiv mellom anna Agderposten. Vi selde ca. 800 billetter og hadde med dette revyframsyning fire kveldar i Grendehus. Premierekvelden var det stor festivitas, og det skal det også bli no, lover dei fire skriveglade jentene. Proffhjelp Artisten og tekstforfattaren Morten Lorentzen er som tidlegare også i år hyra inn som regissør og bakmann. Vi kjenner han mellom anna frå Hallo i uken og Radio jalla Utan Morten er det ikkje mogleg å få til denne revyen. Han er flink og effektiv når han samlar trådane, og hans proffe hand er med på å heve kvaliteten på revyen, fortel Else Gyro Rysstad. Ho har sjølv vore sentral i revymiljøet på i ei årrekkje og stiller i dag på møtet med vesle Knut (3.mnd.). Så lenge Knut har nok morsmjølk innabords, søv han sin beste søvn og går glipp av alle dei lokale stridstema og morosame poenga om lokale kjendisar o.a. som skrivegruppa har på banen. Best på kultur I fleire år har kommune ligge øvst på lista over kommunar som bruker mest pengar på kultur per innbyggjar. Også i fjor kunne Statistisk Sentralbyrå si rankingliste fortelje at trona øvst medan Eidfjord i Hardanger kom på andreplassen. Det ligg ei bevisst satsing bak eit frodig og godt kulturliv. I ein liten kommune veit ein også kor viktig det er å ha eit rikt og levande organisasjonsliv med stor breidde, seier ordførar Kay Jeiskelid, som ofte blir portrettert og nytta som tema i revyen. Eg veit ikkje om eg skal våge meg av garde på revy i år, seier ordføraren med glimt i auget. 02 EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN 03

3 Han seier også at kommuneplanen er ein særs viktig reiskap der det er mange spesifikke styringsverkty. Ein har til dømes: næringsplan, reguleringsplan, miljøplan og kulturplan, for å nemne opp nokre. Vi må no gå gjennom gamle planar, sjå relativt langt fram i tid, og sjå på heilskapen. Det er ein krevjande jobb no som utviklinga går så fort. Ordførar Jeiskelid peikar på at vilkåra endrar seg med tida, både når det gjeld økonomiske og politiske rammer. Næring er viktig I kommuneplanen, som no er under arbeid, er næringsutvikling eit tema som får ekstra stor merksemd. Dersom skal kunne trekke til seg nye innbyggjarar, må det vere arbeidsplassar å finne. For å trygge framtida treng kommunen i tillegg fleire bein å stå på enn det ein finn i dag. Vi ynskjer ei aktiv Dette er ein god prosess, og eg er glad for at det stort sett er semje i dei store sakene, seier ordførar Kay Jeiskelid. og god næringsutvikling i kommunen vår. Vi treng nyskaping og vekst, understrekar ordføraren, og legg til at omdømet til kommunen er viktig, slik at ein kan vere med i konkurransen om kompetanse. Det vil ha mykje å seie for kommunen si utvikling at befolkninga har spreiing i alder og yrkeskompetanse. Setesdalregionen er blitt peika ut som den regionen som har størst prosentvis auke av nyetableringar i perioden ordføraren ynskjer at denne utviklinga skal halde fram, og helst bli enda sterkare i kommunen øvst i dalen. Kvinner Kvinnearbeidsplassar er eit viktig tema. Vi må legge til rette for ei viss breidde i næringslivet, og ein ser at det her er mange omsyn å ta. Vi har hatt svært mange nyetableringar innan bygg og anlegg. Dette ser vi på som positivt fordi vi ynskjer DET HANDLAR OM Å SJÅ FRAM I TIDA. Å LAGE NY KOMMUNEPLAN ER Å FORME FRAMTIDA. VI SKAL SNU ALLE STEINANE OG SJÅ PÅ KVA SOM ER MOGLEG Å FÅ TIL. - DET HANDLAR NO OM KORLEIS VI YNSKJER AT BYKLE SKAL VERE OG SJÅ UT OM 20 ÅR, SEIER ORDFØRAREN. at byggtenester skal kunne kjøpast lokalt. Men vi må også tenkje på at andre næringar må vere til stades for å få dynamikken på plass. For at kommunen skal framstå som attraktiv for folk frå andre stader, har vi meint at det er viktig å få fram at samstundes som vi har arbeidsplassar, så har vi også full barnehagedekking og elles høg kvalitet på offentlege tenester. Vi har dessutan fått skryt for å vere flinke når det gjeld likestilling. Vi har fleire kvinnelege leiarar innan privat og offentleg verksemd. Dette sender ut gode signal som ein ikkje skal undervurdere, føyer han til. Mange omsyn Kommunen skal setje av areal til næringsføremål, utbygging, og det er mange omsyn å ta. Fyrst og framst må ein sjå på naturen, som er ein viktig kvalitet for fastbuande og turistar. Arealplanlegging er ikkje noko ein kan ta lett på. Vi har både verneområde og villrein å ta vare på her. Vi meiner å ha eit godt samarbeid med fylket og med dei statlege styresmakter for vern. I ein reiselivskommune som er det å drive arealplanlegging ein balansegang, konstaterar Jeiskelid. Han er glad for å ha eit stort sett samstemt kommunestyre i ryggen når dei store sakene blir handsama. Kommuneplanen skal virke i mange år frametter, og det er derfor ein fordel med ein viss grad av konsensus i dei djuptgripande prosessane som ligg forut for den ferdige planen. PRIVAT VEKST ER BRA FOR BYKLE SKAL BYKLE KOMMUNE GREIE SEG I FRAMTIDA, MÅ VI SKAPE AKTIVITET OG ARBEIDSPLASSAR. AUKEN I ARBEIDSPLASSAR MÅ KOME I PRIVAT SEKTOR, IKKJE I KOMMUNAL REGI, SEIER KJELL PEDERSEN-RISE. Leiaren i og vekst AS er prosjektleiar for kommuneplanen. Han er, akkurat som lokalpolitikarane, oppteken av korleis ein i framtida skal greie å skape vekst i kommunen. Folketalet har hatt ein liten auke dei seinare åra. Analysar viser at dette, meir eller mindre, er eit direkte resultat av sterk satsing i offentleg sektor. No meiner Pedersen-Rise at ein må sjå på korleis ein kan få ei positiv folketalsutvikling i framtida. Privat vekst Dersom vi skal få ei positiv /KULTURPROGRAM kommune satsar stort på eit innhaldsrikt kulturprogram for hausten. Noko av det ein finn i programmet er mellom anna: Prøysenvisene som forsvant Torsdag 13. oktober i samfunnshus kl Konsert ved Jørn Simen Øverli, Rolf Eric Nystrøm og Helge Lien. utvikling i åra som kjem, slik vi ynskjer, må vi sørgje for at det blir vekst i den private sektoren. Den kommunale aktiviteten kan ikkje aukast meir no, seier den tidlegare rådmannen i kommunen. Han meiner at kommunepolitikarane har eit stort ansvar no når dei former den nye kommuneplanen. Reiseliv Reiselivsnæringa vil vere det sentrale fundamentet når vi talar om vekst, næringsetablering og framgang. Vi må ta omsyn til dei naturgitte føresetnadane Å hjelp meg du Sundag 23. oktober kl i kyrkje. Dette er ei kyrkjekantate av komponisten Sigvald Tveit for sopransolist, kor, opplesar og eit mindre instrumentalensemble. Her vil ein møte lokale utøvarar. Alle tekstene er av Arne Garborg. Trio de Janeiro Onsdag 9. november kl i Samfunnshus. Grenseløs samba, står som Kjell Pedersen-Rise i og Vekst AS er oppteken av at nye etableringar skal gi kommunen vekst. Det er det sentrale i denne kommuneplanen, seier han. og spele på desse. Det er ingen tvil om at turisme står sentralt. Det er viktig at vi også greier å utvikle heilårskonseptet. Golf og rafting er eksempel på aktivitetar ein har satsa på her. Dersom utbyggjarane får det slik dei ynskjer, så vil ein kunne doble talet på fritidsbustader i kommunen. Interessa og utbyggingsviljen er kolossal, og dette skal vere med på å gi kommune vekst og framgang. Service Kjell Pedersen-Rise understrekar at reiselivet gir overskrift og raud tråd når trioen med Anne Marie Giørtz, Tom Steinar Lund og Frøydis Grorud går på scenen. Ludefladen Jazzensemble Fredag 11. november kl i kyrkje. Svingande jazzrytmer improvisert over kjende salme- og gospeltonar. Blues møter folkemusikk Laurdag 19. november i grendehus. ei rekkje positive effektar for kommunen når ein talar om aktivitetar og arbeidsplassar. Ulike servicerelaterte verksemder veks fram, slik som til dømes produksjon av ved, hyttevedlikehald og vaktmeistertenester. Reiselivet blir fundamentet vårt, det som ei rekkje andre arbeidsplassar baserar seg på. Samstundes vil vi gjerne ha etableringar innanfor andre bransjar og nisjar, for å skape større mangfald. Trio med musikk som kjem like frå hjarta! Rita Engedalen, Knut Buen og Morten Omlid Jolekonsert i kyrkje. Sundag 18. desember kl Konsert med Songlag og Syngjande frå Valle. Nyttårskonsert med Gåte Laurdag 31. desember i grendehus kl Konserten avsluttast med stort fyrverkeri på idrettsplassen. 04 EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN 05

4 VIL HA BYKLARANE SITT ENGASJEMENT BYKLE-RÅDMANNEN MEINER AT SJØLVE PROSESSEN FRAM MOT FERDIG KOMMUNEPLAN ER MEST LIKE VIKTIG SOM SJØLVE PLANEN. VI YNSKJER AT INNBYGGJARANE DELTEK UNDERVEGS, SEIER TALLAK HOSLEMO. Opne temamøte, folkemøte og eit relativt omfattande informasjonsopplegg er ein viktig del av prosjektet Endeleg mål er å lage ny kommuneplan, men som del av denne prosessen ser ein det mest som eit mål i seg sjølv å involvere og å få til deltaking frå innbyggjarane i kommunen. Ingen skrivebordsplan Vi ynskjer at kommuneplanen skal ha forankring hos kommune sine eigne innbyggarar. Ekstra legitimitet får kommuneplanen når den er grunna på slikt lokalt engasjement og medverknad. Vi ynskjer ikkje ein såkalla skrivebordsplan, men eit verkty som folk kjenner, og kjenner seg att i, slår Hoslemo fast. Ein rekke møter er arrangerte, og i høst skal det haldast folkemøter og møter med næringslivet. Møta tek opp emne og tema som er viktige å få med i planen. Vi har t.d. hatt temamøte med ungdom, ulike faggrupper i det kommunale tenesteapparatet og friviljuge organisasjonar. Det synest som om folk fl est engasjerar seg sterkt i dette, og det set vi stor pris på. Vi er avhengige av at vi får innspel til planarbeidet, tilføyer rådmannen. Ein vil nå halde fram arbeidet med rulleringa av planen fram mot neste sommar, då skal den ferdige planen til endeleg handsaming i kommunestyret. Ser framover Ein kommuneplan skal mellom anna vise korleis ein ynskjer at kommunen skal utvikle seg og bli sjåande ut. Når ein spør rådmannen om korleis han sjølv ser for seg kommune om ti år, så svarar han: Eit levande og godt samfunn med mange fl eire innbyggjarar enn det vi har i dag. Kva skal gjerast for å få til dette? Naturen er vår største medspelar her, han gir oss absolutt eit føretrinn. Men utviklinga innan teknologien spelar òg på lag med oss. Den gjer til at verksemder kan etablerast og drivast frå nær sagt kor som helst. Vi vil difor legge godt til rette for nye næringar her i kommunen vår, seier han. Balanse mellom bygdene Det er ei utfordring i kommuneplanarbeidet å fi nne det rette utviklingsmønsteret for bygdene og kyrkjebygd. I dag har ei overvekt av arbeidsplassar i privat sektor, medan i kyrkjebygda er det fl est offentlege stillingar. kyrkjebygd er elles det administrative senteret i kommunen mens er senter for reiseliv og turisme. Det er kanskje ikkje unaturleg at det har blitt slik, men dette er noko ein må ha fokus på i prosessen. kommune bruker mange pengar på kultur. Har kulturen plass i kommuneplanen? Vi har, og skal framleis ha, eit rikt kulturliv. Kulturen skaper på så mange vis gode møtestader. Dette er framfor alt viktig for dei som bur her, og vil nok veie tung på vektskåla når folk tar stilling til om dei vil fl ytte hit, seier Tallak Hoslemo. For rådmann Tallak Hoslemo er det særs viktig at byklaren engasjerer seg og tek del i kommuneplanprosessen. Ein god prosess er viktig, og gir kvalitet til planen, seier han. Klår tale frå morgondagens byklarar: GJE OSS INTERESSANT ARBEID! NYE, INTERESSANTE ARBEIDSPLASSAR VAR BLANT DEI VANLEGASTE YNSKJA UNGE BYKLARAR HADDE DÅ DEI KOM MED INNSPEL TIL KOMMUNEPLANPROSESSEN BYKLE Under invitasjonen Ver med og bestem framtida i deltok nærare 50 personar mellom 18 og 35 år på eit ope møte på XO på den 1.juli. Arrangementet var ein del av kommuneplanprosessen Det lokale bandet The Superunknown drog i gang kvelden. Rådmann Tallak Hoslemo stilte med innleiande ord, pizza, tusj og papir. No skulle morgondagens byklarar i tale. Eit ambisiøst prosjekt Kommunikasjonsrådgjevar Erik Dale er innleidd som bidragsytar i Han fortalte blant anna om dei ambisjonane har med denne kommuneplanprosessen. Kommunen er svært ambisiøs på dykkar vegne er mykje meir enn ein planprosess. Det er eit kommunikasjonsprosjekt med mål om at alle skal få gje si stemme til korleis dei ynskjer at skal bli i framtida, sa Dale. Han gjorde også greie for ein del trendar ein no ser innan bygd- og regionutvikling. Fellesnemnaren er at dei som er bevisste på sin eigen situasjon og klarer å framstå med tydelege kvalitetar, har større føresetnad for å lukkast. Det handlar om å trekke til seg kompetanse, skape interessante og berekraftige arbeidsplassar, sa Erik Dale. Mykje energi Deltakarane blei delt i grupper der dei skulle samtale og notere kva som skulle til for at dei skulle fortsette å bu i kommune, eller eventuelt å fl ytte attende etter skulegang/ studieopphald andre stader. Draumar og visjonar for framtida skulle og med. Diskusjonane gjekk høglydt føre seg rundt borda, men i oppsummeringa etterpå var det lett å fi nne felles trekk. Mange ville gjerne komme attende, men ikkje utan at bygda kunne by på interessante arbeidsplassar. Alle var samde om at turisme og hyttebygging er ein viktig del av næringsgrunnlaget for kommunen, men fl eire frykta at dette kunne gå ut over kommunen sin eigen identitet og det gode miljøet. Gruppene var tydelege på at hadde alt å vinne på å halde fram med; - men også gjerne forsterke fokuset sitt på - informasjonsteknologi (IT) og næringsutvikling. Vidare blei kommunen tydeleg utfordra på å legge betre til rette for bustadar for yngre i etableringsfasen. I gruppene kom det også fram meir kuriøse forslag. Meir stabilt klima, eigen fl yplass og fl eire single folk, for å nemne nokon. Alle gruppesvara fi nn du på 06 EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN 07

5 Ina Karita Trydal har eit godt lag med hester. Ho håpar å få ein sjølve. Jo Breivegen (27) er entreprenør og bedriftsleiar. Han og broren Yngve har teke over firmaet som faren hans dreiv tidlegare. Setesdal ligg i landstoppen når det gjeld nyetableringar. Gitte Olsen viser hestestell. Ina Karita Trydal og mora, Bente Jorunn, følgjer nøye med. SETESDAL PÅ TOPP I ENTREPRENØRSKAP JO BREIVEGEN (27) ER EIN AV MANGE DRIFTIGE BYKLARAR. SETESDALS- REGIONEN LIGG PÅ TOPP I LANDET NÅR DET GJELD NYETABLERINGAR. Setesdal har størst fart og toppar NHO si liste over regionar med flest nyetableringar i perioden For Breivegen var det naturleg å ta over bedriftsleiinga då faren hans døydde. No jobbar han lange dagar som entreprenør i verksemda saman med bror sin. Dei har til saman 9 tilsette, og er med dette ein stor og viktig arbeidsgjevar i. Konkurranse Det kan vere hard konkurranse om oppdraga. I byrjinga var firmaet meir ei bedrift som ytte ulike former for hytteservice, no har entreprenørverksemd blitt hovudoppgåva vår. Vi jobbar med grunnarbeid for bygg, anten det er store eller små byggeprosjekt. Det er for det meste nok å gjere, men oppdraga kjem ikkje av seg sjølve. Det er konkurranse om desse, seier den unge bedriftsleiaren. Turisme er viktig for næringslivet i, dette gjeld og for Jo Breivegen. Det har blitt mange ulike fritidsbustader, slik som hytter og leilighetsbygg, han har vore med på å sette opp. Då vi møtte han, utførte han vedlikehald på ein privat veg i kyrkjebygd. Dobla Dei siste åra har Jo Breivegen og bedrifta med det no etter kvart mistydande namnet; Hytteservice, dobla omsetninga. Nesten 10 millionar kroner er den årlege omsetninga i dag. Eg har investera for fleire millionar i maskinparken, så no går det året rundt med mellom anna snøbrøyting vinterstid. Blir det tid til ferie då? Noko ferie blir det vel, eg skal av garde ein tur på seinhausten. Kjenner du at ansvar og bedriftsleiing tyngar? Nei, eigentleg ikkje, kanskje fordi eg aldri har prøvd anna. HESTEKLUBB I STARTGROPA INA KARITA TRYDAL (12) YNSKJER SEG MEST AV ALT EIN HEST. NO HAR ELDSJELER BLÅSE LIV I RIDEKLUBBEN ATT, OG EIN HEST TIL UNGJENTA ER KANSKJE IKKJE SÅ LANGT UNNA. Gitte Olsen og May Britt Trydal er mellom dei som har starta opp rideklubben no, og i stallen til Astrid og Magne Grannes i kyrkjebygd, gir dei tilbod om opplæring i mellom anna hestestell. Ser på kva som er mogleg Samstundes som vi ynskjer å gi dei unge eit fritidstilbod, ser vi på korleis vi kan nytte hesten i den opplevingsturismen som er populær no om dagen, og eventuelt starte næringsverksemd, seier Olsen og Trydal. Hesteklubben kan med dette førast opp på lista over lag og organisasjonar som til saman gir mange ulike fritidstilbod i kommune. Speiding, fotografering og fugleobservering er mellom tilboda på den lange lista med fritidsaktivitetar. Aktivitetsnivået er høgt, og for nye innbyggarar i bygda vil deltaking gjere det lett å bli kjent med folk. Kvar måndag skal Olsen og Trydal ha open stall der hesteinteresserte kan kome saman hos ekteparet Grannes. Då vi var på vitjing, hadde dei kurskveld for vaksne. Mange foreldre går med planar om oppfylle ungane sitt ynskje om å skaffe seg hest, og det vil difor vere viktig at dei veit litt om hestestell før hesten er på plass, seier Gitte Olsen. Rideklubb er ikkje noko heilt nytt i kommunesamanheng. Midt på 80-talet blei Fjellgardane Rideklubb stifta. Klubben var aktiv i mange år, men då tilveksten på nye eldsjeler mangla, gjekk klubben meir eller mindre i dvale. No satsar Gitte Olsen og May Britt Trydal på ei ny oppblomstring av interessa og håpar at mange skal melde seg inn i den nystarta klubben. Vi har allereie ca. 20 medlem og synast at ting har skjedd fort no. Jentene er i fleirtal, slik det ofte plar vere når det gjeld hest, men ein vil også finne gutar her, seier dei. Mange tips I stallen demonstrerar Gitte Olsen oppsaling og stell av hest. Ho viser fram ulike børstar og utstyr, teknikkar og grep ved oppsaling og pussing og stell av hover. Ein skjønar fort at det er mykje ein skal kunne før ein blir hesteeigar. Det vil vere viktig at de kan lese kroppsspråket til hesten mens de steller han. Dersom ein held auge med øyra og nasebora til hesten så vil ein kunne få eit signal om trivselen. Likar han seg ikkje, vil han varsle dette med å leggje øyra baketter, forklarer Gitte Olsen. Det er mykje å hugse på, seier Siv Jeiskelid som er innom for å plukke opp gode råd og tips. Fyrst er det vallaken Timo som er i fokus. Han er ikkje hundre prosent villjug til samarbeidet, men let seg etter kvart børste og sele på. Ein må vere bestemt og vise kven som er sjefen. Mange hestar testar ut grensene og prøver å overta styringa, fortel Gitte mens ho held fram med stellet. Hoppa Skøyerjenta viser seg å vere mykje rolegare og demonstrerar eit gemytt som det er enkelt å handtere. Håpar på hest Mest av alt ynskjer Ina Karita seg ein hest. Som hos mange andre i ligg alt vel til rette for å ha hest nær heimen. Dette fordi ho bur landleg til med god plass kring seg. Mamma Bente Jorunn Trydal seier at førebels er ingenting lova, men at det ikkje er heilt umogleg at det kan kome hest heime. Mellombels øver Ina Karita seg, og viser at ho har godt lag med dyra. Ein kan fort sjå at hos denne jenta vil ein hest få omsorg og gode dagar. 08 EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN 09

6 Den kunnskapsrike lækjaren viste og forklarte det meste kring urter, planter og røter. Ei levande interesse og lang røynsle har lært Holen mykje om ulike vekstar. Han veit kva ein kan livnære seg av ute i naturen, og kva som er giftig og ikkje må etast. Speidarmøtet starta med namneopprop der den einskilde speidar fortalte litt om opphavet sitt. Holen kunne tydelegvis plassere dei aller fleste, og ein kunne sjå at han sette pris på vitjinga. Morosame turar Det er gøy med speiding fordi vi er på så mange fine turar. I tillegg lærer vi førstehjelp og masse anna, seier fem unge speidarar som vi tala med. Ingebjørg Dypedal, Ragnhild Egeland, Marte Berntsen, Ingebjørg Dahl og Jon Olav Skinnarland har sett seg i skogen bak hytta til Olav M. Holen. Haustsola skin skrått og lufta er full av ange frå skog og haust. Den vakre Støyldalen ligg i all sin prakt og er eit flott syn for dei meir enn 20 speidarane som har tatt turen. Ein veit ikkje kor mange fleire slike kveldar ein vil få denne hausten, så ein må berre nyte. Planar speidaren har mange turplanar for både haust og vinter. Fjellturar, skogturar, vitjing hos andre speidarar og ulike andre aktivitetar står på terminlista for den nystarta sesongen. For speidarane som lærer om korleis dei skal greie seg i fjellet og om knutar og andre nyttige ting, er nok turane blant høgdepunkta. Troppen med KFUK/KFUM- speidarar utgjør ein svært aktiv del blant dei mangfaldige fritidstilboda i. Kommunen vår med den flotte naturen kring oss, er ideell for speiding og friluftsliv, seier speidarleiar Kjell Dahl. TIL STØYLDALEN FOR Å LÆRE BYKLESPEIDAREN ER EIN POPULÆR ORGANISASJON. NÅR SPEIDARGRUPPA EIN VAKKER HAUSTKVELD LEGG TUREN TIL OLAV M. HOLEN SI HYTTE I HOLSKRONE I STØYLDALEN, HAR DEI STOR GLEDE AV TUREN. Jon Olav Skinnarland (frå venstre) Ingebjørg Dypedal, Ragnhild Egeland, Marte Berntsen og Ingebjørg Dahl likar å vere speidarar. Best av alt er alle turane vi er på, seier dei. 10 EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN EIT INFORMASJONSMAGASIN OM NY KOMMUNEPLAN 11

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Referat frå folkemøta:

Referat frå folkemøta: Referat frå folkemøta: Liabygda 17.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 40 personar Hellesylt 18.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 30 personar Stranda 22.02.2016, kl.18.00 20.00, om lag 97 personar Geiranger

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kommunikasjonsplan Februar 2016

Kommunikasjonsplan Februar 2016 Kommunikasjonsplan Februar 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma for kommunane Fjell, Sund Øygarden. Fase 1 strekkjer seg

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEBOKA 12.09.13 Det vart merka at språket i møteboka vekslar mellom nynorsk og bokmål. Dette må verte betre.

GODKJENNING AV MØTEBOKA 12.09.13 Det vart merka at språket i møteboka vekslar mellom nynorsk og bokmål. Dette må verte betre. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 07. november 2013 Kl.: 12.00-16.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalssalen, 3. et Saknr.: 20/13-24/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

60/14 Kommunestyret Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel - framdrift og hovudpunkt i planrevisjonen

60/14 Kommunestyret Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel - framdrift og hovudpunkt i planrevisjonen Vågå kommune Arkivsak: 2011/552-85 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 60/14 Kommunestyret 28.10.2014 Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel - framdrift og hovudpunkt i planrevisjonen

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Barnerettane i HEIMEN

Barnerettane i HEIMEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i HEIMEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginal DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle.

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle. Gode landsmøte! Takk for eit år med mykje godt samarbeid og mange gode idear. Norsk Målungdom er i høgste grad ein tenkjande organisasjon, og denne perioden har me nytta mykje tid på å utfordra det etablerte.

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Organisering av kyrkja.

Organisering av kyrkja. Organisering av kyrkja. Av: Gunnar Mindestrømmen Leiar i Den norske kirkes presteforening. Debatten går om korleis kyrkja skal organiserast i framtida. På kort sikt er det spørsmål om endringar som tek

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også.

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også. ADVERB 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv stygt. Maten luktar godt. Søpla luktar dårleg/vondt. Han spurde høfleg. Ho svarte uhøfleg. Leo gjekk seint. Luisa gjekk fort. Jentene

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet 26.11.

2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet 26.11. Hægebostad kommune Arkiv: 140 Saksmappe: 2010/50-50 Sakshandsamar: Ingrid Eriksen Dato: 05.11.2013 2. GONGS HANDSAMING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL, 2013-2023 UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 235/13 Formannskapet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9

Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9 Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9 Innleiing Næringsplanen uttrykker Åseral kommune sin næringspolitikk. Med næringspolitikk meines her forholdet mellom

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kultur i samfunnsplanlegginga Trivsel; ein føresetnad for eit godt samfunn. Tor Arne Gangsø Molde,

Kultur i samfunnsplanlegginga Trivsel; ein føresetnad for eit godt samfunn. Tor Arne Gangsø Molde, Kultur i samfunnsplanlegginga Trivsel; ein føresetnad for eit godt samfunn Tor Arne Gangsø Molde, 13.10.2011 Tor Arne Gangsø Rådmann i Vågå kommune Direktør i næringslivet Generalsektretær i LNU Politisk

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det slik» Om plan for kjønn og likestilling Bakgrunn Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja i perioden 2015 2023 vart vedteken av Kyrkjerådet

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Frå innvandrar til innbyggjar Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Integrere innvandrere på en betre måte i lokalsamfunnet. Tilpasse offentlege tenester og bedrifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Oppvekst - Skuleeigarrapporten om tilstanden i Sulaskulen

SAKSFRAMLEGG. Oppvekst - Skuleeigarrapporten om tilstanden i Sulaskulen SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Grethe Skjærseth Arkivsaksnr: 12/178 15/13609 Arkiv: K1-430, K2 - A00 Oppvekst - Skuleeigarrapporten om tilstanden i Sulaskulen 2014-15. Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

NY NÆRING UNDER GAMLE TAK Låveprosjekt. Det er to sider ved en bygning; bruken og skjønnheten. Bruken tilhører eieren, skjønnheten hele verden

NY NÆRING UNDER GAMLE TAK Låveprosjekt. Det er to sider ved en bygning; bruken og skjønnheten. Bruken tilhører eieren, skjønnheten hele verden NY NÆRING UNDER GAMLE TAK Låveprosjekt Det er to sider ved en bygning; bruken og skjønnheten. Bruken tilhører eieren, skjønnheten hele verden Victor Hugo Sluttrapport 1 Innleiing Låvebygg er og har vert

Detaljer