HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012."

Transkript

1 HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING LOVENS BESTEMMELSE TIDLIGERE PLANARBEID PLANENS INNHOLD ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING KOMMUNAL MÅLSETTING DEFINISJON AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK RETNINGSLINJER FOR BEVILLING GENERELLE RETNINGSLINJER GEVINSTAUTOMATER KRAV TIL BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSPERIODEN BEVILLINGER FOR EN ENKELT BESTEMT ANLEDNING JFR. 1-6 OG AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING SALGSBEVILLING SKJENKEBEVILLINGER BEVILLINGSGEBYR OVERNATTINGSSTED SALGS- OG SKJENKETIDER SALGS- OG SKJENKETID SALGSTID FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK OPP TIL 4,7 VOL % (GRUPPE 1) SKJENKETID FOR SKJENKESTEDER OPPHØR AV KONSUM KONTROLL AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LOVENS BESTEMMELSER RETNINGSLINJER FOR KONTROLL MED SALG OG SKJENKING RETNINGSLINJER FOR INNDRAGNING GENERELT OVERTREDELSER REAKSJONSMØNSTRE RAPPORTERING DELEGASJON Side 2

3 1. INNLEDNING 1.1. Lovens bestemmelse Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkohollovens) 1-7d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan har følgende bestemmelse: Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av alkoholpolitisk handlingsplan. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunen tillagt et ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk. Loven gir ingen direkte anvisninger på hva planen skal inneholde, men den bør angi de alkoholpolitiske hovedmål og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, og de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå målene. Slike virkemidler som antall salgs- og serveringssteder, vurdering av skjenkestedets beliggenhet, åpningstider og kontrolltiltak kan nedfelles i planen. Planen bør konkretisere hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende målsettingen om å redusere alkoholforbruket. Planen danner rammen for Hole kommunes alkoholpolitikk og for hvordan praktisering av loven skal forvaltes. Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode Tidligere planarbeid Hole kommune fikk sin første alkoholpolitiske handlingsplan i 1990 sak K-46/90. Siden er handlingsplanen blitt revidert en rekke ganger i tråd med endringer og behov, i sak K-17/94, sak 1/95, sak K-52/95, sak K- 9/96, sak K-65/98, sak K-69/99, K-09/05 og sak K-45/ Planens innhold Alkoholpolitisk handlingsplan for Hole kommune for perioden omhandler kommunal bevillingspolitikk regulert gjennom bestemmelser i alkoholloven. Sentrale tema i planen er: kommunens målsetting for alkoholpolitikken retningslinjer for bevilling salgs- og skjenketider for øl, vin og brennevin retningslinjer for kontroll av salgs- og skjenkebevillinger Side 3

4 retningslinjer for inndragning av bevilling ved brudd på alkohollovens bestemmelser delegasjon av ansvar i forhold til alkoholloven 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING Bakgrunnen for Lov om omsetning av alkoholholdige drikkevarer mm. var et ønske om å forenkle og samordne reglene for de kommunale salgs- og skjenkebevillingene. Utgangspunktet for den statlige og kommunale bevillingspolitikk er forankret i lovens formålsparagraf 1-1 som uttaler følgende: «Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.» Loven anerkjenner det faktum at alkohol er en lovlig omsatt vare så lenge de regler som er fastsatt respekteres og overholdes. Loven anerkjenner også det faktum at bruk og misbruk av alkohol medfører skadevirkninger, både individuelt og samfunnsmessig. En økning av alkoholforbruket medfører større skadevirkninger, mindre alkoholforbruk reduserer skadevirkningene. Bevillingspolitikken kan da være et styringsredskap for å begrense disse skadevirkningene i størst mulig grad. 3. KOMMUNAL MÅLSETTING Hovedmålet for Hole kommunes alkoholpolitikk står fortsatt fast; å redusere de individuelle og samfunnsmessige skadene av alkohol ved å redusere totalforbruket. Hole kommune har praktisert en liberal bevillingspolitikk for å styrke næringsvirksomhetenes inntjeningsevne. For kommunens innbyggere har det alltid vært lett tilgjengelighet for alkoholholdige varer. Vi bor i et område av landet der det har vært praktisert en liberal alkoholpolitikk, det er kort avstand til nabokommunenes forretninger, serveringssteder og til vinmonopol. Salgsog skjenketidene er utvidet i Hole for salgssteder og hoteller og samsvarer i stor grad med nabokommunenes salgs- og skjenketider. Den edruskapsmessige situasjonen i Hole er ikke vesentlig endret de siste årene. Antallet innvilgede salgs- og skjenkebevillinger er stabilt. Kommunens størrelse gir en begrenset utvikling av antall salgs- og skjenkesteder. Skjenkestedene i Hole er i kategorien hotell og kurs/konferansesentere, med lite restaurant-/pubvirksomhet. Kommunen har følgende målsetting i den alkoholpolitiske bevillingsplan: 1. Å motvirke de alvorlige skadevirkninger som rusmidler kan påføre individ og samfunn, både helsemessig, sosialt og økonomisk. 2. Å motvirke at alkohol naturlig forbindes med livsstil, kultur og næringsliv. Side 4

5 3. Drive forebyggende tiltak som informasjon, kunnskapsformidling og andre tiltak, og ha som mål å sette den enkelte i stand til å ta et selvstendig standpunkt 4. Omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker må styres og kontrolleres for best mulig å hindre skadevirkninger. 5. Å motvirke salgs- og skjenkeformer som må antas å medføre særlig risiko for fyll, alkoholbruk i uheldige sammenhenger, og alkoholbruk blant mindreårige. 6. Gi mennesker med rusmiddelproblemer og deres pårørende hjelp og kommunens helse- og sosialavdeling skal ha primæransvar for tilfredsstillende hjelpetiltak. 7. Ivareta næringens behov Ihht. alkohollovens formål, skal alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas ved omsetning av drikkevarer. Dette innebærer at edruskapsmessige og sosiale hensyn skal prioriteres framfor økonomiske ved tildelingen. Alle skal ha lik mulighet til å søke bevilling. En avgjørelse kan ikke være vilkårlig eller begrunnet i utenforliggende forhold. Kommunen står fritt til å innvilge eller avslå bevillinger ut fra alkoholpolitiske, edruskapsmessige og sosiale hensyn. 4. DEFINISJON AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Tidligere baserte lovens system seg på en inndeling av alkoholholdig drikk etter alkoholtypene øl, vin og brennevin. Dette ble endret i 2005 slik at inndeling nå baserer seg på alkoholinnholdet i drikken, målt i volumprosent. I loven brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2.5% volumprosent alkohol. Aldersgrensebestemmelsene i 1-5 får allikevel anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. legges flg. definisjoner til grunn, jfr. Forskriftens Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol (brus m.m.) 2. Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol (lettøl) 3. Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl, rusbrus) 4. Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (vin, sterkøl, hetvin) 5. Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol (brennevin). 5. RETNINGSLINJER FOR BEVILLING Side 5

6 5.1. Generelle retningslinjer I samsvar med lovens intensjoner og kommunens handlingsplan, er det en målsetting at totalomsetningen av alkoholholdige varer ikke skal øke, men heller reduseres. Dette medfører at forebyggende opplysningsarbeid og holdningsskapende tiltak må vektlegges. Verdens Helseorganisasjons anbefaling om å redusere alkoholforbruket er fortsatt et overordnet mål også for Hole kommune. Et mål i alkohollovgivningen er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Det gis derfor ikke skjenkebevillinger ved: arrangementer som er beregnet på barn og unge under 18 år idrettsarrangementer arrangementer som foregår på skoler, barnehager, ungdomsklubb eller ved idrettsarrangementer i idrettshall Der målgruppen ved arrangementer er både barn, unge og voksne sammen, må det gjøres tiltak som gjør kontrollen med overholdelse av alderbestemmelsene for skjenking best mulig gjennom for eksempel avgrensing av skjenkeområdet/skjenkelokalet. Salgs- og serveringsstedets lokaler og tilknytning til disse, trafikk til og fra området i åpningstid og rundt og etter stengetid vektlegges, da ulemper kan ha stor betydning for beboere og naboer og lokalmiljøet forøvrig. Som tilknytning til salgs- eller serveringsstedets lokaler regnes inn- og utgangspartier, uteareal/terrasser, parkeringsplasser og naturlige og mulige adkomstveier for gående og kjørende trafikkanter. Ved arrangementer i kommunal regi bør det ikke serveres alkoholholdige drikker. Ordføreren kan ved spesielle anledninger gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Det gis ikke skjenkebevillinger til gatekjøkken, storkiosker eller bensinstasjoner. Av kontrollmessige hensyn gis det ikke kombinasjonsbevillinger som alminnelige skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk lavere enn 22 volumprosent og begrenset bevilling for alkoholholdig drikk høyere enn 22 volumprosent til samme bevillingshaver i et og samme skjenkelokale. Siden kombinasjonsbevillinger gjør kontrollvirksomheten vanskelig må bevillingshaver avgjøre om han/hun kun ønsker å skjenke alkoholholdig drikk høyere enn 22 volumprosent kun til sluttede selskaper. I spørsmålet om bevilling (gjelder alle typer bevillinger) skal gis og ved fastsettelse av tiden for skjenking skal alltid følgende pkt. vurderes: - stedets karakter - beliggenhet - målgruppe - trafikk- og ordensmessige forhold og - hensynet til lokalmiljøet. Side 6

7 Dette kan medføre forskjellige skjenketider innad i kommunen Gevinstautomater For å begrense uheldige konsekvenser med kombinasjonen spill og alkohol gis det ikke bevillinger til steder som har gevinstautomater Krav til bevillingshaver Foruten Alkohollovens 1.7 b om krav til bevillingshavers og stedfortreders uklanderlig vandel pålegges bevillingshaver og stedfortreder å sette seg inn i Alkohollovens bestemmelser og retningslinjer gitt i medhold av denne lov, kommunens alkoholpolitiske handlingsplan, samt sørge for tilstrekkelig opplæring av ansatte som skal utøve salg- og skjenking. Det kan kreves dokumentasjon for internkontrollsystem ( Merknad til forskrift av 8. juni 2008, 8 Internkontroll) Bevillingshaveren og stedfortreder må ha bestått/bestå kunnskapsprøven om alkoholloven før bevilling kan gis, jf. Alkohollovens 1.7.c Bevillingsperioden Salgs- og skjenkebevillinger gis for 4 år om gangen med bevillingsperiode gjeldende fra året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. Enkeltsøknader som behandles i bevillingsperioden kan gis frem til ny bevillingsperiode begynner Bevillinger for en enkelt bestemt anledning jfr. 1-6 og 4-2 Det kan gis bevilling for en enkelt bestemt anledning/begivenhet. Slik bevilling må gis særskilt for hvert enkelt arrangement Ambulerende skjenkebevilling 4-5 Ambulerende bevillinger kan gis for all alkoholholdig drikk men bare til sluttede selskaper. Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer hvor alkohol skjenkes mot betaling ( 8-9, 3 ledd). Gis vanligvis til selskapslokaler. Det skal utpekes en styrer og stedfortreder for bevillingen, jfr 1-7c, 1 ledd. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Det er heller ikke krav om at det skal innhentes uttalelser fra politiet og sosialtjenesten før bevilling gis Salgsbevilling For salg av alkoholholdig drikk lavere enn 4,7 volumprosent alkohol kan det gis salgsbevilling i henhold til alkohollovens Skjenkebevillinger Skjenkebevillinger kan gis i henhold til alkohollovens Bevillingsgebyr Bevillingsgebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk på salgs eller skjenkestedet og skal Side 7

8 beregnes og fastsettes av bevillingsmyndigheten etter de satser som er fastsatt av departementet, jf. Alkoholforskriftens 6.2. Gebyret skal betales etter flg. satser: Salg: 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 0,99 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 For salg utgjør bevillingsgebyret minimum kr 1350 pr år. For skjenking minimum kr 4000 pr år. Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller sette gebyret lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 280,-. Avgiftene for salgs- og skjenkebevillinger skal dekke utgiftene til kontrollordningen og ellers bidra til å gi midler til forebyggende edruskapsarbeid. Kommunen skal drive forebyggende opplysningsarbeid og holdningsskapende tiltak skal vektlegges for å redusere skadevirkningene av alkohol Overnattingssted På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketiden fastsatt i 4-4. Med overnattingssted menes utleie av rom mot betaling. Campinghytter omfattes ikke av begrepet. Det er en forutsetning at skjenking skjer utenfor overnattingsstedets ordinære skjenkesteder, for eksempel i resepsjonen eller på rommene. Bevillingsvedtaket må tydelig angi hvem bevillingen gjelder for og det må tydelig fremgå hva den omfatter (for eksempel minibar selvservering osv.) Det er bare alminnelig skjenkebevilling til overnattingssteder som kan inkludere selvservering. Alkoholholdig drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer kan bare skjenkes i den ordinære skjenketiden. 6. SALGS- OG SKJENKETIDER 6.1. Salgs- og skjenketid Salgs- og skjenketid fastsettes for det enkelte salgs- og serveringssted, jf Alkohollovens 3-7 og Salgstid for alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % (Gruppe 1) Hverdager: kl Lørdager og dag før helligdag, Side 8

9 unntatt Kr. himmelfartsdag « Det er forbudt å selge alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % (Gruppe 1) på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og dagen før kommune-, fylkesting- og stortingsvalg, eller annen folkeavstemming ved lov. (Alkohollovens. 3-7) 6.3. Skjenketid for skjenkesteder Skjenking av alkoholholdig drikk lavere enn 22 vol % (gruppe1 og 2) kan skje mellom kl og Skjenking av alkoholholdig drikk mellom 22 vol % og 60 vol % (gruppe 3) kan skje mellom kl og Skjenking av alkoholholdig drikk høyere enn 22 vol % (gruppe 3) er forbudt på stemmedagen for stortings-, fylkestings- og kommunevalg, og folkeavstemming vedtatt ved lov. (Alkohollovens. 4-4) 6.4. Opphør av konsum Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. 7. KONTROLL AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 7.1. Lovens bestemmelser Alkohollovens 1-9, 1. ledd. sier følgende: «Kontroll med utøvelse av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og statlig bevilling etter 5-3 første ledd, tilligger kommunen.» Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er retter mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av lokale forhold Retningslinjer for kontroll med salg og skjenking Humanitært styre er kommunens kontrollutvalg. Reglement for kontrollutvalg/kontrollør ble vedtatt i sak K 15/90. Kommunen har tilsatt egen salgs- og skjenkekontrollør. Skjenkekontrollørs rapporter behandles administrativt og framlegges humanitært styre til orientering. Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier det. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder Side 9

10 I kontrollarbeidet bør en ta sikte på å følge en linje som ikke innebærer unødvendig konfrontasjon med bevillinghaverne. En bør ta sikte på å trekke inn bransjen i et konstruktivt samarbeid ved å ansvarliggjøre bevillingshaverne i forhold til kommunens alkoholpolitikk. 8. RETNINGSLINJER FOR INNDRAGNING 8.1. Generelt I medhold av Alkohollovens 1-8 kan Hole kommune i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid dersom vilkårene i Alkohollovens 1-7 b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål, slik som Serveringsloven, Lov om åpningstider og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan og retningslinjer til denne. Når det avdekkes brudd på bestemmelsene i alkoholloven med forskrifter eller i andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart legge saken fram for Humanitært styre med forslag til reaksjoner Overtredelser Det legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, karakter og viktighet ved vurderingen om en bevilling skal inndras. Alvorlige forseelser: Salg/skjenking til personer under alderskravet Salg/skjenking til overstadig berusede Brudd på salgs- og skjenketiden Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet Manglende innbetaling av bevillingsgebyr etter gjentatt purring Brudd på alkohollovens vandelskrav etter 1-7b i bevillingsperioden Mindre alvorlige overtredelser: Brudd på reklameforbudet Adgang til skjenkestedet for åpenbart beruset Skjenking til bord med åpenbart beruset person til stede Nytelse av medbrakt alkoholholdig drikk Medtar alkoholholdig drikk når skjenkestedet forlates Mangler alkoholfrie alternativer Denne opplistingen er veiledende da det også kan være andre overtredelser som kan medføre konsekvenser for bevillingshaver i form av inndragning. Side 10

11 8.3. Reaksjonsmønstre Følgende retningslinjer legges til grunn for utøvelse av forvaltningsskjønnet i forbindelse med inndragning av salgs- og skjenkebevilling: Alvorlige forseelser 1. Ved 1. gangs overtredelse reageres det med en skriftlig advarsel som inneholder varsel om at gjentatt alvorlig forseelse vil føre til inndragning. Ved særlige grove overtredelser av alkohollovens bestemmelser kan en også inndra bevillingen ved 1. gangs overtredelse. 2. Ved 2. gangs overtredelse reageres det med inndragning i 1 måned. 3. Ved 3. gangs overtredelse reageres det med inndragning for resten av bevillingsperioden. 4. Bevillingsgebyr Ved manglende innsendt oppgave over omsatt mengde alkohol eller manglende innbetaling av bevillingsgebyr, inndras bevillingen etter 2. gangs purring og gjelder fram til oppgave foreligger eller bevillingsgebyr er innbetalt. 5. Brudd på vandelskrav Et brudd på vandelskravene i bevillingsperioden må sees i sammenheng med alkohollovens 1-7b og undergis en skjønnsmessig vurdering. Brudd på vandelskravene kan føre til inndragning for resten av bevillingsperioden. 6. En kombinasjon av alvorlig og mindre alvorlig forseelse kan få betydning for reaksjonsmønsteret i form av en kortere inndragningsperiode. Mindre alvorlige overtredelser 1. Ved 1. gangs overtredelse reageres det med en skriftlig advarsel. 2. Ved 2. gangs overtredelse reageres det med inndragning i en uke. 3. Ved 3. gangs og overtredelser utover dette reageres det med inndragning med 1 måned. 4. En kombinasjon av mindre alvorlig og alvorlig forseelse kan få betydning for reaksjonsmønsteret i form av en lengre inndragningsperiode. Advarsler og overtredelser gitt i en tidligere bevillingsperiode vil også bli lagt til grunn ved vurdering om bevillingen skal inndras. Dette gjelder likevel ikke forseelser lengre enn 4 år tilbake. Side 11

12 9. RAPPORTERING Administrasjonen legger fram for kommunestyret en rapport i begynnelsen av året som viser russituasjonen i kommunen og gjennomførte tiltak i løpet av foregående år. 10. DELEGASJON I henhold til kommunens delegasjonsreglement er ansvaret i forhold til alkoholloven fordelt på følgende organer: Kommunestyret Vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan. Formannskapet Tildeling av bevilling herunder tildeling av bevilling for en bestemt del av året. Fastsettelse av bevillingsgebyr i samsvar med alkohollovens satser Humanitært styre Ilegge advarsel og inndragning av salgs- og skjenkebevillinger i forbindelse med brudd på alkohollovens bestemmelser Rådmannen Skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen Tildeling av ambulerende skjenkebevilling Tildeling av skjenkebevilling for enkelt anledning Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning Utvidelse og flytting av skjenkelokale for en enkelt anledning Utvidelse av salgs- og skjenkeområdet Inndragning av bevilling etter alkohollovens 1-8: ikke levert omsetningsoppgave eller betalt bevillingsgebyr Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er benyttet siste år Side 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 20162020 ALHOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.06.2016 MED ENDRING 04.05.2017. DEL AV RUSMIDDELPOLITISK

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune

1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune 1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune 2016-2019 1.1. Innledning Alkoholpolitisk handlingsplan er en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Lov av 23. juni 1989 nr. 27 om omsetning

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune 2012-2016 Handlingsplanen godkjent i kommunestyret 3.5.2012 sak 36/12 Innhold 1. Lovgivning... 2 2. Målsetninger... 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2 Kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE 2017-2020 I henhold til alkoholloven 1 7 d Kommunestyrets vedtak i sak xx/17 dato: Innholdsfortegnelse Formål og lovhjemmel...2 Målsetninger...2 Definisjoner...2

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol... 3 3. Definisjon av alkoholholdig

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020 Saksnr. 15/2389 Journalnr. 17297/15 Arkiv U60 Dato: 01.03.2016 FORSLAG 1 2 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2016-2020

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE Vedtatt i Modum kommunestyre 18. juni 2012 sak 61/12. FORMÅL Alkohollovens 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER

RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER 5.1. NASJONALE MÅL OG STRATEGIER. Det vises til tidligere punkt, samt til vedlegg 1 hvor helse- og omsorgsministeren oppsummerer utfordringene på rusfeltet i årene

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Gjelder for perioden 30.6.2016 30.9.2020 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 dato og saksnummer

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2012 2016 LILLEHAMMER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.02.2012, med tillegg vedtatt 29.03.2012. Gjeldende fra 30. mars 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR SVELVIK KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR SVELVIK KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR SVELVIK KOMMUNE 2016-2020 Vedtatt av sak. Den... 1 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsetninger. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål. 3 2.2. Delmål 3 3. Bevillingssystemet.

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer... 3 3. Definisjoner... 3 4.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune side 1 av 11 20 aug 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 1 Forord 2 Pkt 1 Målsetting 2 Pkt 2 Virkemidler i bevillingspolitikken 2 Pkt

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre den 17.12.2015 Revidert av Kvalsund kommunestyre den 02.03.2017 Innhold:

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN NORE OG UVDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN NORE OG UVDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN NORE OG UVDAL KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 7. april 2008 1 INNHOLD Mål...side 3 Virkemidler... 4 Vurderinger ved søknad om salgs- eller skjenkebevilling... 5 Uttalelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 2 Innledning Kommunen er gjennom alkoholloven 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer