Årsmelding for Ask menighet 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Ask menighet 2012"

Transkript

1 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem: Øystein Robbestad Oddmund Sagstad Synøve Elde Merete Hevrøy Hansen Otto Arne Utkilen Solveig Margrethe Johnsen Johan Bergersen Astrid Marie Haugland 3. varamedlem: Jorunn Lokøy Kasserer: Gunvor Sagstad (ikke medlem) Representasjon i andre råd, utvalg og kontaktpersoner: Fellesrådet: Medlem: Johan Bergersen, varamedlem Otto Arne Utkilen. Ask Bo - og Omsorgssenter: Medlem/leder Øyvind Fluge, varamedlem Reidun Fagerdal. Diakoniutvalget: Medlemmer: Marie Erstad, Øystein Robbestad, Oddmund Sagstad og Rannveig Kjosavik, leder. Ask menighetsbarnehage: Barnehagen ble lagt ned i juli Gunvor Sagstad er fortsatt kasserer for innestående beløp/overskudd etter barnehagen. Beløpet er pr dato ca kr og står på egen konto som disponeres av menighetsrådet. Regnskapet for dette legges fram som vedlegg til det ordinære regnskapet for Kontakt for Kirkens Nødhjelp: Synøve Elde og Solveig M. Johnsen. Dåpsverter: Dåpsvertene er nå medlemmer i gudstjenesteteamene. Rannveig Kjosavik, Solfrid Kleiven, Synnøve Kolstad, Marianne Tveten og Anne Kjersti Nødtvedt. Ansvarlig for dåpsvertene er Jorunn Lokøy. Gudstjenester: Antall gudstjenester på søn- og helligdager i kirken: 31 Andre gudstjenester /forenklet gudstjeneste 15 Skolegudstjeneste 30. mars (183 deltakere) 1 Skolegudstjeneste 20. desember (210 deltakere) 1 Gudstjenester på institusjon 12 Tils. 60 gudstjenester Andakter på institusjon v/soknediakon 11 Ny gudstjenestestruktur: Etter opplegg fra Kirkerådet skulle alle menigheter I Norge i 2012 utarbeide ny lokal grunnordning for gudstjenesten i sin menighet. Målsettingen var at hver menighet gjennom liturgien skulle legge sitt eget preg på gudstjenesten ut fra lokale ønsker og forutsetninger. I Askøy ble det opprettet et gudstjenesteutvalg med en representant fra hvert menighetsråd, som skulle komme med forslag til ny ordning. Med i utvalget var sokneprest Harald Forland (leder) og sokneprest Astrid Marie Haugland. Fra Ask menighetsråd var i tillegg Oddmund Sagstad medlem.

2 Det ble gjennomført såkalte prøvegudstjenester med den nye ordningen i alle kirker. Utvalget sitt forslag ble så lagt fram i menighetsmøte, og ble også vedtatt i Ask. Det er verd å merke seg at det er små endringer i forhold til slik gudstjenesten ble gjennomført tidligere. Dette er en prøveordning som skal vare i 3-5 år, men menigheten kan når som helst endre opplegget eller gå tilbake til den gamle ordningen. Kirkesøkning: Ved de 35 ordinære gudstjenestene har det tils. vært 2116/2374?? deltakere. Dette er et gjennomsnitt på 60/64?? deltakere pr. gudstjeneste. Ut fra befolkningstallet for Ask sokn (ca 2000) ligger dette i øvre kant av gjennomsnitt for kirkesøkningen for hele Askøy. Dessuten har det vært 12 gudstjenester på institusjon, påskesamling i Erdal kirke og adventssamling med 371 personer tilstede. Gudstjenesteteam: Eksempel på gudstjenesteplanlegging/gudstjenesteteam i Ask kirke høsten 2012: Dato: Prest: Gudstjenesteteam: 17. mai kl Hanne Zimmermann Øyvind Fluge, Bjørg Årrestad Fluge kl Astrid M. Haugland Diakoniens dag Tor Dag Kjosavik, Rannveig Kjosavik, Marie Erstad, Bjørg Johannessen kl Peter Johansen Jorunn Lokøy, Merete H. Hansen, Otto Arne Utkilen kl Astrid M. Haugland. Oddmund Sagstad, Gunvor Sagstad, Synnøve Kolstad kl Astrid M. Haugland. Lys Våken Synøve Elde, Solveig M. Johnsen, Johan Bergersen, Solfrid Kleiven kl Helge Unneland Oddmund Sagstad, Gunvor Sagstad, Synnøve Kolstad. Projektorer: Kirkerommet har fått 2 store lerret foran, samt 2 projektorer og datamaskin for framvisning av de ulike ledd i gudstjenesten. Det er gudstjenesteteamene som står for dette opplegget i samarbeid med forrettende prester. Alt som foregår i gudstjenesten blir vist på skjermen. Dette betyr bl.a. at en ikke får utdelt salmebøker. Opplegget er meget arbeidskrevende, både for presten som skal forberede alt, og for utstyr og opplæring av teamene som står for presentasjonen. Det kan være betimelig å spørre om det er nødvendig å gjennomføre dette opplegget ved alle gudstjenester, eller om det kan være på sin plass å ha noen gudstjenester slik gudstjenesten var tidligere? Andre tjenester i kirken: Det har vært 12 begravelser, 10 vigsler, 2 velsignelse av inngått ekteskap i Ask kirke. Menighetsbladet/Amen: Kontaktpersoner er: Tor Dag Kjosavik og Øystein Robbestad. Ansvarlig for nettsidene fra Ask menighet: Tor Dag Kjosavik. Revisorer: Astrid Askvik og Bjørg Årrestad Fluge. NB: Se for øvrig vedlagte liste over medarbeidere i Ask menighet. Andre aktivitetene i Ask menighet i 2012: Julefest i Ask Menighetshus 8. januar med 60 barn og voksne. Tårnagenthelg lørdag/søndag, mai med 16 barn. Det ble en suksess! Lys Våken helg lørdag/søndag desember med 10 elleveåringer. Utdeling av 4-års kirkebok 6. mai 6-års skole med utdeling av 6-årsbok 11. mars.

3 Fasteaksjon tirsdag 27. mars. Konfirmantene m/foreldre deltok. Sangkveld i kirken : Vi synger julen inn 13. desember med ca 50 deltakere. Eldrearrangement ved Ask Bo- og omsorgssenter i forbindelse med at senteret var 90 år, ca 30 deltakere. Menighetstur til Fana og Os sammen med Tveit menighet med 43 deltakere. Konfirmasjon ved 2 gudstjenester 9. september for tils. 20 konfirmanter. Diakonimiddag i Menighetshuset 28. oktober med 29 gjester/pensjonister. Alphakurset, i samarbeid med Erdal menighet, ble avsluttet i vårsemesteret. Det var 11 deltakere fra Ask og 7 deltakere fra Erdal. Otto Arne Utkilen og Jorunn Lokøy hadde ansvaret for kurskveldene. Julekonsert med Ask mannskor som arrangør. I gaver, kollekter, offer og innsamlinger kom det inn tils. kr Av dette er kr sendt til andre organisasjoner og kr gått til eget arbeid. Klokkertjenesten i Ask har også i år vært utført av menighetsrådsmedlemmene m.fl. For denne tjenesten mottok Ask menighetsråd kr fra Askøy kirkelige fellesråd. Kirkekaffe: Nærmere 100% av alle gudstjenestene har hatt påfølgende kirkekaffe. Det er gudstjenesteteamene som tar seg av denne tjenesten. Vår faste kakebaker, Jenny Nese, har bidratt med kakebakst til de fleste gudstjenestene. Kirkekaffen er et godt møtested etter gudstjenesten. Kirkeskyss er utført av Rannveig og Dag Kjosavik, og i noen tilfeller Oddmund Sagstad. Ask menighetshus: Faste brukere i Ask menighetshus er Stjernegnisten, KRIK og Fergebordet. I tillegg bruker menighetsrådet huset til fester og rådsmøter. Ellers har huset vært utleid til minnesamvær, bryllup og andre private merkedager. Utearealet ble i vår oppgradert med nytt inngangsparti. Ny projektor og dataopplegg ble vel mottatt. Styret for huset vurderer å bygge ut kjøkkenet, slik at en lettere kan stelle til middag i huset. Fergebordet: Arbeidet med Fergebordet har i 2012 vært særdeles hyggelig. Mellom 30 og 40 samles til foredrag, kåseri, andre innslag, kaffe og vafler annenhver onsdag. Siste onsdagen i måneden er det en liten utlodning, og overskuddet har de to siste årene gått til Skotnes leirsted. Komiteen for Fergebordet får hyggelige tilbakemeldinger fra de frammøtte, og dette er til oppmuntring for de seks som utgjør komiteen: Rannveig Kjosavik, Tor Dag Kjosavik, Marie Erstad, Oddmund Sagstad, Bjørg Årrestad Fluge og Øyvind Fluge. Ask Bo- og Omsorgssenter er en stiftelse hvor alle menighetsrådene på Askøy er representert i styret. Stiftelsen er en del av kirken og menighetene på Askøy sitt diakonale arbeid. Styret er øverste myndighet i Stiftelsen og institusjonsleder er daglig leder. Institusjonen har 47 sykehjemsplasser som er delt i tre pleieavdelinger, avdeling for kjøkken, renhold og vaskeri samt administrasjon. Institusjonen er den eldste på Askøy med oppstart i 1922, og med 90-årsfeiring i Ledere i menighetsrådene, prester, ordfører, rådmann og institusjonfagsjef i kommunen var representert ved jubileumsfesten. Trosopplæring: Askøy har ikke fått trosopplæringmidler fra staten/bispedømmet ennå, men en venter å få midler i 2014/15. Dette er likevel fortsatt usikkert. Alphakurset er en viktig del av trosopplæringen i vår menighet, likeså KRIK og Stjernegnisten. Dessuten må vi nevne trosopplæringsplanen i Askøy som ved menighetspedagogen, kateket, ungdomsarbeider og prester gjennomfører fellestiltak i trosopplæring på ulike aldersnivå i menighetene. Babysang, møte med dåpsbarn, foreldre og faddere, ett års-, 4 års- og 6-års dåpsbarn, besøk i 5. klasse på skolene, konfirmantundervisningen og ledertrening for ungdom. (Merknad: I trosopplæringen for aldersgruppen 0-18 år regnes: Tårnagenter - Lys våken - Utdeling av 4-årsbok - og 6-årsskole som breddetiltak.)

4 Fra høsten 2012 er det tilsatt ungdomsprest (dvs. 2 prester hver i halv stilling) som skal ha spesielt ansvar for ungdomsarbeidet i hele Askøy. G-19 (gudstjeneste kl tilrettelagt for ungdom) er en del av dette. Kommunen har så langt bevilget midler til lønn til denne stillingen. I tillegg er det satt i gang givertjeneste til inntekt for ungdomsarbeidet. Ask har foreløpig 1 givere til dette arbeidet à kr 2400 pr år. Denne givertjenesten må vi kunne utvide. Det er kirkevergen som registrerer givertjenesten. Stjernegnisten: Stjernegnisten er tilsluttet KFUK/KFUM. Koret er delt i 2 aldersgrupper og øver hver annen onsdag i Menighetshuset. Til vanlig møter det opp barn og flere foreldre er til stede under øvelsene. Ledere er Marianne Tveten, Kjersti Haaland og Synnøve Kolstad m/flere. Koret deltar i familiegudstjenester, på julefesten og bedehusbasaren i Menighetshuset, og har dessuten vært deltakere på arrangementer sammen med andre kor i Bergensområdet. KRIK: Kristen idrettskontakt v/jon Magne Sønstabø, skriver: KRIK Ask har sine faste samlinger om fredagskveldene på Hop skole. Arbeidet kan mest sammenlignes med en fritidsklubb der deltagerne kommer og kan velge mellom ulike aktiviteter innenfor sport og spill, andre igjen kommer for det sosiale og er bare tilstede i miljøet. Vi fokuserer på at det skal være lav terskel å delta. Vi har også i år delt de to skolenivåene slik at barneskolen og ungdomskolen er adskilt. Dette ser ut til å fungere godt fordi vi da klarer å holde på de eldste deltakerne lenger. Gjennomsnittet på en samling ligger på mellom 25 til 30 besøkende på hvert nivå. Enkelte kvelder kan det da komme ca 60 stykker. Dette er mye folk og vi opplever det krevende i forhold til ledersituasjonen siden vi bare er to eller tre ledere. Vi ser stadig etter nye muligheter for arbeidet og vi ønsker å utvikle dette videre. Når det gjelder det kristne delen av arbeidet så prioriterer vi bibelfortellinger i forkynnelsen, vi følger personene i Bibelen kronologisk og lærer barn og ungdommer om vår Herre Jesus og frelser gjennom disse. Det er mange som har spørsmål angående tro og liv, og vi ser det som en rik tjeneste å få lov til å fortelle store og små om den store gaven som er gitt oss alle i Jesus Kristus. Pusterom: Pusterom inviterer til samlinger i Ask kirke en tirsdag hver måned. Her står fellesskap, bibellesning og bønn i fokus. For de som møter opp er dette blitt et viktig møtepunkt. Felles start rundt matbordet bak i kirken og avslutning rundt nattverdbordet. Mellom dette er det bibelmeditasjon og bønn. Antall deltakere er mellom 7 og 12. Arrangementet ledes av soknediakonen og medhjelper/prest Lars Hana. Pusterom regnes som forenklet gudstjeneste. Sommerturen: Sommerturen som diakoniutvalget og soknediakonen arrangerer sammen med Tveit menighet gikk i 2012 til Fana og Os. De 43 deltakerne fikk med seg liturgisk samling i Ytrebygda kirke, rusletur i klosterruinene på Lyse, omvisning i Oselvar verkstedet og middag i Kunst- og kultursenteret Oseana. Turen hadde i år for første gang venteliste, og allerede i bussen på vei hjem går diskusjonen hvor neste års tur skal gå. Miniweekend: Miniweekend med overnatting ble arrangert for konfirmantene i kirken februar, og ble avsluttet med gudstjenesten på søndag. Soknepresten, sammen med flere frivillige, var ansvarlig for opplegget. Diakoniutvalget: Utvalget utarbeidet diakoniplan for Ask menighet i 2011 i samarbeid med soknediakonen. Planen vedlegges årsmeldingen. Diakoniens dag: Diakoniens dag ble markert ved flere gudstjenester med spesiell fokus på Kirkens Nødhjelp og tema om folkegruppene i sydlige deler av kloden, konf. Nord/Syd-gudstjenester. Konfirmantene har deltatt i innsamlingen med offerbøsser til husstandene i Ask. Inntekten har gått til Kirkens Nødhjelp.

5 Grønn menighet: Menighetsrådet har etter innspill fra diakoniutvalget bestemt å arbeide for at Ask blir Grønn menighet. Dette er et tiltak som krever spesiell tilrettelegging og vil ta noe tid å få i stand. Vi har fått Solfrid Kleiven til å forerede ordningen, slik at vi kan få den godkjent gjennom bispedømmekontoret. Forbundsringen: Forbundsringen er lagt på is inntil videre og det er usikkert om den kommer i gang igjen med det første. Misjonsprosjekt: Under gudstjenesten i Ask kirke 9. desember 2012 underskrev lederen i menighetsrådet, på vegen av menigheten, en samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap om sosial innsats i Bangkok: Støtte til enslige mødre ved Nådehjemmet som gir tilbud om bolig og yrkesopplæring for unge, enslige, gravide kvinner. Avtalen innebærer å gi en gave/offer på minst kr pr. år i 3 år framover. Misjonsprosjektet skal markeres med forbønn i alle ordinære gudstjenester, og i tillegg omtales i en kort rapport ved minst en gudstjeneste pr. år. Se for øvrig vedlagt avtale og avtaledokumentet som henger i kirken. Sangkvelder: Sangkveldene i kirken har samlet personer og har vært et etterspurt arrangement i flere år. Dette bør menigheten bygge videre på i årene som kommer. På konserter i kirken har det i 2012 vært 420 frammøtte. Blomsterhilsen: Blomsterhilsen er i 2012 overbrakt til alle som fyller 90 år (3 personer), og til pårørende som har mistet en av sine nærmeste. UTFORDRINGER: Ask menighet er den minste på Askøy med en befolkning på rundt 2000 innbyggere. Som statistikken viser ligger Ask i øvre kant av gjennomsnitt frammøte ved gudstjenester på søndager med 64 personer. Vi står likevel overfor store utfordringer for å kunne bringe det kristne budskapet ut til kirkemedlemmene. Selv om vi har gode tilbud både i gjennom Stjernegnisten og KRIK, må barne- og ungdomsarbeidet få et sterkere i fokus. Vi trenger ledere og miljøer som i større grad har mulighet til å gå ut der barn og ungdom oppholder seg for å peke på og samle disse til kristne oppbyggelige møteplasser. Her trengs både faste stillinger, og ikke minst frivillege medarbeidere med pågangsmot og engasjement. At Askøy har fått en fast stilling som ungdomsprest er svært positivt i forhold til dette. I tillegg er menighetsrådet representert med ett medlem i Ungdomsteamet som er opprettet for hele Askøy. Oppslutningen om gudstjenesten må også stå i fokus. Vi håper at den nye gudstjenestereformen vil kunne føre til større oppslutning. Trolig vil en kunne skape et større engasjement ved å åpne opp for flere arenaer for kristne møteplasser. En gruppe i menighetsrådet arbeider med å få tilrettelagt noen arrangement i kirken (evt. i Menighetshuset) på søndager hvor det ikke er gudstjeneste. Dette arbeidet vil være en utfordring både for menighetsrådet og øvrige menighetslemmer i Ask. Ask, 14. februar 2013 Ask menighetsråd Vedlegg.

6 Til Ask menighetsråd v/ Oddmund Sagstad Årsmelding Diakoniutvalgets arbeid. Møter i Ask Diakoniutvalg: Den 10. januar 2012 hadde Ask diakoniutvalg møte med Ask menighetsråd der vi gikk gjennom diakoniplanen sammen med dem. Den 8. juni hadde vi et møte der vi gikk gjennom diakoniplanen og så hva som var gjort i forhold til planen. Vi oppdaget at menighetsrådet hadde fulgt svært godt opp. Fergebordet: I januar 2012 sendte styret for fergebordet ut et brev til alle pensjonister med innbydelse til å komme til møtene. Dette gav gode resultater. Det kommer i gjennomsnitt ca 30 personer hver gang. Det er holdt 10 møte i vårsemesteret og 7 i høstsemesteret. Fergebordet finansierer seg selv, og det ble sendt kr. 3000,- i gave til Skotnes leirsted av overskuddet fra I styret for fergebordet sitter Oddmund Sagstad, Marie Erstad, Bjørg og Øyvind Fluge og Rannveig og Tor Dag Kjosavik. Gudstjenester for Psykisk utviklingshemmende i Erdal kirke: Diakoniutvalget deltar og støtter opp om gudstjenestene i Erdal og har ansvar for gjennomføring av gudstjenesten, matlaging og skyss sammen ned menighetsrådene i Erdal og Strusshamn. Det innebærer 1 til 2 ganger årlig. I 2012 deltok vi en gang. Menighetstur: Hvert år samarbeider lederne for Ask og Tveit diakoniutvalg og soknediakonen om å forberede og gjennomføre en menighetstur. Den 16. juni 2012 gikk turen til Fana og Os med buss. Det er en populær tur og det var 43 personer som melder seg på. AU/arbeidsutvalg. Diakoni: Lederne for diakoniutvalgene på Askøy samles ca 2 ganger i semesteret i Strusshamn der planlegging av besøkstjenesten, samtaler om diakoniutvalgenes virksomhet og utveksling av tanker og ideer. Ask, 11. januar 2013 Rannveig Kjosavik leder

7 Årsmelding 2012: Ungdomsarbeid generelt: Ungdomsarbeidet i 2012 har vært preget av en ny sammensetting av medarbeidere og en ny arbeidsstruktur. En ungdomsarbeider i 70% stilling, to ungdomsprester i hver sin 50% stilling, og en kateket utgjorde fra høsten 2012 «ungdomsteamet» som i dag samarbeider med «ungdomsutvalget» om ungdomsarbeidet i kirkene på Askøy. Det finnes mange tilbud for ungdom på Askøy, men kirken er ikke like mye involvert i alt arbeidet. Her nevnes de aktivitetene som vi er mest involvert i. MILK MiniLederKurs I flere år har det vært arrangert lederkurs på Askøy for ungdom som akkurat er konfirmert. Men høsten 2012 ønsket vi å prøve noe nytt og fikk anbefalt KFUK KFUM sitt lederkurs; MILK. Det meldte seg 27 deltakere fra starten, og i dag er det 26 deltakere som er med i MILK. Dette er rekord! I følge KFUK KFUM er MILK et kurs som skal bestå av 5 undervisningssamlinger, 1 MILK-helg, og praksis for å få godkjent kursbevis. På Askøy har vi bestemt oss for å utvide antall samlinger, og vil lande på til sammen 8 samlinger og 2 overnattingshelger, + en nyttårsfest. Praksisen skal bestå av å være med som leder på konfirmantleir, eller være med som leder i et annet kristent barne- og/eller ungdomsarbeid på Askøy. I tillegg må deltakerne, som en del av sin praksis, hjelpe til på 2 konfirmantsamlinger i sin menighet, og hjelpe til på en G:19 ungdomsgudstjenste. I dag er hele ungdomsteamet involvert i MILK-samlingene. Torbjørn Ek og Håkon Vinnem er med som frivillige arbeidere, sammen med hjelpelederne fra fjorårets lederkurs: Tonje-Elin Aasebø, Henny Martine Skaaland og Tov Gunnar Ramberg. Askøy Ten-Sing:Teasing Tensing på Askøy har vært gjennom mange utskiftninger på lederfronten og arbeidet har også blitt preget av dette. Hovedleder, voksenleder, kasserer og dirigent er blitt skiftet ut, og mye informasjon om hvordan arbeidet ble drevet har blitt borte med dem. Dette prøver vi å nøste opp i. I dag er Irene Kleppe Birkeland voksenleder, Anja Jakobsen hovedleder, Odd-Morten Berge Hægland styreleder, Jack Birkenes kasserer, og Lizzie-Ann Brandt er dirigent. Mye av kirkens arbeid med tensing er, og har vært, å få til et godt styre hvor oppgavene er fordelt, og alle gjør det de skal. Irene Kleppe Birkeland og Hanne Zimmermann Ølberg er i denne prosessen, og tror på forbedring. Vi håper også på mer involvering fra voksne i de ulike menighetene som ønsker å komme og holde andakter. Vi ønsker et tydeligere kristent budskap på øvelsene, og etter hvert håper vi å få til ulike aktiviteter, som f.eks. band, dans, media osv. Tensing har i dag en god kjerne på ca. 20 medlemmer, men det er flere som er besøkende på øvelsene deres. Tensing er åpent for alle på Askøy, men har flest medlemmer fra Erdal og Strusshamn. Askøy Ten-Kafè Ten-Kafè på Kleppe bedehus har i 2012 møttes hver fredag fra Antall besøkende er varierende, men pga av synkende antall fremmøte har de bestemt seg for å prøve en annen strategi i De vil nå ha samlinger annenhver fredag. De har et tett samarbeid med KRIK-Kleppestø. Marit Roseth Belt, Torbjørn Ek og Marte Kyte er sentrale ledere på tenkafè. Kirkelig ansatte hjelper til med andakter når de blir spurt. KRIK (Ask, Follese, Kleppestø, Træet) KRIK-Ask samles hver fredag på Hop skole. 5. og 6. klasse møter fra , og klasse møter fra Kontaktperson er Jon Magne Sønstabø. Kirkelig ansatte har ikke hatt mye kontakt med dem, og KRIK-Ask har ikke ytret noe ønske om besøk. KRIK-Follese samles annenhver fredag, i partallsuker, kl De møtes først i gymsalen på Follese barneskole hvor de har aktiviteter, før de går videre til Follese bedehus hvor de har leker, fellesskap og andakt. Dette er for 8. klasse og oppover. Kontaktperson er Sander Tangset. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter.

8 KRIK-Kleppestø Har i 2012 samles hver fredag i gymsalen på Kleppestø barneskole fra kl I 2013 har de bestemt seg for å prøve et nytt konsept med KRIK-kvelder. I stedet for å samles hver fredag, samles de nå 3 av 4 fredager i måneden og har litt lengre samlingstunder. KRIK- Kleppestø er for ungdom fra 8. klasse og oppover, og kontaktperson er Marte Kyte. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter. Lovsangsteam i Strusshamn I starten av 2012 startet Irene Kleppe Birkeland et lovsangsteam i Strusshamn kirke som skulle spille til «månedens lovsang» i gudstjenesten. Hensikten bak lovsangsteamet var å få ungdom inn i gudstjenesten, og trekke inn litt nyere lovsang med genre som ungdom kanskje kjenner seg mer igjen i. Pga ulike forventninger til kvaliteten på lovsangsteamet var det vanskelig å tilfredsstille alle, derfor var det flere av instrumentalistene som trakk seg. Menigheten i Strusshamn ønsker å få tilbake konseptet, men da trengs en leder. G:19 Dette er en ungdomsgudstjeneste som ble opprettet høsten 2012, og skal være en gang i måneden. G:19 står for gudstjeneste kl Det er en gudstjeneste for alle på Askøy, men holdes fast i Erdal kirke. Grunnen til at vi er i Erdal kirke er blant annet pga. transport, gode lokaler for band og kafè, og for å ha en forutsigbarhet. G:19 skal være av og for unge, og vi prøver derfor å involvere ungdom i alle ledd, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Det er viktig at ungdom får et eierforhold til gudstjenesten. Ledersamlinger For å ta vare på lederne i ulike kristne barne- og ungdomsarbeid på Askøy, innkaller vi dem til ledersamlinger. I 2012 hadde vi ledersamling i forbindelse med leirevaluering og nyttårsfest. I 2013 ønsker vi å få til 4 samlinger. 2 på vårparten og 2 på høstsemesteret. Ungdomsutvalg For at menighetene på Askøy skal bli involvert i sitt eget ungdomsarbeid, har vi opprettet et ungdomsutvalg med en representant fra hver menighet som ungdomsteamet møter hver måned. I ungdomsutvalget skal vi utrette en strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy, og hjelpe dem i hver deres menighet. Representantene er: Strusshamn: Marte Kyte Herdla: Jonas Bratli Ask: Merete Hevrøy Hansen Tveit: Leif Monsen Erdal: Endre Lunde (trakk seg fra vervet 29. jan. 2013) Alfa ungdomsklubb I 2012 har alfa ungdomsklubb invitert til samlinger annenhver fredag i bedehuset på Haugland fra kl Her kommer barn/ungdom fra 6. klasse og oppover, men når de kommer i ungdomsskolealderen begynner noen å føle seg litt store. Da trenger de et videre alternativ. Lederne har ytret et ønske om å sende dem videre til f. eks Ten-Kafè. Ansatte fra kirken har bidratt med andakter når de har blitt spurt om det. Hovedledere er Steven Rob og Solveig Rob. Irene Kleppe Birkeland v/ungdomsteamet

9 MEDARBEIDERE I ASK MENIGHET Ask, 26. mars 2013 Ask Bo- og Omsorgssenter: Øyvind Fluge, medlem i styret Reidun Fagerdal, varamedlem Askøy kirkelige fellesråd: Johan Bergersen, medlem Merete Hevrøy Hansen, varamedlem Bibel-kontakt/Bibeldagen: Otto Arne Utkilen * Diakoniutvalget: Rannveig Kjosavik, leder * Marie Erstad Øystein Robbestad Oddmund Sagstad * Dåpsverter: Jorunn Lokøy, ansvar for organisering * Astrid Askvik Rannveig Kjosavik * Solfrid Kleiven Synnøve Kolstad * Anne Kjersti Nødtvedt (Marianne Tveten) Fergebordet: Rannveig Kjosavik * Tor Dag Kjosavik * Bjørg Fluge Øyvind Fluge Marie Erstad Oddmund Sagstad * Bjørg Johannessen Grønn menighet: Solfrid Kleiven Kirkeskyss: Tor Dag Kjosavik * Rannveig Kjosavik * Oddmund Sagstad * Kirkekaffe/kaker: Jenny Røed Nese Kirketjener: Hanne-Grete Bergersen Kirkens Nødhjelp: Synøve Elde * og Solveig Johnsen * KRIK: Jon Magne Sønstabø Siv Helen Vik Arvid Vik Elise Sandøy Kvinnenes internasjonale bønnedag: Synøve Elde * Menighetsbladet: Tor Dag Kjosavik / Øystein Robbestad Nettsideansvarlig: Tor dag Kjosavik Pusterom: Jannicke Monstad Hana Kasserer: Gunvor Sagstad * Revisorer: Astrid Askvik Bjørg Årrestad Fluge Stjernegnisten: Kjersti Haaland Marianne Tveten Synnøve Kolstad Anne-Lin S. Olsen Tweensing (og Stjernegnisten?): Agnethe Andrea Torgrimsen Steensvold Øyvind Torgrimsen Stensvold? Menighetsråd: Oddmund Sagstad, leder * Synøve Elde, nestleder * Oppdatert

10 Merete Hevrøy Hansen * Solveig Johansen * Otto Arne Utkilen * Johan Bergersen * Astrid Marie Haugland, sokneprest Anja Helen Nilsen, vararepresentant Gudstjenesteteam/dåpsverter: De som er med i gudstjenesteteam og dåpsverter er merket med * Ask menighshus: (Egen status og eget styre) Øyvind Fluge, leder Tor Dag Kjosavik Marie Erstad Ingebjørg Sønstabø Bjørg Johannessen Ask, 26. mars 2013 Oddmund Sagstad

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2010. Olsvik menighet

Årsmelding 2010. Olsvik menighet Årsmelding 2010 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2010. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder Ida Doksæter, nestleder Øyvind Eide medlem

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer