Årsmelding for Ask menighet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Ask menighet 2012"

Transkript

1 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem: Øystein Robbestad Oddmund Sagstad Synøve Elde Merete Hevrøy Hansen Otto Arne Utkilen Solveig Margrethe Johnsen Johan Bergersen Astrid Marie Haugland 3. varamedlem: Jorunn Lokøy Kasserer: Gunvor Sagstad (ikke medlem) Representasjon i andre råd, utvalg og kontaktpersoner: Fellesrådet: Medlem: Johan Bergersen, varamedlem Otto Arne Utkilen. Ask Bo - og Omsorgssenter: Medlem/leder Øyvind Fluge, varamedlem Reidun Fagerdal. Diakoniutvalget: Medlemmer: Marie Erstad, Øystein Robbestad, Oddmund Sagstad og Rannveig Kjosavik, leder. Ask menighetsbarnehage: Barnehagen ble lagt ned i juli Gunvor Sagstad er fortsatt kasserer for innestående beløp/overskudd etter barnehagen. Beløpet er pr dato ca kr og står på egen konto som disponeres av menighetsrådet. Regnskapet for dette legges fram som vedlegg til det ordinære regnskapet for Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Synøve Elde og Solveig M. Johnsen. Dåpsverter: Dåpsvertene er nå medlemmer i gudstjenesteteamene. Rannveig Kjosavik, Solfrid Kleiven, Synnøve Kolstad, Marianne Tveten og Anne Kjersti Nødtvedt. Ansvarlig for dåpsvertene er Jorunn Lokøy. Gudstjenester: Antall gudstjenester på søn- og helligdager i kirken: 31 Andre gudstjenester /forenklet gudstjeneste 15 Skolegudstjeneste 30. mars (183 deltakere) 1 Skolegudstjeneste 20. desember (210 deltakere) 1 Gudstjenester på institusjon 12 Tils. 60 gudstjenester Andakter på institusjon v/soknediakon 11 Ny gudstjenestestruktur: Etter opplegg fra Kirkerådet skulle alle menigheter I Norge i 2012 utarbeide ny lokal grunnordning for gudstjenesten i sin menighet. Målsettingen var at hver menighet gjennom liturgien skulle legge sitt eget preg på gudstjenesten ut fra lokale ønsker og forutsetninger. I Askøy ble det opprettet et gudstjenesteutvalg med en representant fra hvert menighetsråd, som skulle komme med forslag til ny ordning. Med i utvalget var sokneprest Harald Forland (leder) og sokneprest Astrid Marie Haugland. Fra Ask menighetsråd var i tillegg Oddmund Sagstad medlem.

2 Det ble gjennomført såkalte prøvegudstjenester med den nye ordningen i alle kirker. Utvalget sitt forslag ble så lagt fram i menighetsmøte, og ble også vedtatt i Ask. Det er verd å merke seg at det er små endringer i forhold til slik gudstjenesten ble gjennomført tidligere. Dette er en prøveordning som skal vare i 3-5 år, men menigheten kan når som helst endre opplegget eller gå tilbake til den gamle ordningen. Kirkesøkning: Ved de 35 ordinære gudstjenestene har det tils. vært 2116/2374?? deltakere. Dette er et gjennomsnitt på 60/64?? deltakere pr. gudstjeneste. Ut fra befolkningstallet for Ask sokn (ca 2000) ligger dette i øvre kant av gjennomsnitt for kirkesøkningen for hele Askøy. Dessuten har det vært 12 gudstjenester på institusjon, påskesamling i Erdal kirke og adventssamling med 371 personer tilstede. Gudstjenesteteam: Eksempel på gudstjenesteplanlegging/gudstjenesteteam i Ask kirke høsten 2012: Dato: Prest: Gudstjenesteteam: 17. mai kl Hanne Zimmermann Øyvind Fluge, Bjørg Årrestad Fluge kl Astrid M. Haugland Diakoniens dag Tor Dag Kjosavik, Rannveig Kjosavik, Marie Erstad, Bjørg Johannessen kl Peter Johansen Jorunn Lokøy, Merete H. Hansen, Otto Arne Utkilen kl Astrid M. Haugland. Oddmund Sagstad, Gunvor Sagstad, Synnøve Kolstad kl Astrid M. Haugland. Lys Våken Synøve Elde, Solveig M. Johnsen, Johan Bergersen, Solfrid Kleiven kl Helge Unneland Oddmund Sagstad, Gunvor Sagstad, Synnøve Kolstad. Projektorer: Kirkerommet har fått 2 store lerret foran, samt 2 projektorer og datamaskin for framvisning av de ulike ledd i gudstjenesten. Det er gudstjenesteteamene som står for dette opplegget i samarbeid med forrettende prester. Alt som foregår i gudstjenesten blir vist på skjermen. Dette betyr bl.a. at en ikke får utdelt salmebøker. Opplegget er meget arbeidskrevende, både for presten som skal forberede alt, og for utstyr og opplæring av teamene som står for presentasjonen. Det kan være betimelig å spørre om det er nødvendig å gjennomføre dette opplegget ved alle gudstjenester, eller om det kan være på sin plass å ha noen gudstjenester slik gudstjenesten var tidligere? Andre tjenester i kirken: Det har vært 12 begravelser, 10 vigsler, 2 velsignelse av inngått ekteskap i Ask kirke. Menighetsbladet/Amen: Kontaktpersoner er: Tor Dag Kjosavik og Øystein Robbestad. Ansvarlig for nettsidene fra Ask menighet: Tor Dag Kjosavik. Revisorer: Astrid Askvik og Bjørg Årrestad Fluge. NB: Se for øvrig vedlagte liste over medarbeidere i Ask menighet. Andre aktivitetene i Ask menighet i 2012: Julefest i Ask Menighetshus 8. januar med 60 barn og voksne. Tårnagenthelg lørdag/søndag, mai med 16 barn. Det ble en suksess! Lys Våken helg lørdag/søndag desember med 10 elleveåringer. Utdeling av 4-års kirkebok 6. mai 6-års skole med utdeling av 6-årsbok 11. mars.

3 Fasteaksjon tirsdag 27. mars. Konfirmantene m/foreldre deltok. Sangkveld i kirken : Vi synger julen inn 13. desember med ca 50 deltakere. Eldrearrangement ved Ask Bo- og omsorgssenter i forbindelse med at senteret var 90 år, ca 30 deltakere. Menighetstur til Fana og Os sammen med Tveit menighet med 43 deltakere. Konfirmasjon ved 2 gudstjenester 9. september for tils. 20 konfirmanter. Diakonimiddag i Menighetshuset 28. oktober med 29 gjester/pensjonister. Alphakurset, i samarbeid med Erdal menighet, ble avsluttet i vårsemesteret. Det var 11 deltakere fra Ask og 7 deltakere fra Erdal. Otto Arne Utkilen og Jorunn Lokøy hadde ansvaret for kurskveldene. Julekonsert med Ask mannskor som arrangør. I gaver, kollekter, offer og innsamlinger kom det inn tils. kr Av dette er kr sendt til andre organisasjoner og kr gått til eget arbeid. Klokkertjenesten i Ask har også i år vært utført av menighetsrådsmedlemmene m.fl. For denne tjenesten mottok Ask menighetsråd kr fra Askøy kirkelige fellesråd. Kirkekaffe: Nærmere 100% av alle gudstjenestene har hatt påfølgende kirkekaffe. Det er gudstjenesteteamene som tar seg av denne tjenesten. Vår faste kakebaker, Jenny Nese, har bidratt med kakebakst til de fleste gudstjenestene. Kirkekaffen er et godt møtested etter gudstjenesten. Kirkeskyss er utført av Rannveig og Dag Kjosavik, og i noen tilfeller Oddmund Sagstad. Ask menighetshus: Faste brukere i Ask menighetshus er Stjernegnisten, KRIK og Fergebordet. I tillegg bruker menighetsrådet huset til fester og rådsmøter. Ellers har huset vært utleid til minnesamvær, bryllup og andre private merkedager. Utearealet ble i vår oppgradert med nytt inngangsparti. Ny projektor og dataopplegg ble vel mottatt. Styret for huset vurderer å bygge ut kjøkkenet, slik at en lettere kan stelle til middag i huset. Fergebordet: Arbeidet med Fergebordet har i 2012 vært særdeles hyggelig. Mellom 30 og 40 samles til foredrag, kåseri, andre innslag, kaffe og vafler annenhver onsdag. Siste onsdagen i måneden er det en liten utlodning, og overskuddet har de to siste årene gått til Skotnes leirsted. Komiteen for Fergebordet får hyggelige tilbakemeldinger fra de frammøtte, og dette er til oppmuntring for de seks som utgjør komiteen: Rannveig Kjosavik, Tor Dag Kjosavik, Marie Erstad, Oddmund Sagstad, Bjørg Årrestad Fluge og Øyvind Fluge. Ask Bo- og Omsorgssenter er en stiftelse hvor alle menighetsrådene på Askøy er representert i styret. Stiftelsen er en del av kirken og menighetene på Askøy sitt diakonale arbeid. Styret er øverste myndighet i Stiftelsen og institusjonsleder er daglig leder. Institusjonen har 47 sykehjemsplasser som er delt i tre pleieavdelinger, avdeling for kjøkken, renhold og vaskeri samt administrasjon. Institusjonen er den eldste på Askøy med oppstart i 1922, og med 90-årsfeiring i Ledere i menighetsrådene, prester, ordfører, rådmann og institusjonfagsjef i kommunen var representert ved jubileumsfesten. Trosopplæring: Askøy har ikke fått trosopplæringmidler fra staten/bispedømmet ennå, men en venter å få midler i 2014/15. Dette er likevel fortsatt usikkert. Alphakurset er en viktig del av trosopplæringen i vår menighet, likeså KRIK og Stjernegnisten. Dessuten må vi nevne trosopplæringsplanen i Askøy som ved menighetspedagogen, kateket, ungdomsarbeider og prester gjennomfører fellestiltak i trosopplæring på ulike aldersnivå i menighetene. Babysang, møte med dåpsbarn, foreldre og faddere, ett års-, 4 års- og 6-års dåpsbarn, besøk i 5. klasse på skolene, konfirmantundervisningen og ledertrening for ungdom. (Merknad: I trosopplæringen for aldersgruppen 0-18 år regnes: Tårnagenter - Lys våken - Utdeling av 4-årsbok - og 6-årsskole som breddetiltak.)

4 Fra høsten 2012 er det tilsatt ungdomsprest (dvs. 2 prester hver i halv stilling) som skal ha spesielt ansvar for ungdomsarbeidet i hele Askøy. G-19 (gudstjeneste kl tilrettelagt for ungdom) er en del av dette. Kommunen har så langt bevilget midler til lønn til denne stillingen. I tillegg er det satt i gang givertjeneste til inntekt for ungdomsarbeidet. Ask har foreløpig 1 givere til dette arbeidet à kr 2400 pr år. Denne givertjenesten må vi kunne utvide. Det er kirkevergen som registrerer givertjenesten. Stjernegnisten: Stjernegnisten er tilsluttet KFUK/KFUM. Koret er delt i 2 aldersgrupper og øver hver annen onsdag i Menighetshuset. Til vanlig møter det opp barn og flere foreldre er til stede under øvelsene. Ledere er Marianne Tveten, Kjersti Haaland og Synnøve Kolstad m/flere. Koret deltar i familiegudstjenester, på julefesten og bedehusbasaren i Menighetshuset, og har dessuten vært deltakere på arrangementer sammen med andre kor i Bergensområdet. KRIK: Kristen idrettskontakt v/jon Magne Sønstabø, skriver: KRIK Ask har sine faste samlinger om fredagskveldene på Hop skole. Arbeidet kan mest sammenlignes med en fritidsklubb der deltagerne kommer og kan velge mellom ulike aktiviteter innenfor sport og spill, andre igjen kommer for det sosiale og er bare tilstede i miljøet. Vi fokuserer på at det skal være lav terskel å delta. Vi har også i år delt de to skolenivåene slik at barneskolen og ungdomskolen er adskilt. Dette ser ut til å fungere godt fordi vi da klarer å holde på de eldste deltakerne lenger. Gjennomsnittet på en samling ligger på mellom 25 til 30 besøkende på hvert nivå. Enkelte kvelder kan det da komme ca 60 stykker. Dette er mye folk og vi opplever det krevende i forhold til ledersituasjonen siden vi bare er to eller tre ledere. Vi ser stadig etter nye muligheter for arbeidet og vi ønsker å utvikle dette videre. Når det gjelder det kristne delen av arbeidet så prioriterer vi bibelfortellinger i forkynnelsen, vi følger personene i Bibelen kronologisk og lærer barn og ungdommer om vår Herre Jesus og frelser gjennom disse. Det er mange som har spørsmål angående tro og liv, og vi ser det som en rik tjeneste å få lov til å fortelle store og små om den store gaven som er gitt oss alle i Jesus Kristus. Pusterom: Pusterom inviterer til samlinger i Ask kirke en tirsdag hver måned. Her står fellesskap, bibellesning og bønn i fokus. For de som møter opp er dette blitt et viktig møtepunkt. Felles start rundt matbordet bak i kirken og avslutning rundt nattverdbordet. Mellom dette er det bibelmeditasjon og bønn. Antall deltakere er mellom 7 og 12. Arrangementet ledes av soknediakonen og medhjelper/prest Lars Hana. Pusterom regnes som forenklet gudstjeneste. Sommerturen: Sommerturen som diakoniutvalget og soknediakonen arrangerer sammen med Tveit menighet gikk i 2012 til Fana og Os. De 43 deltakerne fikk med seg liturgisk samling i Ytrebygda kirke, rusletur i klosterruinene på Lyse, omvisning i Oselvar verkstedet og middag i Kunst- og kultursenteret Oseana. Turen hadde i år for første gang venteliste, og allerede i bussen på vei hjem går diskusjonen hvor neste års tur skal gå. Miniweekend: Miniweekend med overnatting ble arrangert for konfirmantene i kirken februar, og ble avsluttet med gudstjenesten på søndag. Soknepresten, sammen med flere frivillige, var ansvarlig for opplegget. Diakoniutvalget: Utvalget utarbeidet diakoniplan for Ask menighet i 2011 i samarbeid med soknediakonen. Planen vedlegges årsmeldingen. Diakoniens dag: Diakoniens dag ble markert ved flere gudstjenester med spesiell fokus på Kirkens Nødhjelp og tema om folkegruppene i sydlige deler av kloden, konf. Nord/Syd-gudstjenester. Konfirmantene har deltatt i innsamlingen med offerbøsser til husstandene i Ask. Inntekten har gått til Kirkens Nødhjelp.

5 Grønn menighet: Menighetsrådet har etter innspill fra diakoniutvalget bestemt å arbeide for at Ask blir Grønn menighet. Dette er et tiltak som krever spesiell tilrettelegging og vil ta noe tid å få i stand. Vi har fått Solfrid Kleiven til å forerede ordningen, slik at vi kan få den godkjent gjennom bispedømmekontoret. Forbundsringen: Forbundsringen er lagt på is inntil videre og det er usikkert om den kommer i gang igjen med det første. Misjonsprosjekt: Under gudstjenesten i Ask kirke 9. desember 2012 underskrev lederen i menighetsrådet, på vegen av menigheten, en samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap om sosial innsats i Bangkok: Støtte til enslige mødre ved Nådehjemmet som gir tilbud om bolig og yrkesopplæring for unge, enslige, gravide kvinner. Avtalen innebærer å gi en gave/offer på minst kr pr. år i 3 år framover. Misjonsprosjektet skal markeres med forbønn i alle ordinære gudstjenester, og i tillegg omtales i en kort rapport ved minst en gudstjeneste pr. år. Se for øvrig vedlagt avtale og avtaledokumentet som henger i kirken. Sangkvelder: Sangkveldene i kirken har samlet personer og har vært et etterspurt arrangement i flere år. Dette bør menigheten bygge videre på i årene som kommer. På konserter i kirken har det i 2012 vært 420 frammøtte. Blomsterhilsen: Blomsterhilsen er i 2012 overbrakt til alle som fyller 90 år (3 personer), og til pårørende som har mistet en av sine nærmeste. UTFORDRINGER: Ask menighet er den minste på Askøy med en befolkning på rundt 2000 innbyggere. Som statistikken viser ligger Ask i øvre kant av gjennomsnitt frammøte ved gudstjenester på søndager med 64 personer. Vi står likevel overfor store utfordringer for å kunne bringe det kristne budskapet ut til kirkemedlemmene. Selv om vi har gode tilbud både i gjennom Stjernegnisten og KRIK, må barne- og ungdomsarbeidet få et sterkere i fokus. Vi trenger ledere og miljøer som i større grad har mulighet til å gå ut der barn og ungdom oppholder seg for å peke på og samle disse til kristne oppbyggelige møteplasser. Her trengs både faste stillinger, og ikke minst frivillege medarbeidere med pågangsmot og engasjement. At Askøy har fått en fast stilling som ungdomsprest er svært positivt i forhold til dette. I tillegg er menighetsrådet representert med ett medlem i Ungdomsteamet som er opprettet for hele Askøy. Oppslutningen om gudstjenesten må også stå i fokus. Vi håper at den nye gudstjenestereformen vil kunne føre til større oppslutning. Trolig vil en kunne skape et større engasjement ved å åpne opp for flere arenaer for kristne møteplasser. En gruppe i menighetsrådet arbeider med å få tilrettelagt noen arrangement i kirken (evt. i Menighetshuset) på søndager hvor det ikke er gudstjeneste. Dette arbeidet vil være en utfordring både for menighetsrådet og øvrige menighetslemmer i Ask. Ask, 14. februar 2013 Ask menighetsråd Vedlegg.

6 Til Ask menighetsråd v/ Oddmund Sagstad Årsmelding Diakoniutvalgets arbeid. Møter i Ask Diakoniutvalg: Den 10. januar 2012 hadde Ask diakoniutvalg møte med Ask menighetsråd der vi gikk gjennom diakoniplanen sammen med dem. Den 8. juni hadde vi et møte der vi gikk gjennom diakoniplanen og så hva som var gjort i forhold til planen. Vi oppdaget at menighetsrådet hadde fulgt svært godt opp. Fergebordet: I januar 2012 sendte styret for fergebordet ut et brev til alle pensjonister med innbydelse til å komme til møtene. Dette gav gode resultater. Det kommer i gjennomsnitt ca 30 personer hver gang. Det er holdt 10 møte i vårsemesteret og 7 i høstsemesteret. Fergebordet finansierer seg selv, og det ble sendt kr. 3000,- i gave til Skotnes leirsted av overskuddet fra I styret for fergebordet sitter Oddmund Sagstad, Marie Erstad, Bjørg og Øyvind Fluge og Rannveig og Tor Dag Kjosavik. Gudstjenester for Psykisk utviklingshemmende i Erdal kirke: Diakoniutvalget deltar og støtter opp om gudstjenestene i Erdal og har ansvar for gjennomføring av gudstjenesten, matlaging og skyss sammen ned menighetsrådene i Erdal og Strusshamn. Det innebærer 1 til 2 ganger årlig. I 2012 deltok vi en gang. Menighetstur: Hvert år samarbeider lederne for Ask og Tveit diakoniutvalg og soknediakonen om å forberede og gjennomføre en menighetstur. Den 16. juni 2012 gikk turen til Fana og Os med buss. Det er en populær tur og det var 43 personer som melder seg på. AU/arbeidsutvalg. Diakoni: Lederne for diakoniutvalgene på Askøy samles ca 2 ganger i semesteret i Strusshamn der planlegging av besøkstjenesten, samtaler om diakoniutvalgenes virksomhet og utveksling av tanker og ideer. Ask, 11. januar 2013 Rannveig Kjosavik leder

7 Årsmelding 2012: Ungdomsarbeid generelt: Ungdomsarbeidet i 2012 har vært preget av en ny sammensetting av medarbeidere og en ny arbeidsstruktur. En ungdomsarbeider i 70% stilling, to ungdomsprester i hver sin 50% stilling, og en kateket utgjorde fra høsten 2012 «ungdomsteamet» som i dag samarbeider med «ungdomsutvalget» om ungdomsarbeidet i kirkene på Askøy. Det finnes mange tilbud for ungdom på Askøy, men kirken er ikke like mye involvert i alt arbeidet. Her nevnes de aktivitetene som vi er mest involvert i. MILK MiniLederKurs I flere år har det vært arrangert lederkurs på Askøy for ungdom som akkurat er konfirmert. Men høsten 2012 ønsket vi å prøve noe nytt og fikk anbefalt KFUK KFUM sitt lederkurs; MILK. Det meldte seg 27 deltakere fra starten, og i dag er det 26 deltakere som er med i MILK. Dette er rekord! I følge KFUK KFUM er MILK et kurs som skal bestå av 5 undervisningssamlinger, 1 MILK-helg, og praksis for å få godkjent kursbevis. På Askøy har vi bestemt oss for å utvide antall samlinger, og vil lande på til sammen 8 samlinger og 2 overnattingshelger, + en nyttårsfest. Praksisen skal bestå av å være med som leder på konfirmantleir, eller være med som leder i et annet kristent barne- og/eller ungdomsarbeid på Askøy. I tillegg må deltakerne, som en del av sin praksis, hjelpe til på 2 konfirmantsamlinger i sin menighet, og hjelpe til på en G:19 ungdomsgudstjenste. I dag er hele ungdomsteamet involvert i MILK-samlingene. Torbjørn Ek og Håkon Vinnem er med som frivillige arbeidere, sammen med hjelpelederne fra fjorårets lederkurs: Tonje-Elin Aasebø, Henny Martine Skaaland og Tov Gunnar Ramberg. Askøy Ten-Sing:Teasing Tensing på Askøy har vært gjennom mange utskiftninger på lederfronten og arbeidet har også blitt preget av dette. Hovedleder, voksenleder, kasserer og dirigent er blitt skiftet ut, og mye informasjon om hvordan arbeidet ble drevet har blitt borte med dem. Dette prøver vi å nøste opp i. I dag er Irene Kleppe Birkeland voksenleder, Anja Jakobsen hovedleder, Odd-Morten Berge Hægland styreleder, Jack Birkenes kasserer, og Lizzie-Ann Brandt er dirigent. Mye av kirkens arbeid med tensing er, og har vært, å få til et godt styre hvor oppgavene er fordelt, og alle gjør det de skal. Irene Kleppe Birkeland og Hanne Zimmermann Ølberg er i denne prosessen, og tror på forbedring. Vi håper også på mer involvering fra voksne i de ulike menighetene som ønsker å komme og holde andakter. Vi ønsker et tydeligere kristent budskap på øvelsene, og etter hvert håper vi å få til ulike aktiviteter, som f.eks. band, dans, media osv. Tensing har i dag en god kjerne på ca. 20 medlemmer, men det er flere som er besøkende på øvelsene deres. Tensing er åpent for alle på Askøy, men har flest medlemmer fra Erdal og Strusshamn. Askøy Ten-Kafè Ten-Kafè på Kleppe bedehus har i 2012 møttes hver fredag fra Antall besøkende er varierende, men pga av synkende antall fremmøte har de bestemt seg for å prøve en annen strategi i De vil nå ha samlinger annenhver fredag. De har et tett samarbeid med KRIK-Kleppestø. Marit Roseth Belt, Torbjørn Ek og Marte Kyte er sentrale ledere på tenkafè. Kirkelig ansatte hjelper til med andakter når de blir spurt. KRIK (Ask, Follese, Kleppestø, Træet) KRIK-Ask samles hver fredag på Hop skole. 5. og 6. klasse møter fra , og klasse møter fra Kontaktperson er Jon Magne Sønstabø. Kirkelig ansatte har ikke hatt mye kontakt med dem, og KRIK-Ask har ikke ytret noe ønske om besøk. KRIK-Follese samles annenhver fredag, i partallsuker, kl De møtes først i gymsalen på Follese barneskole hvor de har aktiviteter, før de går videre til Follese bedehus hvor de har leker, fellesskap og andakt. Dette er for 8. klasse og oppover. Kontaktperson er Sander Tangset. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter.

8 KRIK-Kleppestø Har i 2012 samles hver fredag i gymsalen på Kleppestø barneskole fra kl I 2013 har de bestemt seg for å prøve et nytt konsept med KRIK-kvelder. I stedet for å samles hver fredag, samles de nå 3 av 4 fredager i måneden og har litt lengre samlingstunder. KRIK- Kleppestø er for ungdom fra 8. klasse og oppover, og kontaktperson er Marte Kyte. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter. Lovsangsteam i Strusshamn I starten av 2012 startet Irene Kleppe Birkeland et lovsangsteam i Strusshamn kirke som skulle spille til «månedens lovsang» i gudstjenesten. Hensikten bak lovsangsteamet var å få ungdom inn i gudstjenesten, og trekke inn litt nyere lovsang med genre som ungdom kanskje kjenner seg mer igjen i. Pga ulike forventninger til kvaliteten på lovsangsteamet var det vanskelig å tilfredsstille alle, derfor var det flere av instrumentalistene som trakk seg. Menigheten i Strusshamn ønsker å få tilbake konseptet, men da trengs en leder. G:19 Dette er en ungdomsgudstjeneste som ble opprettet høsten 2012, og skal være en gang i måneden. G:19 står for gudstjeneste kl Det er en gudstjeneste for alle på Askøy, men holdes fast i Erdal kirke. Grunnen til at vi er i Erdal kirke er blant annet pga. transport, gode lokaler for band og kafè, og for å ha en forutsigbarhet. G:19 skal være av og for unge, og vi prøver derfor å involvere ungdom i alle ledd, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Det er viktig at ungdom får et eierforhold til gudstjenesten. Ledersamlinger For å ta vare på lederne i ulike kristne barne- og ungdomsarbeid på Askøy, innkaller vi dem til ledersamlinger. I 2012 hadde vi ledersamling i forbindelse med leirevaluering og nyttårsfest. I 2013 ønsker vi å få til 4 samlinger. 2 på vårparten og 2 på høstsemesteret. Ungdomsutvalg For at menighetene på Askøy skal bli involvert i sitt eget ungdomsarbeid, har vi opprettet et ungdomsutvalg med en representant fra hver menighet som ungdomsteamet møter hver måned. I ungdomsutvalget skal vi utrette en strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy, og hjelpe dem i hver deres menighet. Representantene er: Strusshamn: Marte Kyte Herdla: Jonas Bratli Ask: Merete Hevrøy Hansen Tveit: Leif Monsen Erdal: Endre Lunde (trakk seg fra vervet 29. jan. 2013) Alfa ungdomsklubb I 2012 har alfa ungdomsklubb invitert til samlinger annenhver fredag i bedehuset på Haugland fra kl Her kommer barn/ungdom fra 6. klasse og oppover, men når de kommer i ungdomsskolealderen begynner noen å føle seg litt store. Da trenger de et videre alternativ. Lederne har ytret et ønske om å sende dem videre til f. eks Ten-Kafè. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter når de har blitt spurt om det. Hovedledere er Steven Rob og Solveig Rob. Irene Kleppe Birkeland v/ungdomsteamet

9 MEDARBEIDERE I ASK MENIGHET Ask, 26. mars 2013 Ask Bo- og Omsorgssenter: Øyvind Fluge, medlem i styret Reidun Fagerdal, varamedlem Askøy kirkelige fellesråd: Johan Bergersen, medlem Merete Hevrøy Hansen, varamedlem Bibel-kontakt/Bibeldagen: Otto Arne Utkilen * Diakoniutvalget: Rannveig Kjosavik, leder * Marie Erstad Øystein Robbestad Oddmund Sagstad * Dåpsverter: Jorunn Lokøy, ansvar for organisering * Astrid Askvik Rannveig Kjosavik * Solfrid Kleiven Synnøve Kolstad * Anne Kjersti Nødtvedt (Marianne Tveten) Fergebordet: Rannveig Kjosavik * Tor Dag Kjosavik * Bjørg Fluge Øyvind Fluge Marie Erstad Oddmund Sagstad * Bjørg Johannessen Grønn menighet: Solfrid Kleiven Kirkeskyss: Tor Dag Kjosavik * Rannveig Kjosavik * Oddmund Sagstad * Kirkekaffe/kaker: Jenny Røed Nese Kirketjener: Hanne-Grete Bergersen Kirkens Nødhjelp: Synøve Elde * og Solveig Johnsen * KRIK: Jon Magne Sønstabø Siv Helen Vik Arvid Vik Elise Sandøy Kvinnenes internasjonale bønnedag: Synøve Elde * Menighetsbladet: Tor Dag Kjosavik / Øystein Robbestad Nettsideansvarlig: Tor dag Kjosavik Pusterom: Jannicke Monstad Hana Kasserer: Gunvor Sagstad * Revisorer: Astrid Askvik Bjørg Årrestad Fluge Stjernegnisten: Kjersti Haaland Marianne Tveten Synnøve Kolstad Anne-Lin S. Olsen Tweensing (og Stjernegnisten?): Agnethe Andrea Torgrimsen Steensvold Øyvind Torgrimsen Stensvold? Menighetsråd: Oddmund Sagstad, leder * Synøve Elde, nestleder * Oppdatert

10 Merete Hevrøy Hansen * Solveig Johansen * Otto Arne Utkilen * Johan Bergersen * Astrid Marie Haugland, sokneprest Anja Helen Nilsen, vararepresentant Gudstjenesteteam/dåpsverter: De som er med i gudstjenesteteam og dåpsverter er merket med * Ask menighshus: (Egen status og eget styre) Øyvind Fluge, leder Tor Dag Kjosavik Marie Erstad Ingebjørg Sønstabø Bjørg Johannessen Ask, 26. mars 2013 Oddmund Sagstad

Årsmelding for Ask menighet 2013

Årsmelding for Ask menighet 2013 Årsmelding for Ask menighet 2013 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2013: Leder: Nestleder: Sekretær: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem: Øystein Robbestad

Detaljer

Årsmelding for Ask menighet 2014

Årsmelding for Ask menighet 2014 Årsmelding for Ask menighet 2014 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2014: Leder: Otto Arne Utkilen Nestleder: Oddmund Sagstad Sekretær: Merete Hevrøy Hansen Medlem: Synnøve Elde Medlem:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Referat Møte Strusshamn Menighetsråd, Sak utvidet møte sak 7/2016 og 8/2016.

Referat Møte Strusshamn Menighetsråd, Sak utvidet møte sak 7/2016 og 8/2016. Referat Møte 17.02.2016 Strusshamn Menighetsråd, Sak 5-12 2016 utvidet møte sak 7/2016 og 8/2016. Tilstede : Frode Eriksen, Nils Arne Sæbø, Bjørn Steinar Haugland, Nina Follesøy, Tov Ramberg, Johannes

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsmelding 2013 Menighetens årsmøte 16. mars 2014. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2013 Menighetens årsmøte 16. mars 2014. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2013 Menighetens årsmøte 16. mars 2014. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY 2016 Vi takker biskopen for inspirerende dager i mai 2015! Her kommer ettervisitas-rapport som sier en del om hva vi har gjort og fulgt opp. Utgangspunktet er biskopens visitasrapport

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes,

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, DEN NORSKE KIRKE Ørnes, 24.01.2014 J.nr.: / Arkiv: Gudveig Haugland leder Lars Gjøviken nestleder Marit Swensen sekretær Gunnlaug Selstad Kopi: Tor Einar Andersen tillitsvalgt Guttorm Strand Gustav Andersen

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

konfirmant I KIRKENE PÅ ASKØY DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn ERDAL ASK STRUSSHAMN

konfirmant I KIRKENE PÅ ASKØY DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn ERDAL ASK STRUSSHAMN konfirmant ERDAL STRUSSHAMN ASK TVEIT HERDLA I KIRKENE PÅ ASKØY DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkekontor Lyngneset 26 5302 Strusshamn Konfirmant 2016? Lurer du på om du skal konfirmere deg? Om du skal velge

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 30. november 2016 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 30. november 2016 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 30. november 2016 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: EMR Sak 25.16 Lysestake alter - Flateby menighetshus EMR Sak 26.16 Godkjenning

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Årsmelding. Strusshamn menighet. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker. Visjon

Årsmelding. Strusshamn menighet. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker. Visjon Årsmelding Strusshamn menighet 2014 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 10 møter i 2014. Vi har behandlet 68 saker.

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer