INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS FRA SØR-TROMS REGIONRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD"

Transkript

1 Deres ref.: 09/ Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Att. Fylkesrådsleders kontor Postboks Tromsø INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS FRA SØR-TROMS REGIONRÅD Vi viser til brev av Vedlagt følger de samlede innspillene fra Sør-Troms Regionråd. Vi har valgt å gi dem en form der de er koblet direkte opp mot de konkrete mål, delmål og strategier som ligger i forslaget til Fylkesplan. Vi ser fram til den videre prosessen, og svarer gjerne på spørsmål. Med hilsen Helge Eriksen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

2 Harstad Innspill til 4-årig regionalt utviklingsprogram for Troms I brev om innspill til RUP , spørres det etter to forhold: Våre innspill er markert med rødt, og tar utgangspunkt i de samlede hovedmål, delmål og strategier i forslaget til Fylkesplan for Troms H0: Fylkeskommunens roller og planleggingsoppgaver Troms Fylkeskommune som regional utviklingsaktør. Vårt innspill: Troms Fylkeskommune skal, gjennom å inngå samarbeidsavtaler med de fire regionrådene i fylket, bidra som regional utviklingsaktør gjennom konkrete satsingsområder tilpasset behovet i den enkelte region. Vi har i samtale med regionråd i Nordland fått informasjon om at Nordland Fylkeskommune har inngått konkrete avtaler med regionene (Partnerskapsavtaler). Disse avtalene er tilpasset spesielle behov og satsingsområder i den enkelte region, og det følger midler med. Etter det vi har fått opplyst er midler fra RDA II benyttet til dette formålet. Vi mener en slik konkret samarbeidsform vil øke fokus på den enkelte region og bidra til at disponible midler for regional utvikling benyttes mer målrettet. Sør-Troms som region kommer dårligst ut når det gjelder søknader om midler til utviklingsprosjekt. Vi vil derfor oppfordre Troms Fylkeskommune til å inngå konkrete forhandlinger med de fire regionene i fylket med sikte på å inngå slike avtaler. Sør-Troms Regionråd vil peke på vår særstilling med en lokalisering ved fylkesgrensen til Nordland. Våre kommuner grenser mot 6 kommuner i Nordland. Dette gjør at det i mange sammenhenger er behov for samarbeid over fylkesgrensen, og at det kan oppstå spesielle problemstillinger knyttet til fylkesgrensen. For næringslivet vil spesielt tilbudet og utviklingen av Harstad/Narvik lufthavn, Evenes være viktig, samt samspillet mellom de forskjellige Uttalelse til RUP Side: 1

3 kommunikasjonsmidlene. Samferdsel generelt er en viktig sak for næringslivet (det kan nevnes at fylkesgrensen krysses fire ganger på vei fra Evenes til Lofoten). For etableringer vil skolestrukturen kunne spille en viktig rolle (viser her til forslaget om nedlegging av Skånland VGS). I våre utviklingsprosjekt kan det i mange sammenhenger være aktuelt å samarbeide på tvers av fylkesgrensen. Her må fylkeskommunen bidra til smidighet og samordning med Nordland når dette er aktuelt. H1: Robuste regioner og attraktive lokalsamfunn Hovedmål: Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom by og distrikt. Asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeidet. Delmål: Våre nye landsmenn er en ressurs, spesielt for distriktene. Det skal arbeides aktivt med de utfordringer og muligheter asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeidet gir. Etablere et Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid. Statistikken viser en samlet nedgang av innbyggertallet i regionen de ti siste årene, men et positivt bidrag fra innvandring. Framskrivningen viser en ytterligere, samlet nedgang de neste årene. I distriktene gir denne sektoren både innbyggere, arbeidsplasser og ringvirkninger på mange andre områder. Vi mener derfor dette feltet er viktig og vil være det i planperioden, og vi etterlyser en mer aktiv politikk på området. Etablering av et Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid i Sør-Troms vil være et konkret og aktivt bidrag som dekker flere av de strategiene denne planen omtaler, bl.a. punktet under om å arbeide for institusjonsbygging basert på regionale fortrinn. Nordområdene et strategisk satsingsområde. Delmål: Nordområdenes ressurser og strategiske plassering skal benyttes til fellesskapets beste slik at vekstkraften og verdiskapingen i landsdelen styrkes Være en premissgiver og påvirke nasjonal nordområdepolitikk. Uttalelse til RUP Side: 2

4 Ivareta nordområdedimensjonen i regional- og sektorpolitikk på områder som miljø, næring, kultur, kompetanse og infrastruktur. Arbeide for institusjonsbygging basert på regionale fortrinn. Styrke samarbeidet over grensene i nord og mot Europa. Sikre urfolks kultur og livsgrunnlag. Bidra til å styrke den kvenske revitaliseringen. Vår region er en naturlig samarbeidspart for å sikre urfolks kultur og livsgrunnlag. Vi viser her til Lavangens status som forvaltningsområde for samisk språk, og samarbeidet om den samiske dimensjonen i ETS (Evenes, Tjeldsund og Skånland). Forslaget om å legge ned den videregående skolen i Skånland er et eksempel på at de målene som settes ikke får gjennomslagskraft i praksis. Forsvarets rolle og nærhet. Delmål: Forsvaret og det sivile samfunn i Troms må inngå i et samspill som dekker Forsvarets behov og avleder positive regionale effekter. Arbeide for å styrke Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene, med hensyn til å ivareta norske interesser og jurisdiksjon og å opprettholde en tilstrekkelig infrastruktur. Tilrettelegge for å gi Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret/Kystvakten best mulige forhold for å løse sine oppdrag i nord. Synliggjøre de fortrinn som Forsvaret har ved tilstedeværelse i Troms. Arbeide for positive regionale effekter av Forsvarets nærvær. Tilrettelegge for at familiene flytter med den forsvarsansette. Det arbeides aktivt for å få etablert kampflyplass på Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, bl.a. gjennom et felles prosjekt i regi av Ofoten regionråd. Etablering av kampflyplass på Evenes støttes av Troms Fylkesting og bør tas inn som konkret tiltak for arbeid og påvirkning i planen. Delmål: Hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Troms skal opprettholdes, slik at livskraftige lokalsamfunn skapes. En langsiktig og bærekraftig arealpolitikk skal sikres. Arealknapphet. Utvikle felles regionalpolitiske retningslinjer og strategier for arealbruk i Troms i samhandling med kommunene og regionale aktører. Bidra til helhetlig planlegging, hvor næringshensyn og verdiskaping ivaretas. Arbeide for å ivareta lokale og regionale interesser i verneplanleggingen i fylket. Videreføre kartleggingen av kultur- og naturressurser. Uttalelse til RUP Side: 3

5 Arbeide for å styrke tilstrekkelig arealplanfaglig kompetanse i fylket, og tilrettelegge for interkommunalt plansamarbeid. Havarealet er en viktig del av ressursgrunnlaget for våre kommuner. Dette bør understrekes i planen. Et aktivt arbeid både på FOU og utviklingsprosjekt må igangsettes på dette området. Forskrift om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet ble vedtatt 13. oktober 2009 (uten å ha vært på høring). Denne forskriften spenner bein under oppdrettsnæringen i våre kommuner, både for utvikling og stabilisering for eksisterende aktører og etablering av nye. Det må arbeides aktivt for opphør av forskriften og for tiltak som kan bidra til opphør av forskriften. Stedsutvikling og bolyst. Legge til rette for en positiv stedsutvikling som tiltrekker innbyggere til å bo og virke i hele fylket. Styrke kommunenes muligheter til etablering av næringsvirksomhet ved å satse på moderne og effektive kommunikasjoner og infrastruktur. Styrke eksisterende senterstrategi. Bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tilrettelegge for frivillig sektor. Bidra til et inkluderende og integrerende samfunn for alle. Dette er hovedfokusområdet for kommunene i Sør-Troms. Statistikken viser en samlet nedgang i befolkningen i regionen på 1200 de siste 10 årene, noe som tilsvarer innbyggertallet i Gratangen kommune! Stedsutvikling og bolyst henger sammen med alle de andre tiltakene i denne planen og bør derfor løftes opp som et eget, overordnet hovedpunkt! I vår region viser vi her til prosjektene Rute 69 grader nord, Blest i Havlandet, Salangen, landets mest tilflyttingsvennlige kommune Sjøvegan: Nordnorges mest attraktive tettsted. Folkehelse. Delmål: I Troms skal oppvekst- og levekårene for alle bedres gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og regionalt. Utvikle et godt kunnskapsgrunnlag for å gjøre folkehelseinnsatsen mer systematisk, forutsigbar og langsiktig. Jobbe for at Harstad (Norsafety) skal få nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid Uttalelse til RUP Side: 4

6 Sikre lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet og bidra til gode livsstilsvalg tilpasset ulike brukergruppers behov. Sikre befolkningens helse og trivsel gjennom areal- og samfunnsplanleggingen. Sikre alle brukergrupper tilgang til og bruk av nær- og friluftsområder. Bidra til samarbeid mellom lokale og regionale aktører og nasjonale myndigheter om folkehelse. Folkehelse skal være et regionalpolitisk utviklingsområde Harstad kommune fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i NORSAFETY, som ble stiftet i 2003, er tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Norsafety arbeider nå for å få status som nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid. Dette arbeidet må støttes fullt ut. Gjennom prosjektet Rute 69 grader nord vil det bl.a. arbeides med brukergruppenes tilgang til bruk av nær- og friluftsområder. Sør-Troms Regionråd ønsker å se nærmere på muligheten for å få etablert friluftsråd i regionen. H2: Miljø- og klimapolitikk Hovedmål: Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning og en klimavennlig samfunnsutvikling. Troms et klimavennlig fylke i nord. Delmål: Troms skal bidra til utvikling av mer klimavennlig energiforvaltning i nord. Troms skal redusere utslipp av klimagasser med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991-nivå i Troms. Bidra til reduserte utslipp fra transportsektoren og øke innsatsen for energieffektivisering. Bedre kunnskapsgrunnlaget om hva klimautfordringene omfatter i Troms. Legge til rette for informasjon og formidling av forskningsresultater om klima og klimaendringer i nordområdene. Legge til rette for økt og aktiv deltakelse i utarbeiding av lokale og regionale klima og energiplaner, og for kunnskapsbasert politikkutforming lokalt/regionalt. Uttalelse til RUP Side: 5

7 Et bærekraftig miljøfylke. Delmål: Troms skal være i front når det gjelder kunnskapsutvikling og forvaltning av miljø- og naturressurser. Kartlegge og overvåke miljøtilstanden på land, i ferskvann og det marine miljø og å sikre miljøkvalitet gjennom helhetlig forvaltning. Fremme helhetlig arealforvaltning som ivaretar biologiske og andre naturverdier som grunnlag for verdiskaping og bærekraftig samfunnsutvikling. Styrke kunnskapsgrunnlaget hos innbyggere, næringsliv og fagmyndigheter for å sikre bærekraftig bruk og vern. Bærekraftig energibruk. Delmål: Produksjon og bruk av fornybar energi skal økes samtidig som det totale energiforbruket i Troms skal reduseres. Stimulere til økt samarbeid på tvers av sektorer, bransjer og forvaltningsnivå for å fremme produksjon av og etterspørsel etter fornybar energi. Legge til rette for infrastruktur som forutsetning for å fremme mer miljø- og klimavennlig energibruk i transportsektoren. Stimulere til målrettet samarbeid om kommunale og regionale energiplaner. Stimulere til økt uttak av biomasse fra skog og landbruk og andre kilder for fornybar energi samt energigjenvinning fra avfall og kloakk. Synliggjøre energiforbruk og potensial i ulike energikilder gjennom regionale planer, og bidra til bevisstgjøring om behov og gevinst ved energieffektivisering og ENØK. Rette informasjon og kunnskap mot innbyggere, offentlig og privat sektor som næringsliv, skole- og utdanningsarenaer. Kommunene i Sør-Troms har hatt fokus på utarbeiding av klima- og energiplan for den enkelte kommune. Salangen, Lavangen, Gratangen og Bjarkøy er i prinsippet ferdig med prosessen. Harstad kommune har søkt Enova om midler, og har tilbudt de resterende kommunene i regionen (Kvæfjord, Ibestad og Skånland) tilbud om prosessamarbeid. Dette har de takket ja til. Uttalelse til RUP Side: 6

8 H3: Næringspolitikk Hovedmål: Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. Vårt innspill: Styrking av nærings- og kompetansemiljøene i distriktene. Delmål: Nye arbeidsplasser i distriktene skal bl.a. skapes gjennom aktivt arbeid for etablering og utflytting av funksjoner/kompetansemiljø. Utflyttet ungdom med relevant kompetanse skal stimuleres til å etablere seg i fylket. Aktivt bidra til at nye, offentlige oppgaver plasseres ut i distriktene. Arbeide for at tjenester/kompetansemiljøer som i dag er etablert i byene, men naturlig kan plasseres i distriktene, flyttes ut. Etablere stimuleringstiltak for å rekruttere utflyttet ungdom tilbake til fylket Det sentrale offentlige apparatet har i perioder jobbet aktivt for å legge kompetansemiljøer ut fra Oslo. På samme måte bør Troms Fylkeskommune bidra aktivt for tilsvarende tiltak i fylket. Erfaringer viser at dette er fullt mulig om man bare går aktivt inn for det, og at det i all hovedsak er positive erfaringer der tiltaket i utgangspunktet var dømt nord og ned. Dagens ungdom reiser i stor grad ut av fylket for å ta høyere utdanning/videreutdanne seg. Disse ressursene kommer ikke uten videre tilbake, samtidig som næringslivet har bruk for kompetanse. Det har vist seg at stimuleringstiltak gir ressurser. Vi vil her bl.a. peke på prosjektet Dagens unge regionens framtid i regi av Kunnskapsparken Nord i Harstad. Ressursbaserte næringer. Delmål: Ressursene i fylket skal bidra til verdiskaping og utvikling i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Fiskeri og havbruk. Sikre videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i fylket gjennom økt satsing på utvikling og tilrettelegging i lokalsamfunnene. Bidra til styrking og utvikling av nye næringer med basis i fiskeriressursene. Styrke forsknings- og forvaltningskompetansen innen fiskeri og havbruk i fylket. Bidra til bedre ressurs- og arealforvaltning i kystsonen. Uttalelse til RUP Side: 7

9 Vi viser her til problemstillingen som er beskrevet over knyttet til Forskrift om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet. Hele Sør-Troms er med denne forskriften utelukket fra videre utvikling av havbruksnæringen. Astafjordprosjektet er vårt tiltak for kartlegging, videreutvikling og kompetansebygging knyttet til denne sektoren. Landbruk. Bidra til økt lokal foredling av landbrukets produkter og sikre produksjonen som grunnlag for videreforedling i fylket. Bidra til å holde kulturlandskapet åpent. Stimulere til økt avvirkning av skogressursene i fylket og bidra til utvikling av nye anvendelsesområder for virke. Harstad Tidende hadde mandag en artikkel om fraflyttede gårdsbruk. For Sør-Troms vises følgende statistikk: Gårdsbruk Fraflyttet (%) Innb. på gårdsbruk (%) Bjarkøy ,5 35,6 Ibestad ,3 25,3 Gratangen ,1 28,5 Lavangen ,9 28,3 Skånland ,7 26,7 Kvæfjord ,7 21,7 Harstad ,4 4,9 Troms ,6 10,7 Norge ,8 9,2 Avisen har ikke med tall for Salangen kommune. Som vi ser av tallene ligger Troms fylke langt over landsgjennomsnittet når det gjelder fraflytting, og 5 av de 7 kommunene som er med i oversikten drar dette tallet opp. Vi ser også at den prosentvise andel av innbyggerne i kommunene som bor på gårdsbruk er vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Troms og i landet. Det betyr at denne problemstillingen er helt vesentlig for vår region og krever spesiell fokus og innsats. Vi kan i denne sammenhengen peke på prosjektet Blest i Havlandet som et aktivt arbeid i kommunene Skånland, Gratangen og Lavangen. Prosjektet bør vurderes utvidet / videreført i en fase to til de andre kommunene i regionen. Uttalelse til RUP Side: 8

10 En annen problemstilling vi har registrert er at mange av de som i dag driver gårdsbruk er avhengig av tilleggsjord, men at leien av denne jorden ikke er hjemlet i skriftlige avtaler. Ifm arveoppgjør kan det her oppstå problem ved at arvingene ikke er interessert i å stå ved avtalen. Dette er forhold som bør utredes nærmere med sikte på å bedre drivernes rettigheter og muligheter, og sikre fortsatt utvikling av næringen i distriktene. Petroleum. Påvirke sentrale myndigheter til å åpne opp for nye leteområder i havområdet Lofoten- Barentshavet. Sikre utbyggingsmåter som bidrar til regional og lokal verdiskapning. Styrke rekrutteringsgrunnlaget til leverandørvirksomhet og FoU-miljøer bl.a. gjennom utdanningstilbudet på videregående, fagskole nivå, høgskole- og universitetsnivå. Innta en ledende posisjon i arbeidet med å få frem teknologi og driftskonsepter som ivaretar de strenge miljøkravene i nord, herunder utvikling av leverandørindustrien. Bidra aktivt i arbeidet med å kvalifisere næringslivet til å konkurrere om leveranser til oljeindustrien Harstad som oljesenter i nord må stadfestes i fylkes planverk. Kommunen har i dag mer enn 500 oljerelaterte arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene må sikres og videreutvikles ved økt aktivitet, og kompetansemiljøer knyttet til fagfeltene må etableres i tilknytning til disse. Det er uhørt at aktørene i oljeindustrien på Vestlandet skal hindre elever fra Troms med behov for lærlingplasser et slikt tilbud ved å tildele alle plassene til ungdom fra egen region. Dette er et klart hinder for utviklingen av nordnorske arbeidstakere i næringen, og krever aktiv innsats fra fylkes, både praktisk og politisk.. Alternativ energi. Synliggjøring og støtte til utviklingsmiljøene for ny teknologi til alternativ energi Sør-Troms regionen med Harstad i spissen har flere miljø som arbeider med teknologiutvikling innenfor alternative energikilder. Disse miljøene må synliggjøres og hjelpes fram. Industri. Sikre og videreutvikle industrien i fylket med basis i kompetanse samt naturgitte fortrinn og lokale forutsetninger. Styrke miljøtilpasset teknologi i områder der industrien har utviklingsmuligheter. Øke konkurransekraften og verdiskapingen i bergindustrien. Uttalelse til RUP Side: 9

11 Utnytte de muligheter som oppstår i forbindelse med utvikling av malmforekomster i våre naboland. Vi viser her til Prosjekt bergverkskartlegging i Salangen. Kunnskapsbaserte næringer. Delmål: Den videre utvikling innen kunnskapsmessige bedrifter skal styrkes gjennom kompetansehevingstiltak, nettverksbygging, utvikling av næringsklynger og innovasjonssystemer. Innovasjon og entreprenørskap. Styrke og videreutvikle den etablerte regionale kompetanseinfrastrukturen. Bidra til økt nyskaping i eksisterende næringsliv og etableringer gjennom samordning og styrking av virkemidler rettet mot etablerere og innovative miljøer. Sør-Troms som region kommer dårligst ut når det gjelder fordeling av midler til innovasjon og entreprenørskap. Det bør derfor settes fokus på denne utfordring, både gjennom FoU-innsats og gjennom konkrete prosjekt i regionen. Sør-Troms regionråd vil her peke på vårt ønske om utarbeiding av partnerskapsavtale (el.l.) og stiller gjerne opp i et videre arbeid knyttet til problemstillingen. Høgskolen i Harstad, Kunnskapsparken Nord og utviklingsselskap i regionen er viktige partnere for stimulering til innovasjon og entreprenørskap. Disse må gis gode driftsvilkår og oppgaver som gjør at kompetanse bygges. Fusjonsdiskusjonen mellom HiH og UiT er spennende. Det er imidlertid viktig at resultatet av denne prosessen gir et forbedret tilbud tilpasset næringslivets behov. Vi viser her til prosjekt som Grunderrom som det arbeides med å få etablert i hele regionen, og etableringen av Husert mot Havet i Salangen.. Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT). Legge til rette for fremtidsrettet utbygging og utvikling av bredbåndstilbudet i hele fylket gjennom satsing på prosjekter som fremmer samarbeid og felles utvikling. Bioteknologi. Legge til rette for at Tromsø skal beholde og videreutvikle sine forutsetninger for å lykkes med utviklingsarbeidet innen bioteknologi. Jobbe for at Tromsø skal få rollen som nasjonalt senter for marin bioprospektering. Uttalelse til RUP Side: 10

12 Opplevelsesbaserte næringer. Delmål: Opplevelsesnæringene skal bidra til lokal vekst og verdiskaping i hele fylket. Reiseliv. Legge til rette for videreutvikling av kompetanse samt nyrekruttering av unge i distriktene til reiselivsnæringen. Satse på samferdsel og infrastruktur som legger til rette for næringsutvikling. Arbeide for at flyrutetilbudet utvides, med ruter mellom flyplassene i landsdelen og flere direkteruter til utlandet. Styrke markedsføringen av landsdelen gjennom et nytt landsdelsselskap. Styrke produktutviklingen gjennom økt kvalitet, samarbeid og bedre tilgjengelighet. Kulturnæringer. Bidra til utvikling av kompetanse om og i kulturnæringene. Legge til rette for en god dialog mellom kulturnæringer, næringsliv og offentlig virksomhet. Styrke eksisterende næringer og stimulere til nye etableringer gjennom virkemiddelordninger og støtteapparatet. Styrke infrastruktur og utviklingsarbeid innen filmproduksjon. Bidra til å realisere kulturnæringenes potensial for næringsutvikling og som produkt i samspill med reiselivsnæringen. Styrke produkt- og næringsutvikling innenfor den kunstneriske virksomheten og legge til rette for etableringer i og koblinger mot eksisterende næringsmiljø. Utvikling av kultur-, reiselivs- og opplevelsesnæringer, i samspill med kommunene, lag og foreninger og kulturminneforvaltere vil være et sentralt satsingsområde for distriktskommunene. I Sør-Troms vil dette ivaretas gjennom prosjekt som Rute 69 grader Nord, Kystkulturveien, Blåfjord m.fl. I våre prosjekt vil både tilrettelegging og utvikling av aktørene, samhandling mellom aktørene og overføring av kompetanse, erfaringer og gode råd mellom kommunene stå sentralt. Kultur som næring står sterkt i vår region (ca.150 arbeidsplasser bare i Harstad). Flere av kommunene har fokus på spennende prosjekt knyttet til opplevelsesnæringen. Her vil vi som region komme med konkrete søknader etter hvert som prosjektene utvikler seg. Uttalelse til RUP Side: 11

13 H4: Kulturpolitikk Hovedmål: Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur- idretts og friluftsliv med vekt på opplevelse, deltakelse og kvalitet. Kulturarv. Delmål Vår felles kulturarv, både den norske, samiske og kvenske, skal bidra til stolthet om egen historie og det regionale mangfoldet i bosetting og levemåte. Formidle kunnskap om kulturminneverdiene i fylket. Tilrettelegge utvalgte kulturminner for opplevelse gjennom samarbeid med aktuelle aktører. Gjøre museene til attraktive møtesteder i lokalsamfunnene. Sikre ivaretakelse av kulturlandskapet. Ivareta privatarkivfeltet i samarbeid med det arkivfaglige miljøet. Kunst- og kulturformidling. Delmål I Troms skal det være tilgang til varierte kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet der folk bor. Videreutvikle kultursamarbeidet i landsdelen innenfor rammen av den nordnorske kulturavtalen. Sikre kunst- og kulturinstitusjonene en fortsatt utvikling og framtidsrettet struktur. Legge til rette for gode arbeidsvilkår for kunstnere. Legge til rette for at det frivillige kulturtilbudet utvikler seg. Utvikle gode kunst- og kulturproduksjoner, inkludert samiske og kvenske produksjoner, gjennom samhandling mellom ulike aktører. Legge til rette for styrking av samisk språk og kultur. Videreutvikle digitale verktøy for kunst- og kulturformidling. Videreutvikle kunst- og kulturformidlingen til barn og unge i grunn- og videregående skoler. Kulturelle møteplasser og kompetanse. Delmål Alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kultur-, idretts- og friluftsliv for deltakelse og opplevelse. Utvikle møteplasser for idrett, friluftsliv og kultur gjennom samhandling mellom ulike aktører på regionalt og lokalt nivå. Uttalelse til RUP Side: 12

14 Bidra til at Troms får fasiliteter som kan ta imot større nasjonale og internasjonale kulturog idrettsarrangement. Styrke og utvikle kompetansen hos aktører på regionalt og lokalt nivå i forhold til planlegging og kunnskap om kultur, idrett og friluftsliv. Legge til rette for regionale bibliotekløsninger på tvers av forvaltningsnivåene. Legge til rette for at bibliotekene kan tilby oppdaterte digitale tjenester. Vi viser her til prosjektet Rute 69 grader nord. H5: Kompetansepolitikk Hovedmål Troms fylkeskommune skal bidra til å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået og sikre relevant kompetanse i fylket. Utdanning og kompetanse i Troms. Delmål: Unge og voksne i Troms skal tilbys utdanning og opplæring som er relevant for enkeltmennesket, næringslivet og samfunnet. Utarbeide modeller for hvordan tilbud om videregående utdanning best kan organiseres og hvordan eksisterende ressurser best kan nyttiggjøres for å skape en kvalitativt god opplæring og en bredde i tilbudene. Videreutvikle infrastrukturen for etter- og videreutdanning i distriktene gjennom en tverrfaglig strategi der folkebibliotek, studieverksted og regionale studiesentre inngår. Videreutvikling av det nasjonale læringsnettverket Studiesenteret.no Forsterke studieverkstedet som modell for tilbud av fleksibel utdanning på videregående nivå. Videreutvikle infrastruktur for etter- og videreutdanning og fagskoletilbud som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Bidra til å koble aktører sammen i ulike fora for regional kompetansemobilisering, og være pådriver for å etablere strukturer for kompetanseutvikling. Uttalelse til RUP Side: 13

15 Studiesenteret.no er nettopp den aktøren som ivaretar muligheten for en fleksibel utdanning i distriktene på alle nivå. Tjenesten må støttes, videreutvikles og utvides. Vi viser her til prosjektet Kompetanseløft Astafjord som er et interkommunalt prosjekt mellom Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad. Grunnopplæring for alle. Delmål: Flere må fullføre videregående opplæring. Videreføre arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring samt drive en systematisk oppfølging av de som faller ut. Være aktiv pådriver for tettere dialog og samarbeid mellom næringsliv, kommuner, statlige etater og utdanningsinstitusjoner. Styrke samarbeidet mellom videregående skole og grunnskole for å få økt kvalitet i opplæringen og for å forebygge frafall. Legge til rette for en smidigere overgang mellom utdanning og yrkesliv. Etablere et karrieresenter for å styrke karriereveiledningstjenesten for unge og voksne i fylket. Sett i lys av ønsket om fokus på problemet med frafall i videregående skole, virker det underlig at Troms Fylkeskommune nå foreslår å legge ned Skånland videregående skole som er en skole med tilnærmet null i frafall. Sør-Troms regionråd vil peke på viktigheten av at fylkeskommunens planverk sees i sammenheng slik at tiltak på en sektor ikke motarbeider tiltak på en annen sektor. Til planens mål om å etablere et karrieresenter for å styrke karriereveiledningstjenesten for unge og voksne i fylket. Her vil vi peke på viktigheten av nærhet til elevens hjemmemiljø og lokalt næringsliv, og vil anbefale en desentralisert struktur for et slikt senter. Kompetanse og tannhelsetjenester. Delmål Befolkningen i Troms skal ha god tilgjengelighet til tannhelsetjenester. Bistå Universitetet i Tromsø med den kliniske utdanningen av tannleger. Drive spesialistutdanning ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN). Belyse behovet for forskning på tannhelse. Uttalelse til RUP Side: 14

16 FoU-aktiviteten i Troms. Delmål: Forskning og utvikling skal fortrinnsvis skje i nærhet til naturressursene slik at de kan bidra til bærekraftig vekst i fylket. Strategier: Påvirke og legge til rette slik at FoU-innsatsen i fylket kommer opp på nasjonalt nivå. Legge til rette for at næringslivet i fylket kan øke bruken av FoU og innovasjon. Arbeide for økt verdiskaping av FoU-arbeid i fylket. Tilrettelegge for samhandling mellom næringsliv, FoU-miljø, virkemiddelapparat og offentlige virksomheter i hele fylket. Påvirke slik at forskning på regionens ressurser og utfordringer skjer regionalt. Jobbe for at Norsafety (Harstad) skal få nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid Jobbe for at Salangen skal få Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid Harstad kommune fikk som første norske kommune tildelt status som Trygt lokalsamfunn av WHO i NORSAFETY, som ble stiftet i 2003, er tuftet på erfaringer som Harstad-samfunnet har høstet over en år i forhold til systematisk skaderegistrering og sikkerhetsfremmende arbeid. Norsafety arbeider nå for å få status som nasjonalt Kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid. Dette arbeidet må støttes fullt ut. Salangen arbeider for å få Nordnorsk kompetansesenter for asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid. På samme måte som over baserer dette seg på lang erfaring og opparbeidet kompetanse på området. Troms Fylkeskommune må, for å følge opp egen strategi om oppbygging av kompetansemiljø i distriktene, støtte aktivt opp om dette arbeidet. H5: Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk Hovedmål: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. Uttalelse til RUP Side: 15

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011 Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Regionalt handlingsprogram 2011 Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord Grafisk 2

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008

Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008 Mulighetenes OPPLAND Høringsutkast Fylkesplan 2005-2008 Mulighetenes Oppland Fylkesplan for Oppland 2005-08 1 INNLEDNING... 3 1.1 MULIGHETENES OPPLAND OPPBYGGING OG INNHOLD... 3 1.2 ORGANISERING OG PROSESS

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013

Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013 Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013 Fylkestingets vedtak Troms fylkesting behandlet i sak 0055/10 Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013 - rullering av plan. Fylkestinget gjorde følgende

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti Forsidefoto: Colourbox.com Troms Arbeiderparti Fylkesvalgprogram 2011-2015 Det Norske Arbeiderparti Innhold Innledning Innledning... 3 Utdanning... 4 Samferdsel... 6 Kultur... 7 Næring... 9 Kollektivtrafikk...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget 2011

Kunnskapsgrunnlaget 2011 regional planstrategi Kunnskapsgrunnlaget 2011 Karlsøy Skjervøy Kvænangen Lyngen Tromsø Nordreisa Kåfjord Berg Lenvik Torsken Dyrøy Harstad Kvæfjord MÅL VISJON PROGRAM SPLAN HANDLING T EMEN REGL ELEV RÅD

Detaljer