Skytjenester 1, Andre regler for skytjenester enn personvernreglene 2, Eksempel: Narvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skytjenester 1, Andre regler for skytjenester enn personvernreglene 2, Eksempel: Narvik"

Transkript

1 Skytjenester 1, Andre regler for skytjenester enn personvernreglene 2, Eksempel: Narvik edocs brukerkonferanse 7. mars 2013 Anne MeEe Dørum, KS

2 Men ærre så nøye a? Det ER nødvendig å vite 1. Hvor står serveren (det er det dataene faknsk befinner seg) 2. Hvem eier selskapet som eier serveren (det er nemlig ikke selvsagt at det er die innhold i skyen )

3 Hvor står serveren? ng t Nlga e t s i m m, o s e aeier le lagret t a d rske ataene b o n å er p et der d l p m ekse ordi land s e n n f Det fi ene sine lover s ta Nl da te landet nd anve

4 Hvem eier selskapet som eier serveren? Noen land har krav i forhold Nl selskaper i sie land mht ree Nl å få Nlgang Nl data i selskapets systemer, også data fra selskap som bare er leietakere - f. eks. patriot act i USA eeer 9/11 DeEe gjelder selv om serveren IKKE står i USA. Hvilken Nlgang vil leiekjørerne komme Nl å gi Nl dine data både Nlgang for deg og andres Nlgang Nl dine data?

5 Overordede sjekkpunkter i[. lovlighet Er det overhodet snakk om å overføre data? Hva slags data ønsker man å overføre? Hvilke regler gjelder for overføring av disse? Klarer virksomheten å oppfylle reglene, eller må virksomheten endre strategi?

6 Eva har snakket om personvernet og internasjonale regler Nå skal jeg snakke om de andre reglene

7 Arkivloven Arkivloven 9 offentlige arkiv: Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av 12 i denne lova eller eeer særskilt samtykke frå Riksarkivaren, kan ikkje arkivmateriale b. førast ut or landet, dersom deee ikkje representerer ein naudsynt del av den forvaltningsmessige eller reeslege bruken av dokumenta. Arkivloven 15, 17 og 19 private arkiv Arkiveigar pliktar å gi melding Nl Riksarkivaren når arkivet ski[ar eigar, heilt eller delvis vert planlagt ført ut or landet eller står i fare for å gå tapt. Dersom særskilt verneverdig arkiv skal førast ut or landet eller står i fare for å gå tapt, kan Riksarkivaren krevja å få kopiera arkivdokumenta. Arkiv som er registrert som særskilt verneverdig, jf. 13 andre leden, kan ikkje delast opp, førast ut or landet, skadast eller øydeleggjast utan samtykke frå Riksarkivaren.

8 Bokføringsloven med forskri[er Gjelder for alle som er regnskapspliknge Hovedregel: Regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge Unntak: Elektronisk lagring i Danmark, Finland, Island og Sverige (lite praknsk for offshoring og cloud compunng) deee er ok uten videre Snever mulighet for dispensasjon fra SkaEedirektoratet for lagring i andre land

9 Forskri[ om IKT- systemer i banker mv (IKT- forskri[en) 1 Gjelder for mange bransjer, bl.a. banker, forsikringsselskaper, inkassoforetak, eiendomsmeglere m.v. IKT- forskri[en åpner for utsedng av IKT oppgaver ( 2 og 12) Ingen spesialregler om eksport ut av Norge, men utkontrakteringen skal inngå i foretakets risikoanalyse Vurdering av landrisiko sentral for FinansNlsynet polinsk og/ eller økonomisk stabilitet er sentralt

10 Forskri[ om IKT- systemer i banker mv (IKT- forskri[en) 2 2 Ved utkontraktering av deler eller hele IKT- virksomheten skal foretaket ha egne retningslinjer som skal sikre leveransen. 12 IKT- virksomheten skal oppfyller alle krav som snlles i forskri[en. DeEe gjelder også utkontrakterte deler. En skri[lig avtale skal sikre deee. Avtalen må sikre: at Nlsyn kan gjennomføres samt håndtering av taushetsbelagt informasjon. at FinansNlsynet gis Nlgang Nl opplysninger fra og Nlsyn hos IKT- leverandøren. Foretaket skal sikre at de har kompetanse Nl å forvalte utkontrakteringsavtalen

11 For ikke å snakke om sikkerhetsloven med forskri[er! Roar Thon, seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, skriver på sikkerhetsbloggen (hep://blogg.nsm.stat.no - Se også: heps://www.nsm.stat.no) «Det kan hende at skyen for enkelte virksomheter kan føre Nl bedre beskyeelse av informasjon. Men et kjapt blikk over dagens sikkerhetslov gir mange showstoppere i forhold Nl å benyee skyen som oppholdssted for sikkerhetsgradert informasjon. DeEe handler ikke bare om at noen kan bryte seg inn i hos en skytjeneste for å hente ut informasjon. Men også den situasjonen at andre med loven i hånd kan få utlevert din, kommunens, bedri[ens og statens informasjon fordi informasjonen ikke befant seg i skyen, men på en server plassert på en annen stats territorium. DeEe er noe som vi bør ha et bevisst forhold Nl fremover. Over skyen skinner allnd solen påstås det, men hvem befinner seg inne i tåka?»

12 Er det farlig å bruke neejenester? DataNlsynets utgangspunkt er at det er mulig å oppnå godt personvern også i neeskyen DeEe er et syn DataNlsynet i Norge deler med øvrige personvernmyndigheter i Europa MEN man må vite hva man gjør!

13 Side 13 Narvik- saken

14 Hva var problemet her egentlig? [ ] Narvik får mer 1d [ ] - Ikke gi opp, Narvik [ ] Vi skal finne en løsning [ ] Her er brevet som forbyr Google Apps [ ] - Skyinteressen enorm i norsk skole [ ] Advarer mot Google- skyen [ ] - DeFe vil ikke Data1lsynet «rushe» [ ] Vit hvor dataene dine er [ ] Kjemper mot Data1lsynets «klebrige klør» [ ] Forsvarer spranget ut i nef- skyen [ ] Eksperter advarer norske kommuner mot nefskyen [ ] Narvik må svare for Google Apps [ ] - EUs dataregler holder ikke mål [ ] Danske myndigheter fraråder nefskyen [ ] Dine nefskydata kan bli utlevert 1l USA [ ] Narvik velger Google Apps

15 NeEskyen Narvik- saken Google Apps - Narvik kommune valgte Google Apps ble en prøvesak for DataNlsynet, Google og kommunesektoren og Riksarkivet var også inne i bildet - DataNlsynets spørsmål: - Hvilke personopplysninger behandles i Google Apps? - Hvilken risikovurdering har kommunen gjennomført? - Mulig å få kopi av avtalen + ev databehandleravtale? - Segmentering av data - Lagringssted - Hvem har Nlgang hos Google? - see i lys av bl.a. forskri[ om informasjonssikkerhets krav Nl risikovurdering og sikkerhetsrevisjon

16 hfp://www.data1lsynet.no/nyheter/nyheter- 2011/Bruk- av- Google- Aps- i- Narvik- kommune/

17 I Data1lsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om svar fra kommunen på: 1. Hvilke personopplysninger kommunen skal behandle i Google Apps. 2. Risikovurderingen som kommunen har foretae i anledning behandling av personopplysninger i Google Apps, jf personopplysningsloven 2 og Avtalen kommunen eventuelt har inngåe med Google, samt oversikt over hvilke sikkerhetsnltak Google har i løsningen kommunen har valgt å benyee 4. Eventuelt inngåe databehandleravtale mellom kommunen og Google, samt en beskrivelse av informasjonssystemets uqorming og fysiske plassering. 5. En beskrivelse av: Sikkerhetskopiering Hvem hos Google som har Nlgang Nl kommunens personopplysninger På hvilken måte kommunen skal gjennomføre sikkerhetsrevisjon hos Google, jf personopplysningsforskri[en

18 NeEskyen Narvik- saken Google Apps - DataNlsynet hadde møte med Google - Fikk svar fra Narvik kommune - Varslet om vedtak mot kommunen - Usikkerhet rundt risikovurderinger - Ingen databehandleravtale (avtalens hensikt, formål, plikter, forhold Nl underleverandør, sikkerhet, revisjon mv) - Vet ikke i hvilket land dataene er lagret - Kan ikke gjennomføre sikkerhetsrevisjoner - Hvem har Nlgang hos Google? - Uklarhet rundt segmentering Side 18

19 hfp://www.idg.no/computerworld/ ar1cle ece Side 19

20 hfp://www.idg.no/computerworld/ar1cle ece «Kommunen har heller ingen mulighet 1l selv å uyøre sikkerhetsrevisjoner. Vedtaket har utløst flere reaksjoner, og et hovedbudskap har vært at loven nå må endres. DeFe er å begynne i feil ende Side 20

21 Det overordnede problemet ubalanserte avtaler - Saken mot Narvik kommune er egentlig ikke en sak mot Narvik kommune - En sak mot store aktører som dikterer benngelser - Diskusjon: er det noe feil med regelverket? - DeEe er å begynne i feil ende Side 21

22 hep://www.datanlsynet.no/nyheter/2012/bruk- av- neeskytjenester/

23 Noen forutsetninger for bruk av nefskytjenester 1. Det må gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant. Virksomheten må spørre seg selv om hva som kan gå galt, og hvilke følger det i så fall kan få. 2. Selskapene må ha en NlfredssNllende databehandleravtale som er i tråd med norsk regelverk. Det er kommunen som har ansvar for at lovens krav følges. 3. Bruken av neeskytjenester må jevnlig revideres. Det vil si at en tredjepart gjennomfører en sikkerhetsrevisjon på vegne av kommunen og sikrer at databehandleravtalen følges. 4. Databehandleravtalen må være det som gjelder og leverandørens generelle personvernerklæring må ikke gå utover denne

24 hep://www.idg.no/ computerworld/ arncle ece

25 Finnmark dagblad Alta entrer nefskyen Alta kommune er først ute i Finnmark med å flyee digitale tjenester over Nl neeskyen. Alta kommune skal ta i bruk skytjenesten «Office 365» fra Microso[ som verktøy Nl samhandling og produknvitet. «Nå kan vi som kommune operere tryggere og smartere enn før,» sier Aleksander Øines, IT- sjef i Alta kommune Nl Finnmark Dagblad Kommunen skal være i neeskyen i juni

26 NeEverk & kommunikasjon nr Om Office 365 «For norske kunder vil det være et datasenter i Irland som er produksjonsstedet for skytjenesten og lagring av data med en geografisk redundans». «En Nng som er vesentlig i forhold Nl at kundedata ikke lagres lokalt, er hvilken lovgivning Microso[ er underlagt. Microso[ har selv kommet med uealelser om at de ma forholde seg Nl amerikansk lovgivning fordi de har hovedkontor i USA. DeEe betyr at de kan bli tvunget Nl å utlevere kundedata i henhold Nl den amerikanske loven Patriot Act. DeEe gjelder ogsa for data som er lagret innen EU».

27 16. august 2012: Odense dropper å be DataNlsynet om lov Nl å bruke Google Apps Nl personfølsomme data. I alt fire ganger siden 2010 har Odense Kommune bedt om DataNlsynets velsignelse Nl å flyee personfølsomme data opp i Googles sky. Og i alt fire ganger har DataNlsynet vendt tommelen ned Nl Odense, som gjerne ville hav grønt lys Nl at lagre elevopplysninger i Googles cloud- baserte tjeneste, Google Apps. Men nå legger Odense Kommune Google Apps- planene på hylla. Kilde: hep://www.version2.dk/arnkel/odense- dropper- google- apps- planer- i- denne- omgang

28 Side 28

29 Fra Googles vilkår: «Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av neesiden, lage rapporter Nl innehaveren av neestedet om aknviteten på neestedet, samt for å yte andre tjenester i 1lknytning 1l ak1viteten på nefstedet og bruken av internef. Google kan også overføre denne informasjonen Nl tredjeparter dersom det foreligger en reeslig plikt Nl deee, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google» Side 29

30 Jeg har sammen en advokat vurderet, at vi ikke vil kunne dokumentere, hvor data befinder sig, præcist nok i forhold Nl DataNlsynets krav. Google har ikke kunnet give en Ndsplan for overholdelse af kravene fra DataNlsynets myndigheder i Danmark. Og vi vil ikke søge en gang Nl, så længe Google ikke har e[erkommet kravene Sier it- sikkerhedsleder John Bonnerup Nl Version2. Side 30

31 Internasjonalt arbeid Berlingruppen (the InternaNonal Working Group on Data ProtecNon in TelecommunicaNons (IWGDPT)), Sopot Memorandum April 2012 Anbefalinger: - Skytjenester må ikke gi dårligere personvernbeskyeelse - Gjennomsiktlig, balanserte avtaler - Det må gjennomføres risikoanalyser og analyseres risiko for personvern ved ulike typer tjenester - Det må gis en oversikt over hvor data har vært lagret - Det må gjennomføres kontroll med dataene enten av behandlingsansvarlige eller av sernfiserte revisjonsfirma Side 31

32 Hva skal Nl for at det skal bli lovlig? 1. Behandlingsansvarlig har ansvaret Skal gjøre selvstendige vurderinger Skal ha kontroll med underleverandører Skal ha NlfredssNllende informasjonssikkerhet Kan ikke overføre ansvar Nl «skyen»!!! 2. Foreta grundige risiko- og sårbarhetsanalyser (POL 13, POF 2-4) 3. Inngå databehandleravtale som er i tråd med norsk regelverk (POL 15 og 13, jf POL 2-15) 4. Gjennomfør sikkerhetsrevisjoner (POL 13 jf. POF 2-5, samt POL 14) 5. HUSK: Databehandleravtalen gjelder! Ikke standardvilkårene L

33 MEN er det lov da, da? Med lov skal landet byggjast og ikkje med ulov øydast (Frosta1ngsloven) JA kanskje: Vit hva du gjør Spør først Gjør det ree med en gang Inngå avtaler som gagner die formål Styr unna ustabile regimer (polinkk/økonomi/naturforhold) Hold deg Nl de trygge landene

34 Veileder for offshoring, outsourcing og skytjenester IKT- Norge har fåe utarbeidet en sjekkliste over momenter å ta snlling Nl ved kontraknnngåelse, som et kart over mulige skjær i sjøen underveis Nl leveranse, eller som en innføring i norske og internasjonale personvernsregler og best pracnces rundt deee. Guiden er spesielt Nlpasset norske forhold. Guiden er frie Nlgjengelig for IKT- Norges medlemmer, og koster kr 5000,- for ikke- medlemmer. Lenke: hep://ikt- norge.no/guider/veileder- for- offshoring- outsourcing- og- skytjenester/

35 TAKK FOR MEG! Takk Nl DataNlsynet ved Bjørn Erik Thon, Ove Skåra og Helge Veum for Nlgang Nl deres foredrag om deee temaet Lenker Nl mine andre kilder: Dataforeningens konferanse Offshoring eller skytjenester? hep://www.dataforeningen.no/forside no.html Cloud compunng en veileder i bruk av neeskytjenester hep://www.datanlsynet.no/global/04_veiledere/cloudcompunng_veil.pdf Cloud CompuNng - bruk av neeskytjenester hep://www.datanlsynet.no/teknologi/cloud- CompuNng/

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Hvorfor arkiv / lagring i skyen? Gammel teknologi - dyr å vedlikeholde/drifte Brukergrensesnitt Vanskelig

Detaljer

Arkivloven og skyen. Senioradvokat, Malin Tønseth 17. Mars 2015 www.svw.no

Arkivloven og skyen. Senioradvokat, Malin Tønseth 17. Mars 2015 www.svw.no Arkivloven og skyen Senioradvokat, Malin Tønseth 17. Mars 2015 www.svw.no Arkivloven Arkivloven 9 offentlige arkiv "Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av 12 i denne lova eller etter særskilt

Detaljer

Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011

Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011 Cloud computing og offshoring Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet Espen Werring, 1. desember 2011 Er dette noe å bry seg om? Betydelig vekst innen offshoring de seneste årene Alle

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Cloud juridiske utgangspunkter. advokat Eva I.E. Jarbekk

Cloud juridiske utgangspunkter. advokat Eva I.E. Jarbekk Cloud juridiske utgangspunkter advokat Eva I.E. Jarbekk Utvalgte temaer Hva er cloud Hvorfor hvorfor ikke? Personvern Hvem er behandlingsansvarlig - Databehandleravtaler - Overføring av personopplysninger

Detaljer

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim Olav Sataslåtten Riksarkivet 1 Utfordringene Arkivloven pålegger offentlige organer å ha

Detaljer

Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker. Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn

Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker. Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn Har du kontroll med din databehandler? En utro elsker Annikken Seip Seniorrådgiver IT-tilsyn DIFI 1.9 2011 Det jeg skal snakke om Tilsyn etter 5, 3 og 12/ regelverk Vi har regelverk som påpeker kontroll

Detaljer

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig 29.10.2014 Dagens tema Bruk av skytjenester, og bevisst(løs) bruk Skytjenester og informasjonssikkerhet Datatilsynets krav til skytjenester Hvor trykker

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Områder dekket av retningslinjene. Disse retningslinjene for personvern ("retningslinjene") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group gjennom vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere

Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere Bak skyene er himmelen alltid blå? en innføring i Cloud Computing for skoleeiere Målgruppen for denne utredningen er IT-ledere, systemarkitekter og sikkerhetsansvarlige hos skoleeiere. Intensjonen er at

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer