Veikart for Avdeling for IT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veikart for Avdeling for IT"

Transkript

1 Veikart for Avdeling for IT Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren Foto: Trond A. Jenssen

2 Veikart 2.0 for Avdeling for IT Versjon 2.0 av veikartet for ITA svarer på utfordringene i UiTs nye strategi «Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020». I strategien omtales IT infrastruktur med: «UiT skal ha kompetanse og kapasitet til å realisere og videreutvikle funksjonelle og arealeffektive bygninger, hensiktsmessige tekniske løsninger og gode ITsystemer». IT vil være den viktigste infrastruktur for å oppnå UiTs ambisjoner. Så godt som alle virksomhetsprosesser ved UiT støttes i dag digitalt. Digitaliseringsnivået må høynes videre for å møte strategiske ambisjoner og nasjonale politiske styringssignaler. ITA må legge til rette for at gevinstrealisering ved innføring av nye automatiserte tjenester blir en del av organisasjonskulturen. Dette stiller store krav til ITA og veikart 2.0 har derfor økt fokus på støtte til kjernevirksomheten, helhetlig forvalte IT-tjenester, samt internt strategisk fokus og omstilling i avdelingen. Dagens ansatte og studenter er mer mobile enn før, de samhandler mer, også med eksterne utenfor sektoren, de bruker en rekke IT-tjenester levert av ulike leverandører. De er avhengig at digitale tjenester er tilgjengelig når som helst og fra hvor som helst. Dagens digitale verden preges av et teknologiskifte som kan oppsummeres med: Mobilitet trådløsnett med god kapasitet og ITA er tilstede med låneutstyr og hjelp til studenter som trenger teknisk assistanse. Dette stiller nye oppetidskrav til IT-tjenester og innebærer et betydelig ressursuttak med tilhørende omstillingsevne for avdelingen. ITA skal i mindre grad utvikle og drive alt selv, men vi skal være nasjonalt ledende og nasjonal leverandør på enkeltområder. Vi skal samhandle mer med sektoren nasjonalt og internasjonalt og ved integrasjon og skreddersøm til kjernevirksomheten tilby helhetlige løsninger i verdensklasse. ITA skal tydelig ivareta sin rolle som IT-arkitekturforvalter og teknisk systemeier på en måte som samkjører valg av IT-tjenester og gir merverdi for UiT som helhet. Visjon for Avdeling for IT Avdeling for IT gjør ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet til de beste i å utnytte IT i utdanning, forskning og formidling. BYOD Skytjenester Tingenes internett Big Data Veikart 2.0 møter dette teknologiskiftet i kombinasjon med høy kvalitet på tjenester for UiTs brukere, merverdi knyttet til gode integrasjoner og helhetlig forvaltning, kosteffektivitet og god informasjonssikkerhet. Et eksempel som typisk beskriver utviklingen er digital eksamen. Tidligere var skoleeksamen noe ITA ikke var involvert i. I dag digitaliseres prosessen og digital eksamen kjøres som en skytjeneste integrert med studieadministrative systemer lokalt og i sektoren. Studentene trenger tilgang på stabilt Verdigrunnlag Avdeling for IT bygger all sin virksomhet på UiT Norges arktiske universitet sitt verdigrunnlag: T - A - N - K - E - Troverdighet Akademisk frihet Nærhet Kreativitet Engasjement 2

3 Utdanning Foto: Torbein Kvil Gamst Avdeling for IT skal være en aktiv partner for fagmiljøene og tilrettelegge for at UiT skal nå sine mål innenfor utdanning av studenter. UiT har som mål å være nasjonalt ledende og nyskapende innenfor fleksible og nettstøttede utdanninger og tilbyr livslang læring. Studentene som kommer til UiT i dag er en mangfoldig gruppe og gjenspeiler IT-kompetansen i samfunnet. Vi får nå de første studentene som har vokst opp med bruk av IT hele livet, vi kaller dem digitalt innfødte. Gjennom gode støtteordninger, tidsriktige teknologiske løsninger og i nært samarbeid med studentene, fagmiljøene, studieadministrativt ansatte, Uninett og andre støtteenheter skal UiT være nasjonalt ledende med å utforske og utnytte mulighetene IT kan gi innenfor området. Løsninger som tilbys må i størst mulig grad ha støtte for mobilitet og være plattformuavhengig. 3

4 Mål for Avdeling for IT innenfor utdanning 1. Studenter og ansatte ved UiT skal ha tilgang på tidsriktige og gode løsninger for samskrivning, samhandling, deling og kommunikasjon ved å: videreutvikle og tilrettelegge for gode samhandlingstjenester (Unified Communication) som forenkler og effektiviserer kommunikasjon og samhandling tilby gode verktøy for samskriving, video og multimedia for studenter, ansatte og andre utenfor organisasjonen 4. ITA skal bidra til å øke den digitale kompetansen for studenter og ansatte ved å: gi et godt og bredt opplæringstilbud, veiledning, dokumentasjon og brukerstøtte på de ulike programmer og tjenester som tilbys gi informasjon, kurs og opplæring for nye studenter gi opplæring i bruk av nytt teknologisk utstyr i auditorium og undervisningsrom gi nettbaserte kurs ved behov 2. Ansatte skal ha tilgang på en relevante ITtjenenester ved å: raskt og effektivt ha tilgang på nye tjenester/ teknologier etter hvert som behovene etableres i fagmiljøene ha tilgang på utviklingskompetanse og støtte i prosjekter hvor IT inngår 3. Studentene skal ha tilgang på relevante ITtjenenester ved at ITA: tilbyr rådgivning/tilrettelegging og et godt og tidsriktig utvalg av programmer og tjenester tilbyr tjenester og programvare som støtter mobilitet og i størst mulig grad fungerer på studentenes eget utstyr tilrettelegger for gode integrerte IT-systemer som sikrer en strømlinjeformet studiestart for studentene 5. ITA tilbyr brukernære tjenester og lokal tilstedeværelse ved å: etablere kontaktpunkter mellom IT og vitenskapelig personell slik tjenestene kan utvikles og integreres i læringsarbeidet på en god måte tilby IT-støtte i prosjekter i fagmiljøene bidra til å fremme brukerdrevet innovasjon gjennom gode eksempler og beste praksis tilby lokal veiledning for å støtte vitenskapelig personell til å ta i bruk den ITinfrastrukturen og de tjenestene UiT har 6. Ha tidsriktige tjenester for nettstøttet og fleksibel utdanning ved å: implementere digitale eksamens- og evalueringsformer tilby automatiserte tjenester for opplasting, avspilling og oppbevaring av video etablere tjenester for søk og gjenfinning av digitale læringsressurser tilby tjenester og tilrettelegge for fleksible og nettstøttede undervisningsformer som er med på å gjøre utdanninger tilgjengelig også utenfor campusene (MOOC) 4

5 7. UiT skal ha en moderne, funksjonell og standardisert AV-infrastruktur ved å: tilby løsninger som gjør at brukeropplevelsen blir mer enhetlig tilby AV- løsninger som inviterer til samhandling, kommunikasjon og understøtter fleksibel utdanning automatisere løsninger for opptak av undervisning tilby en moderne AV infrastruktur i undervisningsrom/pc-laber som bidrar til større fleksibilitet og kreative undervisningsformer (F. eks. Futurelab) 8. Avdeling for IT skal være en dynamisk og nytenkende ressurs for utdanning ved å: være aktiv innenfor utprøving og uttesting av teknologi i undervisningssammenheng i tett samarbeid med Result, fagmiljøene, SFU er og Uninett/eCampus delta aktivt i utviklingen av nasjonale fellesløsninger i nært samarbeid med prosjektene søke ekstern finansiering nasjonalt og internasjonalt raskt kunne tilby nye tjenester etterhvert som behov oppstår 5

6 Forskning, utvikling og innovasjon Foto: Colourbox Avdeling for IT skal være en aktiv partner for forskningsmiljøene ved UiT og bidra til at disse når sine mål hurtigere og med større presisjon. IT skal oppfattes som et konkurransefortrinn for forskingsmiljø innen instituttsektoren og næringslivet som ønsker å samarbeide med UiT. Forskning, utvikling og innovasjon er områder som er preget av kontinuerlig endring og utvikling. Konkurransen er hard om å skaffe finansiering, etablere robuste prosjekter, og produsere resultater og publikasjoner. ITA skal støtte opp om produksjonen på flere nivå, og bidra til at forskerne når sine mål så effektivt som mulig. Dette gjelder spesielt områder der IT inngår som en sentral komponent i forskningen. Sentralt blir det kontinuerlige arbeidet med å etablere en meny for IT i forskning slik at enkeltforskere og forskningsmiljø ved UiT lettere kan utnytte IT som et strategisk redskap. UiT har flere fremragende forskningsmiljø som har behov for kraftige beregningsressurser, utviklerkompetanse og avansert support. ITA har siden år 2000 etablert et nasjonalt driftssenter for tungregning som har høy status også utenfor egen organisasjon. Med realiseringen av et miljøvennlig datasenter i det nye Teknologibygget vil UiT stå godt rustet til å ta en ledende rolle på grønn IT. Forvaltning av forskningsdata på en sikker og funksjonell måte er et viktig område. Dette gjelder både for å hindre tap av viktige data, og sikring mot at sensitiv informasjon kommer på avveie. Forskningsdata ved UiT skal lagres på løsninger som er støttet av ITA. Ved å bygge på erfaringen fra eksisterende løsninger og gjennom samhandling med eksterne aktører kan UiT ta en nasjonal ledende rolle på utvalgte områder. Det er i dag stort fokus på «big data» hos flere forskningsmiljø både i forhold til analyse, søk, prosessering og visualisering. Dette området preges av store datamengder som ikke lar seg analysere ved hjelp av tradisjonelle metoder. ITA skal bidra med kompetanse og tjenester slik at forskningsmiljøene blir bedre i stand til å utnytte teknologien til å nå sine mål på dette området. Forskningsmiljøene har i dag ingen felles verktøy eller system for forvaltning av forskningsprosesser og styring av aktivitetene i forskningsprosjektene. Ved å tilby gode støttesystemer innenfor dette området som også understøtter samarbeid på tvers av organisasjoner kan slike prosesser forenkles og utføres mer effektivt. 6

7 Mål for Avdeling for IT innenfor forskning, utvikling og innovasjon 1. UiTs digitale forskningsdata skal forvaltes på en god og sikker måte ved å: tilby en robust infrastruktur for innsamling, behandling og tilgang til forskningsdata tilby skalerbare lagringsløsninger for langtidsoppbevaring av forskningsdata tilby en fleksibel og selektiv tilgang bidra aktivt i nasjonale satsninger på datalagring tilby løsninger og tjenester som understøtter «big data» støtte forskere som ønsker å flytte data fra gamle medier til ny teknologi 2. Forskningsprosjekter som har behov for skreddersøm og egenutviklet vitenskapelig programvare skal støttes ved at ITA: går aktivt inn i forskningsprosjektene og bistår fagmiljø med kompetanseoverføring og innføring av beste praksis samt tilby relevant utviklerkompetanse i prosjekter tilbyr utviklingsverktøy og tjenester for enklere oppbevaring og samarbeid om egenutviklede vitenskapelig programvare etablerer gode løsninger og støtte for store forskningssystemer og visualisering av forskningsdata 4. UiTs beregningstjeneste og einfrastuktur skal holde internasjonal toppklasse ved å: være verdensledende på grønn IT innenfor tungregning være en ledende aktør i det nasjonale tungregneprogrammet samarbeide med internasjonale forskningsmiljø som utfyller egen kompetanse og portefølje tilby en tidsriktig portefølje av vitenskapelig programvare tilby ekspertise på effektiv utnyttelse av tungregning til miljøene etter behov etablere en kurs og opplæringsportefølje innenfor tungregning 5. IT-støtte til forskere og forvaltning av forskningsprosjekter skal gjøres ved å: kontinuerlig kartlegge IT-behovene til forskningsmiljø etablere en «tjenestemeny» for IT i forskning tilby løsninger for «Virtual Research Environments» (VRE) som er tilpasset det enkelte forskningsmiljøet tilby enkle elektroniske verktøy for effektiv prosjektplanlegging og oppfølging av milepæler og ressurser 3. Funksjonelle kommunikasjonsløsninger som understøtter mobilitet i forskningen skal etableres ved å: tilby løsninger for desktop videokonferanse og elektronisk samhandling utvikle integrasjon mellom samhandlingsløsninger og forskningssystemer 7

8 Formidling og samfunnskontakt Foto: Torbein Kvil Gamst Avdeling for IT skal tilby IT-kompetanse og tidsriktige IT-løsninger for aktivt å være med på å støtte UiTs satsing på formidling og kommunikasjon. UiT har en viktig oppgave med å formidle forskningsresultater til allmenheten og har store vitenskapelige samlinger og materiale som formidles av Universitetsbiblioteket og Tromsø Museum. IT-tjenester vil være en viktig del av formidlingsinfrastrukturen og ITA skal tilrettelegge for formidling og kommunikasjon. UiT ønsker å bruke formidling for å synliggjøre seg som en attraktiv og pålitelig kunnskapsleverandør for samfunn og næringsliv. UiT ønsker også å ta en aktiv del i samfunnsdebatten ved å styrke de eksisterende arenaene for formidling og kommunikasjon, samt utvikle nye. I dette spennet vil IT være en viktig brikke som ITA skal understøtte. Formidling er også et viktig virkemiddel i forhold til rekruttering av studenter og ansatte. Her kan IT brukes som en positiv ressurs for få fram hvorfor man skal velge UiT som studie og arbeidsplass. 8

9 Mål for Avdeling for IT innenfor formidling og samfunnskontakt 1. UiT sin formidlingsaktivitet skal støttes ved å: bidra til å utvikle UiTs nettsider, bloggtjenester, videotjenester mm videreutvikle satsingen på infoskjermteknologi tilby oppsett av visningsvegger bidra til å utvikle UiTs intranett og nettsider for studenter tilby IT-faglig rådgivning og prosjektstøtte til enheter som jobber med formidling tilby IT-tjenester som er med på å støtte formidlingssatsing 2. Det skal leveres profesjonell konferansestøtte ved å: videreutvikle tjeneste for konferanser og utvikle en meny av tjenester som arrangører av konferanser kan bruke etablere løsning for opptak, lagring og distribusjon av presentasjoner tilby løsning for konferansesider før, under og etter konferanser utvikle nødvendig opplæring knyttet til gjennomføring av konferanser 3. ITA skal bidra til at UiT har effektiv intern kommunikasjon ved å: samarbeide med andre enheter i forhold til valg av teknologiplattformer legge til rette for bruk av løsninger som understøtter formidling, samhandling og kommunikasjon 4. ITA skal støtte UiTs behov for informasjonsflyt ved å: opprette en oversikt over ITA sine tjenester tilby en nettside fra ITA som vil være oppdatert og relevant 5. ITA skal ta et samfunnsansvar også utenom UiT ved å: tilby ITAs kompetanse til miljøer utenfor UiT som det er naturlig å samarbeide med delta aktivt i regionale, nasjonale og internasjonale IT-faglige foreninger og samarbeidsfora samarbeide med skoleverket i undervisningen for å fremme interesse for teknologi blant unge 9

10 Mennesker i organisasjonen Foto: Torje Jenssen Avdeling for IT skal ha høyt faglig kompetente og nytenkende medarbeidere som arbeider i en tidsriktig og fremtidsrettet IT-organisasjon med teknologiske plattformer og IT-løsninger av høy kvalitet. Mennesker i organisasjonen omfatter alle medarbeiderne ved ITA som sammen utgjør avdelingens viktigste ressurs. Det største potensialet for teknologiorganisasjonens utvikling ligger i videreutvikling av medarbeiderskapet og samhandlingen i ITA. Videre omfatter også mennesker i organisasjonen brukerne av IT-tjenester ved UiT og hvordan samhandlingen mellom de ansatte ved ITA og brukerne ved UIT skal ivaretas på en god og forutsigbar måte. ITA ønsker å gjenspeile befolkningen og resten av UiT og vil jobbe for en økt andel kvinnelige medarbeidere. Et godt medarbeiderskap handler om systemforståelse, etablering av god kultur, holdninger og praktisk kunnskap. Godt medarbeiderskap kan systematisk videreutvikles og innebærer mer enn rollen som faglig kompetent ansatt. Utvikling av medarbeiderskap medfører å ha fokus på hvilke holdninger man ønsker å fremme i ITA, samt at alle medarbeidere opplever trygghet, faglige utfordringer og stolthet over egen innsats for fellesskapet ved UiT. Avdelingens lederskap skal utøves med god kvalitet, åpenhet, raushet, troverdighet og forutsigbarhet. Tydelig ledelse gjennom høy faglig kompetanse og organisatorisk forståelse er nødvendig for å utvikle potensiale til ITA. 10

11 Mål for Avdeling for IT innenfor mennesker i organisasjonen 1. Godt medarbeiderskap skal utløse merverdi og gi den enkelte trygghet rundt sin medskapende rolle, og være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø ved ITA. Dette realiseres ved: at medarbeidere og ledere ved ITA inngår i et godt samspill at medarbeiderne har givende arbeidsoppgaver som er en viktig del av en helhet at medarbeiderne har reell innflytelse på arbeidsplassen, tar eierskap til oppgavene og aktivt bidrar til å utvikle kunnskapsorganisasjonen og arbeidsmetodene 2. Godt lederskap i avdelingen skal kjennetegnes av kvalitet, høy faglig kompetanse, åpenhet, raushet, troverdighet og forutsigbarhet. Det skal være attraktivt å være ansatt ved ITA. Dette skal realiseres ved å: ha ledere med et reflektert forhold til eget lederskap med forståelse og aksept for eget handlingsrom utøve moderne IT-faglig kompetent og smidig lederskap ha ledere som fremmer et godt arbeidsmiljø, som bidrar til at alle medarbeidere utvikler sin faglige kompetanse og sine evner best mulig arbeide aktivt for en felles ledelseskultur og lederkompetanse i ITA ha ledere som tar eierskap til strategiske beslutninger og bidrar til at disse forstås og aksepteres i organisasjonen 3. Medarbeidere skal ivaretas, utvikles og rekrutteres i avdelingen ved å: legge til rette for at medarbeiderne tar ansvar for egen faglig utvikling og kompetanseheving slik at avdelingen utvikles i en faglig retning som er i tråd med strategien øke andelen kvinner, også i ledende posisjoner ved avdelingen benytte anerkjente rammeverk for profesjonell utvikling og drift og benytte Forbedringsprosessen ved UiT slik at ITA blir en lærende organisasjon utvikle kunnskapen rundt prosjektledelse og prosjektstyring blant avdelingens ansatte og tilrettelegge for at dette er en felles ressurs i avdelingen løpende utvikle ressurs og kompetansebehovet i avdelingen, og prioritere rekruttering innenfor satsingsområdene tilrettelegge for særlig høy kompetanse knyttet til nybrottsarbeid i samhandling med fagmiljøene holde kontakt med aktuelle studentgrupper for å rekruttere inn fremtidige medarbeidere holde kontakt med tidligere ansatte gjennom å invitere til seminar og faglige møter utvikle god samhandling med aktuelle fagmiljø på UiT utvikle samhandlingen med Institutt for informatikk om undervisning, studentoppgaver og veiledning. benytte IT-ressursene på best mulig måte for å understøtte universitetets kjerneområder dynamisk forvalte ressursene i avdelingen effektivisere og frigjøre ressurser til verdiskapning for kjernevirksomheten 11

12 4. Samhandling internt ved ITA skal ivaretas ved å: utvikle felles kultur for alle medarbeidere ved ITA avholde faglige seminarer og kurs tydeliggjøre og avklare ansvarsområder, samt styrke samarbeidet og avklare ansvarsforholdene mellom og på tvers av seksjonene gjennomføre jevnlig dialogmøter med tillitsvalgte og verneombud 5. Samhandling med brukerne ved UiT skal ivaretas ved å: ha en klar og oversiktlig dialog som sikrer at brukere og kunder vet hva de kan forvente av ITA og hvordan de går frem for å få løst sine behov gjennomføre årlige dialogmøter med alle enheter og Studentparlamentet årlig delta på dekanmøte for å innhente signaler til å prioritere IT-støtte til UiTs kjerneområder fokusere på de gode møtene med UiTs brukere tilby tilgjengelig og tilstrekkelig brukernær IT-støtte på UiTs enheter tilby IT-støtte til prosjekter ved fakultetene gjennom å tildele dedikerte kontaktpersoner sikre at avdelingen jobber mer fokusert, koordinert og helhetlig innenfor UiTs kjerneområder ved å benytte strategiske områdeansvarlige ved ITA tilby strategisk IT-lederstøtte til fakultetene gjennom avdelingens fakultetsansvarlige sikre at avdelingen gir tilstrekkelig og tilpasset IT-støtte til UiTs brukere ved å gjennomføre IT-brukerundersøkelser annet hvert år 12

13 Infrastruktur Foto: Colourbox Avdeling for IT skal bidra til best mulige vilkår for UiTs primæraktiviteter ved å levere robuste og skalerbare IT-tjenester. ITA skal være en naturlig samarbeidspart for alle områder som omfatter IT i utdanning, forskning og formidling, samt tilby kompetanse, IT-tjenester og einfrastruktur i nasjonal toppklasse. Teknologisk utvikling, økt mobilitet og Internett-dekning innebærer større varians i plattformer og systemer og økte krav til tilgjengelighet. Studenter og ansatte velger sine IT-løsninger selv i mye større grad enn tidligere, og gjennom skytjenester fås tilgang til relevante løsninger levert direkte til sluttbruker på en mye enklere måte enn tidligere. Samtidig øker samhandlingen innenfor UH-sektoren, noe som gir muligheter for å levere tjenester i en større sammenheng. Dette øker kompleksiteten i systemlandskapet og setter krav til hvordan IT-systemene og infrastrukturen ved UiT utvikles og forvaltes, og medfører behov for ryddighet i leveransemetoder, arkitektur og integrasjoner for å ivareta funksjonell kvalitet, integritet og sikkerhet. Studenter tilbys i dag IT-tjenester ved UiTs datalaber og ved at ITA tilrettelegger løsninger for bruk på eget utstyr. 13

14 Mål for Avdeling for IT innenfor infrastruktur 1. Informasjonssikkerheten skal ivaretas helhetlig og systematisk ved å: utvikle og forvalte styringssystemet for informasjonssikkerhet forvalte rutiner for kategorisering, innsamling og behandling av data, samt tilby infrastruktur som ivaretar kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet håndtere uønskede sikkerhetshendelser gjennom bruk av CSIRT tilby opplæring innenfor informasjonssikkerhet til studenter og ansatte jevnlig revidere beredskapsplaner, gjennomføre øvelser og foreta risiko- og sårbarhetsanalyser av kritiske tjenester samarbeide nasjonalt med Uninetts sekretariat for informasjonssikkerhet i UHsektoren sikre tilstrekkelig kapasitet og forvaltningskompetanse for å ivareta arbeidet med informasjonssikkerhet på en forsvarlig måte 2. UiT skal gjennom nasjonalt samarbeid bidra til å utnytte fellesskapets fordeler innenfor UH-sektorens infrastruktur og systemer ved å: samarbeide aktivt med breddeuniversitetenes IT-avdelinger (IT- BOTT) rundt leveranse av nasjonale ITtjenester til UH-sektoren delta i det nasjonale arbeidet for samordning og koordinering med utgangspunkt i BOTTsamarbeidet, spesielt innenfor områdene lønn, personal, økonomi og arkiv ta en aktiv rolle innenfor UH-sky/Uninett samarbeidet velge skytjenester der det er hensiktsmessig ut fra sikkerhet og kost/nytte-vurderinger etablere skytjeneste som kan levere infrastrukturtjenester til UH-sky og eksterne samarbeidspartnere 3. UiT skal ha et godt forvaltet systemlandskap, samt effektive og brukervennlige systemer med åpne muligheter for å kunne koble ulike systemer sammen ved å: legge til grunn statens overordnede arkitekturprinsipper i alle systemvalg delta i nasjonalt sektorielt arkitekturarbeid for å etablere felles strukturer innenfor utvikling og innføring av informasjonsteknologi ha en helhetlig systemforvaltning som definere eierskap, roller og ansvar for ulike systemer og grupper av disse involvere ITA i alle systemetableringer og endringer gjennom ASF ha en koordinerende rolle i systemforvaltningen og i utviklingen av systemlandskapet etablere en lokal integrasjonsarkitektur for systemer ved UiT, basert på moderne og skalerbare integrasjonsmekanismer og anerkjente rammeverk for arkitekturdannelsen bidra til at universelt utformede IT-løsninger er hovedregelen 4. Studenter og ansatte skal tilbys moderne utstyr og infrastruktur ved å: tilby et standardisert utvalg bruker-utstyr gjennom ITAs innkjøpstjeneste, tilpasset ulike behov, UiTs infrastruktur og fakultetenes økonomiske rammer, og med drifts- og brukerstøtte tilby en strukturert og helhetlig oversikt over IT-tjenestene ved etablering av systemportefølje utvikle og videreføre høy kvalitet på UiTs nettverk og øvrig infrastruktur for å ivareta morgendagens behov og for å ivareta geografisk adskilte campuser. UiT skal i perioden innføre IPv6 i tillegg til IPv4 for å tilby økt kapasitet og fleksibilitet i nettverket 14

15 tilby en fleksibel infrastruktur for å ivareta nye leveransemodeller og endringer i bruken av IT-tjenester både i og utenfor sektoren tilby fullt utbygget trådløsnett basert på Eduroam på campuser og utvalgte steder utenom campus redusere belastninger på det ytre miljø gjennom grønn IT og være nasjonalt ledende på drift av datamaskinhaller 5. UiTs IT-tjenester skal leveres til brukerne uavhengig av plattform og geografi ved å: tilby IT-tjenestene via web eller andre åpne standarder der dette er mulig tilby IT-tjenester i en oversiktlig portal tilpasset den enkelte bruker benytte Feide som autentiseringsmekanisme der dette er mulig tilby IT-tjenester med få krav til klientplattform, slik at lokal lagring og tilpasninger blir minimale 6. ITA skal gjennom etablering og videreutvikling av et kvalitets- system sikre at: de etablerte kvalitetsplaner for sentrale driftsprosesser som bidrar til at ITAs tjenester leveres med ønsket kvalitet og omfang oppsatte kvalitetsmål for driften realiseres tjenesteporteføljen samsvarer med brukernes forventninger kontinuerlig forbedre kvalitetsprosesser kvalitetsystemet dokumenteres overfor samhandlingspartnere relevante lover og regler for sektoren overholdes 7. Økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene skal støttes ved at ITA: leverer rådgivning og IT-tjenester til forskningsinstitutt, innovasjonsmiljø og næringsliv for kommersialisering av ideer i en oppstartsfase 15

16 Ordliste Ord ASF AV Big data BOTT BYOD CRIStin CSIRT ecampus Eduroam einfrastruktur Feide ITA IT-BOTT IPv6 RESULT SFU Skytjenester UH-sektoren UH-sky UiT Unified communication UNINETT VRE Forklaring Applikasjon- og systemeierforum Audiovisuelt utstyr som prosjektører, lydanlegg, elektroniske tavler mm Lagring, analyse/mønstergjenkjenning, søk, prosessering og visualisering av store datamengder, gjerne ustrukturerte Samarbeid om administrative systemløsninger for de fire breddeuniversitetene Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø Bring Your Own Device, teknologitrend som går ut på at du tar med din egen bærbare enhet og bruker den koblet opp mot en organisasjons IT-tjenester Current Research Information System In Norway. CRIStin arbeider med flere oppgaver relatert til forskningsdokumentasjon og tilgang til forskningsinformasjon. Dette ansvaret er gitt fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og dekker universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Computer Security Incident Response Team. En lokal ekspertgruppe med bred efaring som følger opp sikkerhetshendelser operativt. ecampus-programmet, som er koordinert av UNINETT, vil sette institusjonene i universitetsog høgskolesektoren bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å bygge ut nasjonal IT-infrastruktur, som gir enkle og gode IKT-verktøy til undervisning, bedre IKT-støtte til forskning og bedre muligheter til å gjøre undervisningen tilgjengelig på nett. Eduroam (education roaming) er et internasjonalt og sikkert system for trådløs nettilgang, basert på samme brukernavn og passord uavhengig av hvor brukeren befinner seg. Systemet leveres i Norge av UNINETT, og tilbyr trådløst nett til brukere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og andre som er med i denne internasjonale sammenkoblingen. einfrastruktur er en samlebetgnelse for tungregning, lagring av store datamengder og høykapasitets nettverk som binder ressursene og brukerne sammen. Felles Elektronisk IDEntitet. Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utanningssektoren Avdeling for IT Samarbeid om IT-løsninger for UH-sektoren for de fire breddeuniversitetene Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø om Internett Protokoll versjon 6, gir økt kapasitet mht antall enheter som kan koblet på nettet UiTs nye Ressurssenter for undervisning læring og teknologi Senter for fremdragende undervisning Tjenester for programvare og infrastruktur som ofte er ekstern etablert og kjennetegnes gjerne av kostnadseffektivitet, høy tilgjengelighet, fleksibel skalering, selvbetjening og definerte betalingsmodeller Universitets- og høyskolesektoren Nettsky for universitets- og høgskolesektoren UiT Norges arktiske universitet Samhandlingsløsning som dekker tale, video, meldinger, chat, presensinformasjon mm. UNINETT-konsernet leverer nett og nettjenester til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver, eies av Kunnskapsdepartementet Virtual Research Environments. Et sett av digitale verktøy som understøtter forskning på tvers av geografi. Kontaktinformasjon 16

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer