RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL MARS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret /2008 8/2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL MARS Saken gjelder Dagens retningslinjer for alkoholpolitikken gjelder frem til og med 31. mars i år. I forbindelse med oppstart av ny bevillingsperiode for salgs- og skjenkebevillinger - fra og med 1. april - må kommunen vedta nye retningslinjer Denne saken inneholder forslag til nye retningslinjer for alkoholpolitikken for bevillingsperioden 1. april 2008 til 31. mars Bakgrunn a) Oppsummering av arbeidet så langt med kommende bevillingsperiode Rådmannen har så langt i arbeidet med kommende bevillingsperiode bl.a. hatt dagens retningslinjer ute til høring. Samtlige høringsuttalelser følger som vedlegg 1 til saken. Videre har formannskapet i forbindelse med kommende bevillingsperiode, 4. desember i fjor, behandlet sak hvor dagens retningslinjer ble drøftet, se vedlegg 2. Formannskapet fattet da følgende vedtak: Rådmannen arbeider videre med retningslinjer for alkoholpolitikken for neste bevillingsperiode bl.a. ut fra de signaler som er gitt av utvidet formannskap i dagens møte. Rådmannen har også i desember i fjor sendt brev til aktuelle nabokommuner vedrørende mulighetene for felles skjenketider. Tilbakemeldinger på dette brevet ligger som vedlegg 3. Videre har også rådmannen etter brev til dagens bevillingshavere, annonser i lokalpressen og informasjon på kommunens hjemmeside på internett om ny bevillingsperiode fått inn 37 søknader om salgsbevilling for øl og 41 søknader om skjenkebevilling for kommende bevillingsperiode. Det er for øvrig salgs- og skjenkestedets eget ansvar å fremme søknad. Dette gjelder også når bevillingen skal fornyes. Sandnes kommune har egne søknadsskjema som brukes av søkerne. Dette for å sikre at kommunen får de nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden om bevilling raskest mulig. Søknadene om bevilling for neste bevillingsperiode behandles nå administrativt av rådmannen, og vil ut fra dagens delegasjonsreglement bli fremmet for politisk behandling i formannskapet 8. april 2008, (dette vil gi anledning til å behandle eventuelt prinsipielle enkeltsaker i utvalg for helse- og sosialtjenester 26. mars 2008). Side 1 av 18

2 Rådmannen har under utarbeidelse av forslag til nye retningslinjer vært fortløpende i muntlig kontakt med nærliggende kommuner, bl.a. gjennom fagrådet for kontroll av salgs- og skjenkebevillingene. b) Valgt systematikk i retningslinjene Alkoholloven opererer med både bestemmelser om skjenking av alkohol og om salg av alkohol. De to begrepene skjenking og salg kan enkelt skilles fra hverandre. Mens det er et vilkår for skjenking at konsumet skjer på skjenkestedet, er det et krav ved salg at konsum ikke skjer på salgstedet. Rådmannen har valgt i likhet med systematikken i dagens retningslinjer å dele forslaget til nye retningslinjer inn i tre deler. En felles del for salgs- og skjenkebevillingene, en som kun gjelder salgsbevillinger og en som kun gjelder skjenkebevillinger. Dette er gjort for å gjøre retningslinjene mer oversiktlige for søkere og andre. c) Egne sanksjonsbestemmelser vedrørende brudd på alkohollovgivningen Kommunen har vedtatt egne sanksjonsbestemmelse vedrørende brudd på alkohollovgivningen. Disse er det etter rådmannens mening behov for å revidere. Bakgrunnen for dette er delvis endringer i alkohollovgivningen de senere årene og delvis den justeringen i sanksjonspraksisen som har utviklet seg i løpet av de to siste bevillingsperiodene. Rådmannen vil i løpet av første halvår i ny bevillingsperiode komme tilbake med forslag til nye sanksjonsbestemmelse vedrørende brudd på alkohollovgivningen. Rådmannen foreslår her at eventuelle retningslinjer vedrørende kontroll og brudd på alkohollovgivningen skal fremgå av sanksjonsbestemmelsene vedrørende brudd på alkohollovgivningen. Det kommer fra tid til annen politiske signaler på at en ønsker strengere kontroller og at det skal være lettere å miste salgs- og skjenkebevillinger. Kontrollordningen er under kontinuerlig vurdering og en forsøker alltid å gjøre denne mest mulig effektiv bl.a. ved å ha felles kontroller med brann og politi, og ved å sørge for at kontrollørene til enhver tid er oppdatert på endringer i lovverket. Når det gjelder et eventuelt ønske om at det skal være lett å miste en salgs- og skjenkebevilling må dette veies opp mot hensynet til at den eventuelle sanksjonen en iverksetter alltid må stå i et rimelig forhold til det bruddet på alkohollovgivningen som er foretatt. Dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Dagens sanksjonsbestemmelse vedrørende brudd på alkohollovgivningen, sammen med utarbeidet praksis og lovgivning, gir etter rådmannens synspunkt en rimelig balanse på dette punktet. d) Innføring av krav om internkontroll for alle salgs- og skjenkesteder Ved siste revisjon av alkoholloven ble det innført et nytt krav om internkontroll for alle salgs- og skjenkesteder. Bevillingshaver må ut fra de nye lovbestemmelsene systematisk kontrollere at de krav til virksomheten som er fastsatt i regelverket og i bevillingen overholdes, og bevillingshaver må ha et system for dette som kan dokumenteres ovenfor bevillingsmyndigheten (kommunen). Målsetningen med internkontroll er å bidra til at utøvelsen av bevillingen skjer i samsvar med regelverket og på en forsvarlig måte. Det nye med internkontroll er at bevillingshaver skal på en systematisk måte kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt. Dette innebærer at stedene må sette fokus på alkohollovens regler på en ny måte og vil trolig medføre at risikoen for brudd på loven reduseres. Side 2 av 18

3 Alle med salgs- og skjenkebevilling i Sandnes blir fortløpende kontrollert i forhold til dette kravet, og rådmannen foreslår konkrete bestemmelser om dette i forslag til retningslinjer. Rådmannen er av den oppfatning at kravet om internkontroll for alle salgs- og skjenkestedene langt på vei erstatter eventuelt behov for etikk-sertifikater, ansvarlig vertskap og lignende modeller. 3. Kort om alkoholloven og retningslinjer for bevillingspolitikken. a) Generelt om alkoholloven og kommunens myndighet Alkoholloven regulerer særlig omsetningen av alkoholholdig drikk, samt forhold i tilknytning til slik aktivitet. Et grunnleggende trekk ved alkohollovgivningen er at all omsetning av alkohol krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling). Alle bevillinger etter alkoholloven skal gis til den, for hvis regning virksomheten skal drives, enten dette dreier seg om en fysisk eller juridisk person. De fleste bevillinger gis av kommunen, og et viktig prinsipp bak dette systemet er at tilgjengeligheten av alkohol for forbrukerne i hovedsak skal bestemmes av lokale politiske organer. Grunnlaget for og motsetningsforholdet i alkoholloven kommer godt frem i disse innledningsordene i boken ABC til kunnskapsprøven om alkoholloven: Alkohol er en lovlig vare. Mange mennesker har stor glede av å nyte alkohol i moderate mengder og ønsker at alkoholholdige drikker skal være rimelig tilgjengelige både for innkjøp og i form av servering på skjenkesteder. Det er dessuten forholdsvis store næringsinteresser knyttet til omsetning av alkohol. Salgs- og skjenkenæringen ønsker naturlig nok å kunne drive sin virksomhet med så få restriksjoner som mulig, og i alle fall med gode og trygge rammevilkår. Det er likevel utstrakt enighet om at man med ulike virkemidler skal begrense bruken av alkohol. Dette har sammenheng med at bruk av alkohol gir store omkostninger i form av alvorlige samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger. Begrenset tilgjengelighet anses som et av de viktigste virkemidlene til å redusere alkoholkonsumet og dermed skadeomfanget. I alkoholloven søkes disse to kryssende hensyn ivaretatt. b) Hvorfor ha kommunale retningslinjer for alkoholpolitikken? Kommunen kan som et hjelpemiddel ved tildelingen av bevillinger til salgs- og skjenkestedene i kommunen vedta retningslinjer for bevillingspolitikken. I rundskriv I-6/98 til alkoholloven på side 96 under punkt 1.7a.5 om kommunale retningslinjer for skjønnet heter det at: Kommunen har adgang til å trekke opp retningslinjer for sin behandling av bevillingssøknader, d.v.s. interne direktiver som angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge på. Retningslinjene kan standardisere skjønnet, og innebærer en operasjonalisering av de relevante hensynene i form av objektive kriterier, slik at det ikke blir nødvendig å foreta et helt fritt skjønn i hver enkelt sak. Som eksempel på retningslinjer kan nevnes at kommunen skiller mellom ulike typer serveringssteder, slik som spisested, dansested, selvbetjeningssted, overnattingssted, ungdomssted el. Hvorvidt bevilling skal gis, om bevilling skal gi rett til å skjenke brennevin og hvilke skjenketider som skal gjelde, blir så avhengig av hva slags type serveringssted det søkes bevilling for. Det er det enkelte skjenkesteds reelle kategorisering og ikke dets pretensjoner som er avgjørende. Side 3 av 18

4 Dersom kommunene bruker retningslinjer ved vurdering av bevillingsspørsmål, er det viktig å passe på at retningslinjene blir anvendt på en forsvarlig måte i enkeltsaker. Det er opp til bevillingsmyndigheten å fastslå om den enkelte søker faktisk fyller de lokalt fastsatte kravene for å få bevilling. Selv om det er utarbeidet retningslinjer, innebærer ikke det at kommunen må følge disse slavisk i hver enkelt sak. Retningslinjer er ikke forskrifter. Det er bare retningslinjer for utøvelsen av forvaltningsskjønnet. Men for å unngå påstand om usaklig forskjellsbehandling stilles det strenge krav til begrunnelsen dersom disse fravikes i enkeltsaker. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen er best tjent med å ha vedtatte retningslinjer for alkoholpolitikken som et hjelpemiddel og begrunnelsesgrunnlag for behandlingen av enkeltsøknader om salgs- og skjenkebevilling. Innenfor de rammer som alkoholloven setter, er det bystyret som utformer sin alkoholpolitikk og i Sandnes er det formannskapet som gir skjenke- og salgsbevillinger. Bevillingsperioden er i Sandnes 4 år, og det er en forutsetning at hvert nytt bystyre selv skal ta stilling til hvilken alkoholpolitikk som skal føres i kommunestyreperioden. 4. Kommunens rom for skjønn ved behandlingen av søknader om salgs- eller skjenkebevilling. a) Kommunes handlingsrom i alkoholpolitikken Alkoholloven gir kommunene ansvaret for å tildele og eventuelt inndra bevillinger til å skjenke og selge alkoholholdig drikk innenfor kommunens grenser. Kommunen kan i forholdsvis stor grad utøve et alkoholpolitisk skjønn i bevillingssakene, men lovgivningen setter visse grenser for skjønnsutøvelsen. Alkoholloven 1-7a lyder følgende: Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikkog ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha salg- eller skjenkebevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Avgjørelsen av bevillingssøknader bygger på en skjønnsmessig vurdering. 1-7a nevner kun noen av de relevante hensynene som kan vektlegges i vurderingen. Men alkoholloven gir vide rammer for hvilke hensyn som kan vektlegges. Generelt kan en si at alle hensyn som fremmer alkohollovens formål er relevante. Begrensningen ligger selvsagt i at avgjørelsen må treffes på saklig grunnlag. Kommunen har også stor frihet til å legge vekt på et færre antall hensyn, dvs å anvende et snevrere skjønnstema enn loven angir. 1-7a er mao ikke en oppregning av hensyn kommunen plikter å vektlegge. Det er også verdt å merke seg at flere av hensynene som nevnes kan slå begge veier dvs både begrunne avslag og innvilgelse av bevillingssøknader avhengig av hvilke prioriteringer kommunen gjør i alkoholpolitikken. Alkoholloven åpner for store variasjoner mellom kommunene. En kommune kan velge å ikke gi salgs- eller skjenkebevillinger, mens andre ønsker å føre en mer liberal politikk. Dette innebærer ingen usaklig forskjellsbehandling. Side 4 av 18

5 Det skal svært mye til for at klageinstansen eller domstolen skal kunne fastslå at en eller flere bystyrerepresentanter i et gitt tilfelle virkelig har tatt andre hensyn enn dem som etter en liberal og romslig oppfatning kan anses i loven som saklige. Hensynene vil gjerne knytte seg til generelle samfunnsinteresser, til lokale alkoholpolitiske vurderinger av det enkelte skjenkested og den enkelte bevillingssøker. Kommunen har full adgang til å endre praksis, enten dette skjer etter nyvalgt bystyre, eller det skjer i bevillingsperioden. Det vil derfor ikke være usaklig forskjellsbehandling om kommunen avslår en bevillingssøknad etter å ha godkjent lignende søknader, så lenge avslaget er motivert i en generell endring av praksis. Det vil heller ikke være usaklig forskjellsbehandling om kommunen velger å endre sine retningslinjer for alkoholpolitikken. Heller ikke om kommunen endrer retningslinjene slik at personer som tidligere har hatt salgs- eller skjenkebevilling ikke lenger oppfyller kommunens vilkår for å kunne få slik bevilling. b) Kommunens muligheter for å sette vilkår Det følger av alkoholloven at kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med såkalt alminnelige forvaltningsrettslige regler. I og med at det i bevillingsvedtakene som formannskapet fatter er tatt med en henvisning til retningslinjene kan eventuelle generelle vilkår til bevillingen tas inn i retningslinjene. Vilkårene som stilles må være av alkoholpolitisk karakter. Vilkåret må helt klart ha sammenheng med alkohollovens formål. Dette innebærer at man kun kan sette vilkår som bidrar til å senke konsumet, lette kontrollen eller på annen måte avverger skadevirkninger som følge av alkoholholdig drikk. Det er videre klart at vilkåret må ha en grad av rimelighet i seg. Vilkåret må heller ikke være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig. Vilkårene må ikke være så inngripende at de gjør bevillingen illusorisk. Dette gjelder også vilkår knyttet opp til den konkrete bevillingen som gis. c) Videre saksfremstilling Nedenfor følger rådmannens forslag til nye retningslinjer. Forslaget bygger på dagens retningslinjer men med endringsforslag sett ut fra endringer som har skjedd i alkoholloven i løpet av inneværende bevillingsperiode, praksis som har utviklet seg i inneværende bevillingsperioden, erfaringer med dagens retningslinjer, høringsuttalelser og forhold som fremkom i drøftingssaken vedrørende nye retningslinjer som formannskapet behandlet 4. desember i fjor. Som vedlegg 4 følger dagens retningslinjer for alkoholpolitikken i Sandnes. 5. Forslag til del 1 i retningslinjene vedrørende felles bestemmelser for salgs- og skjenkebevillingene 5-1 Bevillingsperiodens lengde Når det gjelder lengden på bevillingsperioden følger det av alkoholloven 1-6, 2. avsnitt at: Kommunal bevilling til salg av annet øl enn nevnt i første ledd og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt bystyre tiltrer. Det følger med andre ord av denne bestemmelse at kommunen selv kan fastsette bevillingsperioden for inntil 4 år av gangen. Sandnes kommune har de siste bevillingsperiodene hatt bevillingsperioder på 4 år. Det antas at bransjen ønsker - ikke minst av hensyn til forutberegnlige rammevilkår - å ha en lengst mulig bevillingsperiode. Signalene fra nabokommunen er at de planlegger også fremover å ha 4 års bevillingsperioder. Side 5 av 18

6 Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at bevillingsperioden også for neste bevillingsperiode settes til 4 år. En bevillingsperiode på 4 år er ikke til hinder for at en konkret salgs- eller skjenkebevilling gis for en bestemt del av året eller for en bestemt anledning. Rådmannens forslag blir som følger: 1-1. Bevillingsperioden settes til 4 år, Forslag om vilkår om avlagt og bestått kunnskapsprøve før en salgs- eller skjenkebevilling kan tas i bruk Det er praktisk at vi tar inn i retningslinjene et punkt om at bevillingen ikke kan tas i bruk før styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Dette slik at formannskapet kan gi bevilling før slik prøve er tatt og bestått. Dette vil selvsagt ikke innvirke på muligheten til å selge el. skjenke alkohol i en overgangsperiode ved skifting av styrer eller stedfortreder, eller selge el. skjenke alkohol i en overgangsperiode på tidligere gitt bevilling i lokalene. Et tilsvarende vilkår er i dagens retningslinjer. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at en opprettholder vilkåret i dagens retningslinjer om at en salgs- eller skjenkebevilling ikke kan tas i bruk før styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Rådmannens forslag blir som følger: 1-2. En salgs- eller skjenkebevilling kan ikke tas i bruk før styrer og stedfortreder for styrer for bevillingen har bestått kunnskapsprøven. 5-3 Forslag om vilkår om godkjent internkontroll system før en salgs- eller skjenkebevilling kan tas i bruk Ved siste revisjon av alkoholloven ble det som ovenfor nevnt innført et nytt krav om internkontroll for alle salgs- og skjenkesteder. For at en bevilling skal utøves i samsvar med alkoholloven må et slikt system til enhver tid være utarbeidet og i bruk i virksomheten. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at en innfører et vilkår i de nye retningslinjer om at en salgs- eller skjenkebevilling ikke kan tas i bruk før slikt system er godkjent av rådmannen eller kontrollørene. I likhet med dagens retningslinjer for alkoholpolitikken foreslår rådmannen konkrete krav til systemet. Rådmannens forslag blir som følger: 1-3. En salgs- eller skjenkebevilling kan ikke tas i bruk før virksomheten har fått godkjent internkontrollsystemet av rådmannen eller skjenkekontrollen. Følgende dokumentasjon må være samlet på en plass i et internkontroll system: Alkoholloven Alkoholforskriften Bevillingsvedtaket Eventuelle kommunale retningslinjer Rundskriv Dokumentasjon styrer/ stedfortreder har kunnskapsprøven Side 6 av 18

7 Dokumentasjon på at ansatte fått opplæring i alkoholloven for eksempel opplæringsplaneer- og rutiner eller referater fra personalmøter hvor opplæring er gitt Organisasjonskart/ stillingsbeskrivelser/ vaktlister som viser hvem som har ansvaret for oppgaver knyttet til alkohol, for eksempel liste som viser hvem hovedansvaret hvis styrer/ stedfortreder ikke tilstede. Følgende rutiner må bevillingshaver ha skriftlig i et internkontrollsystem (kulepunkt 1 til og med 4 gjelder kun bevillingshavere med skjenkebevilling): hindre at mindreårige får skjenket alkohol av andre gjester hindre overskjenking hindre åpenbart påvirkete personer adgang til stedet bortvisning av åpenbart påvirkede personer, herunder hjelpeplikten be om legitimasjon i tvilstilfeller hindre at nytes medbrakt i skjenkelokaler eller at drikkes alkohol i salgslokaler sikre overholdelse av salgs- og skjenketidene informere kommunen om endringer av driften herunder eierskifte og skifte av styrer og stedfortreder hva gjør stedet når brudd på regeleverket oppstår hvem har ansvar for internkontrollsystemet regelmessig gjennomgang av internkontrollsystemet Det kan gjøres unntak fra disse minimumskravene når kravet ovenfor den enkelte virksomhet åpenbart er unødvendig. 5-3 Politisk behandling av enkeltsaker Det følger av vedtatt delegasjonsreglement at utvalg for helse- og sosiale tjenester skal behandle saker vedrørende alkoholpolitiske retningslinjer og prinsipielle enkeltsaker. Videre følger det av nytt delegasjonsreglement at formannskapet har myndighet til å behandle: a) Innvilge eller avslå søknader om alminnelig salgs- og skjenkebevilling i tråd med retningslinjer for bevillingspolitikken gitt av bystyret, jfr b) Inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid, jfr c) Avgjøre øvrige saker som i utgangspunktet er delegert rådmannen, men hvor han pga. sakens prinsipielle eller grunnleggende betydning, ikke bør treffe vedtak. Det antas ikke å være aktuelt med endringer i dette. Rådmannen foreslår at det i retningslinjene henvises til vedtatt delegasjonsreglement. 6. Forslag til del 2 i retningslinjene vedrørende salgsbevilling for øl 6-1 Hvem skal kunne få alminnelig salgsbevilling for øl. Rådmannen foreslår at en beholder dagens retningslinjer på dette punktet slik at dagligvareforetninger og spesialforretninger for øl og mineralvann kan få salgsbevilling for øl. Det er i egen forskrift til alkoholloven slått fast at bevilling ikke kan gis til kiosker og bensinstasjoner. Side 7 av 18

8 Bevillingen gjelder ifølge alkoholloven for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Dersom salgsstedet flytter blir det i prinsippet snakk om å søke ny bevilling. Det følger videre av alkoholloven at en salgs- og skjenkebevilling ikke kan utøves i det samme lokalet. Det vil si at en ikke kan drive butikk om dagen og pub om kvelden i de samme lokalene. Antall salgsbevillinger for øl har de siste 2 bevillingsperiodene ligget på ca 40. Rådmannens forslag blir som følger: 2-1. Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan tildeles dagligvareforretninger og spesialforretninger for øl og mineralvann etter søknad. 6-2 Salgstider for øl Ifølge alkoholloven 3-7 kan en kommune ha følgende salgstider for øl: Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl til kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av øl er likevel forbudt etter kl på hverdager, og etter kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Dagens salgstider for øl for kommuner i regionen følger av ovennevnte drøftingssak i formannskapet. De fleste kommuner i regionen har tilsvarende salgstider for øl som Sandnes. Rådmannens inntrykk er at nabokommunene i regionen vurderer også i fortsettelsen å legge seg på lovens maksimaltider. I sitt forslag til alkoholpolitisk plan har rådmannen vist til den sterke økningen i alkoholkonsum. Dersom det er et politisk ønske om å begrense omsetningen av alkohol i dagligvarehandelen, kan dette være i motstrid til et ønske om å beholde lovens maksimaltider for salg av øl. I påvente av politiske signaler om noe annet, fremmer rådmannen forslag om å videreføre dagens ordning. Rådmannens forslag blir derfor som følger: 2-2. Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan foregå til disse tider: Man-fredag kl Lørdag og andre dager, helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Side 8 av 18

9 6-3 Endring av dagens vilkår om gardiner eller lignende Dagens ordning er at butikkene ved salgsslutt for øl må markere dette med gardiner eller lignende rundt ølet. Bakgrunnen for dette er at i Sandnes har praksis vært at hvis en tar ølet før salgsslutt kan en innen rimelig tid betale for det i kassen. Alternativet til dette systemet er et system hvor salgslutt medfører at en ikke får ta med seg ølet gjennom kassen etter salgsslutt, slik at bakgrunnen for kommunes krav om gardiner eller lignende faller bort. Det vil da være nok med en plakat eller lignende som opplyser om salgstidene. Rådmannen foreslås at dagens ordning endres og at salgslutt i fremtiden medfører at en ikke får ta med seg ølet gjennom kassen etter salgsslutt. Dette medfører at det ikke lenger er behov for et krav om gardiner eller lignende over ølet for å markere salgsslutt. Bakgrunnen for rådmannens forslag er delvis at en rekke butikker heller ønsker den foreslåtte ordningen enn den gamle. Videre er det noen butikker som har kassesystemer som gjør at en ikke kan ta betalt for ølet etter klokkeslettet for salgsslutt, og det virker da urimelig med et krav om gardiner eller lignende i tillegg. Videre viser kontroller at dagens ordning kan medføre tvil om hvorvidt ølet er tatt før eller etter salgsslutt når vedkommende kommer minutter etter salgsslutt for øl i kassen og ønsker å betale for dette. Kontrollørene anbefaler at dagens ordning endres slik rådmannen foreslår. Rådmannens forslag blir som følger: 2-3. Dagligvareforretninger og spesialforretninger for øl og mineralvann som har salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol må ha tatt imot betaling innen salgslutt for at salget av disse varene skal kunne finne sted. Dette medfører at det ikke er nødvendig med gardiner eller lignende over nevnte varer etter salgslutt for disse. 7. Forslag til del 3 i retningslinjene vedrørende skjenkebevilling for alkohol 7-1 Geografisk plassering av skjenkestedene (1) Når det gjelder spørsmålet om hvor skjenkestedet skal ligge - for i utgangspunktet å kunne få alminnelig skjenkebevilling - er dagens system at en må ligge i sentrum av Sandnes kommune eller i sentrum av Hommersåk bydel. Med sentrum har det vært praksis å legge til grunn sentrumsavgrensningen som følger av kommuneplanen. Dette kan det være praktisk å ta inn i retningslinjene. Vedlagt følger kart som viser kommuneplanens sentrumsavgrensning, se vedlegg 5. I tillegg inneholder dagens retningslinjer en passus om at en skal kunne få alminnelig skjenkebevilling uavhengig av geografisk beliggenhet hvis virksomheten hadde slik bevilling i forrige bevillingsperiode. Denne bestemmelsen er tatt inn for å unngå eventuell tvil om virksomheten omfattes av de nye retningslinjene sin geografiske avgrensning. Dette medfører slik rådmannen ser det ikke nødvendigvis at virksomheten har rett til alminnelig skjenkebevilling med samme vilkår som tidligere gitte bevilling, for eksempel kan skjenketidene og kriteriene for å kunne få brennevinsbevilling bli endret i og med nye retningslinjer. Videre inneholder dagens retningslinjer en bestemmelse om at den geografiske avgrensningen ikke gjelder såkalt fast skjenkebevilling for sluttete lag. Bestemmelsen er heller aldri blitt tolket slik at den setter begrensninger på alminnelig skjenkebevilling for enkeltstående anledninger og ambulerende bevilling. Side 9 av 18

10 Sosialsjefen uttaler i sin høringsuttalelse at kommunen bør fortsette sin restriktive politikk ovenfor bydelene. Politiet uttaler i sin uttalelse følgende: Sett fra politiets side har det for så vidt vært fordelaktig at de fleste skjenkesteder er sentrert om sentrum. En har på denne måte hatt god oversikt og kontroll med de uheldige ordensmessige sider som skjenkingen kan føre med seg. Dette bør likevel ikke stå i veien for at befolkningen i mer fjerntliggende bydeler kan få etablert serveringssted med skjenkebevilling. Politiet har heller ikke registrert noen spesielle ordensmessige problemer ved de allerede etablerte serveringssteder/ utesteder i enkelte bydelene. Det har ikke kommet politiske signaler på at en ønsker å begrense dagens retningslinjer når det gjelder spørsmålet om hvor skjenkesteder rent geografisk kan ligge for i utgangspunktet å kunne få alminnelig skjenkebevilling. Rådmannen foreslår derfor en videreføring av dagens retningslinjer på dette punktet (2)(3) Dagens retningslinjer inneholder også en oppramsing av nærmere avgrensede områder/ bygninger hvor virksomheter ikke kan få alminnelig skjenkebevilling, men slik at bevilling til sluttede lag og bevilling til enkelt stående anledninger allikevel skal kunne gis til noen av disse områdene/ bygningene. Det har ikke kommet politiske signaler om å endre på denne avgrensningen. Ytterligere avgrensning kan også følge av alkoholloven og annen lovgivning. Rådmannen foreslår ut fra dette å opprettholde dagens retningslinjer på dette punktet. (4) I dagens retningslinjer er det en unntaksbestemmelse hvor også virksomheter utenfor sentrum kan få alminnelig skjenkebevilling. Rådmannen foreslår en videreføring av denne bestemmelsen. 3-1.(1) Alminnelig skjenkebevilling kan gis til serveringssteder i sentrum av Sandnes og sentrum av Hommersåk bydel samt til serveringssteder som i forrige bevillingsperiode hadde alminnelig skjenkebevilling. Serveringssteder utenfor sentrum skal uavhengig av denne bestemmelsen kunne gis fast skjenkebevilling til sluttete lag. Med sentrum menes i denne bestemmelsen sentrumsavgrensningen som følger av kommunens til enhver tid gjeldende kommuneplan. (2) Alminnelig skjenkebevilling kan dog ikke gis når serveringsstedet er lagt til: områder som er regulert til hovedsakelig boligformål eller i deres umiddelbare nærhet idrettshaller/helsestudio og lignende anlegg aktivitets-/fritidssenter bydelshus (3) Serveringssteder som ligger i aktivitets-/fritidssentre og bydelshus kan ut fra en konkret vurdering gis fast skjenkebevilling til sluttet lag mot at stedet melder fra til kontrollørene i forkant om bruken av bevillingen. (4) Spesielle virksomheter, for eksempel overnattingssteder, reiselivsanlegg eller serveringssteder der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet kan gis alminnelig skjenkebevilling også om stedet ligger utenfor sentrum av Sandnes og sentrum av Hommersåk bydel. Side 10 av 18

11 7-2 Alminnelig skjenkebevilling for brennevin (1) I dag har kommunen retningslinjer som går ut på at alminnelig brennevinsbevilling kan gis til serveringssteder som etter retningslinjene kan gis alminnelig skjenkebevilling. Det er ikke kommet klare politiske signaler om en endring av dette. Rådmannen foreslår dog at nevnte bestemmelsene ikke videreføres da det anses som unødvendig å si dette eksplisitt i retningslinjene. (2) Rådmannen foreslår videre at en ikke viderefører dagens bestemmelse om at det ikke skal kunne gis alminnelig skjenkebevilling for brennevin til serveringssteder som er lagt til kjøpesentre. Dette da dagens bestemmelse om at serveringssteder i kjøpesentre må være fysisk atskilt fra fellesarealene og de åpne rommene i kjøpesentrene ut fra de politiske signalene så langt antas å bli videreført. Rådmannens forslag blir etter dette at hele punkt 3-2 i dagens retningslinjer ikke videreføres. 7-3 Alminnelig skjenkebevilling til serveringssteder som søker i løpet av bevillingsperioden Dagens system har vært at alle som søkte om alminnelig skjenkebevilling i forkant av inneværende bevillingsperiode ble behandlet likt uavhengig av eventuelle begrensninger på skjenkebevillinger til bestemte typer konsepter. Rådmannen ser ikke grunnlag for å foreslå en endring av dette. Imidlertid har det i selve bevillingsperioden vært en begrensning i retningslinjene som har gjort at konsepter av typen pub, diskotek og lignende ikke har kunnet få skjenkebevilling, såfremt det ikke har vært tale om en overdragelse av en igangværende virksomhet. (Se egen bestemmelse i retningslinjene vedrørende dette.) Rådmannens erfaring i inneværende bevillingsperiode har vært at det ikke har vært noe press for å fjerne taket på skjenkebevillinger til konsepter av typen pub, diskotek og lignende. Det følger av alkoholloven 1-7a at kommunen har adgang til å fastsette et maksimalt antall bevillinger til salg og skjenking, et såkalt «tak». Sosialsjefen anbefaler at det fortsatt opprettholdes et tak på rene skjenkesteder. Rådmannen har ikke mottatt politiske signaler om en endring av dagens retningslinjer på dette punktet. Rådmannen antar at en slik bestemmelse som dagens bestemmelse bidrar til at nyetableringer av serveringssteder i løpet av bevillingsperioden letter kommer i konsepter med et mattilbud som en del av konseptet. Rådmannen foreslår derfor en videreføring av dagens retningslinjer på dette punktet. Rådmannen foreslår dog ikke en videreføring av oppramsingen i siste setninger av hvilke konsepter som kan få alminnelig skjenkebevilling. Dette av hensyn til at en klarest avgrensning blir når en kun nevner hva det ikke kan gis alminnelig skjenkebevilling til i løpet av bevillingsperioden. Hvis det er politisk ønskelig kan en selvsagt fjerne tak bestemmelsen ved å stryke siste setning av rådmannens forslag. Da ville det avgjørende blitt hvilken praksis en legger seg på i løpet av perioden, og alkoholloven 1-7a om kommunens skjønnsutøvelse ved behandlinger av søknad om skjenkebevilling vil være utgangspunktet for vurderingen. Denne bestemmelsen lyder Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner. Side 11 av 18

12 3-2. Alminnelig skjenkebevilling og skjenkebevilling til sluttede lag kan ut fra en konkret vurdering tildeles serveringssteder som søker i bevillingsperioden. Imidlertid skal ikke alminnelig skjenkebevilling i løpet av bevillingsperioden kunne tildeles konsepter av typen pub og diskotek o.l. 7-4 Bestemmelse om overtakelse og flytting av igangværende serveringsvirksomhet (1)(2) Dagens system når det gjelder overtakelse av en såkalt igangværende serveringsvirksomhet er at ovennevnte tak bestemmelse ikke skal være til hinder for dette. Videre inneholder dagens retningslinjer en bestemmelse om at flytting av en skjenkebevilling skal vurderes konkret i det enkelte tilfelle uavhengig av eventuelle tak bestemmelser. Det må her påpekes fra rådmannens side at dette systemet har vært praktisert slik at det ikke har vært satt strenge vilkår før en virksomheten er blitt regnet som igangværende, og det har vært mulig å få skjenkebevilling på et nytt sted mot at en frasa seg tilsvarende skjenkebevilling et annet sted. Systemet har nok til en viss grad åpnet for såkalt kjøp og salg av alminnelig skjenkebevilling for øl og vin til puber, diskoteker og lignende. Rådmannen vil allikevel anbefale at en opprettholder dagens overgangsbestemmelser hvis en beholder en eller annen form for tak bestemmelse. Annet vil kunne virke urimelig all den tid større eierendringer i en virksomhet medfører behov for å søke om ny bevilling. Videre vil det også kunne fremstå som urimelig av hensyn til de ansatte om personen med skjenkebevillingen enten må drive serveringsstedet videre eller legge ned driften. Det har ikke kommet politiske signaler på at en ønsker endring av dagens overgangsbestemmelser. Rådmannens foreslår derfor en videreføring av disse. 3-3.(1) Hvis en overtar en igangværende serveringsvirksomhet el. lokale hvor det er en igangværende virksomhet og søker innen 3 månedsfrister i alkoholloven 1-10 om ny skjenkebevilling innenfor samme hovedkonsept som tidligere drift i lokalene skal en behandles uavhengig av eventuelle tak bestemmelser i disse retningslinjene. Ved endring av konsept må en vurdere i det enkelte tilfelle om søknaden skal behandles uavhengig av eventuelle tak bestemmelser i disse retningslinjene. (2) Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Må noen som har bevilling søke om ny bevilling pga. denne bestemmelsen, må en i det konkrete tilfelle vurdere unntak fra begrensningene i punkt fire i tredje del av disse retningslinjene. 7-5 Alminnelig skjenkebevilling til serveringssteder i kjøpesentre Dagens retningslinjer åpner for alminnelig skjenkebevilling til spisesteder selv om de ligger i kjøpesentre såfremt spisestedene ikke ligger i tilknytning til fellesarealene og de åpne rommene i kjøpesentrene. Det finnes ikke noen klar definisjon på hva som skal regnes som et kjøpesenter, men i forbindelse med lover som omhandler kjøpesentre er ofte følgende definisjon brukt; med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet samt utsalg som krever kunde- eller Side 12 av 18

13 medlemskort for å få adgang. Videre er ofte lovgivningen avgrenset til å gjelde kjøpesentre på over 3000 m2. I Sandnes er det ikke gitt alminnelig skjenkebevilling til noen av serveringsstedene på Kvadrat. Det er imidlertid ut fra retningslinjene gitt alminnelig skjenkebevilling til et spisested som ligger i Bryggen senteret på Hommersåk. Videre er det gitt alminnelig skjenkebevilling til spisestedet Big Horn som ligger i samme bygningskompleks som kjøpesenteret Vågen 33. Sosialsjefen uttaler i sin høringsuttalelse at kommunen bør fortsette sin restriktive alkoholpolitikk ovenfor kjøpesentrene. Politiet uttaler seg ikke om alminnelig skjenkebevilling bør gis på kjøpesentrene. De politiske signalene tyder på at det ønskes en eller annen form for begrensninger på skjenkebevillinger til serveringssteder i kjøpesentrene. Ut fra dette foreslår rådmannen en videreføring av dagens bestemmelse. Rådmannen foreslår også at bestemmelsen om kjøpesentre skilles ut som et eget punkt i retningslinjene Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling til serveringssteder der servering av mat inngår som en vesentlig del av konseptet som ligger i kjøpesentre hvis de er fysisk (bygningsmessig) atskilt fra fellesarealene og de åpne rommene i kjøpesentrene. 7-6 Separat søknad selv om flere skjenkesteder i samme bygning Det følger av alkohollovens 1-4b at «Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives». Dvs. at det er driftsselskapet som må søke om bevilling. Vedrørende problematikken rundt at ett driftsselskap driver flere skjenkesteder i samme bygning heter det i hovedrundskrivet side 83 at: Hvor ett driftsselskap driver flere skjenkesteder innenfor samme bygning må det vurderes konkret om det kreves en eller flere bevillinger, jf. 4-2 tredje ledd. Hovedregelen vil være at hvert skjenke- og salgssted må ha bevilling selv om de har samme eier og ligger i samme bygning. Unntak kan imidlertid tenkes når det dreier seg om skjenkesteder som har nær driftsmessig tilknytning til hverandre, f.eks. en baravdeling som primært tar sikte på restaurantens gjester. Tilsvarende gjelder hotellets skjenkesteder som primært tar sikte på dets overnattingsgjester. Dette innebærer at høyfjellshotellene i de fleste tilfeller vil kunne greie seg med en bevilling, mens byhoteller vil måtte ha en bevilling ved hvert skjenkested. Ved vurderingen av om det trengs en eller flere bevillinger, kan det videre legges vekt på hvorvidt det er naturlig å se på virksomheten som ett eller flere skjenkesteder. Det kan også legges vekt på om skjenkestedene utad framstår som en enhet og kundestrømmen naturlig beveger seg fra det ene stedet til det andre. I denne forbindelse kan det også tas hensyn til om skjenkestedene har felles målgruppe, skjenkestedenes fysiske tilknytning til hverandre osv. Uansett vil det være en forutsetning for å gi en bevilling i slike tilfeller at styrer og stedfortreder har styringsretten over utskjenkingen i alle lokaler bevillingen vil omfatte, se 1-7C. Dersom skjenkestedene er selvstendige økonomiske enheter, vil det alltid kreves to skjenkebevillinger. I de tilfellene hvor et hotell eller et serveringssted har solgt eller leiet ut en del av bygget til et annet driftsselskap, vil det derfor være nødvendig med to skjenkebevillinger. Side 13 av 18

14 Dette gjør det naturlig å opprettholde dagens presiseringer i retningslinjene vedrørende dette Alminnelig skjenkebevilling må søkes for hvert skjenkested også om de befinner seg i samme bygning og drives av samme driftsselskap. 7-7 Skjenketidene i Sandnes Dagens retningslinjer har et eget punkt om skjenketidene, se vedlegg 2. Alkohollovens bestemmelser om skjenketidene finner vi i 4-4 som lyder Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl til Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl til Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl og Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl og Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke fastsette utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf. Loven bestemmer en normalskjenketid. Kommunen kan innskrenke eller utvide skjenketiden, men ikke lenger enn til maksimaltiden. Med skjenketid menes den tiden det kan utleveres alkohol. Rådmannen minner her om den generelle bestemmelsen i alkoholloven om at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenketidene til kommunene i regionen varier. En oversikt over disse fulgte tidligere omtalte drøftingssak som ble behandlet av bystyret før jul. Rådmannens inntrykk gjennom tilbakemeldinger og muntlig kontakt med administrasjonen i noen av nabokommunene er at disse antar at dagens skjenketider eller en innskrenking av disse vil kunne finne sted, men det er usikkerhet rundt hva skjenketidene i regionen blir. Politiet uttaler i sin uttalelse i forhold til skjenketidene følgende: Politiet mener her at det viktigste tiltak for å endre på den klart uheldige utvikling i helgenettene er at tiden for ( ) skjenking av alkohol reduseres i forhold til dagens skjenkeregime og at salg av fast-food reduseres minst tilsvarende. Ved en omforent lengste åpningstid til kl med skjenkeregler tilpasset dette mener politiet vil kunne gi gevinst på sikt spesielt med henblikk på de uønskede situasjoner i helgenettene. Side 14 av 18

15 Uttalelsene fra bransjen går særlig på at disse ønsker tilsvarende skjenketider som skjenkesteder i andre kommuner i regionen. Det har kommet ulike politiske signaler vedrørende skjenketidene i Sandnes. Rådmannen foreslår i utgangspunktet en endring av skjenketiden særlig ut fra politiets uttalelse og de foreløpige signaler fra særlig Stavanger kommune om at de vurderer en innkorting av dagens skjenketider til at skjenketiden i Sandnes settes til kl (med der påfølgende 30. minutter til å konsumere utskjenket alkohol). Rådmannen foreslår av hensyn til lettest mulige retningslinjer for stedene å forholde seg til at det settes en felles skjenketid frem til kl for både alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (brennevin) og annen alkoholholdig drikk (øl og vin) Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan foregå til disse tider: Man - lørdag, nyttårsaften, 17. mai og natt til 1. mai fra kl Søndager og helligdager samt stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov fra Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan foregå til disse tider: Alle dager fra kl Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming ved lov. 7-8 Bestemmelse om sterkøl I forkant av inneværende bevillingsperiode endret en retningslinjene slik at skjenkestedene også kunne skjenke såkalt sterkøl, dvs øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent. For at det ikke skulle oppstå tvil tok en inn en bestemmelse om dette i retningslinjene. Rådmannen antar at det ikke er nødvendig å videreføre denne presiseringen. 7-9 Bestemmelse om ambulerende bevilling En ambulerende bevilling er en bevilling som ikke knyttes til en bestemt bevillingshaver eller skjenkested. Bystyret kan opprette et bestemt antall ambulerende bevillinger, som først i forbindelse med den aktuelle bruk kobles til person og lokale. I motsetning til alminnelige skjenkebevillinger gjelder ambulerende bevillinger kun til enkelt stående arrangementer hvor deltakerne utgjør et sluttet selskap. Hva som menes med sluttet selskap følger av hovedrundskrivet til alkoholloven hvor det heter at: Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet, f.eks. til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler. Medlemmene av selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den eller dem som inviterer til selskapet og til hverandre. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som «sluttet selskap». Klubber o.l. med begrenset medlemskap, regnes ikke i seg selv som sluttet selskap. Side 15 av 18

16 Alkohollovens 4-5 som inneholder bestemmelsene om ambulerende bevilling lyder som følgende: Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltagere i sluttet selskap. Kommunen har i dagens retningslinjer bestemmelse om at det opprettes 10 ambulerende skjenkebevillinger for øl, vin og brennevin. Rådmannen foreslår at dagens punkt om ambulerende bevilling opprettholdes. De ambulerende bevillingene brukes i all hovedsak enten av firmaer som leier ut lokaler til sluttede selskaper og som står for deler av arrangementet selv, eller av personer som leier lokaler for å arrangere en bryllupsfest, 50-årsdag eller lignende Det opprettes 10 ambulerende skjenkebevillinger for skjenking av alkoholholdig drikke Enkelt stående anledning Det følger av dagens retningslinjer at: Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Alminnelig skjenkebevilling for brennevin gis ikke til denne type arrangementer. Det har i løpet av inneværende bevillingsperiode utviklet seg en praksis hvor det gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning til de fleste typer arrangementer så fremt hensynet til barn og unge ivaretas. Rådmannens erfaring med alminnelig skjenkebevilling til enkelt stående anledninger er i all hovedsak positiv. Det har ikke kommet politiske signaler om en endring av dagens bestemmelse Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer gis ikke til denne type arrangementer Bevillingsgebyr (1)Gebyrsatsene på kommunale salgsbevilling for øl og på kommunale bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk som bevillingshaverne skal betale følger direkte av forskrifter til alkoholloven. I tillegg heter det i disse forskriftene at: «For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 250,- pr. gang.» Side 16 av 18

17 Bestemmelse om et slikt gebyr har en i dagens retningslinjer. Det er ikke kommet politiske signaler på at en ønsker å endre på dette. Rådmannen foreslår derfor en videreføring av dagens bestemmelse. Gebyret er justert i forhold til justering som har skjedd i forskriftene fra kr. 200,- til kr. 250,-. (2)Når det gjelder gebyr på kommunal salgs- og skjenkebevilling beregnes gebyret i forkant, ut fra forventet omsetning av alkohol. I forskriftene heter det at ved årets utløp skal bevillingshaverne sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol, og dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Rådmannen foreslår at kommunen også fremover som i dag som hovedregel ikke foretar en etterberegning unntatt i de tilfellene hvor dette vil fremstå som urimelig, for eksempel ved stor svikt i omsetningen. 3-9.(1)Bevillingsgebyret for en bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling utgjør kr 250,- pr. gang. (2)Det foretas ikke en etterberegning og et etteroppgjør av det ordinære gebyret på kommunal salgs- og skjenkebevilling unntatt hvor dette vil fremstå som sterkt urimelig Egen bestemmelse om skjenkebevilling utendørs Dagens retningslinjer inneholder egen bestemmelse om uteservering. Rådmannen har ikke mottatt politiske signaler på at en ønsker å endre dagens praksis utover en del signaler om at en bør vurdere å fjerne forbudet mot alminnelig skjenkebevilling for brennevin utendørs. Politiet har uttalt at de ikke kan se at det byr på noen ordensmessige problemer om det åpnes for brennevinsservering på uteområder. Flere at høringsuttalelsene fra bransjen tar til orde for at brennevinsservering også skal kunne finne sted på uteområder En alminnelig skjenkebevilling kan ut fra en konkret vurdering gjøres gjeldende på et nærmere avgrenset uteområde. Imidlertid gjelder en skjenkebevilling utendørs kun frem til kl alle dager Vilkår til alminnelig skjenkebevillinger for sluttet lag at disse må melde fra i forkant til kontrollørene Det følger av dagens retningslinjer at serveringssteder som får alminnelig skjenkebevilling for sluttet lag må melde fra til kontrollørene i forkant om bruken av bevillingen. Begrunnelsen for bestemmelsen er at dette er nødvendig for å sikre muligheten av å kunne kontrollere den gitte bevillingen når denne er i bruk Alminnelig skjenkebevilling til sluttete lag gis under forutsetning av at bevillingshaver melder fra til kontrollørene i forkant om bruken av bevillingen. Side 17 av 18

18 7 14 Øvrige kommentarer til retningslinjene fra rådmannen Rådmannen foreslår ikke en videreføring av dagens bestemmelse om ansvarlig vertskap (se punkt 3-14). Rådmannen foreslår heller ikke en videreføring av dagens bestemmelse om initiativ til felles åpnings- og stengetider i regionen (se punkt 3-15). Det foreslås ikke en videreføring av bestemmelser om skjenkekontrollen (se punkt 3-16 til 3-19). I den grad det ønskes en bestemmelse om skjenkekontrollen antar rådmannen at slik bestemmelse bør fremkomme av sanksjonsbestemmelsene vedrørende brudd på alkohollovgivningen. Sak vedrørende disse vil bli fremmet i begynnelsen av kommende bevillingsperiode. Det foreslås ikke en videreføring av dagens bestemmelse om at det ikke skal gis skjenkebevilling til steder med konsept av typen stripping og lignende (se punkt 3-20). Dette på bakgrunn av at det er høyst usikkert om dette alene kan være grunnlag for å avslå en søknad om skjenkebevilling all den tid et avslag må være begrunnet ut fra alkoholpolitiske hensyn. Dagens bestemmelse har ikke vært prøvet. Selv om en fjerner bestemmelsen i fremtidige retningslinjer medfører ikke dette at konsepttype ikke kan vektlegges når en eventuell skjenkebevilling skal gis Rådmannen vil legge de nye retningslinjene til grunn ved behandlingen av innkomne enkelt søknader om salgs- og skjenkebevilling for neste bevillingsperiode. Rådmannen setter frem følgende forslag til VEDTAK: Vedlagte forslag til retningslinjer for bevillingsperioden 1. april mars 2012 vedtas. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Rune Kanne rådgiver Vedlegg: 1. Høringsuttalelser 2. Drøftingssak i formannskapet 3. Tilbakemeldinger fra andre kommuner 4. Dagens retningslinjer 5. Kart 6. Rådmannens forslag til retningslinjer for bevillingsperioden Side 18 av 18

30.01.2008 12.02.2008 08.04.2008 29.04.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31.

30.01.2008 12.02.2008 08.04.2008 29.04.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet (utsatt) Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis

Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis Søknadsbehandling og innvilgelsespraksis - Kommunens skjønn ved tildeling av bevilling - Ambulerende bevilling og bevilling for enkeltanledning Bevillingsplikt Alkoholloven 1-4 a: «Salg, skjenking og tilvirkning

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020 Saksnr. 15/2389 Journalnr. 17297/15 Arkiv U60 Dato: 01.03.2016 FORSLAG 1 2 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap)

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap) SØR-AURDAL KOMMUNE Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap) Ambulerende bevilling, til deltagere i sluttet selskap (se retningslinjer) Bevilling for en bestemt anledning,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 20162020 ALHOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.06.2016 MED ENDRING 04.05.2017. DEL AV RUSMIDDELPOLITISK

Detaljer

Klepp kommune HELSE OG VELFERD

Klepp kommune HELSE OG VELFERD Klepp kommune HELSE OG VELFERD Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 ALKOHOLPOLITISKE RETTNINGSLINJER I KLEPP KOMMUNE FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2016-2020 BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE 2016-2020 VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 25. mai 2016 INNHOLD Innledning... 3 1. Kommunens alkoholpolitikk... 4 1.1. Generelle bestemmelser... 4 1.2.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET NOTAT Dato: 03.07.2017 Arkivkode: N - 956.1 J.postID: 17/149290 Arkivsaksnr: 16/24196 Vedrørende: Høringsnotat - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider Bakgrunn

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/5206-8 Dato: 21.03.2017 VINGAR MAT AS - SØKNAD OM NETTHANDEL - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 JOKER VINGAR. Vedlegg: 1.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol... 3 3. Definisjon av alkoholholdig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 2 Innledning Kommunen er gjennom alkoholloven 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer