Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013"

Transkript

1 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet i økonomi, Handelshøyskolen ved UMB... 8 Søknad om programgodkjenning: Ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap Sjekkliste ved IHA ved ansettelse av stipendiat, godkjenning av kvotestipendiat og inngåelse av avtale om doktorgradsutdanning for eksternt ansatte Søknad om programgodkjenning ph.d. fra IKBM Beskrivelse av ph.d.-programmet i Naturvitenskapelige fag Beskrivelse av ph.d.-programmet i matvitenskap Søknad om programgodkjenning: Ph.d.-programmet Landskapsplanning PhD program for landskapsplanlegging Ph.d.-program innen teknologi ved IMT Ph.d. i realfag PhD i utdanningsvitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i Naturforvaltning Læringsutbytteskjema for ph.d. innen naturforvaltning Søknad om programgodkjenning ph.d.-program i miljøvitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i miljøvitenskap Søknad om programgodkjenning PhD program i plantevitenskap Beskrivelse av ph.d.-programmet i plantevitenskap Søknad om programgodkjenning - Noragric PhD Programme Description: International Environment and Development Studies... 63

2 Oversikt med kommentarer Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag HH ved Filosofi UMB IHA IKBM Økonomi Husdyr- og akvakulturvitenskap Naturvitenskapelige fag Avl og genetikk, Bioinformatikk, Molekylærgenetikk, Systembiologi, Ernæring, Produktkvalitet, Fôrteknologi, Fysiologi, Etologi Mikrobiologi, Bioteknologi, Kjemi Bioinformatikk og anvendt statistikk Kun to kandidater i dag, ingen er ferdig uteksaminert. Fagmiljøet beskrives ikke, men vurderes som for lite (jf. tilsynsforskriften) Søknad mangler Tilfredstillende beskrivelse. Robust fagmiljø, tilfredstillende kapasitet og rekrutteringspotensiale. Søknad mangler Grundig søknad og beskrivelse. Robust fagmiljø, stor kapasitet og rekrutteringspotensiale. Tilfredstillende beskrivelse. Fagmiljøene som inngår i hele programmet er robust. Hvert fagområde representerer store forskergrupper, muligens med unntak av Bioinformatikk og anvendt statistikk. Matvitenskap Råvarer og teknologi for Tilfredsstillende beskrivelse. Ph.d.-programmet ved Handelshøgskolen ved UMB - Nyttig huskeliste for avslutningsfasen - Nyttig sjekkliste ved ansettelse (rekruttering) til studiet - Godkjennes. Felles søknad. Instituttet totalt har stor kapasitet, tilfredstillende rekrutteringspotensiale. Begge program godkjennes. Fagområder innenfor Matvitenskap

3 Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag matproduksjon, Fagmiljø, kapasitet, spesifiseres. Forbrukervalg av matvarer, Målemetoder, Bioaktive komponenter i mat Mat-mikrobiologi rekrutteringspotensiale, infrastruktur bra ILP Landskapsplanlegging Tilfredsstillende beskrivelse, gjennomtenkt program. Fagmiljø, kapasitet og rekrutteringspotensiale: Ikke helt tydelig beskrevet. Antall disputaser siste seks år er 11 (5 i 2012), dvs noe lavt for et ph.d.- program, men studiet er nasjonalt unikt. Vurderes som viktig, Godkjennes IMT Teknologi Konstruksjon, byggeteknikk og arkitektur Vann- og miljøteknologi Maskin og Prosess Geomatikk Realfag Anvendt matematikk Beregningsorientert fysikk Bildeanalyse Biologisk fysikk Biospektroskopi Energiteknologi Fysikk Hydrodynamikk Informatikk Beregningsorientert biologi kandidatene er etterspurt. Søknad mangler. Programbeskrivelse omfatter kun navn på fagområder, antall stipendiater, faste vitenskapelige og andre ansatte. Mao svært forskjellig fra andre institutter. Svært mange fagområder. Usikkerhet om kapasitet: Store fagmiljøer (mange vitenskapeelige ansatte), men, i snitt < 5 disputaser per år siste 6 år. Ph.d.-programmet ved institutt for matematiske realfag og teknologi. Fagområder spesifiseres.

4 Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag Beregningsorientert nevrovitenskap Mønstergjenkjenning Utdanningsvitenskap Yrkesdidaktikk i naturbruk Realfagdidaktikk Pedagogikk, generell didaktikk og veiledning INA Naturforvaltning Eksempler: Atferdsøkologi, Biodiversitet, evolusjonsgenetikk, bevaringsbiologi, bio-økonomi, botanikk, zoologi, bærekraftig forvaltning (skog, vilt, fisk), fornybar energi, konsekvenser av arealbruk og habitatendringer, markeds- og ressursøkonomi og planlegging, naturbasert reiseliv, populasjonsog samfunnsøkologi, ressurskartlegging, treteknologi, økofysiologi, økotoksikologi IPM Plantevitenskap Eksempler: genetikk, planteforedling, plantefysiologi, plantevern og planteproduksjon Miljøvitenskap Eksempler: miljøkjemi, jord, biogeokjemi og planteernæring, geologi og vannfag Noragric International Environment and Development Studies Development Studies Environment and Development Søknad mangler. OK programbeskrivelse. LU-skjema vedlagt. Mange fagområder, bør muligens spesifiseres. Størrelse på fagmiljø ikke oppgitt nøyaktig. Instituttet har i snitt hatt nesten 10 disputaser per år siste 6 år. Rekruttering noe utfordrende på enkelte fagområder. Tilfredsstillende beskrivelse. Store fagmiljøer, mange kandidater, mer enn 6 disputaser per år siste fem år. Tilfredsstillende beskrivelse. Store fagmiljøer, mange kandidater, mer enn 5 disputaser per år siste fem år. Omfatter SFF-miljø. Kun engelsk beskrivelse. Omfattende beskrivelse. Fagmiljøet omfatter hele instituttet (Noragric), som betraktes Godkjennes. Fagområder spesifiseres. Godkjennes. Fagområder spesifiseres. Godkjennes. Fagområder spesifiseres. Godkjennes.

5 Institutt Ph.d.-program Fagområde Vurdering Forslag within one of the following research areas; Environmental governance and protected areas Conflict, Human Security and Development Climate Change, Agriculture and Development Rights and Power in Development som robust og tilfredsstillende i ph.d.-sammenheng. Instituttet har hatt fra 2-6 disputaser per år siste 6 år. Disputaser ved UMB Totalt IHA IKBM ILP IMT INA IPM HH Noragric Totalt

6 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB) Generelt HH-UMB gir graden doctor Philosophie (ph.d.) i filosofi. HH-UMB legger til grunn en bred definisjon av faget filosofi og inkluderer underdisipliner som vitenskapsfilosofi, metafysikk, etikk, logikk og epistemologi, samt underdisipliner av disse. Ph.d.-programmet ved HH-UMB er utviklet for de som søker en spesialisering innen filosofi. En ph.d. innen filosofi gir den nødvendige kompetansen for en akademisk karriere innen undervisning og forskning, men det er også en attraktiv kompetanse for alle områder som krever selvstendig og kritisk refleksjon, analytiske evner og fordypning. Det overordnede målet med programmet er å gi studenten en dypere teoretisk ferdighet innen filosofi. Ph.d.-avhandlingen skal også representere et betydelig stykke originalt vitenskapelig arbeid, og et mål er å publisere resultatene i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Sammen med en kurspakken skal dette gi en ph.d.-kandidat i filosofi fra HH-UMB en ekspertkompetanse innen et større fagområde. HH-UMB har for tiden (feb. 2013) 2 ph.d.-kandidater og programmet ble opprettet i mai Innhold i programmet Filosofisk forskning er et viktig grunnlag for en rekke fagfelt, og søker en dypere refleksjon omkring begreper, metoder, argumenter og andre teoretiske forutsetninger. Doktorgradsprogrammet i filosofi er en utdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forskning på et høyt akademisk nivå. Utdanningen er normert til 3 år. Programmet består av opplæringsdel og avhandling. Opplæringsdelen skal være på minimum 30 studiepoeng (ECTS), hvorav minst 20 skal tas etter start på doktorgradsprogrammet. Det forutsettes at alle kurs tas ved akkrediterte utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland. Emnene skal fortrinnsvis være på 400-nivå. Opplæringsdelen skal inneholde tre deler: a. Minimum 10 studiepoeng i generell vitenskapsfilosofi og forskningsetikk. b. Minimum 10 studiepoeng innen i vitenskapsfilosofi med et spesialisert fokus (10 studiepoeng). c. Resterende studiepoeng består av andre kurs i filosofi eller i vitenskapsteori, for eksempel, vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi eller forskningsetikk. Presiseringer: a. Vitenskapsfilosofi brukes i vid forstand om vitenskapsorientert filosofisk virksomhet, altså om den delen av den filosofiske virksomhet som eksplisitt forholder seg til vitenskapenes (natur-, samfunns- og humanvitenskapenes) grunnlag, metoder og resultater. Den er således rettet mot grunnlagsproblemer i vitenskapene av metafysisk (ontologisk), epistemologisk og verdimessig (forskningsetisk og/eller politisk-filosofisk) karakter. Ikke- 6

7 filosofiske disipliner som vitenskapshistorie, -sosiologi og -psykologi, som normalt hører inn under vitenskapsteori, faller ikke inn under vitenskapsfilosofi her. b. Med generell vitenskapsfilosofi og forskningsetikk (pkt. 3a) siktes det til kurset PHI402 ved UMB eller tilsvarende kurs ved andre universiteter. c. Med spesialisert fokus (pkt 3b) menes fokus begrenset til en bestemt vitenskapelig disiplin, slik som i biologiens filosofi, fysikkens filosofi, økonomiens filosofi osv. eller fokus begrenset til et bestemt tema med stor relevans for vitenskapene, slik som kausalitet, informasjon, modellering, epistemiske verdier osv. Kurs med spesialisert fokus bør være relevante for doktorgradsarbeidet, men må ikke nødvendigvis falle sammen med dette tematisk. Avhandlingen kan skrives som monografi eller som en samling av artikler, og skal utgjøre et originalt og selvstendig forskningsarbeid av høy akademisk kvalitet. Spesifikke mål for programmet Kunnskap Kandidaten skal være i forskningsfronten innenfor sitt fagområde og beherske filosofiens analytiske metode for refleksjon og argumentasjon. Ferdigheter Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning. Kandidaten skal kunne drive forskning innen et spesialfelt på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne håndtere komplekse filosofiske spørsmål og utfordre etablerte teorier. Kandidaten skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innenfor fagområdet. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne reflektere kritisk over begreper, argumenter og teorier og utøve sin forskning med faglig integritet. Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler. Kandidaten skal kunne delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til refleksjon, argumentasjon og analytiske ferdigheter. Studiet skal gi kandidaten kompetanse til å gjennomføre selvstendig forskning innen et spesialfelt og foreta faglig formidling, inkludert internasjonal vitenskapelig publisering. Den faglige kvalitet på avhandlingen skal være på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal få en videregående opplæring i teori og filosofisk metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som det filosofiske arbeidet settes inn i en større ramme gjennom tverrfaglig forståelse og interaksjon. Gjennom studiet skal kandidaten få trening i formidling av eget arbeid. 7

8 Ph.d. programmet i økonomi, Handelshøyskolen ved UMB Generelt HH-UMB gir graden doctor Philosophie (Ph.d.) i økonomi. HH-UMB legger til grunn en bred definisjon av faget økonomi, og programmet inkluderer både samfunns- og bedriftsøkonomi samt undergrupper av disse. Ph.d.-programmet ved HH-UMB er utviklet for de som søker en spesialisering innen økonomi for utfordrende jobber i privat og offentlig sektor som krever større analytisk innsikt og evner enn hva en oppnår ved en Mastergrad. Selv om de fleste av våre ph.d.- kandidater får jobber ved akademiske institusjoner, er det også et økende antall kandidater i stillinger innen rådgivning og i større organisasjoner. Det overordnede målet med programmet er å gi studenten en dypere og bredere teoretisk og metodisk kunnskap og ferdigheter. Ph.d.-avhandlingen skal også representere et betydelig stykke originalt vitenskapelig arbeid, og et mål er å publisere resultatene fra dette i anerkjente internasjonale tidssrifter. Sammen med en kurspakken skal dette gi en ph.d.- kandidat i økonomi fra HH-UMB en ekspertkompetanse på et større fagområde. HH-UMB har for tiden (feb. 2013) om lag 30 ph.d.-kandidater. De siste tre årene ( ) har 18 kandidater blitt tildelt ph.d.-graden. Innhold i programmet Økonomisk forskning og utredning er et viktig grunnlag for politiske beslutninger og bidrar til å belyse økonomiske sammenhenger og klargjøre konsekvensene av ulike politikkalternativer. Doktorgradsprogrammet i økonomi er en forskerutdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på et høyt faglig nivå. Utdanningen er normert til 3 år, selv om de fleste bruker noe lengre tid. Programmet består av kursdel og avhandling. Kurspakken skal være på minimum 60 studiepoeng, og utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet (FUFU), avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens bakgrunn og behov. Emnene skal gi kunnskap om forskningsfronten innen fagfeltet, det vil si pågående forskning og uavklarte spørsmål. Kurs både fra HH-UMB og andre institutter kan godkjennes. En del tar også kurs ved UiO, kurs gjennom forskerskolene (se nedenfor) eller nordiske forskerkurs (NOVA, NORFA). En betydelig andel av ph.d.-studentene tilbringer også 1-2 semester ved anerkjente universiteter i USA (UC Davis, UC Berkeley, Wisconsin, Purdue, Cornell, Rhode Island). Avhandlingen består vanligvis består av 3-4 artikler, og gjennom valg av analysemetoder og problemstillinger skal kandidaten vise at han/hun kan utføre selvstendig forskningsarbeid av høy kvalitet. Et viktig mål er å publisere resultater fra avhandlingene i anerkjente, internasjonale tidsskrifter. Økonomiske analysemetoder kan benyttes til å analysere et bredt spekter av problemstillinger, både teoretiske og empiriske. Tidligere PhD temaer spenner over et 8

9 bredt felt, med et hovedtyngden på temaer innen utvikling, miljø/naturressurser/energi og matproduksjon. Spesifikke mål for programmet Kunnskap Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde, beherske fagområdets metoder og kjenne til relevante vitenskapsteoretiske spørsmål. Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter. Ferdigheter Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid. Kandidaten skal kunne drive forskning og faglig utviklingsarbeid innen et spesialfelt på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet. Kandidaten skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet. Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler. Kandidaten skal kunne delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Studiet skal gi kandidaten kompetanse til å gjennomføre selvstendig forskning innen et spesialfelt og foreta faglig formidling, inkludert internasjonal vitenskapelig publisering. Den faglige kvalitet på avhandlingen skal være på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal få en videregående opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. Gjennom studiet skal kandidaten få trening i formidling av eget arbeid. Forskerskoler HH-UMBs ph.d.-utdanning i økonomi er tilknyttet to nasjonale forskerskoler/nettverk. Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi Dette er et faglig samarbeid mellom deltakende institusjoner, for å øke kvaliteten på PhD utdanningen innen bedriftsøkonomiske fag. De aller fleste norske universitets- og høyskolemiljø innen bedriftsøkonomi deltar. Det tilbys PhD kurs, kollokvier og seminarer, samt egen årlig konferanse. Følgende fagområder dekkes: Samfunnsøkonomi, Regnskap, Finans, Operasjonsanalyse, Markedsføring og forretningsutvikling, Strategi og ledelse. 9

10 Oversikt over kurs, innmelding (for ph.d.-studenter) og aktiviteter blir løpende oppdatert på Nasjonal forskerskole i samfunnsøkonomi Den nasjonale forskerskolen i samfunnsøkonomi er et treårig program for ph.d. kurs og workshops i økonomi. Det primære mål er å forbedre norske ph.d. programmer i økonomi ved å tilby kurs og workshops av høy internasjonal kvalitet. Hvert år tilbys syv intensive ph.d.-kurs og tre forsknings workshops om bestemte forskningstema. Ph.d. kursene tilbys på nasjonalt nivå med topp internasjonale forskere som kursledere, og både internasjonale og lokale forskere som deltakere. Et sekundært mål er å forbedre samarbeidet mellom institusjoner som tilbyr ph.d. programmer i økonomi, og det vil bli organisert seminarer om tilsyn og et seminar om koordinering og samarbeid for alle institusjoner som tilbyr et PhD program. Rådet organiserer også seminarer om tilsyn og koordinering og samarbeid. Det nasjonale fagrådet for samfunnsøkonomi er ansvarlig for valg av kurs og workshops blant forslagene fra de relevante forskningsmiljøer innen økonomi. 10

11 Søknad om programgodkjenning: Ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap A. Bakgrunn for godkjenningssøknaden Dette er en søknad om godkjenning av ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap, i lys av UMBs arbeid med å tilpasse programbeskrivelser til Norsk kvalifikasjonsrammeverk. Programmet administreres av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. B. Grunnleggende forutsetninger utdyping og kommentar 1. Rekruttering av kandidater Kandidater til ph.d.-programmet ved IHA rekrutteres på en rekke måter: i. Ved utlysning av stipendiatstillinger på forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, EU og andre finansieringskilder, ii. Ved godkjenning av aktuelle kvotestipendiater som søker midler via Lånekassen, iii. Ved utlysning av egne stipendiatstillinger (UMB- eller IHA-stipendiater), eller iv. Ved godkjenning av nærings-ph.d. eller andre ph.d.-studenter tilsatt i næringslivet eller på en annen institusjon. Ved stillingsutlysninger søker en der det er relevant å få søkere også med utenlandsk bakgrunn. Prosjektleder eller aktuell hovedveileder er ansvarlig for å sikre en bred og relevant utlysning av stipendiatstillinger. IHA har derfor ca. 50 % utenlandske ph.d.-studenter. En fagkomité på to medlemmer vurderer søkernes faglige kompetanse, mens Innstillingsutvalget ved IHA gjennomfører intervjuer med aktuelle søkere og utarbeider en begrunnet innstilling til instituttstyret. 2. Arbeidsomfang Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 35 studiepoeng med doktorgradsutdanning og minst ca. 2,5 år med forskningsarbeid. Noen har fire års ansettelse, noe som gir utvidet tid til forskningsdelen. 3. Avtaler Ph.d.-student og samtlige veiledere signerer UMBs standardavtale Avtale om gjennomføring av ph.d.-program ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I avtalen inngår varighet av ph.d.-utdanningen, ansettelsesforhold, omfang av veiledning, finansiering, evt. pliktarbeid (krever ansettelse utover 3 år), evt. opphavsrettslige/immaterialrettslige avtaler, hvem som har eiendomsrett til resultatene og evt. avtale om en kortere utsettelse av tidspunkt for publisering av resultater. Ph.d.-studenten har krav på 100 timer veiledning pr. år i tre år, samlet for alle veilederne. Avtalen skal seinest leveres inn sammen med søknad om godkjenning av studieplanen, innen seks måneder etter opptak. For øvrig gjelder UMBs forskrift om ph.d.-graden. 4. Opptakskrav jf. Forskrifter UMBs forskrifter om opptak til doktorgradsstudiet gjelder (kap. 5 i ph.d.-forskriften). Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen fra sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere godkjent 11

12 kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL 80). IHA vektlegger spesielt kravet til muntlig engelsk. For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn, evt. kvotestipend, for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet, samt til opplæringsdelen. For industriprosjekter med eksternt tilsatte ph.d.-studenter (f.eks. næringsph.d.) og eksterne driftsmidler, stilles det krav om en minstebevilgning på kr pr. år i 3 år til opplæringsdelen. Som hjelp til å sikre at alle relevante momenter tas i betraktning ved ansettelse eller godkjenning av kvotestipendiater, samt godkjenning av ph.d.-studenter for eksternt tilsatte, er det utarbeidet en egen sjekkliste som bl.a. skal brukes av Innstillingsutvalget ved IHA (vedlegg ii). 5. Selvstendig arbeid Ph.d.-utdanningen og forskningsarbeidet skjer under kyndig veiledning. I løpet av utdanningen skal kandidaten utvikle evne til å arbeide som selvstendig forsker, og forskningsarbeidet skal ha preg av et selvstendig arbeid som kandidaten selv skal forsvare. Doktoravhandlingen består normalt av 3-5 vitenskapelige artikler, med flere medforfattere. Ph.d.-studenten skal derfor vise sin evne til selvstendig arbeid ved alene å forfatte avhandlingens sammenfattende del. Mange ph.d.-studenter vil også i studieplanen ha selvstendig arbeid i form av fritt emne og individuelle innleveringer og eksamener i doktorgradskursene. C. Programbeskrivelse - utdyping og kommentar 6. Programbeskrivelse legges ved. Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap. Her inngår bl.a. mål for studiet, læringsutbytte, opplæringsdelen og evalueringsformer. D. Andre forhold utdyping og kommentar 7. Fagmiljøet tilknyttet studiet andel innenfor UMB og dekning av sentrale deler av studiet Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil normalt bli oppnevnt blant instituttets førsteamanuenser og professorer (inkl. II erstillinger). Hver ph.d.-student får normalt oppnevnt 2-4 medveiledere. Som biveiledere kan andre forskere med relevant spesialkompetanse bli oppnevnt, også fra andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt. Som ledd i internasjonalisering av ph.d.-utdanningen og forskningsprosjektet, brukes faglige eksperter fra utenlandske universiteter i stor grad som biveiledere. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har pr : 9 faste førsteamanuenser samt tre førsteamanuensis II, 24 professorer samt 7 professor II. Totalt utgjør dette en ressurs på 33 heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger med førstestillingskompetanse, samt 10 II-er stillinger. Instituttet har de seinere årene til enhver tid hatt doktorgradsstudenter, dvs. i gjennomsnitt ca. to ph.d.-studenter pr. f.aman./prof. De samme vitenskapelige ansatte er emneansvarlige og lærere ved de aktuelle master- og doktorgradskurs (-emner) som inngår i studieplanen. 8. Kompetansekrav til veiledere 12

13 Hovedveileder skal ha førstestillingskompetanse, dvs. være førsteamanuensis eller professor, evt. i form av II erstillinger (F.aman.II, Prof. II). I særtilfeller kan fast ansatte i forskerstillinger, og som har førstestillingskompetanse, være hovedveiledere. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende. Instituttet har foreløpig ikke krav til formell veilederkompetanse, men alle (nyere) faste vitenskapelige f.aman. og prof. skal ha gjennomført pedagogisk utdanning. 9. Fagmiljøets deltakelse i internasjonalt samarbeid og nettverk Fagmiljøene ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har en utstrakt deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter eller deltakelse fra internasjonale fageksperter i våre prosjekter. Hver hovedveileder har sitt faglige nettverk som inkluderer utenlandske forskere. Disse trekkes aktivt inn i ph.d.-prosjekter der det er relevant, slik at ph.d.-studenten selv utvikler et internasjonalt nettverk i løpet av ph.d.-utdanningen. Nær alle ph.d.-studenter ved IHA deltar på internasjonale konferanser, noe som bidrar til å utvikle deres faglige nettverk. 10. Støttefunksjoner og infrastruktur. IHA har en egen forskerutdanningsleder, oppnevnt blant instituttets faste vitenskapelige personale. Denne leder Forskerutdanningsutvalget (FUU), som behandler opptakssøknader, studieplaner, forslag til bedømmelseskomiteer, samt overvåker kvaliteten og framdriften av den enkeltes ph.d.-utdanning. Den daglige administrasjonen av ph.d.-studentene, og rådgiver ifht. praktiske og formelle spørsmål, innehas av instituttets forskerutdanningssekretær, som også er sekretær for FUU. IHA har egne intranettsider for ph.d.-studiet på norsk og engelsk. Disse gir oversikt over hele prosessen steg for steg fra søknad om opptak til fullført disputas, med aktuelle regler, skjemaer og praktiske råd. Her inngår også en egen huskeliste over avslutningsfasen av ph.d.- studiet, med beskrivelse av ansvar hos ph.d.-student, hovedveileder, internt medlem av bedømmelseskomiteen, FUUs sekretær og ordstyrer ved disputasen (normalt instituttleder). IHAs IT-ansvarlige kjøper inn og gir støtte til ph.d.-studentenes PC er, tilgang til programvare, printer og internett. Ph.d.-studentene får kontorplass ved IHA på egne avsatte ph.d.-kontorer, vanligvis med 2-4 studenter pr. kontor. Hovedveileder organiserer plass i laboratorium der dette er aktuelt. E. Eventuelt I tråd med anbefalinger i NIFUs rapport om ph.d.-utdanningene i Norge (2012), er IHA positiv til etablering av egne veilederkurs for doktorgradsveiledere i UMB-regi. Dette er særlig aktuelt for nye og yngre veiledere. Veilederne skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse, men det kan være forbedringspotensiale når det gjelder temaer som veiledningspedagogikk og personellbehandling. F. Vedlegg i. Beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, med bl.a. mål for studiet, læringsutbytte, opplæringsdelen og evalueringsformer. ii. Sjekkliste ved IHA ved ansettelse av stipendiat, godkjenning av kvotestipendiat og inngåelse av avtale om doktorgradsutdanning for eksternt ansatte 13

14 Beskrivelse av ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap Innledning Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap er knyttet til Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB. Programmet har grunnlag i den overordnede beskrivelsen av ph.d.-utdanningen ved UMB, og er regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Informasjon om regler, skjemaer for søknader og gjennomføring av ph.d.-studiet i Husdyr- og akvakulturvitenskap finnes her (på engelsk, her). Instituttet har en bred fagprofil og bred forskningsaktivitet innen biologiske disipliner og anvendte fag hos produksjonsdyr, inklusive fisk; ernæring og fôrteknologi, fysiologi, avl og genetikk, molekylærgenetikk, bioinformatikk, produktkvalitet, samt etologi og dyrevelferd. Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner. Ph.d.-studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Det oppfordres til å knytte til seg høyt kompetente biveiledere fra utenlandske universiteter. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har et eget Forskerutdanningsutvalg, ledet av en forskerutdanningsleder, samt en forskerutdanningssekretær, som administrerer, gir råd og kvalitetssikrer opptak, studieplan og framdrift i doktorgradsstudiet. Opptaks- og finansieringskrav UMBs forskrifter om opptak til doktorgradsstudiet gjelder. Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen fra sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere godkjent kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL 80). For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet og til opplæringsdelen. Fagområder i ph.d.-programmet Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap består av følgende fagområder som viser doktorens spesialisering innenfor ph.d.-programmet: 14

15 Avl og genetikk, Bioinformatikk, Molekylærgenetikk, Systembiologi, Ernæring, Produktkvalitet, Fôrteknologi, Fysiologi, Etologi. Fagområdene er faglig knyttet til instituttets faggrupper, som er nærmere beskrevet her. Overordnet mål for ph.d.-programmet Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen. Læringsutbytte Kunnskaper Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet innen ph.d.-studiet i husdyr- og akvakulturvitenskap, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet, har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet, kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter også i et internasjonalt perspektiv, kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. Kunnskapen oppnås gjennom opplæringsdelen på minimum 30 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde, lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialområde, utføring av selve forskningsarbeidet, arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter resultatene som en helhet i et internasjonalt fagperspektiv. Ferdigheter Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren 15

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkrediterte ph.d.-studier i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og komiteens

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Nr. 7 2012 Side 1069 1242 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2012 Side 1069 1242 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2012 Side 1069 1242 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 8. Lov nr. 30 om

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer