Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013"

Transkript

1 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet i økonomi, Handelshøyskolen ved UMB... 8 Søknad om programgodkjenning: Ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap Sjekkliste ved IHA ved ansettelse av stipendiat, godkjenning av kvotestipendiat og inngåelse av avtale om doktorgradsutdanning for eksternt ansatte Søknad om programgodkjenning ph.d. fra IKBM Beskrivelse av ph.d.-programmet i Naturvitenskapelige fag Beskrivelse av ph.d.-programmet i matvitenskap Søknad om programgodkjenning: Ph.d.-programmet Landskapsplanning PhD program for landskapsplanlegging Ph.d.-program innen teknologi ved IMT Ph.d. i realfag PhD i utdanningsvitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i Naturforvaltning Læringsutbytteskjema for ph.d. innen naturforvaltning Søknad om programgodkjenning ph.d.-program i miljøvitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i miljøvitenskap Søknad om programgodkjenning PhD program i plantevitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i plantevitenskap Søknad om programgodkjenning - Noragric PhD Programme Description: International Environment and Development Studies... 63

2 Oversikt med kommentarer Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag HH ved Filosofi UMB IHA IKBM Økonomi Husdyr- og akvakulturvitenskap Naturvitenskapelige fag Avl og genetikk, Bioinformatikk, Molekylærgenetikk, Systembiologi, Ernæring, Produktkvalitet, Fôrteknologi, Fysiologi, Etologi Mikrobiologi, Bioteknologi, Kjemi Bioinformatikk og anvendt statistikk Kun to kandidater i dag, ingen er ferdig uteksaminert. Fagmiljøet beskrives ikke, men vurderes som for lite (jf. tilsynsforskriften) Søknad mangler Tilfredstillende beskrivelse. Robust fagmiljø, tilfredstillende kapasitet og rekrutteringspotensiale. Søknad mangler Grundig søknad og beskrivelse. Robust fagmiljø, stor kapasitet og rekrutteringspotensiale. Tilfredstillende beskrivelse. Fagmiljøene som inngår i hele programmet er robust. Hvert fagområde representerer store forskergrupper, muligens med unntak av Bioinformatikk og anvendt statistikk. Matvitenskap Råvarer og teknologi for Tilfredsstillende beskrivelse. Ph.d.-programmet ved Handelshøgskolen ved UMB - Nyttig huskeliste for avslutningsfasen - Nyttig sjekkliste ved ansettelse (rekruttering) til studiet - Godkjennes. Felles søknad. Instituttet totalt har stor kapasitet, tilfredstillende rekrutteringspotensiale. Begge program godkjennes. Fagområder innenfor Matvitenskap

3 Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag matproduksjon, Fagmiljø, kapasitet, spesifiseres. Forbrukervalg av matvarer, Målemetoder, Bioaktive komponenter i mat Mat-mikrobiologi rekrutteringspotensiale, infrastruktur bra ILP Landskapsplanlegging Tilfredsstillende beskrivelse, gjennomtenkt program. Fagmiljø, kapasitet og rekrutteringspotensiale: Ikke helt tydelig beskrevet. Antall disputaser siste seks år er 11 (5 i 2012), dvs noe lavt for et ph.d.- program, men studiet er nasjonalt unikt. Vurderes som viktig, Godkjennes IMT Teknologi Konstruksjon, byggeteknikk og arkitektur Vann- og miljøteknologi Maskin og Prosess Geomatikk Realfag Anvendt matematikk Beregningsorientert fysikk Bildeanalyse Biologisk fysikk Biospektroskopi Energiteknologi Fysikk Hydrodynamikk Informatikk Beregningsorientert biologi kandidatene er etterspurt. Søknad mangler. Programbeskrivelse omfatter kun navn på fagområder, antall stipendiater, faste vitenskapelige og andre ansatte. Mao svært forskjellig fra andre institutter. Svært mange fagområder. Usikkerhet om kapasitet: Store fagmiljøer (mange vitenskapeelige ansatte), men, i snitt < 5 disputaser per år siste 6 år. Ph.d.-programmet ved institutt for matematiske realfag og teknologi. Fagområder spesifiseres.

4 Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag Beregningsorientert nevrovitenskap Mønstergjenkjenning Utdanningsvitenskap Yrkesdidaktikk i naturbruk Realfagdidaktikk Pedagogikk, generell didaktikk og veiledning INA Naturforvaltning Eksempler: Atferdsøkologi, Biodiversitet, evolusjonsgenetikk, bevaringsbiologi, bio-økonomi, botanikk, zoologi, bærekraftig forvaltning (skog, vilt, fisk), fornybar energi, konsekvenser av arealbruk og habitatendringer, markeds- og ressursøkonomi og planlegging, naturbasert reiseliv, populasjonsog samfunnsøkologi, ressurskartlegging, treteknologi, økofysiologi, økotoksikologi IPM Plantevitenskap Eksempler: genetikk, planteforedling, plantefysiologi, plantevern og planteproduksjon Miljøvitenskap Eksempler: miljøkjemi, jord, biogeokjemi og planteernæring, geologi og vannfag Noragric International Environment and Development Studies Development Studies Environment and Development Søknad mangler. OK programbeskrivelse. LU-skjema vedlagt. Mange fagområder, bør muligens spesifiseres. Størrelse på fagmiljø ikke oppgitt nøyaktig. Instituttet har i snitt hatt nesten 10 disputaser per år siste 6 år. Rekruttering noe utfordrende på enkelte fagområder. Tilfredsstillende beskrivelse. Store fagmiljøer, mange kandidater, mer enn 6 disputaser per år siste fem år. Tilfredsstillende beskrivelse. Store fagmiljøer, mange kandidater, mer enn 5 disputaser per år siste fem år. Omfatter SFF-miljø. Kun engelsk beskrivelse. Omfattende beskrivelse. Fagmiljøet omfatter hele instituttet (Noragric), som betraktes Godkjennes. Fagområder spesifiseres. Godkjennes. Fagområder spesifiseres. Godkjennes. Fagområder spesifiseres. Godkjennes.

5 Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag within one of the following research areas; Environmental governance and protected areas Conflict, Human Security and Development Climate Change, Agriculture and Development Rights and Power in Development som robust og tilfredsstillende i ph.d.-sammenheng. Instituttet har hatt fra 2-6 disputaser per år siste 6 år. Disputaser ved UMB Totalt IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric Totalt

6 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB) Generelt HH-UMB gir graden doctor Philosophie (ph.d.) i filosofi. HH-UMB legger til grunn en bred definisjon av faget filosofi og inkluderer underdisipliner som vitenskapsfilosofi, metafysikk, etikk, logikk og epistemologi, samt underdisipliner av disse. Ph.d.-programmet ved HH-UMB er utviklet for de som søker en spesialisering innen filosofi. En ph.d. innen filosofi gir den nødvendige kompetansen for en akademisk karriere innen undervisning og forskning, men det er også en attraktiv kompetanse for alle områder som krever selvstendig og kritisk refleksjon, analytiske evner og fordypning. Det overordnede målet med programmet er å gi studenten en dypere teoretisk ferdighet innen filosofi. Ph.d.-avhandlingen skal også representere et betydelig stykke originalt vitenskapelig arbeid, og et mål er å publisere resultatene i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Sammen med en kurspakken skal dette gi en ph.d.-kandidat i filosofi fra HH-UMB en ekspertkompetanse innen et større fagområde. HH-UMB har for tiden (feb. 2013) 2 ph.d.-kandidater og programmet ble opprettet i mai Innhold i programmet Filosofisk forskning er et viktig grunnlag for en rekke fagfelt, og søker en dypere refleksjon omkring begreper, metoder, argumenter og andre teoretiske forutsetninger. Doktorgradsprogrammet i filosofi er en utdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forskning på et høyt akademisk nivå. Utdanningen er normert til 3 år. Programmet består av opplæringsdel og avhandling. Opplæringsdelen skal være på minimum 30 studiepoeng (ECTS), hvorav minst 20 skal tas etter start på doktorgradsprogrammet. Det forutsettes at alle kurs tas ved akkrediterte utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland. Emnene skal fortrinnsvis være på 400-nivå. Opplæringsdelen skal inneholde tre deler: a. Minimum 10 studiepoeng i generell vitenskapsfilosofi og forskningsetikk. b. Minimum 10 studiepoeng innen i vitenskapsfilosofi med et spesialisert fokus (10 studiepoeng). c. Resterende studiepoeng består av andre kurs i filosofi eller i vitenskapsteori, for eksempel, vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi eller forskningsetikk. Presiseringer: a. Vitenskapsfilosofi brukes i vid forstand om vitenskapsorientert filosofisk virksomhet, altså om den delen av den filosofiske virksomhet som eksplisitt forholder seg til vitenskapenes (natur-, samfunns- og humanvitenskapenes) grunnlag, metoder og resultater. Den er således rettet mot grunnlagsproblemer i vitenskapene av metafysisk (ontologisk), epistemologisk og verdimessig (forskningsetisk og/eller politisk-filosofisk) karakter. Ikke- 6

7 filosofiske disipliner som vitenskapshistorie, -sosiologi og -psykologi, som normalt hører inn under vitenskapsteori, faller ikke inn under vitenskapsfilosofi her. b. Med generell vitenskapsfilosofi og forskningsetikk (pkt. 3a) siktes det til kurset PHI402 ved UMB eller tilsvarende kurs ved andre universiteter. c. Med spesialisert fokus (pkt 3b) menes fokus begrenset til en bestemt vitenskapelig disiplin, slik som i biologiens filosofi, fysikkens filosofi, økonomiens filosofi osv. eller fokus begrenset til et bestemt tema med stor relevans for vitenskapene, slik som kausalitet, informasjon, modellering, epistemiske verdier osv. Kurs med spesialisert fokus bør være relevante for doktorgradsarbeidet, men må ikke nødvendigvis falle sammen med dette tematisk. Avhandlingen kan skrives som monografi eller som en samling av artikler, og skal utgjøre et originalt og selvstendig forskningsarbeid av høy akademisk kvalitet. Spesifikke mål for programmet Kunnskap Kandidaten skal være i forskningsfronten innenfor sitt fagområde og beherske filosofiens analytiske metode for refleksjon og argumentasjon. Ferdigheter Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning. Kandidaten skal kunne drive forskning innen et spesialfelt på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne håndtere komplekse filosofiske spørsmål og utfordre etablerte teorier. Kandidaten skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innenfor fagområdet. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne reflektere kritisk over begreper, argumenter og teorier og utøve sin forskning med faglig integritet. Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler. Kandidaten skal kunne delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til refleksjon, argumentasjon og analytiske ferdigheter. Studiet skal gi kandidaten kompetanse til å gjennomføre selvstendig forskning innen et spesialfelt og foreta faglig formidling, inkludert internasjonal vitenskapelig publisering. Den faglige kvalitet på avhandlingen skal være på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal få en videregående opplæring i teori og filosofisk metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som det filosofiske arbeidet settes inn i en større ramme gjennom tverrfaglig forståelse og interaksjon. Gjennom studiet skal kandidaten få trening i formidling av eget arbeid. 7

8 Ph.d. programmet i økonomi, Handelshøyskolen ved UMB Generelt HH-UMB gir graden doctor Philosophie (Ph.d.) i økonomi. HH-UMB legger til grunn en bred definisjon av faget økonomi, og programmet inkluderer både samfunns- og bedriftsøkonomi samt undergrupper av disse. Ph.d.-programmet ved HH-UMB er utviklet for de som søker en spesialisering innen økonomi for utfordrende jobber i privat og offentlig sektor som krever større analytisk innsikt og evner enn hva en oppnår ved en Mastergrad. Selv om de fleste av våre ph.d.- kandidater får jobber ved akademiske institusjoner, er det også et økende antall kandidater i stillinger innen rådgivning og i større organisasjoner. Det overordnede målet med programmet er å gi studenten en dypere og bredere teoretisk og metodisk kunnskap og ferdigheter. Ph.d.-avhandlingen skal også representere et betydelig stykke originalt vitenskapelig arbeid, og et mål er å publisere resultatene fra dette i anerkjente internasjonale tidssrifter. Sammen med en kurspakken skal dette gi en ph.d.- kandidat i økonomi fra HH-UMB en ekspertkompetanse på et større fagområde. HH-UMB har for tiden (feb. 2013) om lag 30 ph.d.-kandidater. De siste tre årene ( ) har 18 kandidater blitt tildelt ph.d.-graden. Innhold i programmet Økonomisk forskning og utredning er et viktig grunnlag for politiske beslutninger og bidrar til å belyse økonomiske sammenhenger og klargjøre konsekvensene av ulike politikkalternativer. Doktorgradsprogrammet i økonomi er en forskerutdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på et høyt faglig nivå. Utdanningen er normert til 3 år, selv om de fleste bruker noe lengre tid. Programmet består av kursdel og avhandling. Kurspakken skal være på minimum 60 studiepoeng, og utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet (FUFU), avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens bakgrunn og behov. Emnene skal gi kunnskap om forskningsfronten innen fagfeltet, det vil si pågående forskning og uavklarte spørsmål. Kurs både fra HH-UMB og andre institutter kan godkjennes. En del tar også kurs ved UiO, kurs gjennom forskerskolene (se nedenfor) eller nordiske forskerkurs (NOVA, NORFA). En betydelig andel av ph.d.-studentene tilbringer også 1-2 semester ved anerkjente universiteter i USA (UC Davis, UC Berkeley, Wisconsin, Purdue, Cornell, Rhode Island). Avhandlingen består vanligvis består av 3-4 artikler, og gjennom valg av analysemetoder og problemstillinger skal kandidaten vise at han/hun kan utføre selvstendig forskningsarbeid av høy kvalitet. Et viktig mål er å publisere resultater fra avhandlingene i anerkjente, internasjonale tidsskrifter. Økonomiske analysemetoder kan benyttes til å analysere et bredt spekter av problemstillinger, både teoretiske og empiriske. Tidligere PhD temaer spenner over et 8

9 bredt felt, med et hovedtyngden på temaer innen utvikling, miljø/naturressurser/energi og matproduksjon. Spesifikke mål for programmet Kunnskap Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde, beherske fagområdets metoder og kjenne til relevante vitenskapsteoretiske spørsmål. Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter. Ferdigheter Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid. Kandidaten skal kunne drive forskning og faglig utviklingsarbeid innen et spesialfelt på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet. Kandidaten skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet. Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler. Kandidaten skal kunne delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Studiet skal gi kandidaten kompetanse til å gjennomføre selvstendig forskning innen et spesialfelt og foreta faglig formidling, inkludert internasjonal vitenskapelig publisering. Den faglige kvalitet på avhandlingen skal være på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal få en videregående opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. Gjennom studiet skal kandidaten få trening i formidling av eget arbeid. Forskerskoler HH-UMBs ph.d.-utdanning i økonomi er tilknyttet to nasjonale forskerskoler/nettverk. Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi Dette er et faglig samarbeid mellom deltakende institusjoner, for å øke kvaliteten på PhD utdanningen innen bedriftsøkonomiske fag. De aller fleste norske universitets- og høyskolemiljø innen bedriftsøkonomi deltar. Det tilbys PhD kurs, kollokvier og seminarer, samt egen årlig konferanse. Følgende fagområder dekkes: Samfunnsøkonomi, Regnskap, Finans, Operasjonsanalyse, Markedsføring og forretningsutvikling, Strategi og ledelse. 9

10 Oversikt over kurs, innmelding (for ph.d.-studenter) og aktiviteter blir løpende oppdatert på Nasjonal forskerskole i samfunnsøkonomi Den nasjonale forskerskolen i samfunnsøkonomi er et treårig program for ph.d. kurs og workshops i økonomi. Det primære mål er å forbedre norske ph.d. programmer i økonomi ved å tilby kurs og workshops av høy internasjonal kvalitet. Hvert år tilbys syv intensive ph.d.-kurs og tre forsknings workshops om bestemte forskningstema. Ph.d. kursene tilbys på nasjonalt nivå med topp internasjonale forskere som kursledere, og både internasjonale og lokale forskere som deltakere. Et sekundært mål er å forbedre samarbeidet mellom institusjoner som tilbyr ph.d. programmer i økonomi, og det vil bli organisert seminarer om tilsyn og et seminar om koordinering og samarbeid for alle institusjoner som tilbyr et PhD program. Rådet organiserer også seminarer om tilsyn og koordinering og samarbeid. Det nasjonale fagrådet for samfunnsøkonomi er ansvarlig for valg av kurs og workshops blant forslagene fra de relevante forskningsmiljøer innen økonomi. 10

11 Søknad om programgodkjenning: Ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap A. Bakgrunn for godkjenningssøknaden Dette er en søknad om godkjenning av ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap, i lys av UMBs arbeid med å tilpasse programbeskrivelser til Norsk kvalifikasjonsrammeverk. Programmet administreres av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. B. Grunnleggende forutsetninger utdyping og kommentar 1. Rekruttering av kandidater Kandidater til ph.d.-programmet ved IHA rekrutteres på en rekke måter: i. Ved utlysning av stipendiatstillinger på forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EU og andre finansieringskilder, ii. Ved godkjenning av aktuelle kvotestipendiater som søker midler via Lånekassen, iii. Ved utlysning av egne stipendiatstillinger (UMB- eller IHA-stipendiater), eller iv. Ved godkjenning av nærings-ph.d. eller andre ph.d.-studenter tilsatt i næringslivet eller på en annen institusjon. Ved stillingsutlysninger søker en der det er relevant å få søkere også med utenlandsk bakgrunn. Prosjektleder eller aktuell hovedveileder er ansvarlig for å sikre en bred og relevant utlysning av stipendiatstillinger. IHA har derfor ca. 50 % utenlandske ph.d.-studenter. En fagkomité på to medlemmer vurderer søkernes faglige kompetanse, mens Innstillingsutvalget ved IHA gjennomfører intervjuer med aktuelle søkere og utarbeider en begrunnet innstilling til instituttstyret. 2. Arbeidsomfang Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 35 studiepoeng med doktorgradsutdanning og minst ca. 2,5 år med forskningsarbeid. Noen har fire års ansettelse, noe som gir utvidet tid til forskningsdelen. 3. Avtaler Ph.d.-student og samtlige veiledere signerer UMBs standardavtale Avtale om gjennomføring av ph.d.-program ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I avtalen inngår varighet av ph.d.-utdanningen, ansettelsesforhold, omfang av veiledning, finansiering, evt. pliktarbeid (krever ansettelse utover 3 år), evt. opphavsrettslige/immaterialrettslige avtaler, hvem som har eiendomsrett til resultatene og evt. avtale om en kortere utsettelse av tidspunkt for publisering av resultater. Ph.d.-studenten har krav på 100 timer veiledning pr. år i tre år, samlet for alle veilederne. Avtalen skal seinest leveres inn sammen med søknad om godkjenning av studieplanen, innen seks måneder etter opptak. For øvrig gjelder UMBs forskrift om ph.d.-graden. 4. Opptakskrav jf. Forskrifter UMBs forskrifter om opptak til doktorgradsstudiet gjelder (kap. 5 i ph.d.-forskriften). Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen fra sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere godkjent 11

12 kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL 80). IHA vektlegger spesielt kravet til muntlig engelsk. For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn, evt. kvotestipend, for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet, samt til opplæringsdelen. For industriprosjekter med eksternt tilsatte ph.d.-studenter (f.eks. næringsph.d.) og eksterne driftsmidler, stilles det krav om en minstebevilgning på kr pr. år i 3 år til opplæringsdelen. Som hjelp til å sikre at alle relevante momenter tas i betraktning ved ansettelse eller godkjenning av kvotestipendiater, samt godkjenning av ph.d.-studenter for eksternt tilsatte, er det utarbeidet en egen sjekkliste som bl.a. skal brukes av Innstillingsutvalget ved IHA (vedlegg ii). 5. Selvstendig arbeid Ph.d.-utdanningen og forskningsarbeidet skjer under kyndig veiledning. I løpet av utdanningen skal kandidaten utvikle evne til å arbeide som selvstendig forsker, og forskningsarbeidet skal ha preg av et selvstendig arbeid som kandidaten selv skal forsvare. Doktoravhandlingen består normalt av 3-5 vitenskapelige artikler, med flere medforfattere. Ph.d.-studenten skal derfor vise sin evne til selvstendig arbeid ved alene å forfatte avhandlingens sammenfattende del. Mange ph.d.-studenter vil også i studieplanen ha selvstendig arbeid i form av fritt emne og individuelle innleveringer og eksamener i doktorgradskursene. C. Programbeskrivelse - utdyping og kommentar 6. Programbeskrivelse legges ved. Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap. Her inngår bl.a. mål for studiet, læringsutbytte, opplæringsdelen og evalueringsformer. D. Andre forhold utdyping og kommentar 7. Fagmiljøet tilknyttet studiet andel innenfor UMB og dekning av sentrale deler av studiet Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil normalt bli oppnevnt blant instituttets førsteamanuenser og professorer (inkl. II erstillinger). Hver ph.d.-student får normalt oppnevnt 2-4 medveiledere. Som biveiledere kan andre forskere med relevant spesialkompetanse bli oppnevnt, også fra andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt. Som ledd i internasjonalisering av ph.d.-utdanningen og forskningsprosjektet, brukes faglige eksperter fra utenlandske universiteter i stor grad som biveiledere. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har pr : 9 faste førsteamanuenser samt tre førsteamanuensis II, 24 professorer samt 7 professor II. Totalt utgjør dette en ressurs på 33 heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger med førstestillingskompetanse, samt 10 II-er stillinger. Instituttet har de seinere årene til enhver tid hatt doktorgradsstudenter, dvs. i gjennomsnitt ca. to ph.d.-studenter pr. f.aman./prof. De samme vitenskapelige ansatte er emneansvarlige og lærere ved de aktuelle master- og doktorgradskurs (-emner) som inngår i studieplanen. 8. Kompetansekrav til veiledere 12

13 Hovedveileder skal ha førstestillingskompetanse, dvs. være førsteamanuensis eller professor, evt. i form av II erstillinger (F.aman.II, Prof. II). I særtilfeller kan fast ansatte i forskerstillinger, og som har førstestillingskompetanse, være hovedveiledere. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende. Instituttet har foreløpig ikke krav til formell veilederkompetanse, men alle (nyere) faste vitenskapelige f.aman. og prof. skal ha gjennomført pedagogisk utdanning. 9. Fagmiljøets deltakelse i internasjonalt samarbeid og nettverk Fagmiljøene ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har en utstrakt deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter eller deltakelse fra internasjonale fageksperter i våre prosjekter. Hver hovedveileder har sitt faglige nettverk som inkluderer utenlandske forskere. Disse trekkes aktivt inn i ph.d.-prosjekter der det er relevant, slik at ph.d.-studenten selv utvikler et internasjonalt nettverk i løpet av ph.d.-utdanningen. Nær alle ph.d.-studenter ved IHA deltar på internasjonale konferanser, noe som bidrar til å utvikle deres faglige nettverk. 10. Støttefunksjoner og infrastruktur. IHA har en egen forskerutdanningsleder, oppnevnt blant instituttets faste vitenskapelige personale. Denne leder Forskerutdanningsutvalget (FUU), som behandler opptakssøknader, studieplaner, forslag til bedømmelseskomiteer, samt overvåker kvaliteten og framdriften av den enkeltes ph.d.-utdanning. Den daglige administrasjonen av ph.d.-studentene, og rådgiver ifht. praktiske og formelle spørsmål, innehas av instituttets forskerutdanningssekretær, som også er sekretær for FUU. IHA har egne intranettsider for ph.d.-studiet på norsk og engelsk. Disse gir oversikt over hele prosessen steg for steg fra søknad om opptak til fullført disputas, med aktuelle regler, skjemaer og praktiske råd. Her inngår også en egen huskeliste over avslutningsfasen av ph.d.- studiet, med beskrivelse av ansvar hos ph.d.-student, hovedveileder, internt medlem av bedømmelseskomiteen, FUUs sekretær og ordstyrer ved disputasen (normalt instituttleder). IHAs IT-ansvarlige kjøper inn og gir støtte til ph.d.-studentenes PC er, tilgang til programvare, printer og internett. Ph.d.-studentene får kontorplass ved IHA på egne avsatte ph.d.-kontorer, vanligvis med 2-4 studenter pr. kontor. Hovedveileder organiserer plass i laboratorium der dette er aktuelt. E. Eventuelt I tråd med anbefalinger i NIFUs rapport om ph.d.-utdanningene i Norge (2012), er IHA positiv til etablering av egne veilederkurs for doktorgradsveiledere i UMB-regi. Dette er særlig aktuelt for nye og yngre veiledere. Veilederne skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse, men det kan være forbedringspotensiale når det gjelder temaer som veiledningspedagogikk og personellbehandling. F. Vedlegg i. Beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, med bl.a. mål for studiet, læringsutbytte, opplæringsdelen og evalueringsformer. ii. Sjekkliste ved IHA ved ansettelse av stipendiat, godkjenning av kvotestipendiat og inngåelse av avtale om doktorgradsutdanning for eksternt ansatte 13

14 Beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap Innledning Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap er knyttet til Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB. Programmet har grunnlag i den overordnede beskrivelsen av ph.d.-utdanningen ved UMB, og er regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Informasjon om regler, skjemaer for søknader og gjennomføring av ph.d.-studiet i Husdyr- og akvakulturvitenskap finnes her (på engelsk, her). Instituttet har en bred fagprofil og bred forskningsaktivitet innen biologiske disipliner og anvendte fag hos produksjonsdyr, inklusive fisk; ernæring og fôrteknologi, fysiologi, avl og genetikk, molekylærgenetikk, bioinformatikk, produktkvalitet, samt etologi og dyrevelferd. Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner. Ph.d.-studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Det oppfordres til å knytte til seg høyt kompetente biveiledere fra utenlandske universiteter. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har et eget Forskerutdanningsutvalg, ledet av en forskerutdanningsleder, samt en forskerutdanningssekretær, som administrerer, gir råd og kvalitetssikrer opptak, studieplan og framdrift i doktorgradsstudiet. Opptaks- og finansieringskrav UMBs forskrifter om opptak til doktorgradsstudiet gjelder. Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen fra sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere godkjent kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL 80). For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet og til opplæringsdelen. Fagområder i ph.d.-programmet Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap består av følgende fagområder som viser doktorens spesialisering innenfor ph.d.-programmet: 14

15 Avl og genetikk, Bioinformatikk, Molekylærgenetikk, Systembiologi, Ernæring, Produktkvalitet, Fôrteknologi, Fysiologi, Etologi. Fagområdene er faglig knyttet til instituttets faggrupper, som er nærmere beskrevet her. Overordnet mål for ph.d.-programmet Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen. Læringsutbytte Kunnskaper Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet innen ph.d.-studiet i husdyr- og akvakulturvitenskap, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet, har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet, kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter også i et internasjonalt perspektiv, kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. Kunnskapen oppnås gjennom opplæringsdelen på minimum 30 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde, lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialområde, utføring av selve forskningsarbeidet, arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter resultatene som en helhet i et internasjonalt fagperspektiv. Ferdigheter Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren 15

16 kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde, kjenner til vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde, og behersker utstyr forskeren selv normalt bruker, behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder, har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i form av minst tre vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering, kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon, kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde. Ferdighetene oppnås gjennom å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og evt. i planlegging av nye prosjektsøknader, veiledning og egen forskning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse, å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen, deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant, arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee, samt avhandlingen, å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter, gi tilbakemelding på kollegers manuskripter, samt delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres. Generell kompetanse Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, vurdere hensynet til dyrevelferd og miljøspørsmål, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger, kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter, kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora, kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til husdyr- eller akvakulturnæringen, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media, kan undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde, kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger, kan vurdere behovet for og evt. ta initiativet til innovasjon innen sitt fag. Generell kompetanse oppnås gjennom å delta på et kurs i forskningsetikk av et omfang på minst 5 studiepoeng, 16

17 veiledning og egen forskning, arbeid med publikasjoner og avhandlingen, prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging, søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon, muntlig presentasjon, å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser, å holde 4 timer studentforelesninger pr. år innen sitt kompetanseområde, foredrag på Husdyrforsøksmøtet, Havbruksmøtet og andre faglige møter, intervjuer i radio, TV, aviser eller andre tidsskrifter. Opplæringsdelen Ph.d.-studenten skal søke om godkjenning av utdanningsplanen for ph.d.-studiet sitt snarest etter opptak og seinest innen 6 måneder. Opplæringsdelens kurs skal være på minimum 35 studiepoeng, inkludert et obligatorisk kurs i forskningsetikk på minimum 5 studiepoeng, PHI401 eller tilsvarende. Opplæringsdelen skal ses i sammenheng med planen for forskningsarbeidet, slik at ph.d.-studiet samlet gir studenten tilstrekkelig faglig bredde, dybde og indre faglig sammenheng. Forskerutdanningsutvalget ved IHA skal godkjenne opplæringsdelen og sikre at kursene er relevante og samlet sett gir en helhetlig utdanning på et tilstrekkelig nivå. Opplæringsdelen er spesifikk for det enkelte fagområdet, og består av en kombinasjon av ulike kurs innen dette fagområdet. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet, med basis i studentens mastergradskompetanse. Det er derfor ingen kurs som formelt sett er obligatoriske. Studenten står fritt til å ta kursene i den rekkefølge som best passer inn i tidsplanen. Instituttet gir seks kurs på doktorgradsnivå, som inngår i studieplanen så langt det er relevant: Kvantitativ genetikk (HFA400), Biometriske metoder i husdyravl (HFA401), Statistiske problemer i kvantitativ genetikk og avl (HFA404), Lipidmetabolisme (HFE400), Ernæringsbiokjemi og fysiologi (HFX400), samt Individuelt ph.d.-emne i etologi (HET401). Det anbefales spesielt å innpasse kurs fra NOVA Postgraduate School, som er ph.d.-kurs det samarbeides om innen de nordiske landbruksuniversitetene. I tillegg anbefales videregående kurs i statistikk og metode. Det tillates noen kurs på mastergradsnivå hvis dette ellers passer inn i planens helhet. På temaer der det ikke finnes relevante kurs, kan ph.d.-studenten gjennomføre veiledede selvstudier (Fritt emne). Alle kurs og frie emner i opplæringsdelen skal ha en ansvarlig lærer/veileder, og kursene skal evalueres med ekstern sensor. Faste seminarer Alle ph.d.-studenter skal gjennomføre tre faste seminarer ved instituttet, jfr i UMBs ph.d.-forskrift; et startseminar før søknad om godkjenning av studieplanen innleveres, et 17

18 midtveisseminar ca. 1,5-2 år ut i ph.d.-utdanningen, og et sluttseminar ca. 6 måneder før innlevering av doktoravhandlingen. Seminarene anses som ledd i opplæringsdelen, og skal gi studentene relevante tilbakemeldinger til hjelp i det videre arbeidet. Forskningsarbeidet Forskningsarbeidet skal utgjøre et vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå. Arbeidet skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med veilederne og evt. eksterne samarbeidspartnere. Det skal utarbeides en realistisk milepælplan, slik at arbeidet kan sluttføres og doktoravhandling innleveres innen utløpet av avtaleperioden. Hovedveileder er særskilt ansvarlig for å sikre en realistisk plan. Framdriftsrapporter Ph.d.-studentene skal levere årlige framdriftsrapporter på fastsatt skjema innen 15. januar hvert år. Avvik fra planen skal begrunnes. Kravet til framdriftsrapporter er hjemlet i 11-1 og 11-2 i UMBs ph.d.-forskrift. Evalueringsformer Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave. Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av Forskerutdanningsutvalget, og framdriften følges opp av utvalget via årlige Framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (startseminar, midtveisseminar og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet. Avhandling og disputas Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon, behandling av litteratur og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur (UMBs ph.d.-forskrift, 10-1). Doktoravhandlingen skal bestå av minimum tre vitenskapelige artikler, publiserbare i vitenskapelige tidsskrifter. Det er ønskelig at artiklene er publisert eller akseptert for publisering før avhandlingen innleveres, men dette er ofte ikke realistisk innen en treårsperiode. Artiklene skal imidlertid som et minimum være på nivå med førstegangs innsending av manuskript til et tidsskrift. Doktoranden skal være førsteforfatter på minimum to av artiklene. I tillegg skal det utarbeides en sammenfattende del, der doktoranden viser en grundig faglig innsikt og evne til å syntetisere vitenskapelige resultater og diskusjoner på tvers av enkeltartiklene. Doktoranden skal forfatte denne delen alene. Avhandlingen skal for øvrig utformes og innleveres i henhold til kap. 10 og 14 i 18

19 UMBs ph.d.-forskrift, og den skal ledsages av medforfattererklæringer for hver vitenskapelige artikkel. Disputasen starter med en prøveforelesning over et oppgitt emne doktoranden har fått utdelt 10 virkedager på forhånd. Forelesningen skal vare 45 minutter og holdes på et nivå som tilsvarer en forelesning for mastergradsstudenter i faget. To eksterne opponenter går deretter kritisk gjennom avhandlingen, og vurderer svarene doktoranden gir. Bedømmelsen og bedømmelseskomiteens arbeid skal følge kap. 15, 16 og 20 i UMBs ph.d.- forskrift. Fagkompetansen bak ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil normalt bli oppnevnt blant instituttets førsteamanuenser og professorer (inkl. II erstillinger). Som biveiledere kan andre forskere med relevant spesialkompetanse bli oppnevnt, også fra andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har pr : 9 faste førsteamanuenser samt tre førsteamanuensis II, 24 professorer samt 7 professor II. Totalt utgjør dette en ressurs på 33 heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger med førstestillingskompetanse, samt 10 II-er stillinger. Instituttet har de seinere årene til enhver tid hatt doktorgradsstudenter. 19

20 Sjekkliste ved IHA ved ansettelse av stipendiat, godkjenning av kvotestipendiat og inngåelse av avtale om doktorgradsutdanning for eksternt ansatte Disse skal bruke sjekklisten: Ved ansettelser av stipendiater ved IHA: Ved avtale om eller godkjenning av kvotestipendiater: Ved avtale om PhD-utdanning ved IHA for eksternt ansatte: Innstillingsutvalget Hovedveileder ved IHA, og FU når søkere prioriteres Hovedveileder ved IHA Innstillingsutvalget må som et minimum sjekke momentene nedenfor, ved instruksjon av fagkomité, gjennomgang av dokumenter eller ved personlig intervju, for søkere det er aktuelt å innstille til ansettelse. Hovedveileder og evt. FU må sjekke det samme på passende måte for personer som ikke skal gjennom Innstillingsutvalget. Hvis søker ikke kan møte opp personlig til jobbintervju, bør det i stedet for telefonintervju gjennomføres møte via Skype med webkamera for at Innstillingsutvalget skal kunne danne seg et bedre bilde av søkeren. Ukjente søkere bør bes om å vise sitt pass i webkameraet, slik at en kan sjekke om rett person svarer på spørsmålene. For aktuelle kvotestipendiater bør hovedveileder også ha muntlig kontakt med personen. Moment Kommentarer 1. Er faglig bakgrunn relevant og av et tilstrekkelig omfang? Relevant MSc-grad eller tilsvarende grad som UMB godtar? Spesielt for søkere fra læresteder der IHA ikke kjenner fagmiljøet må det faglige nivået vurderes. Still evt. faglige kontrollspørsmål. UMBs International Office kan bidra til å vurdere omdømmet til lærestedet. 2. Er vitnemål ekte? Det er et stort internasjonalt marked for salg av vitnemål fra tilsynelatende anerkjente universiteter og høgskoler. For søkere der IHA ikke kjenner fagmiljøet vedkommende har sin MScgrad fra, bør det vurderes om vitnemålet er ekte. UMBs International Office kan bes om bistand. Kontrollspørsmål ved personintervju kan bidra til å avdekke faglige mangler. 3. Er karakterene i MSc-graden (eller tilsvarende grad) minst tilsvarende UMBs minstekrav? Karakterene fra høgere grads eksamener (MSc, 120 stp.) skal normalt være i den beste halvdel av studentpopulasjonen. Dette bør bekreftes fra Studieavdeling ved det aktuelle universitetet, med mindre karakterene åpenbart er svært gode. Merk at noen universiteter kun bruker bokstavene A, B og C, slik at B da er en gjennomsnittlig karakter. Moment Kommentarer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger:

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger: REALFAG OG TEKNOLOGI For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Institutt for miljøvitenskap (IMV), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Institutt for miljøvitenskap (IMV), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 1 MILJØVITENSKAP For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018 Vedtatt 24.04.17 av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Opptakskrav Hovedkravet for opptak er cand.psychol. eller mastergrad/hovedfag

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER

OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Veilederforum 29.8.2013 OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Bjarne O. Braastad Forskerutdanningsleder Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB DETTE SKAL JEG TA OPP: Noen momenter med basis i erfaring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i sosiologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

Ph.d.-program ved UMB og implementering av kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.- utdanning ved UMB

Ph.d.-program ved UMB og implementering av kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.- utdanning ved UMB US-SAK NR: 52 /2013 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: 2012/1512 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Ph.d.-program ved UMB og implementering

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2017/2018

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2017/2018 STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2017/2018 Studieplanen er revidert og vedtatt av Fakuletet for økonomi, NTNU, 28. mars 2017. Studieplanen er hjemlet i Forskrift

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i statsvitenskap er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialt arbeid Utdanningen har som formål at kandidater skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til selvstendig

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2015/2016 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i pedagogikk er avlagt mastergrad

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging. Programmet omfatter fire studieretninger:

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging. Programmet omfatter fire studieretninger: SAMFUNNSUTVIKLING OG PLANLEGGING (SOCIETY, DEVELOPMENT AND PLANNING) For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften

Detaljer

Opplæringsdelens obligatoriske del:

Opplæringsdelens obligatoriske del: OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Betenkning Førsteamanuensis i etologi

Betenkning Førsteamanuensis i etologi Betenkning Førsteamanuensis i etologi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et av Norges fremste fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø og natur- og ressursforvaltning. UMB skal gjennom utdanning

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Kvalitetssystem for ph.d-utdanningen ved Det medisinske fakultet A: Startfasen Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen Utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Det skal foreligge

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19. januar 2017 med hjemmel

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt.

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for phd-programmene ved Det humanistiske fakultet Studieplanene for de to phd-programmene ved HUM-fak (ph.d. i utdanningsvitenskap

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 20 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2020 at minst 50 % av de som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved 1. Personalia Studentnr.

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2015/2016. Læringsmål for ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse

PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2015/2016. Læringsmål for ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE 2015/2016 Læringsmål for ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse Visjon og mål Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting for doktorgradsutdanningen Doktorgradsutdanningen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE AV PROGRAMMET Ph.d.-programmet er normert til 180 studiepoeng (3 år). De fleste ph.d.-kandidater har i tillegg 25 prosent pliktarbeid (1

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon US-SAK NR: 84/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer