INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS FRA SØR-TROMS REGIONRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD"

Transkript

1 Deres ref.: 09/ Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Att. Fylkesrådsleders kontor Postboks Tromsø INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS FRA SØR-TROMS REGIONRÅD Vi viser til brev av Vedlagt følger de samlede innspillene fra Sør-Troms Regionråd. Vi har valgt å gi dem en form der de er koblet direkte opp mot de konkrete mål, delmål og strategier som ligger i forslaget til Fylkesplan. Vi ser fram til den videre prosessen, og svarer gjerne på spørsmål. Med hilsen Helge Eriksen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

2 Harstad Innspill til 4-årig regionalt utviklingsprogram for Troms I brev om innspill til RUP , spørres det etter to forhold: Våre innspill er markert med rødt, og tar utgangspunkt i de samlede hovedmål, delmål og strategier i forslaget til Fylkesplan for Troms H0: Fylkeskommunens roller og planleggingsoppgaver Troms Fylkeskommune som regional utviklingsaktør. Vårt innspill: Troms Fylkeskommune skal, gjennom å inngå samarbeidsavtaler med de fire regionrådene i fylket, bidra som regional utviklingsaktør gjennom konkrete satsingsområder tilpasset behovet i den enkelte region. Vi har i samtale med regionråd i Nordland fått informasjon om at Nordland Fylkeskommune har inngått konkrete avtaler med regionene (Partnerskapsavtaler). Disse avtalene er tilpasset spesielle behov og satsingsområder i den enkelte region, og det følger midler med. Etter det vi har fått opplyst er midler fra RDA II benyttet til dette formålet. Vi mener en slik konkret samarbeidsform vil øke fokus på den enkelte region og bidra til at disponible midler for regional utvikling benyttes mer målrettet. Sør-Troms som region kommer dårligst ut når det gjelder søknader om midler til utviklingsprosjekt. Vi vil derfor oppfordre Troms Fylkeskommune til å inngå konkrete forhandlinger med de fire regionene i fylket med sikte på å inngå slike avtaler. Sør-Troms Regionråd vil peke på vår særstilling med en lokalisering ved fylkesgrensen til Nordland. Våre kommuner grenser mot 6 kommuner i Nordland. Dette gjør at det i mange sammenhenger er behov for samarbeid over fylkesgrensen, og at det kan oppstå spesielle problemstillinger knyttet til fylkesgrensen. For næringslivet vil spesielt tilbudet og utviklingen av Harstad/Narvik lufthavn, Evenes være viktig, samt samspillet mellom de forskjellige Uttalelse til RUP Side: 1

3 kommunikasjonsmidlene. Samferdsel generelt er en viktig sak for næringslivet (det kan nevnes at fylkesgrensen krysses fire ganger på vei fra Evenes til Lofoten). For etableringer vil skolestrukturen kunne spille en viktig rolle (viser her til forslaget om nedlegging av Skånland VGS). I våre utviklingsprosjekt kan det i mange sammenhenger være aktuelt å samarbeide på tvers av fylkesgrensen. Her må fylkeskommunen bidra til smidighet og samordning med Nordland når dette er aktuelt. H1: Robuste regioner og attraktive lokalsamfunn Hovedmål: Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom by og distrikt. Asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeidet. Delmål: Våre nye landsmenn er en ressurs, spesielt for distriktene. Det skal arbeides aktivt med de utfordringer og muligheter asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeidet gir. Etablere et Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid. Statistikken viser en samlet nedgang av innbyggertallet i regionen de ti siste årene, men et positivt bidrag fra innvandring. Framskrivningen viser en ytterligere, samlet nedgang de neste årene. I distriktene gir denne sektoren både innbyggere, arbeidsplasser og ringvirkninger på mange andre områder. Vi mener derfor dette feltet er viktig og vil være det i planperioden, og vi etterlyser en mer aktiv politikk på området. Etablering av et Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid i Sør-Troms vil være et konkret og aktivt bidrag som dekker flere av de strategiene denne planen omtaler, bl.a. punktet under om å arbeide for institusjonsbygging basert på regionale fortrinn. Nordområdene et strategisk satsingsområde. Delmål: Nordområdenes ressurser og strategiske plassering skal benyttes til fellesskapets beste slik at vekstkraften og verdiskapingen i landsdelen styrkes Være en premissgiver og påvirke nasjonal nordområdepolitikk. Uttalelse til RUP Side: 2

4 Ivareta nordområdedimensjonen i regional- og sektorpolitikk på områder som miljø, næring, kultur, kompetanse og infrastruktur. Arbeide for institusjonsbygging basert på regionale fortrinn. Styrke samarbeidet over grensene i nord og mot Europa. Sikre urfolks kultur og livsgrunnlag. Bidra til å styrke den kvenske revitaliseringen. Vår region er en naturlig samarbeidspart for å sikre urfolks kultur og livsgrunnlag. Vi viser her til Lavangens status som forvaltningsområde for samisk språk, og samarbeidet om den samiske dimensjonen i ETS (Evenes, Tjeldsund og Skånland). Forslaget om å legge ned den videregående skolen i Skånland er et eksempel på at de målene som settes ikke får gjennomslagskraft i praksis. Forsvarets rolle og nærhet. Delmål: Forsvaret og det sivile samfunn i Troms må inngå i et samspill som dekker Forsvarets behov og avleder positive regionale effekter. Arbeide for å styrke Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene, med hensyn til å ivareta norske interesser og jurisdiksjon og å opprettholde en tilstrekkelig infrastruktur. Tilrettelegge for å gi Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret/Kystvakten best mulige forhold for å løse sine oppdrag i nord. Synliggjøre de fortrinn som Forsvaret har ved tilstedeværelse i Troms. Arbeide for positive regionale effekter av Forsvarets nærvær. Tilrettelegge for at familiene flytter med den forsvarsansette. Det arbeides aktivt for å få etablert kampflyplass på Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, bl.a. gjennom et felles prosjekt i regi av Ofoten regionråd. Etablering av kampflyplass på Evenes støttes av Troms Fylkesting og bør tas inn som konkret tiltak for arbeid og påvirkning i planen. Delmål: Hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Troms skal opprettholdes, slik at livskraftige lokalsamfunn skapes. En langsiktig og bærekraftig arealpolitikk skal sikres. Arealknapphet. Utvikle felles regionalpolitiske retningslinjer og strategier for arealbruk i Troms i samhandling med kommunene og regionale aktører. Bidra til helhetlig planlegging, hvor næringshensyn og verdiskaping ivaretas. Arbeide for å ivareta lokale og regionale interesser i verneplanleggingen i fylket. Videreføre kartleggingen av kultur- og naturressurser. Uttalelse til RUP Side: 3

5 Arbeide for å styrke tilstrekkelig arealplanfaglig kompetanse i fylket, og tilrettelegge for interkommunalt plansamarbeid. Havarealet er en viktig del av ressursgrunnlaget for våre kommuner. Dette bør understrekes i planen. Et aktivt arbeid både på FOU og utviklingsprosjekt må igangsettes på dette området. Forskrift om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet ble vedtatt 13. oktober 2009 (uten å ha vært på høring). Denne forskriften spenner bein under oppdrettsnæringen i våre kommuner, både for utvikling og stabilisering for eksisterende aktører og etablering av nye. Det må arbeides aktivt for opphør av forskriften og for tiltak som kan bidra til opphør av forskriften. Stedsutvikling og bolyst. Legge til rette for en positiv stedsutvikling som tiltrekker innbyggere til å bo og virke i hele fylket. Styrke kommunenes muligheter til etablering av næringsvirksomhet ved å satse på moderne og effektive kommunikasjoner og infrastruktur. Styrke eksisterende senterstrategi. Bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tilrettelegge for frivillig sektor. Bidra til et inkluderende og integrerende samfunn for alle. Dette er hovedfokusområdet for kommunene i Sør-Troms. Statistikken viser en samlet nedgang i befolkningen i regionen på 1200 de siste 10 årene, noe som tilsvarer innbyggertallet i Gratangen kommune! Stedsutvikling og bolyst henger sammen med alle de andre tiltakene i denne planen og bør derfor løftes opp som et eget, overordnet hovedpunkt! I vår region viser vi her til prosjektene Rute 69 grader nord, Blest i Havlandet, Salangen, landets mest tilflyttingsvennlige kommune Sjøvegan: Nordnorges mest attraktive tettsted. Folkehelse. Delmål: I Troms skal oppvekst- og levekårene for alle bedres gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og regionalt. Utvikle et godt kunnskapsgrunnlag for å gjøre folkehelseinnsatsen mer systematisk, forutsigbar og langsiktig. Jobbe for at Harstad (Norsafety) skal få nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid Uttalelse til RUP Side: 4

6 Sikre lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet og bidra til gode livsstilsvalg tilpasset ulike brukergruppers behov. Sikre befolkningens helse og trivsel gjennom areal- og samfunnsplanleggingen. Sikre alle brukergrupper tilgang til og bruk av nær- og friluftsområder. Bidra til samarbeid mellom lokale og regionale aktører og nasjonale myndigheter om folkehelse. Folkehelse skal være et regionalpolitisk utviklingsområde Harstad kommune fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i NORSAFETY, som ble stiftet i 2003, er tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Norsafety arbeider nå for å få status som nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid. Dette arbeidet må støttes fullt ut. Gjennom prosjektet Rute 69 grader nord vil det bl.a. arbeides med brukergruppenes tilgang til bruk av nær- og friluftsområder. Sør-Troms Regionråd ønsker å se nærmere på muligheten for å få etablert friluftsråd i regionen. H2: Miljø- og klimapolitikk Hovedmål: Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning og en klimavennlig samfunnsutvikling. Troms et klimavennlig fylke i nord. Delmål: Troms skal bidra til utvikling av mer klimavennlig energiforvaltning i nord. Troms skal redusere utslipp av klimagasser med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991-nivå i Troms. Bidra til reduserte utslipp fra transportsektoren og øke innsatsen for energieffektivisering. Bedre kunnskapsgrunnlaget om hva klimautfordringene omfatter i Troms. Legge til rette for informasjon og formidling av forskningsresultater om klima og klimaendringer i nordområdene. Legge til rette for økt og aktiv deltakelse i utarbeiding av lokale og regionale klima og energiplaner, og for kunnskapsbasert politikkutforming lokalt/regionalt. Uttalelse til RUP Side: 5

7 Et bærekraftig miljøfylke. Delmål: Troms skal være i front når det gjelder kunnskapsutvikling og forvaltning av miljø- og naturressurser. Kartlegge og overvåke miljøtilstanden på land, i ferskvann og det marine miljø og å sikre miljøkvalitet gjennom helhetlig forvaltning. Fremme helhetlig arealforvaltning som ivaretar biologiske og andre naturverdier som grunnlag for verdiskaping og bærekraftig samfunnsutvikling. Styrke kunnskapsgrunnlaget hos innbyggere, næringsliv og fagmyndigheter for å sikre bærekraftig bruk og vern. Bærekraftig energibruk. Delmål: Produksjon og bruk av fornybar energi skal økes samtidig som det totale energiforbruket i Troms skal reduseres. Stimulere til økt samarbeid på tvers av sektorer, bransjer og forvaltningsnivå for å fremme produksjon av og etterspørsel etter fornybar energi. Legge til rette for infrastruktur som forutsetning for å fremme mer miljø- og klimavennlig energibruk i transportsektoren. Stimulere til målrettet samarbeid om kommunale og regionale energiplaner. Stimulere til økt uttak av biomasse fra skog og landbruk og andre kilder for fornybar energi samt energigjenvinning fra avfall og kloakk. Synliggjøre energiforbruk og potensial i ulike energikilder gjennom regionale planer, og bidra til bevisstgjøring om behov og gevinst ved energieffektivisering og ENØK. Rette informasjon og kunnskap mot innbyggere, offentlig og privat sektor som næringsliv, skole- og utdanningsarenaer. Kommunene i Sør-Troms har hatt fokus på utarbeiding av klima- og energiplan for den enkelte kommune. Salangen, Lavangen, Gratangen og Bjarkøy er i prinsippet ferdig med prosessen. Harstad kommune har søkt Enova om midler, og har tilbudt de resterende kommunene i regionen (Kvæfjord, Ibestad og Skånland) tilbud om prosessamarbeid. Dette har de takket ja til. Uttalelse til RUP Side: 6

8 H3: Næringspolitikk Hovedmål: Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. Vårt innspill: Styrking av nærings- og kompetansemiljøene i distriktene. Delmål: Nye arbeidsplasser i distriktene skal bl.a. skapes gjennom aktivt arbeid for etablering og utflytting av funksjoner/kompetansemiljø. Utflyttet ungdom med relevant kompetanse skal stimuleres til å etablere seg i fylket. Aktivt bidra til at nye, offentlige oppgaver plasseres ut i distriktene. Arbeide for at tjenester/kompetansemiljøer som i dag er etablert i byene, men naturlig kan plasseres i distriktene, flyttes ut. Etablere stimuleringstiltak for å rekruttere utflyttet ungdom tilbake til fylket Det sentrale offentlige apparatet har i perioder jobbet aktivt for å legge kompetansemiljøer ut fra Oslo. På samme måte bør Troms Fylkeskommune bidra aktivt for tilsvarende tiltak i fylket. Erfaringer viser at dette er fullt mulig om man bare går aktivt inn for det, og at det i all hovedsak er positive erfaringer der tiltaket i utgangspunktet var dømt nord og ned. Dagens ungdom reiser i stor grad ut av fylket for å ta høyere utdanning/videreutdanne seg. Disse ressursene kommer ikke uten videre tilbake, samtidig som næringslivet har bruk for kompetanse. Det har vist seg at stimuleringstiltak gir ressurser. Vi vil her bl.a. peke på prosjektet Dagens unge regionens framtid i regi av Kunnskapsparken Nord i Harstad. Ressursbaserte næringer. Delmål: Ressursene i fylket skal bidra til verdiskaping og utvikling i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Fiskeri og havbruk. Sikre videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i fylket gjennom økt satsing på utvikling og tilrettelegging i lokalsamfunnene. Bidra til styrking og utvikling av nye næringer med basis i fiskeriressursene. Styrke forsknings- og forvaltningskompetansen innen fiskeri og havbruk i fylket. Bidra til bedre ressurs- og arealforvaltning i kystsonen. Uttalelse til RUP Side: 7

9 Vi viser her til problemstillingen som er beskrevet over knyttet til Forskrift om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet. Hele Sør-Troms er med denne forskriften utelukket fra videre utvikling av havbruksnæringen. Astafjordprosjektet er vårt tiltak for kartlegging, videreutvikling og kompetansebygging knyttet til denne sektoren. Landbruk. Bidra til økt lokal foredling av landbrukets produkter og sikre produksjonen som grunnlag for videreforedling i fylket. Bidra til å holde kulturlandskapet åpent. Stimulere til økt avvirkning av skogressursene i fylket og bidra til utvikling av nye anvendelsesområder for virke. Harstad Tidende hadde mandag en artikkel om fraflyttede gårdsbruk. For Sør-Troms vises følgende statistikk: Gårdsbruk Fraflyttet (%) Innb. på gårdsbruk (%) Bjarkøy ,5 35,6 Ibestad ,3 25,3 Gratangen ,1 28,5 Lavangen ,9 28,3 Skånland ,7 26,7 Kvæfjord ,7 21,7 Harstad ,4 4,9 Troms ,6 10,7 Norge ,8 9,2 Avisen har ikke med tall for Salangen kommune. Som vi ser av tallene ligger Troms fylke langt over landsgjennomsnittet når det gjelder fraflytting, og 5 av de 7 kommunene som er med i oversikten drar dette tallet opp. Vi ser også at den prosentvise andel av innbyggerne i kommunene som bor på gårdsbruk er vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Troms og i landet. Det betyr at denne problemstillingen er helt vesentlig for vår region og krever spesiell fokus og innsats. Vi kan i denne sammenhengen peke på prosjektet Blest i Havlandet som et aktivt arbeid i kommunene Skånland, Gratangen og Lavangen. Prosjektet bør vurderes utvidet / videreført i en fase to til de andre kommunene i regionen. Uttalelse til RUP Side: 8

10 En annen problemstilling vi har registrert er at mange av de som i dag driver gårdsbruk er avhengig av tilleggsjord, men at leien av denne jorden ikke er hjemlet i skriftlige avtaler. Ifm arveoppgjør kan det her oppstå problem ved at arvingene ikke er interessert i å stå ved avtalen. Dette er forhold som bør utredes nærmere med sikte på å bedre drivernes rettigheter og muligheter, og sikre fortsatt utvikling av næringen i distriktene. Petroleum. Påvirke sentrale myndigheter til å åpne opp for nye leteområder i havområdet Lofoten- Barentshavet. Sikre utbyggingsmåter som bidrar til regional og lokal verdiskapning. Styrke rekrutteringsgrunnlaget til leverandørvirksomhet og FoU-miljøer bl.a. gjennom utdanningstilbudet på videregående, fagskole nivå, høgskole- og universitetsnivå. Innta en ledende posisjon i arbeidet med å få frem teknologi og driftskonsepter som ivaretar de strenge miljøkravene i nord, herunder utvikling av leverandørindustrien. Bidra aktivt i arbeidet med å kvalifisere næringslivet til å konkurrere om leveranser til oljeindustrien Harstad som oljesenter i nord må stadfestes i fylkes planverk. Kommunen har i dag mer enn 500 oljerelaterte arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene må sikres og videreutvikles ved økt aktivitet, og kompetansemiljøer knyttet til fagfeltene må etableres i tilknytning til disse. Det er uhørt at aktørene i oljeindustrien på Vestlandet skal hindre elever fra Troms med behov for lærlingplasser et slikt tilbud ved å tildele alle plassene til ungdom fra egen region. Dette er et klart hinder for utviklingen av nordnorske arbeidstakere i næringen, og krever aktiv innsats fra fylkes, både praktisk og politisk.. Alternativ energi. Synliggjøring og støtte til utviklingsmiljøene for ny teknologi til alternativ energi Sør-Troms regionen med Harstad i spissen har flere miljø som arbeider med teknologiutvikling innenfor alternative energikilder. Disse miljøene må synliggjøres og hjelpes fram. Industri. Sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompetanse samt naturgitte fortrinn og lokale forutsetninger. Styrke miljøtilpasset teknologi i områder der industrien har utviklingsmuligheter. Øke konkurransekraften og verdiskapingen i bergindustrien. Uttalelse til RUP Side: 9

11 Utnytte de muligheter som oppstår i forbindelse med utvikling av malmforekomster i våre naboland. Vi viser her til Prosjekt bergverkskartlegging i Salangen. Kunnskapsbaserte næringer. Delmål: Den videre utvikling innen kunnskapsmessige bedrifter skal styrkes gjennom kompetansehevingstiltak, nettverksbygging, utvikling av næringsklynger og innovasjonssystemer. Innovasjon og entreprenørskap. Styrke og videreutvikle den etablerte regionale kompetanseinfrastrukturen. Bidra til økt nyskaping i eksisterende næringsliv og etableringer gjennom samordning og styrking av virkemidler rettet mot etablerere og innovative miljøer. Sør-Troms som region kommer dårligst ut når det gjelder fordeling av midler til innovasjon og entreprenørskap. Det bør derfor settes fokus på denne utfordring, både gjennom FoU-innsats og gjennom konkrete prosjekt i regionen. Sør-Troms regionråd vil her peke på vårt ønske om utarbeiding av partnerskapsavtale (el.l.) og stiller gjerne opp i et videre arbeid knyttet til problemstillingen. Høgskolen i Harstad, Kunnskapsparken Nord og utviklingsselskap i regionen er viktige partnere for stimulering til innovasjon og entreprenørskap. Disse må gis gode driftsvilkår og oppgaver som gjør at kompetanse bygges. Fusjonsdiskusjonen mellom HiH og UiT er spennende. Det er imidlertid viktig at resultatet av denne prosessen gir et forbedret tilbud tilpasset næringslivets behov. Vi viser her til prosjekt som Grunderrom som det arbeides med å få etablert i hele regionen, og etableringen av Husert mot Havet i Salangen.. Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT). Legge til rette for fremtidsrettet utbygging og utvikling av bredbåndstilbudet i hele fylket gjennom satsing på prosjekter som fremmer samarbeid og felles utvikling. Bioteknologi. Legge til rette for at Tromsø skal beholde og videreutvikle sine forutsetninger for å lykkes med utviklingsarbeidet innen bioteknologi. Jobbe for at Tromsø skal få rollen som nasjonalt senter for marin bioprospektering. Uttalelse til RUP Side: 10

12 Opplevelsesbaserte næringer. Delmål: Opplevelsesnæringene skal bidra til lokal vekst og verdiskaping i hele fylket. Reiseliv. Legge til rette for videreutvikling av kompetanse samt nyrekruttering av unge i distriktene til reiselivsnæringen. Satse på samferdsel og infrastruktur som legger til rette for næringsutvikling. Arbeide for at flyrutetilbudet utvides, med ruter mellom flyplassene i landsdelen og flere direkteruter til utlandet. Styrke markedsføringen av landsdelen gjennom et nytt landsdelsselskap. Styrke produktutviklingen gjennom økt kvalitet, samarbeid og bedre tilgjengelighet. Kulturnæringer. Bidra til utvikling av kompetanse om og i kulturnæringene. Legge til rette for en god dialog mellom kulturnæringer, næringsliv og offentlig virksomhet. Styrke eksisterende næringer og stimulere til nye etableringer gjennom virkemiddelordninger og støtteapparatet. Styrke infrastruktur og utviklingsarbeid innen filmproduksjon. Bidra til å realisere kulturnæringenes potensial for næringsutvikling og som produkt i samspill med reiselivsnæringen. Styrke produkt- og næringsutvikling innenfor den kunstneriske virksomheten og legge til rette for etableringer i og koblinger mot eksisterende næringsmiljø. Utvikling av kultur-, reiselivs- og opplevelsesnæringer, i samspill med kommunene, lag og foreninger og kulturminneforvaltere vil være et sentralt satsingsområde for distriktskommunene. I Sør-Troms vil dette ivaretas gjennom prosjekt som Rute 69 grader Nord, Kystkulturveien, Blåfjord m.fl. I våre prosjekt vil både tilrettelegging og utvikling av aktørene, samhandling mellom aktørene og overføring av kompetanse, erfaringer og gode råd mellom kommunene stå sentralt. Kultur som næring står sterkt i vår region (ca.150 arbeidsplasser bare i Harstad). Flere av kommunene har fokus på spennende prosjekt knyttet til opplevelsesnæringen. Her vil vi som region komme med konkrete søknader etter hvert som prosjektene utvikler seg. Uttalelse til RUP Side: 11

13 H4: Kulturpolitikk Hovedmål: Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur- idretts og friluftsliv med vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet. Kulturarv. Delmål Vår felles kulturarv, både den norske, samiske og kvenske, skal bidra til stolthet om egen historie og det regionale mangfoldet i bosetting og levemåte. Formidle kunnskap om kulturminneverdiene i fylket. Tilrettelegge utvalgte kulturminner for opplevelse gjennom samarbeid med aktuelle aktører. Gjøre museene til attraktive møtesteder i lokalsamfunnene. Sikre ivaretakelse av kulturlandskapet. Ivareta privatarkivfeltet i samarbeid med det arkivfaglige miljøet. Kunst- og kulturformidling. Delmål I Troms skal det være tilgang til varierte kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet der folk bor. Videreutvikle kultursamarbeidet i landsdelen innenfor rammen av den nordnorske kulturavtalen. Sikre kunst- og kulturinstitusjonene en fortsatt utvikling og framtidsrettet struktur. Legge til rette for gode arbeidsvilkår for kunstnere. Legge til rette for at det frivillige kulturtilbudet utvikler seg. Utvikle gode kunst- og kulturproduksjoner, inkludert samiske og kvenske produksjoner, gjennom samhandling mellom ulike aktører. Legge til rette for styrking av samisk språk og kultur. Videreutvikle digitale verktøy for kunst- og kulturformidling. Videreutvikle kunst- og kulturformidlingen til barn og unge i grunn- og videregående skoler. Kulturelle møteplasser og kompetanse. Delmål Alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kultur-, idretts- og friluftsliv for deltakelse og opplevelse. Utvikle møteplasser for idrett, friluftsliv og kultur gjennom samhandling mellom ulike aktører på regionalt og lokalt nivå. Uttalelse til RUP Side: 12

14 Bidra til at Troms får fasiliteter som kan ta imot større nasjonale og internasjonale kulturog idrettsarrangement. Styrke og utvikle kompetansen hos aktører på regionalt og lokalt nivå i forhold til planlegging og kunnskap om kultur, idrett og friluftsliv. Legge til rette for regionale bibliotekløsninger på tvers av forvaltningsnivåene. Legge til rette for at bibliotekene kan tilby oppdaterte digitale tjenester. Vi viser her til prosjektet Rute 69 grader nord. H5: Kompetansepolitikk Hovedmål Troms fylkeskommune skal bidra til å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået og sikre relevant kompetanse i fylket. Utdanning og kompetanse i Troms. Delmål: Unge og voksne i Troms skal tilbys utdanning og opplæring som er relevant for enkeltmennesket, næringslivet og samfunnet. Utarbeide modeller for hvordan tilbud om videregående utdanning best kan organiseres og hvordan eksisterende ressurser best kan nyttiggjøres for å skape en kvalitativt god opplæring og en bredde i tilbudene. Videreutvikle infrastrukturen for etter- og videreutdanning i distriktene gjennom en tverrfaglig strategi der folkebibliotek, studieverksted og regionale studiesentre inngår. Videreutvikling av det nasjonale læringsnettverket Studiesenteret.no Forsterke studieverkstedet som modell for tilbud av fleksibel utdanning på videregående nivå. Videreutvikle infrastruktur for etter- og videreutdanning og fagskoletilbud som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Bidra til å koble aktører sammen i ulike fora for regional kompetansemobilisering, og være pådriver for å etablere strukturer for kompetanseutvikling. Uttalelse til RUP Side: 13

15 Studiesenteret.no er nettopp den aktøren som ivaretar muligheten for en fleksibel utdanning i distriktene på alle nivå. Tjenesten må støttes, videreutvikles og utvides. Vi viser her til prosjektet Kompetanseløft Astafjord som er et interkommunalt prosjekt mellom Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad. Grunnopplæring for alle. Delmål: Flere må fullføre videregående opplæring. Videreføre arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring samt drive en systematisk oppfølging av de som faller ut. Være aktiv pådriver for tettere dialog og samarbeid mellom næringsliv, kommuner, statlige etater og utdanningsinstitusjoner. Styrke samarbeidet mellom videregående skole og grunnskole for å få økt kvalitet i opplæringen og for å forebygge frafall. Legge til rette for en smidigere overgang mellom utdanning og yrkesliv. Etablere et karrieresenter for å styrke karriereveiledningstjenesten for unge og voksne i fylket. Sett i lys av ønsket om fokus på problemet med frafall i videregående skole, virker det underlig at Troms Fylkeskommune nå foreslår å legge ned Skånland videregående skole som er en skole med tilnærmet null i frafall. Sør-Troms regionråd vil peke på viktigheten av at fylkeskommunens planverk sees i sammenheng slik at tiltak på en sektor ikke motarbeider tiltak på en annen sektor. Til planens mål om å etablere et karrieresenter for å styrke karriereveiledningstjenesten for unge og voksne i fylket. Her vil vi peke på viktigheten av nærhet til elevens hjemmemiljø og lokalt næringsliv, og vil anbefale en desentralisert struktur for et slikt senter. Kompetanse og tannhelsetjenester. Delmål Befolkningen i Troms skal ha god tilgjengelighet til tannhelsetjenester. Bistå Universitetet i Tromsø med den kliniske utdanningen av tannleger. Drive spesialistutdanning ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN). Belyse behovet for forskning på tannhelse. Uttalelse til RUP Side: 14

16 FoU-aktiviteten i Troms. Delmål: Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nærhet til naturressursene slik at de kan bidra til bærekraftig vekst i fylket. Strategier: Påvirke og legge til rette slik at FoU-innsatsen i fylket kommer opp på nasjonalt nivå. Legge til rette for at næringslivet i fylket kan øke bruken av FoU og innovasjon. Arbeide for økt verdiskaping av FoU-arbeid i fylket. Tilrettelegge for samhandling mellom næringsliv, FoU-miljø, virkemiddelapparat og offentlige virksomheter i hele fylket. Påvirke slik at forskning på regionens ressurser og utfordringer skjer regionalt. Jobbe for at Norsafety (Harstad) skal få nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid Jobbe for at Salangen skal få Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid Harstad kommune fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i NORSAFETY, som ble stiftet i 2003, er tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Norsafety arbeider nå for å få status som nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid. Dette arbeidet må støttes fullt ut. Salangen arbeider for å få Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid. På samme måte som over baserer dette seg på lang erfaring og opparbeidet kompetanse på området. Troms Fylkeskommune må, for å følge opp egen strategi om oppbygging av kompetansemiljø i distriktene, støtte aktivt opp om dette arbeidet. H5: Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk Hovedmål: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. Uttalelse til RUP Side: 15

17 Vårt innspill: Arbeide for videreutvikling og for økt rutetilbud på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes For samfunns- og næringsliv i Sør-Troms er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes vår stamflyplass. Selv om flyplassen tilhører Nordland Fylke, er det av største betydning for den videre utvikling av vår region at Troms Fylkeskommune gir flyplassen fokus på lik linje med andre flyplasser i fylket. Sør-Troms Regionråd har stor fokus på videre utvikling av Evenes Flyplass. Vi samarbeider med Flyplassutvalget som er et politisk samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensen. Dette samarbeidet vil bli videreutviklet i perioden. Vi viser her til fylkets uttalelse "Nei til nedklassifisering av Harstad/Narvik Lufthavn Evenes", og viktigheten av å følge opp dette i planer og tiltak. Transportinfrastruktur. Delmål: Innbyggere og næringsliv i Troms skal ha trygge, effektive, miljøvennlige og forutsigbare transportmuligheter. Arbeide strategisk og analytisk i forhold til fremtidig transportbehov. Prioritere midler til vedlikehold høyt. Prioritere investeringer i infrastruktur til næringstransport og veger som knytter regioner sammen. Videreføre og videreutvikle spleiselag og samordne innsatsen fra stat, fylke og kommune. Styrke helhetlig areal- og transportplanlegging i samarbeid med kommune og stat. Sør-Troms Regionråd vil spesielt peke på den viktige betydningen veinettet har ift næringer som landbruket og oppdrettsnæringen. Disse næringene er helt avhengig av en god standard på veier som ellers har en tendens til å bli nedprioritert. Som eksempel på dette vil vi peke på FV 848 som et ekstremt eksempel, men dette gjelder også andre strekninger i Sør-Troms kommunene. Dårlig standardene på veiene kan være et direkte hinder for næringsetablering i distriktene. Kollektivtransport. Delmål: Kollektivandelen i fylket skal økes gjennom styrking og forbedring av kollektivtilbudet. Det skal arbeides mot en målsetning om at Tromsø skal ha en kollektivandel på 20 % innen 2030 og Harstad en kollektivandel på 7 % innen Det skal knyttes mer miljøvennlige og kostnadssparende transportløsninger til offentlige kjøp av kollektivtjenester. Samordning og samarbeid innen overordnet planlegging og drift av kollektivtrafikk i fylket og fylkesoverskridende kollektivtrafikk skal styrkes. Uttalelse til RUP Side: 16

18 Samordne og samle funksjoner og oppgaver knyttet til drift og planlegging av kollektivtransport. Styrke samarbeidet med kommuner og utvikle fylkets fokus på areal og transportplanlegging. Jobbe for å samordne det offentlige transporttilbudet i distriktene. Prioritere kollektivfelt, knutepunkt og andre fremkommelighetsfremmende tiltak høyt. Stille miljøkrav ved kjøp av kollektivtransporttjenester. Stimulere til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi med lavere utslipp i transportsektoren. Fylkeskommunalt administrasjonsselskap for kollektivtransport i Troms Fylke etableres i Sør-Troms. En etablering av et slikt kontor i Sør-Troms vil være et direkte distriktspolitisk tiltak. All erfaring tilsier at det ikke er problem å finne god kompetanse når arbeidsplassene er spennende nok. Rimelige etablerings- og driftskostnader teller også for en slik etablering. Sør-Troms regionråd har etablert prosjektet Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra Sør- Troms. Dette prosjektet vil sette fokus på de problemene vi har i regionen knyttet til dårlig samordning mellom kollektivtilbudene i regionen, og infrastruktur som er til hinder for en positiv utvikling. Trafikksikkerhet. Delmål: Transportpolitikken bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren. Videreføre innsatsen på trafikksikkerhet i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg ved å evaluere virkninger av trafikksikkerhetstiltak. Prioritere høyt de investeringstiltak som i størst mulig grad hindrer ulykker med hardt skadde og drepte. Kraftnett. Delmål: Overføringsnettet for energi i Troms og Nord-Norge skal ha tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til å sikre stabil el-forsyning til samfunn og næringsliv. Arbeide for at utbyggingstakten i sentralnettet holdes oppe. Arbeide for bedre finansieringsordninger for kraftnett til fornybar energiproduksjon. Uttalelse til RUP Side: 17

19 Arbeide for energiøkonomisering på alle nivå i fylket. Bredbånd. Delmål: Fullføre utbyggingen av fremtidsrettet bredbånd i hele fylket og bidra til økt lokal utvikling med basis i anvendelse av bredbånd. Bidra til utbygging av kraftfulle bredbånd i hele Troms og bidra til innovativ anvendelse av bredbåndsnettet. Sikkerhet og beredskap. Delmål: Bosetning, natur- og kulturmiljø må bevares og sikres langs kysten av Troms. Persontransport, fiskeri og havbruk og maritim næringsvirksomhet skal være sikker og trygg. Øke innsats og samordning for kartlegging av områder med fare for ras og skred i Troms fylke. Styrke Kystvakten, miljøovervåking og beredskapsinfrastrukturen for maritime operasjoner og sjøtransport. Styrke miljøovervåkning på land. Uttalelse til RUP Side: 18

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Sør-Troms 2020 utkast til strategiplan

Sør-Troms 2020 utkast til strategiplan Behandling i Kommunestyre: AP v/eva Ottesen ordfører ba om gruppemøte i 10 minutter (10.20 10.30) AP v/eva Ottesen fremmet følgende forslag; Om tilføyning til administrasjonens innstilling; - Gratangen

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15. Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre?

BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15. Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre? BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15 Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre? HOVEDPROSJEKTET IMELLA - EI OPPLEVELSESRUTE I SØR-TROMS

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger Vedtak så langt i Evenes Spørsmål og avklaringer Gi oss dine innspill, hva skal

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

TFK og samfunnsutvikling

TFK og samfunnsutvikling TFK og samfunnsutvikling Hovedfokus på tilretteleggende regional og næringsrettet innsats 2012 og 2013 Fylkesråd for næring Willy Ørnebakk Utviklingsaktør og forvalter Det regionale utviklingsarbeidet

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer